English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxYouth@Sydney

Emily Parsons-Lord: Art made of the air we breathe

Емілі Парсонс-Лорд: Мистецтво повітря, яким ми дихаємо

Filmed
Views 853,676

Емілі Парсонс-Лорд відтворює повітря з окремих періодів історії - від чистого, свіжого повітря кам'яновугільного періоду до наче газованого повітря періоду Великого Вимирання; до важкого, токсичного повітря майбутнього, яке виробляється людьми. Перетворюючи повітря в мистецтво, вона запрошує нас у невидимий світ, що нас оточує. Подихайте повітрям минулого і майбутнього під час цієї уявної мандрівки.

- Artist
Emily Parsons-Lord makes cross-disciplinary contemporary art that is informed by research and critical dialogue with materials and climate science. Full bio

Якщо б я попросила уявити повітря,
00:13
If I asked you to picture the air,
що б ви уявили?
00:17
what do you imagine?
Більшість людей уявляють пусте місце
00:20
Most people think about either empty space
чи ясне небо,
00:24
or clear blue sky
чи, інколи, дерева, що танцюють з вітром.
00:26
or sometimes trees dancing in the wind.
І тут я пригадую
00:29
And then I remember my high school
chemistry teacher with really long socks
свого вчителя хімії з дійсно
довжелезними шкарпетками,
що стоїть коло дошки,
00:33
at the blackboard,
малює кола, що приєднані до інших кіл,
00:34
drawing diagrams of bubbles
connected to other bubbles,
описує, як вони вібрують і
об'єднуються у шалений суп.
00:38
and describing how they vibrate
and collide in a kind of frantic soup.
А і справді, ми особливо
не задумуємось про повітря.
00:44
But really, we tend not to think
about the air that much at all.
Переважно ми його помічаємо
00:48
We notice it mostly
лиш коли у ньому є щось неприємне,
00:50
when there's some kind of unpleasant
sensory intrusion upon it,
таке як сморід, дим чи туман.
00:54
like a terrible smell
or something visible like smoke or mist.
Але повітря завжди поряд.
01:00
But it's always there.
Воно торкається усіх нас зараз.
01:03
It's touching all of us right now.
Воно навіть всередині нас.
01:05
It's even inside us.
Наше повітря постійне, важливе і близьке.
01:09
Our air is immediate, vital and intimate.
Та все ж про нього так легко забути.
01:15
And yet, it's so easily forgotten.
Так що ж таке повітря?
01:20
So what is the air?
Це поєднання невидимих газів,
що огортають Землю,
01:22
It's the combination of the invisible
gases that envelop the Earth,
і притягнуті її гравітацією.
01:25
attracted by the Earth's
gravitational pull.
Хоч я і художник,
01:29
And even though I'm a visual artist,
я цікавлюсь прозорістю повітря.
01:32
I'm interested in
the invisibility of the air.
Я цікавлюсь тим, як ми його уявляємо,
01:36
I'm interested in how we imagine it,
який досвід отримуємо,
01:39
how we experience it
і як ми всі маємо
розуміння його матеріальності
01:41
and how we all have an innate
understanding of its materiality
через дихання.
01:45
through breathing.
Все живе на Землі впливає
на повітря через газообмін
01:48
All life on Earth changes the air
through gas exchange,
і ми здійснюємо його зараз.
01:54
and we're all doing it right now.
Взагалі-то, чому б нам усім не зробити
01:56
Actually, why don't we all
right now together take
глибокий вдих.
01:59
one big, collective, deep breath in.
Готові? Вдих. (Вдихає)
02:02
Ready? In. (Inhales)
І видих. (Видихає)
02:07
And out. (Exhales)
Те повітря, що ви щойно видихнули,
02:10
That air that you just exhaled,
ви в сотні раз збагатили вуглекислим газом.
02:13
you enriched a hundred times
in carbon dioxide.
Отож, приблизно 5 літрів повітря на вдих,
17 вдихів на хвилину
02:18
So roughly five liters of air per breath,
17 breaths per minute
на 525,600 хвилин у році,
02:24
of the 525,600 minutes per year,
дають приблизно
до 45 млн. літрів повітря,
02:30
comes to approximately
45 million liters of air,
що в сто разів збагачене вуглекислим газом
02:35
enriched 100 times in carbon dioxide,
лише вами.
02:39
just for you.
Це дорівнює близько 18 великим басейнам.
02:41
Now, that's equivalent to about 18
Olympic-sized swimming pools.
Для мене повітря - це множина.
02:48
For me, air is plural.
Воно водночас таке ж маленьке, як дихання,
02:50
It's simultaneously
as small as our breathing
і таке велике, як наша планета.
02:53
and as big as the planet.
І його досить важко уявити.
02:56
And it's kind of hard to picture.
Мабуть, це неможливо, а може, й неважливо.
03:00
Maybe it's impossible,
and maybe it doesn't matter.
Через мої художні роботи
03:03
Through my visual arts practice,
я намагаюсь зробити повітря,
але не стільки його образ,
03:06
I try to make air, not so much picture it,
як внутрішню, чуттєву форму.
03:10
but to make it visceral
and tactile and haptic.
Я намагаюсь розширити початкове поняття
того, як виглядають речі,
03:15
I try to expand this notion
of the aesthetic, how things look,
щоб воно могло включати те,
як ми відчуваємо їх на дотик,
03:20
so that it can include things
like how it feels on your skin
як відчувають його легені,
03:23
and in your lungs,
як звучить голос,
коли воно проходить наскрізь.
03:25
and how your voice sounds
as it passes through it.
Я досліджую вагу, щільність та запах,
але більш важливо те,
03:30
I explore the weight, density and smell,
but most importantly,
що я думаю про історії, які ми
прив'язуємо до різних типів повітря.
03:34
