English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Sam Harris: Science can answer moral questions

Sam Harris: Ştiinţa poate oferi răspunsuri problemelor morale

Filmed:
4,542,191 views

Se crede că ştiinţa nu ne poate ajuta să distingem între bine şi rău, între dreptate şi nedreptate. Dar Sam Harris susţine că ştiinţa poate - şi chiar trebuie - să fie privită ca o autoritate morală, ajutând astfel la formarea valorilor umane şi la definirea noţiunii de „viaţă bună".

- Neuroscientist, philosopher
Sam Harris's work focuses on how our growing understanding of ourselves and the world is changing our sense of how we should live. Full bio

I'm going to speak today about the relationship
Aş vrea să vorbesc astăzi despre relaţia
00:15
between science and human values.
dintre ştiinţă şi valorile umane.
00:18
Now, it's generally understood that
Opinia general acceptată este aceea că
00:22
questions of morality --
problemele morale,
00:24
questions of good and evil and right and wrong --
distincţia dintre bine şi rău
00:26
are questions about which science officially has no opinion.
sunt chestiuni în legătură cu care ştiinţa nu are niciun cuvânt de spus.
00:28
It's thought that science can help us
Se spune că ştiinţa ne poate ajuta
00:31
get what we value,
să obţinem ceea ce preţuim,
00:34
but it can never tell us what we ought to value.
dar nu ne poate spune ce ar trebui să preţuim.
00:36
And, consequently, most people -- I think most people
Prin urmare, majoritatea oamenilor - probabil majoritatea oamenilor
00:39
probably here -- think that science will never answer
din această sală cred că ştiinţa nu va răspunde niciodată
00:41
the most important questions in human life:
la cele mai importante întrebări din viaţa unui om,
00:44
questions like, "What is worth living for?"
întrebări precum: „Pentru ce merită să trăieşti?”,
00:47
"What is worth dying for?"
„Pentru ce merită să mori?”,
00:49
"What constitutes a good life?"
„Ce reprezintă o viaţă bună?”
00:51
So, I'm going to argue
Eu susţin
00:53
that this is an illusion -- that the separation between
că aceasta este o iluzie, că distincţia
00:55
science and human values is an illusion --
dintre ştiinţă şi valorile umane este o iluzie,
00:57
and actually quite a dangerous one
şi încă una destul de periculoasă
00:59
at this point in human history.
în acest punct al evoluţiei umanităţii.
01:02
Now, it's often said that science
Se spune adeseori că ştiinţa
01:04
cannot give us a foundation for morality and human values,
nu ne poate oferi o baza pentru moralitate şi pentru valorile umane
01:06
because science deals with facts,
întrucât ştiinţa operează cu date exacte
01:09
and facts and values seem to belong to different spheres.
iar datele exacte şi valorile par să aparţină unor sfere diferite.
01:12
It's often thought that there's no description
Se spune adesea că nu există nicio descriere
01:16
of the way the world is
a lumii de azi
01:19
that can tell us how the world ought to be.
care să ne poată spune cum ar trebui să fie lumea de mâine.
01:21
But I think this is quite clearly untrue.
Dar cred că asta e pur şi simplu neadevărat.
01:25
Values are a certain kind of fact.
Valorile sunt şi ele un anumit tip de date exacte.
01:27
They are facts about the well-being of conscious creatures.
Ele sunt date despre bunăstarea ființelor conştiente.
01:31
Why is it that we don't have ethical obligations toward rocks?
De ce nu avem obligaţii etice faţă de pietre?
01:35
Why don't we feel compassion for rocks?
De ce nu simţim compasiune faţă de pietre?
01:39
It's because we don't think rocks can suffer. And if we're more
Pentru că nu credem că pietrele pot suferi.
01:42
concerned about our fellow primates
Şi dacă suntem mai preocupaţi de bunăstarea primatelor
01:44
than we are about insects, as indeed we are,
decât de cea a insectelor, după cum chiar suntem,
01:46
it's because we think they're exposed to a greater range
e pentru că le considerăm expuse la o paletă mai largă
01:49
of potential happiness and suffering.
de potenţiale emoţii, de fericire sau suferinţă.
01:51
Now, the crucial thing to notice here
Ceea ce trebuie neapărat observat
01:54
is that this is a factual claim:
este că aceasta e o afirmaţie faptică.
01:57
This is something that we could be right or wrong about. And if we
E posibil ca noi să ne înşelăm în această privinţă.
01:59
have misconstrued the relationship between biological complexity
Şi dacă am interpretat greşit relaţia dintre complexitatea biologică a fiinţelor
02:01
and the possibilities of experience
şi posibilitatea lor de a simţi,
02:04
well then we could be wrong about the inner lives of insects.
atunci se poate să ne înşelăm în privinţa vieţii interioare a insectelor.
02:07
And there's no notion,
Nu există nicio concepţie,
02:10
no version of human morality
nicio versiune a moralităţii umane
02:14
and human values that I've ever come across
şi a valorilor umane pe care să o fi întâlnit
02:16
that is not at some point reducible
care să nu se poată reduce
02:19
to a concern about conscious experience
la o grijă faţă de experienţa conştientă
02:21
and its possible changes.
şi posibilele ei alterări.
02:24
Even if you get your values from religion,
Chiar şi când ne raportăm la valori religioase,
02:26
even if you think that good and evil ultimately
chiar şi când credem că binele şi răul se reduc
02:29
relate to conditions after death --
la condiţia de după moarte,
02:31
either to an eternity of happiness with God
fie o eternitate fericită alături de Dumnezeu,
02:33
or an eternity of suffering in hell --
fie o eternitate de suferinţă în iad,
02:36
you are still concerned about consciousness and its changes.
şi atunci tot suntem preocupaţi de percepţia conştientă şi de modificările ei.
