English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2009

Bertrand Piccard: My solar-powered adventure

Bertrand Piccards sol-drivna äventyr

Filmed
Views 783,482

Sedan årtiondets början har äventyraren Bertrand Piccard gett oss en utmaning: Hitta motivation i vad som verkar omöjligt. Han delar sina egna planer på att göra vad många påstår är omöjligt -- att flyga jorden runt, utan stop, i en sol-driven luftfarkost.

- Solar adventurer
Bertrand Piccard circumnavigated the Earth in a hot-air balloon. Now he wants to circle it in an airplane powered only by solar energy. Full bio

Well, I learnedlärt mig a lot ofav thingssaker about ballooningBallongflygning,
Jag lärde mig en hel del saker om att åka ballong,
00:15
especiallyspeciellt at the endslutet ofav thesedessa balloonballong flightsflyg
särskilt vid slutet av dessa ballongfärder
00:19
aroundrunt the worldvärld I did withmed BrianBrian JonesJones.
runt världen tillsamamns med Brian Jones.
00:23
WhenNär I tooktog thisdetta picturebild,
När jag tog denna bilden,
00:25
the windowfönster was frozenfrysta becausedärför att ofav the moisturefukt ofav the nightnatt.
var rutan igenfrusen på grund av fukten under natten.
00:27
And on the otherandra sidesida theredär was a risingstigande sunSol.
Och på andra sidan gick solen upp.
00:31
So, youdu seese thatden där on the otherandra sidesida ofav iceis
Så på andra sidan isen
00:33
youdu have the unknownokänd,
har du det okända,
00:37
youdu have the non-obviousicke uppenbara,
har du det icke uppenbara,
00:39
youdu have the non-seenicke sett,
har du det ej sedda,
00:42
for the peoplepersoner whovem don'tinte darevåga
för människor som inte vågar
00:44
to go throughgenom the iceis.
gå igenom isen.
00:46
ThereDet are so manymånga peoplepersoner
Det finns så många människor
00:48
whovem preferföredra to sufferlida in the iceis theyde knowkänna till
som föredrar att pinas inuti isen de känner till
00:50
insteadistället ofav takingtar the riskrisk ofav going throughgenom the iceis
istället för att ta risken och gå igenom isen
00:53
to seese whatvad theredär is on the otherandra sidesida.
och se vad som kan finnas på andra sidan.
00:56
And I thinktror that'sdet är oneett ofav the mainhuvud problemsproblem ofav ourvår societysamhälle.
Och jag tror att det är ett av huvudproblemen med vårt samhälle.
00:59
WeVi learnlära sig, maybekanske notinte the famouskänd TEDTED audiencepublik,
Vi lär oss, kanske inte den välkända TED publiken,
01:03
butmen so manymånga otherandra peoplepersoner learnlära sig,
men så många andra lär sig
01:06
thatden där the unknownokänd, the doubtstvivel,
att det okända, det tvivelaktiga,
01:09
the questionfråga marksmärken are dangerousfarlig.
frågetecknen är farliga.
01:11
And wevi have to resistmotstå to the changesförändringar.
Och vi lär oss att stå emot förändringar.
01:13
WeVi have to keepha kvar everythingallt underunder controlkontrollera.
Vi måste ha allt under kontrol.
01:16
Well, the unknownokänd is partdel ofav life.
Men, det okända är en del av livet.
01:20
And in thatden där sensekänsla, ballooningBallongflygning is a beautifulvacker metaphorliknelse.
Och i den bemärkelsen är ballongflygande en vacker metafor.
01:23
BecauseEftersom in the balloonballong, like in life,
Eftersom i ballongen, liksom i livet,
01:27
wevi go verymycket well in unforeseenoförutsedda directionsvägbeskrivning.
rör vi oss lätt i oförutsedda riktningar.
01:30
WeVi want to go in a directionriktning,
Vi vill ta oss i en riktning,
01:33
butmen the windsvindar pushskjuta på us in anotherannan directionriktning, like in life.
men vinden knuffar oss i en annan, precis som i livet.
01:35
And as longlång as wevi fightbekämpa horizontallyhorisontellt,
Och så länge vi flyger horisontellt,
01:38
againstmot life, againstmot the windsvindar,
mot livet, mot vinden,
01:41
againstmot what'svad är happeninghappening to us,
mot vad vi upplever,
01:44
life is a nightmaremardröm.
då är livet en mardröm.
01:46
HowHur do wevi steerstyra a balloonballong?
Hur styr man en ballong?
01:49
By understandingförståelse thatden där the atmosphereatmosfär
Genom att förstå att atmosfären
01:51
is madegjord outut ofav severalflera differentannorlunda layersskikten ofav windvind
består av många olika lager med vind
01:53
whichsom allAllt have differentannorlunda directionriktning.
vilka alla går i olika riktningar.
01:56
So, thensedan, wevi understandförstå thatden där ifom wevi want to changeByta ourvår trajectorybana,
Så, då förstår vi att om vi vill ändra riktning,
01:59
in life, oreller in the balloonballong,
i livet, eller i ballongen,
02:02
wevi have to changeByta altitudehöjd.
måste vi ändra höjden.
02:05
ChangingÄndra altitudehöjd, in life,
Att ändra höjden i livet,
02:07
thatden där meansbetyder raisinghöjning to anotherannan psychologicalpsykologisk, philosophicalfilosofiska,
innebär att höja sig till en annan psykologisk, filosofisk,
02:09
spiritualandlig levelnivå.
spirituell nivå.
02:13
ButMen howhur do wevi do thatden där?
Men hur gör vi det?
02:15
In ballooningBallongflygning, oreller in life,
I ballongflygande, eller i livet,
02:17
howhur do wevi changeByta altitudehöjd?
hur ändrar vi vår höjd?
02:19
HowHur do wevi go fromfrån the metaphorliknelse
Hur tar vi oss från metaforen
02:21
to somethingnågot moreMer practicalpraktisk thatden där wevi can reallyverkligen
till något mer praktiskt som vi faktiskt kan
02:23
useanvända sig av everyvarje daydag?
använda varje dag?
02:25
Well, in a balloonballong it'sdess easylätt, wevi have ballastballast.
