English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2009

Bertrand Piccard: My solar-powered adventure

Bertrand Piccard a jeho sluncem poháněné dobrodružství

Filmed
Views 783,482

Na úsvitu nového desetiletí nám dobrodruh Bertrand Piccard předkládá výzvu: Najděme motivaci v tom, co se nám zdá nemožné. Sdílí s námi svůj vlastní plán, o kterém mnozí říkají, že je neuskutečnitelný -- obletět bez přistání svět ve sluncem poháněném letadle.

- Solar adventurer
Bertrand Piccard circumnavigated the Earth in a hot-air balloon. Now he wants to circle it in an airplane powered only by solar energy. Full bio

Well, I learned a lot of things about ballooning,
Naučil jsem se mnoho věcí o balonovém létání,
00:15
especially at the end of these balloon flights
obzvláště v závěru balonových letů
00:19
around the world I did with Brian Jones.
kolem světa, které jsem podnikl s Brianem Jonesem.
00:23
When I took this picture,
Když jsem pořídil tenhle snímek,
00:25
the window was frozen because of the moisture of the night.
bylo okno zamrzlé vlivem noční vlhkosti.
00:27
And on the other side there was a rising sun.
Za oknem právě vycházelo slunce.
00:31
So, you see that on the other side of ice
Jak vidíte, na druhé straně ledu
00:33
you have the unknown,
máte neznámé,
00:37
you have the non-obvious,
nezřejmé,
00:39
you have the non-seen,
neviděné,
00:42
for the people who don't dare
pro ty, kdo se neodváží
00:44
to go through the ice.
prohlédnout skrz led.
00:46
There are so many people
Je příliš mnoho lidí,
00:48
who prefer to suffer in the ice they know
kteří dávají přednost útrapám v ledu,
00:50
instead of taking the risk of going through the ice
namísto aby podstoupili risk a prošli tímto ledem,
00:53
to see what there is on the other side.
aby spatřili, co je na druhé straně.
00:56
And I think that's one of the main problems of our society.
A to je, myslím, jeden z hlavních problémů naší společnosti.
00:59
We learn, maybe not the famous TED audience,
Učíme se, možná to není případ zdejšího publika,
01:03
but so many other people learn,
ale příliš mnoho lidí se učí,
01:06
that the unknown, the doubts,
že neznámé, pochybnosti
01:09
the question marks are dangerous.
a otazníky jsou nebezpečné.
01:11
And we have to resist to the changes.
Musíme tomu však odolat a změnit to.
01:13
We have to keep everything under control.
Musíme vše udržet pod kontrolou.
01:16
Well, the unknown is part of life.
Protože neznámé je součástí života.
01:20
And in that sense, ballooning is a beautiful metaphor.
V tomto smyslu je balonové létání nádhernou metaforou.
01:23
Because in the balloon, like in life,
Protože v balonu, stejně jako v životě,
01:27
we go very well in unforeseen directions.
se pohybujeme do nepředvídatelných směrů.
01:30
We want to go in a direction,
Chceme jít jedním směrem,
01:33
but the winds push us in another direction, like in life.
ale vítr nás žene jiným směrem, stejně jako v životě.
01:35
And as long as we fight horizontally,
A tak dlouho, jak bojujeme v horizontální rovině,
01:38
against life, against the winds,
proti životu, proti větru,
01:41
against what's happening to us,
proti všemu, co se nám děje,
01:44
life is a nightmare.
život se stává noční můrou.
01:46
How do we steer a balloon?
Jak řídíme balon?
01:49
By understanding that the atmosphere
Pochopením, že atmosféra
01:51
is made out of several different layers of wind
se skládá z několika různých vrstev větrů,
01:53
which all have different direction.
které foukají odlišnými směry.
01:56
So, then, we understand that if we want to change our trajectory,
Takže chápeme, že pokud chceme změnit naši dráhu,
01:59
in life, or in the balloon,
ať už v životě nebo v baloně,
02:02
we have to change altitude.
musíme změnit výšku.
02:05
Changing altitude, in life,
Změna výšky v životě znamená
02:07
that means raising to another psychological, philosophical,
pozvednutí se do jiné psychologické, filozofické
02:09
spiritual level.
a spirituální úrovně.
02:13
But how do we do that?
Ale jak to učiníme?
02:15
In ballooning, or in life,
Jak v balonovém létání či v životě
02:17
how do we change altitude?
měníme výšku?
02:19
How do we go from the metaphor
Jak se dostaneme od metafory
02:21
to something more practical that we can really
k něčemu podstatně praktičtějšímu, co můžeme
02:23
use every day?
využít každý den?