02:38
And to say that such changes can persist after death
Iar faptul de a spune că asemenea schimbări pot persista şi după moarte
02:42
is itself a factual claim,
este în sine o afirmaţie factuală,
02:45
which, of course, may or may not be true.
care poate, bineînţeles, să fie adevărată sau nu.
02:47
Now, to speak about the conditions of well-being
Referindu-ne la condiţiile bunăstării în această viaţă,
02:50
in this life, for human beings,
în ceea ce priveşte fiinţele umane,
02:53
we know that there is a continuum of such facts.
ştim că există un continuum de asemenea date.
02:55
We know that it's possible to live in a failed state,
Ştim că este posibil să trăim într-o stare de eşec,
02:58
where everything that can go wrong does go wrong --
unde tot ceea ce poate merge rău chiar merge rău,
03:01
where mothers cannot feed their children,
unde mamele nu-şi pot hrăni copiii,
03:03
where strangers cannot find the basis for peaceful collaboration,
unde străinii nu pot găsi o punte de legătură pentru o colaborare paşnică,
03:06
where people are murdered indiscriminately.
unde oamenii sunt uciși la întâmplare.
03:10
And we know that it's possible to move along this continuum
Şi ştim că este posibil să avansăm în acest continuum
03:13
towards something quite a bit more idyllic,
către un punct ceva mai idilic,
03:16
to a place where a conference like this is even conceivable.
către un loc unde o conferinţă ca aceasta devine posibil de conceput.
03:18
And we know -- we know --
Şi ştim de asemenea
03:23
that there are right and wrong answers
că există direcţii corecte şi direcţii greşite
03:26
to how to move in this space.
de deplasare în acest spaţiu.
03:28
Would adding cholera to the water be a good idea?
Ar fi o idee bună să infestăm apele cu holeră?
03:30
Probably not.
Probabil că nu.
03:36
Would it be a good idea for everyone to believe in the evil eye,
Ar fi bine dacă toată lumea ar crede în deochi,
03:38
so that when bad things happened to them
aşa încât să-şi acuze imediat apropiaţii
03:41
they immediately blame their neighbors? Probably not.
de fiecare dată când li se întâmplă ceva rău? Probabil că nu.
03:43
There are truths to be known
Există anumite adevăruri
03:47
about how human communities flourish,
despre modul în care comunităţile umane prosperă,
03:49
whether or not we understand these truths.
fie că înţelegem aceste adevăruri sau nu.
03:52
And morality relates to these truths.
Iar moralitatea are legătură cu aceste adevăruri.
03:54
So, in talking about values we are talking about facts.
Aşadar, când vorbim despre valori ne raportăm la date exacte.
03:57
Now, of course our situation in the world can be understood at many levels --
Actuala realitate globală poate fi înţeleasă la multe niveluri,
04:01
from the level of the genome
de la nivelul genomului
04:04
on up to the level of economic systems
şi până la nivelul sistemelor economice
04:06
and political arrangements.
şi al structurilor politice.
04:08
But if we're going to talk about human well-being
Însă dacă vorbim despre prosperitatea fiinţelor umane
04:10
we are, of necessity, talking about the human brain.
trebuie neapărat să facem referiri la creierul uman.
04:12
Because we know that our experience of the world and of ourselves within it
Asta deoarece ştim că modul în care percepem lumea şi pe noi înşine ca parte a ei
04:15
is realized in the brain --
se realizează la nivelul creierului,
04:18
whatever happens after death.
indiferent de ceea ce se întâmplă după moarte.
04:21
Even if the suicide bomber does get 72 virgins in the afterlife,
Chiar dacă sinucigaşul cu bombă primeşte 72 de fecioare în viaţa de apoi,
04:23
in this life, his personality --
personalitatea lui din această viaţă -
04:28
his rather unfortunate personality --
personalitatea lui nefericită, aş zice --
04:31
is the product of his brain.
este rezultatul creierului său.
04:33
So the contributions of culture --
Aşadar, contribuţia culturii,
04:36
if culture changes us, as indeed it does,
care are cu adevărat o influenţă considerabilă,
04:39
it changes us by changing our brains.
ne schimbă pe noi, schimbându-ne creierele.
04:41
And so therefore whatever cultural variation there is
Aşa încât orice variaţie culturală apare
04:43
in how human beings flourish
în modul de dezvoltare al oamenilor
04:46
can, at least in principle, be understood
poate, cel puţin în principiu, să fie înţeleasă
04:48
in the context of a maturing science of the mind --
în contextul unei ştiinţe a minţii în plină dezvoltare --
04:50
neuroscience, psychology, etc.
neuro-ştiinţă, psihologie, etc.
04:53
So, what I'm arguing is that
Ceea ce vreau să spun este că
04:56
value's reduced to facts --
valorile pot fi reduse la date exacte,
04:58
to facts about the conscious experience
la fapte privitoare la experienţa conştientă
05:00
of conscious beings.
a fiinţelor conştiente.
05:02
And we can therefore visualize a space
Aşadar putem întrevedea un spaţiu
05:05
of possible changes in the experience of these beings.
al potenţialelor schimbări în modul de a simţi al acestor fiinţe.
05:08
And I think of this as kind of a moral landscape,
Eu privesc acest spaţiu ca pe un peisaj moral
05:11
with peaks and valleys that correspond
cu vârfuri şi văi care corespund
05:13
to differences in the well-being of conscious creatures,
diferitelor grade de prosperitate ale creaturilor conştiente,
05:15
both personal and collective.
atât prosperitate individuală cât şi colectivă.
05:18
And one thing to notice is that perhaps
Iar un lucru care transpare este că pot
05:20
there are states of human well-being
exista unele stări ale bunăstării umane
05:22
that we rarely access, that few people access.
la care ajungem foarte rar, la care puţini oameni ajung.
05:24
And these await our discovery.
Iar aceste stări aşteaptă să fie descoperite.
05:27
Perhaps some of these states can be appropriately called
Poate că unele dintre aceste stări pot fi denumite
05:29
mystical or spiritual.
mistice sau spirituale.
