English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Sam Harris: Science can answer moral questions

Sam Harris: teadus võib anda vastuseid moraalsetele küsimustele

Filmed:
4,542,191 views

Üldiselt arvatakse, et teadus ei suuda vastata küsimustele hea ja halva või õige ja vale kohta. Aga Sam Harris väidab, et teadus saab - ja peab - olema autoriteediks moraalsetes küsimustes, vormides inimlikke väärtusi, ja määratledes, millele on rajatud hea elu.

- Neuroscientist, philosopher
Sam Harris's work focuses on how our growing understanding of ourselves and the world is changing our sense of how we should live. Full bio

I'm going to speakräägi todaytäna about the relationshipsuhe
Kavatsen täna rääkida suhtest
00:15
betweenvahel scienceteadus and humaninimene valuesväärtused.
teaduse ja inimlike väärtuste vahel.
00:18
Now, it's generallyüldiselt understoodarusaadav that
On üldine arusaam, et
00:22
questionsküsimused of moralitymoraal --
moraaliküsimused,
00:24
questionsküsimused of good and evilkurja and right and wrongvalesti --
küsimused hea ja halva, õige ja vale kohta,
00:26
are questionsküsimused about whichmis scienceteadus officiallyametlikult has no opinionarvamus.
on küsimused, milles teadusel ametlikult ei ole mingit seisukohta.
00:28
It's thought that scienceteadus can help us
Arvatakse, et teadus võib meil aidata
00:31
get what we valueväärtus,
saada seda, mida me hindame,
00:34
but it can never tell us what we oughtpeaks olema to valueväärtus.
aga see ei saa meile öelda, mida me hindama peaksime.
00:36
And, consequentlysellest tulenevalt, mostkõige rohkem people -- I think mostkõige rohkem people
Sellest tulenevalt arvab enamik - ma usun, et
00:39
probablytõenäoliselt here -- think that scienceteadus will never answervastus
enamik teist siin arvab, et teadus ei suuda iial vastata
00:41
the mostkõige rohkem importantoluline questionsküsimused in humaninimene life:
inimelu kõige olulisematele küsimustele,
00:44
questionsküsimused like, "What is worthväärt livingelamine for?"
sellistele nagu: "Mille nimel tasub elada?"
00:47
"What is worthväärt dyingsuremas for?"
"Mille nimel tasub surra?"
00:49
"What constituteskujutab endast a good life?"
"Millel rajaneb hea elu?"
00:51
So, I'm going to argueväidavad
Niisiis kavatsen esitada väite,
00:53
that this is an illusionillusioon -- that the separationeraldamine betweenvahel
et see on illusioon, ning et
00:55
scienceteadus and humaninimene valuesväärtused is an illusionillusioon --
teaduse ja inimlike väärtuste lahutamine on illusioon.
00:57
and actuallytegelikult quiteüsna a dangerousohtlik one
Tõtt-öelda on see üsna ohtlik illusioon
00:59
at this pointpunkt in humaninimene historyajalugu.
inimkonna ajaloo praeguses hetkes.
01:02
Now, it's oftensageli said that scienceteadus
Sageli öeldakse, et teadus
01:04
cannotei saa give us a foundationsihtasutus for moralitymoraal and humaninimene valuesväärtused,
ei suuda meile anda alust moraali ja inimlike väärtuste jaoks,
01:06
because scienceteadus dealstehingud with factsfaktid,
sest teadus tegeleb faktidega.
01:09
and factsfaktid and valuesväärtused seemtundub to belongkuuluma to differenterinevad spheressfäärid.
Faktid ja väärtused tunduvad kuuluvat eri sfääridesse.
01:12
It's oftensageli thought that there's no descriptionkirjeldus
Sageli arvatakse, et mitte ükski kirjeldus
01:16
of the way the worldmaailm is
sellest, milline on maailm,
01:19
that can tell us how the worldmaailm oughtpeaks olema to be.
ei suuda meile öelda, milline maailm olema peaks.
01:21
But I think this is quiteüsna clearlyselgelt untruevale.
Aga minu arvates on see ilmselge vale.
01:25
ValuesVäärtused are a certainteatud kindlaadi of factfakt.
Väärtused on teatav fakt.
01:27
They are factsfaktid about the well-beingheaolu of consciousteadlik creaturesolendid.
Need on faktid teadvuslike olendite heaolu kohta.
01:31
Why is it that we don't have ethicaleetiline obligationskohustused towardsuunas rockskivid?
Miks ei ole meil eetilisi kohustusi seoses kividega?
01:35
Why don't we feel compassionkaastunne for rockskivid?
Miks meil pole kaastunnet kivide vastu?
01:39
It's because we don't think rockskivid can sufferkannatavad. And if we're more
Sest me ei arva, et kivid võiksid kannatada. Ja me hoolime rohkem
01:42
concernedasjaomane about our fellowkolleeg primatesprimaadid
oma liigikaaslastest primaatidest
01:44
than we are about insectsputukad, as indeedtõepoolest we are,
kui putukatest, ja nii see tõesti on,
01:46
it's because we think they're exposedavatud to a greatersuurem rangevahemikus
sest meie arvates on nad võimelised tajuma
01:49
of potentialpotentsiaal happinessõnne and sufferingkannatusi.
võimalikku õnne ja kannatusi palju suuremal määral.
01:51
Now, the crucialoluline thing to noticeteate here
Oluline asi, millele peaksime siin tähelepanu pöörama,
01:54
is that this is a factualfaktiline claimnõue:
on faktilised väited.
01:57
This is something that we could be right or wrongvalesti about. And if we
See on midagi, mille osas võib meil olla õigus või mitte.
01:59
have misconstruedei mõistnud the relationshipsuhe betweenvahel biologicalbioloogiline complexitykeerukus
Kui me oleme valesti mõistnud suhet
02:01
and the possibilitiesvõimalused of experiencekogemus
bioloogilise komplekssuse ja kogemisvõimaluste vahel,
02:04
well then we could be wrongvalesti about the innersisemine liveselab of insectsputukad.
siis võime eksida seoses putukate siseeluga.
02:07
And there's no notionmõte,
OK. Ja pole ühtegi nägemust,
02:10
no versionversioon of humaninimene moralitymoraal
ühtegi arusaama inimlikust moraalist
02:14
and humaninimene valuesväärtused that I've ever come acrossüle
või inimlikest väärtustest, mida oleksin kunagi kuulnud,
02:16
that is not at some pointpunkt reducibletaandatav
mis poleks mingil hetkel taandatav
02:19
to a concernmuret about consciousteadlik experiencekogemus
küsimusele teadlikust kogemisest
02:21
and its possiblevõimalik changesmuudatused.
ja selle võimalikest muutustest.
02:24
Even if you get your valuesväärtused from religionreligioon,
Isegi kui teie väärtused pärinevad religioonist,
02:26
even if you think that good and evilkurja ultimatelylõpuks
isegi kui te arvate, et hea ja halb
02:29
relateseotud to conditionstingimused after deathsurm --
on seotud tingimustega pärast surma,
02:31
eitherkas to an eternityigavik of happinessõnne with God
olgu siis igavese õnnega jumala juures
02:33
or an eternityigavik of sufferingkannatusi in hellpõrgu --
või igavese kannatusega põrgus,
02:36
you are still concernedasjaomane about consciousnessteadvus and its changesmuudatused.
tunnete te siiski muret teadvuse ja selle muutuste üle.
02:38
And to say that suchselline changesmuudatused can persistpüsivad after deathsurm
Öelda, et sellised muutused jätkuvad pärast surma,
02:42
is itselfise a factualfaktiline claimnõue,
on iseenesest faktiline väide
02:45
whichmis, of coursemuidugi, mayvõib or mayvõib not be truetõsi.
mis loomulikult võib olla tõsi või mitte.
