English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDWomen 2017

John Cary: How architecture can create dignity for all

Џон Кери: Како архитектурата гради достоинство за сите нас

Filmed:
999,743 views

Ако се оствари тоа што го вели Џон Кери, архитект и писател, жените нема да чекаат во бесмислено долгите редици пред тоалетите. Овие редици се показатели на многу посериозни состојби. Кери вели:„Недостатокот на разновидност во проектите води кон создавање бесмислен, бесчувствителн простор. Проектот ја има ретката способност да облагородува и да ги прави луѓето да се чувствуваат вредни, почитувани и забележани-но спротивната страна е истотака вистинска. Кери ги повикува архитектите и проектантите да ги прошират своите професионални рамки и да се посветат на давање услуги за јавно добро, не само за привилегираните.

- Design ambassador
An architect by training, John Cary has devoted his career to expanding the practice of design for the public good. Full bio

On a beautiful day, just a few years ago
Еден убав ден пред неколку години
00:12
my wife and I entered a hospital
со мојата сопруга отидовме
во блиската болница
00:15
near our home in Oakland, California
во Оукленд, Калифорнија
00:17
for the birth of our first daughter, Maya.
по повод раѓањето
на нашата прва ќерка Маја.
00:19
We had responsibly toured
the birthing center in advance
Претходно темелно го истраживме
центарот за породување
00:22
and yet we were somehow
still startled to find ourselves
но сепак бевме збунети што се наоѓаме
00:25
in the place where we would experience
на место каде ќе доживееме
00:28
one of the most significant
moments of our lives.
еден од најважните мигови во нашиот живот.
00:30
We were stuck in a windowless room
Бевме збутани во просторија
без прозорци,
00:33
with no hint of the bright
and sunny day that we had left.
и ниту трага од убавиот
сончев ден надвор.
00:35
Fluorescent lights buzzed overhead,
Имаше флуоросцентно светло,
00:40
the paint on the walls was beige
ѕидовите беа во беж боја,
00:44
and machines beeped inexplicably
апаратите бипкаа нејасно,
00:47
as a wall clock indicated
day turning to night.
додека ѕидниот часовник покажуваше
дека денот се претвора во ноќ.
00:49
That clock was placed above a door
Часовникот беше сместен над вратата
00:53
in direct line of sight
наспроти местото
00:55
to where my wife lay as her contractions
increased hour after hour.
каде жена ми лежеше
со зачестени контракции.
00:57
Now, I've never given birth --
Јас никогаш немам раѓано -
01:02
(Laughter)
(Смеа)
01:04
but she assured me that the last thing
that a birthing woman would ever want
но таа ме убедуваше дека последното нешто
што жена пред породување сака
01:05
is to watch the seconds tick by.
е да го гледа одбројувањето на секундите.
01:10
(Laughter)
(Смеа)
01:12
An architect by training,
I've always been fascinated
Архитект сум по занимање
и секогаш ме воодушевувало
01:15
watching people experience design
in the world around them.
да гледам како луѓето го доживуваат
дизајнот во просторот.
01:18
I believe design functions
like the soundtrack
Мислам дека дизајнот фунционира
како филмската музика во позадина
01:21
that we're not even
fully aware is playing.
за која не сме свесни дека ја има.
01:23
It sends us subconscious messages
about how to feel
Ни праќа подсвесни пораки
како да се чувствуваме
01:26
and what to expect.
и што да очекуваме.
01:30
That room that we were in
seemed completely misaligned
Собата во која бевме не беше
во склад
01:32
with the moment
that we were experiencing --
со мигот кој го очекувавме,
01:36
welcoming a human being,
доаѓањето на едно човечко суштество
01:39
our daughter, into this world.
на овој свет, нашата ќерка.
01:41
At one point a nurse, without any prompt,
Во еден миг сестрата ненадејно
01:44
turned to us and said,
се сврте кон нас и рече:
01:47
"I always think to myself,
„Секогаш си велам:
01:49
'I wish I had become an architect,
’камо да бев архитект
01:50
because I could have designed
rooms like this better.'"
за да можам подобро да ги проектирам
