ABOUT THE SPEAKER
Tammy Lally - Money coach
Tammy Lally helps others master their finances.

Why you should listen

Tammy Lally is a Certified Money Coach and author of Money Detox. She helps others master their finances by first conquering their emotions around money, then by creating a comprehensive financial plan.

Lally has deep experience in the financial industry and has spent years studying psychology, addiction, recovery and spirituality. Her teachers include Brené Brown, Marianne Williamson, Pia Melody and Byron Katie.

Lally brings a distinctive blend of financial industry experience, psychological knowledge and spiritual consciousness to her work. She created a seven-step "Money Detox" process that allows anyone to achieve financial freedom and joy.

More profile about the speaker
Tammy Lally | Speaker | TED.com
TEDxOrlando

Tammy Lally: Let's get honest about our money problems

Tammy Lally: Le të jemi të sinqertë me financat e brendshme.

Filmed:
1,785,222 views

Vështirësia për të ndarë dhe menaxhuar financat është e zakonshme - por të folurit sinqerisht dhe hapur rreth saj nuk është. Pse i fshehim problemet tona rreth parave? Në këtë bisedë të kujdesshme dhe personale, autorja Tammy Lally na inkurajon të heqim dorë nga "turpi i parave" dhe na tregon se si të mos i barazojmë llogaritë tona bankare me vetëvlerësimin tonë personal.
- Money coach
Tammy Lally helps others master their finances. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Have you every had to break
your family's rules?
0
803
2435
A ju është dashur ndonjëherë të thyeni
rregullat e familjes suaj?
00:16
Today, I'm breaking mine,
1
4260
2534
Sot, unë po thyej timen,
00:18
around money, secrecy and shame.
2
6818
3301
rreth parave, sekretit dhe turpit.
00:23
In 2006, on my brother Keith's
40th birthday, he called.
3
11922
3841
Në vitin 2006, në 40 vjetorin
e vëllait tim Keith, ai më telefonoi.
00:29
"Tam, I'm in dire straits.
4
17017
2555
"Tam, jam ngusht me paratë.
00:32
I wouldn't ask unless I had to.
5
20514
2753
Nuk do të të kerkoja
nese nuk do ta kisha te nevojshme.
00:36
Can I borrow 7,500 dollars?"
6
24381
2442
A mund të marr hua 7.500 dollarë? "
00:40
This wasn't the first time
he needed quick cash,
7
28611
2754
Kjo nuk ishte hera e parë që
ai kishte nevojë urgjente për para,
00:43
but this time, his voice frightened me.
8
31389
2325
por këtë herë, zëri i tij më frikësonte.
00:47
I had never heard him
so beaten down and shameful,
9
35664
4063
Nuk e kisha dëgjuar kurrë
aq të lodhur dhe poshtëruar,
00:54
and it was on his 40th birthday.
10
42321
2087
dhe ishte në ditëlindjen e tij të 40-të.
01:01
After a few basic questions
that we would all ask,
11
49723
2928
Pas disa pyetjeve
që çdokush do ti pyeste,
01:05
I agreed to loan him the money,
but under one condition:
12
53737
3493
unë rashe dakord t'i huazoja para,
por me një kusht:
01:10
that as the financial
professional in the family,
13
58421
2444
që si profesionistja financiare
në familje,
01:12
I wanted to meet with him and his wife
14
60889
1954
doja të takohesha me të dhe të shoqen
01:14
to see what was really happening.
15
62867
1926
për të parë se çfarë
po ndodhte në të vërtetë.
01:17
Weeks later, we met
at the local Starbucks,
16
65983
3223
Javë më vonë,
u takuam tek Starbucks-i i afert
01:21
and I started right in
with the tough-love budget conversation.
17
69230
4197
dhe fillova direkt me bisedën
e vështirë të buxhetit të dashur.
01:26
"You should sell the house,
downsize to something you can afford,
18
74336
4279
"Ju duhet të shisni shtëpinë,
blini diçka që mund ta përballoni,
01:30
sell the toys.
19
78639
1966
shisni lodrat.
01:32
And Starbucks?
20
80629
1486
Dhe Starbucks?
01:34
