English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxYouth@Sydney

Emily Parsons-Lord: Art made of the air we breathe

Emily Parsons-Lord: Artă din aerul pe care îl respirăm

Filmed
Views 853,676

Emily Parsons-Lord recrează aerul din anumite momente ale istoriei Pământului – de la aerul curat, proaspăt al perioadei Carbonifere la aerul asemănător apei minerale din Marea Extincție până la aerul greu, toxic al viitorului pe care ni-l creăm. Transformând aerul în artă, ea ne invită să cunoaștem lumea invizibilă din jurul nostru. Respirați aerul Pământului trecut și viitor în această discuție halucinantă și plină de imaginație.

- Artist
Emily Parsons-Lord makes cross-disciplinary contemporary art that is informed by research and critical dialogue with materials and climate science. Full bio

Dacă v-aș ruga să vă închipuiți aerul,
00:13
If I asked you to picture the air,
ce v-ați imagina?
00:17
what do you imagine?
Majoritatea oamenilor se gândesc
fie la spațiu gol
00:20
Most people think about either empty space
sau cer senin
00:24
or clear blue sky
sau câteodată la copaci dansând în vânt.
00:26
or sometimes trees dancing in the wind.
Și apoi îmi amintesc de profesorul meu
de chimie, cu șosete foarte lungi,
00:29
And then I remember my high school
chemistry teacher with really long socks
la tablă,
00:33
at the blackboard,
desenând diagrame tip bule conectate
la alte bule,
00:34
drawing diagrams of bubbles
connected to other bubbles,
și descriind cum vibrează și se ciocnesc
într-un fel de supă haotică.
00:38
and describing how they vibrate
and collide in a kind of frantic soup.
Dar serios, tindem
să nu ne prea gândim la aer.
00:44
But really, we tend not to think
about the air that much at all.
Îl observăm mai ales
00:48
We notice it mostly
când apare un fel de intruziune
senzorială neplăcută,
00:50
when there's some kind of unpleasant
sensory intrusion upon it,
ca un miros îngrozitor sau ceva vizibil
cum ar fi fumul sau ceaţa.
00:54
like a terrible smell
or something visible like smoke or mist.
Dar e tot timpul acolo.
01:00
But it's always there.
Ne atinge pe toţi acum.
01:03
It's touching all of us right now.
E chiar înăuntrul nostru.
01:05
It's even inside us.
Aerul nostru e imediat, vital şi intim.
01:09
Our air is immediate, vital and intimate.
Şi totuşi, e uitat aşa uşor.
01:15
And yet, it's so easily forgotten.
Deci ce e aerul?
01:20
So what is the air?
E combinaţia de gaze invizible
care învăluie Pământul,
01:22
It's the combination of the invisible
gases that envelop the Earth,
atrase de forţa gravitaţională.
01:25
attracted by the Earth's
gravitational pull.
Şi deşi sunt un artist vizual,
01:29
And even though I'm a visual artist,
mă interesează invizibilitatea aerului.
01:32
I'm interested in
the invisibility of the air.
Mă interesează cum ni-l imaginăm,
01:36
I'm interested in how we imagine it,
cum îl experimentăm
01:39
how we experience it
şi cum avem, cu toţii, o abilitate nativă
de a-i înţelege materialitatea
01:41
and how we all have an innate
understanding of its materiality
prin respiraţie.
01:45
through breathing.
Toate formele de viaţă de pe Pământ
modifică aerul prin schimbul de gaze,
01:48
All life on Earth changes the air
through gas exchange,
şi o facem cu toţii chiar acum.
01:54
and we're all doing it right now.
De fapt, de ce nu am începe chiar acum
01:56
Actually, why don't we all
right now together take
o uriaşă inspiraţie colectivă?
01:59
one big, collective, deep breath in.
Sunteţi gata? Inspiraţi. (Inspiră)
02:02
Ready? In. (Inhales)
Şi expiraţi. (Expiră)
02:07
And out. (Exhales)
Aerul acela pe care tocmai l-aţi expirat,
02:10
That air that you just exhaled,
l-aţi imbogăţit de o sută de ori
cu dioxid de carbon.
02:13
you enriched a hundred times
in carbon dioxide.
Deci aproximativ 5 litri de aer
într-o respiraţie, 17 respiraţii pe minut
02:18
So roughly five liters of air per breath,
17 breaths per minute
din cele 525.600 de minute dintr-un an,
02:24
of the 525,600 minutes per year,
rezultă aproximativ
45 de milioane de litri de aer,
02:30
comes to approximately
45 million liters of air,
îmbogăţit de 100 de ori
cu dioxid de carbon,
02:35
enriched 100 times in carbon dioxide,
doar în cazul vostru.
02:39
just for you.
Echivalează cu 18 bazine olimpice de înot.
02:41
Now, that's equivalent to about 18
Olympic-sized swimming pools.
Pentru mine, aerul e la plural.
02:48
For me, air is plural.
E simultan mic cât respiraţia noastră
02:50
It's simultaneously
as small as our breathing
şi mare cât toată planeta.
02:53
and as big as the planet.
Şi e cam greu de imaginat.
02:56
And it's kind of hard to picture.
Poate e imposibil şi poate nu contează.
03:00
Maybe it's impossible,
and maybe it doesn't matter.
Prin practica mea de arte vizuale,
03:03
Through my visual arts practice,
încerc nu atât să reprezint aerul,
03:06
I try to make air, not so much picture it,
cât să îl fac visceral, tactil şi haptic.
03:10
but to make it visceral
and tactile and haptic.
Încerc să extind această noţiune
a esteticii, cum arată lucrurile,
03:15
I try to expand this notion
of the aesthetic, how things look,
ca să poată include lucruri
ca senzaţia pe care v-o provoacă
03:20
so that it can include things
like how it feels on your skin
pe piele şi în plămâni,
03:23
and in your lungs,
şi sunetul vocilor voastre
când trec prin el.
03:25
and how your voice sounds
as it passes through it.
Explorez greutatea, densitatea şi mirosul,
dar cel mai important,
03:30
I explore the weight, density and smell,