ваквите простории’.“
01:52
I said to her,
Ѝ реков:
01:55
"An architect did design this room."
„Просторијава е проектирана
од архитект.“
01:57
(Laughter)
(Смеа)
01:59
Despite the immense joy
of our daughter's birth,
И покрај огромната радост
за раѓањето на нашата ќерка,
02:02
the messages of that hospital room
stick with she and I to this day.
се`уште сме врзани за пораките
од таа болничка соба.
02:05
Those messages are,
Тие пораки се:
02:13
"You are not at home,
„Не си дома,
02:14
you are in a foreign place."
на туѓо место си.“
02:16
"You are not in control of anything.
„Не можеш ништо да контролираш.
02:18
Not even the lighting."
Дури ниту светлото.“
02:20
"Your comfort, simply, is secondary."
„Твојата удобност е на второ место.“
02:22
At best,
Во најдобар случај,
02:27
a hospital room like this
болничка соба како оваа
02:28
might just be described
or dismissed as uninspiring.
може да се опише
како неинспиративна.
02:30
At worst, it is undignifying.
Во најлош случај, таа е недостоинствена.
02:33
And I use it to point out that none of us,
Ја користам за да истакнам
дека никој од нас,
02:37
anywhere in the world,
каде било во светот,
02:40
are immune from bad design.
не е имун на лоши дизајни.
02:41
I went into architecture
because I believed
Студирав архитектура бидејќи верував
02:45
it was about creating spaces for people
to live their best lives.
дека таа создава простор за луѓето
да живеат најдобро што можат.
02:48
And yet what I found
is a profession largely disconnected
Но, открив дека тоа е професија
која не создава поврзаност на луѓето
02:54
from the people most directly
impacted by its work.
кои се најнепосредно засегнати
од архитектонското работење.
02:58
I believe this is because
architecture remains
Мислам дека ова е затоа што
архитектурата остана
03:04
a white, male, elitist profession --
да биде занимање на белите мажи,
професија на елитисти -
03:07
seemingly unconcerned
кои очигледно не се загрижени
03:11
with some of the greatest
needs in the world
за повеќето важни потреби во светот
03:13
or even the relatively simple needs
of an expectant mother.
или за релативно малите потреби
на една идна мајка.
03:16
Students are trained in school
Студентите ги обучуваат на факултет
03:22
using highly theoretical projects,
со примена на високо-теоретски проекти,
03:24
rarely interacting with real people
or actual communities.
со ретки комуникации со вистински луѓе.
03:26
Graduates are funneled
through a long, narrow
Дипломираните се провираат
низ долгите и тесни,
03:30
unforgiving path to licensure.
безмилосни патишта до лиценци,
03:33
Meanwhile, the profession
holds up a select few
додека малкумина избрани во професијата
03:35
through relentless award programs
успеваат да добијат програми
03:38
focused almost exclusively
on the aesthetics of buildings,
фокусирани претежно
на естетскот дел на зградите,
03:40
rather than the societal impact
or contributions of them.
а не на социјалното влијание
и резултатите од него.
03:44
It only goes to reinforce a warped view
Така, само се зацврстува
искривеното гледиште
03:48
of professional responsibility and success
за професионалната одговорност и успехот.
03:51
and yet this isn't
why so many young, hopeful people
Сепак, ова не е причината
што многу млади и надежни луѓе
03:54
go into architecture.
избираат архитектура.
03:58
It's not why I did.
Ни за мене не беше оваа причината.
03:59
I believed then, though I didn't
have a language for it,
Тогаш верував, иако го немав изречено тоа,
04:01
and I know now, that design
has a unique ability to dignify.
но сега знам, дека дизајнот има
уникатна способност да облагородува.
04:05
It can make people feel valued,
Ги прави луѓето да се чувствуваат вредни,
04:10
respected,
почитувани,
04:12
honored and seen.
почестени и забележани.
04:14
Now I'd like for you to just think
about some of the spaces that you inhabit.
Сакам да размислите за некои
од местата каде што функционирате.
04:18
And I'd like to have you think
about how they make you feel.
Сакам да размислите како тие
