English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2017

Anthony D. Romero: This is what democracy looks like

Ентони Д. Ромеро: Еве како изгледа демократијата

Filmed:
1,156,724 views

Во потрага по еден приказ кој ќе ја отслика политичката клима во САД во 2017 година, Ентони Д. Ромеро, адвокат и извршен директор на Американскиот сојуз за заштита на граѓанските права, на изненадувачки начин се осврнува на една фреска од 14-век на италијанскиот сликар Амброџио Лоренцети. Што може едно сликарско дело старо преку 600 години да не` научи за животот денес? Веројатно многу. Ромеро го објаснува тоа во својот говор кој е исто толку впечатлив колку и самата слика.

- Attorney, public-interest activist
Anthony D. Romero is the executive director of the American Civil Liberties Union (ACLU). Full bio

Silicon Valley
is obsessed with disruption,
Силиконската Долина
се соочува со разнишувања,
00:12
but these days, the biggest disruptor
didn't come out of Silicon Valley.
но деновиве најголемото разнишување
не доаѓа од Силиконската Долина.
00:16
It came out of steel towns in Ohio,
Доаѓа од челичните градови во Охајо,
00:21
rural communities in Pennsylvania,
руралните заедници во Пенсилванија,
00:24
the Panhandle in Florida.
Пенхендл во Флорида.
00:27
And this last US presidential election
А последните претседателски избори во САД
00:31
was the mother of all disruptions.
беа темелот на сите разнишувања.
00:33
Once again, politics is personal.
Да повторам, политиката е лична работа.
00:37
Millions of Americans
became activists overnight,
Милиони Американци
станаа активисти преку ноќ,
00:41
pouring into the streets in record numbers
излегувајќи на улиците во рекорден број
00:44
in record time.
и рекордно време.
00:47
(Laughter)
(Смеа)
00:48
The election has done
to family holiday dinners
Изборите ги направија семејните ручеци
00:50
what Uber has done
to New York City's taxi system.
она што Убер им го направи
на такси возилата во Њујорк.
00:53
Couples have broken up
and marriages disrupted.
Парови се раздија и
и бракови се разнишаја.
00:57
And the election
is doing to my private life
Изборите го прават со
приватниот живот тоа
01:02
what Amazon is doing to shopping malls.
што Амазон го прави со трговските центри.
01:04
These days, the ACLU
is on the front lines 24/7,
Деновиве здружението за цивилни
права е нон-стоп на должност,
01:06
and even if I manage to sneak away
for a couple of miles on the treadmill,
и дури и да успеам да се искрадам
некое време во теретана,
01:12
any cardio benefit I get
is instantly obliterated
секој кардио бенефит наеднаш исчезнува
01:17
when I read another presidential tweet
on the headline scroll.
кога читам некој нов претседателски
твит на екранот.
01:21
Even my secret pleasure
Дури и мојата тајна страст
01:26
of studying the Italian painters
да ги проучувам италијанските сликари
01:28
have been infected by politics.
е под влијание на политиката.
01:31
Now, I study, even stalk, the old masters.
Ги проучувам, дури и ги
гонам старите мајстори.
01:34
This is my desk,
Ова е мојата работна маса
01:38
with a postcard exhibition
со изложени разгледници
01:39
of some famous and obscure paintings
на познати и помалку познати дела,
01:41
mostly from the Italian Renaissance.
повеќето од времето на Ренесансата.
01:43
Now, art used to provide me
with a necessary break
Уметноста ме држеше настрана од
01:46
from the hurly-burly of politics
вртлогот на политиката
01:48
in my daily work at the ACLU,
во текот на дневната работа во АЦЛУ,
01:51
but not anymore.
но повеќе не.
01:53
I was at the Women's March
in San Francisco
Бев на Маршот на жените во Сан Франциско,
01:55
the day after inauguration,
на денот после инаугурацијата,
01:57
and the crowd was chanting,
"This is what democracy looks like."
толпата извикуваше:
„Вака изгледа демократијата.“
01:59
"This is what democracy looks like."
„Вака изгледа демократијата.“
02:02
And there I was holding my sign
and my umbrella in the rain,
Стоев со мојот транспарент на дождот,
02:05
and I flashed on an old painting
и ми се појави пред очи старата слика
02:09
that first captivated me many years ago.
која ме привлече пред многу години.
02:13
I struggled to remember
the different pieces
Се мачев да се сетам на различните делчиња
02:16