Give up the five-dollar-a-day coffee."
21
82139
2000
Hiqni dorë nga kafeja ditore
pesë dollarëshe ".
01:37
You know, all the trappings that we do
to keep up with the Joneses.
22
85343
3811
Pra, të gjitha gjerat që bëjmë
për t'u ndjerë si gjithe te tjeret.
01:42
Quickly, my brother and his wife
went into a fearsome blame game,
23
90811
3239
Menjëherë, vëllai im dhe gruaja e tij
filluan një lojë të frikshme faji,
01:47
and it got messy.
24
95348
1289
dhe gjërat morën tatëpjetën.
01:49
I vacillated between therapist
and pissed-off sister.
25
97709
4880
Unë lëkundesha diku midis terapistit
dhe motrës së inatosur.
01:56
I wanted them to be better than this.
26
104029
2063
Doja që ata të ishin më mirë se kaq.
01:58
"Come on, you two. Get your shit together.
27
106500
2870
"Hë pra, ju dy. Ejani në vete.
02:02
You're parents.
28
110025
1506
Jeni prindër.
02:03
Grow up and buck up."
29
111555
2365
Silluni si të rritur dhe bëhuni serioz ".
02:08
After we left, I called my mom,
30
116280
2521
Pasi u larguam, unë telefonova time më,
02:12
but Keith beat me to it,
31
120484
1930
por Keith ma kaloi,
02:14
and he told her that I wasn't helpful.
32
122438
2387
dhe i kishte thene asaj
se unë nuk po ndihmoja.
02:17
In fact, he was hurt
and felt ganged-up on.
33
125955
3460
Në fakt, ai ishte i lënduar
dhe ndihej sikur po i merrnin frymën.
02:24
Of course he did. I shamed him
with my tough-love budget conversation.
34
132200
6600
Sigurisht që ishte. E turpërova me bisedën
e vështirë të buxhetit të dashur.
02:33
Two months went by when I received a call.
35
141091
2516
Kishin kaluar dy muaj
kur mora një telefonatë.
02:36
"Tam? I have bad news.
36
144669
2581
"Tam? Kam lajme të këqija.
02:40
Keith committed suicide last night."
37
148646
2063
Keith kreu vetëvrasje mbrëmë. "
02:47
Days later, at his home,
I went looking for answers,
38
155747
3674
Ditë më vonë, në shtëpinë e tij,
shkova për të kërkuar përgjigje,
02:52
in his "office" -- the garage.
39
160626
2185
në "zyrën" e tij - garazhin.
02:56
There, I found a stack
of overdue credit card bills
40
164416
4231
Atje gjeta një pirg faturash
të papaguara te kartave të kreditit
03:00
and a foreclosure notice served to him
on the day that he died.
41
168671
4690
dhe një njoftim hipoteke që i ishte dhënë
ditën kur ai vdiq.
03:24
My brother left behind
his beautiful 10-year-old daughter,
42
192959
4529
Vëllai im la pas
vajzën e tij të bukur 10-vjeçare,
03:29
his brilliant 18-year-old son,
weeks before his high school graduation,
43
197512
5341
djalin i tij të shkëlqyer 18-vjeçar,
javë para diplomimit të shkollës së mesme,
03:34
and his wife of 20 years.
44
202877
1650
dhe gruan e tij prej 20 vjetësh.
03:38
How did this happen?
45
206180
1396
Si ndodhi kjo gjë?
03:42
My brother was caught
in our family's money-shame cycle,
46
210276
4580
Vëllai im ishte kapur në ciklin e turpit
të parave në familjen tonë,
03:46
and he was far from alone in this.
47
214880
2094
dhe ai nuk ishte i vetëm në këtë gjë.
03:50
Suicide rates among adults ages 40 to 64
48
218087
5430
Normat e vetëvrasjeve
tek të rriturit 40-64 vjeç
03:55
have risen nearly 40 percent since 1999.
49
223541
3705
janë rritur me rreth 40 për qind
që nga viti 1999.
04:00
Job loss, bankruptcy and foreclosures
50
228141
3532
Humbja e punës, falimentimi dhe hipoteka
04:03
were present in nearly
40 percent of the deaths,
51
231697
3213
ishin të pranishme pothuajse
ne 40 për qind të vdekjeve,
04:06
with white middle-aged men
accounting for seven out of 10 suicides.
52
234934
5389
me burra të bardhë të moshës së mesme
duke përbërë shtatë nga 10 vetëvrasjet.
04:13
What I've learned
53
241823
2191
Ajo që unë kam mësuar
04:16
is that our self-destructive
and self-defeating financial behaviors
