ABOUT THE SPEAKER
Hans Rosling - Global health expert; data visionary
In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus.

Why you should listen

Even the most worldly and well-traveled among us have had their perspectives shifted by Hans Rosling. A professor of global health at Sweden's Karolinska Institute, his work focused on dispelling common myths about the so-called developing world, which (as he pointed out) is no longer worlds away from the West. In fact, most of the Third World is on the same trajectory toward health and prosperity, and many countries are moving twice as fast as the west did.

What set Rosling apart wasn't just his apt observations of broad social and economic trends, but the stunning way he presented them. Guaranteed: You've never seen data presented like this. A presentation that tracks global health and poverty trends should be, in a word: boring. But in Rosling's hands, data sings. Trends come to life. And the big picture — usually hazy at best — snaps into sharp focus.

Rosling's presentations were grounded in solid statistics (often drawn from United Nations and World Bank data), illustrated by the visualization software he developed. The animations transform development statistics into moving bubbles and flowing curves that make global trends clear, intuitive and even playful. During his legendary presentations, Rosling took this one step farther, narrating the animations with a sportscaster's flair.

Rosling developed the breakthrough software behind his visualizations through his nonprofit Gapminder, founded with his son and daughter-in-law. The free software — which can be loaded with any data — was purchased by Google in March 2007. (Rosling met the Google founders at TED.)

Rosling began his wide-ranging career as a physician, spending many years in rural Africa tracking a rare paralytic disease (which he named konzo) and discovering its cause: hunger and badly processed cassava. He co-founded Médecins sans Frontièrs (Doctors without Borders) Sweden, wrote a textbook on global health, and as a professor at the Karolinska Institut in Stockholm initiated key international research collaborations. He's also personally argued with many heads of state, including Fidel Castro.

Hans Rosling passed away in February 2017. He is greatly missed.


