ABOUT THE SPEAKER
Sal Khan - Educator and social entrepreneur
In 2004, Sal Khan, a hedge fund analyst, began making math tutorials for his cousins. Twelve years later, Khan Academy has more than 42 million registered users from 190 countries, with tutorials on subjects from basic math through economics, art history, computer science, health, medicine and more.

Why you should listen

Salman "Sal" Khan is the founder and chief executive officer of Khan Academy, a not-for-profit with a mission of providing a free, world-class education for anyone, anywhere.

Khan Academy started as a passion project in 2004. Khan's cousin was struggling with math, so he tutored her remotely and posted educational videos on YouTube. So many people watched the videos that eventually Khan quit his job at a hedge fund and pursued Khan Academy full time. Today Khan Academy has more than 100 employees in Mountain View, California. Khan Academy believes learners of all ages should have unlimited access to free educational content they can master at their own pace. Its resources cover preschool through early college education, including math, grammar, biology, chemistry, physics, economics, finance and history. Additionally, Khan Academy offers free personalized SAT test prep in partnership with the test developer, the College Board. More than 42 million registered users access Khan Academy in dozens of languages across 190 countries.

Khan has been profiled by "60 Minutes," featured on the cover of Forbes, and recognized as one of TIME’s "100 Most Influential People in the World." In his book, The One World Schoolhouse: Education Reimagined, Sal outlines his vision for the future of education.

Khan holds three degrees from MIT and an MBA from Harvard Business School.