Nå, i en ballong är det lätt, där finns ballast.
02:27
And whennär wevi dropsläppa the ballastballast overboardöverbord wevi climbklättra.
Och när vi kastar ballast överbord stiger vi.
02:29
SandSand, watervatten, allAllt the equipmentUtrustning wevi don'tinte needbehöver anymorelängre.
Sand, vatten, all den utrustning vi inte behöver mera.
02:34
And I thinktror in life itDet should be exactlyexakt like thisdetta.
Och jag tror att vi borde göra exakt så i livet också.
02:38
YouDu knowkänna till, whennär peoplepersoner speaktala about pioneeringbanbrytande spiritanda,
Ni vet, när folk talar om ett banbrytande sinneslag,
02:41
verymycket oftenofta theyde believetro thatden där pioneerspionjärerna
tror de väldigt ofta att pionjärer
02:44
are the onesettor whovem have newny ideasidéer.
är de som har nya ideér.
02:46
It'sDen har notinte truesann.
Det är inte sant.
02:48
The pioneerspionjärerna are notinte the onesettor whovem have newny ideasidéer,
Pionjärerna är inte de som har nya ideér,
02:50
becausedärför att newny ideasidéer are so easylätt to have.
för nya ideér är lätta att få.
02:52
WeVi justbara closestänga ourvår eyesögon for a minuteminut wevi allAllt come backtillbaka
Vi blundar bara i någon minut så kommer vi alla tillbaka
02:54
withmed a lot ofav newny ideasidéer.
med massa nya ideér.
02:56
NoNej, the pioneerpionjär is the oneett whovem
Nej, pionjärerna är dem som
02:58
allowstillåter himselfhan själv to throwkasta overboardöverbord a lot ofav ballastballast.
tillåter sig själv att kasta bort mycket ballast.
03:00
HabitsVanor, certaintiessjälvklarheter,
Vanor, säkerheter,
03:03
convictionsfällande domar, exclamationutropstecken marksmärken,
övertygelser, utropstecken,
03:06
paradigmsparadigm, dogmasdogm.
tankesystem, dogmas.
03:11
And whennär wevi are ablestånd to do thatden där,
Och när vi lyckas göra det
03:13
whatvad happenshänder?
vad händer då?
03:15
Life is notinte anymorelängre
Livet är inte längre
03:17
justbara oneett linelinje going in oneett directionriktning
en enda linje som går i en riktning
03:19
in oneett dimensiondimensionera. NoNej.
i en dimension. Nej.
03:23
Life is going to be madegjord outut ofav allAllt the possiblemöjlig linesrader
Livet kommer bestå av alla möjliga linjer
03:25
thatden där go in allAllt the possiblemöjlig directionsvägbeskrivning
som går i alla möjliga riktningar
03:29
in threetre dimensionsmått.
i tre dimensioner.
03:31
And pioneeringbanbrytande spiritanda will be eachvarje timetid wevi allowtillåta ourselvesoss själva
Och banbrytande sinnelag kommer uppstå varje gång vi tillåter oss själva
03:35
to exploreutforska thisdetta verticalvertikal axisaxel.
att utforska denna vertikala axel.
03:37
OfAv coursekurs notinte justbara like the atmosphereatmosfär in the balloonballong,
Självklart inte precis som atmosfären i ballonen,
03:40
butmen in life itselfsig.
utan i livet själv.
03:42
ExploreUtforska thisdetta verticalvertikal axisaxel, thatden där meansbetyder
Utforska denna vertikala axel betyder att
03:44
exploreutforska allAllt the differentannorlunda wayssätt to do,
utforska alla olika vägar man kan ta sig,
03:47
allAllt the differentannorlunda wayssätt to behavebete sig, allAllt the differentannorlunda wayssätt to thinktror,
alla olika sätt att bete sig, alla olika sätt att tänka,
03:49
beforeinnan wevi findhitta the oneett thatden där goesgår in the directionriktning wevi wishönskar.
innan vi hittar den som går i riktingen vi önskar.
03:53
ThisDetta is verymycket practicalpraktisk.
Detta är väldigt praktiskt.
03:58
ThisDetta can be in politicspolitik.
Detta kan vara i politiken.
04:00
ThisDetta can be in spiritualityandlighet.
Det kan vara i det spirituella.
04:02
ThisDetta can be in environmentmiljö,
Det kan vara i naturen,
04:04
in financefinansiera, in educationutbildning ofav childrenbarn.
i ekonomin, i barnens utbildning.
04:06
I deeplydjupt believetro
Jag tror starkt
04:09
thatden där life is a muchmycket greaterstörre adventureäventyr
att livet är ett mycket större äventyr
04:11
ifom wevi managehantera to do politicspolitik
om vi lyckas ha politik
04:14
withoututan the trenchTrench betweenmellan the left and the right wingvinge.
utan fåran mellan den vänstra och högra sidan.
04:16
BecauseEftersom wevi will throwkasta awaybort thesedessa politicalpolitisk dogmasdogm.
För vi kommer kasta bort dessa politiska dogmas.
04:20
I deeplydjupt believetro thatden där wevi can makegöra muchmycket moreMer protectionskydd ofav the environmentmiljö
Jag tror starkt att vi kan göra mycket mer för att skydda miljön
04:24
ifom wevi get ridbefria -- ifom wevi throwkasta overboardöverbord
om vi gör oss av med -- kastar överbord
04:28
thisdetta fundamentalismfundamentalism thatden där somenågra ofav the greensgröna have showedvisade in the pastdåtid.
den fundamentalism som vissa av de gröna visat på i det förgångna.
04:31
And thatden där wevi can aimsyfte for muchmycket higherhögre spiritualityandlighet
Och om vi siktar högre spirituellt
04:35
ifom wevi get ridbefria ofav the religiousreligiös dogmasdogm.
om vi gör oss av med de religösa lärosatserna.
04:38
ThrowingKasta overboardöverbord, as ballastballast, to changeByta ourvår directionriktning.
Kasta det överbord, som ballast, för att ändra riktning.
04:40
Well, thesedessa basicallyi grund och botten are thingssaker I believedtros in suchsådan a longlång timetid.
