English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2009

Bertrand Piccard: My solar-powered adventure

Aventura lui Bertrand Piccard acţionată de energia solară

Filmed
Views 789,396

În zorii unei noi ere, aventurierul Bertrand Picard ne oferă o provocare: găsiţi motivaţie în ceea ce pare imposibil. Ne împărtăşeşte planurile sale de a face ceea ce alţii spun că nu poate fi făcut - să zboare în jurul lumii într-un avion alimentat de energie solară nonstop.

- Solar adventurer
Bertrand Piccard circumnavigated the Earth in a hot-air balloon. Now he wants to circle it in an airplane powered only by solar energy. Full bio

Well, I learned a lot of things about ballooning,
Ei bine, am învăţat multe lucruri despre dirijabile,
00:15
especially at the end of these balloon flights
mai ales la finalul călătoriilor cu balonul
00:19
around the world I did with Brian Jones.
in jurul lumii pe care le-am făcut cu Brian Jones.
00:23
When I took this picture,
Când am făcut această fotografie
00:25
the window was frozen because of the moisture of the night.
geamul era îngheţat din cauza umidităţii nopţii
00:27
And on the other side there was a rising sun.
Şi în partea cealaltă era răsăritul soarelui
00:31
So, you see that on the other side of ice
deci, de partea cealaltă a gheţii,
00:33
you have the unknown,
aveţi necunoscutul
00:37
you have the non-obvious,
aveţi neprevăzutul
00:39
you have the non-seen,
aveţi nevăzutul
00:42
for the people who don't dare
pentru cei care nu îndrăznesc
00:44
to go through the ice.
să treacă prin gheaţă.
00:46
There are so many people
Sunt atât de mulţi oameni
00:48
who prefer to suffer in the ice they know
care preferă să sufere în gheaţa pe care o cunosc
00:50
instead of taking the risk of going through the ice
în loc să rişte şi să meargă dincolo de gheaţă
00:53
to see what there is on the other side.
să vadă ce este de partea cealaltă.
00:56
And I think that's one of the main problems of our society.
Şi asta cred că este una din problemele societăţii noastre.
00:59
We learn, maybe not the famous TED audience,
Suntem învăţaţi, poate nu şi publicul avizat al lui TED,
01:03
but so many other people learn,
dar atât de mulţi alţi oameni sunt învăţaţi
01:06
that the unknown, the doubts,
că necunoscutul, dubiile,
01:09
the question marks are dangerous.
semnele de întrebare sunt periculoase.
01:11
And we have to resist to the changes.
Şi că trebuie să ne opunem schimbărilor.
01:13
We have to keep everything under control.
Că trebuie să ţinem totul sub control.
01:16
Well, the unknown is part of life.
Ei bine, necunoscutul este parte din viaţă noastră.
01:20
And in that sense, ballooning is a beautiful metaphor.
Şi în acest sens, zburatul cu balonul este o metaforă frumoasă.
01:23
Because in the balloon, like in life,
Pentru că în balon, ca şi în viaţă,
01:27
we go very well in unforeseen directions.
navigăm în direcţii neprevăzute.
01:30
We want to go in a direction,
Dorim să mergem într-o direcţie,
01:33
but the winds push us in another direction, like in life.
dar vîntul ne mână în alta, ca în viaţă.
01:35
And as long as we fight horizontally,
Şi atât timp cât luptăm orizontal,
01:38
against life, against the winds,
împotriva vieţii, împotriva curenţilor,
01:41
against what's happening to us,
împotriva a ceea ce ni se întâmplă,
01:44
life is a nightmare.
viaţa este un coşmar.
01:46
How do we steer a balloon?
Cum controlezi direcţia unui balon?
01:49
By understanding that the atmosphere
Prin înţelegerea faptului că atmosfera
01:51
is made out of several different layers of wind
este alcătuită din diferite straturi de curenţi
01:53
which all have different direction.
care au direcţii diferite.