02:47
Now, to speakräägi about the conditionstingimused of well-beingheaolu
Kui kõnelda tingimustest, mis loovad heaolu
02:50
in this life, for humaninimene beingsolendid,
selles elus, inimolendite jaoks,
02:53
we know that there is a continuumpidev of suchselline factsfaktid.
teame me, et sellised faktid moodustavad kontiinumi.
02:55
We know that it's possiblevõimalik to liveelus in a failedebaõnnestus stateriik,
Me teame, et on võimalik elada nurjumise seisundis,
02:58
where everything that can go wrongvalesti does go wrongvalesti --
kus kõik, mis võib valesti minna, lähebki valesti,
03:01
where mothersemad cannotei saa feedsööda theiroma childrenlapsed,
kus emad ei suuda oma lapsi toita,
03:03
where strangersvõõrad cannotei saa find the basisalus for peacefulrahumeelne collaborationkoostöö,
kus võõrad ei suuda leida lähtepunkti rahumeelseks koostööks,
03:06
where people are murderedmõrvatud indiscriminatelyvalimatult.
kus inimesi tapetakse valimatult.
03:10
And we know that it's possiblevõimalik to moveliikuma alongmööda this continuumpidev
Ja me teame, et on võimalik liikuda mööda seda kontiinumi
03:13
towardssuunas something quiteüsna a bitnatuke more idyllicidülliline,
millegi palju idüllilisema poole,
03:16
to a placekoht where a conferencekonverents like this is even conceivablemõeldav.
kohta, kus selline konverents nagu siin on üldse mõeldav.
03:18
And we know -- we know --
Ja me teame, me teame,
03:23
that there are right and wrongvalesti answersvastused
et on olemas õiged ja valed vastused,
03:26
to how to moveliikuma in this spaceruumi.
kuidas selles ruumis liikuda.
03:28
Would addinglisades cholerakoolera to the watervesi be a good ideaidee?
Kas koolerabakteri lisamine veele oleks hea mõte?
03:30
ProbablyIlmselt not.
Ilmselt mitte.
03:36
Would it be a good ideaidee for everyonekõik to believe in the evilkurja eyesilma,
Kas oleks hea mõte, kui igaüks usuks kurja silma,
03:38
so that when badhalb things happenedjuhtus to them
nii et kui nendega juhtub midagi halba,
03:41
they immediatelykohe blamesüüdistada theiroma neighborsnaabrid? ProbablyIlmselt not.
siis süüdistaksid nad kohe oma naabreid? Ilmselt mitte.
03:43
There are truthstõed to be knownteatud
On olemas kindlad tõed,
03:47
about how humaninimene communitieskogukonnad flourishõitsema,
kuidas inimühiskonnad õitsevad,
03:49
whetherkas or not we understandmõista these truthstõed.
ükskõik, kas me mõistame neid tõdesid või mitte.
03:52
And moralitymoraal relateson seotud to these truthstõed.
Ja need tõed on seotud moraaliga.
03:54
So, in talkingräägime about valuesväärtused we are talkingräägime about factsfaktid.
Niisiis, rääkides väärtustest, räägime me faktidest.
03:57
Now, of coursemuidugi our situationolukord in the worldmaailm can be understoodarusaadav at manypalju levelstasemed --
Meie olukorda maailmas võib mõista mitmel tasandil.
04:01
from the leveltasemel of the genomegenoom
Alates genoomi tasandist
04:04
on up to the leveltasemel of economicmajanduslik systemssüsteemid
kuni majandussüsteemide
04:06
and politicalpoliitiline arrangementskord.
ja poliitiliste kokkulepete tasandini.
04:08
But if we're going to talk about humaninimene well-beingheaolu
Aga kui me räägime inimeste heaolust,
04:10
we are, of necessityvajadus, talkingräägime about the humaninimene brainaju.
peame me paratamatult rääkima inimese ajust.
04:12
Because we know that our experiencekogemus of the worldmaailm and of ourselvesiseennast withinjooksul it
Sest me teame, et see, kuidas me tajume maailma ja iseennast selles,
04:15
is realizedrealiseeritud in the brainaju --
on seotud aju tegevusega.
04:18
whatevermida iganes happensjuhtub after deathsurm.
Mis ka ei juhtuks pärast surma,
04:21
Even if the suicideenesetapp bomberpommitaja does get 72 virginsneitsid in the afterlifeelu pärast surma,
isegi kui enesetaputerrorist saab surmajärgses elus 72 neitsit,
04:23
in this life, his personalityiseloom --
on selles elus tema isiksus,
04:28
his ratherpigem unfortunatekahetsusväärne personalityiseloom --
tema üsna äpardunud isiksus,
04:31
is the producttoode of his brainaju.
tema aju toodang.
04:33
So the contributionssissemaksed of culturekultuur --
Niisiis on kultuuri panuseks,
04:36
if culturekultuur changesmuudatused us, as indeedtõepoolest it does,
kui kultuur meid muudab, nagu ta tõepoolest teeb,
04:39
it changesmuudatused us by changingmuutumas our brainsajud.
see, et ta muudab meid, muutes meie aju.
04:41
And so thereforeseetõttu whatevermida iganes culturalkultuuriline variationmuudatuse there is
Ükskõik, milline on see kultuur,
04:43
in how humaninimene beingsolendid flourishõitsema
milles inimesed kogevad õitsengut,
04:46
can, at leastvähemalt in principlepõhimõte, be understoodarusaadav
on seda vähemalt põhimõtteliselt võimalik mõista
04:48
in the contextSisu of a maturingvalmimine scienceteadus of the mindmeeles --
üha arenevate meeleteaduste kontekstis nagu
04:50
neuroscienceneuroteadus, psychologyPsühholoogia, etcjne.
neuroteadus, psühholoogia jne.
04:53
So, what I'm arguingväites is that
Ühesõnaga, ma väidan, et
04:56
value'sväärtus on reducedvähendatud to factsfaktid --
väärtused on taandatavad faktidele,
04:58
to factsfaktid about the consciousteadlik experiencekogemus
faktidele teadvuslike olendite
05:00
of consciousteadlik beingsolendid.
teadvustatud kogemuste kohta.
05:02
And we can thereforeseetõttu visualizevisualiseerima a spaceruumi
Seetõttu võime kujutleda teatavat ruumi
05:05
of possiblevõimalik changesmuudatused in the experiencekogemus of these beingsolendid.
võimalikeks muutusteks nende olendite kogemusväljas.
05:08
And I think of this as kindlaadi of a moralmoraalne landscapemaastik,
Ma näen seda kui teatavat moraalimaastikku
05:11
with peakspiigid and valleysorud that correspondvastavad
oma mägede ja orgudega, mis vastavad
05:13
to differenceserinevused in the well-beingheaolu of consciousteadlik creaturesolendid,
teadvuslike olendite heaolu erinevustele
05:15
bothmõlemad personalisiklik and collectivekollektiivne.
nii isiklikul kui ka kollektiivsel tasandil.
05:18
And one thing to noticeteate is that perhapsehk
Üks asi, mida tuleks ehk tähele panna,
05:20
there are statesriikides of humaninimene well-beingheaolu
on see, et on olemas inimliku heaolu seisundeid,
05:22
that we rarelyharva accessjuurdepääs, that fewvähe people accessjuurdepääs.
mis on meile harva kättesaadavad, mis on kättesaadavad vähestele.
05:24
And these awaitootavad our discoveryavastus.
Ja need ootavad avastamist.
05:27
PerhapsVõib-olla some of these statesriikides can be appropriatelyasjakohaselt calledkutsutud
Võib-olla mõningaid neist seisunditest võiks kutsuda vastavalt
05:29
mysticalmüstiline or spiritualvaimne.
müstiliseks või vaimseks.