More profile about the speaker
Sal Khan | Speaker | TED.com
TED Talks Live

Sal Khan: Let's teach for mastery -- not test scores

Salman Khan: Lär elever bemästra ämnet – inte klara provet

Filmed:
3,654,589 views

Skulle du välja att bygga ett hus ovanpå en ofullbordad grund? Självklart inte. Varför pressar vi då elever genom utbildning när de inte alltid har förstått grunderna? Ja, det är komplicerat, men utbildaren Sal Khan delar med sig av sin plan för att göra kämpande elever till forskare genom att hjälpa dem att behärska begrepp i sin egen takt.
- Educator and social entrepreneur
In 2004, Sal Khan, a hedge fund analyst, began making math tutorials for his cousins. Twelve years later, Khan Academy has more than 42 million registered users from 190 countries, with tutorials on subjects from basic math through economics, art history, computer science, health, medicine and more. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Jag är här idag för att prata om
de två idéer som,
00:12
I'm here todayi dag to talk about
the two ideasidéer that,
0
954
2926
iallafall baserat på
mina observationer på Khan Academy,
00:15
at leastminst basedbaserad on
my observationsobservationer at KhanKhan AcademyAkademin,
1
3904
2358
00:18
are kindsnäll of the corekärna,
or the keynyckel- leverageinflytande pointspoäng for learninginlärning.
2
6286
3878
är kärnan,
eller viktiga hjälpmedel för lärande.
00:22
And it's the ideaaning of masteryMastery
3
10188
2016
Och det är idén om att bemästra något
00:24
and the ideaaning of mindsetattityd.
4
12228
1785
och idén om tankesätt.
00:26
I saw this in the earlytidigt daysdagar
workingarbetssätt with my cousinskusiner.
5
14037
2834
Jag såg detta tidigt
när jag arbetade med mina kusiner.
00:28
A lot of them were havinghar troubleproblem
with mathmatematik at first,
6
16895
2480
Många av dem hade problem
med matte i början,
00:31
because they had all of these gapsluckor
accumulatedackumulerade in theirderas learninginlärning.
7
19399
3054
eftersom de hade samlat på sig luckor
i sitt lärande.
00:34
And because of that, at some pointpunkt
they got to an algebraalgebra classklass
8
22477
2989
Och på grund av det gick de
vid någon tidpunkt en algebraklass
00:37
and they mightmakt have been a little bitbit
shakyskakig on some of the pre-algebraPre-algebra,
9
25490
3402
och de kan ha varit lite ostadiga
på den förberedande algebran,
00:40
and because of that, they thought
they didn't have the mathmatematik genegen.
10
28916
3445
och på grund av det trodde de
att de inte hade mattegenen.
00:44
Or they'dde hade get to a calculustandsten classklass,
11
32385
1663
Eller så gick de en kurs i kalkylering
00:46
and they'dde hade be a little bitbit
shakyskakig on the algebraalgebra.
12
34072
2762
och var lite osäkra på algebran.
Jag såg det under de tidiga dagarna
00:48
I saw it in the earlytidigt daysdagar
13
36858
1570
00:50
when I was uploadingLadda upp
some of those videosvideoklipp on YouTubeYouTube,
14
38452
3528
när jag laddade upp
några av videorna på YouTube,
00:54
and I realizedinsåg that people
who were not my cousinskusiner were watchingtittar på.
15
42004
3277
och insåg att folk som inte bara var
mina kusiner kollade på det.
00:57
(LaughterSkratt)
16
45305
1865
(Skratt)
00:59
And at first, those commentskommentarer
were just simpleenkel thank-youstilbaka.
17
47194
3866
Och till en början
var de kommentarerna enkla tack.
Jag tyckte att det
var en ganska stor grej.
01:03
I thought that was a prettySöt bigstor dealhandla.
18
51084
1969
Jag vet inte hur mycket tid
ni lägger på YouTube.
01:05
I don't know how much time
you all spendspendera on YouTubeYouTube.
19
53077
2452
01:07
MostDe flesta of the commentskommentarer are not "Thank you."
20
55553
2087
De flesta kommentarer är inga "tack."
01:09
(LaughterSkratt)
21
57664
1457
(Skratt)
01:11
They're a little edgiervassare than that.
22
59145
1638
De är lite häftigare än så.
01:12
But then the commentskommentarer
got a little more intenseintensiv,
23
60807
2431
Men sedan blev kommentarerna
lite mer intensiva,
01:15
studentstuderande after studentstuderande sayingsäger
that they had grownvuxen up not likingtycke mathmatematik.
24
63262
4456
elev efter elev sa att de hade
växt upp med att inte gilla matte.
01:19
It was getting difficultsvår as they got
into more advancedAvancerad mathmatematik topicsämnen.
25
67742
3199
Det blev allt svårare när de gick in på
mer avancerade matematikämnen.
01:22
By the time they got to algebraalgebra,
26
70965
1528
När de kom till algebra
hade de så många luckor i sin kunskap
att de inte kunde delta i det.
01:24
they had so manymånga gapsluckor in theirderas knowledgekunskap
they couldn'tkunde inte engageförlova sig with it.
27
72517
3328
De trodde att de inte hade mattegenen.
01:27
They thought they didn't
have the mathmatematik genegen.
28
75869
2073
Men när de var lite äldre
blev de mer aktiva
01:29
But when they were a bitbit olderäldre,
29
77966
1480
01:31
they tooktog a little agencybyrå
and decidedbestämt to engageförlova sig.
30
79470
2243
och bestämde sig för att engagera sig.
01:33
They foundhittades resourcesMedel like KhanKhan AcademyAkademin
31
81737
1852
De hittade resurser som Khan Academy
och de kunde fylla i luckorna
och bemästra begreppen,
01:35
and they were ablestånd to fillfylla in those gapsluckor
and masterbemästra those conceptsbegrepp,
32
83613
3150
och det förstärkte deras tankegångar
om att det inte var förutbestämt;
01:38
and that reinforcedförstärkt theirderas mindsetattityd
that it wasn'tvar inte fixedfast;
33
86787
2590