прават да се чувствувате.
04:23
Now, there are places
that make us feel unhappy,
Има места кои нè прават несреќни,
04:28
unhealthy
нездрави
04:32
or uninspiring.
или неинспиративни.
04:34
They may be the places that you work
Тоа може да се најубавите
места каде работите
04:36
or where you heal
или каде заздравувате
04:39
or even where you live.
или каде живеете.
04:41
And I ask, how might these places
be better designed with you in mind?
Се прашувам, како можат подобро да се
проектираат местата ако се мисли на вас.
04:43
It's a really simple question
Прашањето е едноставно
04:48
and it can somehow, sometimes
be very difficult to answer.
но, понекогаш може да биде многу тешко.
04:49
Because we are conditioned
to feel like we don't have much agency
Бидејќи сме предодредени да мислиме
дека не можеме да делуваме
04:53
over the spaces and places
that we live, work and play.
на просторот и местата каде живееме,
работиме или се забавуваме.
04:56
And in many cases we don't.
Во повеќето случаи немаме влијание.
04:59
But we all should.
Но, треба да имаме.
05:01
Now, here's a potentially dumb question
for any women watching:
Еве едно просто прашање
за жените кои гледаат:
05:04
Have you ever stood
Дали некогаш сте застанале
05:07
in a disproportionately long
bathroom line?
во неверојатно долга редица пред тоалет?
05:09
(Laughter)
(Смеа)
05:11
Did you ever think to yourself,
"What is wrong with this picture?"
Дали некогаш сте помислиле
„Што не е во ред со ова?“
05:13
Well, what if the real question is,
Што ако вистинското прашање е:
05:16
"What is wrong with the men
that designed these bathrooms?"
„Што не е во ред со мажите кои ги
проектирале овие тоалети?“
05:18
(Applause)
(Аплауз)
05:22
It may seem like a small thing,
Може да изгледа безначајно,
05:28
but it's representative
of a much more serious issue.
но претставува нешто многу посериозно.
05:29
The contemporary world
was literally built by men
Современиот свет е практично
изграден од мажи
05:33
who have rarely
taken the time to understand
кои ретко се посветуваат да разберат
05:38
how people unlike them
како луѓето кои се различни од нив
05:41
experience their designs.
ги доживуваат нивните проекти.
05:43
A long bathroom line
might seem like a minor indignity.
Долгата редица пред тоалет
може да изгледа навредливо.
05:45
But the opposite can also be true.
Но и спротивното може да е вистина.
05:48
Thoughtful design
can make people feel respected
Содржајните проекти ги прават луѓето
да се чувствуваат почитувани
05:50
and seen.
и забележани.
05:54
I've come to believe
that dignity is to design
Почнав да сфаќам дека
достоинството за проектот
05:56
what justice is to law
е исто што и правдата за законот
05:59
and health is to medicine.
или здравјето за медицината.
06:02
In the simplest of terms,
Наједноставно речено,
06:04
it's about having the spaces you inhabit
reflect back your value.
тоа е начинот на кој просторот во кој
се наоѓате ја одразува вашата вредност.
06:06
Over the past two years
Изминатите две години
06:12
I had the opportunity to interview
over 100 people from all walks of life
имав прилика да правам интервју
на повеќе од 100 луѓе од различни сфери
06:14
about their experience of design.
за нивните искуства со проектите.
06:18
I wanted to test my hunch
Сакав да се уверам во мојата идеја
06:21
that dignity and design
are uniquely related.
дека достоинството и проектите
се взаемно поврзани.
06:23
I listened to Gregory,
Го слушав Грегори,
06:27
a resident of this cottage community
жител на оваа заедница од бараки,
06:28
designed specifically
посебно проектирана
06:31
for the 50 most chronically
homeless people in Dallas.
за 50-те хронични бездомници во Далас.
06:32
Gregory had been living on the streets,
Грегори живеел на улица,
06:36
drifting from town to town
for over 30 years.
селејќи се од еден град
во друг цели 30 години.
06:39
A broad coalition
Огромна група
06:44
of social service agencies,
на социјални установи,
06:46
funders and designers,
фондации и проектанти
06:48
created this place.
го создадоа ова место.