Detta är i grunden saker som jag trott på under väldigt lång tid.
04:44
ButMen actuallyfaktiskt I had to go aroundrunt the worldvärld in a balloonballong
Men jag var tvungen att ta mig runt hela världen i en ballong
04:47
to be invitedinbjudna to talkprata about itDet.
för att bli inbjuden att tala om det.
04:49
(LaughterSkratt)
(Skratt)
04:51
(ApplauseApplåder)
(Applåder)
04:54
It'sDen har clearklar thatden där it'sdess notinte easylätt to knowkänna till whichsom ballastballast to dropsläppa
Det är självklart att det inte är lätt att veta vilken ballast man borde kasta
05:00
and whichsom altitudehöjd to take. SometimeNågon gång wevi needbehöver
och vilken höjd man borde ligga på. Ibland behöver vi
05:04
friendsvänner, familyfamilj membersmedlemmar oreller a psychiatristpsykiater.
vänner, familj eller en psykolog.
05:06
Well, in balloonsballonger wevi needbehöver weatherväder menmän,
I ballongen behöver vi metrologen,
05:09
the oneett whovem calculateBeräkna the directionriktning ofav eachvarje layerlager ofav windvind,
han som beräknar riktningen i varje lager av vind,
05:12
at whichsom altitudehöjd, in orderbeställa to helphjälpa the balloonistballongflygare.
vid vilken höjd, för att hjälpa ballongföraren.
05:16
ButMen sometimesibland it'sdess verymycket paradoxicalparadoxal.
Men ibland är det väldigt paradoxalt.
05:19
WhenNär BrianBrian JonesJones and I were flyingflygande aroundrunt the worldvärld,
När Brian Jones och jag flög runt världen,
05:22
the weatherväder manman askedfrågade us, oneett daydag, to flyflyga
bad meterologen oss en dag att flyga
05:25
quiteganska lowlåg, and verymycket slowlångsam.
relativt lågt, och väldigt sakta.
05:27
And whennär wevi calculatedberäknas wevi thought we'revi neveraldrig going to makegöra itDet
Och när vi räknade på det trodde vi aldrig att vi skulle klara oss
05:30
aroundrunt the worldvärld at thatden där speedfart.
runt världen i den farten.
05:32
So, wevi disobeyedlydde. WeVi flewflög muchmycket higherhögre, and doubledubbel the speedfart.
Så vi lydde inte. Vi flög mycket högre, och dubbelt så snabbt.
05:35
And I was so proudstolt to have foundhittades thatden där jetstreamJetstream
Och jag var jättestolt över att ha funnit den jetstreamen
05:39
thatden där I calledkallad the weatherväder manman,
så jag ringde upp meterologen,
05:42
and I toldberättade himhonom, "HeyHallå, guykille, don'tinte youdu thinktror we'revi goodBra pilotspiloter upupp theredär?
och berättade för honom, "Hej gubbe, tycker du inte vi är bra piloter här uppe?
05:44
WeVi flyflyga twicedubbelt the speedfart youdu predictedförutsagd."
Vi flyger dubbelt så snabbt än du förutspådde."
05:47
And hehan toldberättade memig, "Don'tGör inte do thatden där. Go downner immediatelyomedelbart
Och då sade han, "Gör inte det. Gå ner genast
05:50
in orderbeställa to slowlångsam downner."
och sakta ner."
05:52
And I startedsatte igång to argueargumentera. I saidsa, "I'mJag är notinte going to do thatden där.
Och jag började argumentera. Jag sade, "Jag kommer inte göra det.
05:54
WeVi don'tinte have enoughtillräckligt gasgas to flyflyga so slowlångsam."
Vi har inte tillräckligt med bränsle för att flyga så sakta."
05:56
And hehan toldberättade memig, "YesJa, butmen withmed the lowlåg pressuretryck youdu have on yourdin left
Och han sade till mig, "Ja, men med det lågtrycket du har på din vänstra sida
05:59
ifom youdu flyflyga too fastsnabb, in a couplepar ofav hourstimmar
flyger du för snabbt, kommer du om ett par timmar
06:02
youdu will turnsväng left and endslutet upupp at the NorthNorr PolePole.
svänga vänster och sluta i Nordpolen."
06:05
(LaughterSkratt)
(Skratt)
06:07
And thensedan hehan askedfrågade memig --
Och då frågade han mig --
06:09
and thisdetta is somethingnågot I will neveraldrig forgetglömma in mymin life --
och detta är något jag aldrig kommer glömma --
06:11
hehan justbara askedfrågade memig, "You'reDu är the goodBra pilotpilot upupp theredär.
han frågade mig, "Du är den duktiga piloten.
06:14
WhatVad do youdu reallyverkligen want? YouDu want to go verymycket fastsnabb
Vad vill du helst? Åka väldigt snabbt
06:17
in the wrongfel directionriktning, oreller slowlylångsamt in the goodBra directionriktning?
i fel riktning, eller sakta i rätt?"
06:19
(LaughterSkratt)
(Skratt)
06:22
(ApplauseApplåder)
(Applåder)
06:25
And thisdetta is whyVarför youdu needbehöver weathermenWeathermen.
Detta är varför du behöver en meterolog.
06:27
ThisDetta is whyVarför youdu needbehöver peoplepersoner withmed long-termlångsiktigt visionsyn.
Detta är varför du behöver människor som ser långsiktigt.
06:29
And thisdetta is preciselyexakt whatvad failsmisslyckas
Och detta är precis vad man misslyckas med
06:32
in the politicalpolitisk visionsvisioner wevi have nownu,
i de politiska visionerna vi har nu,
06:35
in the politicalpolitisk governmentsregeringar.
i de politiska statsskicken.
06:38
WeVi are burningbrinnande, as youdu heardhört,
Vi bränner, som ni hörde,
06:40
so muchmycket energyenergi,
så mycket energi,
06:42
notinte understandingförståelse thatden där suchsådan an unsustainableohållbara
utan att förstå att ett sådant ohållbart
06:44
way ofav life cannotkan inte lastsista for longlång.
sätt att leva inte räcker länge.
06:48
So, wevi wentåkte downner actuallyfaktiskt.