01:41
that they actuallyfaktiskt were capablekapabel
of learninginlärning mathematicsmatematik.
34
89401
3565
att de faktiskt var kapabla
att lära sig matte.
01:44
And in a lot of wayssätt, this is how
you would masterbemästra a lot of things in life.
35
92990
4053
Och på många sätt är detta
hur man bemästrar många saker i livet.
01:49
It's the way you would
learnlära sig a martialMartial artkonst.
36
97067
2299
Det är sättet du skulle
lära dig en kampsport.
01:51
In a martialMartial artkonst, you would
practiceöva the whitevit beltbälte skillsKompetens
37
99390
3166
I en kampsport skulle du öva
färdigheterna för det vita bältet
01:54
as long as necessarynödvändig,
38
102580
1413
så länge som nödvändigt,
01:56
and only when you've masteredbehärskar it
39
104017
1551
och först då du bemästrade det
01:57
you would moveflytta on to becomebli a yellowgul beltbälte.
40
105592
2135
skulle du gå vidare och få ett gult bälte.
Det är sättet du lär dig
ett musikinstrument:
01:59
It's the way you learnlära sig
a musicalmusikalisk instrumentinstrument:
41
107751
2071
02:01
you practiceöva the basicgrundläggande piecebit
over and over again,
42
109846
2294
du övar på den enkla delen
om och om igen,
02:04
and only when you've masteredbehärskar it,
43
112164
1588
och först när du bemästrar den
går du vidare till en mer avancerad.
02:05
you go on to the more advancedAvancerad one.
44
113776
1671
02:07
But what we pointpunkt out --
45
115471
1340
Men det vi poängterar...
02:08
this is not the way a traditionaltraditionell
academicakademisk modelmodell is structuredstrukturerad,
46
116835
4485
detta är inte hur en traditionell
akademisk modell är strukturerad,
02:13
the typetyp of academicakademisk modelmodell
that mostmest of us grewväxte up in.
47
121344
3335
den typ av akademisk modell
de flesta av oss växte upp i.
I en klassisk akademisk modell
02:16
In a traditionaltraditionell academicakademisk modelmodell,
48
124703
1542
02:18
we groupgrupp studentsstudenter togethertillsammans,
usuallyvanligtvis by ageålder,
49
126269
2419
grupperar vi ihop eleverna,
vanligen efter ålder,
02:20
and around middlemitten schoolskola,
50
128712
1279
och vid mellanstadiet,
02:22
by ageålder and perceiveduppfattas abilityförmåga,
51
130015
1846
utefter ålder och upplevd förmåga,
02:23
and we shepherdherde them all
togethertillsammans at the samesamma pacetakt.
52
131885
2558
och vi vallar dem alla
tillsammans i samma takt.
02:27
And what typicallytypiskt happenshänder,
53
135038
1297
Och vad som då händer,
säg att vi studerar
förberedande algebra i mellanstadiet,
02:28
let's say we're in a middlemitten schoolskola
pre-algebraPre-algebra classklass,
54
136359
2501
02:30
and the currentnuvarande unitenhet is on exponentsexponenter,
55
138884
1794
den aktuella enheten är exponenter,
02:32
the teacherlärare will give
a lectureföreläsning on exponentsexponenter,
56
140702
2190
och läraren ger en lektion om exponenter,
02:34
then we'llväl go home, do some homeworkläxa.
57
142916
2285
sedan går vi hem, gör våra läxor.
02:37
The nextNästa morningmorgon-,
we'llväl reviewrecension the homeworkläxa,
58
145225
2054
Nästa morgon går vi igenom läxorna,
02:39
then anotherannan lectureföreläsning, homeworkläxa,
lectureföreläsning, homeworkläxa.
59
147303
2348
sedan en ny lektion, läxor,
lektion, läxor.
02:41
That will continueFortsätta for about
two or threetre weeksveckor,
60
149675
2261
Det kommer fortsätta
i två eller tre veckor,
sedan får vi ett prov.
02:43
and then we get a testtesta.
61
151960
1175
02:45
On that testtesta, maybe I get a 75 percentprocent,
62
153159
3318
På det provet får jag
kanske 75 procent rätt,
02:48
maybe you get a 90 percentprocent,
63
156501
1417
du kanske får 90 procent,
02:49
maybe you get a 95 percentprocent.
64
157942
1984
och du kanske 95 procent.
02:51
And even thoughdock the testtesta identifiedidentifierade
gapsluckor in our knowledgekunskap,
65
159950
2747
Och fastän provet identifierade
luckor i vår kunskap,
02:54
I didn't know 25 percentprocent of the materialmaterial.
66
162721
1959
kunde jag inte 25 procent av materialet.
Till och med toppstudenten,
vilka fem procent kände hen inte till?
02:56
Even the A studentstuderande, what was
the fivefem percentprocent they didn't know?
67
164704
2972
02:59
Even thoughdock we'vevi har identifiedidentifierade the gapsluckor,
68
167700
1813
Även om vi identifierat luckorna,
03:01
the wholehela classklass will then
moveflytta on to the nextNästa subjectämne,
69
169537
2538
kommer hela klassen
sedan gå vidare till nästa ämne,
03:04
probablyförmodligen a more advancedAvancerad subjectämne
that's going to buildbygga on those gapsluckor.
70
172099
3402
förmodligen ett mer avancerat ämne
som kommer bygga på de luckorna.
03:07
It mightmakt be logarithmslogaritmer
or negativenegativ exponentsexponenter.
71
175525
3373
Det kan vara logaritmer
eller negativa exponenter.
03:10
And that processbearbeta continuesfortsätter,
and you immediatelyomedelbart startStart to realizeinse
72
178922
3031
Och den processen fortsätter,
och man börjar genast att inse
03:13
how strangekonstig this is.
73
181977
1175
hur konstigt detta är.
03:15
I didn't know 25 percentprocent
of the more foundationalgrundläggande thing,
74
183176
2771
Jag kunde inte 25 procent
av den mer fundamentala saken,
03:17
and now I'm beingvarelse pushedtryckte
to the more advancedAvancerad thing.
75
185971
2445
och nu pressas jag
till den mer avancerade saken.
03:20
And this will continueFortsätta for monthsmånader, yearsår,
all the way untilfram tills at some pointpunkt,