More profile about the speaker
Hans Rosling | Speaker | TED.com
TED2006

Hans Rosling: The best stats you've ever seen

Hans Rosling predstavuje najlepšie štatistiky, aké ste kedy videli

Filmed:
14,386,844 views

Ešte nikdy ste nevideli údaje prezentované takýmto spôsobom. S dramatickosťou a náhlivosťou športovej reportáže, guru štatistiky Hans Rosling odhaľuje pravú realitu mýtov o takzvaných "rozvojových krajinách".
- Global health expert; data visionary
In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:25
About 10 yearsleta agopred, I tookzobral on the taskúloha to teachvyučovať globalglobálnej developmentvývoj
0
0
4000
Asi pred desiatimi rokmi som sa zhostil úlohy vyučovať svetový vývoj
00:29
to Swedishšvédčina undergraduatevysokoškolák studentsštudentov. That was after havingmajúce spentstrávil
1
4000
4000
švédskych vysokoškolákov. To bolo po tom, čo som strávil
00:33
about 20 yearsleta togetherspolu with AfricanAfrický institutionsinštitúcie studyingštudovať hungerhlad in AfricaAfrika,
2
8000
4000
asi 20 rokov v afrických inštitúciách zaoberajúc sa hladom v Afrike,
00:37
so I was sortdruh of expectedočakávaný to know a little about the worldsvet.
3
12000
4000
a tak sa o mne predpokladalo, že viem trošku o svete.
00:41
And I startedzahájená in our medicallekársky universityuniverzitnú, KarolinskaKarolinska InstituteInštitút,
4
16000
5000
Začal som na našej lekárskej univerzite, Karolinska Institute,
00:46
an undergraduatevysokoškolák coursekurz calledvolal GlobalGlobálne HealthZdravie. But when you get
5
21000
4000
vysokoškolský kurz nazvaný Svetové zdravie. Ale keď dostanete
00:50
that opportunitypríležitosť, you get a little nervousnervózny. I thought, these studentsštudentov
6
25000
3000
takúto príležitosť, začnete byť trochu nervózny. Pomyslel som si, títo študenti,
00:53
comingPrichádza to us actuallyvlastne have the highestnajvyššiu gradeakosť you can get
7
28000
3000
ktorí k nám prichádzajú, majú vlastne najvyššie známky, aké môžete dostať
00:56
in Swedishšvédčina collegekoľaj systemssystémy -- so, I thought, maybe they know everything
8
31000
3000
v systéme švédskeho školstva -- a tak oni už možno vedia všetko,
00:59
I'm going to teachvyučovať them about. So I did a pre-testpredbežná skúška when they cameprišiel.
9
34000
4000
čo ich chcem učiť. A tak som spravil vstupný test.
01:03
And one of the questionsotázky from whichktorý I learnedučený a lot was this one:
10
38000
3000
A jedna z otázok, z ktorej som sa veľa dozvedel, bola táto:
01:06
"WhichKtoré countrykrajina has the highestnajvyššiu childdieťa mortalitysmrteľnosť of these fivepäť pairspárov?"
11
41000
4000
"Ktorá krajina v týchto piatich párov má vyššiu detskú úmrtnosť?"
01:10
And I put them togetherspolu, so that in eachkaždý pairpár of countrykrajina,
12
45000
4000
A dal som ich dokopy, tak aby v každom páre mala
01:14
one has twicedvakrát the childdieťa mortalitysmrteľnosť of the other. And this meansprostriedky that
13
49000
5000
jedna krajina dvojnásobnú detskú úmrtnosť ako tá druhá. To znamenalo
01:19
it's much biggerväčšia a differencerozdiel than the uncertaintyneistota of the datadáta.
14
54000
5000
oveľa väčší rozdiel ako len neurčitosť dát.
01:24
I won'tnebude put you at a testtest here, but it's TurkeyTurecko,
15
59000
2000
Nejdem tento test robiť aj na vás, ale je to Turecko,
01:26
whichktorý is highestnajvyššiu there, PolandPoľsko, RussiaRusko, PakistanPakistan and SouthSouth AfricaAfrika.
16
61000
5000
čo je tu najvyššie, Poľsko, Rusko, Pakistan a Južná Afrika.
01:31
And these were the resultsvýsledok of the Swedishšvédčina studentsštudentov. I did it so I got
17
66000
3000
A toto boli výsledky švédskych študentov. Získal som
01:34
the confidencedôvera intervalinterval, whichktorý is prettypekný narrowúzky, and I got happyšťastný,
18
69000
3000
pomerne úzky interval spoľahlivosti, čo ma samozrejme potešilo,
01:37
of coursekurz: a 1.8 right answerodpoveď out of fivepäť possiblemožný. That meansprostriedky that
19
72000
4000
konkrétne 1,8 správnych odpovedí z piatich možných. To znamená, že
01:41
there was a placemiesto for a professorprofesor of internationalMedzinárodný healthzdravie --
20
76000
3000
tu bol priestor pre profesora medzinárodného zdravia --
01:44
(LaughterSmiech) and for my coursekurz.
21
79000
2000
(Smiech) a pre môj kurz.
01:46
But one lateneskoro night, when I was compilingkompilácie the reportspráva
22
81000
4000
Ale potom, neskoro v noci, keď som spisoval správu,
01:50
I really realizedsi uvedomil, my discoveryobjav. I have shownzobrazené
23
85000
4000
som si uvedomil skutočný dosah môjho objavu. Ukázal som,
01:54
that Swedishšvédčina toptop studentsštudentov know statisticallyštatisticky significantlyvýznamne lessmenej
24
89000
5000
že najlepší švédski študenti vedia štatisticky významne menej
01:59
about the worldsvet than the chimpanzeesšimpanzy.
25
94000
2000
o svete ako šimpanzi.
02:01
(LaughterSmiech)
26
96000
2000
(Smiech)
02:03
Because the chimpanzeešimpanz would scoreskóre halfpolovičná right if I gavedal them
27
98000
4000
Pretože šimpanzi by označili polovicu správne, ak by som im dal
02:07
two bananasbanány with SriSri LankaLanka and TurkeyTurecko. They would be right halfpolovičná of the casesprípady.
28
102000
3000
dva banány ku Srí Lanke a Turecku. Mali by pravdu v polovici prípadov.
02:10
But the studentsštudentov are not there. The problemproblém for me was not ignoranceneznalosť;
29
105000
4000
Ale študenti tam nie sú. Problém pre mňa nebola ignorácia:
02:14
it was preconceivedzaujatosti ideasnápady.
30
109000
3000
boli to predsudky.
02:17
I did alsotaktiež an unethicalneetické studyštudovať of the professorsprofesori of the KarolinskaKarolinska InstituteInštitút
31
112000
4000
Tiež som urobil neetickú štúdiu na profesoroch z Karoliska Institute
02:21
(LaughterSmiech)
32
116000
1000
(Smiech)
02:22
-- that handsruky out the NobelNobel PrizeCena in MedicineLiek,
33
117000
2000
-- ktorí odovzdávajú Nobelovu cenu medicíny,
02:24
and they are on parpar with the chimpanzeešimpanz there.
34
119000
2000
a oni sú na tom rovnako ako šimpanzi.
02:26
(LaughterSmiech)
35
121000
3000
(Smiech)
02:29
This is where I realizedsi uvedomil, that there was really a need to communicatekomunikovať,
36
124000
4000
Vtedy som si uvedomil, že je tu naozaj potreba komunikácie,
02:33
because the datadáta of what's happeninghappening in the worldsvet
37
128000
3000
pretože údaje o tom, čo sa vo svete deje
02:36
and the childdieťa healthzdravie of everykaždý countrykrajina is very well awarevedomý.
38
131000
3000
a o detskom zdraví v každej krajine sú veľmi dobre známe.
02:39
We did this softwaresoftvér whichktorý displaysdispleja it like this: everykaždý bubblebublina here is a countrykrajina.
39
134000
5000
Vytvorili sme program, ktorý to zobrazuje takto: každá bublina je krajina.
02:44
This countrykrajina over here is ChinaČína. This is IndiaIndia.
40
139000
6000
Táto krajina tam hore je Čína. Toto je India.
02:50
The sizeveľkosť of the bubblebublina is the populationpopulácia, and on this axisos here I put fertilityplodnosť raterýchlosť.
41
145000
6000
Veľkosť bubliny je počet obyvateľov, a na túto os som položil pôrodnosť.
02:56
Because my studentsštudentov, what they said
42
151000
3000
Kvôli mojim študentom, kvôli tomu, čo hovorili,
02:59
when they lookedpozrel uponna the worldsvet, and I askedspýtal them,
43
154000
2000
keď sa pozerali na svet, som sa ich spýtal,
03:01
"What do you really think about the worldsvet?"
44
156000
2000
"Čo si skutočne myslíte o svete?"
03:03
Well, I first discoveredobjavené that the textbookučebnice was TintinTintin, mainlyhlavne.
45
158000
4000
No, zistil som, že študovali hlavne Tintina.
03:07
(LaughterSmiech)
46
162000
1000
(Smiech)
03:08
And they said, "The worldsvet is still 'we'"my" and 'them"ne.'
47
163000
3000
Povedali: "Svet je stále rozdelený na 'nás' a na 'ich'.
03:11
And we is WesternWestern worldsvet and them is ThirdTretím WorldSvet."
48
166000
3000
My sme západný svet, oni sú rozvojové krajiny."
03:14
"And what do you mean with WesternWestern worldsvet?" I said.
49
169000
3000
"Čo si predstavujete pod tým západným svetom?" spýtal som sa.