02:25
Well, in a balloon it's easy, we have ballast.
V případě balonu je to snadné, máme přítěž.
02:27
And when we drop the ballast overboard we climb.
A když ji hodíme přes palubu, stoupáme.
02:29
Sand, water, all the equipment we don't need anymore.
Písek, vodu, všechno vybavení, které již nepotřebujeme.
02:34
And I think in life it should be exactly like this.
A myslím si, že v životě by to mělo být přesně stejné.
02:38
You know, when people speak about pioneering spirit,
Když lidé mluví o průkopnickém duchu,
02:41
very often they believe that pioneers
často věří, že průkopníci
02:44
are the ones who have new ideas.
jsou ti, kdo mají nové myšlenky.
02:46
It's not true.
To ale není pravda.
02:48
The pioneers are not the ones who have new ideas,
Průkopníci nejsou ti, kdo mají nové myšlenky,
02:50
because new ideas are so easy to have.
protože mít nové myšlenky je snadné.
02:52
We just close our eyes for a minute we all come back
Stačí na minutu zavřít oči a přijdeme
02:54
with a lot of new ideas.
s mnoha novými myšlenkami.
02:56
No, the pioneer is the one who
Ne, průkopník je někdo,
02:58
allows himself to throw overboard a lot of ballast.
kdo dovolí sám sobě, aby hodil přes palubu přítěž.
03:00
Habits, certainties,
Návyky, jistoty,
03:03
convictions, exclamation marks,
odsouzení, příkazy,
03:06
paradigms, dogmas.
rámce, dogmata.
03:11
And when we are able to do that,
Co se stane,
03:13
what happens?
když se nám to podaří?
03:15
Life is not anymore
Život už více není
03:17
just one line going in one direction
jen jedna úsečka vedoucí jedním směrem,
03:19
in one dimension. No.
v jednom rozměru. Ne.
03:23
Life is going to be made out of all the possible lines
Život se stane soustavou všech možných úseček,
03:25
that go in all the possible directions
které jdou všemi možnými směry
03:29
in three dimensions.
ve třech rozměrech.
03:31
And pioneering spirit will be each time we allow ourselves
Průkopnický duch se ukáže pokaždé, když sami sobě dovolíme,
03:35
to explore this vertical axis.
abychom prozkoumávali ve vertikální ose.
03:37
Of course not just like the atmosphere in the balloon,
Samozřejmě ne v atmosféře, jako se tomu děje v balonu,
03:40
but in life itself.
ale v životě samém.
03:42
Explore this vertical axis, that means
Prozkoumávat vertikální osu znamená
03:44
explore all the different ways to do,
prozkoumávat všechny možné způsoby činů,
03:47
all the different ways to behave, all the different ways to think,
všechny možné způsoby chování, všechny možné způsoby myšlení,
03:49
before we find the one that goes in the direction we wish.
než najdeme jeden, který jde ve směru, který si přejeme.
03:53
This is very practical.
Je to velice praktické.
03:58
This can be in politics.
Například v politice.
04:00
This can be in spirituality.
Nebo ve spiritualitě.
04:02
This can be in environment,
Nebo v zájmu o životní prostředí,
04:04
in finance, in education of children.
ve finančnictví, ve vzdělávání dětí.
04:06
I deeply believe
Jsem hluboce přesvědčen,
04:09
that life is a much greater adventure
že život je mnohem velkolepější dobrodružství,
04:11
if we manage to do politics
pokud děláme politiku
04:14
without the trench between the left and the right wing.
bez zákopu mezi levicí a pravicí.
04:16
Because we will throw away these political dogmas.
Protože se zbavíme všech těch politických dogmat.
04:20
I deeply believe that we can make much more protection of the environment
Jsem hluboce přesvědčen, že můžeme mnohem lépe chránit prostředí,
04:24
if we get rid -- if we throw overboard
pokud se zbavíme, pokud hodíme přes palubu,
04:28
this fundamentalism that some of the greens have showed in the past.
onen fundamentalismus, se kterým přišla strana zelených.
04:31
And that we can aim for much higher spirituality
A také se můžeme zaměřit na mnohem vyšší úroveň spirituality,
04:35
if we get rid of the religious dogmas.
pokud se zbavíme náboženských dogmat.
04:38
Throwing overboard, as ballast, to change our direction.
Hozením přes palubu, stejně jako u přítěže, dojde ke změně směru.
04:40
Well, these basically are things I believed in such a long time.