05:31
Perhaps there are other states that we can't access
Poate există şi alte stări pe care nu le putem accesa
05:33
because of how our minds are structured
datorită structurii noastre mentale,
05:35
but other minds possibly could access them.
dar la care alte minţi ar putea avea acces.
05:38
Now, let me be clear about what I'm not saying. I'm not saying
Acum, aş vrea să fie clar un lucru: nu spun
05:42
that science is guaranteed to map this space,
că ştiinţa poate cu certitudine să cartografieze acest spaţiu,
05:44
or that we will have scientific answers to every
sau că ştiinţa va avea vreodată răspunsuri pentru orice
05:49
conceivable moral question.
problemă morală imaginabilă.
05:51
I don't think, for instance, that you will one day consult
Spre exemplu, nu cred că va fi posibil să consultăm
05:53
a supercomputer to learn whether you should have a second child,
un supercomputer pentru a şti dacă trebuie sau nu să avem un al doilea copil,
05:55
or whether we should bomb Iran's nuclear facilities,
sau dacă trebuie să bombardăm facilităţile nucleare ale Iranului,
05:59
or whether you can deduct the full cost of TED as a business expense.
sau dacă întregul cost al conferinţei TED poate fi considerat cheltuială deductibilă.
06:03
(Laughter)
(Râsete)
06:07
But if questions affect human well-being
Dar dacă o întrebare afectează bunăstarea fiinţelor umane,
06:09
then they do have answers, whether or not we can find them.
atunci ea trebuie să aibă un răspuns, fie că îl putem găsi, fie că nu.
06:11
And just admitting this --
Iar simplul fapt de a recunoaşte
06:14
just admitting that there are right and wrong answers
că există răspunsuri corecte şi răspunsuri greşite
06:16
to the question of how humans flourish --
privitoare la chestiunea bunăstării umane
06:18
will change the way we talk about morality,
va schimba modul în care vorbim despre moralitate
06:20
and will change our expectations
şi ne va schimba aşteptările
06:22
of human cooperation in the future.
privitoare la cooperarea interumană pe viitor.
06:24
For instance, there are 21 states in our country
Spre exemplu, există 21 de state în ţara noastră
06:28
where corporal punishment in the classroom is legal,
în care aplicarea de pedepse corporale în şcoală este legală.
06:32
where it is legal for a teacher to beat a child with a wooden board, hard,
Este legal ca un profesor să lovească un copil cu o scândură,
06:35
and raising large bruises and blisters and even breaking the skin.
provocându-i vânătăi şi răni, uneori până ţâşneşte sângele.
06:41
And hundreds of thousands of children, incidentally,
În fiecare an, sute şi mii de copii
06:45
are subjected to this every year.
sunt supuşi la asemenea tratamente.
06:47
The locations of these enlightened districts, I think, will fail to surprise you.
Nu cred că locația acestor state luminate vă va surprinde.
06:49
We're not talking about Connecticut.
Nu este vorba despre Connecticut.
06:54
And the rationale for this behavior is explicitly religious.
Iar unui asemenea comportament i se găseşte justificarea explicită în religie.
06:57
The creator of the universe himself
Însuşi Creatorul universului ne-a spus că
07:01
has told us not to spare the rod,
„Cine cruţă nuiaua, urăşte pe fiul său,
07:03
lest we spoil the child --
dar cine-l iubeşte, îl pedepseşte îndată”.
07:05
this is in Proverbs 13 and 20, and I believe, 23.
Găsim astfel de îndemnuri în Proverbe 13, 20 şi cred 23.
07:07
But we can ask the obvious question:
Însă putem adresa întrebarea evidentă:
07:12
Is it a good idea, generally speaking,
Este o idee bună, în general,
07:14
to subject children to pain
să supunem copiii la durere
07:18
and violence and public humiliation
şi violenţă şi umilire publică
07:21
as a way of encouraging healthy emotional development
pentru a încuraja o dezvoltare emoţională sănătoasă
07:24
and good behavior?
şi un comportament de dorit?
07:26
(Laughter)
(Râsete)
07:28
Is there any doubt
Se îndoieşte cineva
07:29
that this question has an answer,
că această întrebare are un răspuns,
07:33
and that it matters?
şi că acest răspuns contează?
07:35
Now, many of you might worry
Mulţi dintre voi vor spune
07:38
that the notion of well-being is truly undefined,
că noţiunea de bunăstare rămâne nedefinită
07:40
and seemingly perpetually open to be re-construed.
şi că poate fi mereu supusă revizuirilor.
07:43
And so, how therefore can there be an
Cum poate aşadar exista
07:46
objective notion of well-being?
o noţiune obiectivă de bunăstare?
07:48
Well, consider by analogy, the concept of physical health.
Să ne gândim, prin analogie, la conceptul de sănătate fizică.
07:51
The concept of physical health is undefined.
Acest concept nu este definit.
07:54
As we just heard from Michael Specter, it has changed over the years.
După cum tocmai ne-a spus Michael Specter, a suferit modificări de-a lungul anilor.
07:57
When this statue was carved
În vremea când această statuie a fost sculptată,
08:00
the average life expectancy was probably 30.
speranţa de viaţă era în jur de 30 de ani.
08:02
It's now around 80 in the developed world.
Acum este în jur de 80 de ani în ţările dezvoltate.
08:05
There may come a time when we meddle with our genomes
S-ar putea să vină o vreme când vom modifica genomul uman în așa fel încât
08:08
in such a way that not being able to run a marathon
faptul de a nu putea termina un maraton
08:11
at age 200 will be considered a profound disability.
la vârsta de 200 de ani va fi considerat o groaznică dizabilitate.
08:14
People will send you donations when you're in that condition.
Oamenii v-ar trimite donații de ajutor dacă ați ajunge într-o astfel de condiție neputincioasă.
