English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2009

Bertrand Piccard: My solar-powered adventure

Bertrand Piccard napenergiás kalandja

Filmed
Views 783,482

Egy új évtized hajnalán, Bertrand Piccard kihívás elé állít minket: találjunk motívációt abban, ami lehetetlennek tűnik. Megosztja velünk saját terveit arról, amiről sokan azt mondják lehetetlen -- megállás nélkül körberepülni a Földet egy napenergiával működő repülőgéppel.

- Solar adventurer
Bertrand Piccard circumnavigated the Earth in a hot-air balloon. Now he wants to circle it in an airplane powered only by solar energy. Full bio

Well, I learned a lot of things about ballooning,
Nos, sokat tanultam a léggömbökről,
00:15
especially at the end of these balloon flights
különösképpen a Föld körüli utazásiam
00:19
around the world I did with Brian Jones.
végefelé Brian Jones társaságában.
00:23
When I took this picture,
Amikor ezt a képet csináltam
00:25
the window was frozen because of the moisture of the night.
az ablak az éjszaka nedvességétől volt fagyott.
00:27
And on the other side there was a rising sun.
És a másik oldalán pedig a Nap éppen felkelt.
00:31
So, you see that on the other side of ice
Szóval a jég másik oldalán
00:33
you have the unknown,
ott van az ismeretlen,
00:37
you have the non-obvious,
a nem nyilvánvaló,
00:39
you have the non-seen,
a még nem tapasztalt
00:42
for the people who don't dare
azoknak, akik nem mernek
00:44
to go through the ice.
a jég mögé nézni.
00:46
There are so many people
Nagyon sok ember van
00:48
who prefer to suffer in the ice they know
aki inkább szenved a jég ismert oldalán
00:50
instead of taking the risk of going through the ice
ahelyett, hogy merne kockázatot vállalni és kideríteni,
00:53
to see what there is on the other side.
hogy mi van a jég másik oldalán.
00:56
And I think that's one of the main problems of our society.
Azt hiszem ez az egyik fő problémája a társadalmunknak.
00:59
We learn, maybe not the famous TED audience,
Azt gondoljuk, talán a híres TED hallgatóság kivétel,
01:03
but so many other people learn,
de sok ember azt gondolja,
01:06
that the unknown, the doubts,
hogy az ismeretlen, a kétségek,
01:09
the question marks are dangerous.
a kérdőjelek veszélyesek.
01:11
And we have to resist to the changes.
És hogy ellen kell állnunk a változásoknak.
01:13
We have to keep everything under control.
Mindent az uralmunk alatt kell tartanunk.
01:16
Well, the unknown is part of life.
Nos, az ismeretlen az élet része.
01:20
And in that sense, ballooning is a beautiful metaphor.
Ennek értelmében a hőlégballonozás egy gyönyörű metafora.
01:23
Because in the balloon, like in life,
Mert a hőlégballonban, csakúgy mint az életben,
01:27
we go very well in unforeseen directions.
nagyon szépen haladunk előre nem látható irányokba.
01:30
We want to go in a direction,
Menni akarunk az egyik irányba
01:33
but the winds push us in another direction, like in life.
de a szél elsodor minket egy másik felé, mint az életben.
01:35
And as long as we fight horizontally,
Amíg horizontálisan harcolunk
01:38
against life, against the winds,
az élet ellen, a szél ellen,
01:41
against what's happening to us,
a velünk történt dolgok ellen,
01:44
life is a nightmare.
addig az élet egy rémálom.
01:46
How do we steer a balloon?
Hogyan is kormányzunk egy hőlégballont?
01:49
By understanding that the atmosphere
Úgy, hogy megértjük, a légkör
01:51
is made out of several different layers of wind
különböző rétegekből áll a szelet illetően,
01:53
which all have different direction.
melyeknek mind különböző iránya van.
01:56
So, then, we understand that if we want to change our trajectory,
Így aztán megértjük, hogy ha röppályát akarunk változtatni,
01:59
in life, or in the balloon,
akár az életben, akár a ballonban,
02:02
we have to change altitude.
szintet kell váltanunk.
02:05
Changing altitude, in life,
A szintváltás az életben
02:07
that means raising to another psychological, philosophical,
átlépést jelenthet egy másik pszichés, filózófiai,
02:09
spiritual level.
spirituális szintre.
02:13
But how do we do that?
De hogyan tegyük meg ezt?
02:15
In ballooning, or in life,
Hogyan váltsunk szintet
02:17
how do we change altitude?
a hőlégballonozásban, vagy az életben?
02:19
How do we go from the metaphor
Hogyan juthatunk el a metaforától
02:21
to something more practical that we can really
valami gyakorlatiasabbig, amit igazán
02:23
use every day?
használhatunk minden nap?