03:17
"Well, that's long life and smallmalý familyrodina, and ThirdTretím WorldSvet is shortkrátky life and largeveľký familyrodina."
50
172000
5000
"No, to je dlhý život a malá rodina, tretí svet je krátky život a veľká rodina"
03:22
So this is what I could displayzobraziť here. I put fertilityplodnosť raterýchlosť here: numberčíslo of childrendeti perza womanžena:
51
177000
6000
Takže toto tu môžem zobraziť. Tu som dal pôrodnosť - počet detí na ženu -
03:28
one, two, threetri, fourštyri, up to about eightosem childrendeti perza womanžena.
52
183000
4000
jedno, dve, tri, štyri až osem detí na ženu.
03:32
We have very good datadáta sinceod tej doby 1962 -- 1960 about -- on the sizeveľkosť of familiesrodiny in all countrieskrajiny.
53
187000
6000
Od roku 1962, asi od roku 1960, máme veľmi podrobné údaje o veľkosti rodín vo všetkých krajinách.
03:38
The errorchyba marginrozpätie is narrowúzky. Here I put life expectancyočakávania at birthpôrod,
54
193000
3000
Štatistická odchýlka je malá. Potom tu ukazujem priemernú dĺžku života,
03:41
from 30 yearsleta in some countrieskrajiny up to about 70 yearsleta.
55
196000
4000
od tridsiatich rokov v niektorých krajinách až po sedemdesiat.
03:45
And 1962, there was really a groupskupina of countrieskrajiny here
56
200000
3000
V roku 1962 tu máme skupinu krajín,
03:48
that was industrializedpriemyselnými countrieskrajiny, and they had smallmalý familiesrodiny and long livesživoty.
57
203000
5000
industrializovaných krajín, v ktorých sú malé rodiny a dlhá doba života.
03:53
And these were the developingrozvíjanie countrieskrajiny:
58
208000
2000
A tu tieto krajiny boli rozvojové:
03:55
they had largeveľký familiesrodiny and they had relativelypomerne shortkrátky livesživoty.
59
210000
3000
boli v nich veľké rodiny a žili relatívne krátke životy.
03:58
Now what has happenedStalo sinceod tej doby 1962? We want to see the changezmena.
60
213000
4000
No a čo sa stalo od roku 1962? Chceme vidieť tú zmenu.
04:02
Are the studentsštudentov right? Is it still two typestypy of countrieskrajiny?
61
217000
3000
Majú študenti pravdu? Existujú stále dva typy krajín?
04:06
Or have these developingrozvíjanie countrieskrajiny got smallermenšie familiesrodiny and they livežiť here?
62
221000
3000
Alebo sa v rozvojových krajinách zmenšili rodiny a žijú asi tu?
04:09
Or have they got longerdlhšie livesživoty and livežiť up there?
63
224000
2000
Možno, že žijú dlhšie a nachádzajú sa tu hore...
04:11
Let's see. We stoppedzastavený the worldsvet then. This is all U.N. statisticsštatistika
64
226000
3000
Tak sa pozrime. Potom svet zastavíme. Toto všetko sú štatistiky OSN,
04:14
that have been availablek dispozícii. Here we go. Can you see there?
65
229000
3000
ktoré boli dostupné. Ideme na to. Vidíte?
04:17
It's ChinaČína there, movingpohyblivý againstproti better healthzdravie there, improvingzlepšovanie there.
66
232000
3000
To je Čína, ktorá sa pohybuje k lepšej zdravotnej starostlivosti, zlepšuje sa.
04:20
All the greenzelená LatinLatinskej AmericanAmerický countrieskrajiny are movingpohyblivý towardsvoči smallermenšie familiesrodiny.
67
235000
3000
Všetky zelené latinskoamerické krajiny smerujú k menším rodinám.
04:23
Your yellowžltá onesones here are the Arabicarabčina countrieskrajiny,
68
238000
3000
Tieto žlté sú arabské štáty,
04:26
and they get largerväčšia familiesrodiny, but they -- no, longerdlhšie life, but not largerväčšia familiesrodiny.
69
241000
4000
ktoré majú väčšie rodiny, ale - nie dlhší život, ale nie väčšie rodiny.
04:30
The AfricansAfričanov are the greenzelená down here. They still remainzostať here.
70
245000
3000
Afričania sú títo zelení dole. Stále tam zostávajú.
04:33
This is IndiaIndia. Indonesia'sIndonézia je movingpohyblivý on prettypekný fastrýchly.
71
248000
3000
Tu máme Indiu. Indonézia so sebou celkom pohla.
04:36
(LaughterSmiech)
72
251000
1000
(Smiech)
04:37
And in the '80s here, you have BangladeshBangladéš still amongmedzi the AfricanAfrický countrieskrajiny there.
73
252000
3000
V osemdesiatych rokoch je Bangladéš stále medzi africkými štátmi.
04:40
But now, BangladeshBangladéš -- it's a miraclezázrak that happensdeje in the '80s:
74
255000
3000
Ale teraz, v osemdesiatych rokoch, sa v Bangladéši stal zázrak:
04:43
the imamsimámov startštart to promotepodporovať familyrodina planningplánovanie.
75
258000
3000
imámovia začali presadzovať plánované rodičovstvo.
04:46
They movesťahovať up into that cornerrohový. And in '90s, we have the terriblepríšerný HIVHIV epidemicepidémie
76
261000
5000
Posúvajú sa tam do rohu. A v deväťdesiatych rokoch sa odohrala hrozná epidémia HIV,
04:51
that takes down the life expectancyočakávania of the AfricanAfrický countrieskrajiny
77
266000
3000
ktorá stiahla dolu dĺžku života v afrických krajinách
04:54
and all the restzvyšok of them movesťahovať up into the cornerrohový,
78
269000
4000
a všetky ostatné smerujú nahor do rohu,
04:58
where we have long livesživoty and smallmalý familyrodina, and we have a completelyúplne newNový worldsvet.
79
273000
4000
kde máme dlhé životy v malej rodine, a tak máme celkom nový svet.
05:02
(ApplausePotlesk)
80
277000
13000
(Potlesk)
05:15
Let me make a comparisonporovnanie directlypriamo betweenmedzi the UnitedVeľká StatesŠtáty of AmericaAmerika and VietnamVietnam.
81
290000
5000
Teraz priamo porovnám Spojené štáty americké a Vietnam.
05:20
1964: AmericaAmerika had smallmalý familiesrodiny and long life;
82
295000
5000
V roku 1964 má Amerika malé rodiny a dlhú dobu života.
05:25
VietnamVietnam had largeveľký familiesrodiny and shortkrátky livesživoty. And this is what happensdeje:
83
300000
4000
Vietnam má veľké rodiny a krátke životy. A stane sa nasledujúce:
05:29
the datadáta duringpočas the warvojna indicateukazovať that even with all the deathúmrtia,
84
304000
6000
údaje z obdobia vojny ukazujú na to, že aj napriek všetkému zabíjaniu
05:35
there was an improvementzlepšenie of life expectancyočakávania. By the endkoniec of the yearrok,
85
310000
3000
prišlo k zvýšeniu priemernej dĺžky života. Ku koncu roka
05:38
the familyrodina planningplánovanie startedzahájená in VietnamVietnam and they wentšiel for smallermenšie familiesrodiny.
86
313000
3000
bol vo Vietnamu zahájený program plánovaného rodičovstva a rodiny sa zmenšili.
05:41
And the UnitedVeľká StatesŠtáty up there is gettingzískavanie for longerdlhšie life,
87
316000
3000
Spojené štáty tam hore sa prepracovávajú k dlhšiemu životu
05:44
keepingvedenie familyrodina sizeveľkosť. And in the '80s now,
88
319000
3000
a zachovávajú si rovnako veľké rodiny. V osemdesiatych rokoch
05:47
they give up communistKomunistická planningplánovanie and they go for markettrhové economyhospodárstvo,
89
322000
3000
opúšťa Vietnam komunistické plánovanie a volí trhovú ekonomiku,
05:50
and it movespohyby fasterrýchlejšie even than socialsociálny life. And todaydnes, we have
90
325000
4000
čo vedie aj k rastu úrovne spoločenského života. Dnes máme
05:54
in VietnamVietnam the samerovnaký life expectancyočakávania and the samerovnaký familyrodina sizeveľkosť
91
329000
5000
vo Vietname rovnakú priemernú dĺžku života a rovnako veľké rodiny,
05:59
here in VietnamVietnam, 2003, as in UnitedVeľká StatesŠtáty, 1974, by the endkoniec of the warvojna.
92
334000
7000
vo Vietname v roku 2003 ako v USA v roku 1974, ku koncu vojny.
06:06
I think we all -- if we don't look in the datadáta --
93
341000
4000
Myslím, že všetci, pokiaľ nevenujeme pozornosť týmto údajom,
06:10
we underestimatepodceniť the tremendousobrovský changezmena in AsiaÁzia, whichktorý was
94
345000
4000
podceňujeme nesmierne zmeny v Ázii, ktoré spočívali
06:14
in socialsociálny changezmena before we saw the economicalekonomické changezmena.
95
349000
4000
najskôr v zmenách spoločenských a až potom v ekonomických.
06:18
Let's movesťahovať over to anotherďalší way here in whichktorý we could displayzobraziť
96
353000
5000
Pozrime sa teraz na iný graf, na ktorom môžeme ukázať
06:23
the distributiondistribúcia in the worldsvet of the incomepríjem. This is the worldsvet distributiondistribúcia of incomepríjem of people.
97
358000
7000