Vi flög ner till slut.
06:51
WeVi slowedsaktade downner. And wevi wentåkte throughgenom momentsstunder ofav fearsrädsla
Vi saktade ner. Och vi gick igenom stunder av rädsla
06:54
becausedärför att wevi had noNej ideaaning howhur the littleliten amountmängd ofav gasgas
för vi visste inte om den lilla mängden av gas
06:58
wevi had in the balloonballong
vi hade kvar i ballongen
07:00
could allowtillåta us to travelresa 45,000 kilometerskilometer.
kunde låta oss resa 45,000 kilometer.
07:02
ButMen wevi were expectedförväntat to have doubtstvivel; we'revi expectedförväntat to have fearsrädsla.
Men vi var förberedda på tvivel, vi förväntade oss rädslan.
07:06
And actuallyfaktiskt thisdetta is wherevar the adventureäventyr reallyverkligen startedsatte igång.
Och detta är faktiskt stunden då vårt äventyr verkligen startade.
07:09
WhenNär wevi were flyingflygande over the SaharaSahara and IndiaIndien
Vi flög över Sahara och Indien
07:12
itDet was nicetrevlig holidayshelgdagar.
det var trevliga semestrar.
07:14
WeVi could landlanda anytimehelst and flyflyga backtillbaka homeHem withmed an airplaneflygplan.
Vi kunde landa när vi ville och flyga hem med flygplan.
07:16
In the middlemitten ofav the PacificPacific,
I mitten av Stilla havet,
07:19
whennär youdu don'tinte have the goodBra windsvindar, youdu cannotkan inte landlanda,
när du inte har goda vindar kan du inte landa,
07:21
youdu cannotkan inte go backtillbaka.
du kan inte ta dig tillbaka.
07:23
That'sDet är a crisiskris.
Det är en kris.
07:25
That'sDet är the momentögonblick whennär youdu have to wakevakna upupp
Det är då du måste vakna upp
07:27
fromfrån the automaticautomatiska way ofav thinkingtänkande.
från det automatiska tankesättet.
07:29
That'sDet är the momentögonblick whennär youdu have to motivatemotivera
Det är tillfället du måste motivera
07:31
yourdin innerinre potentialpotential,
din inre potential,
07:33
yourdin creativitykreativitet.
din kreativitet.
07:35
That'sDet är whennär youdu throwkasta outut allAllt the ballastballast,
Det är då du kastar ut all din ballast,
07:37
allAllt the certaintiessjälvklarheter,
alla säkerheter,
07:39
in orderbeställa to adaptanpassa to the newny situationsituation.
för att lyckas anpassa sig till den nya situationen.
07:41
And actuallyfaktiskt, wevi changedändrats completelyfullständigt ourvår flightflyg planplanen.
Och vi lyckades faktiskt helt ändra vår planering.
07:43
WeVi changedändrats completelyfullständigt ourvår strategystrategi.
Vi ändrade helt vår strategi.
07:46
And afterefter 20 daysdagar wevi landedlandat successfullyframgångsrikt in EgyptEgypten.
Och efter 20 dagar landade vi framgångsrikt i Egypten.
07:48
ButMen ifom I showshow youdu thisdetta picturebild
Men när jag visar er denna bilden
07:51
it'sdess notinte to tellsäga youdu howhur happylycklig wevi were.
är det inte för att visa hur glada vi var.
07:53
It'sDen har to showshow youdu howhur muchmycket gasgas was left
Det är för att visa hur mycket gas vi hade kvar
07:56
in the lastsista bottlesflaskor.
i de sista flaskorna.
07:58
WeVi tooktog off withmed 3.7 tonston ofav liquidflytande propanepropån.
Vi avreste med 3,7 ton flytande propan.
08:00
WeVi landedlandat withmed 40 kiloskilo.
Vi landade med 40 kilo.
08:05
WhenNär I saw thatden där, I madegjord a promiselöfte to myselfjag själv.
När jag såg det, lovade jag mig själv.
08:09
I madegjord a promiselöfte thatden där the nextNästa timetid I would flyflyga aroundrunt the worldvärld,
Jag lovade att nästa gången jag flög runt jorden
08:12
itDet would be withmed noNej fuelbränsle,
skulle det vara utan bränsle,
08:15
independentoberoende fromfrån fossilfossil energiesenergier,
oberoende av fossila bränslen,
08:18
in orderbeställa to be safesäker,
för att vara säker,
08:21
notinte to be threatenedhotad by the fuelbränsle gaugemätare.
utan att hotas av bränslemätaren.
08:24
I had noNej ideaaning howhur itDet was possiblemöjlig.
Jag hade ingen aning om hur det skulle vara möjligt.
08:26
I justbara thought it'sdess a dreamdröm and I want to do itDet.
Jag tänkte bara det var en dröm och att jag ville göra det.
08:29
And whennär the capsulekapsel ofav mymin balloonballong was introducedinfördes
Och när kapseln från min ballong introducerades
08:33
officiallyofficiellt in the AirLuft and SpaceUtrymme MuseumMuseet in WashingtonWashington,
officiellt i Luft och rymd museumet i Washington,
08:36
togethertillsammans withmed the airplaneflygplan ofav CharlesCharles LindberghLindbergh,
tillsammans med Charles Lindberghs flygplan
08:38
withmed ApolloApollo 11, withmed the WrightWright Brothers'Brödernas FlyerFlyer,
med Apollo 11, med bröderna Wrights flygare
08:40
withmed ChuckChuck Yeager'sYeagers 61,
med Chuck Yeagers 61:a,
08:42
I had reallyverkligen a thought thensedan.
Då hade jag en tanke.
08:45
I thought, well, the 20thth centuryårhundrade, thatden där was brilliantlysande.
Jag tänkte att 1900-talet, det var brilljant.
08:47
ItDet allowedtillåten to do allAllt thosede där thingssaker theredär.
Det betydde att man kunde göra alla dessa saker.
08:49
ButMen itDet will notinte be possiblemöjlig in the futureframtida anynågra moreMer.
Men det var inte möjligt i framtiden längre.
08:52
ItDet takes too muchmycket energyenergi. ItDet will costkosta too muchmycket.