Tohle jsou věci, o kterých jsem přesvědčen již dlouhou dobu.
04:44
But actually I had to go around the world in a balloon
Ale ve skutečnosti jsem musel obletět balonem svět,
04:47
to be invited to talk about it.
abych byl pozván a mohl vám o nich říct.
04:49
(Laughter)
(Smích)
04:51
(Applause)
(Potlesk)
04:54
It's clear that it's not easy to know which ballast to drop
Je jasné, že není snadné poznat, jakou přítěž vyhodit
05:00
and which altitude to take. Sometime we need
a jakou výšku zvolit. Někdy potřebujeme přátele,
05:04
friends, family members or a psychiatrist.
členy rodiny nebo psychiatra.
05:06
Well, in balloons we need weather men,
V balonovém létání potřebujeme meteorologa,
05:09
the one who calculate the direction of each layer of wind,
který spočítá směr větru v každé z úrovní,
05:12
at which altitude, in order to help the balloonist.
jejich hladinu, aby balonáři pomohl.
05:16
But sometimes it's very paradoxical.
Občas je to ale velmi paradoxní.
05:19
When Brian Jones and I were flying around the world,
Když jsme Brian Jones a já letěli kolem světa,
05:22
the weather man asked us, one day, to fly
meteorolog nám řekl,
05:25
quite low, and very slow.
ať letíme velmi nízko a hodně pomalu.
05:27
And when we calculated we thought we're never going to make it
Ale když jsme si všechno propočítali, pomysleli jsme si, že nikdy nedokážeme
05:30
around the world at that speed.
obletět svět při této rychlosti.
05:32
So, we disobeyed. We flew much higher, and double the speed.
Neuposlechli jsme ho. Letěli jsme mnohem výše a dvojnásobnou rychlostí.
05:35
And I was so proud to have found that jetstream
Byl jsem velmi hrdý, že jsem našel vzdušný proud,
05:39
that I called the weather man,
načež jsem zavolal meteorologovi
05:42
and I told him, "Hey, guy, don't you think we're good pilots up there?
a řekl jsem mu: "Hele, nemyslíš, že jsme skvělí piloti?
05:44
We fly twice the speed you predicted."
Letíme dvojnásobnou rychlostí než jsi nám spočítal."
05:47
And he told me, "Don't do that. Go down immediately
A on mi odpověděl: "Okamžitě vyklesejte,
05:50
in order to slow down."
zpomalte, nepokračujte tímto způsobem."
05:52
And I started to argue. I said, "I'm not going to do that.
Začal jsem se s ním přít. Řekl jsem: "Nevyklesám.
05:54
We don't have enough gas to fly so slow."
Nemáme dostatek paliva, abychom letěli tak pomalu."
05:56
And he told me, "Yes, but with the low pressure you have on your left
A on řekl: "Ano, ale vzhledem k nízkému tlaku nalevo od vás
05:59
if you fly too fast, in a couple of hours
se při vysoké rychlosti, během pár hodin,
06:02
you will turn left and end up at the North Pole.
otočíte a skončíte na severním pólu."
06:05
(Laughter)
(Smích)
06:07
And then he asked me --
A pak se mě zeptal --
06:09
and this is something I will never forget in my life --
je to něco, na co v životě nezapomenu --
06:11
he just asked me, "You're the good pilot up there.
prostě se mě zeptal: "Jsi dobrý pilot.
06:14
What do you really want? You want to go very fast
Ale co vlastně chceš? Chceš letět velmi rychle
06:17
in the wrong direction, or slowly in the good direction?
špatným směrem, anebo pomalu správným směrem?"
06:19
(Laughter)
(Smích)
06:22
(Applause)
(Potlesk)
06:25
And this is why you need weathermen.
Tohle je důvod, proč potřebujete meteorologa.
06:27
This is why you need people with long-term vision.
Tohle je důvod, proč potřebujete lidi s vizemi do budoucna.
06:29
And this is precisely what fails
A tohle je přesně to, co selhává
06:32
in the political visions we have now,
v politických vizích, které máme v současnosti,
06:35
in the political governments.
ve vládách.
06:38
We are burning, as you heard,
Spalujeme, jak jste slyšeli,
06:40
so much energy,
příliš mnoho energie,
06:42
not understanding that such an unsustainable
aniž bychom chápali, že tak neudržitelný
06:44
way of life cannot last for long.
způsob života nemůže trvat dlouho.
06:48
So, we went down actually.
Takže jsme vyklesali.