02:25
Well, in a balloon it's easy, we have ballast.
Hőlégballonok esetén ez könnyű,
02:27
And when we drop the ballast overboard we climb.
hiszen van ballasztunk és amikor kidobjuk, akkor emelkedünk.
02:29
Sand, water, all the equipment we don't need anymore.
Homok, víz, minden felszerelés amire már nincs szükségünk.
02:34
And I think in life it should be exactly like this.
Azt hiszem az életben ennek ugyan így kéne működnie.
02:38
You know, when people speak about pioneering spirit,
Tudják, amikor az emberek szellemi úttörőkről beszélnek,
02:41
very often they believe that pioneers
akkor nagyon gyakran úgy hiszik,
02:44
are the ones who have new ideas.
az úttörők azok, akiknek új ötleteik vannak.
02:46
It's not true.
Ez nem így van.
02:48
The pioneers are not the ones who have new ideas,
Nem ők azok, akiknek új ötleteik vannak,
02:50
because new ideas are so easy to have.
mert új ötletekkel könnyű előállni.
02:52
We just close our eyes for a minute we all come back
Ha csak egy percre lehunyjuk a szemünket
02:54
with a lot of new ideas.
máris rengeteg új ötlettel térünk majd vissza.
02:56
No, the pioneer is the one who
Nem. Úttörő az, aki
02:58
allows himself to throw overboard a lot of ballast.
sok ballasztot képes kidobni.
03:00
Habits, certainties,
Szokásokat, biztos dolgokat,
03:03
convictions, exclamation marks,
előítéleteket, felkiáltójeleket,
03:06
paradigms, dogmas.
paradigmákat, dogmákat.
03:11
And when we are able to do that,
És hogy mi történik, amikor
03:13
what happens?
mindez sikerül?
03:15
Life is not anymore
Az élet már
03:17
just one line going in one direction
nem csak egy út ami egy irányba tart
03:19
in one dimension. No.
egy dimenzióban. Nem.
03:23
Life is going to be made out of all the possible lines
Az élet az összes lehetséges útból fog állni,
03:25
that go in all the possible directions
ami az összes lehetséges irányba tart
03:29
in three dimensions.
három dimenzióban.
03:31
And pioneering spirit will be each time we allow ourselves
Az úttörő szellem ott lesz mindig, mikor megengedjük magunknak
03:35
to explore this vertical axis.
hogy felfedezzük ezt a függőleges tengelyt.
03:37
Of course not just like the atmosphere in the balloon,
Természetesen nem csak úgy, mint a légnyomás a ballonban,
03:40
but in life itself.
hanem az életben egyaránt.
03:42
Explore this vertical axis, that means
Ennek a függőleges tengelynek a felfedezése azt jelenti,
03:44
explore all the different ways to do,
felfedezni az összes lehetőséget,
03:47
all the different ways to behave, all the different ways to think,
az összes módot, ahogy viselkedhetünk és gondolkodhatunk,
03:49
before we find the one that goes in the direction we wish.
mielőtt megtaláljuk azt, ami abba az irányba visz, amerre szeretnénk.
03:53
This is very practical.
Ez nagyon praktikus.
03:58
This can be in politics.
Legyen szó akár politikáról,
04:00
This can be in spirituality.
akár spirituálisságról,
04:02
This can be in environment,
vagy akár környezetünkről,
04:04
in finance, in education of children.
pénzügyekről, gyermekeink oktatásáról.
04:06
I deeply believe
Mélyen hiszek abban,
04:09
that life is a much greater adventure
hogy az élet egy sokkal nagyobb kaland,
04:11
if we manage to do politics
ha úgy politizálunk, hogy
04:14
without the trench between the left and the right wing.
ne legyen akkora szakadék a bal és a jobb oldal között.
04:16
Because we will throw away these political dogmas.
Mert el fogjuk dobni ezeket a politikai dogmákat.
04:20
I deeply believe that we can make much more protection of the environment
Mélyen hiszek abban, hogy képesek vagyunk sokkal jobb védelmet biztosítani a környezetünknek
04:24
if we get rid -- if we throw overboard
ha megszabadulunk -- ha kidobjuk
04:28
this fundamentalism that some of the greens have showed in the past.
azt a fundamentalizmust, amit egyes zöldek mutattak a múltban.
04:31
And that we can aim for much higher spirituality
És sokkal magasabb spirituális szintet célozhatunk meg,
04:35
if we get rid of the religious dogmas.
ha megszabadulunk a vallási dogmáktól.
04:38
Throwing overboard, as ballast, to change our direction.
Ha eldobjuk, mint a ballasztot, hogy irányt váltsunk.
04:40
Well, these basically are things I believed in such a long time.