rozloženie príjmov. Toto je rozsah ľudských príjmov na celom svete.
06:30
One dollardolár, 10 dollarsdolárov or 100 dollarsdolárov perza day.
98
365000
5000
Jeden dolár, desať dolárov alebo sto dolárov za deň.
06:35
There's no gapmedzera betweenmedzi richbohatý and poorchudobný any longerdlhšie. This is a mythMýtus.
99
370000
4000
Medzi bohatými a chudobnými neexistuje žiadna priepasť. To je mýtus.
06:39
There's a little humphrb here. But there are people all the way.
100
374000
4000
Je tu síce menší hrb, ale inak sú ľudia rozložení po celej osi.
06:44
And if we look where the incomepríjem endskonce up -- the incomepríjem --
101
379000
4000
Keď sa pozrieme, v akých rukách tieto peniaze končia -
06:48
this is 100 percentpercento the world'ssvete annualVýročný incomepríjem. And the richestnajbohatší 20 percentpercento,
102
383000
6000
toto je sto percent ročného svetového príjmu - a najbohatších dvadsať percent
06:54
they take out of that about 74 percentpercento. And the poorestnajchudobnejšie 20 percentpercento,
103
389000
7000
zarába 74 percent tejto sumy. A najchudobnejších dvadsať percent
07:01
they take about two percentpercento. And this showsrelácie that the conceptpojem
104
396000
5000
má pre seba asi dve percentá. To ukazuje, že koncept
07:06
of developingrozvíjanie countrieskrajiny is extremelynesmierne doubtfulpochybné. We think about aidpomoc, like
105
401000
4000
"rozvojových krajín" je veľmi pochybný. Premýšľame o medzinárodnej pomoci ako o
07:10
these people here givingdávať aidpomoc to these people here. But in the middleprostredný,
106
405000
5000
pomoci týchto ľuďom týmto. Ale uprostred
07:15
we have mostväčšina the worldsvet populationpopulácia, and they have now 24 percentpercento of the incomepríjem.
107
410000
4000
máme väčšinu svetovej populácie, ktorá zarába 24 percent celkového svetového príjmu.
07:19
We heardpočul it in other formsformuláre. And who are these?
108
414000
4000
Už sme o tom počuli. A kto vlastne sú títo ľudia z tohto grafu?
07:23
Where are the differentrozdielny countrieskrajiny? I can showšou you AfricaAfrika.
109
418000
4000
Kde sú všetky rôzne krajiny? Môžem vám ukázať Afriku.
07:27
This is AfricaAfrika. 10 percentpercento the worldsvet populationpopulácia, mostväčšina in povertychudoba.
110
422000
5000
Toto je Afrika. Desať percent svetovej populácie, prevažne žijúca v chudobe.
07:32
This is OECDOECD. The richbohatý countrykrajina. The countrykrajina clubklub of the U.N.
111
427000
5000
Toto je OECD. Bohaté krajiny. Výberový klub OSN.
07:37
And they are over here on this sidebočné. QuiteCelkom an overlapprekrytie betweenmedzi AfricaAfrika and OECDOECD.
112
432000
5000
A tí sú tu na tejto strane. Afrika a OECD sa na jednom mieste celkom prekrývajú.
07:42
And this is LatinLatinskej AmericaAmerika. It has everything on this EarthZem,
113
437000
3000
Toto je Latinská Amerika. Je v nich zastúpené všetko na svete,
07:45
from the poorestnajchudobnejšie to the richestnajbohatší, in LatinLatinskej AmericaAmerika.
114
440000
3000
od najchudobnejších až po tých najbohatších.
07:48
And on toptop of that, we can put EastEast EuropeEurópa, we can put EastEast AsiaÁzia,
115
443000
5000
Na to všetko môžeme položiť východnú Európu, východnú Áziu
07:53
and we put SouthSouth AsiaÁzia. And how did it look like if we go back in time,
116
448000
5000
a južnú Áziu. A ako by to vyzeralo, keby sme sa posunuli späť v čase,
07:58
to about 1970? Then there was more of a humphrb.
117
453000
5000
do doby okolo roku 1970? Vtedy bol ten hrb väčší.
08:03
And we have mostväčšina who livedžíl in absoluteabsolútny povertychudoba were AsiansAziati.
118
458000
4000
A väčšina ľudí žijúcich v úplnej chudobe boli Ázijci.
08:07
The problemproblém in the worldsvet was the povertychudoba in AsiaÁzia. And if I now let the worldsvet movesťahovať forwardvpred,
119
462000
7000
Svetovým problémom bola chudoba v Ázii. A keď teraz nechám svet bežať ďalej v čase,
08:14
you will see that while populationpopulácia increasezvýšiť, there are
120
469000
3000
uvidíte, že zatiaľ čo populácia rastie,
08:17
hundredsstovky of millionsmilióny in AsiaÁzia gettingzískavanie out of povertychudoba and some othersostatné
121
472000
3000
stovky miliónov ľudí v Ázii sa dostávajú z chudoby a niektorí iní
08:20
gettingzískavanie into povertychudoba, and this is the patternvzor we have todaydnes.
122
475000
3000
do nej upadajú a toto je rozloženie, ktoré máme dnes.
08:23
And the bestnajlepší projectionprojekcie from the WorldSvet BankBanka is that this will happenstať sa,
123
478000
4000
Najoptimistickejšia predpoveď Svetovej banky hovorí, že sa stane toto
08:27
and we will not have a dividedrozdelený worldsvet. We'llBudeme have mostväčšina people in the middleprostredný.
124
482000
4000
a už nebudeme mať rozdelený svet. Väčšina ľudí bude tu uprostred.
08:31
Of coursekurz it's a logarithmiclogaritmické scalemierka here,
125
486000
2000
Je to samozrejme logaritmická stupnica,
08:33
but our conceptpojem of economyhospodárstvo is growthrast with percentpercento. We look uponna it
126
488000
5000
ale my vnímame ekonómiu ako percentuálne rastúcu a považujeme
08:38
as a possibilitymožnosť of percentilepercentil increasezvýšiť. If I changezmena this, and I take
127
493000
6000
za možný rast percentilu. Pokiaľ toto zmením, namiesto
08:44
GDPHDP perza capitacapita insteadnamiesto of familyrodina incomepríjem, and I turnotočenie these
128
499000
4000
rodinného príjmu zadám HDP na obyvateľa a zmením
08:48
individualjednotlivec datadáta into regionalregionálne datadáta of grosshrubý domesticdomáci productvýrobok,
129
503000
6000
tieto individuálne údaje na miestne dáta o hrubom domácom produkte,
08:54
and I take the regionsregióny down here, the sizeveľkosť of the bubblebublina is still the populationpopulácia.
130
509000
4000
pričom tie regióny umiestnim tu dolu - veľkosť bubliny stále zodpovedá počtu obyvateľov.
08:58
And you have the OECDOECD there, and you have sub-Saharansub-saharskej AfricaAfrika there,
131
513000
3000
Takže tu máme OECD, tu subsaharskú Afriku,
09:01
and we take off the ArabArabské statesstavy there,
132
516000
3000
tiež oddelíme arabské štáty,
09:04
comingPrichádza bothoboje from AfricaAfrika and from AsiaÁzia, and we put them separatelyoddelene,
133
519000
4000
ako z Afriky, tak aj z Ázie, a umiestime ich zvlášť,
09:08
and we can expandzväčšiť this axisos, and I can give it a newNový dimensionrozmer here,
134
523000
5000
a teraz rozšírime túto os, môžem jej pridať ďalšiu dimenziu,
09:13
by addingpridanie the socialsociálny valueshodnoty there, childdieťa survivalprežitie.
135
528000
3000
pridaním spoločenských hodnôt, prežitie detí.
09:16
Now I have moneypeniaze on that axisos, and I have the possibilitymožnosť of childrendeti to surviveprežiť there.
136
531000
5000
Na tejto osi máme teda HDP a na tejto pravdepodobnosť prežitia detí.
09:21
In some countrieskrajiny, 99.7 percentpercento of childrendeti surviveprežiť to fivepäť yearsleta of ageVek;
137
536000
4000
V niektorých krajinách sa piatich rokov dožije 99,7 percenta detí,
09:25
othersostatné, only 70. And here it seemszdá there is a gapmedzera
138
540000
4000
v iných len 70. Tu to už vyzerá, že existuje medzera
09:29
betweenmedzi OECDOECD, LatinLatinskej AmericaAmerika, EastEast EuropeEurópa, EastEast AsiaÁzia,
139
544000
4000
medzi OECD a Latinskou Amerikou, východnou Európou, východnou Áziou,
09:33
ArabArabské statesstavy, SouthSouth AsiaÁzia and sub-Saharansub-saharskej AfricaAfrika.
140
548000
4000
arabskými štátmi, južnou Áziou a subsaharskou Afrikou.
09:37
The linearityLinearita is very strongsilný betweenmedzi childdieťa survivalprežitie and moneypeniaze.
141
552000
5000
Vzťah medzi detskou úmrtnosťou a bohatstvom je veľmi lineárny.
09:42
But let me splitrozdeliť sub-Saharansub-saharskej AfricaAfrika. HealthZdravie is there and better healthzdravie is up there.
142
557000
8000
Ale teraz subsaharskú Afriku rozdelím. Tu je znázornené zdravie, tu je lepšie zdravie.
09:50
I can go here and I can splitrozdeliť sub-Saharansub-saharskej AfricaAfrika into its countrieskrajiny.
143
565000
5000
Môžem takto rozdeliť subsaharskú Afriku na jednotlivé štáty.
09:55