06:49
Each 400 square foot cottage
is designed beautifully
Секоја од овие бараки од 4оо m²
прекрасно е проектирана
06:53
as a permanent home.
како постојан дом.
06:57
Gregory now has a key
Грегори сега има кључ
06:59
to a door
од вратата
07:02
to his own house.
на својата куќа.
07:03
He describes the sense
of security that it brings him.
Тој го опишува чувството на сигурност
што таа му го носи.
07:04
Something he had lived without
for three decades.
Нешто без кое тој живеел три децении.
07:08
When he arrived with little more
than the clothes on his back,
Кога пристигнал со едвај нешто
повеќе од својата облека,
07:12
he found everything:
тој нашол сè:
07:15
from a toaster, Crock-Pot and stove
од тостер, тенџере и шпорет
07:17
to a toothbrush and toothpaste
awaiting for him.
до четка и паста за заби за него.
07:20
He describes it simply
Тој го опишува тоа еднставно
07:25
as heaven.
како рај.
07:27
On the other side of the world,
На другата страна од светот,
07:30
I listened to Antoinette,
ја слушав Антоанет,
07:33
the director of this
training and community center
директорот на овој центар
за обука и заедништво
07:35
for women in rural Rwanda.
на жени во рурална Руанда.
07:37
Hundreds of women
come to this place daily --
Стотици жени доаѓаат
секојдневно на ова место
07:40
to learn new skills,
да научат нови вештини,
07:43
be in community,
да бидат во заедница
07:45
and continue rebuilding their lives
и да ги возобноват своите животи
07:47
following the country's civil war.
после граѓанската војна во земјата.
07:48
These women literally pressed
Овие жени буквално набија
07:51
the 500,000 bricks
500, 000 тули
07:54
that make up the 17
classroom pavilions like this one.
од кои се изградени 17 павиљони-училници
како оваа.
07:57
Antoinette told me,
Антоанет ми рече:
08:01
"Everyone is so proud of it."
„Секоја од нив е горда на тоа.“
08:03
And then back here in the US
Тука во Америка пак,
08:07
I listened to Monika,
ја слушав Моника,
08:09
the director of a free clinic
директор на бесплатна клиника
08:11
primarily serving
the uninsured in Arkansas.
која опслужува неосигурирани
лица во Арканзас.
08:13
Monika loves telling me that the doctors,
Моника сака да ми раскажува како лекарите
08:17
who volunteer at her free clinic
кои волонтираат во бесплатната клиника
08:21
routinely tell her
спонтано ѝ велат
08:23
that they've never worked
in such a beautiful, light-filled place.
дека никогаш не работеле
во толку убаво осветлено место.
08:26
Monika believes
Моника верува
08:31
that even people experiencing poverty
дека дури и најсиромашните
08:32
deserve quality health care.
заслужуваат квалитетна здравствена грижа.
08:35
And what's more,
Уште повеќе,
08:37
she believes they deserve
to receive that care
таа верува дека тие заслужуваат
да бидат згрижени
08:38
in a dignified setting.
во достоинствени услови.
08:42
People like these are invaluable
ambassadors for design
Луѓето како неа се непроценливи
амбасадори за проекти,
08:44
and yet they are roundly absent
from architectural discourse.
а сепак ги нема во
архитектонските кругови.
08:48
Similarly, the people who can
most benefit from good design
Исто како луѓето кои најмногу
можат да добијат од добрите проекти,
08:53
often have the least access to it.
a имаат најмал пристап до нив.
08:57
Your cousin, a homeless veteran;
Вашиот роднина, бездомниот ветеран;
09:00
your grandma or grandpa
вашите баби и дедовци
09:02
who live in a house with a kitchen
that's no longer accessible to them;
кои живеат во куќа со кујна
која не е веќе пристапна за нив;
09:04
your wheelchair-bound sister
сестра ви која е врзана за количка
09:07
in a suburban area
planned without sidewalks.
во некое предградие
планирано без тротоари.
09:09
If good design
is only for a privileged few,
Ако добрите проекти
се само за привилегираните,
09:14
what good is it?
што има добро во тоа?
09:17
It's time designers change this
Време е проектантите да го сменат ова
09:20
by dedicating their practices
to the public good
така што ќе ја посветат
својата работа за јавно добро