06:51
We slowed down. And we went through moments of fears
Zpomalili jsme. Prošli jsme si chvílemi strachu,
06:54
because we had no idea how the little amount of gas
protože jsme neměli žádnou představu, jak nám malé množství paliva,
06:58
we had in the balloon
které jsme měli v balonu,
07:00
could allow us to travel 45,000 kilometers.
dovolí cestovat 45 000 kilometrů.
07:02
But we were expected to have doubts; we're expected to have fears.
Ale očekávali jsme, že budeme pochybovat. Očekávali jsme, že budeme mít strach.
07:06
And actually this is where the adventure really started.
A tímto vlastně naše dobrodružství teprve začalo.
07:09
When we were flying over the Sahara and India
Když jsme letěli nad Saharou a Indií,
07:12
it was nice holidays.
byla to hezká dovolená.
07:14
We could land anytime and fly back home with an airplane.
Mohli jsme kdekoli přistát a vrátit se domů letadlem.
07:16
In the middle of the Pacific,
Ve středním Pacifiku,
07:19
when you don't have the good winds, you cannot land,
když nejsou příznivé větry, nemůžete přistát,
07:21
you cannot go back.
nemůžete se vrátit.
07:23
That's a crisis.
Je to kritické.
07:25
That's the moment when you have to wake up
Je to okamžik, kdy se musíte probudit
07:27
from the automatic way of thinking.
z automatického způsobu přemýšlení.
07:29
That's the moment when you have to motivate
Je to okamžik, kdy musíte povzbudit
07:31
your inner potential,
svůj vnitřní potenciál,
07:33
your creativity.
svou kreativitu.
07:35
That's when you throw out all the ballast,
Tehdy vyhodíte všechnu přítěž,
07:37
all the certainties,
všechny ty jistoty,
07:39
in order to adapt to the new situation.
abyste se přizpůsobili nové situaci.
07:41
And actually, we changed completely our flight plan.
A vlastně jsme i zcela změnili náš letový plán.
07:43
We changed completely our strategy.
Zcela jsme změnili naši strategii.
07:46
And after 20 days we landed successfully in Egypt.
A po dvaceti dnech jsme úspěšně přistáli v Egyptě.
07:48
But if I show you this picture
A když vám ukazujii tento obrázek,
07:51
it's not to tell you how happy we were.
nedělám to proto, abych vám ukázal, jak šťastní jsme byli.
07:53
It's to show you how much gas was left
Ukazuji vám jej proto, abyste viděli, kolik paliva zbývalo
07:56
in the last bottles.
v poslední lahvi.
07:58
We took off with 3.7 tons of liquid propane.
Vzlétli jsme se 3,7 tunami kapalného propanu.
08:00
We landed with 40 kilos.
Přistáli jsme se 40 kilogramy.
08:05
When I saw that, I made a promise to myself.
Když jsem to spatřil, dal jsem sám sobě slib.
08:09
I made a promise that the next time I would fly around the world,
Dal jsem sám sobě slib, že když příště poletím kolem světa,
08:12
it would be with no fuel,
bude to bez paliva,
08:15
independent from fossil energies,
bez závislosti na fosilních palivech,
08:18
in order to be safe,
tedy aby to bylo bezpečné,
08:21
not to be threatened by the fuel gauge.
ne abych byl ohrožován objemem paliva.
08:24
I had no idea how it was possible.
Neměl jsem ani potuchu, jak by to šlo provést.
08:26
I just thought it's a dream and I want to do it.
Bral jsem to jako sen, který jsem si chtěl splnit.
08:29
And when the capsule of my balloon was introduced
A když byla kapsle mého balonu oficiálně předvedena
08:33
officially in the Air and Space Museum in Washington,
v Smithsonian Air and Space Museum ve Washingtonu D.C.,
08:36
together with the airplane of Charles Lindbergh,
hned vedle letadla Charlese Lindbergha,
08:38
with Apollo 11, with the Wright Brothers' Flyer,
lodi Apollo 11, Flyeru bratří Wrightů
08:40
with Chuck Yeager's 61,
a Bellu X-1 Chucka Yaegera,
08:42
I had really a thought then.
zamyslel jsem se.
08:45
I thought, well, the 20th century, that was brilliant.
Pomyslel jsem, že 20. století bylo báječné,
08:47
It allowed to do all those things there.
dovolilo podniknout všechny tyto podniky.
08:49
But it will not be possible in the future any more.
Ale ty by nebyly možné už nikdy více v budoucnu.
08:52
It takes too much energy. It will cost too much.
Žádají si totiž příliš mnoho energie. Stálo by to moc.