And when it burstvýbuch, the sizeveľkosť of its countrykrajina bubblebublina is the sizeveľkosť of the populationpopulácia.
144
570000
5000
Keď sa rozdelí, veľkosť bublín jednotlivých krajín zodpovedá ich populácii.
10:00
SierraSierra LeoneSierra Leone Leone down there. MauritiusMaurícius is up there. MauritiusMaurícius was the first countrykrajina
145
575000
4000
Tu dole je Sierra Leone. Maurícius je hore. Maurícius bol prvou krajinou,
10:04
to get away with tradeobchod barriersprekážky, and they could sellpredať theirich sugarcukor --
146
579000
3000
ktorá sa zbavila obchodných bariér a mohla predávať svoj cukor.
10:08
they could sellpredať theirich textilestextil -- on equalrovný termspodmienky as the people in EuropeEurópa and NorthNorth AmericaAmerika.
147
583000
5000
Mohli predávať svoje látky za rovnakých podmienok ako ľudia z Európy a Severnej Ameriky.
10:13
There's a hugeobrovský differencerozdiel betweenmedzi AfricaAfrika. And GhanaGhana is here in the middleprostredný.
148
588000
4000
V rámci Afriky sú obrovské rozdiely. A Ghana je tu uprostred.
10:17
In SierraSierra LeoneSierra Leone Leone, humanitarianhumanitárna aidpomoc.
149
592000
3000
V Sierra Leone prebieha humanitárna pomoc.
10:20
Here in UgandaUganda, developmentvývoj aidpomoc. Here, time to investinvestovať; there,
150
595000
5000
Tu v Ugande pomoc rozvojová. Tu je čas investovať, tu
10:25
you can go for a holidaydovolenka. It's a tremendousobrovský variationvariácie
151
600000
3000
môžete ísť na dovolenku. Naozaj je tu veľká variabilita,
10:28
withinvnútri AfricaAfrika whichktorý we rarelyzriedka oftenčasto make -- that it's equalrovný everything.
152
603000
5000
v rámci Afriky, ktorú si len zriedka uvedomujeme - väčšinou ju považujeme za rovnorodú.
10:33
I can splitrozdeliť SouthSouth AsiaÁzia here. India'sIndia the bigveľký bubblebublina in the middleprostredný.
153
608000
4000
Môžem teraz rozdeliť južnú Áziu. India je tá veľká bublina uprostred.
10:37
But a hugeobrovský differencerozdiel betweenmedzi AfghanistanAfganistan and SriSri LankaLanka.
154
612000
4000
Všimnite si ale veľký rozdiel medzi Afganistanom a Srí Lankou.
10:41
I can splitrozdeliť ArabArabské statesstavy. How are they? SameRovnaké climatepodnebie, samerovnaký culturekultúra,
155
616000
4000
Rozdelíme arabské štáty. Ako sú na tom oni? Rovnaké podnebie, rovnaká kultúra,
10:45
samerovnaký religionnáboženstvo -- hugeobrovský differencerozdiel. Even betweenmedzi neighborssusedia.
156
620000
4000
rovnaké náboženstvo. Obrovské rozdiely aj medzi susedmi.
10:49
YemenJemen, civilcivilné warvojna. UnitedVeľká ArabArabské EmirateEmirát, moneypeniaze whichktorý was quitecelkom equallyrovnako and well used.
157
624000
5000
Jemen - občianska vojna. Spojené arabské emiráty - financie, ktoré boli použité rovnomerne a správne.
10:54
Not as the mythMýtus is. And that includeszahŕňa all the childrendeti of the foreignzahraničné workerspracovníci who are in the countrykrajina.
158
629000
7000
Takže nie tak, ako tvrdí mýtus. A to sú v grafe zahrnuté aj deti zahraničných pracovníkov, ktorí sa v danej krajine nachádzajú.
11:01
DataÚdajov is oftenčasto better than you think. ManyMnoho people say datadáta is badzlý.
159
636000
4000
Údaje bývajú omnoho lepšie, ako si myslíte. Mnoho ľudí ich považuje za nespoľahlivé.
11:06
There is an uncertaintyneistota marginrozpätie, but we can see the differencerozdiel here:
160
641000
2000
Existuje určitá štatistická odchýlka, ale môžeme vidieť, že rozdiel
11:08
CambodiaKambodža, SingaporeSingapur. The differencesrozdiely are much biggerväčšia
161
643000
3000
medzi Kambodžou a Singapúrom je oveľa väčší,
11:11
than the weaknessslabosť of the datadáta. EastEast EuropeEurópa:
162
646000
3000
ako môže byť nepresnosť údajov. Východná Európa:
11:14
SovietSovietsky economyhospodárstvo for a long time, but they come out after 10 yearsleta
163
649000
6000
Dlhú dobu tu fungoval sovietsky ekonomický model, ale po desiatich rokoch vypadá
11:20
very, very differentlyodlišne. And there is LatinLatinskej AmericaAmerika.
164
655000
3000
veľmi, veľmi rôznorodo. A potom je tu Latinská Amerika.
11:23
TodayDnes, we don't have to go to CubaKuba to find a healthyzdravý countrykrajina in LatinLatinskej AmericaAmerika.
165
658000
4000
Dnes už nemusíme ísť len na Kubu, aby sme v Latinskej Amerike našli krajinu s dobrým zdravotníctvom.
11:27
ChileČile will have a lowerdolná childdieťa mortalitysmrteľnosť than CubaKuba withinvnútri some fewmálo yearsleta from now.
166
662000
5000
Chile bude mať za niekoľko rokov nižšiu úmrtnosť ako Kuba.
11:32
And here we have high-incomes vysokými príjmami countrieskrajiny in the OECDOECD.
167
667000
3000
A tu máme bohaté krajiny OECD.
11:35
And we get the wholecelý patternvzor here of the worldsvet,
168
670000
4000
Dostali sme tým pádom mozaiku celého sveta,
11:39
whichktorý is more or lessmenej like this. And if we look at it,
169
674000
5000
ktorá vyzerá viacmenej takto. A keď sa na ňu pozrieme,
11:44
how it looksvzhľad -- the worldsvet, in 1960, it startszačína to movesťahovať. 1960.
170
679000
6000
ako vyzerá - v roku 1960, začne sa pohybovať. 1960.
11:50
This is MaoMao Tse-tungTSE-Tung. He broughtpriniesla healthzdravie to ChinaČína. And then he diedzomrel.
171
685000
3000
Toto je Mao Ce-Tung. Priniesol do Číny zdravie. Potom zomrel.
11:53
And then DengDeng XiaopingXiaoping cameprišiel and broughtpriniesla moneypeniaze to ChinaČína, and broughtpriniesla them into the mainstreammainstream again.
172
688000
5000
Prišiel Teng Siao-pching a doniesol do Číny peniaze, vďaka ktorým sa vrátila späť medzi ostatné krajiny.
11:58
And we have seenvidieť how countrieskrajiny movesťahovať in differentrozdielny directionsinštrukcie like this,
173
693000
4000
Videli sme, ako sa krajiny pohybujú rôznymi smermi,
12:02
so it's sortdruh of difficultnáročný to get
174
697000
4000
takže je pomerne zložité nájsť
12:06
an examplepríklad countrykrajina whichktorý showsrelácie the patternvzor of the worldsvet.
175
701000
5000
štát, ktorý by ilustroval vývoj celého sveta.
12:11
But I would like to bringpriniesť you back to about here at 1960.
176
706000
6000
Rád by som sa teraz vrátil späť do roku 1960.
12:17
I would like to compareporovnať SouthSouth KoreaKórea, whichktorý is this one, with BrazilBrazília,
177
712000
10000
Porovnám Južnú Kóreu, tá je tu, s Brazíliou,
12:27
whichktorý is this one. The labelštítok wentšiel away for me here. And I would like to compareporovnať UgandaUganda,
178
722000
5000
ktorá je tu. Teraz mi zmizli popisky. A teraz porovnám Ugandu,
12:32
whichktorý is there. And I can runbeh it forwardvpred, like this.
179
727000
5000
tá je tu. Teraz nechám bežať čas.
12:37
And you can see how SouthSouth KoreaKórea is makingmaking a very, very fastrýchly advancementpovýšenie,
180
732000
9000
Môžete si všimnúť, že Južná Kórea sa veľmi, veľmi rýchlo zlepšuje,
12:46
whereaskdežto BrazilBrazília is much slowerpomalšie.
181
741000
3000
zatiaľ čo Brazília je omnoho pomalšia.
12:49
And if we movesťahovať back again, here, and we put on trailschodníky on them, like this,
182
744000
6000
Keď sa znovu vrátime späť a necháme ich robiť stopy,
12:55
you can see again that the speedrýchlosť of developmentvývoj
183
750000
4000
uvidíme, že rýchlosť vývoja
12:59
is very, very differentrozdielny, and the countrieskrajiny are movingpohyblivý more or lessmenej
184
754000
6000
sa naozaj líši a že sa krajiny pohybujú viacmenej
13:05
in the samerovnaký raterýchlosť as moneypeniaze and healthzdravie, but it seemszdá you can movesťahovať
185
760000
4000
rovnako, ale zdá sa, že sa zlepšíte
13:09
much fasterrýchlejšie if you are healthyzdravý first than if you are wealthybohatý first.
186
764000
4000
oveľa rýchlejšie, keď ste najprv zdraví, ako keď sa najprv bohatí.
13:14
And to showšou that, you can put on the way of UnitedVeľká ArabArabské EmirateEmirát.
187
769000
4000
Aby som to na niečom ukázal, zvýrazním cestu Spojených arabských emirátov.
13:18
They cameprišiel from here, a mineralminerálne countrykrajina. They cachedvo vyrovnávacej pamäti all the oilolej;
188
773000
3000
Začali tu - zem nerastného bohatstva. Speňažili všetku ropu,
13:21