01:56
So, then, we understand that if we want to change our trajectory,
Deci, prin urmare, realizăm că dacă dorim să ne modificăm traiectoria,
01:59
in life, or in the balloon,
în viaţă sau într-un balon,
02:02
we have to change altitude.
trebuie să schimbăm altitudinea.
02:05
Changing altitude, in life,
Modificarea altitudinii, în viaţă,
02:07
that means raising to another psychological, philosophical,
înseamnă evoluţia la un alt nivel psihologic,
02:09
spiritual level.
filozofic, spiritual.
02:13
But how do we do that?
Dar cum facem acest lucru?
02:15
In ballooning, or in life,
La dirijabile, sau în viaţă,
02:17
how do we change altitude?
cum schimbăm altitudinea?
02:19
How do we go from the metaphor
Şi cum facem trecerea de la metaforă
02:21
to something more practical that we can really
la ceva mai practic, ceva ce
02:23
use every day?
putem folosi într-adevăr zi de zi?
02:25
Well, in a balloon it's easy, we have ballast.
Ei bine, la un dirijabil este simplu, avem balastul.
02:27
And when we drop the ballast overboard we climb.
Şi atunci când aruncăm peste bord balastul, ne ridicăm.
02:29
Sand, water, all the equipment we don't need anymore.
Nisip, apă, tot echipamentul de care nu mai avem nevoie.
02:34
And I think in life it should be exactly like this.
Şi cred că aşa ar trebui să facem şi în viaţă.
02:38
You know, when people speak about pioneering spirit,
Ştiţi, atunci când se vorbeşte de spirit de pionier,
02:41
very often they believe that pioneers
se presupune adesea că pionierii
02:44
are the ones who have new ideas.
sunt cei care au idei noi.
02:46
It's not true.
Nu este adevărat.
02:48
The pioneers are not the ones who have new ideas,
Pionierii nu sunt cei care au idei noi,
02:50
because new ideas are so easy to have.
deoarece este atât de simplu să ai idei noi.
02:52
We just close our eyes for a minute we all come back
Doar închidem ochii timp de un minut şi apoi
02:54
with a lot of new ideas.
avem o mulţime de idei noi.
02:56
No, the pioneer is the one who
Nu, pionierul este cel care
02:58
allows himself to throw overboard a lot of ballast.
îşi îngăduie să arunce peste bord mult balast.
03:00
Habits, certainties,
Obiceiuri, certitudini,
03:03
convictions, exclamation marks,
convingeri, semne de exclamare,
03:06
paradigms, dogmas.
paradigme, dogme.
03:11
And when we are able to do that,
Şi atunci când putem face asta
03:13
what happens?
ce se întâmplă?
03:15
Life is not anymore
Viaţa nu mai este
03:17
just one line going in one direction
o simplă linie mergând într-o singură direcţie
03:19
in one dimension. No.
şi într-o singură dimensiune. Nu.
03:23
Life is going to be made out of all the possible lines
Viaţa va fi alcătuită din toate liniile posibile
03:25
that go in all the possible directions
care merg în toate direcţiile posibile
03:29
in three dimensions.
în trei dimensiuni.
03:31
And pioneering spirit will be each time we allow ourselves
Şi spiritul de pionier se va manifesta de fiecare dată
03:35
to explore this vertical axis.
când ne îngăduim să explorăm această axă verticală.
03:37
Of course not just like the atmosphere in the balloon,
Desigur, nu doar ca şi atmosfera din dirijabil,
03:40
but in life itself.
ci în viaţa propriu-zisă.
03:42
Explore this vertical axis, that means
Explorarea acestei axe verticale, ceea ce înseamnă
03:44
explore all the different ways to do,
explorarea diferitelor modalităţi de a face un lucru,
03:47
all the different ways to behave, all the different ways to think,
diferitelor modalităţi comportamentale, tuturor modalităţilor de a gândi,
03:49
before we find the one that goes in the direction we wish.
anterior aflării acelei modalităţi care ne duce în direcţia dorită.