of an actual painting
на вистинската слика
02:19
of good and bad government.
за доброто и лошо владеење.
02:22
It was almost like the old master
was taunting me.
Ми се чинеше дека стариот
мајстор ми се потсмева.
02:25
You want to know
what democracy looks like?
Сакаш да видиш вистинска демократија?
02:28
Go back and look at my frescoes.
Врати се и погледни ги моите фрески.
02:30
And so I did.
И се вратив.
02:33
In 1339, Ambrogio Lorenzetti
finished a monumental commission
Во 1339-та Амброџио Лоренцети
го завршил монументалното дело
02:36
in the governing council chamber
of Siena's Palazzo Pubblico.
во средишната дворана на
градското собрание во Сиена.
02:41
It's a painting that speaks to us,
even screams to us, today.
Тоа е слика која денес
ни зборува, дури и ни вика.
02:45
"Art is a lie that makes us
realize truth,"
„Уметноста е лага која ни помага
да ја сфатиме вистината“,
02:52
Pablo Picasso once said.
рекол Пабло Пикасо.
02:56
And as we search for the truth
about government,
Додека ја бараме вистината за власта,
02:58
we should keep Ambrogio's work,
треба да го чуваме делото на Амброџио,
03:00
not a lie but an allegory,
in our collective mind's eye.
не како лага туку како алегорија
во нашата колективна свест.
03:02
During Lorenzetti's time,
Во времето на Лоренцети,
03:08
the political legitimacy
of Italian city-states
политичкиот легитимитет на
италијанските градови-држави
03:10
was often on very shaky ground.
бил многу разнишан.
03:13
Siena was a republic,
Сиена била република,
03:15
but there had been enormous unrest
но имало бројни немири
03:17
in the two decades
leading up to the commission.
тие две децении кога се создавало делото.
03:19
Siena's political leaders,
who would literally govern
Сиенските политички лидери
кои буквално владееле
03:22
under the eyes
of these allegorical figures,
пред очите на овие алегориски фигури,
03:25
were Lorenzetti's intended audience.
била целната публика на Лоренцети.
03:28
He was cataloging the obligations
Ги бележел обврските
03:31
of the governing to the governed.
на владејачите кон владеаните.
03:33
Now, you can spend years
studying these frescoes.
Можете со години да ги
проучувате овие фрески.
03:38
Some scholars have.
Некои научници ги проучувале.
03:41
I'm hardly an art historian,
Јас не сум историчар на уметност,
03:43
but I am passionate about art,
но ја сакам уметноста,
03:45
and a work this massive can overwhelm me.
и дело со вакви размери ме восхитува.
03:48
So first, I focus on the big stuff.
Прво се фокусирам на големите нешта.
03:50
This is the allegory of good government.
Ова е алегорија на една добра власт.
03:55
The majestic figure here in the middle
Величествената фигура на средината
03:59
is dressed in Siena's colors
е облечена во боите на Сиена.
04:02
and he personifies the republic itself.
Таа е олицетворение на самата република.
04:04
Lorenzetti labels him "Commune,"
Лоренцети ја нарекува „Комуна“,
04:08
and he's basically telling the Sienese
и со тоа всушност им вели
на граѓаните на Сиена
04:11
that they, and not a king or a tyrant,
must rule themselves.
дека тие- а не кралот или владетелот-
треба да владеат меѓусебе.
04:13
Now, surrounding Commune are his advisors.
Околу Комуната се собрани советниците:
04:19
Justice is enthroned.
Правдата е устоличена.
04:25
She's looking up at the figure of wisdom,
Таа гледа нагоре кон фигурата на мудроста,
04:27
who actually supports
her scales of justice.
која ја држи вагата на правдата.
04:31
Concord, or Harmony,
Конкорд или Хармонија,
04:37
holds a string that comes
off the scales of justice
држи јаже кое доаѓа од вагата на мудроста
04:39
that binds her to the citizens,
и ја врзува за граѓаните
04:42
making them all
compatriots in the republic.
правејќи ги сите сонародници
во републиката.
04:44
And finally we see Peace.
Тука ја гледаме фигурата на Мир.
04:50
She looks chilled out,
Таа изгледа смирено,
04:51
like she's listening to Bob Marley.
како да го слуша Боб Марли.
04:53
When good government rules,
Кога владее една добра власт,
04:55
Peace doesn't break a sweat.
Мир не се напрега.
04:57
Now, these are big images and big ideas,
Овa се големи слики и големи идеи
05:00
but I really love the small stuff.
но јас ги сакам малите нешта.
05:02
Along another wall,
На еден друг ѕид,
05:05