Det tog för mycket energi. Det kostade för mycket.
08:55
ItDet will be prohibitedförbjuden
Det skulle bli förbjudet
08:58
becausedärför att we'llväl have to savespara ourvår naturalnaturlig resourcesMedel
för vi måste spara på våra naturresurser
09:00
in a few decadesårtionden fromfrån nownu.
om ett par årtionden.
09:02
So howhur can wevi perpetuateföreviga
Så hur kan vi föreviga
09:04
thisdetta pioneeringbanbrytande spiritanda
detta banbrytande sinnelag
09:06
withmed somethingnågot thatden där will be independentoberoende fromfrån fossilfossil energyenergi?
med något som är obegränsat av fossil energi?
09:09
And thisdetta is whennär the projectprojekt SolarSolar ImpulseImpuls
Och det var då projektet "Solar Impulse"
09:13
reallyverkligen startedsatte igång to
verkligen började
09:15
turnsväng in mymin headhuvud.
ta form i mitt huvud.
09:18
And I thinktror it'sdess a nicetrevlig metaphorliknelse alsoockså
Och jag tänkte att det också är en bra metafor
09:20
for the 21stst centuryårhundrade.
för 2000-talet.
09:22
PioneeringBanbrytande spiritanda should continueFortsätta, butmen on anotherannan levelnivå.
Banbrytande sinnelag borde fortsätta, men på en annan nivå.
09:24
NotInte to conquererövra the planetplanet oreller spacerymden,
Inte för att erövra vår planet och rymden,
09:28
notinte anymorelängre, itDet has been doneGjort,
inte längre, det har vi redan gjort,
09:31
butmen rathersnarare to improveförbättra the qualitykvalitet ofav life.
utan istället för att förbättra vår livskvalité.
09:33
HowHur can wevi go throughgenom the iceis ofav certaintysäkerhet
Hur kan vi ta oss igenom säkerhetens is
09:36
in orderbeställa to makegöra the mostmest incredibleotrolig a possiblemöjlig thingsak?
och göra den mest ofattbara sak möjlig?
09:39
WhatVad is todayi dag completelyfullständigt impossibleomöjlig --
Vad är idag helt omöjligt --
09:43
get ridbefria ofav ourvår dependencyberoende on fossilfossil energyenergi.
göra sig av med beroendet av fossila bränslen.
09:47
IfOm youdu tellsäga to peoplepersoner, wevi want to be independentoberoende
Om du berättar för folk att du vill vara oberoende
09:50
fromfrån fossilfossil energyenergi in ourvår worldvärld,
av fossila bränslen i världen,
09:52
peoplepersoner will laughskratt at youdu, exceptbortsett från herehär,
skulle folk skratta åt dig, förutom här,
09:54
wherevar crazygalen peoplepersoner are invitedinbjudna to speaktala.
där galna människor blir inbjudna att prata.
09:56
(LaughterSkratt)
(Skratt)
09:59
So, the ideaaning is thatden där ifom wevi flyflyga aroundrunt the worldvärld
Idén var att om vi flyger runt världen
10:01
in a solarsol- powereddriven airplaneflygplan,
i ett soldrivet flygplan,
10:05
usinganvänder sig av absolutelyabsolut noNej fuelbränsle,
utan att använda något bränsle,
10:07
nobodyingen evernågonsin could saysäga in the futureframtida
skulle ingen i framtiden kunna säga
10:09
thatden där it'sdess impossibleomöjlig to do itDet
att det är omöjligt att göra det
10:12
for carsbilar, for heatinguppvärmning systemssystem,
med bilar, med uppvärmingssystem,
10:14
for computersdatorer, and so on and so on.
med datorer, och så vidare och så vidare.
10:16
Well, solarsol- powerkraft airplanesflygplan are notinte newny.
Soldrivna flygplan är inget nytt.
10:19
TheyDe have flownflugit in the pastdåtid, butmen withoututan
De har flygit i det förflutna, men utan
10:22
savingsparande capabilitiesFörmågor, withoututan batteriesbatterier.
möjlighet att lagra energi, utan batterier.
10:24
WhichSom meansbetyder thatden där theyde have moreMer provenbevisad
Vilket betyder att mer har bevisat
10:27
the limitsgränser ofav renewableförnybar energiesenergier
förnybar energis gränser
10:29
thanän the potentialpotential ofav itDet.
än möjligheter.
10:31
IfOm wevi want to showshow the potentialpotential,
Om vi vill visa potentialet,
10:33
wevi have to flyflyga daydag and nightnatt.
måste vi flyga dag och natt.
10:35
ThatAtt meansbetyder to loadladda the batteriesbatterier duringunder the flightflyg,
Det betyder att vi måste ladda batterierna under flyget
10:38
in orderbeställa to spendspendera the nightnatt on the batteriesbatterier,
för att spendera natten på batterier,
10:41
and flyflyga the nextNästa daydag againigen.
och flyga igen nästa dag.
10:44
ItDet has been madegjord, alreadyredan, on remoteavlägsen controlledkontrollerade
Det har redan gjorts, på fjärr kontrollerade
10:46
littleliten airplaneflygplan modelsmodeller, withoututan pilotspiloter.
små flygplansmodeller, utan piloter.
10:50
ButMen itDet staysvistelser an anecdoteanekdot
Men det förblir en anekdot
10:53
becausedärför att the publicoffentlig couldn'tkunde inte identifyidentifiera to itDet.
för publiken kunde inte identifiera sig till det.
10:55
I thinktror youdu needbehöver a pilotpilot in the planeplan
Jag tror att man behöver en pilot i planet
10:58
thatden där can talkprata to the universitiesuniversitet,
som kan prata till universiteterna,
11:00
thatden där can talkprata to studentsstudenter,
som kan prata till studenterna,
11:02
talkprata to politicianspolitiker duringunder the flightflyg,
prata med politikerna under flyget,
11:04
and reallyverkligen makegöra itDet a humanmänsklig adventureäventyr.
och verkligen göra det ett mänskligt äventyr.
11:06
For thatden där, unfortunatelytyvärr,
För det, tyvärr,
11:08
fourfyra metersmeter wingspanspännvidd is notinte enoughtillräckligt.