76
188440
3712
Och detta kommer fortsätta i månader, år,
hela vägen fram till någon punkt,
03:24
I mightmakt be in an algebraalgebra classklass
or trigonometrytrigonometri classklass
77
192176
2440
kanske studerar jag algebra
eller trigonometri
03:26
and I hitträffa a wallvägg.
78
194640
1257
och jag går in i väggen.
03:27
And it's not because algebraalgebra
is fundamentallyfundamentalt difficultsvår
79
195921
2654
Och det är inte för att algebra
fundamentalt är svårt
03:30
or because the studentstuderande isn't brightljus.
80
198599
3992
eller för att eleven inte är smart.
03:34
It's because I'm seeingseende an equationekvation
and they're dealingsom handlar om with exponentsexponenter
81
202615
3311
Det beror på att jag ser en ekvation
och de håller på med exponenter
03:37
and that 30 percentprocent
that I didn't know is showingsom visar up.
82
205950
2729
och de 30 procenten
som jag inte kunde visar sig nu.
03:40
And then I startStart to disengageKoppla ur.
83
208703
2829
Och då börjar jag bli oengagerad.
03:44
To appreciateuppskatta how absurdabsurd that is,
84
212469
3426
För att förstå hur absurt det är,
03:47
imaginetänka if we did other things
in our life that way.
85
215919
2745
föreställ dig att vi gjorde andra saker
i vårt liv på det sättet.
03:51
Say, home-buildinghem-byggnad.
86
219124
1454
Som husbygge.
03:52
(LaughterSkratt)
87
220602
2673
(Skratt)
Vi tar in entreprenören och säger,
03:56
So we bringföra in the contractorentreprenör and say,
88
224878
3394
"Man har sagt att vi har
två veckor på oss att bygga en grund.
04:00
"We were told we have
two weeksveckor to buildbygga a foundationfundament.
89
228296
2548
Gör vad du kan."
04:02
Do what you can."
90
230868
1336
04:04
(LaughterSkratt)
91
232228
2303
(Skratt)
04:06
So they do what they can.
92
234985
1792
Så de gör vad de kan.
04:08
Maybe it rainsregn.
93
236801
1156
Det kanske regnar.
04:09
Maybe some of the suppliesleveranser don't showshow up.
94
237981
1969
Kanske dyker inte några material upp.
04:11
And two weeksveckor latersenare,
the inspectorinspektör comeskommer, looksutseende around,
95
239974
3310
Och två veckor senare
kommer inspektören, ser sig om,
04:15
sayssäger, "OK, the concretebetong-
is still wetvåt right over there,
96
243308
2665
säger, "OK, betongen
är fortfarande blöt därborta,
04:17
that part'sen dels not quiteganska up to codekoda ...
97
245997
1852
den delen lever inte upp
till föreskrifterna ...
04:20
I'll give it an 80 percentprocent."
98
248838
1358
Jag ger den 80 procent rätt."
04:22
(LaughterSkratt)
99
250220
1064
(Skratt)
Du säger, "Bra! Det är ett C.
Vi bygger den första våningen."
04:23
You say, "Great! That's a C.
Let's buildbygga the first floorgolv."
100
251308
2735
04:26
(LaughterSkratt)
101
254067
1018
(Skratt)
04:27
SameSamma thing.
102
255109
1154
Samma sak.
Vi har två veckor, gör vad du kan,
inspektören kommer, det blir 75 procent.
04:28
We have two weeksveckor, do what you can,
inspectorinspektör showsvisar up, it's a 75 percentprocent.
103
256287
3839
04:32
Great, that's a D-plusD-plus.
104
260150
1159
Bra, det är ett D plus.
04:33
SecondAndra floorgolv, thirdtredje floorgolv,
105
261333
1246
Andra, tredje våningen,
och när du bygger den tredje våningen
kollapsar hela strukturen.
04:34
and all of a suddenplötslig,
while you're buildingbyggnad the thirdtredje floorgolv,
106
262603
2778
04:37
the wholehela structurestrukturera collapseskollapsar.
107
265405
1436
Om din reaktion är samma
som man vanligtvis har inom utbildning,
04:38
And if your reactionreaktion is the reactionreaktion
you typicallytypiskt have in educationutbildning,
108
266865
3244
eller den som många har,
04:42
or that a lot of folksfolk have,
109
270133
1341
säger du kanske,
vi hade en dålig entreprenör,
04:43
you mightmakt say, maybe
we had a baddålig contractorentreprenör,
110
271498
2106
kanske behövde vi en bättre inspektion
eller fler inspektioner.
04:45
or maybe we neededbehövs better inspectioninspektion
or more frequentfrekvent inspectioninspektion.
111
273628
3093
04:48
But what was really brokenbruten
was the processbearbeta.
112
276745
2249
Men vad som faktiskt gick sönder
var processen.
04:51
We were artificiallyartificiellt constrainingbegränsande
how long we had to something,
113
279018
3029
Vi begränsade artificiellt
hur länge vi behövde göra något,
04:54
prettySöt much ensuringatt säkerställa a variablevariabel outcomeresultat,
114
282071
2373
och garanterade i princip
ett varierade utfall,
04:56
and we tooktog the troubleproblem of inspectinginspekterande
and identifyingatt identifiera those gapsluckor,
115
284468
3524
och vi tog oss besväret att inspektera
och identifiera dessa luckor,
05:00
but then we builtbyggd right on toptopp of it.
116
288016
1933
men sedan byggde vi direkt på dem.
Tanken med att lära för att bemästra
är att göra raka motsatsen.
05:01
So the ideaaning of masteryMastery learninginlärning
is to do the exactexakt oppositemotsatt.
117
289973
2937
05:04
InsteadIstället of artificiallyartificiellt
constrainingbegränsande, fixingfixering
118
292934
2468
Istället för att konstlat
begränsa och slå fast
när och hur länge man jobbar på något,
05:07
when and how long you work on something,
119
295426
1988
05:09
prettySöt much ensuringatt säkerställa
that variablevariabel outcomeresultat,
120
297438
2218
i stort sett garantera
det variabela resultatet,
05:11
the A, B, C, D, F --
121
299680
1673
A, B, C, D, F ...
gör på det andra sättet.
05:13
do it the other way around.
122
301980
1484
Vad som är variabelt är när och hur länge
05:15