03:53
This is very practical.
Este foarte practic.
03:58
This can be in politics.
Se poate aplica în politică.
04:00
This can be in spirituality.
Se poate aplica în spiritualitate.
04:02
This can be in environment,
Se poate aplica în mediul înconjurător,
04:04
in finance, in education of children.
în finanţe, în educarea copiilor.
04:06
I deeply believe
Cred cu tărie
04:09
that life is a much greater adventure
că viaţa este o aventură senzaţională
04:11
if we manage to do politics
dacă reuşim să facem politică
04:14
without the trench between the left and the right wing.
fără să separăm dreapta de stânga.
04:16
Because we will throw away these political dogmas.
Deoarece vom elimina aceste dogme politice.
04:20
I deeply believe that we can make much more protection of the environment
Cred cu tărie că am putea proteja mai bine mediul
04:24
if we get rid -- if we throw overboard
dacă scăpăm -- dacă aruncăm peste bord
04:28
this fundamentalism that some of the greens have showed in the past.
fundamentalismul arătat în trecut de unii ecologişti.
04:31
And that we can aim for much higher spirituality
Şi cred că putem ţinti o spiritualitate superioară
04:35
if we get rid of the religious dogmas.
dacă ne eliberăm de dogmele religioase.
04:38
Throwing overboard, as ballast, to change our direction.
Aruncându-le peste bord, ca balast, pentru a ne modifica direcţia.
04:40
Well, these basically are things I believed in such a long time.
Ei bine, de mult timp am crezut în aceste lucruri.
04:44
But actually I had to go around the world in a balloon
Dar într-adevăr a trebuit să călătoresc în jurul lumii într-un balon
04:47
to be invited to talk about it.
pentru a fi invitat să vorbesc despte asta.
04:49
(Laughter)
(Râsete)
04:51
(Applause)
(Aplauze)
04:54
It's clear that it's not easy to know which ballast to drop
Este clar că nu e uşor să ştii ce balast trebuie să arunci peste bord
05:00
and which altitude to take. Sometime we need
şi la ce altitudine să zbori. Uneori avem nevoie
05:04
friends, family members or a psychiatrist.
de prieteni, de familie sau de un psihiatru.
05:06
Well, in balloons we need weather men,
Ei bine, în dirijabile avem nevoie de un meteorolog,
05:09
the one who calculate the direction of each layer of wind,
cel care calculează direcţia fiecărui strat de curent,
05:12
at which altitude, in order to help the balloonist.
şi altitudinea, pentru a-l ajuta pe cel ce conduce dirijabilul.
05:16
But sometimes it's very paradoxical.
Dar uneori este paradoxal.
05:19
When Brian Jones and I were flying around the world,
Atunci când zburam în jurul lumii cu Brian Jones,
05:22
the weather man asked us, one day, to fly
meteorologul ne-a cerut, într-o zi, să zburăm
05:25
quite low, and very slow.
destul de jos şi foarte încet.
05:27
And when we calculated we thought we're never going to make it
Şi atunci când am calculat credeam că nu vom ajunge să înconjurăm
05:30
around the world at that speed.
lumea la acea viteză.
05:32
So, we disobeyed. We flew much higher, and double the speed.
Deci, nu l-am ascultat. Am zburat mai sus şi am dublat viteza.
05:35
And I was so proud to have found that jetstream
Şi am fost atât de mândru de mine că am dat de acel curent de aer
05:39
that I called the weather man,
că l-am sunat pe meteorolog,
05:42
and I told him, "Hey, guy, don't you think we're good pilots up there?
şi i-am zis: "Auzi tipule, nu-i aşa că suntem nişte buni piloţi?
05:44
We fly twice the speed you predicted."
Am zburat cu o viteză de două ori mai mare decât cea pe care ai prevăzut-o."