09:23
in the model of firms
според моделите на
09:26
like Orkidstudio,
на Оркидстудио,
09:28
Studio Gang
Студио Ганг
09:30
and MASS Design Group.
и Мас Дизајн Груп.
09:31
Their clients
Нивните клиенти
09:33
are orphaned children in Kenya,
се деца без родители во Кенија,
09:35
foster children in Chicago
деца со одземено старателство
на родители во Чикаго
09:37
and pregnant women in Malawi.
и бремени жени во Малави.
09:40
Their practices are premised on the belief
Нивната работа се заснова на верувањето
09:42
that everyone deserves good design.
дека секој заслужува добар проект.
09:46
Dedicating more practices
to the public good
Ако ја посветиме работата
за јавното добро,
09:52
will not only create
more design that is dignifying,
не само што ќе создаваме
достоинствени проекти
09:54
but it will also
dignify the practice of design.
туку и проектирањето
ќе стане достоинствено.
09:58
It will not only diversify
the client base of design,
Не само што ќе имаме различни
клиенти во однос на дизајн
10:02
but it will also create new,
more diverse forms of design
туку ќе создаваме и нови,
поразновидни дизајни
10:06
for the world.
за светот.
10:10
Now, in order to do this,
За да го направиме ова,
10:13
my architecture and design friends,
especially my fellow white guys,
колеги архитекти, особено
моите бели пријатели,
10:16
we must simultaneously
and significantly diversify our ranks.
мораме симултано и темелно
да внесуваме разновидност во работата.
10:19
If we want the public to believe
that design is for them
Ако сакаме јавноста да поверува
дека проектите се за нив
10:25
and for everyone.
и за секого.
10:28
Today, barely 15 percent
Денес, едвај 15 проценти
10:29
of registered architects
in the United States are women.
од регистрираните архитекти
во САД се жени.
10:32
And a far smaller percentage
are persons of color.
Многу помал процент се обоени луѓе.
10:35
Other professions, like law and medicine
Другите професии, како правото и медицината
10:39
had made far greater strides
in these crucial areas.
имаат направено многу поголем чекор
во овие значајни области.
10:41
How might our shared built environment --
Можно е нашата заеднички
изградена средина -
10:45
our homes, our hospitals,
our schools, our public spaces --
нашите домови, болници,
училишта, јавните места
10:47
be shaped differently
да се различни по форма
10:51
if women and people of color
ако жените и обоените луѓе
10:53
were behind half
of the proverbial blueprints?
стојат зад половината
од познатите проекти?
10:54
It is not a question of whether,
Не се работи за тоа дали,
10:57
but to what extent
туку до кој степен
10:59
our buildings, our landscapes,
нашите згради, нашите предели,
11:01
our cities and our rural communities
градовите и руралните заедници
11:03
are less beautiful, less functional,
се помалку убави, помалку функционални,
11:06
less equitable and less dignifying
помалку еднакви или
помалку достоинствени
11:09
because women and people of color
are less likely to be creating them.
бидејќи веројатно помалку жени
и обоени луѓе би ги проектирале.
11:11
As Winston Churchill
famously noted in 1943
Ова е позната изрека на Черчил
во 1943-та кога
11:16
when he called for the rebuilding
побарал повторно да се изградат
11:20
of London's war-damaged
parliamentary chambers,
од војната уништените простории
во парламентот:
11:21
"We shape our buildings,
and afterward, they shape us."
„Ние ги обликуваме нашите згради,
после тие нѐ обликуваат нас.“
11:24
The good news is
that we can change how we build
Добрата вест е што можеме
да менуваме како градиме
11:30
and who we build for.
и за кого градиме.
11:33
Be that a health worker in rural Rwanda,
Без разлика дали сте работник
во рурална Руанда
11:35
or a birthing mother and nervous
new father in the United States.
или родители во породилно во САД
во исчекување на своето дете.
11:38
We can do this
by recommitting architecture
Можеме да го сториме тоа
ако предложиме архитектура
11:43
to the health, safety
and welfare of the public.
која ќе е наменета за здравјето,