05:31
PerhapsVõib-olla there are other statesriikides that we can't accessjuurdepääs
Võib-olla on veel teisigi staadiume, mis pole meile kättesaadavad
05:33
because of how our mindsmeeled are structuredstruktureeritud
tänu sellele, kuidas meie meel on üles ehitatud,
05:35
but other mindsmeeled possiblytõenäoliselt could accessjuurdepääs them.
aga mis võiksid olla kättesaadavad mõnele teisele meelele.
05:38
Now, let me be clearselge about what I'm not sayingöeldes. I'm not sayingöeldes
Lubage, ma ütlen selgelt välja, mida ma ei väida.
05:42
that scienceteadus is guaranteedgaranteeritud to mapkaart this spaceruumi,
Ma ei väida, et teadus suudab garanteeritult seda ruumi kaardistada,
05:44
or that we will have scientificteaduslik answersvastused to everyigaüks
või et meil on teaduslikud vastused
05:49
conceivablemõeldav moralmoraalne questionküsimus.
igale võimalikule moraalsele küsimusele.
05:51
I don't think, for instanceNäiteks, that you will one day consultkonsulteerida
Näiteks ei arva ma, et te saaksite kunagi küsida
05:53
a supercomputersuperarvuti to learnõppida whetherkas you should have a secondteine childlaps,
mingilt superarvutilt, kas te peaksite teise lapse hankima
05:55
or whetherkas we should bombpomm Iran'sIraani nucleartuumaenergia facilitiesrajatised,
või kas te peaksite pommitama Iraani tuumarajatisi
05:59
or whetherkas you can deductmaha arvata the fulltäis costmaksumus of TEDTED as a businessäri expensekulu.
või kas te tohite TED-konverentsi maksumuse ärikulude alla märkida.
06:03
(LaughterNaer)
(Naer)
06:07
But if questionsküsimused affectmõjutama humaninimene well-beingheaolu
Aga kui küsimused puudutavad inimeste heaolu,
06:09
then they do have answersvastused, whetherkas or not we can find them.
on neile vastused olemas, suudame me neid leida või mitte.
06:11
And just admittinglubades this --
Ainuüksi see, et seda tunnistada,
06:14
just admittinglubades that there are right and wrongvalesti answersvastused
et tunnistada, et on olemas õiged ja valed vastused
06:16
to the questionküsimus of how humansinimesed flourishõitsema --
küsimusele, mis tagab inimkonna õitsengu,
06:18
will changemuutus the way we talk about moralitymoraal,
muudab seda, kuidas me moraalist räägime,
06:20
and will changemuutus our expectationsootused
ja muudab meie ootusi
06:22
of humaninimene cooperationkoostöö in the futuretulevik.
inimeste koostöö osas tulevikus.
06:24
For instanceNäiteks, there are 21 statesriikides in our countryriik
Näiteks on siin riigis 21 osariiki,
06:28
where corporalkapral punishmentkaristus in the classroomklassiruumis is legalseaduslik,
kus kehaline karistamine klassis on seadusega lubatud.
06:32
where it is legalseaduslik for a teacherõpetaja to beatpeksma a childlaps with a woodenpuidust boardpardal, hardraske,
On seadusega lubatud, et õpetaja peksab last puidust kepiga, kõvasti,
06:35
and raisingtõstmine largesuur bruisesverevalumid and blistersvillid and even breakingpurustamine the skinnahk.
tekitades suuri verevalumeid, vermeid ja isegi marrastusi.
06:41
And hundredssadu of thousandstuhat of childrenlapsed, incidentallymuide,
Muuseas, seda juhtub igal aastal
06:45
are subjectedallutatud to this everyigaüks yearaastas.
sadade tuhandete lastega.
06:47
The locationsasukohad of these enlightenedvalgustatud districtslinnaosades, I think, will failei suuda to surpriseüllatus you.
Ma usun, et nende valgustatud piirkondade asukoht ei üllata teid sugugi.
06:49
We're not talkingräägime about ConnecticutConnecticut.
Me ei räägi Connecticutist.
06:54
And the rationalepõhjendus for this behaviorkäitumine is explicitlyselgesõnaliselt religiousreligioosne.
Ja sellise käitumise põhjendus on otseselt seotud religiooniga.
06:57
The creatorlooja of the universeuniversum himselfise
Universumi looja ise
07:01
has told us not to sparevaruosa the rodrod,
on öelnud meile, et vitsa ei tohi säästa,
07:03
lestmuidu we spoilsõjasaak the childlaps --
sest muidu läheb laps hukka.
07:05
this is in ProverbsÕpetussõnad 13 and 20, and I believe, 23.
Nii on öeldud Õpetussõnades, peatükid 13, 20 ja vist 23.
07:07
But we can askküsi the obviousilmselge questionküsimus:
Aga me võime esitada ilmselge küsimuse.
07:12
Is it a good ideaidee, generallyüldiselt speakingrääkides,
Kas üldiselt on hea mõte
07:14
to subjectteema childrenlapsed to painvalu
sundida last kannatama valu,
07:18
and violencevägivald and publicavalik humiliationalandus
vägivalda ja avalikku häbistamist,
07:21
as a way of encouragingjulgustav healthytervislik emotionalemotsionaalne developmentarengut
eesmärgiga soodustada tema terviklikku emotsionaalset arengut
07:24
and good behaviorkäitumine?
ja head käitumist?
07:26
(LaughterNaer)
(Naer)
07:28
Is there any doubtkahtlust
On seal vähimatki kahtlust,
07:29
that this questionküsimus has an answervastus,
et sellele küsimusele on vastus
07:33
and that it mattersasju?
ja et see on oluline?
07:35
Now, manypalju of you mightvõib-olla worrymuretsema
Mitmed teist võivad muretseda,
07:38
that the notionmõte of well-beingheaolu is trulytõesti undefinedmääratlemata,
et heaolu mõiste on õieti kindlaks määramata
07:40
and seeminglynäiliselt perpetuallyalatasa openavatud to be re-construeduuesti tõlgendada.
ja paistab, et seda võib lõpmatult ümber mõtestada.
07:43
And so, how thereforeseetõttu can there be an
Ja kuidas saab siis olla olemas
07:46
objectiveobjektiivne notionmõte of well-beingheaolu?
objektiivne arusaam heaolust?
07:48
Well, considerkaaluge by analogyanaloogia, the conceptkontseptsioon of physicalfüüsiline healthtervis.
Aga mõelge analoogia peale füüsilise tervisega.
07:51
The conceptkontseptsioon of physicalfüüsiline healthtervis is undefinedmääratlemata.
Füüsilise tervise mõiste on samuti määratlemata,
07:54
As we just heardkuulnud from MichaelMichael SpecterTont, it has changedmuudetud over the yearsaastaid.
nagu me just Michael Specteri käest kuulsime. See on aastatega muutunud.
07:57
When this statuekuju was carvednikerdatud
Kui see skulptuur tehti,
08:00
the averagekeskmine life expectancyoodatav eluiga was probablytõenäoliselt 30.
oli keskmine eeldatav eluiga ilmselt 30 aastat.
08:02
It's now around 80 in the developedarenenud worldmaailm.
Nüüd on see arenenud maailmas umbes 80.
08:05
There mayvõib come a time when we meddlesekkuda with our genomesgenoomid
Võib tulla aeg, mil me manipuleerime oma genoomiga,
08:08
in suchselline a way that not beingolemine ablevõimeline to runjooksma a marathonmaraton
nii et seda, kes ei suuda joosta maratoni
08:11
at agevanus 200 will be consideredkaalutud a profoundsügav disabilitypuude.
200-aastaselt, peetakse invaliidiks.
08:14
People will sendsaada you donationsannetused when you're in that conditionseisund.
Inimesed saadavad teile annetusi, kui te olete sellises olukorras.