I think a lot about the stories we attach
to different kinds of air.
Ось робота, виконана мною у 2014 році.
03:42
This is a work I made in 2014.
Вона називається
"Різні Типи Повітря: Щоденник Планети".
03:46
It's called "Different Kinds
of Air: A Plant's Diary,"
У ній я відтворювала повітря
на різних етапах еволюції Землі,
03:49
where I was recreating the air
from different eras in Earth's evolution,
запрошувала глядачів приєднатися
і подихати ним зі мною.
03:53
and inviting the audience
to come in and breathe them with me.
Це дивує, та воно
радикально відрізняється.
03:56
And it's really surprising,
so drastically different.
Я не науковець,
04:01
Now, I'm not a scientist,
але дослідники атмосфери шукатимуть сліди
04:03
but atmospheric scientists
will look for traces
хімії повітря у геології,
04:06
in the air chemistry in geology,
скажімо, в окисненні гірських порід;
04:09
a bit like how rocks can oxidize,
і вони екстраполюють та
узагальнять дану інформацію так,
04:12
and they'll extrapolate
that information and aggregate it,
що матимуть рецепт
04:15
such that they can
pretty much form a recipe
повітря у різні часи.
04:18
for the air at different times.
Далі з'являюсь я,
дивлюсь на це як художник,
04:20
Then I come in as the artist
and take that recipe
і відтворюю його, використовуючи
компонентні гази.
04:23
and recreate it using the component gases.
Зокрема, мене цікавили моменти,
04:28
I was particularly interested
in moments of time
що є прикладами того,
як життя змінює повітря
04:31
that are examples
of life changing the air,
але повітря також може
впливати на розвиток життя,
04:35
but also the air that can influence
how life will evolve,
як в кам'яновугільному періоді.
04:40
like Carboniferous air.
Це приблизно 300-350 млн. років тому.
04:43
It's from about 300 to 350
million years ago.
Цей період відомий, як час гігантів.
04:47
It's an era known
as the time of the giants.
І вперше в історії життя
04:51
So for the first time
in the history of life,
розвинувся лігнін.
04:53
lignin evolves.
Це твердий матеріал,
з якого складаються дерева.
04:55
That's the hard stuff
that trees are made of.
Фактично, стовбури дерев виникли в цей час,
04:57
So trees effectively invent
their own trunks at this time,
вони ставали все більшими і більшими,
05:01
and they get really big,
bigger and bigger,
і всіяли Землю,
05:03
and pepper the Earth,
виробляючи, виробляючи
і виробляючи кисень,
05:04
releasing oxygen, releasing
oxygen, releasing oxygen,
так що його рівень збільшився вдвічі,
05:07
such that the oxygen levels
are about twice as high
до сьогоднішнього рівня.
05:11
as what they are today.
Це збагачене повітря
підтримувало масивних комах,
05:13
And this rich air supports
massive insects --
величезних павуків і бабок
з розмахом крил в 65 см.
05:17
huge spiders and dragonflies
with a wingspan of about 65 centimeters.
На подих це повітря дуже чисте і свіже.
05:24
To breathe, this air is really clean
and really fresh.
Воно не має запаху,
05:28
It doesn't so much have a flavor,
але воно дає тілу ніжний заряд енергії.
05:30
but it does give your body
a really subtle kind of boost of energy.
Воно добре допомагає від похмілля.
05:34
It's really good for hangovers.
(Сміх)
05:36
(Laughter)
А ще є повітря з періоду
масового пермського вимирання,
05:38
Or there's the air of the Great Dying --
це приблизно 252,5 млн. років тому,
05:41
that's about 252.5 million years ago,
якраз перед еволюцією динозаврів.
05:44
just before the dinosaurs evolve.
Це справді короткий відрізок часу,
з точки зору геологів,
05:47
It's a really short time period,
geologically speaking,
від 20 до 200,000 років.
05:50
from about 20- to 200,000 years.
Справді короткочасний.
05:53
Really quick.
Це найбільший випадок вимирання в історії,
05:56
This is the greatest extinction event
in Earth's history,
навіть більший за вимирання динозаврів.
05:58
even bigger than when
the dinosaurs died out.
Від 85 до 95% видів вимерли у цей період,
06:02
Eighty-five to 95 percent of species
at this time die out,
одночасно з величезним
сплеском вуглекислого газу,
06:06
and simultaneous to that is a huge,
dramatic spike in carbon dioxide,
що, багато вчених погоджуються,
06:11
that a lot of scientists agree
походить з одночасного виверження вулканів
06:13
comes from a simultaneous
eruption of volcanoes
і нестримного парникового ефекту.
06:16
and a runaway greenhouse effect.
Рівень кисню в цей час понизився
на половину від сьогоднішнього,
06:20
Oxygen levels at this time go
to below half of what they are today,
приблизно 10%.
06:24
so about 10 percent.
Отож, це повітря точно не могло
підтримувати людське життя,
06:25
So this air would definitely not
support human life,
але воно нормальне,
щоб просто вдихнути.
06:28
but it's OK to just have a breath.
На подих воно на диво заспокійливе.
06:30
And to breathe, it's oddly comforting.
Воно справді заспокоює, є досить теплим
06:33
It's really calming, it's quite warm
і має присмак газованої води.
06:36
and it has a flavor a little bit
like soda water.
Наче маленькі бульбашки, досить приємно.
06:41
It has that kind of spritz,
quite pleasant.
З усіма роздумами про повітря минулого
06:44
So with all this thinking
about air of the past,
природно замислитись
про повітря майбутнього.
06:47
it's quite natural to start thinking
about the air of the future.
Замість того, щоб спекулювати повітрям
06:52