they got all the moneypeniaze; but healthzdravie cannotnemôžu be boughtkúpil at the supermarketsupermarket.
189
776000
4000
získali dostatok peňazí, ale zdravie si nekúpite v obchode.
13:25
You have to investinvestovať in healthzdravie. You have to get kidsdeti into schoolingvyučovanie.
190
780000
4000
Do zdravia sa musí investovať. Musíte dostať deti do škôl,
13:29
You have to trainvlak healthzdravie staffzamestnanci. You have to educatevychovávať the populationpopulácia.
191
784000
3000
pripravovať zdravotníkov, vzdelať celú populáciu.
13:32
And SheikhSheikh SayedSayed did that in a fairlyspravodlivo good way.
192
787000
3000
A to šejk Sayid zvládol celkom dobre.
13:35
In spitezášť of fallingpadajúce oilolej pricesceny, he broughtpriniesla this countrykrajina up here.
193
790000
4000
Napriek klesajúcim cenám ropy svoju krajinu dostal až sem.
13:39
So we'vemy máme got a much more mainstreammainstream appearancevzhľad of the worldsvet,
194
794000
4000
Dostali sme teda omnoho rovnomernejší obraz sveta,
13:43
where all countrieskrajiny tendsklon to use theirich moneypeniaze
195
798000
2000
v ktorom sa všetky krajiny snažia utrácať svoje peniaze
13:45
better than they used in the pastminulosť. Now, this is, more or lessmenej,
196
800000
5000
lepšie, než v minulosti. Teda, zhruba to platí,
13:50
if you look at the averagepriemerný datadáta of the countrieskrajiny -- they are like this.
197
805000
7000
keď berieme do úvahy priemerné údaje v týchto krajinách. Vyzerajú takto.
13:57
Now that's dangerousnebezpečný, to use averagepriemerný datadáta, because there is suchtaký a lot
198
812000
5000
Používať priemerné údaje je ale nebezpečné, pretože
14:02
of differencerozdiel withinvnútri countrieskrajiny. So if I go and look here, we can see
199
817000
6000
v rámci jednotlivých krajín existujú veľké rozdiely. Keď sa pozrieme sem, uvidíme,
14:08
that UgandaUganda todaydnes is where SouthSouth KoreaKórea was 1960. If I splitrozdeliť UgandaUganda,
200
823000
6000
že Uganda je dnes tam, kde bola Južná Kórea v roku 1960. Pokiaľ Ugandu rozdelím,
14:14
there's quitecelkom a differencerozdiel withinvnútri UgandaUganda. These are the quintileskvintily of UgandaUganda.
201
829000
5000
uvidíme, že vôbec nie je jednoliata. Toto sú kvintily Ugandy.
14:19
The richestnajbohatší 20 percentpercento of UgandansUgandans are there.
202
834000
3000
Najbohatších 20% Uganďanov je tu.
14:22
The poorestnajchudobnejšie are down there. If I splitrozdeliť SouthSouth AfricaAfrika, it's like this.
203
837000
4000
Najchudobnejší sú tu dole. Pokiaľ rozdelím Juhoafrickú republiku, bude to vyzerať takto.
14:26
And if I go down and look at NigerNiger, where there was suchtaký a terriblepríšerný faminehladomor,
204
841000
5000
Nakoniec sa pozrime na Niger, v ktorom bol hrozný hladomor,
14:31
lastlykonečne, it's like this. The 20 percentpercento poorestnajchudobnejšie of NigerNiger is out here,
205
846000
5000
dopadlo to takto. Najchudobnejších dvadsať percent Nigerčanov je tu,
14:36
and the 20 percentpercento richestnajbohatší of SouthSouth AfricaAfrika is there,
206
851000
3000
najbohatších dvadsať percent Juhoafričanov tu,
14:39
and yetešte we tendsklon to discussprediskutovať on what solutionsriešenie there should be in AfricaAfrika.
207
854000
5000
a napriek tomu tak často diskutujeme o tom, ako vyriešiť situáciu v Afrike.
14:44
Everything in this worldsvet existsexistuje in AfricaAfrika. And you can't
208
859000
3000
V Afrike môžeme nájsť niečo zo všetkého na svete. A nemôžeme
14:47
discussprediskutovať universaluniverzálne accessprístup to HIVHIV [medicinemedicína] for that quintilepätina up here
209
862000
4000
pre zaistenie všeobecnej dostupnosti liekov proti HIV pre tento horný kvintil
14:51
with the samerovnaký strategystratégia as down here. The improvementzlepšenie of the worldsvet
210
866000
4000
použiť rovnakú stratégiu ako pre tých najchudobnejších. Vývoj sveta
14:55
mustmusieť be highlyvysoko contextualizedZamerajme, and it's not relevantpríslušný to have it
211
870000
5000
sa musí uvádzať v presnom kontexte, nie je spoľahlivé ho poznať len
15:00
on regionalregionálne levelhladina. We mustmusieť be much more detailedpodrobné.
212
875000
3000
na regionálnej úrovni. Je potrebné ísť do väčších detailov.
15:03
We find that studentsštudentov get very excitedvzrušený when they can use this.
213
878000
4000
Zistili sme, že študenti sú nadšení, keď môžu tieto poznatky použiť.
15:07
And even more policypolitika makerstvorcovia and the corporateprávnických sectorssektory would like to see
214
882000
5000
A zákonodarcovia a súkromný sektor by tiež veľmi radi sledovali,
15:12
how the worldsvet is changingmeniace sa. Now, why doesn't this take placemiesto?
215
887000
4000
ako sa svet mení. Prečo tomu teda tak nie je?
15:16
Why are we not usingpoužitím the datadáta we have? We have datadáta in the UnitedVeľká NationsNárodov,
216
891000
4000
Prečo nevyužívame údaje, ktoré máme k dispozícii? Máme údaje z OSN,
15:20
in the nationalnárodná statisticalštatistický agenciesagentúry
217
895000
2000
z národných štatistických úradov,
15:22
and in universitiesuniverzít and other non-governmentalmimovládne organizationsorganizácie.
218
897000
4000
z univerzít a z mimovládnych organizácií.
15:26
Because the datadáta is hiddenskrytý down in the databasesdatabáz.
219
901000
2000
Bohužiaľ sú všetky schované hlboko v databázach
15:28
And the publicverejnosť is there, and the InternetInternet is there, but we have still not used it effectivelyúčinne.
220
903000
5000
a stále ich využívame neefektívne. Znázorníme si tu verejnosť a Internet.
15:33
All that informationinformácie we saw changingmeniace sa in the worldsvet
221
908000
3000
Žiadne z údajov o svete, ktoré sme tu videli meniť sa,
15:36
does not includezahrnúť publicly-fundedverejne financovaných statisticsštatistika. There are some webweb pagesstránky
222
911000
4000
nepochádzali zo štatistík financovaných z verejných zdrojov. Existujú nejaké internetové stránky,
15:40
like this, you know, but they take some nourishmentVýživa down from the databasesdatabáz,
223
915000
6000
ktoré také údaje obsahujú, ktoré čerpajú informácie z týchto databáz,
15:46
but people put pricesceny on them, stupidhlúpy passwordsheslá and boringnudný statisticsštatistika.
224
921000
5000
ale ľudia na ne lepia cenovky, hlúpe heslá a nudné štatistiky.
15:51
(LaughterSmiech) (ApplausePotlesk)
225
926000
3000
(Smiech) (Potlesk)
15:54
And this won'tnebude work. So what is neededpotrebný? We have the databasesdatabáz.
226
929000
4000
A toto nebude fungovať. Čo je teda potrebné? Databázy máme.
15:58
It's not the newNový databasedatabázy you need. We have wonderfulbáječný designdizajn toolsnáradie,
227
933000
4000
Nie sú to nové databázy, čo potrebujeme. Máme úžasné návrhárske nástroje
16:02
and more and more are addedpridaný up here. So we startedzahájená
228
937000
3000
a neustále sú vyvíjané nové. Založili sme teda
16:05
a nonprofitnevýdělečné venturetrúfať si whichktorý we calledvolal -- linkingspájajúcej datadáta to designdizajn --
229
940000
5000
neziskový podnik, ktorý spája dáta a dizajn,
16:10
we call it GapminderGapminder, from the LondonLondýn undergroundpodzemí, where they warnvarovať you,
230
945000
3000
a nazvali sme ho Gapminder, podľa londýnskeho metra, kde vás varujú,
16:13
"mindmyseľ the gapmedzera." So we thought GapminderGapminder was appropriateprimeraný.
231
948000
3000
aby ste "dali pozor na medzeru" (Mind the gap). Takže sme GapMinder považovali za vhodné.
16:16
And we startedzahájená to writezapísať softwaresoftvér whichktorý could linkodkaz the datadáta like this.
232
951000
4000
Začali sme písať program, ktorý by mohol údaje spájať týmto spôsobom.
16:20
And it wasn'tnebol that difficultnáročný. It tookzobral some persončlovek yearsleta, and we have producedprodukoval animationsanimácie.
233
955000
6000
Nebolo to také ťažké - za pár človekorokov sme vytvorili animácie.
16:26
You can take a datadáta setsada and put it there.
234
961000
2000
Môžete vziať sadu údajov a vložiť ich tam.
16:28
We are liberatingoslobodzujúce U.N. datadáta, some fewmálo U.N. organizationorganizácie.
235
963000
5000