05:47
And he told me, "Don't do that. Go down immediately
Şi mi-a zis, "Nu mai faceţi asta. Coborâţi imediat
05:50
in order to slow down."
pentru a încetini."
05:52
And I started to argue. I said, "I'm not going to do that.
Şi am ripostat. I-am zis, "Nu voi face asta.
05:54
We don't have enough gas to fly so slow."
Nu avem suficient combustibil pentru a zbura atât de încet."
05:56
And he told me, "Yes, but with the low pressure you have on your left
Şi mi-a zis, "Da, dar în stânga voastră aveţi un strat de joasă presiune
05:59
if you fly too fast, in a couple of hours
şi dacă zburaţi prea repede, în câteva ore
06:02
you will turn left and end up at the North Pole.
veţi face stânga şi veţi ajunge la Polul Nord.
06:05
(Laughter)
(Râsete)
06:07
And then he asked me --
Şi apoi m-a întrebat:
06:09
and this is something I will never forget in my life --
şi asta nu voi uita pentru tot restul vieţii mele --
06:11
he just asked me, "You're the good pilot up there.
doar atât m-a întrebat, "Tu eşti pilotul bun de acolo de sus.
06:14
What do you really want? You want to go very fast
Ce vrei de fapt? Vrei să mergi foarte repede
06:17
in the wrong direction, or slowly in the good direction?
într-o direcţie greşită, sau vrei să mergi mai încet în direcţia bună?"
06:19
(Laughter)
(Râsete)
06:22
(Applause)
(Aplauze)
06:25
And this is why you need weathermen.
Şi din această cauza ai nevoie de un meteorolog.
06:27
This is why you need people with long-term vision.
Din această cauza ai nevoie de oameni care au o viziune pe termen lung.
06:29
And this is precisely what fails
Şi exact acest lucru lipseşte
06:32
in the political visions we have now,
viziunii politice actuale,
06:35
in the political governments.
în guvernele de azi.
06:38
We are burning, as you heard,
După cum aţi auzit, consumăm
06:40
so much energy,
atât de multă energie,
06:42
not understanding that such an unsustainable
fără să înţelegem că un astfel de mod de viaţă
06:44
way of life cannot last for long.
nesustenabil nu poate ţine mult.
06:48
So, we went down actually.
Deci, am coborât.
06:51
We slowed down. And we went through moments of fears
Şi am încetinit. Şi am trăit momente în care ne temeam
06:54
because we had no idea how the little amount of gas
deoarece nu ştiam dacă puţinul combustibil
06:58
we had in the balloon
pe care îl mai aveam în dirijabil
07:00
could allow us to travel 45,000 kilometers.
ne va fi suficient pentru a mai parcurge 45.000 kilometri.
07:02
But we were expected to have doubts; we're expected to have fears.
Dar ne aşteptam să avem dubii şi temeri.
07:06
And actually this is where the adventure really started.
Şi de fapt atunci a început cu adevărat aventura.
07:09
When we were flying over the Sahara and India
Când zburam deasupra Saharei şi apoi în India
07:12
it was nice holidays.
eram ca într-o vacanţă.
07:14
We could land anytime and fly back home with an airplane.
Am fi putut să aterizăm oricând şi să ne întoarcem acasă cu avionul.
07:16
In the middle of the Pacific,
Când eşti în mijlocul Pacificului,
07:19
when you don't have the good winds, you cannot land,
şi nu ai curenţi potriviţi, nu poţi ateriza,
07:21
you cannot go back.
nu te mai poţi întoarce.
07:23
That's a crisis.
Aceasta ar fi o criză.
07:25
That's the moment when you have to wake up
Acesta este momentul in care trebuie să te trezesti
07:27
from the automatic way of thinking.
din gândirea ta mecanică.
07:29
That's the moment when you have to motivate
Acesta este momentul care trebuie să-ţi trezeşti
07:31
your inner potential,
potenţialul interior,
07:33
your creativity.
creativitatea.