Lorenzetti illustrates
the effects of good government
Лоренцети ги прикажува резултатите
од доброто владеење
05:06
on the real and everyday lives
of ordinary people
во секојдневниот живот на обичните луѓе
05:10
with a series of delicious little details.
преку серија на префинети, ситни детали.
05:12
In the countryside,
the hills are landscaped and farmed.
Во природата, ридовите и пејзажите
се култивирани.
05:17
Crops are being sown,
hoed, reaped, milled, plowed,
Земјоделските култури се сеат,
копаат, жнеат, ораат
05:23
all in one picture.
сето тоа во една слика.
05:27
Crops and livestock
are being brought to market.
Плодовите и добитокот
се носат на пазарите.
05:31
In the city, builders raise a tower.
Во градовите, градителите издигаат кула.
05:35
People attend a law lecture,
a TED Talk of the 14th century.
Луѓето посетуваат настава по право,
ТЕД говор во 14-ти век.
05:40
(Laughter)
(Смеа)
05:44
Schoolchildren play.
Учениците играат.
05:47
Tradesmen thrive.
Трговците се збогатуваат.
05:51
Dancers larger than life dance with joy.
Танчерите исполнети со живот
танцуваат со радост.
05:55
And watching over the republic
is the winged figure Security,
А крилестата фигура Безбедност
ја чува републиката.
06:00
whose banner reads,
Нејзиниот натпис вели:
06:04
"Everyone shall go forth
freely without fear."
„Секој ќе чекори слободно без страв.“
06:06
Now, what's amazing
about these images from 800 years ago
Зачудувачки со овие слики од пред 800 год
06:11
is that they're familiar to us today.
е тоа што звучат познато и денес.
06:13
We see what democracy looks like.
Гледаме како изгледа демократијата.
06:16
We experience the effects
of good government in our lives,
Ги доживуваме резултатите на доброто
владеење во нашите животи
06:18
just as Lorenzetti did in his life.
како што ги доживувал и Лоренцети
во неговиот живот.
06:22
But it is the allegory of bad government
Но мене ме прогонува алегоријата
на лошто владеење
06:26
that has been haunting me
since November 9.
од 9-ти Ноември.
06:29
It's badly damaged,
Штетата е голема,
06:33
but it reads like today's newspapers.
и звучи како денешните весници.
06:34
And ruling over bad government
is not the Commune
Владеењето на лоша власт не е Комуна
06:37
but the Tyrant.
туку Тиранија.
06:40
He has horns, tusks, crossed eyes,
Таа има рогови, криви очи,
06:42
braided hair.
исплетена коса.
06:45
He obviously spends
a lot of time on that hair.
Очигледно троши многу време
за таа своја коса.
06:47
(Laughter)
(Смеа)
06:49
Justice now lies helpless at his feet,
Правдата сега лежи беспомошна на земја,
06:50
shackled.
окована.
06:55
Her scales have been severed.
Нејзината вага е упропастена.
06:56
Justice is the key antagonist
to the Tyrant,
Правдата е главниот противник
на Тиранијата
06:59
and she's been taken out.
и таа е одстранета.
07:02
Now, surrounding the Tyrant,
Тиранија е опкружена
07:04
Lorenzetti illustrates
the vices that animate bad government.
во делото на Лоренцети со
пороците на лошата власт.
07:06
Avarice is the old woman
clutching the strongbox
Лакомоста е старата жена
која држи ковчеже
07:11
and a fisherman's hook
и рибарска јадица
07:15
to pull in her fortune.
за да го извлече своето богатство.
07:16
Vainglory carries a mirror,
Славољубјето носи огледало
07:21
and Lorenzetti warns us
against narcissistic leaders
и Лоренцети не` предупредува
за самобендисани лидери
07:24
who are guided
by their own ego and vanity.
кои се водени од сопственото
его и суета.
07:27
On the Tyrant's right is Cruelty.
На десната страна на Тиранијата
е Суровоста.
07:31
Treason, half lamb, half scorpion,
Предавството, полу- јагне, полу- скорпија,
07:39
lulls us into a false sense of security
ни влева лажно чувство на сигурност,
07:42
and then poisons a republic.
а потоа ја труе републиката.
07:45
Fraud, with the flighty wings of a bat.
Измамата, со развеани крилја на лилјак.
07:49
On the Tyrant's left, you see Division.
Лево од Тиранија
ќе ја видите Поделбата.
07:57
She's dressed in Siena's colors.
таа е облечена во боите на Сиена.
07:59
"Si" and "No" are painted on her body.
„Да“ и „Не“ се насликани на нејзиното тело.
08:02
She uses a carpenter's saw
to chop her body in half.
Таа користи столарска пила за да
си го расече телото на два дела.
08:05
And Fury wields the weapons of the mob,