08:18
(LaughterNaer)
(Naer)
08:21
NoticeTeade that the factfakt that the conceptkontseptsioon of healthtervis
Pange tähele - see, et tervise mõiste
08:23
is openavatud, genuinelytõesti openavatud for revisionredaktsioon,
on avatud, tõeliselt avatud revideerimisele,
08:27
does not make it vacuousmõttelage.
ei muuda seda mõttetühjaks.
08:30
The distinctionvahe betweenvahel a healthytervislik personinimene
Vahe terve inimese
08:32
and a deadsurnud one
ja surnud inimese vahel
08:35
is about as clearselge and consequentialotseste as any we make in scienceteadus.
on sama selge ja põhjendatud kui ükskõik milline teaduslik järeldus.
08:37
AnotherTeise thing to noticeteate is there mayvõib be manypalju peakspiigid on the moralmoraalne landscapemaastik:
Veel tuleks tähelepanu pöörata sellele, et moraalimaastikul võib olla mitmeid tippe.
08:43
There mayvõib be equivalentsamaväärne waysviisid to thrivearenema;
Võib leiduda võrdväärseid viise, et hästi elada.
08:46
there mayvõib be equivalentsamaväärne waysviisid to organizekorraldama a humaninimene societyühiskond
Võib olla võrdväärseid viise, kuidas inimühiskonda organiseerida,
08:49
so as to maximizemaksimeerida humaninimene flourishingõitsev.
et õitseng oleks maksimaalne.
08:51
Now, why wouldn'tei oleks this
Miks ei peaks see
08:53
undermineõõnestada an objectiveobjektiivne moralitymoraal?
õõnestama objektiivseid moraalinorme?
08:55
Well think of how we talk about foodtoit:
Mõelge, kuidas me toidust räägime.
08:59
I would never be temptedkiusatus to argueväidavad to you
Mul ei tuleks pähegi teile väita,
09:02
that there mustpeab be one right foodtoit to eatsööma.
et peab olema üksainus õige toit, mida süüa.
09:05
There is clearlyselgelt a rangevahemikus of materialsmaterjalid
Ilmselgelt on olemas terve hulk aineid,
09:07
that constitutemoodustavad healthytervislik foodtoit.
mis kokku moodustavad tervisliku toidu.
09:09
But there's neverthelesssiiski a clearselge distinctionvahe
Aga sellest hoolimata on olemas selge vahe
09:11
betweenvahel foodtoit and poisonmürk.
toidu ja mürgi vahel.
09:13
The factfakt that there are manypalju right answersvastused
Fakt, et on olemas palju õigeid vastuseid
09:15
to the questionküsimus, "What is foodtoit?"
küsimusele "Mis on toit?"
09:18
does not tempttempt us
ei õhuta meid
09:20
to say that there are no truthstõed to be knownteatud about humaninimene nutritiontoitumine.
ütlema, et inimeste toitumise kohta ei olegi mingeid tõdesid olemas.
09:23
ManyPaljud people worrymuretsema
Paljud inimesed muretsevad, et
09:28
that a universaluniversaalne moralitymoraal would requirenõuda
universaalne moraal eeldaks
09:30
moralmoraalne preceptstehtud ettepanekute that admittunnistama of no exceptionserandid.
moraalseid ettekirjutusi, mis ei luba mingeid erandeid.
09:33
So, for instanceNäiteks, if it's really wrongvalesti to lievaleta,
Näiteks, et kui valetamine on väga halb,
09:36
it mustpeab always be wrongvalesti to lievaleta,
siis on alati halb valetada,
09:38
and if you can find an exceptionerand,
ja kui sa leiad erandi,
09:40
well then there's no suchselline thing as moralmoraalne truthtõde.
siis polegi moraalset tõde olemas.
09:42
Why would we think this?
Miks me peaksime nii arvama?
09:45
ConsiderKaaluda, by analogyanaloogia, the gamemäng of chessmale.
Mõelge analoogiana malemängu peale.
09:47
Now, if you're going to playmängima good chessmale,
Kui sa kavatsed edukalt malet mängida,
09:50
a principlepõhimõte like, "Don't losekaotada your QueenKuninganna,"
on väga kasulik järgida põhimõtet,
09:52
is very good to followjärgige.
et ära kaota oma lippu.
09:54
But it clearlyselgelt admitstunnistab some exceptionserandid.
Aga ilmselgelt kehtivad seal erandid.
09:56
There are momentshetked when losingkaotada your QueenKuninganna is a brilliantsuurepärane thing to do.
On hetki, mil lipu kaotamine on geniaalne lahendus.
09:58
There are momentshetked when it is the only good thing you can do.
On hetki, mil see on ainus õige asi, mida sa teha saad.
10:01
And yetveel, chessmale is a domaindomeen of perfecttäiuslik objectivityobjektiivsus.
Ometi on malemäng täiusliku objektiivsuse valdkond.
10:05
The factfakt that there are exceptionserandid here does not
Fakt, et siin on erandeid,
10:09
changemuutus that at all.
ei muuda midagi.
10:11
Now, this bringstoob us to the sortssorte of movesliigub
See toob meid nende käikude allika juurde,
10:14
that people are aptapt to make in the moralmoraalne spherekera.
mida inimesed on suutelised eetilises valdkonnas tegema.
10:17
ConsiderKaaluda the great problemprobleem of women'snaiste bodiesasutused:
Mõelge sellisele suurele probleemile nagu naiste kehad.
10:20
What to do about them?
Mida nendega teha?
10:25
Well this is one thing you can do about them:
Üksi asi, mida nendega teha saab,
10:27
You can coverkatta them up.
on nad kinni katta.
10:29
Now, it is the positionpositsioon, generallyüldiselt speakingrääkides, of our intellectualintellektuaalne communitykogukond
Meie intellektuaalse kogukonna üldiseks seisukohaks on,
10:31
that while we mayvõib not like this,
et kuigi see ei pruugi meile meeldida,
10:33
we mightvõib-olla think of this as "wrongvalesti"
see võib tunduda meile valena
10:37
in BostonBoston or PaloPalo AltoAlto,
Bostonis või Palo Altos,
10:39
who are we to say
aga kes oleme meie, et öelda,
10:41
that the prouduhke denizensdenizens of an ancientiidne culturekultuur
et ühe iidse kultuuri väärikad kodanikud
10:43
are wrongvalesti to forcejõudu theiroma wivesnaised and daughterstütred
ei tohiks sundida oma naisi ja tütreid
10:46
to liveelus in clothlapiga bagskotid?
elama riidest kotis?
10:49
And who are we to say, even, that they're wrongvalesti
Ja kes oleme meie, et öelda isegi seda, et nad ei tohiks
10:51
to beatpeksma them with lengthspikkused of steelterasest cablekaabel,
peksta neid teraskaablitega
10:53
or throwviska batteryaku acidhape in theiroma facesnäod
või visata neile hapet näkku,
10:55
if they declinelangema the privilegeprivileeg of beingolemine smotheredsmothered in this way?
kui nad keelduvad privileegist olla sel kombel lämmatatud?
10:57
Well, who are we not to say this?
Aga kes oleme meie, et seda mitte öelda?
11:01
Who are we to pretendteeselda
Kes me oleme, et teeselda,
11:04
that we know so little about humaninimene well-beingheaolu
et me teame inimesest nii vähe,
11:06
that we have to be non-judgmentalmitte-subjektiivsete about a practicepraktika like this?
et me ei tohiks sellist tava hukka mõista?
11:10
I'm not talkingräägime about voluntaryvabatahtlik wearingseljas of a veilloor --
Ma ei räägi vabatahtlikust loorikandmisest,
11:14
womennaised should be ablevõimeline to wearkulumine whatevermida iganes they want, as farkaugel as I'm concernedasjaomane.
minu arvates peaks naistel olema õigus kanda, mida nad iganes soovivad.