Uvoľňujeme údaje OSN, z niektorých jej organizácií.
16:33
Some countrieskrajiny acceptsúhlasiť that theirich databasesdatabáz can go out on the worldsvet,
236
968000
4000
Niektoré krajiny súhlasia s uverejnením svojich databáz,
16:37
but what we really need is, of coursekurz, a searchVyhľadávanie functionfunkcie.
237
972000
3000
ale v skutočnosti potrebujeme pochopiteľne hlavne vyhľadávaciu funkciu.
16:40
A searchVyhľadávanie functionfunkcie where we can copykópie the datadáta up to a searchables možnosťou vyhľadávania formatformát
238
975000
5000
Vyhľadávaciu funkciu, pomocou ktorej môžeme údaje previesť do vyhľadávateľného formátu
16:45
and get it out in the worldsvet. And what do we hearpočuť when we go around?
239
980000
3000
a dostať ich do sveta. A čo nám na to hovoria ostatní?
16:48
I've donehotový anthropologyantropológia on the mainHlavná statisticalštatistický unitsJednotky. EveryoneVšetci sayshovorí,
240
983000
4000
Urobil som si malý prieskum medzi hlavnými štatistickými databázami. Každý hovorí:
16:53
"It's impossiblenemožné. This can't be donehotový. Our informationinformácie is so peculiarzvláštne
241
988000
4000
"Je to nemožné. Toto sa nedá urobiť. Naše informácie sú tak špecifické
16:57
in detaildetail, so that cannotnemôžu be searchedprehľadávať as othersostatné can be searchedprehľadávať.
242
992000
3000
v mnohých detailoch, že nemôžu byť vyhľadávané rovnakým spôsobom ako ostatné.
17:00
We cannotnemôžu give the datadáta freezadarmo to the studentsštudentov, freezadarmo to the entrepreneurspodnikatelia of the worldsvet."
243
995000
5000
Nemôžeme ich zadarmo uvoľniť pre študentov ani pre podnikateľov na celom svete."
17:05
But this is what we would like to see, isn't it?
244
1000000
3000
Ale presne toto by sme chceli, alebo nie?
17:08
The publicly-fundedverejne financovaných datadáta is down here.
245
1003000
3000
Údaje získané za verejné peniaze sú tu dole,
17:11
And we would like flowerskvety to growrásť, pestovať out on the NetNET.
246
1006000
3000
a chceli by sme, aby z Internetu vyrástli tieto kvety.
17:14
And one of the crucialrozhodujúci pointsbody is to make them searchables možnosťou vyhľadávania, and then people can use
247
1009000
5000
Jeden z kľúčových bodov je potom umožniť vyhľadávanie v údajov, potom budú ľudia môcť použiť
17:19
the differentrozdielny designdizajn toolnáradie to animateanimovať it there.
248
1014000
2000
nejaký iný dizajnový nástroj na ich animáciu.
17:21
And I have a prettypekný good newsnoviny for you. I have a good newsnoviny that the presentprítomný,
249
1016000
5000
A mám pre vás celkom dobré správy. Súčasný
17:26
newNový HeadVedúci of U.N. StatisticsŠtatistiky, he doesn't say it's impossiblenemožné.
250
1021000
4000
šéf Štatistickej divízie OSN nehovorí, že je to nemožné.
17:30
He only sayshovorí, "We can't do it."
251
1025000
2000
Hovorí len: "To nemôžeme urobiť."
17:32
(LaughterSmiech)
252
1027000
4000
(Smiech)
17:36
And that's a quitecelkom cleveršikovný guy, huh?
253
1031000
2000
A to je celkom šikovný chlap, hm?
17:38
(LaughterSmiech)
254
1033000
2000
(Smiech)
17:40
So we can see a lot happeninghappening in datadáta in the comingPrichádza yearsleta.
255
1035000
4000
Takže vidíme, že v oblasti údajov sa toho v nasledujúcich rokoch bude diať veľa.
17:44
We will be ableschopný to look at incomepríjem distributionsdistribúcia in completelyúplne newNový waysspôsoby.
256
1039000
4000
Budeme sa môcť pozrieť na rozdelenie príjmov úplne novými spôsobmi.
17:48
This is the incomepríjem distributiondistribúcia of ChinaČína, 1970.
257
1043000
5000
Toto je distribúcia príjmov v Číne v roku 1970,
17:54
the incomepríjem distributiondistribúcia of the UnitedVeľká StatesŠtáty, 1970.
258
1049000
5000
toto distribúcia príjmov v Spojených štátoch v roku 1970.
17:59
AlmostTakmer no overlapprekrytie. AlmostTakmer no overlapprekrytie. And what has happenedStalo?
259
1054000
4000
Takmer žiadne prekrytie. Takmer žiadne prekrytie. A čo sa stalo potom?
18:03
What has happenedStalo is this: that ChinaČína is growingrastúce, it's not so equalrovný any longerdlhšie,
260
1058000
5000
Stalo sa toto: Čína rastie, už nie je tak rovnomerná,
18:08
and it's appearingobjavovať here, overlookings výhľadom the UnitedVeľká StatesŠtáty.
261
1063000
4000
a objavuje sa tu, odkiaľ sa pozerá na USA.
18:12
AlmostTakmer like a ghostGhost, isn't it, huh?
262
1067000
2000
Skoro ako duch, však?
18:14
(LaughterSmiech)
263
1069000
2000
(Smiech)
18:16
It's prettypekný scarystrašidelný. But I think it's very importantdôležitý to have all this informationinformácie.
264
1071000
10000
Dosť strašidelné. Ale myslím si, že je veľmi dôležité mať k dispozícii všetky tieto informácie.
18:26
We need really to see it. And insteadnamiesto of looking at this,
265
1081000
6000
Potrebujeme ich poznať. A namiesto sledovania týchto údajov
18:32
I would like to endkoniec up by showingukazujúci the InternetInternet usersužívatelia perza 1,000.
266
1087000
5000
by som chcel skončiť predvedením počtu užívateľov Internetu na 1000 obyvateľov.
18:37
In this softwaresoftvér, we accessprístup about 500 variablespremenné from all the countrieskrajiny quitecelkom easilyľahko.
267
1092000
5000
V tomto softvéri máme ľahký prístup k asi piatim stovkám premenných zo všetkých krajín.
18:42
It takes some time to changezmena for this,
268
1097000
4000
Chvíľku potrvá, kým to všetko zmením,
18:46
but on the axisesaxises, you can quitecelkom easilyľahko get any variablepremenná you would like to have.
269
1101000
5000
ale na osiach si ľahko nastavíte akúkoľvek premennú budete chcieť.
18:51
And the thing would be to get up the databasesdatabáz freezadarmo,
270
1106000
5000
A teraz len sprístupníme zdarma všetky databázy,
18:56
to get them searchables možnosťou vyhľadávania, and with a seconddruhý clickcvaknutie, to get them
271
1111000
3000
umožniť v nich vyhľadávanie a ďalším kliknutím ich previesť
18:59
into the graphicgrafika formatsformáty, where you can instantlyokamžite understandrozumieť them.
272
1114000
5000
do grafického formátu, v ktorom im okamžite porozumiete.
19:04
Now, statisticiansštatistici doesn't like it, because they say that this
273
1119000
3000
Štatistici to síce nemajú radi, hovorievajú, že to potom
19:07
will not showšou the realityrealita; we have to have statisticalštatistický, analyticalanalytické methodsmetódy.
274
1122000
9000
nezobrazuje realitu a že musíme používať štatistické, analytické metódy.
19:16
But this is hypothesis-generatinghypotéza-generovanie.
275
1131000
3000
Ale toto je generovanie hypotéz.
19:19
I endkoniec now with the worldsvet. There, the InternetInternet is comingPrichádza.
276
1134000
4000
Skončím pohľadom na svet. Internet práve prichádza.
19:23
The numberčíslo of InternetInternet usersužívatelia are going up like this. This is the GDPHDP perza capitacapita.
277
1138000
4000
Počet užívateľov Internetu stúpa. Toto je HDP na obyvateľa.
19:27
And it's a newNový technologytechnológie comingPrichádza in, but then amazinglyúžasne, how well
278
1142000
5000
Je to nová technológia, ale prekvapivo dobre zapadá
19:32
it fitspasuje to the economyhospodárstvo of the countrieskrajiny. That's why the 100 dollardolár
279
1147000
5000
do ekonomík jednotlivých krajín. Preto je tak dôležitý
19:37
computerpočítačový will be so importantdôležitý. But it's a nicepekný tendencysklon.
280
1152000
3000
počítač za sto dolárov. Ale tendencia je to pekná.
19:40
It's as if the worldsvet is flatteningsploštenie off, isn't it? These countrieskrajiny
281
1155000
3000
Akoby sa svet splošťoval, však? Tieto krajiny
19:43
are liftingzdvíhanie more than the economyhospodárstvo and will be very interestingzaujímavý
282
1158000
3000
sa dvíhajú nielen ekonomicky a bude veľmi zaujímavé
19:46
to follownasledovať this over the yearrok, as I would like you to be ableschopný to do
283
1161000
4000
to cez rok sledovať, čo snáď budete môcť robiť
19:50
with all the publiclyverejne fundedfinancované datadáta. Thank you very much.
284
1165000
2000
s pomocou všetkých tých verejných údajov. Veľmi pekne ďakujem.
19:53
(ApplausePotlesk)
285
1168000
3000
(Potlesk)
Translated by Janka Pazurikova
Reviewed by Roman Studenic