Ezek azok a dolgok amelyekben már oly régóta hiszek.
04:44
But actually I had to go around the world in a balloon
Azonban körbe kellett utaznom a világot egy ballonban,
04:47
to be invited to talk about it.
hogy meghívjanak beszélni erről.
04:49
(Laughter)
(Nevetés)
04:51
(Applause)
(Taps)
04:54
It's clear that it's not easy to know which ballast to drop
Világos, hogy nem könnyű eldönteni melyik ballasztot dobjuk ki és milyen magaslatot célozzunk meg.
05:00
and which altitude to take. Sometime we need
Néha szükségünk lehet
05:04
friends, family members or a psychiatrist.
barátokra, családtagokra vagy egy pszichológusra.
05:06
Well, in balloons we need weather men,
A ballonozáshoz pedig egy időjós kell
05:09
the one who calculate the direction of each layer of wind,
aki megmondja az összes légkörben fújó szél irányát,
05:12
at which altitude, in order to help the balloonist.
és segít a ballont irányítónak a megfelelő magasság kiválasztásában.
05:16
But sometimes it's very paradoxical.
Néha azonban nagyon ellentmondásos ez az egész.
05:19
When Brian Jones and I were flying around the world,
Amikor Brian Jones és én a világ körül repültünk,
05:22
the weather man asked us, one day, to fly
egy nap az időjós arra kért minket,
05:25
quite low, and very slow.
hogy nagyon alacsonyan és lassan repüljünk.
05:27
And when we calculated we thought we're never going to make it
És aztán mikor utánaszámoltunk, úgy gondoltuk,
05:30
around the world at that speed.
hogy soha nem fogjuk evvel a sebességgel befejezni.
05:32
So, we disobeyed. We flew much higher, and double the speed.
Így hát nem fogadtunk szót és sokkal magasabbra szálltunk a sebességünket megduplázva.
05:35
And I was so proud to have found that jetstream
És olyan büszke voltam, hogy találtunk egy gyors áramlatot,
05:39
that I called the weather man,
hogy felhívtam az időjóst és
05:42
and I told him, "Hey, guy, don't you think we're good pilots up there?
mondtam neki: "Hé, mit szólsz milyen jó pilóták vannak itt fenn?
05:44
We fly twice the speed you predicted."
Kétszeres sebességgel szállunk, mint jósoltad."
05:47
And he told me, "Don't do that. Go down immediately
Azt válaszolta: "Ne tegyétek. Ereszkedjetek lejjebb azonnal,
05:50
in order to slow down."
hogy lelassulhassatok."
05:52
And I started to argue. I said, "I'm not going to do that.
Én meg elkezdtem vitatkozni és mondtam: "Dehogy megyek lejjebb.
05:54
We don't have enough gas to fly so slow."
Nincsen elég gázunk, hogy olyan lassan szálljunk."
05:56
And he told me, "Yes, but with the low pressure you have on your left
Mire ő: "Igaz, de az alacsony nyomással ami a baloldalotokon van
05:59
if you fly too fast, in a couple of hours
ha túl gyorsak vagytok, akkor egy pár órán belül
06:02
you will turn left and end up at the North Pole.
balra sodródtok és az Északi-sarkon köttök ki."
06:05
(Laughter)
(Nevetés)
06:07
And then he asked me --
Aztán megkérdezte --
06:09
and this is something I will never forget in my life --
és ez olyan, amit soha az életben nem fogok elfelejteni --
06:11
he just asked me, "You're the good pilot up there.
szóval csak úgy megkérdezte: "Jó pilóta vagy ott fenn.
06:14
What do you really want? You want to go very fast
Mit akarsz igazán? Nagyon gyorsan akarsz haladni
06:17
in the wrong direction, or slowly in the good direction?
a rossz irányba, vagy lassan a jó irányba?"
06:19
(Laughter)
(Nevetés)
06:22
(Applause)
(Taps)
06:25
And this is why you need weathermen.
Na ezért van szükséged időjósra.
06:27
This is why you need people with long-term vision.
Ezért van szükség emberekre, akik hosszú távra terveznek.
06:29
And this is precisely what fails
És pontosan ez az, ami megbukik
06:32
in the political visions we have now,
a mai politikai programokban,
06:35
in the political governments.
kormányokban.
06:38
We are burning, as you heard,
Rengeteg energiát - ahogy hallották -
06:40
so much energy,
égetünk el,
06:42
not understanding that such an unsustainable
nem megértve, hogy ez egy fenntarthatatlan módja
06:44
way of life cannot last for long.
az életnek amit már nem sokáig tudunk tartani.
06:48
So, we went down actually.
Szóval lejjebb ereszkedtünk.