08:18
(Laughter)
(Râsete)
08:21
Notice that the fact that the concept of health
Simplul fapt că noţiunea de sănătate
08:23
is open, genuinely open for revision,
este mereu supusă revizuirii
08:27
does not make it vacuous.
nu înseamnă că e golită de înţeles.
08:30
The distinction between a healthy person
Distincţia dintre o persoană sănătoasă
08:32
and a dead one
şi una moartă
08:35
is about as clear and consequential as any we make in science.
e la fel de clară şi de consecventă ca oricare altă distincţie ştiinţifică.
08:37
Another thing to notice is there may be many peaks on the moral landscape:
Este cu totul altceva să observăm că pot exista mai multe piscuri în acest peisaj moral.
08:43
There may be equivalent ways to thrive;
Pot exista mai multe moduri la fel de bune în care oamenii să prospere.
08:46
there may be equivalent ways to organize a human society
Pot exista mai multe moduri de a organiza o societate umană
08:49
so as to maximize human flourishing.
pentru a maximiza nivelul de bunăstare.
08:51
Now, why wouldn't this
Este oare astfel subminată
08:53
undermine an objective morality?
noţiunea obiectivă de moralitate?
08:55
Well think of how we talk about food:
Să ne gândim la cum vorbim despre mâncare.
08:59
I would never be tempted to argue to you
Nu aş putea spune niciodată
09:02
that there must be one right food to eat.
că există un singur mod sănătos de a mânca.
09:05
There is clearly a range of materials
Există cu siguranţă o gamă largă de produse
09:07
that constitute healthy food.
care pot constitui o alimentaţie sănătoasă.
09:09
But there's nevertheless a clear distinction
Însă există în orice caz o distincţie clară
09:11
between food and poison.
între mâncare şi otravă.
09:13
The fact that there are many right answers
Faptul că există multe răspunsuri corecte
09:15
to the question, "What is food?"
la întrebarea „Ce trebuie să mâncăm?”
09:18
does not tempt us
nu ne duce la concluzia
09:20
to say that there are no truths to be known about human nutrition.
că nu există adevăruri care pot fi cunoscute despre nutriţia umană.
09:23
Many people worry
Mulţi oameni se tem
09:28
that a universal morality would require
că o ordine morală universală presupune
09:30
moral precepts that admit of no exceptions.
precepte morale care nu admit excepţii.
09:33
So, for instance, if it's really wrong to lie,
Deci, spre exemplu, dacă este greşit să minţi,
09:36
it must always be wrong to lie,
atunci trebuie să fie întotdeauna greşit să minţi,
09:38
and if you can find an exception,
iar dacă poţi găsi o excepţie,
09:40
well then there's no such thing as moral truth.
atunci nu există conceptul de adevăr moral.
09:42
Why would we think this?
De ce am crede aşa ceva?
09:45
Consider, by analogy, the game of chess.
Să ne referim, prin analogie, la jocul de şah.
09:47
Now, if you're going to play good chess,
Dacă vrei să joci şah cu succes,
09:50
a principle like, "Don't lose your Queen,"
un principiu de bază ar fi
09:52
is very good to follow.
"Nu renunţa niciodată la regină".
09:54
But it clearly admits some exceptions.
Dar în mod evident pot exista şi excepţii.
09:56
There are moments when losing your Queen is a brilliant thing to do.
Sunt momente când a renunţa la regină este o mutare genială.
09:58
There are moments when it is the only good thing you can do.
Câteodată, a renunţa la regină este singurul lucru bun pe care-l poți face.
10:01
And yet, chess is a domain of perfect objectivity.
Cu toate acestea şahul e un domeniu de perfectă obiectivite.
10:05
The fact that there are exceptions here does not
Faptul că există şi excepţii
10:09
change that at all.
nu schimbă raționalitatea acestuia cu nimic.
10:11
Now, this brings us to the sorts of moves
Acum ajungem la sursa mutărilor
10:14
that people are apt to make in the moral sphere.
pe care le putem face în sfera moralului.
10:17
Consider the great problem of women's bodies:
Să ne gândim la spinoasa problemă a corpurilor femeilor.
10:20
What to do about them?
Ce să ne facem cu ele?
10:25
Well this is one thing you can do about them:
Uite un lucru pe care putem să-l facem:
10:27
You can cover them up.
putem să le acoperim.
10:29
Now, it is the position, generally speaking, of our intellectual community
Poziţia generală a comunităţii noastre intelectuale este că,
10:31
that while we may not like this,
deşi poate nu ne place,
10:33
we might think of this as "wrong"
deşi am considera asta „greşit”
10:37
in Boston or Palo Alto,
în Boston sau Palo Alto,
10:39
who are we to say
cine suntem noi să judecăm
10:41
that the proud denizens of an ancient culture
mândrii membrii ai unei culturi străvechi
10:43
are wrong to force their wives and daughters
care îşi forţează soţiile şi fiicele
10:46
to live in cloth bags?
să se acopere cu saci de pânză?
10:49
And who are we to say, even, that they're wrong
Şi cine suntem noi să spunem că e greşit
10:51
to beat them with lengths of steel cable,
ca ei să le bată cu cabluri de oţel,
10:53
or throw battery acid in their faces
sau să le arunce cu acid sulfuric în faţă
10:55
if they decline the privilege of being smothered in this way?
dacă ele refuză privilegiul de a fi sufocate în acest fel?
10:57
Well, who are we not to say this?
Ei bine, cine suntem noi să nu spunem?
11:01
Who are we to pretend
Cine suntem noi să ne prefacem
11:04
that we know so little about human well-being
că ştim atât de puţin despre bunăstarea umană
11:06
that we have to be non-judgmental about a practice like this?
încât să ne abţinem de la a judeca astfel de practici?
11:10
I'm not talking about voluntary wearing of a veil --
Nu vorbesc despre purtarea de bunăvoie a unui văl,
11:14
women should be able to wear whatever they want, as far as I'm concerned.
femeile ar trebui să poată purta orice doresc, din punctul meu de vedere.