11:18
But what does voluntaryvabatahtlik mean
Aga mida tähendab vabatahtlik valik
11:20
in a communitykogukond where,
ühiskonnas, kus
11:23
when a girltüdruk getssaab rapedvägistatud,
kui tütarlaps vägistatakse,
11:25
her father'sisa first impulseimpulss,
on tema isa esimeseks impulsiks
11:28
ratherpigem oftensageli, is to murdermõrv her out of shamehäbi?
üsna sageli tappa tüdruk, et leevendada häbi.
11:30
Just let that factfakt detonatelõhkevad in your brainaju for a minuteminut:
Laske korraks sellel faktil oma ajusse tungida.
11:35
Your daughtertütar getssaab rapedvägistatud,
Teie tütar vägistatakse
11:42
and what you want to do is killtappa her.
ja teie otsus on ta tappa.
11:44
What are the chancesvõimalused that representsesindab
Kas on kuigi tõenäoline, et see esindab
11:52
a peaktipp of humaninimene flourishingõitsev?
inimühiskonna õitsengu tippu?
11:54
Now, to say this is not to say that we have got the
Ma ei taha öelda, nagu meie ühiskonnas
12:02
perfecttäiuslik solutionlahendus in our ownoma societyühiskond.
oleks olemas täiuslik lahendus.
12:04
For instanceNäiteks,
Näiteks selline pilt avaneb,
12:08
this is what it's like to go to a newsstandkiosk almostpeaaegu anywherekõikjal
kui minna ajalehekioski juurde peaaegu ükskõik kus
12:10
in the civilizedtsiviliseeritud worldmaailm.
kogu tsiviliseeritud maailmas.
12:12
Now, grantedantud, for manypalju menmehed
Loomulikult peaks paljudel meestel
12:14
it mayvõib requirenõuda a degreekraad in philosophyfilosoofia to see something wrongvalesti with these imagespildid.
olema teaduslik kraad filosoofias, et mõista, mis nende piltide juures valesti on.
12:16
(LaughterNaer)
(Naer)
12:19
But if we are in a reflectivepeegeldav moodmeeleolu,
Aga kui me oleme järelemõtlikus tujus,
12:22
we can askküsi,
võime küsida:
12:25
"Is this the perfecttäiuslik expressionväljendus
"Kas see on täiuslik väljendus
12:27
of psychologicalpsühholoogiline balancetasakaal
psühholoogilisele tasakaalule,
12:29
with respectaustama to variablesmuutujad like youthnoored and beautyilu and women'snaiste bodiesasutused?"
võrreldes muutuvate väärtustega nagu noorus, ilu ja naiste kehad?"
12:31
I mean, is this the optimaloptimaalne environmentkeskkond
Tähendab, kas see on parim võimalik keskkond,
12:34
in whichmis to raisetõsta our childrenlapsed?
milles soovime oma lapsi üles kasvatada?
12:36
ProbablyIlmselt not. OK, so perhapsehk there's some placekoht
Jah, ilmselt mitte. Nii et võib-olla on sellel skaalal
12:40
on the spectrumspekter
mingi keskpunkt
12:42
betweenvahel these two extremesäärmuslikud
nende kahe äärmuse vahel,
12:44
that representsesindab a placekoht of better balancetasakaal.
mis esindab kohta, kus valitseb parem taskaal?
12:46
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
12:49
PerhapsVõib-olla there are manypalju suchselline placeskohti --
Võib-olla on mitmeid selliseid kohti.
12:57
again, givenantakse other changesmuudatused in humaninimene culturekultuur
Arvestades teisi muutusi inimtsivilisatsioonis
12:59
there mayvõib be manypalju peakspiigid on the moralmoraalne landscapemaastik.
võib moraalsel maastikul olla mitmeid tippe.
13:02
But the thing to noticeteate is that there will be
Aga tasub tähelepanu pöörata, et meil on
13:04
manypalju more waysviisid not to be on a peaktipp.
palju rohkem viise mitte olla tipus.
13:06
Now the ironyiroonia, from my perspectivevaatenurk,
Minu vaatepunktist seisneb iroonia selles,
13:11
is that the only people who seemtundub to generallyüldiselt agreenõustun with me
et ainsad inimesed, kes üldiselt paistavad minuga nõustuvat
13:13
and who think that there are right and wrongvalesti answersvastused to moralmoraalne questionsküsimused
ja kes arvavad, et moraalsetele küsimustele on õiged ja valed vastused,
13:16
are religiousreligioosne demagoguesdemagogues of one formvormis or anotherteine.
on ühel või teisel kujul usulised demagoogid.
13:19
And of coursemuidugi they think they have right answersvastused to moralmoraalne questionsküsimused
Ja muidugi on nad kindlad, et neil on õiged vastused moraalsetele küsimustele,
13:22
because they got these answersvastused from a voicehääl in a whirlwindkeeristorm,
sest nad said vastused tuulekeerisest kostnud häälelt,
13:25
not because they madetehtud an intelligentintelligentne analysisanalüüsimine of the causespõhjused
mitte sellepärast, et nad oleksid analüüsinud intelligentselt
13:29
and conditionseisund of humaninimene and animalloom well-beingheaolu.
inimeste ja loomade heaolu põhjuseid ja tingimusi.
13:31
In factfakt, the endurancevastupidavust of religionreligioon
Tegelikult on religiooni püsimine
13:35
as a lensobjektiiv throughläbi whichmis mostkõige rohkem people viewvaade moralmoraalne questionsküsimused
luubina, läbi mille enamik inimestest vaatleb moraalseid küsimusi,
13:37
has separatederaldatud mostkõige rohkem moralmoraalne talk
lahutanud suurema osa moraaliteemalisest arutelust
13:41
from realreaalne questionsküsimused of humaninimene and animalloom sufferingkannatusi.
inimeste ja loomade kannatusi puudutavatest tegelikest küsimustest.
13:44
This is why we spendkulutama our time
Sellepärast raiskame me aega,
13:48
talkingräägime about things like gayhomo marriageabielu
rääkides sellistest asjadest nagu homoabielu,
13:50
and not about genocidegenotsiid or nucleartuumaenergia proliferationleviku tõkestamine
aga me ei räägi genotsiidist või tuumatehnoloogia kiirest levikust
13:52
or povertyvaesus or any other hugelyVäga consequentialotseste issueprobleem.
või vaesusest või teistest äärmiselt olulisi tagajärgi omavatest teemadest.
13:56
But the demagoguesdemagogues are right about one thing: We need
Aga demagoogidel on ühes osas õigus - meil on vaja
14:01
a universaluniversaalne conceptionkontseptsioon of humaninimene valuesväärtused.
universaalset inimlike väärtuste kontseptsiooni.
14:03
Now, what standsseisab in the way of this?
Aga mis seda siis takistab?
14:07
Well, one thing to noticeteate is that we
Üks asi, mida tasub tähele panna, on see, et me
14:09
do something differenterinevad when talkingräägime about moralitymoraal --
käitume teistmoodi, kui jutt käib moraalist.
14:11
especiallyeriti secularIlmalik, academicAkadeemiline, scientistteadlane typestüübid.
Eriti kehtib see ilmalike, akadeemiliste, teadlasetüüpide kohta.
14:13
When talkingräägime about moralitymoraal we valueväärtus differenceserinevused of opinionarvamus
Kui jutt käib moraalist, väärtustame me erinevaid arvamusi
14:17
in a way that we don't in any other areaala of our liveselab.
viisil, mida me teistes eluvaldkondades ei tee.
14:20
So, for instanceNäiteks the DalaiDalai LamaLama getssaab up everyigaüks morninghommikul
Näiteks dalai-laama tõuseb igal hommikul üles
14:23
meditatingmõtiskledes on compassionkaastunne,
ja mediteerib kaastunde üle.