What's variablevariabel is when and how long
123
303844
1792
05:17
a studentstuderande actuallyfaktiskt has
to work on something,
124
305660
2094
en elev faktiskt måste arbeta på något,
05:19
and what's fixedfast is that
they actuallyfaktiskt masterbemästra the materialmaterial.
125
307778
3247
och vad som är fast är
att de faktiskt bemästrar materialet.
05:23
And it's importantViktig to realizeinse
126
311445
1651
Och det är viktigt att inse
05:25
that not only will this make the studentstuderande
learnlära sig theirderas exponentsexponenter better,
127
313120
3365
att detta inte enbart hjälper eleven
lära sig mer om exponenter,
05:28
but it'lldet kommer reinforceförstärka
the right mindsetattityd musclesmuskler.
128
316509
2958
utan att det förstärker
det rätta tankesättet.
05:31
It makesgör them realizeinse that if you got
20 percentprocent wrongfel on something,
129
319491
3428
Det får dem att inse att om du fick
20 procent fel på något,
05:34
it doesn't mean that you have
a C brandedmärkesvaror in your DNADNA somehowpå något sätt.
130
322943
3389
betyder det inte att du har ett C
märkt i ditt DNA på något sätt.
Det betyder att du
borde fortsätta att arbeta med det.
05:38
It meansbetyder that you should just
keep workingarbetssätt on it.
131
326356
2434
05:40
You should have gritgrus;
you should have perseveranceuthållighet;
132
328814
2492
Du bör ha kurage; du bör ha uthållighet;
05:43
you should take agencybyrå over your learninginlärning.
133
331330
2141
du bör ta makten över din inlärning.
Många skeptiker kanske säger,
jovisst, det är ju bra,
05:45
Now, a lot of skepticsskeptiker mightmakt say,
well, hey, this is all great,
134
333908
2990
filosofiskt sett, hela idén
om att bemästra det man lär in
05:48
philosophicallyphilosophically, this wholehela ideaaning
of mastery-basedMastery-baserade learninginlärning
135
336922
2721
att koppla det till ett tankesätt,
05:51
and its connectionförbindelse to mindsetattityd,
136
339667
1436
05:53
studentsstudenter takingtar agencybyrå
over theirderas learninginlärning.
137
341127
2099
elever som tar makten över sin inlärning.
05:55
It makesgör a lot of sensekänsla,
but it seemsverkar impracticalopraktisk.
138
343250
3135
Det verkar mycket vettigt,
men det verkar opraktiskt.
05:58
To actuallyfaktiskt do it, everyvarje studentstuderande
would be on theirderas ownegen trackspåra.
139
346409
3397
För att verkligen göra det
ska varje elev vara på sin egen bana.
Den skulle behöva vara personanpassad,
06:01
It would have to be personalizedpersonlig,
140
349830
1624
06:03
you'ddu skulle have to have privateprivat tutorshandledare
and worksheetskalkylblad for everyvarje studentstuderande.
141
351478
3182
man måste ha privatlärare
och arbetsblad för varje student.
06:06
And these aren'tinte newny ideasidéer --
142
354684
1499
Och det här är inga nya idéer,
06:08
there were experimentsexperiment
in WinnetkaWinnetka, IllinoisIllinois, 100 yearsår agosedan,
143
356207
2826
det fanns experiment
i Winnetka, Illinois för 100 år sedan,
där eleverna lärde in för att bemästra
och man såg bra resultat,
06:11
where they did mastery-basedMastery-baserade learninginlärning
and saw great resultsresultat,
144
359057
2818
06:13
but they said it wouldn'tskulle inte scaleskala
because it was logisticallylogistiskt difficultsvår.
145
361899
3297
men de sa att det inte skulle fungera
eftersom det var logistiskt svårt.
06:17
The teacherlärare had to give differentannorlunda
worksheetskalkylblad to everyvarje studentstuderande,
146
365220
2907
Läraren måste ge olika
arbetsblad till varje elev,
ge bedömningar på begäran.
06:20
give on-demandpå begäran assessmentsbedömningar.
147
368151
1288
06:21
But now todayi dag, it's no longerlängre impracticalopraktisk.
148
369463
2261
Men idag är det inte längre opraktiskt.
06:23
We have the toolsverktyg to do it.
149
371748
1366
Vi har verktygen för det.
06:25
StudentsStudenter see an explanationförklaring
at theirderas ownegen time and pacetakt?
150
373138
2595
Ska elever se en förklaring
i sin egen takt?
06:27
There's on-demandpå begäran videovideo- for that.
151
375757
1595
Det finns onlinevideor för det.
Behöver de öva? Behöver de återkoppling?
06:29
They need practiceöva? They need feedbackåterkoppling?
152
377376
2072
06:31
There's adaptiveadaptiv exercisesövningar
readilylätt availabletillgängliga for studentsstudenter.
153
379472
4440
Det finns adaptiva övningar
lätt tillgängliga för elever.
06:36
And when that happenshänder,
all sortssorterar of neatpropert things happenhända.
154
384311
2594
Och när det händer,
händer alla sorters fiffiga saker.
06:38
One, the studentsstudenter can actuallyfaktiskt
masterbemästra the conceptsbegrepp,
155
386929
2773
Ett, studenterna kan faktiskt
bemästra begreppen,
men de bygger också upp
sin tro på att kunna utvecklas,
06:41
but they're alsoockså buildingbyggnad
theirderas growthtillväxt mindsetattityd,
156
389726
2195
06:43
they're buildingbyggnad gritgrus, perseveranceuthållighet,
157
391945
1797
de bygger beslutsamhet, uthållighet,
06:45
they're takingtar agencybyrå over theirderas learninginlärning.
158
393766
2023
de tar makten över sitt lärande.
06:47
And all sortssorterar of beautifulvacker things
can startStart to happenhända
159
395813
2557
Alla möjliga sorters vackra saker
kan börja hända,
06:50
in the actualfaktisk classroomklassrum.
160
398394
1636
i det faktiska klassrummet.
06:52
InsteadIstället of it beingvarelse focusedfokuserade
on the lectureföreläsning,
161
400054
2058
Istället för att man
fokuserar på lektionen
06:54