Бесот го држи оружјето на толпата,
08:13
the stone and knife.
каменот и ножот.
08:16
In the remainder of the fresco,
Lorenzetti shows us
Во остатокот на фреската
Лоренцети ни ги покажува
08:23
the inevitable effects of bad government.
неизбежните резултати од лошото владеење.
08:25
The civic ideals celebrated
elsewhere in this room have failed us,
Граѓанските идеали кои се слават
на други места, пропаднаа
08:28
and we see it.
и тоа го гледаме.
08:31
The once beautiful city
has fallen to pieces,
Некогаш убавиот град е распарчен,
08:33
the countryside barren,
природата опустошена,
08:36
the farms abandoned.
фармите напуштени.
08:37
Many are in flames.
Многу од нив се во пламен.
08:39
And in the sky above
is not the winged figure Security,
И високо на небото ја нема
фигурата на Безбедноста,
08:42
but that of Fear, whose banner reads:
туку онаа на Стравот која вели:
08:45
"None shall pass along this road
„Никој нема да помине по овој пат
08:49
without fear of death."
без страв од смртта.“
08:52
Now, the final image,
the most important one, really,
Крајната слика, најзначајната,
08:57
is one that Lorenzetti did not paint.
е онаа која Лоренцети не ја насликал.
08:59
It is of the viewer.
Таа е на набљудувачот.
09:01
Today, the audience
for Lorenzetti's frescoes
Денес, публиката на сликите на Лоренцети
09:02
is not the governing but the governed,
не се владејачите туку владеаните.
09:05
the individual who stands
in front of his allegories
Оние кои стојат пред
неговите алегории
09:09
and walks away with insight,
и на кои им станува јасно
09:11
who heeds a call to action.
дека треба да дејствуваат.
09:14
Lorenzetti warns us
that we must recognize the shadows
Лоренцети не` предупредува
да ги препознаваме сенките
09:17
of Avarice, Fraud, Division, even Tyranny
на Лакомост, Измама,
Поделба дури и Тиранија
09:20
when they float
across our political landscape,
тогаш кога ќе се појават
на политичката сцена,
09:24
especially when those shadows are cast
особено кога тие сенки се отелотворени
09:26
by political leaders loudly claiming
to be the voice of good government
во политички лидери кои силно тврдат
дека се гласот на доброто владеење
09:29
and promising to make America great again.
и ветуваат дека ќе ја направат
Америка повторно голема.
09:34
And we must act.
Ние мора да дејствуваме.
09:38
Democracy must not be a spectator sport.
Демократијата не е забава за гледање.
09:41
The right to protest,
the right to assemble freely,
Правото на протест, правото
на слободно собирање,
09:43
the right to petition one's government,
правото на петиција кон една влада,
09:46
these are not just rights.
овие не се само права.
09:48
In the face of Avarice,
Fraud and Division,
Наспроти Лакомоста, Измамата и Поделбата,
09:50
these are obligations.
тие права се обврски.
09:52
We have to disrupt --
Мора да разнишаме-
09:54
(Applause)
(Аплауз)
09:56
We have to disrupt our lives
Мора да ги разнишаме сопствените животи
10:01
so that we can disrupt
за да го разнишаме
10:03
the amoral accretion of power
неморалното напластување на моќ
10:05
by those who would betray our values.
на оние кои ги изневеруваат
нашите вредности.
10:08
We and we the people
Ние, народот,
10:13
must raise justice up
мораме да ја воздигниме правдата
10:14
and must bring peace to our nation
и мора да донесеме мир за нашата нација
10:16
and must come together in concord,
и мора да се сплотиме во хармонија.
10:18
and we have a choice.
Имаме избор.
10:21
We could either paint ourselves
Или да се насликаме себе си
10:23
into the worst nightmare
of Lorenzetti's bad government,
во најлошиот кошмар на насликаната,
лоша власт на Лоренцети
10:25
or we can stay in the streets,
или да застанеме на улица,
10:29
disruptive, messy, loud.
бунтовно, хаотично, гласно.
10:32
That is what democracy looks like.
Така изгледа демократијата.
10:35
Thank you.
Благодарам!
10:39
(Applause)
(Аплауз)
10:40
Chris Anderson: First of all, wow.
Крис Андерсон: Пред се`....
10:51
Obviously, many people passionately --
очигледно со многу страст.....
10:53
you spoke to many people
passionately here.
им зборувавте на многумина со страст овде.
10:55
I'm sure there are other people here
Убеден сум има и други овде
10:57
who'd say, look, Trump was elected
by 63 million people.