08:55
It will be prohibited
Bylo by to zakázané,
08:58
because we'll have to save our natural resources
protože musíme chránit naše přírodní zdroje
09:00
in a few decades from now.
během následujících desetiletí.
09:02
So how can we perpetuate
Jak tedy můžeme zopakovat
09:04
this pioneering spirit
průkopnického ducha s něčím,
09:06
with something that will be independent from fossil energy?
co bude nezávislé na fosilních palivech?
09:09
And this is when the project Solar Impulse
To je okamžik, kdy se projekt Solar Impulse zrodil,
09:13
really started to
To je okamžik, kdy se projekt Solar Impulse zrodil,
09:15
turn in my head.
kdy se objevil v mé hlavě.
09:18
And I think it's a nice metaphor also
A myslím si, že je to opět hezká metafora pro 21. století.
09:20
for the 21st century.
A myslím si, že je to opět hezká metafora pro 21. století.
09:22
Pioneering spirit should continue, but on another level.
Průkopnický duch by měl pokračovat, ale na odlišné úrovni.
09:24
Not to conquer the planet or space,
Nikoli dobýváním planety či vesmíru,
09:28
not anymore, it has been done,
to již nikdy více, toho se udělalo už dostatek,
09:31
but rather to improve the quality of life.
ale spíše zlepšením kvality života.
09:33
How can we go through the ice of certainty
Jak můžeme projít ledem jistoty,
09:36
in order to make the most incredible a possible thing?
abychom vytvořili nejneuvěřitelnější možnou věc?
09:39
What is today completely impossible --
Co je dnes kompletně nemožné --
09:43
get rid of our dependency on fossil energy.
zbavit se závislosti na fosilních palivech.
09:47
If you tell to people, we want to be independent
Když lidem řeknete, že chcete být nezávislí
09:50
from fossil energy in our world,
na fosilních palivech našeho světa,
09:52
people will laugh at you, except here,
budou se vám smát, což ale neplatí zde,
09:54
where crazy people are invited to speak.
protože šílenci jsou k řečnění záměrně zváni.
09:56
(Laughter)
(Smích)
09:59
So, the idea is that if we fly around the world
Takže myšlenka je v tom, že když poletíme kolem světa
10:01
in a solar powered airplane,
v letadle poháněném sluneční energií,
10:05
using absolutely no fuel,
tak by se nepoužilo vůbec žádné palivo,
10:07
nobody ever could say in the future
nikdo by v budoucnu nemohl říct,
10:09
that it's impossible to do it
že je to nemožné provést
10:12
for cars, for heating systems,
u automobilů, vyhřívacích systémů,
10:14
for computers, and so on and so on.
počítačů a tak dále.
10:16
Well, solar power airplanes are not new.
Sluncem poháněná letadla nejsou novinkou.
10:19
They have flown in the past, but without
Létala v minulosti, ale nedisponovala
10:22
saving capabilities, without batteries.
úložným zařízením, neměla baterie.
10:24
Which means that they have more proven
To znamená, že spíše prozkoumala
10:27
the limits of renewable energies
limity obnovitelných zdrojů,
10:29
than the potential of it.
než jejich potenciál.
10:31
If we want to show the potential,
Pokud chceme ukázat potenciál,
10:33
we have to fly day and night.
musíme letět ve dne i v noci.
10:35
That means to load the batteries during the flight,
Což znamená nabít baterie v průběhu letu,
10:38
in order to spend the night on the batteries,
abyste čerpali celou noc z baterií
10:41
and fly the next day again.
a za letu druhý den opět dobíjeli.
10:44
It has been made, already, on remote controlled
To se vyzkoušelo již dříve u dálkově ovládaných
10:46
little airplane models, without pilots.
malých modelů letadel, tedy bez pilotů.
10:50
But it stays an anecdote
Ale je to spíše jen takovou anekdotou,
10:53
because the public couldn't identify to it.
protože to pro veřejnost nemá přílišnou hodnotu.
10:55
I think you need a pilot in the plane
Protože myslím, že potřebujete mít v letadle pilota,
10:58
that can talk to the universities,
který může přednášet na univerzitách,
11:00
that can talk to students,
může promlouvat ke studentům,
11:02
talk to politicians during the flight,
během letu promlouvat k politikům
11:04
and really make it a human adventure.
a udělat z toho skutečné lidské dobrodružství.
11:06
For that, unfortunately,
Pro takový případ, bohužel,
11:08
four meters wingspan is not enough.
není čtyřmetrové rozpětí křídel dostatečné.