06:51
We slowed down. And we went through moments of fears
Lelassultunk és átéltük néhány félelmetes pillanatot,
06:54
because we had no idea how the little amount of gas
mert fogalmunk sem volt, hogy az a kis gáz,
06:58
we had in the balloon
ami a ballonban maradt
07:00
could allow us to travel 45,000 kilometers.
elegendő-e 45.000 km megtételére.
07:02
But we were expected to have doubts; we're expected to have fears.
Persze számítottunk rá, hogy lesznek kétségeink és félelmeink.
07:06
And actually this is where the adventure really started.
És valójában ez az, ahol a kaland igazán elkezdődik.
07:09
When we were flying over the Sahara and India
Amikor a Szahara és India felett repültünk
07:12
it was nice holidays.
az csodás kikapcsolódás volt.
07:14
We could land anytime and fly back home with an airplane.
Bármikor landolhattunk volna és hazarepülünk normál géppel.
07:16
In the middle of the Pacific,
A Csendes-óceán közepén
07:19
when you don't have the good winds, you cannot land,
amikor nem kapsz el jó szelet és nem is szállhatsz le,
07:21
you cannot go back.
nem fordulhatsz vissza.
07:23
That's a crisis.
Ez krízishelyzet.
07:25
That's the moment when you have to wake up
Ez az a pillanat, amikor fel kell ébredned
07:27
from the automatic way of thinking.
az automatikusan gondolkodó módból.
07:29
That's the moment when you have to motivate
Ez az a pillanat, amikor motíválnod kell
07:31
your inner potential,
a belső lehetőségeidet,
07:33
your creativity.
a kreativitásodat.
07:35
That's when you throw out all the ballast,
Ez az amikor kidobod az összes ballasztot,
07:37
all the certainties,
mindent amit ismertél
07:39
in order to adapt to the new situation.
annak érdekében, hogy alkalmazkodhass az új helyzethez.
07:41
And actually, we changed completely our flight plan.
És végül teljesen megváltoztattuk a repülési tervünket.
07:43
We changed completely our strategy.
Teljesen megváltoztattuk a stratégiánkat.
07:46
And after 20 days we landed successfully in Egypt.
És 20 nappal később sikeresen landoltunk Egyiptomban.
07:48
But if I show you this picture
Nem azért mutatom meg ezt a képet,
07:51
it's not to tell you how happy we were.
hogy elmondjam, milyen boldogok voltunk.
07:53
It's to show you how much gas was left
Hanem azért, hogy megmutassam, mennyi gáz maradt
07:56
in the last bottles.
az utolsó palackokban.
07:58
We took off with 3.7 tons of liquid propane.
3,7 tonna folyékony propán gázt vittünk magunkkal.
08:00
We landed with 40 kilos.
40 kilonyival érkeztünk meg.
08:05
When I saw that, I made a promise to myself.
Amikor ezt megláttam, megfogadtam valamit.
08:09
I made a promise that the next time I would fly around the world,
Megfogadtam, hogy a következő világ körüli utazásom alkalmával
08:12
it would be with no fuel,
nem viszek üzemanyagot,
08:15
independent from fossil energies,
független leszek a fosszilis energiáktól
08:18
in order to be safe,
a biztonság érdekében,
08:21
not to be threatened by the fuel gauge.
nem pedig az üzemanyag fogyásától fenyegetve.
08:24
I had no idea how it was possible.
Fogalmam sem volt, hogyan lehetne ez lehetséges.
08:26
I just thought it's a dream and I want to do it.
Csak úgy gondoltam ez egy álom és én valóra akarom váltani.
08:29
And when the capsule of my balloon was introduced
És amikor a ballonom kapszulája bemutatásra került
08:33
officially in the Air and Space Museum in Washington,
az Air and Space Múzeumban, Washingtonban,
08:36
together with the airplane of Charles Lindbergh,
együtt Charles Lindbergh repülőjével,
08:38
with Apollo 11, with the Wright Brothers' Flyer,
az Apollo 11-gyel, a Wright testvérek repülőjével,
08:40
with Chuck Yeager's 61,
és Chuck Yeager 61-esével,
08:42
I had really a thought then.
akkor igazán elmerengtem.
08:45
I thought, well, the 20th century, that was brilliant.
Azt gondoltam, hogy a XX. század briliáns volt.
08:47
It allowed to do all those things there.
Lehetővé tette mindazokat a dolgokat ott.
08:49
But it will not be possible in the future any more.
De a jövőben ezekre nem lesz lehetőség többé.
08:52
It takes too much energy. It will cost too much.
Túl sok energiát vesznek igénybe. Túl sokba kerülnek.
08:55
It will be prohibited
Tiltott lesz,
08:58
because we'll have to save our natural resources
mert vigyáznunk kell a természeti erőforrásokra
09:00
in a few decades from now.
néhány évtized múlva.