studentsstudenter can interactpåverka varandra with eachvarje other.
162
402136
1818
kan eleverna interagera med varandra.
De kan bemästra ämnet på en djupare nivå
06:55
They can get deeperdjupare masteryMastery
over the materialmaterial.
163
403978
2158
De kan gå in i simuleringar,
Sokratisk dialog.
06:58
They can go into simulationssimuleringar,
SocraticSokratiska dialoguedialog.
164
406160
2353
07:00
To appreciateuppskatta what we're talkingtalande about
165
408537
2679
För att förstå vad vi pratar om
07:03
and the tragedytragedi of lostförlorat potentialpotential here,
166
411240
4047
och den tragiska förlusten
av potential här,
07:07
I'd like to give a little bitbit
of a thought experimentexperimentera.
167
415311
3143
skulle jag vilja berätta om
ett litet tankeexperiment.
07:10
If we were to go 400 yearsår
into the pastdåtid to WesternWestern EuropeEuropa,
168
418985
5066
Om vi skulle gå tillbaka
400 år i Västeuropa,
07:16
whichsom even then, was one of the more
literateskrivkunnig partsdelar of the planetplanet,
169
424075
3164
vilket redan då var en
av de mer bildade delarna av planeten,
07:19
you would see that about 15 percentprocent
of the populationbefolkning knewvisste how to readläsa.
170
427263
3727
var det så att runt 15 procent
av populationen kunde läsa.
07:23
And I suspectmisstänka that if you askedfrågade someonenågon
who did know how to readläsa,
171
431556
3638
Och jag misstänker att
om du frågade någon som kunde läsa,
07:27
say a membermedlem of the clergyprästerskapet,
172
435218
1896
till exempel någon i prästerskapet,
07:29
"What percentageprocentsats of the populationbefolkning
do you think is even capablekapabel of readingläsning?"
173
437138
3612
"Hur många procent av populationen
tror du ens är kapabla att läsa?"
07:32
They mightmakt say, "Well,
with a great educationutbildning systemsystemet,
174
440774
3561
Skulle de kanske säga,
"Tja, med ett bra utbildningssystem,
07:36
maybe 20 or 30 percentprocent."
175
444359
2244
kanske 20 eller 30 procent."
07:39
But if you fastsnabb forwardfram- to todayi dag,
176
447424
1587
Men om du spolar fram till idag,
07:41
we know that that predictionförutsägelse
would have been wildlyvilt pessimisticpessimistisk,
177
449035
3015
vet vi att den förutsägelsen
skulle varit väldigt pessimistisk,
07:44
that prettySöt closestänga to 100 percentprocent
of the populationbefolkning is capablekapabel of readingläsning.
178
452074
4125
att nästan 100 procent av populationen
är kapabel att läsa.
07:48
But if I were to askfråga you
a similarliknande questionfråga:
179
456223
2551
Men om jag skulle ställa dig
en liknande fråga:
07:51
"What percentageprocentsats of the populationbefolkning
do you think is capablekapabel
180
459494
3539
"Hur många procent av befolkningen
tror du är kapabel
07:55
of trulyverkligt masteringMastering calculustandsten,
181
463057
2873
att verkligen bemästra kalkylering,
07:57
or understandingförståelse organicorganisk chemistrykemi,
182
465954
3013
eller förstå organisk kemi,
08:00
or beingvarelse ablestånd to contributebidra
to cancercancer researchforskning?"
183
468991
3286
eller att kunna bidra
till cancerforskning?"
08:04
A lot of you mightmakt say, "Well,
with a great educationutbildning systemsystemet,
184
472301
2897
Många av er kanske skulle säga,
"Ja, med ett bra utbildningssystem,
08:07
maybe 20, 30 percentprocent."
185
475222
2022
kanske 20, 30 procent."
Men vad händer om denna uppskattning
08:09
But what if that estimateuppskatta
186
477778
1313
08:11
is just basedbaserad on your ownegen experienceerfarenhet
in a non-masteryicke-mastery frameworkramverk,
187
479115
3387
bara är baserad på egna erfarenheter
där man inte lärt in för att bemästra,
08:14
your ownegen experienceerfarenhet with yourselfsjälv
or observingobservera your peersjämnåriga,
188
482526
2832
erfarenheter du fått själv
eller av att observera kamrater,
08:17
where you're beingvarelse pushedtryckte
at this setuppsättning pacetakt throughgenom classesklasser,
189
485382
2789
där du pressas i en fast takt
genom lektioner,
08:20
accumulatingackumulera all these gapsluckor?
190
488195
1339
och samlar på dig luckor?
08:21
Even when you got that 95 percentprocent,
191
489558
1641
Även när du fick 95 procent,
08:23
what was that fivefem percentprocent you missedmissade?
192
491223
1812
vad var de fem procent som du missade?
08:25
And it keepshåller accumulatingackumulera --
you get to an advancedAvancerad classklass,
193
493059
2727
Det fortsätter samlas -
du kommer till en avancerad klass,
08:27
all of a suddenplötslig you hitträffa a wallvägg and say,
194
495810
1872
plötsligt träffar du en vägg och säger,
"Jag skulle nog inte bli cancerforskare,
08:29
"I'm not meantbetydde to be a cancercancer researcherforskare;
195
497706
2003
eller fysiker, eller matematiker."
08:31
not meantbetydde to be a physicistfysiker;
not meantbetydde to be a mathematicianmatematiker."
196
499733
2928
Jag misstänker att det faktiskt är fallet,
08:34
I suspectmisstänka that that actuallyfaktiskt is the casefall,
197
502685
1977
08:36
but if you were allowedtillåten to be operatingrörelse
in a masteryMastery frameworkramverk,
198
504686
3826
men om du fick arbeta med
att bemästra kunskap
08:40
if you were allowedtillåten to really
take agencybyrå over your learninginlärning,
199
508536
3417
om du verkligen fick
ta makten över din inlärning,
08:43
and when you get something wrongfel,
200
511977
1596
och när du svarar fel,
08:45
embraceomfamning it -- viewse that failurefel
as a momentögonblick of learninginlärning --
201
513597
2792