And instead of being speculative with air
і просто вигадувати, яким я
бачу повітря в майбутньому,
06:54
and just making up what I think
might be the future air,
я дізналась про повітря,
що виробляється людиною.
06:58
I discovered this human-synthesized air.
Це значить, що його не існує в природі,
07:02
That means that it doesn't occur
anywhere in nature,
а воно виробляється людьми в лабораторії
07:05
but it's made by humans in a laboratory
для використання у
різних промислових цілях.
07:08
for application in different
industrial settings.
Чому це повітря майбутнього?
07:13
Why is it future air?
Ну, оксиген - це справді стійка молекула,
07:15
Well, this air is a really stable molecule
що буквально стає частиною повітря,
як тільки виробиться,
07:19
that will literally be part of the air
once it's released,
і на 300-400 років, допоки не розпадеться.
07:23
for the next 300 to 400 years,
before it's broken down.
А це приблизно 12-16 поколінь.
07:28
So that's about 12 to 16 generations.
Це повітря майбутнього
має деякі чуттєві якості.
07:33
And this future air has
some very sensual qualities.
Воно дуже важке.
07:37
It's very heavy.
Воно у 8 разів тяжче
за те, чим ми звикли дихати.
07:39
It's about eight times heavier
than the air we're used to breathing.
Власне, воно настільки важке,
що коли ви вдихнете,
07:45
It's so heavy, in fact,
that when you breathe it in,
то неважливо, які слова ви б вимовляли,
вони теж будуть важкими,
07:48
whatever words you speak
are kind of literally heavy as well,
вони витечуть з вашого рота на підлогу
07:51
so they dribble down your chin
and drop to the floor
і просочаться в щілини.
07:55
and soak into the cracks.
Це повітря в багато чому схоже на рідину.
07:57
It's an air that operates
quite a lot like a liquid.
Це повітря має етичний підтекст.
08:02
Now, this air comes
with an ethical dimension as well.
Люди зробили це повітря,
08:06
Humans made this air,
але це також найбільш
активний парниковий газ,
08:08
but it's also the most potent
greenhouse gas
який коли-небудь тестували.
08:12
that has ever been tested.
Його потенціал горіння у 24, 000 разів
більший, ніж у вуглекислого газу,
08:15
Its warming potential is 24,000 times
that of carbon dioxide,
а тривалість розпаду - 12-16 поколінь.
08:20
and it has that longevity
of 12 to 16 generations.
Отож його етичний аспект
є центральним у моїй роботі.
08:25
So this ethical confrontation
is really central to my work.
(Пониженим голосом)
У нього є ще одна дивуюча якість.
08:43
(In a lowered voice) It has
another quite surprising quality.
Воно досить наочно змінює голос.
08:47
It changes the sound of your voice
quite dramatically.
(Сміх)
08:50
(Laughter)
І коли ми починаємо думати - оу!
Ще трохи залишилось.
08:57
So when we start to think -- ooh!
It's still there a bit.
(Сміх)
09:00
(Laughter)
Коли ми думаємо про зміну клімату,
09:01
When we think about climate change,
ми, певно, не уявляємо гігантських комах
і вулкани, що вивергаються,
09:04
we probably don't think about
giant insects and erupting volcanoes
чи смішні голоси.
09:10
or funny voices.
Картина, що спадає на думку,
09:13
The images that more readily come to mind
це танучі льодовики і білі ведмеді,
що дрейфують на айсбергах.
09:15
are things like retreating glaciers
and polar bears adrift on icebergs.
Ми думаємо про кругові,
стовпчикові діаграми
09:21
We think about pie charts
and column graphs
і безкінечних політиків у кардиганах,
що говорять з дослідниками.
09:24
and endless politicians
talking to scientists wearing cardigans.
Та, можливо, прийшов час
думати про зміни клімату
09:30
But perhaps it's time we start
thinking about climate change
на такому ж практичному рівні,
як ми відчуваємо повітря.
09:34
on the same visceral level
that we experience the air.
Як і повітря, клімат змінюється
одночасно в масштабі молекули,
09:39
Like air, climate change is simultaneously
at the scale of the molecule,
подиху і планети.
09:45
the breath and the planet.
Воно постійне, важливе і близьке,
09:49
It's immediate, vital and intimate,
так само, як і аморфне та об'ємне.
09:52
as well as being amorphous and cumbersome.
Та все ж про нього так легко забути.
09:58
And yet, it's so easily forgotten.
Зміна клімату - це колективний
автопортрет людства.
10:03
Climate change is the collective
self-portrait of humanity.
Вона відображає наші індивідуальні,
10:07
It reflects our decisions as individuals,
урядові і промислові рішення.
10:10
as governments and as industries.
І якщо є щось, що я дізналась
від спостереженням за повітрям,
10:13
And if there's anything
I've learned from looking at air,
так це те, що змінюючись, воно залишається.
10:16
it's that even though
it's changing, it persists.
Можливо, воно не підтримуватиме
звичний тип життя,
10:20
It may not support the kind of life
that we'd recognize,
та все ж щось підтримуватиме.
10:24
but it will support something.
Ми, люди, є основною частиною змін,
10:27
And if we humans are such a vital
part of that change,
на мою думку, важливо,
щоб ми відчували розмову.
10:30
I think it's important
that we can feel the discussion.
Бо навіть, якщо вона невидима,
10:35
Because even though it's invisible,
люди залишають дуже
яскравий слід у повітрі.
10:39
humans are leaving
a very vibrant trace in the air.
Дякую.
10:44
Thank you.
(Оплески)
10:46
(Applause)
Translated by Christyna Davydovych
Reviewed by Khrystyna Romashko