14:25
and he thinksmõtleb that helpingaidates other humaninimene beingsolendid is an integrallahutamatu componentkomponent
Ta leiab, et teiste inimolendite aitamine kuulub lahutamatult
14:27
of humaninimene happinessõnne.
inimliku õnne juurde.
14:29
On the other handkäsi, we have someonekeegi like TedTed BundyBundy;
Teisalt on meil selline inimene nagu Ted Bundy.
14:32
TedTed BundyBundy was very fondkiindunud of abductingröövida and rapingröövimine
Ted Bundyle meeldis röövida, vägistada,
14:34
and torturingpiinates and killingtapmine youngnoor womennaised.
piinata ja tappa noori naisi.
14:36
So, we appearilmuvad to have a genuinetõeline differencevahe of opinionarvamus
Näib, et meil on siin tõeline arvamuste lahknevus
14:38
about how to profitablykasumlikult use one'süks time.
selle osas, kuidas kasulikult aega veeta.
14:40
(LaughterNaer)
(Naer)
14:43
MostEnamik WesternWestern intellectualsintellektuaalid
Enamik lääne intellektuaalidest
14:45
look at this situationolukord
vaatlevad seda olukorda
14:47
and say, "Well, there's nothing for the DalaiDalai LamaLama
ja ütlevad: "Ei ole olemas midagi, mille osas
14:49
to be really right about -- really right about --
dalai-laamal oleks täiesti õigus
14:51
or for TedTed BundyBundy to be really wrongvalesti about
või mille osas Ted Bundy eksiks täielikult,
14:54
that admitstunnistab of a realreaalne argumentargument
mis annaks alust reaalsele põhjendusele,
14:57
that potentiallypotentsiaalselt fallslangeb withinjooksul the purviewülevaade of scienceteadus.
mis kuuluks teaduse valdkonda.
15:01
He likesmeeldib chocolatešokolaad, he likesmeeldib vanillavanill.
Ühele meeldib šokolaad, teisele vanilje.
15:04
There's nothing that one should be ablevõimeline to say to the other
Ei ole midagi, mida üks võiks teisele öelda,
15:07
that should persuadeveenma the other."
mis suudaks teist veenda.
15:10
NoticeTeade that we don't do this in scienceteadus.
Pange tähele - teaduses me seda ei tee.
15:13
On the left you have EdwardEdward WittenWitten.
Vasakul on Edward Witten.
15:16
He's a stringstring theoristteoreetik.
Ta tegeleb stringiteooriaga.
15:18
If you askküsi the smartesttargem physicistsfüüsikud around
Kui te küsite kõige targematelt elusolevatelt füüsikutelt,
15:21
who is the smartesttargem physicistfüüsik around,
kes on kõige targem elusolev füüsik,
15:23
in my experiencekogemus halfpool of them will say EdEd WittenWitten.
siis minu kogemuse järgi nimetavad pooled neist Ed Wittenit.
15:25
The other halfpool will tell you they don't like the questionküsimus.
Ülejäänud pool ütleb, et neile ei meeldi see küsimus.
15:28
(LaughterNaer)
(Naer)
15:31
So, what would happenjuhtuda if I showednäitas up at a physicsFüüsika conferencekonverents
Niisiis, mis juhtuks, kui ma saabuksin füüsikakonverentsile
15:34
and said,"StringString theoryteooria is bogusvõlts.
ja ütleksin: "Stringiteooria on lollus.
15:38
It doesn't resonateresoneerima with me. It's not how I chosevalisin to
Mind see lihtsalt ei veena. Minu nägemus
15:40
viewvaade the universeuniversum at a smallväike scaleskaala.
elementaarosakeste maailmast on teistsugune.
15:42
I'm not a fanfänn."
Ma ei poolda seda."
15:45
(LaughterNaer)
(Naer)
15:47
Well, nothing would happenjuhtuda because I'm not a physicistfüüsik;
Küllap ei juhtuks mitte midagi, sest ma pole füüsik,
15:50
I don't understandmõista stringstring theoryteooria.
ma ei saa stringiteooriast aru.
15:52
I'm the TedTed BundyBundy of stringstring theoryteooria.
Ma olen stringiteooria Ted Bundy.
15:54
(LaughterNaer)
(Naer)
15:56
I wouldn'tei oleks want to belongkuuluma to any stringstring theoryteooria clubklubi that would have me as a memberliige.
Ma ei tahaks kuuluda stringiteooria klubisse, isegi kui nad mind vastu võtaksid.
15:59
But this is just the pointpunkt.
Aga selles ongi asi.
16:02
WheneverSiis, kui we are talkingräägime about factsfaktid
Kui me räägime faktidest,
16:04
certainteatud opinionsarvamused mustpeab be excludedvälja jäetud.
tuleks teatud arvamused välistada.
16:07
That is what it is to have a domaindomeen of expertiseteadmised.
Seda tähendabki olla mingis valdkonnas spetsialist.
16:09
That is what it is for knowledgeteadmised to countloota.
Seda tähendabki see, et teadmised maksavad.
16:12
How have we convincedveendunud ourselvesiseennast
Miks me oleme võtnud omaks seisukoha,
16:15
that in the moralmoraalne spherekera there is no suchselline thing as moralmoraalne expertiseteadmised,
et moraalses sfääris ei ole olemas sellist asja nagu moraalne asjatundmus,
16:18
or moralmoraalne talenttalent, or moralmoraalne geniusgeenius even?
moraalne anne või isegi moraalne geniaalsus?
16:22
How have we convincedveendunud ourselvesiseennast
Miks oleme võtnud omaks seisukoha,
16:25
that everyigaüks opinionarvamus has to countloota?
et kõik arvamused loevad?
16:27
How have we convincedveendunud ourselvesiseennast
Miks oleme võtnud omaks seisukoha,
16:29
that everyigaüks culturekultuur has a pointpunkt of viewvaade
et igal kultuuril on neis asjus
16:31
on these subjectsteemad worthväärt consideringvõttes arvesse?
vaatepunkt, millega tuleb arvestada?
16:33
Does the TalibanTalibani
Kas Talebanil
16:36
have a pointpunkt of viewvaade on physicsFüüsika
on füüsika osas vaatepunkt,
16:38
that is worthväärt consideringvõttes arvesse? No.
mida tasub kaaluda? Ei.
16:40
(LaughterNaer)
(Naer)
16:43
How is theiroma ignoranceteadmatus any lessvähem obviousilmselge
Kas nende mõistmatus inimese heaolu osas
16:48
on the subjectteema of humaninimene well-beingheaolu?
on kuidagi vähem ilmselge?
16:51
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
16:53
So, this, I think, is what the worldmaailm needsvajadustele now.
See on asi, mida maailm minu arvates praegu vajab.
16:59
It needsvajadustele people like ourselvesiseennast to admittunnistama
Ta vajab inimesi nagu meie, kes tunnistavad,
17:03
that there are right and wrongvalesti answersvastused
et on olemas õiged ja valed vastused
17:06
to questionsküsimused of humaninimene flourishingõitsev,
inimliku õitsengu küsimustele
17:09
and moralitymoraal relateson seotud
ja moraal on seotud
17:11
to that domaindomeen of factsfaktid.
selle valdkonna faktidega.
17:13
It is possiblevõimalik
On vägagi võimalik,
17:15
for individualsüksikisikud, and even for wholeterve cultureskultuurid,
et inimesed ja isegi terved kultuurid
17:17
to carehooli about the wrongvalesti things,
hoolivad valedest asjadest.
17:21
whichmis is to say that it's possiblevõimalik for them
Mis tähendab seda, et nad võivad omada
17:23
to have beliefsuskumused and desiressoovid that reliablyusaldusväärselt leadjuhtima
uskumusi ja soove, mis põhjustavad
17:26
to needlessmõttetu humaninimene sufferingkannatusi.
tarbetuid kannatusi teistele inimestele.