кои ќе речат дека Трамп беше избран
од 63 милиони луѓе.
10:59
He's far from perfect,
Далеку е од идеален,
11:04
but he's trying to do
what he was elected to do.
но се обидува да го прави
она за што е избран.
11:05
Shouldn't you give him a chance?
Зар нема да му дадете шанса?
11:08
Anthony Romero:
I think we have to recognize
Ентони Ромеро: Треба да правиме разлика
11:10
the legitimacy of him as president
помеѓу неговиот легитимитет
како претседател
11:12
versus the legitimacy of his policies.
и легитимитетот
на неговата политика.
11:15
And when so many of the policies
are contrary to fundamental values,
Кога толку многу негови активности
се спротивни на основните вредности,
11:18
that we're all equal under the law,
дека сите сме еднакви пред законот,
11:24
that we're not judged by the color
of our skin or the religion we worship,
дека не судиме според бојата
на кожата или религијата,
11:26
we have to contest those values
тогаш треба да се спротивставиме
11:29
even as we recognize and honor the fact
иако го признаваме и цениме фактот
11:32
that our democracy rendered us a president
who is championing those values.
дека демократијата ни даде претседател
кој не е во склад со овие вредности.
11:34
CA: And the ACLU isn't just
this force on the left, right?
КА: АЦЛУ не е лево ориентирана сила?
11:40
You're making other arguments as well.
Начнувате и други дискусии.
11:44
AR: Well, you know,
ЕР: Па, знаете,
11:46
very often we piss
everyone off at one point.
честопати ги разбеснуваме сите за нешто.
11:49
That's what we do.
Тоа го правиме.
11:51
And we recently were taking stands
Пред извесно време зазедовме став
11:53
for why Ann Coulter needs
to be able to speak at Berkeley,
зошто на Ен Колтер треба да и` се
овозможи да зборува на Беркли,
11:55
and why Milo has free speech rights.
и зошто Мило има право
на слобода на говор.
11:58
And we even wrote a blog
Дури напишавме и блог
12:01
that almost burnt the house down
among some of our members,
кој речиси им наштети на
неколку наши членови,
12:02
unfortunately,
when we talked about the fact
за жал, кога зборувавме за фактот
12:06
that even Donald Trump
has free speech rights as president,
дека Доналд Трамп има право на слобода
на говор како претседател,
12:08
and an effort to hold him accountable
а стремежот да се прогласи за одговорен
12:12
for incitement of violence
at his marches or his rallies
за поттикнување на насилство на
неговите маршеви и митинзи
12:14
is unconstitutional and un-American.
се смета за противуставен
и не-американски.
12:18
And when you put that statement out there
Изјавата когa ќе ја изнесете
12:22
to a very frothy base
во една многу едноставна верзија
12:24
that always is very excited for you
to fight Donald Trump,
дека секогаш е возбудливо
да се борите против Доналд Трамп
12:25
and then you have a new one saying,
"Wait, these rights are for everybody,
а потоа додавате нова изјава:
„Чекај, овие права се за секого, дури
12:29
even the president that we don't like."
и за претседателот кој не го сакаме.“
12:32
And that's our job.
Тоа е нашата работа.
12:34
(Applause)
(Аплауз)
12:36
CA: Anthony, you spoke
to so many of us so powerfully.
КА: Одржавте силен говор.
12:39
Thank you so much. Thank you.
Ви благодарам.!Благодарам!
12:42
(Applause)
(Аплауз)
12:43

▲Back to top

About the speaker:

Anthony D. Romero - Attorney, public-interest activist
Anthony D. Romero is the executive director of the American Civil Liberties Union (ACLU).

Why you should listen

The ACLU is dedicated to defending liberty and individual freedom in the US -- which is an interesting mandate to have right now. Anthony Romero has headed the organization since 2001, focusing on building capacity in order to defend the laws that protect Americans' freedoms.

Under Romero's watch, the ACLU launched its national "Keep America Safe and Free" campaign to protect basic freedoms during a time of crisis; launched its unique legal challenge to the patents held by a private company on the human genes associated with breast and ovarian cancer; launched litigation and lobbying efforts to win the freedom to marry for same-sex couples; and filed the first lawsuit against President Trump’s Muslim Ban.

More profile about the speaker
Anthony D. Romero | Speaker | TED.com