är fyra meters vingbredd inte tillräckligt.
11:10
YouDu needbehöver 64 metermeter wingspanspännvidd.
Man behöver 64 meters vingbredd.
11:13
64 metermeter wingspanspännvidd to carrybära oneett pilotpilot, the batteriesbatterier,
64 meters vingbredd för att få med en pilot, batterierna,
11:16
fliesflugor slowlylångsamt enoughtillräckligt withmed the aerodynamicaerodynamisk efficiencyeffektivitet.
flyger tillräckligt långsamt med den aerodynamiska effekten.
11:20
WhyVarför thatden där? BecauseEftersom fuelbränsle is notinte easylätt to replacebyta ut.
Varför ? Därför att bränsle är inte lätt att ersätta.
11:24
That'sDet är for sureSäker.
Det är säkert.
11:28
And withmed 200 squarefyrkant metersmeter ofav solarsol- powerkraft on ourvår planeplan,
Och med 200 kvadrat meter av solenergy på vårt plan,
11:30
wevi can produceproducera the samesamma energyenergi
kan vi producera samma energy
11:35
thanän 200 littleliten lightbulbsglödlampor.
som 200 små glödlampor.
11:38
ThatAtt meansbetyder a ChristmasJul treeträd, a bigstor ChristmasJul treeträd.
Det betyder en julgran, ett stort julgran.
11:40
So the questionfråga is, howhur can youdu carrybära a pilotpilot aroundrunt the worldvärld
Så frågan är, hur kan man få med en pilot runt världen
11:44
withmed an airplaneflygplan thatden där usesanvändningar
med ett flygplan som använder
11:48
the samesamma amountmängd ofav energyenergi as a bigstor ChristmasJul treeträd?
lika mycket energy som ett stort julgran ?
11:50
PeoplePersoner will tellsäga youdu it'sdess impossibleomöjlig,
Folk skulle säga att det är omöjligt,
11:53
and that'sdet är exactlyexakt whyVarför wevi try to do itDet.
och det är precis därför vi försöker göra det.
11:55
WeVi launchedlanserade the projectprojekt withmed mymin colleaguekollega AndreAndre BorschbergBorschberg
Vi startade projectet med min kollega Andre Borschberg
11:58
sixsex yearsår agosedan.
för sex år sen.
12:01
WeVi have nownu 70 peoplepersoner in the teamteam workingarbetssätt on itDet.
Nu har vi 70 personer i laget som jobbar på det.
12:03
WeVi have goneborta throughgenom the stagesstadier ofav simulationsimulering, designdesign,
Vi har gått igenom skederna av simulation, design,
12:06
computingdatoranvändning, preparingframställning the constructionkonstruktion
datorisering och förberett konstruktionen
12:10
ofav the firstförst prototypeprototyp.
av den första prototypen.
12:13
ThatAtt has been achieveduppnått afterefter twotvå yearsår ofav work.
Det blev avklarat efter två års arbete.
12:15
CockpitSittbrunn, propellerpropeller, enginemotor.
Cockpit, propeller, motorn.
12:18
JustBara the fuselageflygkroppen herehär, it'sdess so lightljus.
Bara flygplanskroppen här är så lätt,
12:20
It'sDen har notinte designeddesignat by an artistkonstnär, butmen itDet could be.
Den är inte designat av en artist, men den kunde vara.
12:22
50 kiloskilo for the entirehel fuselageflygkroppen.
50 kilo för hela flyplanskroppen.
12:25
CouplePar ofav kiloskilo moreMer for the wingvinge sparsrundhult.
Ett par fler kilon för vingarna.
12:27
ThisDetta is the completekomplett structurestrukturera ofav the airplaneflygplan.
Detta är den kompletta flygplansstrukturen.
12:31
And oneett monthmånad agosedan wevi have unveiledavtäcktes itDet.
Och vi avtäckte den för en månad sen.
12:34
YouDu cannotkan inte imaginetänka howhur itDet is for a teamteam
Ni kan inte föreställa er hur det är för ett arbetslag
12:37
whovem has been workingarbetssätt sixsex yearsår on itDet
som har jobbat på det i sex år
12:39
to showshow thatden där it'sdess notinte onlyendast a dreamdröm and a visionsyn,
att visa att det inte bara är en dröm och en vision,
12:41
it'sdess a realverklig airplaneflygplan.
det är ett riktigt flygplan.
12:44
A realverklig airplaneflygplan thatden där wevi could finallytill sist presentnärvarande.
Ett riktigt flyplan som vi äntligen kan presentera.
12:46
And what'svad är the goalmål nownu?
Och vad är vårt mål nu?
12:49
The goalmål is to take off,
Målet är att flyga,
12:51
endslutet ofav thisdetta yearår for the firstförst testtesta,
i slutet på detta år för det första testet,
12:55
butmen mainlyhuvudsakligen nextNästa yearår, springvår oreller summersommar,
men mest nästa år, vår eller sommar,
12:57
take off, on ourvår ownegen powerkraft,
flyga, på våran egen energi,
13:01
withoututan additionalYtterligare helphjälpa, withoututan beingvarelse towedbogseras,
utan extra hjälp, utan att bli dragen,
13:03
climbklättra to 9,000 metersmeter altitudehöjd.
klättra upp till 9000 meters höjd,
13:06
The samesamma timetid wevi loadladda the batteriesbatterier,
samtidigt laddar vi batterierna,
13:09
wevi runspringa the enginesmotorer, and whennär wevi get at the maximummaximal heighthöjd,
motorerna funkar, och när vi är uppe på högsta läget,
13:11
wevi arriveanlända at the beginningbörjan ofav the nightnatt.
är det början av natten.
13:16
And theredär, theredär will be justbara oneett goalmål, justbara oneett:
Och då har vi bara ett mål, bara ett,
13:18
reach the nextNästa sunrisesoluppgång beforeinnan the batteriesbatterier are emptytömma.
nå nästa soluppgång innan batterierna är slut.
13:23
(LaughterSkratt)
(Skratt)
13:26
And thisdetta is exactlyexakt the symbolsymbol ofav ourvår worldvärld.