▲Back to top

About the speaker:

Emily Parsons-Lord - Artist
Emily Parsons-Lord makes cross-disciplinary contemporary art that is informed by research and critical dialogue with materials and climate science.

Why you should listen

Through investigation into air and light, both conceptually, and culturally, Emily Parsons-Lord interrogates the materiality of invisibility, magic and the stories we tell about reality, the universe and our place in time and space. Tragi-humour, scale and invisibility are often used as access points her conceptual art practice.

Based in Sydney, Australia, Parsons-Lord's recent work includes recreating the air from past eras in Earth's evolution, recreating starlight in colored smoke, created multi-channel video and experimenting with pheromones, aerogel and chemistry. She has exhibited both nationally and internationally and participated in the Bristol Biennial – In Other Worlds, 2016, Primavera 2016 (Australia's flagship emerging art exhibition), Firstdraft Sydney and Vitalstatistix, Adelaide.

Parsons-Lord completed a bachelor of digital media (First Class Honours) 2008 at UNSW Art & Design, and a masters of peace and conflict studies from University of Sydney, 2010. She has been a researcher in residence at SymbioticA, at the Univeristy of Western Australia, and has had solo exhibitions at (forthcoming) Wellington St Projects 2017, Firstdraft in 2015, Gallery Eight in 2013 and the TAP Gallery in 2007, among many others.

More profile about the speaker
Emily Parsons-Lord | Speaker | TED.com