07:35
That's when you throw out all the ballast,
Acesta e momentul în care arunci tot balastul,
07:37
all the certainties,
toate certitudinile,
07:39
in order to adapt to the new situation.
pentru a te adapta noii situaţii.
07:41
And actually, we changed completely our flight plan.
Şi de fapt, ne-am schimbat strategia de zbor complet.
07:43
We changed completely our strategy.
Ne-am schimbat complet strategia.
07:46
And after 20 days we landed successfully in Egypt.
Şi după 20 de zile, am aterizat cu bine în Egipt.
07:48
But if I show you this picture
Dar dacă vă arăt această fotografie
07:51
it's not to tell you how happy we were.
nu este pentru a vă spune cât de fericiţi eram.
07:53
It's to show you how much gas was left
Este pentru a vă zice cât combustibil mai aveam
07:56
in the last bottles.
în ultimele recipiente.
07:58
We took off with 3.7 tons of liquid propane.
Am avut cu noi 3.7 tone de propan lichid.
08:00
We landed with 40 kilos.
Am aterizat cu doar 40 kilograme.
08:05
When I saw that, I made a promise to myself.
Atunci când am văzut asta, mi-am promis ceva.
08:09
I made a promise that the next time I would fly around the world,
Mi-am promis că data viitoare când voi înconjura în zbor lumea
08:12
it would be with no fuel,
o voi face fără combustibil,
08:15
independent from fossil energies,
fără combustibil fosil,
08:18
in order to be safe,
pentru a fi în siguranţă,
08:21
not to be threatened by the fuel gauge.
şi pentru nu a fi limitaţi de combustibil.
08:24
I had no idea how it was possible.
Nu ştiam cum ar fi posibil asta.
08:26
I just thought it's a dream and I want to do it.
Mă gândeam că e un vis şi vroiam să fac asta.
08:29
And when the capsule of my balloon was introduced
Şi când nacela balonului meu a intrat
08:33
officially in the Air and Space Museum in Washington,
în mod oficial în Muzeul Aerului şi Spaţiului din Washington,
08:36
together with the airplane of Charles Lindbergh,
lângă avionul lui Charles Lindbergh
08:38
with Apollo 11, with the Wright Brothers' Flyer,
lângă Apollo 11, lângă aeroplanul fraţilor Wright
08:40
with Chuck Yeager's 61,
lângă avionul X-1 al lui Chuck Yeager,
08:42
I had really a thought then.
atunci mi-am dat seama.
08:45
I thought, well, the 20th century, that was brilliant.
Am realizat că secolul 20 a fost senzaţional.
08:47
It allowed to do all those things there.
S-au făcut toate lucrurile acestea.
08:49
But it will not be possible in the future any more.
Dar în viitor nu vor mai fi posibile.
08:52
It takes too much energy. It will cost too much.
Este nevoie de atât de multă energie. Ar costa prea mult.
08:55
It will be prohibited
Va fi interzis
08:58
because we'll have to save our natural resources
deoarece va trebui să ne economisim resursele naturale
09:00
in a few decades from now.
timp de câteva decenii de acum înainte.
09:02
So how can we perpetuate
Deci cum am putea perpetua
09:04
this pioneering spirit
acest spirit de pionier
09:06
with something that will be independent from fossil energy?
folosind ceva independent de energia fosilă?
09:09
And this is when the project Solar Impulse
Atunci a început să se contureze
09:13
really started to
proiectul Impulsul Solar
09:15
turn in my head.
în capul meu.
09:18
And I think it's a nice metaphor also
Şi cred că este o metaforă frumoasă
09:20
for the 21st century.
pentru secolul 21.
09:22
Pioneering spirit should continue, but on another level.
Spiritul de pionier ar trebui să continue, dar la un alt nivel.
09:24
Not to conquer the planet or space,
Nu spre cucerirea planetei sau spaţiului.