54
244038
6622
është se sjelljet tona vetë-shkatërruese
dhe vetë-goditëse financiare
04:22
are not driven
by our rational, logical minds.
55
250684
3901
nuk shtyhen nga mendjet tona
racionale, logjike.
04:27
Instead, they are a product
of our subconscious belief systems
56
255434
6294
Në vend të kësaj, janë produkt i sistemeve
tona të pandërgjegjeshme të besimit
04:33
rooted in our childhoods
57
261752
2191
të rrënjosur në fëmijërinë tonë
04:35
and so deeply ingrained in us,
58
263967
2484
dhe aq thellë të ngulitur tek ne,
04:38
they shape the way that we deal with money
our entire adult lives,
59
266475
4881
sa që formojnë mënyrën se si ne merremi
me paratë gjatë gjithë rritjes sonë,
04:43
and so many of you are left believing
that you're lazy,
60
271380
6229
dhe kështu shumë prej jush ngelin
duke besuar se janë dembela,
04:49
crazy or stupid -- or just bad with money.
61
277633
4200
të çmendur apo budallenj
- ose thjesht keq me të hollat.
04:55
This is what I call money shame.
62
283027
2611
Kjo është ajo që unë e quaj turp parash.
04:59
Dr. Brené Brown,
a well-known shame researcher,
63
287216
3687
Dr. Brené Brown,
një studiuese e njohur e turpit,
05:02
defines shame as "the intensely
painful feeling or experience
64
290927
6302
e përcakton turpin si "ndjenjën
intensivisht të dhimbshme ose
05:09
of believing that we are flawed,
65
297253
3325
të besuarit se ne kemi të meta,
05:12
and therefore unworthy
of love and belonging."
66
300602
3579
dhe për këtë arsye jemi të padenjë
për dashuri dhe përkatësi. "
05:17
Based on this definition,
here's how I'm defining money shame:
67
305746
4266
Bazuar në këtë përkufizim,
kështu e përcaktoj unë turpin e parave:
05:23
"the intensely painful
feeling or experience
68
311499
2683
"ndjenjën intensivisht
të dhimbshme ose përvojën
05:26
of believing that we are flawed,
69
314206
2796
e të besuarit se kemi të meta,
05:29
and therefore unworthy
of love and belonging,
70
317026
3165
dhe për këtë arsye jemi të padenjë
për dashuri dhe përkatësi,
05:32
based on our bank account balances,
71
320215
2222
bazuar në bilancet e llogarisë bankare,
05:35
our debts, our homes, our cars
72
323546
4548
borxhet tona, shtëpitë tona, makinat tona
05:40
and our job titles."
73
328118
1451
dhe titujt e punës sonë".
05:43
Let me give you a couple
of examples of what I mean.
74
331833
2588
Më lejoni t'ju jap disa
shembuj të asaj që dua të them.
05:47
I believe that we all have money shame,
75
335756
2627
Besoj se ne të gjithë kemi turp parash,
05:50
whether you earn
10,000 dollars a year or 10 million,
76
338407
3895
pavarësisht nëse fitoni
10,000 dollarë në vit apo 10 milionë,
05:54
and it's because we give money
all of our power.
77
342326
3311
dhe kjo është për shkak se ne u japim
parave gjithë fuqinë tonë.
05:59
Here's what it would look like
if someone that you love, or you,
78
347737
4191
Ja se si do të dukej
nëse dikush që doni, ose ju,
06:03
might have money shame.
79
351952
2124
mund të ketë turp parash.
06:06
They play the big shot,
always picking up the check,
80
354100
3330
Ata luajnë me shuma të mëdha,
gjithmonë e marrin çekun,
06:09
financially rescuing family and friends.
81
357454
2849
duke shpëtuar financiarisht
familje dhe miq.
06:12
They are financially secure,
82
360327
2254
Ata janë financiarisht të sigurt,
06:14
but they live in a state
of chronic not-enoughness.
83
362605
3674
por jetojnë në një gjendje
kronike të pa-mjaftueshmërisë.
06:20
They drive a Mercedes, but their budget
really only can afford a Honda.
84
368433
6460
Ngasin një Mercedes, por buxheti i tyre në
realitet mund të përballojë vetëm një Honda.
06:28
And they're looking good at every cost.
85
376234
3157