omfamna det, se misslyckandet
som ett ögonblick av lärande.
Andelen som verkligen
skulle kunna bemästra kalkylering
08:48
that numbersiffra, the percentprocent
that could really masterbemästra calculustandsten
202
516413
3957
08:52
or understandförstå organicorganisk chemistrykemi,
203
520394
1760
eller förstå organisk kemi,
08:54
is actuallyfaktiskt a lot closernärmare to 100 percentprocent.
204
522178
2502
är faktiskt mycket närmare 100 procent.
08:57
And this isn't even just a "nicetrevlig to have."
205
525601
2857
Och det är inte bara
något som är "bra att ha".
09:01
I think it's a socialsocial imperativenödvändigt.
206
529019
2063
Jag tror att det är
en social nödvändighet.
09:03
We're exitingavsluta what you could call
the industrialindustriell ageålder
207
531511
3851
Vi lämnar vad man kan kalla
den industriella eran
09:07
and we're going into
this informationinformation revolutionrotation.
208
535386
3804
och vi kommer in
i en informationsrevolution.
Det är tydligt att en del saker händer.
09:11
And it's clearklar that some
things are happeninghappening.
209
539646
2174
Under den industriella eran
var samhället en pyramid.
09:13
In the industrialindustriell ageålder,
societysamhälle was a pyramidpyramid.
210
541844
2113
09:15
At the basebas of the pyramidpyramid,
you neededbehövs humanmänsklig laborarbetskraft.
211
543981
4652
Vid pyramidens bas
behöver man mänsklig arbetskraft.
09:21
In the middlemitten of the pyramidpyramid,
you had an informationinformation processingbearbetning,
212
549085
3333
I mitten av pyramiden
hade man informationsbehandling,
09:24
a bureaucracybyråkrati classklass,
213
552442
1598
en byråkratiklass,
09:26
and at the toptopp of the pyramidpyramid,
you had your ownersägare of capitalhuvudstaden
214
554064
3674
och i toppen av pyramiden
fanns ägarna av kapital
09:29
and your entrepreneursentreprenörer
215
557762
1999
och entreprenörer
09:31
and your creativekreativ classklass.
216
559785
1452
och en kreativ klass.
09:33
But we know what's happeninghappening alreadyredan,
217
561904
1796
Men vi vet vad som händer redan,
09:35
as we go into this informationinformation revolutionrotation.
218
563724
2015
när vi går in i informationsrevolutionen.
09:37
The bottombotten of that pyramidpyramid,
automationAutomation, is going to take over.
219
565763
2953
Botten av pyramiden,
automation, kommer att ta över.
09:40
Even that middlemitten tierTier,
informationinformation processingbearbetning,
220
568740
2325
Även mellanskiktet,
informationsbearbetning,
09:43
that's what computersdatorer are good at.
221
571089
1626
det är vad datorer är bra på.
09:44
So as a societysamhälle, we have a questionfråga:
222
572739
1747
Vårt samhälle står inför en fråga:
09:46
All this newny productivityproduktivitet is happeninghappening
because of this technologyteknologi,
223
574510
3118
All denna nya produktivitet uppstår
på grund av teknik,
men vem deltar i den?
09:49
but who participatesmedverkar in it?
224
577652
1330
09:51
Is it just going to be that very toptopp
of the pyramidpyramid, in whichsom casefall,
225
579006
3195
Kommer det bara vara toppen
av pyramiden, och i så fall
vad gör alla andra?
09:54
what does everyonealla elseannan do?
226
582225
1341
Hur fungerar de?
09:55
How do they operatefungera?
227
583590
1166
Eller gör vi något
som är mer ambitiöst?
09:56
Or do we do something
that's more aspirationalmålsättning?
228
584780
2420
09:59
Do we actuallyfaktiskt attemptförsök
to invertInvertera the pyramidpyramid,
229
587581
3110
Ska vi verkligen försöka
att invertera pyramiden,
10:02
where you have a largestor creativekreativ classklass,
230
590715
2001
där man har en stor kreativ klass,
10:04
where almostnästan everyonealla
can participatedelta as an entrepreneurentreprenör,
231
592740
3681
där nästan alla
kan delta som entreprenör,
10:08
an artistkonstnär, as a researcherforskare?
232
596445
1945
konstnär eller forskare?
Och jag tror inte att detta är en utopi.
10:10
And I don't think that this is utopianutopiska.
233
598850
1930
Jag tror verkligen att allt detta
är baserat på idén
10:12
I really think that this
is all basedbaserad on the ideaaning
234
600804
2364
10:15
that if we let people
tapknacka into theirderas potentialpotential
235
603192
2184
att om vi låter folk
utnyttja sin potential
10:17
by masteringMastering conceptsbegrepp,
236
605400
1964
genom att bemästra begrepp,
10:19
by beingvarelse ablestånd to exerciseträning agencybyrå
over theirderas learninginlärning,
237
607388
3577
genom att kunna ta makten
över sitt lärande,
10:22
that they can get there.
238
610989
1342
kan de komma dit.
10:24
And when you think of it
as just a citizenmedborgare of the worldvärld,
239
612672
4000
Och när man tänker på det
som världsmedborgare,
10:28
it's prettySöt excitingspännande.
240
616696
1263
är det ganska spännande.
10:29
I mean, think about
the typetyp of equityeget kapital we can we have,
241
617983
2628
Tänk bara på
den jämställdhet vi kan få,
10:32
and the rateBetygsätta at whichsom civilizationcivilisation
could even progressframsteg.
242
620635
3204
och i vilken hastighet
civilisationen ens kan framskrida.
10:36
And so, I'm prettySöt optimisticoptimistisk about it.
243
624339
2213
Och därför är jag
ganska optimistisk om det.
10:38
I think it's going to be
a prettySöt excitingspännande time to be aliveLevande.
244
626576
3563
Jag tror att det kommer vara
en ganska spännande tid att leva.
10:42
Thank you.
245
630163
1166
Tack.
10:43
(ApplauseApplåder)
246
631353
5477
(Applåder)
Translated by Nina Lindholm
Reviewed by Annika Bidner