but most importantly,
mă gândesc mult la poveştile pe care
le asociem cu diferite tipuri de aer.
03:34
I think a lot about the stories we attach
to different kinds of air.
Asta e o piesă pe care am făcut-o în 2014.
03:42
This is a work I made in 2014.
Se numește: "Diferite Tipuri de Aer:
Jurnalul Unei Plante"
03:46
It's called "Different Kinds
of Air: A Plant's Diary,"
în care recream aerul din diferite ere
ale evoluției Pământului
03:49
where I was recreating the air
from different eras in Earth's evolution,
și invitam publicul să îl respire cu mine.
03:53
and inviting the audience
to come in and breathe them with me.
Este surprinzător și extrem de diferit.
03:56
And it's really surprising,
so drastically different.
Nu sunt un om de știință,
04:01
Now, I'm not a scientist,
dar savanții atmosferei caută urme
04:03
but atmospheric scientists
will look for traces
în chimia aerului în geologie,
04:06
in the air chemistry in geology,
cam cum rocile pot oxida,
04:09
a bit like how rocks can oxidize,
și extrapolează și agregă acea informație,
04:12
and they'll extrapolate
that information and aggregate it,
în așa fel încât să formeze o rețetă
04:15
such that they can
pretty much form a recipe
pentru aerul din diferite timpuri.
04:18
for the air at different times.
Apoi eu vin ca artist și preiau rețeta
04:20
Then I come in as the artist
and take that recipe
și îl recreez folosind gazele componente.
04:23
and recreate it using the component gases.
M-au interesat mai ales momentele în care,
04:28
I was particularly interested
in moments of time
de exemplu, viața a schimbat aerul,
04:31
that are examples
of life changing the air,
dar și aerul care poate influența
evoluția vieții
04:35
but also the air that can influence
how life will evolve,
ca aerul din era Carboniferă.
04:40
like Carboniferous air.
E de acum 300-350 de milioane de ani.
04:43
It's from about 300 to 350
million years ago.
E o eră cunoscută drept timpul uriașilor.
04:47
It's an era known
as the time of the giants.
Deci pentru prima dată în istoria vieții,
04:51
So for the first time
in the history of life,
lignina evoluează.
04:53
lignin evolves.
Asta e materia tare
din care sunt făcuți copacii.
04:55
That's the hard stuff
that trees are made of.
Deci practic, copacii și-au inventat
trunchiurile atunci,
04:57
So trees effectively invent
their own trunks at this time,
și au devenit mari, mai mari, și mai mari,
05:01
and they get really big,
bigger and bigger,
și au populat Pământul,
05:03
and pepper the Earth,
eliberând oxigen, eliberând oxigen,
eliberând oxigen,
05:04
releasing oxygen, releasing
oxygen, releasing oxygen,
astfel încât nivelul de oxigen era dublu
05:07
such that the oxygen levels
are about twice as high
față de nivelul de azi.
05:11
as what they are today.
Acest aer bogat susține insecte enorme:
05:13
And this rich air supports
massive insects --
păianjeni uriași și libelule
cu deschiderea aripilor de cam 65 cm.
05:17
huge spiders and dragonflies
with a wingspan of about 65 centimeters.
Pentru respirat, acest aer
e foarte curat și proaspăt.
05:24
To breathe, this air is really clean
and really fresh.
Nu prea are o aromă,
05:28
It doesn't so much have a flavor,
dar dă corpului
un impuls energetic subtil.
05:30
but it does give your body
a really subtle kind of boost of energy.
E foarte bun pentru mahmureli.
05:34
It's really good for hangovers.
(Râsete)
05:36
(Laughter)
Sau mai este aerul Marii Extincții,
05:38
Or there's the air of the Great Dying --
de acum 252.5 milioane de ani,
05:41
that's about 252.5 million years ago,
chiar înainte să evolueze dinozaurii.
05:44
just before the dinosaurs evolve.
Geologic vorbind, perioada e foarte scurtă
05:47
It's a really short time period,
geologically speaking,
între 20 și 200 de mii de ani.
05:50
from about 20- to 200,000 years.
Foarte repede.
05:53
Really quick.
E cea mai mare extincție
din istoria Terrei,
05:56
This is the greatest extinction event
in Earth's history,
chiar mai mare ca dispariția dinozaurilor.
05:58
even bigger than when
the dinosaurs died out.
85-95% dintre specii au dispărut atunci,
06:02
Eighty-five to 95 percent of species
at this time die out,
simultan cu o creștere dramatică
a nivelului dioxidului de carbon,
06:06
and simultaneous to that is a huge,
dramatic spike in carbon dioxide,
iar oamenii de știință conchid
06:11
that a lot of scientists agree
că rezultă din erupții vulcanice simultane
06:13
comes from a simultaneous
eruption of volcanoes
și din efectul de seră galopant.
06:16
and a runaway greenhouse effect.
Nivelurile de oxigen atunci
au scăzut sub jumătatea celor de azi,
06:20
Oxygen levels at this time go
to below half of what they are today,
deci aproximativ 10%.
06:24
so about 10 percent.
Cu siguranță aerul acesta nu permite viața
06:25
So this air would definitely not
support human life,
dar e în regulă să îl respiri o dată.
06:28
but it's OK to just have a breath.
Și e ciudat de reconfortant să îl respiri.
06:30
And to breathe, it's oddly comforting.
E foarte calmant, e destul de cald
06:33
It's really calming, it's quite warm
și aroma e un pic ca apa minerală.
06:36
and it has a flavor a little bit
like soda water.
Are genul acela de aciditate chiar plăcută
06:41
It has that kind of spritz,
quite pleasant.
Deci cu toată gândirea aceasta
despre aer la trecut,
06:44
So with all this thinking
about air of the past,
e destul de firesc să începem
sa ne gândim la aerul viitorului.
06:47
it's quite natural to start thinking