Dhe ata duken mirë me çdo kusht.
06:32
I know that we can break free
from the grips of money shame,
86
380539
4302
E di që ne mund të shpëtojmë
nga mbërthimi i turpit të parave,
06:36
because I did.
87
384865
1189
sepse unë e bëra.
06:39
Shortly after my brother's death,
the Recession hit.
88
387267
3690
Pak pas vdekjes së vëllait tim,
goditi recesioni.
06:43
I lost my business and faced bankruptcy.
89
391976
3057
Unë humba biznesin dhe hasa falimentimin.
06:48
Secretly, I was terrified.
90
396447
3761
Në fshehtësi, isha e tmerruar.
06:53
I stayed in my home for a year,
thinking I did something wrong,
91
401409
5667
Qëndrova në shtëpinë time për një vit,
duke menduar se kisha bërë diçka gabim,
06:59
told myself, "What did you do?
What happened?"
92
407100
3507
i thashë vetes: "Çfarë ke bërë?
Cfare ndodhi?"
07:03
I stayed silent, while all along,
I went outside and smiled.
93
411852
5285
Qëndroja në heshtje, teksa gjithë kohës,
dilja jashtë dhe buzëqeshja.
07:09
Nobody knew.
94
417767
1150
Askush nuk e dinte.
07:11
That's money shame.
95
419692
1321
Ky është turpi i parave.
07:14
So what I had to do
was let go of the grip that I had
96
422640
5358
Cfarë duhet të bëja ishte të hiqja dorë
nga ai mbërthim që kisha
07:20
on knowing all the answers.
97
428022
1999
në njohjen e të gjitha përgjigjeve.
07:22
I was the know-it-all in my family,
98
430045
1880
Unë isha ajo që i dinte
të gjitha në familjen time,
07:25
and I had to give up the idea
that a new financial plan
99
433600
4572
dhe duhej të hiqja dorë nga ideja
se një plan të ri financiar
07:30
was the solution.
100
438196
1356
ishte zgjidhja.
07:33
And so just like everything
in my life, for me,
101
441188
5271
Dhe ashtu si çdo gjë
në jetën time, për mua,
07:38
I was sent a human to help,
102
446483
3231
U dërgua një njeri për të ndihmuar,
07:42
and I accepted the help,
103
450896
1650
dhe unë e pranova ndihmën,
07:46
but I had to do major self-inquiry
104
454038
3295
por duhet të isha kërkuese nga vetja
07:49
about my family's money history
105
457357
3237
rreth historisë së parave në familjen time
07:52
and my money beliefs.
106
460618
1866
dhe besimeve e mia rreth parave.
07:56
We have to start having this conversation.
107
464777
3969
Duhet të fillojmë ta bejme këtë bisedë.
08:00
Money can no longer be a taboo topic.
108
468770
2681
Paraja nuk mund të jetë më një temë tabu.
08:04
We have to get honest with each other
that we're suffering with money issues,
109
472202
6104
Duhet të jemi të ndershëm me njëri-tjetrin
kur po vuajmë me çështje monetare,
08:10
and let's get real -- we have to stop
numbing out our pain.
110
478330
4428
dhe le të bëhemi real - ne duhet të ndalojmë
së mpiri dhimbjen tonë.
08:16
In order to uncover the painful parts
111
484484
3049
Për të zbuluar pjesët e dhimbshme
08:19
of your money story
and your money history,
112
487557
2741
të tregimit tuaj të parave
dhe historisë tuaj të parave,
08:23
you can't be numb.
113
491481
1293
ju nuk mund të jeni të mpirë.
08:25
We have to let go of our past
in order to be free.
114
493998
5182
Duhet ta lëshojmë të kaluarën tonë
në mënyrë që të jemi të lirë.
08:32
Letting go of the past
happens through surrender,
115
500823
3691
Lënia e së shkuarës
ndodh përmes dorëzimit,
08:36
faith and forgiveness.
116
504538
1983
besimit dhe faljes.
08:39
Debt is the tangible manifestation
of not forgiving.
117
507334
4849
Borxhi është manifestimi aktual
i të mosfalurit.
08:44
If you have debt, you've not
completely forgiven your past,
118
512893
4207
Nëse keni borxhe, nuk e keni
falur plotësisht të kaluarën tuaj,
08:49
so it's our work
to forgive ourselves and others
119
517124
3760
kështu që është puna jonë
të falim vetveten dhe të tjerët
08:52