09:02
So how can we perpetuate
Hát hogyan örökíthetnénk tovább
09:04
this pioneering spirit
ezt az úttörő szellemiséget
09:06
with something that will be independent from fossil energy?
valami olyannal, ami független lesz a fosszilis energiáktól?
09:09
And this is when the project Solar Impulse
És ez az amikor a Solar Impulse project
09:13
really started to
ötlete igazán megmozgatott
09:15
turn in my head.
valamit a fejemben.
09:18
And I think it's a nice metaphor also
Úgy gondoltam, hogy ez egy szép metafora is egyben
09:20
for the 21st century.
a XXI. századra nézve.
09:22
Pioneering spirit should continue, but on another level.
Az úttörő gondolatoknak folytatódnia kéne, de egy másik szinten.
09:24
Not to conquer the planet or space,
Nem a bolygót vagy az űrt meghódítva,
09:28
not anymore, it has been done,
nem, hisz ezen már túl vagyunk.
09:31
but rather to improve the quality of life.
Inkább az élet minőségén javítva.
09:33
How can we go through the ice of certainty
Hogyan lépjünk ki a bizonyosság jégfala mögül
09:36
in order to make the most incredible a possible thing?
annak érdekében, hogy a leghihetetlenebb dolgot is lehetővé tegyük?
09:39
What is today completely impossible --
Ami ma még teljesen lehetetlen:
09:43
get rid of our dependency on fossil energy.
megszabadulni a fosszilis energiáktól való függésünktől.
09:47
If you tell to people, we want to be independent
Ha azt mondják az embereknek, hogy függetlenné akarnak válni
09:50
from fossil energy in our world,
világunk fosszilis energiáitól,
09:52
people will laugh at you, except here,
akkor ki fogják nevetni, kivéve itt,
09:54
where crazy people are invited to speak.
ahova őrült embereket hívnak meg beszélni.
09:56
(Laughter)
(Nevetés)
09:59
So, the idea is that if we fly around the world
Tehát itt az ötlet, hogy körberepüljük a Földet
10:01
in a solar powered airplane,
egy napenergiával működő repülővel,
10:05
using absolutely no fuel,
abszolút nulla üzemanyagot használva,
10:07
nobody ever could say in the future
és nincs egy olyan ember, aki azt mondaná,
10:09
that it's impossible to do it
hogy a jövőben ne lehetne megtenni
10:12
for cars, for heating systems,
akár autóknál, akár fűtő berendezéseknél
10:14
for computers, and so on and so on.
vagy számítógépeknél és még sorolhatnám...
10:16
Well, solar power airplanes are not new.
A napenergiával működő repülőgépek nem újkeletűek.
10:19
They have flown in the past, but without
Már repültek ilyenek régebben is, de
10:22
saving capabilities, without batteries.
energiatároló képesség nélkül, akkumulátorok nélkül.
10:24
Which means that they have more proven
Ami azt jelenti, hogy inkább a megújuló
10:27
the limits of renewable energies
energiák korlátait bizonyították be,
10:29
than the potential of it.
mint a bennük rejlő lehetőséget.
10:31
If we want to show the potential,
Ha meg akarjuk mutatni ezt a lehetőséget,
10:33
we have to fly day and night.
akkor éjjel és nappal is repülnünk kell.
10:35
That means to load the batteries during the flight,
Ez azt jelenti, hogy repülés közben tölteni kell az akkumulátorokat,
10:38
in order to spend the night on the batteries,
hogy azok szolgálják ki az éjszakai működést
10:41
and fly the next day again.
és repülni tovább a következő nap.
10:44
It has been made, already, on remote controlled
Ez már elkészült, távirányítású
10:46
little airplane models, without pilots.
apró repülőgép modellekkel, pilóta nélkül.
10:50
But it stays an anecdote
Ez azonban egy anekdota marad
10:53
because the public couldn't identify to it.
mert a nyilvánosság nem tudott vele azonosulni.
10:55
I think you need a pilot in the plane
Úgy gondolom, hogy szükség van egy pilótára a gépen
10:58
that can talk to the universities,
aki meg tudja szólítani az egyetemeket,
11:00
that can talk to students,
aki meg tudja szólítani a diákokat,
11:02
talk to politicians during the flight,
a politikusokat repülés közben,
11:04
and really make it a human adventure.
és igazán emberi kalanddá teszi az egészet.
11:06
For that, unfortunately,
Ehhez azonban, sajnos,
11:08
four meters wingspan is not enough.
4 méter szárny fesztávolság nem elég.
11:10
You need 64 meter wingspan.
64 méter fesztávra van szükség.