11:10
You need 64 meter wingspan.
Potřebujete rozpětí křídel 64 metrů.
11:13
64 meter wingspan to carry one pilot, the batteries,
64 metrů, které nesou pilota a baterie,
11:16
flies slowly enough with the aerodynamic efficiency.
letí dostatečně pomalu kvůli aerodynamické účinnosti.
11:20
Why that? Because fuel is not easy to replace.
Proč? Protože palivo není snadné nahradit.
11:24
That's for sure.
To je jasné.
11:28
And with 200 square meters of solar power on our plane,
Takže s 200 čtverečními metry solárních panelů na našem letadle
11:30
we can produce the same energy
dokážeme vyprodukovat stejnou energii,
11:35
than 200 little lightbulbs.
jakou spotřebuje 200 malých žárovek.
11:38
That means a Christmas tree, a big Christmas tree.
To je takový vánoční stromeček, velký vánoční stromeček.
11:40
So the question is, how can you carry a pilot around the world
Takže otázka je: Jak můžete vzít pilota kolem světa
11:44
with an airplane that uses
v letadle, které používá
11:48
the same amount of energy as a big Christmas tree?
stejné množství energie, jako spotřebuje velký vánoční strom?
11:50
People will tell you it's impossible,
Lidé vám řeknou, že je to nemožné,
11:53
and that's exactly why we try to do it.
což je přesně ten důvod, proč jsme to zkusili.
11:55
We launched the project with my colleague Andre Borschberg
Před šesti lety jsme rozjeli projekt s mým kolegou Andre Borschbergem.
11:58
six years ago.
Před šesti lety jsme rozjeli projekt s mým kolegou Andre Borschbergem.
12:01
We have now 70 people in the team working on it.
V současnosti máme v týmu 70 lidí, kteří na projektu pracují.
12:03
We have gone through the stages of simulation, design,
Prošli jsme fází simulací, návrhu,
12:06
computing, preparing the construction
výpočtů a přípravy konstrukce
12:10
of the first prototype.
prvního prototypu.
12:13
That has been achieved after two years of work.
Toho jsme dosáhli po dvou letech práce.
12:15
Cockpit, propeller, engine.
Kabina, vrtule, motor.
12:18
Just the fuselage here, it's so light.
Zde je pouhý trup, je tak lehký.
12:20
It's not designed by an artist, but it could be.
Není navržen umělcem, ale mohl by být.
12:22
50 kilos for the entire fuselage.
50 kilogramů vážící celý trup.
12:25
Couple of kilos more for the wing spars.
A pár kilo navíc pro nosníky křídla.
12:27
This is the complete structure of the airplane.
Tohle je kompletní struktura letadla.
12:31
And one month ago we have unveiled it.
Před měsícem jsme jej odhalili.
12:34
You cannot imagine how it is for a team
Nedokážete si představit, jaké to pro tým,
12:37
who has been working six years on it
který na něm strávil šest let práce,
12:39
to show that it's not only a dream and a vision,
je představit jej a ukázat, že to není jenom sen nebo vize,
12:41
it's a real airplane.
ale skutečné letadlo.
12:44
A real airplane that we could finally present.
Skutečné letadlo, které jsme konečně mohli představit.
12:46
And what's the goal now?
A jaký je současný cíl?
12:49
The goal is to take off,
Cíl je vzlétnout,
12:51
end of this year for the first test,
a to do konce tohoto roku na první test,
12:55
but mainly next year, spring or summer,
ale hlavní lety se uskuteční příští rok, na jaře a v létě,
12:57
take off, on our own power,
vzlétnout jen díky naší energii,
13:01
without additional help, without being towed,
bez vnější pomoci, bez vlečného lana,
13:03
climb to 9,000 meters altitude.
a vystoupat do výšky 9 000 metrů.
13:06
The same time we load the batteries,
Tam dobijeme baterie,
13:09
we run the engines, and when we get at the maximum height,
zvýšíme výkon motorů a jakmile se dostaneme na maximální dostup,
13:11
we arrive at the beginning of the night.
přijde začátek noci.
13:16
And there, there will be just one goal, just one:
A tady budeme mít jen jeden jediný cíl:
13:18
reach the next sunrise before the batteries are empty.
dosáhnout úsvitu dříve než budou baterie úplně vybité.
13:23
(Laughter)
(Smích)
13:26
And this is exactly the symbol of our world.
Přesně tohle je symbol našeho světa.
13:29
If our airplane is too heavy,
Pokud je naše letadlo příliš těžké,
13:32
if the pilot wastes energy,
pokud pilot vyplýtvá energii,
13:34
we'll never make it through the night.
nikdy nepřekonáme noc.