about the air of the future.
Și în loc să fim speculativi cu aerul
06:52
And instead of being speculative with air
și să inventăm ceea ce credem
că ar putea fi în viitor,
06:54
and just making up what I think
might be the future air,
am descoperit acest aer sintetizat de om.
06:58
I discovered this human-synthesized air.
Asta înseamnă că nu apare deloc în natură,
07:02
That means that it doesn't occur
anywhere in nature,
dar e făcut de oameni în laborator
07:05
but it's made by humans in a laboratory
pentru aplicații în diferite industrii.
07:08
for application in different
industrial settings.
De ce e aer viitor?
07:13
Why is it future air?
Ei bine, acest aer e o moleculă
foarte stabilă,
07:15
Well, this air is a really stable molecule
care va fi practic parte din aer
odată ce e eliminat,
07:19
that will literally be part of the air
once it's released,
pentru 300 sau 400 de ani
înainte să fie descompusă.
07:23
for the next 300 to 400 years,
before it's broken down.
Asta înseamnă 12 până la 16 generații.
07:28
So that's about 12 to 16 generations.
Acest aer al viitorului
are niște calități senzoriale.
07:33
And this future air has
some very sensual qualities.
E foarte greu.
07:37
It's very heavy.
E cam de 8 ori mai greu ca aerul
pe care suntem obișnuiți să îl respirăm.
07:39
It's about eight times heavier
than the air we're used to breathing.
E așa de greu, de fapt, încât când inspiri
07:45
It's so heavy, in fact,
that when you breathe it in,
orice cuvinte pronunți sunt grele și ele,
07:48
whatever words you speak
are kind of literally heavy as well,
deci ți se scurg pe bărbie și cad pe podea
07:51
so they dribble down your chin
and drop to the floor
și intră în crăpături.
07:55
and soak into the cracks.
E aerul care funcționează cam ca lichidele
07:57
It's an air that operates
quite a lot like a liquid.
Acest aer are și o dimensiune etică.
08:02
Now, this air comes
with an ethical dimension as well.
Oamenii au făcut acest aer,
08:06
Humans made this air,
dar e și cel mai puternic gaz de seră
08:08
but it's also the most potent
greenhouse gas
care a fost testat vreodată.
08:12
that has ever been tested.
Potențialul de încălzire e de 24000 de ori
mai mare ca al dioxidului de carbon,
08:15
Its warming potential is 24,000 times
that of carbon dioxide,
și are longevitatea
a 12 până la 16 generații.
08:20
and it has that longevity
of 12 to 16 generations.
Deci această confruntare etică
e principală în munca mea.
08:25
So this ethical confrontation
is really central to my work.
(Într-o voce joasă)
08:43
(In a lowered voice) It has
another quite surprising quality.
Mai are o calitate
destul de surprinzătoare.
Îți schimbă dramatic tonul vocii.
08:47
It changes the sound of your voice
quite dramatically.
(Râsete)
08:50
(Laughter)
Deci, când începem să ne gândim --
oh! Încă e acolo un pic.
08:57
So when we start to think -- ooh!
It's still there a bit.
(Râsete)
09:00
(Laughter)
Când ne gândim la schimbările climatice,
09:01
When we think about climate change,
probabil nu ne gândim la insecte gigant
și vulcani care erup
09:04
we probably don't think about
giant insects and erupting volcanoes
sau la voci amuzante.
09:10
or funny voices.
Imaginile care apar mai degrabă în minte
09:13
The images that more readily come to mind
sunt lucruri ca glaciari topindu-se
și urși polari plutind pe aisberguri.
09:15
are things like retreating glaciers
and polar bears adrift on icebergs.
Ne gândim la diagrame și grafice
09:21
We think about pie charts
and column graphs
și nenumărați politicieni vorbind
oamenilor de știință purtând geci.
09:24
and endless politicians
talking to scientists wearing cardigans.
Dar poate e timpul să începem
să ne gândim la schimbările climatice
09:30
But perhaps it's time we start
thinking about climate change
la același nivel visceral
la care percepem aerul.
09:34
on the same visceral level
that we experience the air.
Ca aerul, schimbările climatice
sunt simultan la nivelul moleculei,
09:39
Like air, climate change is simultaneously
at the scale of the molecule,
respirația și planeta.
09:45
the breath and the planet.
Sunt imediate, vitale și intime,
09:49
It's immediate, vital and intimate,
în același timp amorfe și cer mult spațiu
09:52
as well as being amorphous and cumbersome.
Și totuși sunt uitate așa ușor.
09:58
And yet, it's so easily forgotten.
Schimbările climatice sunt autoportretul
colectiv al umanității,
10:03
Climate change is the collective
self-portrait of humanity.
ne reflectă deciziile ca indivizi,
10:07
It reflects our decisions as individuals,
ca guverne și ca industrii.
10:10
as governments and as industries.
Și dacă am învățat ceva studiind aerul,
10:13
And if there's anything
I've learned from looking at air,
e că deși se schimbă, persistă.
10:16
it's that even though
it's changing, it persists.
Poate nu ar întreține viața pe care o știm
10:20
It may not support the kind of life
that we'd recognize,
dar va întreține ceva.
10:24
but it will support something.
Și dacă noi suntem o parte
vitală a acelei schimbări,
10:27
And if we humans are such a vital
part of that change,
cred că e important să simțim discuția.
10:30
I think it's important
that we can feel the discussion.
Pentru că deși aerul e invizibil,
10:35
Because even though it's invisible,
oamenii lasă o urmă puternică în el.
10:39
humans are leaving
a very vibrant trace in the air.
Vă mulțumesc.
10:44
Thank you.
10:46
(Applause)
(Aplauze)
Translated by Constantin Ursachi
Reviewed by Lorena Ciutacu