17:28
Just admittinglubades this will transformmuuda our discoursediskursus about moralitymoraal.
Ainuüksi selle tunnistamine muudab viisi, kuidas me moraalist räägime.
17:30
We liveelus in a worldmaailm in whichmis
Me elame maailmas, kus
17:35
the boundariespiirid betweenvahel nationsrahvad mean lessvähem and lessvähem,
piirid rahvuste vahel muutuvad üha tähtsusetumaks
17:38
and they will one day mean nothing.
ja ühel päeval kaotavad nad oma tähenduse.
17:41
We liveelus in a worldmaailm filledtäidetud with destructivehävitava technologytehnoloogia,
Me elame maailmas, mis on täis hävitavat tehnoloogiat
17:44
and this technologytehnoloogia cannotei saa be uninventedleiutamata;
ja kord leiutatud tehnoloogiat ei saa olematuks teha.
17:46
it will always be easierlihtsam
Asju on alati lihtsam lõhkuda,
17:48
to breakmurda things than to fixparandage them.
kui neid parandada.
17:50
It seemstundub to me, thereforeseetõttu, patentlyilmselgelt obviousilmselge
Niisiis tundub mulle täiesti ilmselge,
17:54
that we can no more
et me ei saa
17:56
respectaustama and toleratetaluda
lubada ja sallida
18:00
vastsuur differenceserinevused in notionsmõisted of humaninimene well-beingheaolu
neid tohutuid erinevusi inimliku heaolu mõistmise vahel,
18:02
than we can respectaustama or toleratetaluda vastsuur differenceserinevused
samamoodi, nagu me ei luba ega salli erinevusi
18:06
in the notionsmõisted about how diseasehaigus spreadslevib,
selle mõistmises, kuidas levivad haigused
18:09
or in the safetyohutus standardsstandardid of buildingsehitised and airplaneslennukid.
või kuidas tagada turvalisus hoonetes ja lennukites.
18:12
We simplylihtsalt mustpeab convergelähenevad
Me lihtsalt peame koondama kokku
18:15
on the answersvastused we give to the mostkõige rohkem importantoluline questionsküsimused in humaninimene life.
vastused, mida me anname inimelu kõige olulisematele küsimustele.
18:18
And to do that, we have to admittunnistama that these questionsküsimused have answersvastused.
Selleks peame kõigepealt tunnistama, et neile küsimustele on vastused olemas.
18:22
Thank you very much.
Tänan teid väga.
18:27
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
18:29
ChrisChris AndersonAnderson: So, some combustiblepõlev materialmaterjali there.
Chris Anderson: Niisiis, saime üpris plahvatusohtlikku mõtteainet.
18:52
WhetherKas in this audiencevaatajaskond or people elsewheremujal in the worldmaailm,
Inimesed, kes on siinse publiku seas või mujal maailmas
18:56
hearingära kuulata some of this, mayvõib well be doing the
võivad seda kuuldes hakata
18:59
screaming-with-ragekarjuvad ja raev thing, after as well, some of them.
vihaselt karjuma, vähemalt mõned neist.
19:01
LanguageKeel seemstundub to be really importantoluline here.
Mulle tundub, et siin on keelekasutusel väga oluline osa.
19:06
When you're talkingräägime about the veilloor,
Kui te räägite loorikandmisest,
19:08
you're talkingräägime about womennaised dressedriietatud in clothlapiga bagskotid.
räägite naistest, kes on rõivastatud riidest kotti...
19:10
I've livedelanud in the MuslimMoslemi worldmaailm, spokenkõneles with a lot of MuslimMoslemi womennaised.
Ma olen elanud islamimaades ja rääkinud paljude mosleminaistega.
19:13
And some of them would say something elsemuidu. They would say,
Mõned neist vaidleksid teile vastu. Nad ütleksid:
19:17
"No, you know, this is a celebrationpidu
"Ei, teate, sellega me pühitseme
19:19
of femalenaine specialnessspecialness,
oma naiseksolemist,
19:22
it helpsaitab buildehitama that and it's a resulttulemus of the factfakt that" --
see väljendab seda ja on põhjustatud sellest, et..."
19:25
and this is arguablyväidetavalt a sophisticatedkeerukad psychologicalpsühholoogiline viewvaade --
- see pole muidugi arenenud psühholoogiline arusaam -
19:27
"that malemeessoost lustlust is not to be trustedusaldusväärne."
"et meeste iharust ei saa usaldada."
19:31
I mean, can you engagehaarama in a conversationvestlus
Kas on võimalik vestelda
19:34
with that kindlaadi of womannaine withoutilma seemingnäilisest kindlaadi of culturalkultuuriline imperialistimperialistliku?
sellise naisega, ilma et mõjuksid kultuurilise imperialismi esindajana?
19:37
SamSam HarrisHarris: Yeah, well I think I triedproovis to broachtornitipp this in a sentencelause,
Sam Harris: Jah, ma püüdsin seda väljendada ühe lausega,
19:42
watchingvaadates the clockkell tickingmärgistades,
vaadates, kuidas kell tiksub,
19:45
but the questionküsimus is:
aga küsimus on selles,
19:47
What is voluntaryvabatahtlik in a contextSisu
et mida tähendab vabatahtlikkus kontekstis,
19:49
where menmehed have certainteatud expectationsootused,
kus meestel on teatud ootused
19:52
and you're guaranteedgaranteeritud to be treatedtöödeldud in a certainteatud way
ja sind kindlasti koheldakse teatud viisil,
19:54
if you don't veilloor yourselfise?
kui sa ei kata ennast looriga?
19:58
And so, if anyonekeegi in this roomtuba
Kui ükskõik kes siin ruumis
20:00
wanted to wearkulumine a veilloor,
tahaks kanda loori
20:02
or a very funnynaljakas hatmüts, or tattootätoveering theiroma facenägu --
või väga veidrat mütsi või tätoveeringut oma näol...
20:04
I think we should be freetasuta to voluntarilyvabatahtlikult do whatevermida iganes we want,
Ma arvan, et meil peaks olema vabadus teha, mida me tahame,
20:07
but we have to be honestaus about
aga me peame olema ausad
20:10
the constraintspiirangud that these womennaised are placedasetatud underalla.
piirangute osas, mida neile naistele peale sunnitakse.
20:13
And so I think we shouldn'tei peaks be so eagerinnukas
Ma arvan, et meil ei maksaks
20:15
to always take theiroma wordsõna for it,
neid nii varmalt uskuda,
20:18
especiallyeriti when it's 120 degreeskraadi out
eriti kui väljas on 50 kraadi sooja
20:20
and you're wearingseljas a fulltäis burqaburqa.
ja sul on kogu keha kattev burka seljas.
20:22
CACA: A lot of people want to believe in this
C. A.: Paljud inimesed tahavad uskuda
20:25
conceptkontseptsioon of moralmoraalne progressedusammud.
moraalse progressi kontseptsiooni.
20:27
But can you reconcileleppima kokku that?
Kas te suudate seda maailmaga ühte sobitada?
20:29
I think I understoodarusaadav you to say that you could
Minu meelest te ütlesite, et te suudaksite
20:31
reconcileleppima kokku that with a worldmaailm that doesn't becomesaada
sobitada seda ühte maailmaga, nii et see ei muutu
20:33
one dimensionalmõõtmete, where we all have to think the samesama.
ühemõõtmeliseks, kus me kõik peame mõtlema ühtemoodi.