so that we can live freely.
120
520908
1762
në mënyrë që të jetojmë lirshëm.
08:54
Otherwise, our history
will continue to repeat.
121
522694
3229
Përndryshe, historia jonë
do të vazhdojë të përsëritet.
08:59
This is not a quick fix,
and I know we all want one,
122
527648
4064
Kjo nuk është një rregullim i shpejtë,
dhe e di që ne të gjithë e duam një,
09:03
but it's a slow wake-up.
123
531736
1928
por është një zgjim i ngadalshëm.
09:05
This is another level of work.
124
533688
2365
Ky është një nivel tjetër i punës.
09:08
We have to go higher to get it,
125
536413
3291
Duhet të shkojmë më lart për ta marrë atë,
09:11
to get at it.
126
539728
1269
për ta arritur atë.
09:14
So try this: follow your dollars.
127
542014
2746
Pra provoni këtë: ndiqni dollarët tuaj.
09:17
Your money will show you
right away what you value.
128
545302
3228
Paratë tuaja do t'ju tregojnë
menjëherë atë që e vlerësoni.
09:21
Where's it going?
129
549491
1477
Ku po shkojne?
09:22
And then ask yourself:
Do I really value all this stuff?
130
550992
4502
Dhe pastaj pyesni veten:
A i vlerësoj vërtet të gjitha këto gjëra?
09:27
And get curious about
what you're feeling when you're spending.
131
555990
3419
Dhe të interesoheni
çfarë ndjeni kur jeni duke shpenzuar.
09:31
Are you lonely?
132
559433
1597
A je i vetmuar?
09:33
Are you bored?
133
561054
1332
A je i mërzitur?
09:34
Or are you just excited?
134
562868
2611
Apo je thjesht i ngazëllyer?
09:39
But there's deeper work
that needs to happen.
135
567424
2309
Por ka punë më të thellë
që duhet të ndodhë.
09:42
How did you get all these
money beliefs to begin with?
136
570063
2888
Si i morët të gjitha këto
besimet e parave si fillim?
09:46
I call this your money autobiography,
137
574623
2760
Unë e quaj këtë autobiografinë
tuaj të parave,
09:49
and as a money coach, this is
the first step I take with my clients.
138
577407
4277
dhe si një trajner parash, ky është
hapi i parë që marr me klientët e mi.
09:54
Think back to your earliest
childhood money memory.
139
582773
3190
Mendoni deri tek kujtimi juaj
më i hershëm i parave të fëmijërisë.
09:58
What did it feel like when you got money?
140
586685
2103
Si u ndjetë kur kishit para?
10:01
Were you excited, proud or confused?
141
589235
3803
Ishit të emocionuar,
krenarë apo të hutuar?
10:06
And what did you do with the money?
142
594051
2097
Dhe çfarë bëtë me paratë?
10:08
Did you run with the candy store,
or did you run to the bank?
143
596172
3698
A ju drejtuat dyqanit të karameleve,
apo ju drejtuat bankës?
10:12
And what did you hear your parents say,
144
600899
2464
Dhe çfarë dëgjuat t'ju thoshin prindërit,
10:15
and what did you see
your parents do with the money?
145
603387
3079
dhe çfarë keni parë
të bëjnë prindërit me paratë?
10:19
My brother and I heard,
146
607548
2220
Vëllai im dhe unë dëgjuam,
10:21
"More money will make us happy."
147
609792
1857
"Më shumë para do të na bëjnë të lumtur".
10:24
Every day.
148
612506
1191
Çdo ditë.
10:25
"More money will make us happy."
149
613721
2209
"Më shumë para do të na bëjnë të lumtur".
10:27
And we internalized that
into the money belief
150
615954
3427
Dhe ne e përshtatëm atë
në besimin e parave
10:31
that our self worth was equal
to our net worth
151
619405
3788
se vlera jonë personale ishte e barabartë
me vlerën tonë neto
10:35
as we watched our mom live in a state
of chronic not-enoughness.
152
623217
5297
teksa ne shihnim nënën tonë të jetonte
në një gjendje kronike pa-mjaftueshmërie.
10:41
And she numbed the pain
with sugar and shopping.
153
629064
4142
Dhe ajo e mpiu dhimbjen
me sheqer e pazare.
10:46
So what did we do?
154
634441
1432
Pra, çfarë bëmë ne?
10:48
Keith played out my mother's life.
155
636941
2032