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sal Khan - Educator and social entrepreneur
In 2004, Sal Khan, a hedge fund analyst, began making math tutorials for his cousins. Twelve years later, Khan Academy has more than 42 million registered users from 190 countries, with tutorials on subjects from basic math through economics, art history, computer science, health, medicine and more.

Why you should listen

Salman "Sal" Khan is the founder and chief executive officer of Khan Academy, a not-for-profit with a mission of providing a free, world-class education for anyone, anywhere.

Khan Academy started as a passion project in 2004. Khan's cousin was struggling with math, so he tutored her remotely and posted educational videos on YouTube. So many people watched the videos that eventually Khan quit his job at a hedge fund and pursued Khan Academy full time. Today Khan Academy has more than 100 employees in Mountain View, California. Khan Academy believes learners of all ages should have unlimited access to free educational content they can master at their own pace. Its resources cover preschool through early college education, including math, grammar, biology, chemistry, physics, economics, finance and history. Additionally, Khan Academy offers free personalized SAT test prep in partnership with the test developer, the College Board. More than 42 million registered users access Khan Academy in dozens of languages across 190 countries.

Khan has been profiled by "60 Minutes," featured on the cover of Forbes, and recognized as one of TIME’s "100 Most Influential People in the World." In his book, The One World Schoolhouse: Education Reimagined, Sal outlines his vision for the future of education.

Khan holds three degrees from MIT and an MBA from Harvard Business School.

More profile about the speaker
Sal Khan | Speaker | TED.com