11:18
But what does voluntary mean
Dar ce înseamnă „de bunăvoie”
11:20
in a community where,
într-o comunitate unde,
11:23
when a girl gets raped,
atunci când o fată este violată,
11:25
her father's first impulse,
primul instinct al tatălui său este,
11:28
rather often, is to murder her out of shame?
să o ucidă pentru a scăpa de rușine?
11:30
Just let that fact detonate in your brain for a minute:
Lăsaţi acest gând să detoneze în minte pentru o clipă.
11:35
Your daughter gets raped,
Fiica voastră este violată,
11:42
and what you want to do is kill her.
şi ce vreți să faceți e s-o omorâţi.
11:44
What are the chances that represents
Care sunt şansele ca aceasta să reprezinte
11:52
a peak of human flourishing?
o culme al bunăstării umane?
11:54
Now, to say this is not to say that we have got the
Prin asta nu vreau să spun că noi avem
12:02
perfect solution in our own society.
soluţia perfectă în societatea noastră.
12:04
For instance,
Spre exemplu,
12:08
this is what it's like to go to a newsstand almost anywhere
aşa arată un stand de ziare aproape oriunde
12:10
in the civilized world.
în lumea civilizată.
12:12
Now, granted, for many men
Ce-i drept, pentru mulţi bărbaţi
12:14
it may require a degree in philosophy to see something wrong with these images.
ar fi nevoie de o diplomă în filozofie pentru a identifica ceva în neregulă cu aceste imagini.
12:16
(Laughter)
(Râsete)
12:19
But if we are in a reflective mood,
Dar dacă suntem într-o dispoziţie reflexivă
12:22
we can ask,
putem să ne întrebăm:
12:25
"Is this the perfect expression
Este aceasta cea mai bună expresie
12:27
of psychological balance
a echilibrului psihologic
12:29
with respect to variables like youth and beauty and women's bodies?"
în ceea ce priveşte noţiuni precum tinereţea şi frumuseţea şi trupurile femeilor?”
12:31
I mean, is this the optimal environment
Este acesta mediul optim
12:34
in which to raise our children?
pentru a ne creşte copiii?
12:36
Probably not. OK, so perhaps there's some place
Probabil că nu. Atunci, poate că există un punct
12:40
on the spectrum
în spectrul
12:42
between these two extremes
delimitat de aceste două extreme
12:44
that represents a place of better balance.
care se situează mai aproape de echilibru.
12:46
(Applause)
(Aplauze)
12:49
Perhaps there are many such places --
Poate că există multe asemenea puncte.
12:57
again, given other changes in human culture
Repet, luând în considerare alte schimbări în cultura umană,
12:59
there may be many peaks on the moral landscape.
ar putea exista multe piscuri în peisajul moral.
13:02
But the thing to notice is that there will be
Dar ce trebuie remarcat e că avem
13:04
many more ways not to be on a peak.
mult mai multe moduri de a nu fi pe un pisc.
13:06
Now the irony, from my perspective,
Personal consider o ironie
13:11
is that the only people who seem to generally agree with me
faptul că singurii oameni care sunt în principiu de acord cu mine
13:13
and who think that there are right and wrong answers to moral questions
şi care cred că există răspunsuri corecte şi greşite la întrebările morale
13:16
are religious demagogues of one form or another.
sunt, într-un fel sau altul, demagogi religioşi.
13:19
And of course they think they have right answers to moral questions
Bineînţeles, aceștia cred că dețin răspunsurile corecte la problemele morale
13:22
because they got these answers from a voice in a whirlwind,
pentru că şi-au primit răspunsurile de la o voce dintr-un vârtej
13:25
not because they made an intelligent analysis of the causes
şi nu pentru că au făcut o analiză inteligentă a premiselor
13:29
and condition of human and animal well-being.
şi condiţiilor bunăstării oamenilor şi a animalelor.
13:31
In fact, the endurance of religion
De fapt, permanentizarea religiei
13:35
as a lens through which most people view moral questions
ca rol de lentilă prin care majoritatea oamenilor privesc moralitatea
13:37
has separated most moral talk
a dus la separarea discuţiilor morale
13:41
from real questions of human and animal suffering.
de întrebările reale referitoare la suferinţa fiinţelor vii.
13:44
This is why we spend our time
De asta ne pierdem timpul
13:48
talking about things like gay marriage
vorbind despre căsătoria între persoane de acelaşi sex
13:50
and not about genocide or nuclear proliferation
şi nu despre genocid sau despre proliferarea nucleară
13:52
or poverty or any other hugely consequential issue.
sau sărăcie sau orice alt aspect cu consecinţe enorme.
13:56
But the demagogues are right about one thing: We need
Dar demagogii au dreptate într-o privinţă, şi anume:
14:01
a universal conception of human values.
avem nevoie de o viziune universală asupra valorilor umane.
14:03
Now, what stands in the way of this?
Ce ne împiedică să avem aşa ceva?
14:07
Well, one thing to notice is that we
Un lucru de remarcat este faptul că
14:09
do something different when talking about morality --
facem ceva diferit când vorbim despre moralitate,
14:11
especially secular, academic, scientist types.
mai ales dintr-o perspectivă seculară, academică, ştiinţifică.
14:13
When talking about morality we value differences of opinion
Când vorbim despre moralitate, respectăm diferenţele de opinie
14:17
in a way that we don't in any other area of our lives.
mai mult decât în orice alt domeniu al vieţii noastre.
14:20
So, for instance the Dalai Lama gets up every morning
Spre exemplu, Dalai Lama se trezeşte în fiecare dimineaţă
14:23
meditating on compassion,
meditând la compasiune
14:25
and he thinks that helping other human beings is an integral component
El crede că a-ţi ajuta semenii este o componentă integrantă
14:27
of human happiness.
a fericirii umane.