Och detta är den exakta symbolen för vår värld,
13:29
IfOm ourvår airplaneflygplan is too heavytung,
om vårt flygplan är för tungt,
13:32
ifom the pilotpilot wastesavfall energyenergi,
om piloten slösar energi,
13:34
we'llväl neveraldrig makegöra itDet throughgenom the nightnatt.
klarar vi aldrig oss igenom natten.
13:36
And in ourvår worldvärld, ifom wevi keepha kvar on spoilingspoliera,
Och i vår värld, om vi fortsätter att utnyttja,
13:38
wastingslöseri ourvår energyenergi resourcesMedel,
slösa våra resurser,
13:41
ifom wevi keepha kvar on buildingbyggnad thingssaker thatden där consumekonsumera so muchmycket energyenergi
om vi fortsätter att bygga saker som förbrukar så mycket energi
13:43
thatden där mostmest ofav the companiesföretag nownu go bankruptbankrutt,
att de flesta företagen går bankrupt nu,
13:46
it'sdess clearklar thatden där we'llväl neveraldrig give the planetplanet to the nextNästa generationgeneration
är det klart att vi aldrig kommer att ge planeten till den nästa generationen
13:51
withoututan a majorstörre problemproblem.
utan ett stort problem.
13:53
So, youdu seese thatden där thisdetta airplaneflygplan is moreMer a symbolsymbol.
Så, ni märker att detta flyplan är mer en symbol.
13:55
I don'tinte thinktror itDet will transporttransport 200 peoplepersoner
Jag tror inte att det kommer transportera 200 människor
13:58
in the nextNästa yearsår.
inom de följande åren.
14:00
ButMen whennär LindberghLindbergh crossedkorsade the AtlanticAtlanten,
Men när LIndbergh korsade Atlanten
14:02
the payloadnyttolast was alsoockså justbara sufficienttillräcklig
räckte nyttolasten precis
14:04
for oneett personperson and somenågra fuelbränsle.
för en person och lite bränsle.
14:06
And 20 yearsår latersenare theredär were 200 peoplepersoner
Och 20 år senare var det 200 människor
14:10
in everyvarje airplaneflygplan crossingkorsning the AtlanticAtlanten.
i varje plan som korsade Atlanten.
14:12
So, wevi have to startStart,
Så, vi måste börja,
14:14
and showshow the exampleexempel.
och visa exemplet.
14:16
A littleliten bitbit like on thisdetta picturebild herehär.
Lite som på denna bild här.
14:18
ThisDetta is a paintingmålning fromfrån MagritteMagritte,
Detta är en målning från Magritte,
14:20
in the museummuseum in HollandHolland thatden där I lovekärlek so muchmycket.
i ett museum i Holland som jag älskar.
14:22
It'sDen har a piperör, and it'sdess writtenskriven, "ThisDetta is notinte a piperör."
Det är en pipa, och det står, "Detta är inte en pipa."
14:25
ThisDetta is notinte an airplaneflygplan.
Detta är inte ett flygplan.
14:28
ThisDetta is a symbolsymbol ofav whatvad wevi can achieveuppnå
Detta är en symbol av det vi kan avklara
14:31
whennär wevi believetro in the impossibleomöjlig,
vi kan tro i det omöjliga,
14:34
whennär wevi have a teamteam,
när man har ett lag,
14:36
whennär wevi have pioneeringbanbrytande spiritanda,
När man har en banbrytande vilja,
14:38
and especiallyspeciellt whennär wevi understandförstå
och speciellt när vi förstår
14:41
thatden där allAllt the certaintiessjälvklarheter wevi have
att alla självklarheter vi har
14:43
should be thrownkastas overboardöverbord.
borde kastas överbord.
14:45
WhatVad pleasesbehagar memig verymycket muchmycket
Det som gläder mig väldigt mycket
14:48
is thatden där in the beginningbörjan I thought thatden där wevi would have to flyflyga
är att i början trodde jag att vi skulle bli tvungna att flyga
14:50
aroundrunt the worldvärld withmed noNej fuelbränsle
jorden runt utan bränsle
14:52
in orderbeställa to have ourvår messagemeddelande been understoodförstått.
för att vårt meddelande skulle bli förstådd.
14:55
And moreMer and moreMer, we'revi invitedinbjudna aroundrunt the worldvärld withmed AndreAndre
Och mer och mer, är Andre o jag bjudna runt jorden
14:58
to talkprata about thatden där projectprojekt, to talkprata about the symbolsymbol ofav itDet,
för att prata om projektet, för att prata om symbolen,
15:01
invitedinbjudna by politicianspolitiker, invitedinbjudna in energyenergi forumsforum,
inbjudna av politiker, inbjudna i energi forum,
15:04
in orderbeställa to showshow thatden där it'sdess notinte anymorelängre
för att visa att det är inte längre
15:07
completelyfullständigt stupiddum
helt dumt
15:10
to thinktror about getting ridbefria ofav the dependencyberoende
att tänka på att bli av med vårt beroende
15:12
on fossilfossil energiesenergier.
av fossil energier.
15:14
So, throughgenom speechesanföranden like thisdetta oneett todayi dag,
Så, igenom tal såsom denna idag,
15:16
throughgenom interviewsintervjuer, throughgenom meetingsmöten,
igenom intervjuer, igenom möten,
15:19
ourvår goalmål is to get as manymånga peoplepersoner possiblemöjlig on the teamteam.
vårt mål är att få med oss så mycket människor som möjligt i arbetslaget.
15:22
The successframgång will notinte come
Framgången kommer inte att komma
15:27
ifom wevi "justbara," quoteCitat, unquoteUnquote,
om vi "bara", citationstecken,
15:29
flyflyga aroundrunt the worldvärld in a solar-poweredsoldriven airplaneflygplan.
flyga jorden runt i ett sol energi flygplan.
15:31
NoNej, the successframgång will come
Nej, framgången kommer att komma
15:33
ifom enoughtillräckligt peoplepersoner are motivatedmotiverade
om tillräckligt många människor är motiverade
15:36
to do exactlyexakt the samesamma in theirderas dailydagligen life,
att göra exakt samma sak i deras dagliga liv,
15:38
savespara energyenergi, go to renewablesförnybara.
spara energier, gå till förnybara energykällor.