безбедноста и благосостојбата на луѓето.
11:45
This will pay dividends.
Ова ќе ги исплати дивидендите.
11:49
Because once you see what design can do,
Зашто кога ќе видите дека
проектот е успешен,
11:51
you can't unsee it.
не може да го игнорирате.
11:54
And once you experience dignity,
Кога ќе почувствувате достоинство,
11:56
you can't accept anything less.
нема да прифатите ништо помалку од тоа.
11:59
Both become part of your possible.
Двете стануваат дел од возможното.
12:01
One of my favorite conversation partners
is my 90-year-old grandmother,
Еден од моите омилени соговорници
е мојата 90 годишна баба,
12:04
Audrey Gorwitz, from Oshkosh, Wisconsin.
Одри Горвитс, од Ошкош, Висконсин.
12:08
After one of our
conversations about design,
После еден час разговор за проектите,
12:11
she wrote me a letter.
таа ми напиша писмо
12:14
She said, "Dear Johnny,
и вели: „Драг Џони,
12:15
I thought the other day,
as I sat in my doctor's office,
пред некој ден мислев, додека чекав на лекар,
12:18
how depressing it was,
колку е таму депресивно,
12:21
from the color on the wall,
to the carpet on the floor.
од бојата на ѕидот до тепихот на подот.
12:22
(Laughter)
(Смеа)
12:24
Now I will have to call to see
Сега ќе морам да се јавам за да видам
12:26
who is responsible
for the drabness in that place."
кој е одговорен за сивилото
на ова место.“
12:27
(Laughter)
(Смеа)
12:30
In the same letter, mind you, she said,
Во истото писмо, внимавајте, таа вели:
12:32
"I did call, and I got the man in charge,
„Се јавив и го добив одговорниот,
12:34
and he said he appreciated
someone calling him.
и рече дека му е драго
што некој му се јавил.
12:36
My doctor's office
is now on the list for an upgrade."
Ординацијата на мојот лекар
сега е на ред за реновирање.“
12:39
(Laughter)
(Смеа)
12:42
She signed it by saying,
На крајот на писмото додаде:
12:44
"It is always good
to express one's opinion
„Добро е кога го кажуваш своето мислење
12:46
if done in a proper manner."
на соодветен начин.“
12:48
(Laughter)
(Смеа)
12:49
(Applause)
(Аплауз)
12:51
I love my grandma.
Ја сакам баба ми.
12:55
(Laughter)
(Смеа)
12:56
Like my grandma Audrey,
Како и баба ми Одри,
12:58
you deserve good design.
и вие заслужувате добри проекти.
12:59
Because well-designed spaces
Зашто добро осмислениот простор
13:03
are not just a matter of taste
or a questions of aesthetics.
не е само израз на добар вкус
или естетика.
13:05
They literally shape our ideas
about who we are in the world
Просторот ги обликува идеите
за она што сме во светот
13:08
and what we deserve.
и она што заслужуваме.
13:12
That is the essence of dignity.
Тоа е сржта на достоинството.
13:14
And both the opportunity
and the responsibility of design
Можностите и одговорноста на еден проект
13:16
for good
за доброто
13:20
and for all.
и за сите.
13:21
Thank you.
Благодарам!
13:23
(Applause)
(Аплауз)
13:24
Translated by Julia Pascal Kalaputi
Reviewed by Zoran Blazevski

▲Back to top

About the speaker:

John Cary - Design ambassador
An architect by training, John Cary has devoted his career to expanding the practice of design for the public good.

Why you should listen

When architect-turned-writer John Cary co-authored an oped, with partner Courtney E. Martin, on the design failures of the breast pump, it sparked an MIT Media Lab hackathon and the launch of multiple companies. It's a perfect example of his knack for linking good design and public good. He is the author of two books, most recently Design for Good: A New Era of Architecture for Everyone, and his writing on design, philanthropy and fatherhood is widely published.

Cary works as a philanthropic advisor to an array of foundations and nonprofits around the world, and he frequently curates and hosts events for the Aspen Institute, TED and other entities. Deeply committed to diversifying the public stage, Cary is also a founding partner in FRESH Speakers, a next-generation speakers bureau that represents young women and people of color.

More profile about the speaker
John Cary | Speaker | TED.com