14:29
On the other hand, we have someone like Ted Bundy;
Pe de altă parte îl avem pe Ted Bundy,
14:32
Ted Bundy was very fond of abducting and raping
căruia îi făcea o plăcere deosebită să răpească, să violeze
14:34
and torturing and killing young women.
şi să tortureze femei tinere.
14:36
So, we appear to have a genuine difference of opinion
S-ar putea spune că cei doi au o crucială diferenţă de opinii
14:38
about how to profitably use one's time.
privitoare la cum e mai bine să-ţi petreci timpul.
14:40
(Laughter)
(Râsete)
14:43
Most Western intellectuals
Majoritatea intelectualilor occidentali
14:45
look at this situation
privesc la o asemenea situaţie
14:47
and say, "Well, there's nothing for the Dalai Lama
şi spun: „Păi, nu există nimic care să arate că Dalai Lama
14:49
to be really right about -- really right about --
procedează corect cu adevărat, demonstrabil corect,
14:51
or for Ted Bundy to be really wrong about
sau că Ted Bundy chiar procedează greşit
14:54
that admits of a real argument
astfel ca să se inițieze o dezbatere reală
14:57
that potentially falls within the purview of science.
ce ar putea ţine de domeniul ştiinţei.
15:01
He likes chocolate, he likes vanilla.
Unuia îi place ciocolata, celuilalt vanilia.
15:04
There's nothing that one should be able to say to the other
Nu există nimic ce unul ar putea spune celuilalt
15:07
that should persuade the other."
în aşa fel încât să-l convingă."
15:10
Notice that we don't do this in science.
Observaţi că de regulă nu permitem aceasta dualitate în ştiinţă.
15:13
On the left you have Edward Witten.
În stânga îl vedem pe Edward Witten,
15:16
He's a string theorist.
expert în teoria corzilor.
15:18
If you ask the smartest physicists around
Dacă îi întrebi pe cei mai buni fizicieni contemporani
15:21
who is the smartest physicist around,
care e cel mai bun fizician contemporan,
15:23
in my experience half of them will say Ed Witten.
jumătate vor spune că acela e Ed Witten.
15:25
The other half will tell you they don't like the question.
Cealaltă jumătate vor spune că nu le place întrebarea.
15:28
(Laughter)
(Râsete)
15:31
So, what would happen if I showed up at a physics conference
Aşadar, ce s-ar întâmpla dacă m-aş duce la o conferinţă a fizicienilor
15:34
and said,"String theory is bogus.
şi aş spune: „Teoria corzilor e o tâmpenie.
15:38
It doesn't resonate with me. It's not how I chose to
Nu pot să rezonez cu ea. Eu personal
15:40
view the universe at a small scale.
aleg să văd microuniversul altfel.
15:42
I'm not a fan."
Nu îmi place şi gata.”
15:45
(Laughter)
(Râsete)
15:47
Well, nothing would happen because I'm not a physicist;
Ei bine, nimic nu s-ar întâmpla pentru că nu sunt un fizician,
15:50
I don't understand string theory.
nu înţeleg teoria corzilor.
15:52
I'm the Ted Bundy of string theory.
Sunt un Ted Bundy al teoriei corzilor.
15:54
(Laughter)
(Râsete)
15:56
I wouldn't want to belong to any string theory club that would have me as a member.
Nu aş vrea să fiu într-un club de teoria corzilor care e dispus să mă accepte ca membru.
15:59
But this is just the point.
Dar tocmai asta e ideea.
16:02
Whenever we are talking about facts
Când vine vorba despre fapte,
16:04
certain opinions must be excluded.
anumite opinii trebuie ignorate.
16:07
That is what it is to have a domain of expertise.
Asta implică existenţa unui domeniu de expertiză.
16:09
That is what it is for knowledge to count.
Aşa se întâmplă atunci când cunoştinţele contează.
16:12
How have we convinced ourselves
Cum am reuşit oare să ne convingem
16:15
that in the moral sphere there is no such thing as moral expertise,
că în sfera moralului nu există expertiza morală,
16:18
or moral talent, or moral genius even?
sau talent moral sau chiar geniu moral?
16:22
How have we convinced ourselves
Cum anume ne-am convins
16:25
that every opinion has to count?
că fiecare opinie trebuie să conteze?
16:27
How have we convinced ourselves
Cum anume ne-am convins
16:29
that every culture has a point of view
că fiecare cultură are un punct de vedere aparte
16:31
on these subjects worth considering?
care merită luat în considerare?
16:33
Does the Taliban
Are Talibanul vreo opinie
16:36
have a point of view on physics
în ce priveşte fizica
16:38
that is worth considering? No.
ce merită luată în considerare? Nu.
16:40
(Laughter)
(Râsete)
16:43
How is their ignorance any less obvious
Cum de este ignoranţa lor mai puţin strigătoare
16:48
on the subject of human well-being?
în ce priveşte bunăstarea oamenilor?
16:51
(Applause)
(Aplauze)
16:53
So, this, I think, is what the world needs now.
De asta cred eu că are nevoie lumea acum.
16:59
It needs people like ourselves to admit
E nevoie ca oameni ca noi să recunoască
17:03
that there are right and wrong answers
faptul că există răspunsuri corecte şi greşite
17:06
to questions of human flourishing,
la întrebările despre bunăstarea oamenilor,
17:09
and morality relates
şi că moralitatea depinde
17:11
to that domain of facts.
de aceste răspunsuri.
17:13
It is possible
Este posibil
17:15
for individuals, and even for whole cultures,
ca unii indivizi sau chiar ca unele culturi întregi
17:17
to care about the wrong things,
să aibă valori greşite.
17:21
which is to say that it's possible for them
Ceea ce înseamnă că e posibil ca ei
17:23
to have beliefs and desires that reliably lead
să aibă credinţe şi aspiraţii care conduc
17:26
to needless human suffering.
cu siguranță la suferinţă umană inutilă.
17:28
Just admitting this will transform our discourse about morality.
Simplul fapt de-a recunoaşte asta ne va transforma conceptul despre moralitate.