15:41
And thisdetta is possiblemöjlig. YouDu knowkänna till, withmed the technologiesteknik wevi have todayi dag,
Och detta är möjligt. Ni vet, med den technologin vi har idag
15:44
wevi can savespara betweenmellan 30 and 50 percentprocent
kan vi spara mellan 30 och 50 procent
15:47
ofav the energyenergi ofav a countryland in EuropeEuropa,
av energien av ett land i Europa,
15:50
and wevi can solvelösa halfhalv ofav the restresten withmed renewablesförnybara.
och vi kan lösa resten med förnybara energikällor.
15:54
ItDet leaveslöv 25 oreller 30 percentprocent for
Det lämnar 25 eller 30 procent för
15:57
oilolja, gasgas, coalkol, nuclearkärn, oreller whatevervad som helst.
olja, gas, kål, kärnkraft, eller annat.
16:00
ThisDetta is acceptablegodtagbar.
Detta är acceptabelt.
16:04
ThisDetta is whyVarför allAllt the peoplepersoner whovem believetro
Detta är därför alla människor som tror
16:06
in thisdetta typetyp ofav spiritanda
i samma slags anda
16:10
are welcomeVälkommen to be on thatden där teamteam.
är välkommna ombord till laget.
16:12
YouDu can justbara go on SolarImpulseSolarImpulse.comcom, subscribePrenumerera
Ni kan bara gå in på Solarimpulse.com, prenumerera
16:14
to justbara be informedinformerad ofav whatvad we'revi doing.
för att bli informerade om det vi gör.
16:17
ButMen muchmycket moreMer, to get advicesråd,
Men också för att få råd,
16:19
to give yourdin commentskommentarer, to spreadspridning the wordord
för att ge dina råd, för att sprida meddelandet
16:21
thatden där ifom it'sdess possiblemöjlig in the airluft,
att om det är möjligt i luften
16:23
ofav coursekurs it'sdess possiblemöjlig in the groundjord.
är det självklart möjligt på marken.
16:26
And eachvarje timetid wevi have somenågra iceis in the futureframtida,
Och varje gång vi har lite is i framtiden,
16:29
wevi have to knowkänna till thatden där life will be greatbra,
måste vi veta att livet kommer att bli suveränt,
16:33
and the successframgång will be brilliantlysande
och framgången kommer att vara lysande
16:36
ifom wevi darevåga to overcomebetagen ourvår fearrädsla ofav the iceis,
om vi vågar övervinna vår rädsla för isen,
16:39
to go throughgenom the obstaclehinder,
att gå igenom hindrerna,
16:42
to go throughgenom the problemproblem, in orderbeställa to seese whatvad theredär is on the otherandra sidesida.
att gå igenom problemen, för att se vad som finns på andra sidan.
16:44
So, youdu seese, thisdetta is whatvad we'revi doing on ourvår sidesida.
Så, förstår ni, detta är vad vi gör på vår sida.
16:48
EveryoneAlla has hishans goalmål, has hishans dreamsdrömmar,
Alla har sina mål, har sina drömmar,
16:52
has hishans visionsvisioner.
har sina visioner.
16:55
The questionfråga I leavelämna youdu withmed nownu
Frågan jag ställer er nu
16:58
is whichsom is the ballastballast
är vad är lasten
17:00
youdu would like to throwkasta overboardöverbord?
ni skulle vilja kasta överbord?
17:02
WhichSom will be the altitudehöjd at whichsom
Vilken höjd kommer det att vara i vilket
17:06
youdu would like to flyflyga in yourdin life,
ni skulle vilja flyga i ert liv,
17:08
to get to the successframgång thatden där youdu wishönskar to have,
för att få framgången som ni skulle vilja ha,
17:11
to get to the pointpunkt thatden där reallyverkligen belongstillhör to youdu,
för att komma till den punkt som verkligen tillhör er,
17:14
withmed the potentialpotential youdu have,
med dem möjligheter ni har,
17:18
and the oneett youdu can reallyverkligen fulfilluppfylla?
och de ni verkligen kan uppfylla?
17:20
BecauseEftersom the mostmest renewableförnybar energyenergi wevi have
För att den största förnybara energin vi har
17:23
is ourvår ownegen potentialpotential, and ourvår ownegen passionpassion.
är vår egen potential, och våra egna passioner.
17:26
So, let'slåt oss go for itDet, and I wishönskar youdu an excellentUtmärkt adventureäventyr
Så, satsa på det, och jag önskar er ett underbart äventyr
17:29
in the wingsvingar ofav the futureframtida. ThankTacka youdu.
i dem framtida vingarna. Tack.
17:31
(ApplauseApplåder)
(Applåder)
17:33
Translated by Nathalie Grandjanny
Reviewed by Eric Ahlqvist Scott

▲Back to top

About the speaker:

Bertrand Piccard - Solar adventurer
Bertrand Piccard circumnavigated the Earth in a hot-air balloon. Now he wants to circle it in an airplane powered only by solar energy.

Why you should listen

Bertrand Piccard was born in a family of firsts. His father, Jacques, together with Dan Walsh of the US, was the first man to reach the deepest point of the world's oceans, the Mariana Trench, in 1960. Almost 30 years earlier, his grandfather, Auguste, first ballooned into the stratosphere. While they went up and down, Bertrand went horizontal and in 1999, together with Brian Jones of Britain, completed the first-ever nonstop balloon circumnavigation of the globe, flying more than 45,000 km in 20 days.

Now, in a hangar near Zurich, a team of scientists and engineers around Piccard and co-pilot André Borschberg is building Solar Impulse, an unconventional aircraft designed to circumnavigate the Earth powered by solar energy, flying day and night (yes, when the Sun is "off"). The prototype has the weight of a car but the wingspan of an Airbus. Solar Impulse has successfully flown from Spain to Morocco and across the United States. The next trip: circumnavigation.

Piccard is also the founder of Winds of Hope, an organization to combat neglected diseases in children, and a Goodwill Ambassador to the United Nations Population Fund.

More profile about the speaker
Bertrand Piccard | Speaker | TED.com