13:36
And in our world, if we keep on spoiling,
A v našem světě, pokud nedohlédneme na znehodnocování,
13:38
wasting our energy resources,
plýtvání energetickými zdroji,
13:41
if we keep on building things that consume so much energy
pokud nedohlédneme na stavbu věcí, které spotřebovávají mnoho energie,
13:43
that most of the companies now go bankrupt,
bez nichž by většina současných firem zkrachovala,
13:46
it's clear that we'll never give the planet to the next generation
je jasné, že se nikdy nedostaneme do další fáze,
13:51
without a major problem.
aniž bychom měli velký problém.
13:53
So, you see that this airplane is more a symbol.
Takže vidíte, že toto letadlo je spíše symbol.
13:55
I don't think it will transport 200 people
Nemyslím si, že bude přepravovat 200 lidí
13:58
in the next years.
během příštích let.
14:00
But when Lindbergh crossed the Atlantic,
Ale když Lindbergh přeletěl Atlantik,
14:02
the payload was also just sufficient
nosnost byla také dostatečná jen
14:04
for one person and some fuel.
pro jednoho člověka a trochu paliva.
14:06
And 20 years later there were 200 people
A po 20 letech v každém letadle,
14:10
in every airplane crossing the Atlantic.
které přelétá Altantik, letí 200 lidí.
14:12
So, we have to start,
Jsme tedy na začátku
14:14
and show the example.
a jdeme příkladem.
14:16
A little bit like on this picture here.
Tak trochu jako na obrázku zde.
14:18
This is a painting from Magritte,
Je to Magrittova malba
14:20
in the museum in Holland that I love so much.
v nizozemském muzeu, kterou tak zbožňuji.
14:22
It's a pipe, and it's written, "This is not a pipe."
Je to dýmka, u které je napsáno: "Toto není dýmka."
14:25
This is not an airplane.
Tohle není letadlo.
14:28
This is a symbol of what we can achieve
Tohle je symbol toho, co můžeme dosáhnout,
14:31
when we believe in the impossible,
když věříme v dělání nemožného,
14:34
when we have a team,
když máme tým,
14:36
when we have pioneering spirit,
když máme průkopnického ducha
14:38
and especially when we understand
a obzvláště když chápeme,
14:41
that all the certainties we have
že všechny jistoty, které máme,
14:43
should be thrown overboard.
by měly být hozeny přes palubu.
14:45
What pleases me very much
Co mě velmi těší je,
14:48
is that in the beginning I thought that we would have to fly
že na začátku jsem si pomyslel, že bychom měli
14:50
around the world with no fuel
obletět svět bez paliva,
14:52
in order to have our message been understood.
aby naše zpráva byla vyslyšena.
14:55
And more and more, we're invited around the world with Andre
A jsme stále více a více zváni z celého světa,
14:58
to talk about that project, to talk about the symbol of it,
abychom s Andrem mluvili o našem projektu, o jeho symbolu,
15:01
invited by politicians, invited in energy forums,
zvou nás politikové na energetická zasedání,
15:04
in order to show that it's not anymore
abychom ukázali, že už nikdy více
15:07
completely stupid
není hloupé přemýšlet
15:10
to think about getting rid of the dependency
o zbavení se závislosti
15:12
on fossil energies.
na fosilních palivech.
15:14
So, through speeches like this one today,
Takže prostřednictvím projevů jako je dnes tento,
15:16
through interviews, through meetings,
prostřednictvím rozhovorů a setkání,
15:19
our goal is to get as many people possible on the team.
je naším cílem dostat co nejvíce lidí do našeho týmu.
15:22
The success will not come
Úspěch nepřijde,
15:27
if we "just," quote, unquote,
pokud budeme jen hovořit
15:29
fly around the world in a solar-powered airplane.
o létání v sluncem poháněném letadle na cestě kolem světa.
15:31
No, the success will come
Ne. Úspěch přijde,
15:33
if enough people are motivated
pokud bude dostatek lidí motivovaných
15:36
to do exactly the same in their daily life,
udělat ve svém životě přesně to samé --
15:38
save energy, go to renewables.
šetřit energií, používat obnovitelné zdroje.
15:41
And this is possible. You know, with the technologies we have today,
A je to možné. S technologiemi, které dnes máme,
15:44
we can save between 30 and 50 percent
dokážeme snížit spotřebu energie o 30 až 50 procent
15:47
of the energy of a country in Europe,
v zemích Evropy
15:50
and we can solve half of the rest with renewables.
a polovinu energie můžeme dodávat z obnovitelných zdrojů.