17:30
We live in a world in which
Trăim într-o lume în care
17:35
the boundaries between nations mean less and less,
graniţele dintre naţiuni înseamnă din ce în ce mai puţin,
17:38
and they will one day mean nothing.
iar într-o zi nu vor mai însemna nimic.
17:41
We live in a world filled with destructive technology,
Trăim într-o lume plină de tehnologii distructive,
17:44
and this technology cannot be uninvented;
iar acest rău nu mai poate fi îndreptat;
17:46
it will always be easier
de acum va fi mai uşor
17:48
to break things than to fix them.
să distrugem decât să reparăm.
17:50
It seems to me, therefore, patently obvious
Mi se pare aşadar mai mult decât evident
17:54
that we can no more
că nu mai putem
17:56
respect and tolerate
respecta şi tolera
18:00
vast differences in notions of human well-being
viziunile semnificativ diferite asupra bunăstării umane
18:02
than we can respect or tolerate vast differences
mai mult decât respectăm şi tolerăm viziunile semnificativ diferite
18:06
in the notions about how disease spreads,
referitoare la modul în care se răspândesc bolile
18:09
or in the safety standards of buildings and airplanes.
sau la normele de siguranţă pentru construcţii şi avioane.
18:12
We simply must converge
Pur şi simplu trebuie să cădem de acord
18:15
on the answers we give to the most important questions in human life.
cu privire la întrebările cruciale despre viaţă.
18:18
And to do that, we have to admit that these questions have answers.
Dar pentru asta, trebuie să recunoaştem că aceste întrebări au răspunsuri.
18:22
Thank you very much.
Vă mulţumesc foarte mult.
18:27
(Applause)
(Aplauze)
18:29
Chris Anderson: So, some combustible material there.
Chris Anderson: Material combustibil în acest discurs.
18:52
Whether in this audience or people elsewhere in the world,
Persoane din audiență sau de altundeva în lume
18:56
hearing some of this, may well be doing the
s-ar putea să strige de furie când aud asta,
18:59
screaming-with-rage thing, after as well, some of them.
sau, în fine, unii dintre ei…
19:01
Language seems to be really important here.
Alegerea cuvintelor pare să fie foarte importantă aici.
19:06
When you're talking about the veil,
Când te referi la vălul purtat de femei,
19:08
you're talking about women dressed in cloth bags.
spui femeile îmbrăcate în saci de pânză.
19:10
I've lived in the Muslim world, spoken with a lot of Muslim women.
Eu am trăit în lumea musulmană, am vorbit cu multe femei musulmane.
19:13
And some of them would say something else. They would say,
Şi unele dintre ele ar fi zis altceva. Ar fi zis,
19:17
"No, you know, this is a celebration
„De fapt, asta e o încununare
19:19
of female specialness,
a specificităţii feminine,
19:22
it helps build that and it's a result of the fact that" --
ajută la susținerea ei şi este rezultatul faptului că…” --
19:25
and this is arguably a sophisticated psychological view --
-- poate o viziune psihologică sofisticată --
19:27
"that male lust is not to be trusted."
„nu poți avea încredere în poftele bărbatului.”
19:31
I mean, can you engage in a conversation
Vreau să spun, poţi putra o conversaţie
19:34
with that kind of woman without seeming kind of cultural imperialist?
cu o astfel de femeie fără a părea un fel de imperialist cultural?
19:37
Sam Harris: Yeah, well I think I tried to broach this in a sentence,
Sam Harris: Înţeleg, eu am încercat să rezum totul într-o frază
19:42
watching the clock ticking,
contra contracronometru,
19:45
but the question is:
dar problema se pune,
19:47
What is voluntary in a context
ce înseamnă „de bunăvoie” în contextul
19:49
where men have certain expectations,
în care bărbaţii au anumite aşteptări
19:52
and you're guaranteed to be treated in a certain way
şi cu siguranţă vei fi tratată într-un anume fel
19:54
if you don't veil yourself?
dacă nu te acoperi cu vălul?
19:58
And so, if anyone in this room
Dacă cineva din sala aceasta
20:00
wanted to wear a veil,
ar vrea să poarte un văl
20:02
or a very funny hat, or tattoo their face --
sau o pălărie foarte haioasă sau să se tatueze pe faţă…
20:04
I think we should be free to voluntarily do whatever we want,
Cred că ar trebui să fim liberi să facem de bunăvoie orice vrem,
20:07
but we have to be honest about
dar trebuie să fim sinceri în legătură cu
20:10
the constraints that these women are placed under.
constrângerile la care sunt supuse aceste femei.
20:13
And so I think we shouldn't be so eager
Şi deci cred că nu trebuie să ne grăbim
20:15
to always take their word for it,
întotdeauna să le credem pe cuvânt,
20:18
especially when it's 120 degrees out
mai ales când afară sunt 48 de grade
20:20
and you're wearing a full burqa.
şi ele poartă o burqua lungă până în pământ.
20:22
CA: A lot of people want to believe in this
C.A.: Multă lume crede
20:25
concept of moral progress.
în acest concept de progres moral.
20:27
But can you reconcile that?
Dar cum se împacă asta cu teoria ta?
20:29
I think I understood you to say that you could
Din câte am înţeles, poţi împăca asta
20:31
reconcile that with a world that doesn't become
cu o lume care să nu devină astfel
20:33
one dimensional, where we all have to think the same.
uni-dimensională, unde toţi trebuie să gândim la fel.
20:35
Paint your picture of what
Explică-ne cum,
20:38
rolling the clock 50 years forward,
călătorind în viitor cu 50 de ani,
20:40
100 years forward, how you would like to think of
cu 100 de ani, cum ţi-ai imagina tu lumea,
20:43
the world, balancing moral progress
echilibrând progresul moral
20:45
with richness.
cu bogăţia.