Keith përsëriti jetën e nënës sime.
10:51
He was an underearner,
longed to be financially rescued,
156
639514
3991
Ai kishte të ardhura te ulta,
që kërkonte të shpëtohej financiarisht,
10:55
and he numbed out the pain with alcohol.
157
643529
2325
dhe ai e mpiu dhimbjen me alkool.
10:59
I did the opposite.
158
647058
1328
Unë bëra të kundërtën.
11:01
I became a high earner,
159
649360
2153
Unë kisha të ardhura te mira,
11:03
rescuer,
160
651537
3334
shpetuese,
11:06
and I numbed the pain out
with self-help books.
161
654895
3483
dhe unë e mpiva dhimbjen
me libra vetë-ndihme.
11:11
But what we had in common
was our money belief.
162
659699
2826
Por ajo që ne kishim të përbashkët
ishte besimi ynë i parave.
11:14
We both believed
that our bank account balance
163
662549
2617
Të dy ne besonim
se bilanci ynë i llogarisë bankare
11:17
was equal to our self worth.
164
665190
1691
ishte i barabartë me vlerën
tonë personale.
11:20
Looking back at the Starbucks
meeting with my brother ...
165
668904
3143
Kur shoh mbrapa tek
takimi me tim vëlla në Starbucks...
11:25
he didn't need a budget and my judgment.
166
673603
3160
ai nuk kishte nevojë
për një buxhet dhe gjykimin tim.
11:29
He needed a breakthrough
from his suffering,
167
677692
3096
Ai kishte nevojë për rrugëdalje
nga vuajtjet e tij,
11:32
and he needed my compassion.
168
680812
2006
dhe kishte nevojë për dhembshurinë time.
11:36
Keith was not able
to be the one to speak up
169
684037
2867
Keith nuk ishte në gjendje
të ishte ai që e ngre zërin
11:38
and break our family money shame cycle,
170
686928
2490
dhe që thyen ciklin e turpshëm
të parave në familjen tonë,
11:41
so he left me to do the work
and share his legacy.
171
689442
3626
kështu që ai ma la mua ta bëj punën
dhe të ndaj trashëgiminë e tij.
11:46
Change is difficult,
172
694759
1627
Ndryshimi është i vështirë,
11:49
but in my family, not changing is fatal.
173
697792
3389
por në familjen time,
të mos ndryshosh është fatale.
11:54
So I did the work,
174
702670
1654
Kështu që unë e bëra punën,
11:56
and I have experienced deep
and profound forgiveness,
175
704348
4722
dhe kam përjetuar
një falje të thellë dhe kuptimplotë,
12:03
and as I stand here today,
176
711096
2381
dhe teksa qëndroj këtu sot,
12:05
I am living on purpose,
177
713501
2333
Unë po jetoj me një qëllim,
12:09
I serve, and money serves me.
178
717473
3063
Unë shërbej dhe paraja më shërben mua.
12:13
It only takes one person in your family
179
721850
4158
Duhej vetëm një person në familjen tuaj
12:18
to break through the money-shame cycle.
180
726032
2476
për të thyer ciklin e turpit të parave.
12:21
I want you to be the one.
181
729416
2361
Unë dua që ju të jeni ai person.
12:24
Thank you.
182
732608
1151
Ju falemnderit.
12:25
(Applause)
183
733783
3447
(Duartrokitje)
Translated by oldea mamo
Reviewed by Helena Bedalli

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tammy Lally - Money coach
Tammy Lally helps others master their finances.

Why you should listen

Tammy Lally is a Certified Money Coach and author of Money Detox. She helps others master their finances by first conquering their emotions around money, then by creating a comprehensive financial plan.

Lally has deep experience in the financial industry and has spent years studying psychology, addiction, recovery and spirituality. Her teachers include Brené Brown, Marianne Williamson, Pia Melody and Byron Katie.

Lally brings a distinctive blend of financial industry experience, psychological knowledge and spiritual consciousness to her work. She created a seven-step "Money Detox" process that allows anyone to achieve financial freedom and joy.

More profile about the speaker
Tammy Lally | Speaker | TED.com