11:13
64 meter wingspan to carry one pilot, the batteries,
64 méterrel (egy pilótanak, az akkumulátoroknak)
11:16
flies slowly enough with the aerodynamic efficiency.
megvan a kellő sebesség az aerodinamikai hatékonysághoz.
11:20
Why that? Because fuel is not easy to replace.
Miért így? Mert az üzemanyag nem könnyen helyettesíthető.
11:24
That's for sure.
Ez biztos.
11:28
And with 200 square meters of solar power on our plane,
200 négyzetméternyi napenergiával a repülőnkön
11:30
we can produce the same energy
annyi energiát termelünk, ami elég
11:35
than 200 little lightbulbs.
200 kicsi izzónak.
11:38
That means a Christmas tree, a big Christmas tree.
Ez egy karácsonyfának elég. Egy nagy karácsnyfának.
11:40
So the question is, how can you carry a pilot around the world
Így a kérdés az, hogy hogyan szállítsunk a világ körül egy pilótát
11:44
with an airplane that uses
egy repülővel ami
11:48
the same amount of energy as a big Christmas tree?
ugyanannyi energiát használ fel, mint amennyi egy nagy karácsonyfa?
11:50
People will tell you it's impossible,
Az emberek azt fogják mondani, hogy ez lehetetlen,
11:53
and that's exactly why we try to do it.
mi pedig pontosan ezért próbáljuk megcsinálni.
11:55
We launched the project with my colleague Andre Borschberg
Elindítottunk egy projektet Andre Borschberg kollégámmal
11:58
six years ago.
6 évvel ezelőtt.
12:01
We have now 70 people in the team working on it.
Mára már 70 ember tartozik a csapathoz, akik ezen dolgoznak.
12:03
We have gone through the stages of simulation, design,
Keresztülmentünk a szimulációk, modellek,
12:06
computing, preparing the construction
számítások fázisain, hogy felkészüljünk
12:10
of the first prototype.
az első prototípus megépítésére.
12:13
That has been achieved after two years of work.
2 évnyi munka után elértük a célunkat.
12:15
Cockpit, propeller, engine.
Pilótafülke, propeller, motor.
12:18
Just the fuselage here, it's so light.
Ez a repülőgéptörzs itt. Oly könnyű.
12:20
It's not designed by an artist, but it could be.
Nem művész által tervezett, de akár lehetett volna az is.
12:22
50 kilos for the entire fuselage.
50 kg az egész repülőgéptörzs.
12:25
Couple of kilos more for the wing spars.
Pár kiloval több, mint a szárny gerendák.
12:27
This is the complete structure of the airplane.
Ez itt pedig a repülőgép teljes szerkezete.
12:31
And one month ago we have unveiled it.
És egy hónappal ezelőtt be is mutattuk.
12:34
You cannot imagine how it is for a team
Nem tudják elképzelni, milyen érzés ez egy csapatnak
12:37
who has been working six years on it
amelyik 6 éven keresztül dolgozott azon, hogy
12:39
to show that it's not only a dream and a vision,
megmutassa, ez nem csak egy álom és jövőkép.
12:41
it's a real airplane.
Ez egy igazi repülőgép.
12:44
A real airplane that we could finally present.
Egy igazi repülőgép, amit végre megmutathatunk.
12:46
And what's the goal now?
Szóval mi is most a cél?
12:49
The goal is to take off,
A cél felszállni
12:51
end of this year for the first test,
az év végefelé az első teszthez,
12:55
but mainly next year, spring or summer,
de méginkább felszállni a következő évben,
12:57
take off, on our own power,
tavasszal vagy nyáron, a saját erőnkből,
13:01
without additional help, without being towed,
mindenféle segítség nélkül, vontatás nélkül,
13:03
climb to 9,000 meters altitude.
elérni a 9 000 méteres magasságot
13:06
The same time we load the batteries,
miközben töltjük az akkumulátorokat,
13:09
we run the engines, and when we get at the maximum height,
működtetjük a motorokat és amikor elérjük a maximális magasságot,
13:11
we arrive at the beginning of the night.
megérkezni az éjszakai alkonyatba.
13:16
And there, there will be just one goal, just one:
És akkor már csak egy cél marad, egyetlen egy:
13:18
reach the next sunrise before the batteries are empty.
kibírni a levegőben pirkadatig, mielőtt az akkumulátorok lemerülnének.
13:23
(Laughter)
(Nevetés)
13:26
And this is exactly the symbol of our world.
És ez pontosan a világunk jelképe,
13:29
If our airplane is too heavy,
ha a repülőnk túl nehéz,
13:32
if the pilot wastes energy,
ha a pilóta pocsékolja az energiát,
13:34
we'll never make it through the night.
soha nem bírjuk ki az éjszakát.