15:54
It leaves 25 or 30 percent for
Takže zůstane 25 až 30 procent na
15:57
oil, gas, coal, nuclear, or whatever.
ropu, plyn, uhlí, jadernou energii a podobně.
16:00
This is acceptable.
To je přijatelné.
16:04
This is why all the people who believe
Je to důvod, proč všichni lidé, kteří věří
16:06
in this type of spirit
v tento druh ducha,
16:10
are welcome to be on that team.
jsou vítáni v našem týmu.
16:12
You can just go on SolarImpulse.com, subscribe
Stačí se podívat na SolarImpulse.com, zaregistrovat se
16:14
to just be informed of what we're doing.
a budete informováni o tom, co se děje.
16:17
But much more, to get advices,
A co více, budou se šířit rady,
16:19
to give your comments, to spread the word
komentovat, protože pokud je to možné
16:21
that if it's possible in the air,
dělat ve vzduchu,
16:23
of course it's possible in the ground.
je to možné dělat i na zemi.
16:26
And each time we have some ice in the future,
A pokaždé, když budeme mít v budoucnosti před sebou nějaký led,
16:29
we have to know that life will be great,
musíme vědět, že život bude úžasný
16:33
and the success will be brilliant
a úspěch bude velkolepý,
16:36
if we dare to overcome our fear of the ice,
pokud se zbavíme našeho strachu z ledu,
16:39
to go through the obstacle,
projdeme přes překážky,
16:42
to go through the problem, in order to see what there is on the other side.
překonáme problém a uvidíme, co je na druhé straně.
16:44
So, you see, this is what we're doing on our side.
O to se snažíme my, jak vidíte.
16:48
Everyone has his goal, has his dreams,
Každý má svůj cíl, své sny,
16:52
has his visions.
své vize.
16:55
The question I leave you with now
Otázka, kterou za sebou zanechám, je:
16:58
is which is the ballast
Co je přítěží,
17:00
you would like to throw overboard?
kterou byste rádi hodili přes palubu?
17:02
Which will be the altitude at which
Jaká bude výška,
17:06
you would like to fly in your life,
ve které byste chtěli ve svém životě letět,
17:08
to get to the success that you wish to have,
abyste dosáhli úspěchu, který si přejete,
17:11
to get to the point that really belongs to you,
abyste se tak dostali do místa, kam opravdu patříte,
17:14
with the potential you have,
s potenciálem, který máte,
17:18
and the one you can really fulfill?
a který můžete skutečně využít?
17:20
Because the most renewable energy we have
Protože tou nejvíce obnovitelnou energií, kterou máme,
17:23
is our own potential, and our own passion.
je náš vlastní potenciál a naše vlastní vášeň.
17:26
So, let's go for it, and I wish you an excellent adventure
Takže pusťme se do toho a já vám přeji báječné dobrodružství
17:29
in the wings of the future. Thank you.
na křídlech budoucnosti. Děkuji.
17:31
(Applause)
(Potlesk)
17:33
Translated by Marek Vanžura
Reviewed by Mirek Mráz

▲Back to top

About the speaker:

Bertrand Piccard - Solar adventurer
Bertrand Piccard circumnavigated the Earth in a hot-air balloon. Now he wants to circle it in an airplane powered only by solar energy.

Why you should listen

Bertrand Piccard was born in a family of firsts. His father, Jacques, together with Dan Walsh of the US, was the first man to reach the deepest point of the world's oceans, the Mariana Trench, in 1960. Almost 30 years earlier, his grandfather, Auguste, first ballooned into the stratosphere. While they went up and down, Bertrand went horizontal and in 1999, together with Brian Jones of Britain, completed the first-ever nonstop balloon circumnavigation of the globe, flying more than 45,000 km in 20 days.

Now, in a hangar near Zurich, a team of scientists and engineers around Piccard and co-pilot André Borschberg is building Solar Impulse, an unconventional aircraft designed to circumnavigate the Earth powered by solar energy, flying day and night (yes, when the Sun is "off"). The prototype has the weight of a car but the wingspan of an Airbus. Solar Impulse has successfully flown from Spain to Morocco and across the United States. The next trip: circumnavigation.

Piccard is also the founder of Winds of Hope, an organization to combat neglected diseases in children, and a Goodwill Ambassador to the United Nations Population Fund.

More profile about the speaker
Bertrand Piccard | Speaker | TED.com