20:35
PaintVärvi your picturepilt of what
Maalige oma pilt sellest,
20:38
rollingveeretamine the clockkell 50 yearsaastaid forwardettepoole,
kui keerata kella 50 aastat edasi,
20:40
100 yearsaastaid forwardettepoole, how you would like to think of
100 aastat edasi - millisena sooviksite näha maailma,
20:43
the worldmaailm, balancingtasakaalustamine moralmoraalne progressedusammud
milles oleksid tasakaalus moraalne progress
20:45
with richnessrikkus.
ja mitmekesisus.
20:48
SHSH: Well, I think onceüks kord you admittunnistama
S. H.: Kui me võtame omaks,
20:51
that we are on the pathtee towardsuunas understandingmõistmine our mindsmeeled
et me oleme teel mõistmiseni, kuidas töötab meie meel
20:53
at the leveltasemel of the brainaju in some importantoluline detailüksikasjalikult,
aju tasandil, üsna üksikasjalikult,
20:56
then you have to admittunnistama
siis tuleb tunnistada,
20:59
that we are going to understandmõista all of the positivepositiivne
et me mõistame kõiki oma positiivseid
21:01
and negativenegatiivne qualitiesomadused
ja negatiivseid omadusi
21:05
of ourselvesiseennast in much greatersuurem detailüksikasjalikult.
palju üksikasjalikumalt.
21:07
So, we're going to understandmõista positivepositiivne socialsotsiaalne emotionemotsioon
Me suudame mõista sotsiaalselt positiivseid emotsioone
21:09
like empathyempaatia and compassionkaastunne,
nagu empaatia ja kaastunne.
21:11
and we're going to understandmõista the factorstegurid
Ja me suudame mõista faktoreid,
21:13
that encouragejulgustada it -- whetherkas they're geneticgeneetiline,
mis seda soodustavad, olgu nad geneetilised,
21:15
whetherkas they're how people talk to one anotherteine,
olgu nad seotud sellega, kuidas inimesed omavahel räägivad,
21:17
whetherkas they're economicmajanduslik systemssüsteemid,
või majanduslike süsteemidega.
21:19
and insofarniivõrd, kuivõrd as we beginalustada to shinesärama lightvalgus on that
Kuivõrd see kõik hakkab meile selgeks saama,
21:21
we are inevitablyvältimatult going to convergelähenevad
tekib siin paratamatult
21:24
on that factfakt spaceruumi.
faktide ühtlustumine.
21:26
So, everything is not going to be up for grabshaarab.
Nii et kõik ei ole enam meelevaldne.
21:28
It's not going to be like
Ei ole nii, et
21:30
veilingVeiling my daughtertütar from birthsündi
peita oma tütart sünnist saadik loori alla
21:33
is just as good as teachingõpetamine her
on sama hea, kui õpetada teda
21:35
to be confidentkindel and well-educatedintelligentsed
olema enesekindel ja hästi informeeritud
21:38
in the contextSisu of menmehed who do desiresoovi womennaised.
seoses meestega, kes ihaldavad naisi.
21:42
I mean I don't think we need an NSFNSF granttoetus to know
Minu meelest ei ole meil vaja Riikliku Teadusfondi rahastatud uurimust,
21:45
that compulsorykohustuslik veilingVeiling is a badhalb ideaidee --
et mõista, et sunduslik loorikandmine on halb mõte.
21:49
but at a certainteatud pointpunkt
Aga kunagi
21:52
we're going to be ablevõimeline to scanskaneeri the brainsajud of everyonekõik involvedkaasatud
on meil võimalik skaneerida asjassepuutuvate inimeste aju
21:54
and actuallytegelikult interrogateülekuulamiseks them.
ja saada küsimustele vastuseid.
21:57
Do people love theiroma daughterstütred
Kas neis süsteemides elavad inimesed
22:00
just as much in these systemssüsteemid?
armastavad oma tütreid sama palju?
22:03
And I think there are clearlyselgelt right answersvastused to that.
Ma arvan, et sellele on kindlasti õiged vastused olemas.
22:06
CACA: And if the resultstulemused come out that actuallytegelikult they do,
C. A.: Ja kui tulemuseks on, et armastavad küll,
22:08
are you preparedvalmis to shiftnihe your instinctiveinstinktiivne currentpraegune judgmentkohtuotsus
kas olete siis nõus nihutama oma praegust instinktiivset hinnangut
22:11
on some of these issuesküsimused?
seoses mõnega neist teemadest?
22:14
SHSH: Well yeah, modulomoodul one obviousilmselge factfakt,
S. H.: Nojah, üks ilmselge fakt on see,
22:16
that you can love someonekeegi
et kui sa armastad kedagi
22:19
in the contextSisu of a trulytõesti delusionaldelusional beliefveendumus systemsüsteem.
pettekujutlustele rajatud ususüsteemi kontekstis...
22:21
So, you can say like, "Because I knewteadis my gayhomo sonpoeg
Näiteks, kui sa ütled: "Kuna mu homost poeg
22:24
was going to go to hellpõrgu if he foundleitud a boyfriendpoiss-sõber,
oleks sattunud põrgusse, kui ta oleks leidnud endale poiss-sõbra,
22:26
I choppedhakitud his headpea off. And that was the mostkõige rohkem compassionateeriloaga thing I could do."
siis ma lõin tal pea otsast. Ja see oli kõige kaastundlikum asi, mida ma sain teha."
22:29
If you get all those partsosad alignedjoondatud,
Kui kõik sellised faktorid kokku panna,
22:32
yes I think you could probablytõenäoliselt be feelingtunne the emotionemotsioon of love.
siis jah, ma arvan, et sa võiksid ilmselt tunda armastust.
22:34
But again, then we have to talk about
Aga samas, me peame rääkima
22:37
well-beingheaolu in a largersuurem contextSisu.
heaolust laiemas kontekstis.
22:39
It's all of us in this togetherkoos,
Me kõik elame siin üheskoos,
22:41
not one man feelingtunne ecstasyecstasy
ei ole nii, et üks mees tunneb ekstaasi
22:43
and then blowingpuhumine himselfise up on a busbuss.
ja siis laseb ennast bussis õhku.
22:47
CACA: SamSam, this is a conversationvestlus I would actuallytegelikult love to
C. A.: See on vestlus, mida mulle meeldiks tõepoolest
22:49
continuejätkake for hourstundi.
jätkata tundide kaupa.
22:51
We don't have that, but maybe anotherteine time. Thank you for comingtulemas to TEDTED.
Meil pole selleks aega, aga võib-olla teinekord. Aitäh, et tulite TED-ile.
22:53
SHSH: Really an honorau. Thank you.
S. H.: See oli suur au. Aitäh teile.
22:55
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
22:57
Translated by Triin Sinissaar
Reviewed by Maria Liivak

▲Back to top

About the speaker:

Sam Harris - Neuroscientist, philosopher
Sam Harris's work focuses on how our growing understanding of ourselves and the world is changing our sense of how we should live.

Why you should listen

Sam Harris is the author of five New York Times bestsellers. His books include The End of FaithLetter to a Christian Nation, The Moral Landscape, Free Will, Lying, Waking Up and Islam and the Future of Tolerance (with Maajid Nawaz). The End of Faith won the 2005 PEN Award for Nonfiction. Harris's writing and public lectures cover a wide range of topics -- neuroscience, moral philosophy, religion, spirituality, violence, human reasoning -- but generally focus on how a growing understanding of ourselves and the world is changing our sense of how we should live.

Harris's work has been published in more than 20 languages and has been discussed in the New York Times, Time, Scientific American, Nature, Newsweek, Rolling Stone and many other journals. He has written for the New York Times, the Los Angeles Times, The Economist, The Times (London), the Boston Globe, The Atlantic, The Annals of Neurology and elsewhere. Harris also regularly hosts a popular podcast.

Harris received a degree in philosophy from Stanford University and a Ph.D. in neuroscience from UCLA.

More profile about the speaker
Sam Harris | Speaker | TED.com