13:36
And in our world, if we keep on spoiling,
Ha a világunkban tovább zsákmányoljuk,
13:38
wasting our energy resources,
pocsékoljuk energiaforrásainkat,
13:41
if we keep on building things that consume so much energy
ha továbbra is olyan dolgokat építünk, amik oly sok energiát szívnak magukba
13:43
that most of the companies now go bankrupt,
hogy a cégek többsége mostanra csődbe is jutott,
13:46
it's clear that we'll never give the planet to the next generation
akkor világosan látható, hogy a következő generáció soha nem fogja
13:51
without a major problem.
égető problémák nélkül megörökölni bolygónkat.
13:53
So, you see that this airplane is more a symbol.
Ezért láthatják, hogy ez a repülő több mint egy jelkép.
13:55
I don't think it will transport 200 people
Nem állítom, hogy 200 embert szállítani fog
13:58
in the next years.
a következő években.
14:00
But when Lindbergh crossed the Atlantic,
De amikor Lindbergh átszelte az Atlanti-óceánt
14:02
the payload was also just sufficient
a rakomány pedig éppen elegendő volt
14:04
for one person and some fuel.
egy személynek és valamennyi üzemanyagnak.
14:06
And 20 years later there were 200 people
És 20 évvel később 200 ember utazott
14:10
in every airplane crossing the Atlantic.
minden Atlanti-óceánt átrepülő gépen.
14:12
So, we have to start,
Így tehát bele kell kezdenünk
14:14
and show the example.
és példát kell mutatnunk.
14:16
A little bit like on this picture here.
Kb. úgy, mint ezen a képen itt.
14:18
This is a painting from Magritte,
Ez egy festmény Magritte-től,
14:20
in the museum in Holland that I love so much.
a múzemból Hollandiában, amit úgy szeretek.
14:22
It's a pipe, and it's written, "This is not a pipe."
Ez egy pipa és alá van írva: "Ez nem egy pipa."
14:25
This is not an airplane.
Ez nem egy repülőgép.
14:28
This is a symbol of what we can achieve
Ez egy jelképe annak, amit elérhetünk
14:31
when we believe in the impossible,
ha hiszünk a lehetetlenben,
14:34
when we have a team,
ha van egy csapatunk,
14:36
when we have pioneering spirit,
ha úttörő szellemünk van,
14:38
and especially when we understand
és különösképpen ha megértjük,
14:41
that all the certainties we have
hogy minden bizonyosságunkat
14:43
should be thrown overboard.
ki kéne dobnunk a fedélzetről.
14:45
What pleases me very much
Ami nagy örömmel tölt el,
14:48
is that in the beginning I thought that we would have to fly
hogy az elején azt gondoltam, hogy körbe kell
14:50
around the world with no fuel
repülnünk a világot üzemanyag nélkül
14:52
in order to have our message been understood.
annak érdekében, hogy az üzenetünk célba érjen.
14:55
And more and more, we're invited around the world with Andre
Egyre többet és többet hívnak minket Andreval szerte a világban,
14:58
to talk about that project, to talk about the symbol of it,
hogy beszéljünk a projektről, hogy beszéljünk a jelentősségéről,
15:01
invited by politicians, invited in energy forums,
politikusok által vagy energetikai megbeszélésekre,
15:04
in order to show that it's not anymore
csak hogy megmutassuk, többé
15:07
completely stupid
egyáltalán nem csacskaság
15:10
to think about getting rid of the dependency
azon gondolkodni, hogy megszabaduljunk a fosszilis
15:12
on fossil energies.
energiáktól való függéstől.
15:14
So, through speeches like this one today,
Így az olyan előadásokon mint ez a mai is,
15:16
through interviews, through meetings,
interjúkon, találkozókon,
15:19
our goal is to get as many people possible on the team.
a célunk, hogy annyi embert szerezzünk a csapatba, amennyit csak tudunk.
15:22
The success will not come
A siker nem fog eljönni,
15:27
if we "just," quote, unquote,
ha "csak", idézőjelben
15:29
fly around the world in a solar-powered airplane.
körberepüljük a világot egy napenergiás géppel.
15:31
No, the success will come
Nem, a siker akkor jön el,
15:33
if enough people are motivated
ha elég embert motiválunk ahhoz,
15:36
to do exactly the same in their daily life,
hogy pontosan ugyanezt tegye a mindennapi életben,
15:38
save energy, go to renewables.
takarékoskodjon, használjon megújuló erngiákat.
15:41
And this is possible. You know, with the technologies we have today,
És ez lehetséges. Tudják, a mai technológiával
15:44
we can save between 30 and 50 percent
30 - 50 százalék energiát tudunk spórolni
15:47
of the energy of a country in Europe,
egy európai országban, a maradék felét
15:50
and we can solve half of the rest with renewables.
megújuló energiákból oldhatjuk meg.