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Hans Rosling - Global health expert; data visionary
In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus.

Why you should listen

Even the most worldly and well-traveled among us have had their perspectives shifted by Hans Rosling. A professor of global health at Sweden's Karolinska Institute, his work focused on dispelling common myths about the so-called developing world, which (as he pointed out) is no longer worlds away from the West. In fact, most of the Third World is on the same trajectory toward health and prosperity, and many countries are moving twice as fast as the west did.

What set Rosling apart wasn't just his apt observations of broad social and economic trends, but the stunning way he presented them. Guaranteed: You've never seen data presented like this. A presentation that tracks global health and poverty trends should be, in a word: boring. But in Rosling's hands, data sings. Trends come to life. And the big picture — usually hazy at best — snaps into sharp focus.

Rosling's presentations were grounded in solid statistics (often drawn from United Nations and World Bank data), illustrated by the visualization software he developed. The animations transform development statistics into moving bubbles and flowing curves that make global trends clear, intuitive and even playful. During his legendary presentations, Rosling took this one step farther, narrating the animations with a sportscaster's flair.

Rosling developed the breakthrough software behind his visualizations through his nonprofit Gapminder, founded with his son and daughter-in-law. The free software — which can be loaded with any data — was purchased by Google in March 2007. (Rosling met the Google founders at TED.)

Rosling began his wide-ranging career as a physician, spending many years in rural Africa tracking a rare paralytic disease (which he named konzo) and discovering its cause: hunger and badly processed cassava. He co-founded Médecins sans Frontièrs (Doctors without Borders) Sweden, wrote a textbook on global health, and as a professor at the Karolinska Institut in Stockholm initiated key international research collaborations. He's also personally argued with many heads of state, including Fidel Castro.

Hans Rosling passed away in February 2017. He is greatly missed.


More profile about the speaker
Hans Rosling | Speaker | TED.com