20:48
SH: Well, I think once you admit
S.H.: Cred că odată ce recunoaştem
20:51
that we are on the path toward understanding our minds
că suntem pe calea înţelegerii minţilor noastre
20:53
at the level of the brain in some important detail,
la nivelul creierului, şi deci foarte detaliat,
20:56
then you have to admit
atunci trebuie să recunoaştem
20:59
that we are going to understand all of the positive
că o să înţelegem şi toate caracteristicile noastre
21:01
and negative qualities
pozitive şi negative
21:05
of ourselves in much greater detail.
până în cel mai mic detaliu.
21:07
So, we're going to understand positive social emotion
Aşadar, vom reuşi să înţelegem emoţii sociale pozitive
21:09
like empathy and compassion,
precum empatia şi compasiunea,
21:11
and we're going to understand the factors
şi vom înţelege şi factorii
21:13
that encourage it -- whether they're genetic,
care le cauzează, fie ei genetici,
21:15
whether they're how people talk to one another,
fie că depind de modul cum oamenii îşi vorbesc unul altuia,
21:17
whether they're economic systems,
fie că depind de un anumit sistem economic.
21:19
and insofar as we begin to shine light on that
Pe măsură ce începem să clarificăm asta,
21:21
we are inevitably going to converge
vom cădea în mod inevitabil de acord
21:24
on that fact space.
în ceea ce priveşte aceste fapte.
21:26
So, everything is not going to be up for grabs.
Nu totul e după bunul plac al fiecăruia.
21:28
It's not going to be like
N-o să putem spune, să zicem.
21:30
veiling my daughter from birth
că a-mi acoperi fiica cu un văl de la naştere
21:33
is just as good as teaching her
e la fel de bine ca a o învăţa
21:35
to be confident and well-educated
să fie încrezătoare şi bine educată
21:38
in the context of men who do desire women.
într-o lume în care bărbaţii doresc femei.
21:42
I mean I don't think we need an NSF grant to know
Nu e nevoie de o diplomă de performanţă ştiinţifică ca să-ţi dai seama
21:45
that compulsory veiling is a bad idea --
că a forţa femeile să se acopere e o idee rea.
21:49
but at a certain point
Dar la un moment dat
21:52
we're going to be able to scan the brains of everyone involved
vom putea să scanăm creierele tuturor celor implicaţi
21:54
and actually interrogate them.
şi pur şi simplu să-i interogăm.
21:57
Do people love their daughters
Își iubesc oamenii din aceste sisteme
22:00
just as much in these systems?
fiicele la fel de mult?
22:03
And I think there are clearly right answers to that.
Şi cred că sunt răspunsuri evidente la această întrebare.
22:06
CA: And if the results come out that actually they do,
C.A.: Şi dacă rezultatele arată că într-adevăr le iubesc,
22:08
are you prepared to shift your instinctive current judgment
eşti gata să îţi schimbi viziunea ta intuitivă de acum
22:11
on some of these issues?
faţă de aceste chestiuni?
22:14
SH: Well yeah, modulo one obvious fact,
S.H.: Da, considerând că e evident
22:16
that you can love someone
că poţi iubi pe cineva
22:19
in the context of a truly delusional belief system.
în contextul unui sistem complet delirant.
22:21
So, you can say like, "Because I knew my gay son
Se poate spune: „Pentru că ştiam că fiul meu homosexual
22:24
was going to go to hell if he found a boyfriend,
avea să ajungă in iad dacă îşi găsea un prieten,
22:26
I chopped his head off. And that was the most compassionate thing I could do."
i-am retezat capul. Acesta a fost cel mai mărinimos lucru pe care îl puteam face.”
22:29
If you get all those parts aligned,
Dacă pui toate astea cap la cap
22:32
yes I think you could probably be feeling the emotion of love.
da, cred că reiese sentimentul de dragoste.
22:34
But again, then we have to talk about
Însă, din nou, trebuie să ne gândim
22:37
well-being in a larger context.
la bunăstare într-un context mai larg.
22:39
It's all of us in this together,
E vorba despre noi toţi,
22:41
not one man feeling ecstasy
nu despre un singur om exaltat
22:43
and then blowing himself up on a bus.
care se aruncă în aer în autobuz.
22:47
CA: Sam, this is a conversation I would actually love to
C.A.: Chiar mi-ar plăcea să continuăm conversaţia
22:49
continue for hours.
ore în şir.
22:51
We don't have that, but maybe another time. Thank you for coming to TED.
Dar s-a scurs timpul, poate cu altă ocazie. Mulţumim că ai participat la TED.
22:53
SH: Really an honor. Thank you.
S.H.: O adevărată onoare. Vă mulţumesc.
22:55
(Applause)
(Aplauze)
22:57
Translated by Ioana Guriţă
Reviewed by Ariana Bleau Lugo

▲Back to top

About the speaker:

Sam Harris - Neuroscientist, philosopher
Sam Harris's work focuses on how our growing understanding of ourselves and the world is changing our sense of how we should live.

Why you should listen

Sam Harris is the author of five New York Times bestsellers. His books include The End of FaithLetter to a Christian Nation, The Moral Landscape, Free Will, Lying, Waking Up and Islam and the Future of Tolerance (with Maajid Nawaz). The End of Faith won the 2005 PEN Award for Nonfiction. Harris's writing and public lectures cover a wide range of topics -- neuroscience, moral philosophy, religion, spirituality, violence, human reasoning -- but generally focus on how a growing understanding of ourselves and the world is changing our sense of how we should live.

Harris's work has been published in more than 20 languages and has been discussed in the New York Times, Time, Scientific American, Nature, Newsweek, Rolling Stone and many other journals. He has written for the New York Times, the Los Angeles Times, The Economist, The Times (London), the Boston Globe, The Atlantic, The Annals of Neurology and elsewhere. Harris also regularly hosts a popular podcast.

Harris received a degree in philosophy from Stanford University and a Ph.D. in neuroscience from UCLA.

More profile about the speaker
Sam Harris | Speaker | TED.com