15:54
It leaves 25 or 30 percent for
Ez 25 - 30 százalékot hagy
15:57
oil, gas, coal, nuclear, or whatever.
olajra, gázra, szénre, nukleáris energiára, vagy bármi egyébre.
16:00
This is acceptable.
Ez elfogadható.
16:04
This is why all the people who believe
Éppen ezért minden embert, aki hisz
16:06
in this type of spirit
ebben a fajta szellemiségben,
16:10
are welcome to be on that team.
szívesen látunk a csapatban.
16:12
You can just go on SolarImpulse.com, subscribe
Látogassák meg a SolarImpulse.com oldalt, iratkozzanak fel
16:14
to just be informed of what we're doing.
hogy értesülhessenek arról, mit is csinálunk.
16:17
But much more, to get advices,
Továbbá kaphatnak tanácsokat,
16:19
to give your comments, to spread the word
megoszthatják véleményüket, terjesszék,
16:21
that if it's possible in the air,
hogy ami lehetséges a levegőben
16:23
of course it's possible in the ground.
az természetesen működik a földön is.
16:26
And each time we have some ice in the future,
Minden alkalommal, amikor jégfalba ütközünk a jövőben,
16:29
we have to know that life will be great,
tudnunk kell, hogy az élet nagyszerű lesz,
16:33
and the success will be brilliant
a siker pedig briliáns
16:36
if we dare to overcome our fear of the ice,
ha meg tudunk szabadulni a jégtől való félelmünktől,
16:39
to go through the obstacle,
hogy átjussunk az akadályon,
16:42
to go through the problem, in order to see what there is on the other side.
hogy átjussunk a problémán és meglássuk mi van annak másik oldalán.
16:44
So, you see, this is what we're doing on our side.
Nos, ahogy látják, mi ezt csináljuk a mi oldalunkról.
16:48
Everyone has his goal, has his dreams,
Mindenkinek van egy célja, megvannak az álmai,
16:52
has his visions.
az elképzelései.
16:55
The question I leave you with now
A kérdés, amivel itthagyom Önöket az,
16:58
is which is the ballast
hogy melyik ballasztot
17:00
you would like to throw overboard?
dobnák ki a fedélzetről?
17:02
Which will be the altitude at which
Milyen magasságban szeretnének
17:06
you would like to fly in your life,
szállni az életükben,
17:08
to get to the success that you wish to have,
hogy sikerre vigyék meglévő vágyaikat,
17:11
to get to the point that really belongs to you,
hogy elérjenek a pontra, ami igazán Önökhöz tartozik,
17:14
with the potential you have,
avval a képességgel, amivel rendelkeznek
17:18
and the one you can really fulfill?
és amit igazán be tudnak tölteni.
17:20
Because the most renewable energy we have
Mert a leginkább megújuló energia amink van
17:23
is our own potential, and our own passion.
azok a saját képességeink és a szenvedélyünk.
17:26
So, let's go for it, and I wish you an excellent adventure
Tehát gyerünk, és kívánok Önöknek egy kiváló kalandot
17:29
in the wings of the future. Thank you.
a jövő szárnyain. Köszönöm szépen.
17:31
(Applause)
(Taps)
17:33
Translated by Tamás Roncsak
Reviewed by Anna Patai

▲Back to top

About the speaker:

Bertrand Piccard - Solar adventurer
Bertrand Piccard circumnavigated the Earth in a hot-air balloon. Now he wants to circle it in an airplane powered only by solar energy.

Why you should listen

Bertrand Piccard was born in a family of firsts. His father, Jacques, together with Dan Walsh of the US, was the first man to reach the deepest point of the world's oceans, the Mariana Trench, in 1960. Almost 30 years earlier, his grandfather, Auguste, first ballooned into the stratosphere. While they went up and down, Bertrand went horizontal and in 1999, together with Brian Jones of Britain, completed the first-ever nonstop balloon circumnavigation of the globe, flying more than 45,000 km in 20 days.

Now, in a hangar near Zurich, a team of scientists and engineers around Piccard and co-pilot André Borschberg is building Solar Impulse, an unconventional aircraft designed to circumnavigate the Earth powered by solar energy, flying day and night (yes, when the Sun is "off"). The prototype has the weight of a car but the wingspan of an Airbus. Solar Impulse has successfully flown from Spain to Morocco and across the United States. The next trip: circumnavigation.

Piccard is also the founder of Winds of Hope, an organization to combat neglected diseases in children, and a Goodwill Ambassador to the United Nations Population Fund.

More profile about the speaker
Bertrand Piccard | Speaker | TED.com