▲Back to top

About the speaker:

Emily Parsons-Lord - Artist
Emily Parsons-Lord makes cross-disciplinary contemporary art that is informed by research and critical dialogue with materials and climate science.

Why you should listen

Through investigation into air and light, both conceptually, and culturally, Emily Parsons-Lord interrogates the materiality of invisibility, magic and the stories we tell about reality, the universe and our place in time and space. Tragi-humour, scale and invisibility are often used as access points her conceptual art practice.

Based in Sydney, Australia, Parsons-Lord's recent work includes recreating the air from past eras in Earth's evolution, recreating starlight in colored smoke, created multi-channel video and experimenting with pheromones, aerogel and chemistry. She has exhibited both nationally and internationally and participated in the Bristol Biennial – In Other Worlds, 2016, Primavera 2016 (Australia's flagship emerging art exhibition), Firstdraft Sydney and Vitalstatistix, Adelaide.

Parsons-Lord completed a bachelor of digital media (First Class Honours) 2008 at UNSW Art & Design, and a masters of peace and conflict studies from University of Sydney, 2010. She has been a researcher in residence at SymbioticA, at the Univeristy of Western Australia, and has had solo exhibitions at (forthcoming) Wellington St Projects 2017, Firstdraft in 2015, Gallery Eight in 2013 and the TAP Gallery in 2007, among many others.

More profile about the speaker
Emily Parsons-Lord | Speaker | TED.com