09:28
not anymore, it has been done,
Gata, asta a fost făcut,
09:31
but rather to improve the quality of life.
ci îndeosebi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii.
09:33
How can we go through the ice of certainty
Cum putem trece de gheaţa siguranţei
09:36
in order to make the most incredible a possible thing?
pentru a face incredibilul posibil?
09:39
What is today completely impossible --
Ceea ce este astăzi complet imposibil --
09:43
get rid of our dependency on fossil energy.
să ne eliberăm de dependenţa de combustibilul fosil.
09:47
If you tell to people, we want to be independent
Dacă ai spune oamenilor, că vrem să nu mai depindem
09:50
from fossil energy in our world,
în lumea noastră de energia fosilă,
09:52
people will laugh at you, except here,
ţi-ar râde în faţă, mai puţin aici,
09:54
where crazy people are invited to speak.
unde sunt invitaţi să vorbească nebuni.
09:56
(Laughter)
(Râsete)
09:59
So, the idea is that if we fly around the world
Deci, ideea e că dacă zburăm în jurul lumii
10:01
in a solar powered airplane,
într-un avion propulsat de energie solară,
10:05
using absolutely no fuel,
fără a folosi niciun combustibil,
10:07
nobody ever could say in the future
n-ar mai putea spune nimeni în viitor
10:09
that it's impossible to do it
că asta e imposibil
10:12
for cars, for heating systems,
la maşini, la sisteme de încălzire,
10:14
for computers, and so on and so on.
la calculatoare, şi aşa mai departe.
10:16
Well, solar power airplanes are not new.
Ei bine, aeronavele care funcţionează cu energie solară nu sunt o noutate.
10:19
They have flown in the past, but without
S-au mai ridicat în aer în trecut, dar fără
10:22
saving capabilities, without batteries.
capacitate de stocare, fără baterii.
10:24
Which means that they have more proven
Ceea ce înseamnă că mai degrabă au demonstrat
10:27
the limits of renewable energies
limitele energiei regenerabile
10:29
than the potential of it.
decât potenţialul ei.
10:31
If we want to show the potential,
Dacă vrem să-i arătăm potenţialul,
10:33
we have to fly day and night.
trebuie să zburăm zi şi noapte.
10:35
That means to load the batteries during the flight,
Asta înseamnă că încărcăm bateriile în timpul zborului,
10:38
in order to spend the night on the batteries,
pentru a petrece noaptea cu ajutorul lor,
10:41
and fly the next day again.
şi să zburăm a doua zi din nou.
10:44
It has been made, already, on remote controlled
Asta s-a întâmplat deja, cu avioane cu telecomandă
10:46
little airplane models, without pilots.
machete de avioane mici, fără piloţi.
10:50
But it stays an anecdote
Dar a rămas ca şi o glumă
10:53
because the public couldn't identify to it.
deoarece publicul nu s-a putut identifica cu asta.
10:55
I think you need a pilot in the plane
Cred că avem nevoie de un pilot în avion
10:58
that can talk to the universities,
care poate vorbi cu universităţile,
11:00
that can talk to students,
care poate vorbi cu studenţii,
11:02
talk to politicians during the flight,
cu politicienii în timpul zborului,
11:04
and really make it a human adventure.
şi să transforme asta într-o aventură umană.
11:06
For that, unfortunately,
Pentru asta, din păcate,
11:08
four meters wingspan is not enough.
o anvergură de patru metri nu este suficientă.
11:10
You need 64 meter wingspan.
Avem nevoie de o anvergură de 64 de metri.
11:13
64 meter wingspan to carry one pilot, the batteries,
Anvergura de 64 metri pentru a duce un pilot, bateriile,
11:16
flies slowly enough with the aerodynamic efficiency.
zboară destul de încet ca eficienţă aerodinamică.
11:20
Why that? Because fuel is not easy to replace.
De ce? Pentru că nu este uşor să înlocuieşti combustibilul.
11:24
That's for sure.
Asta-i sigur.
11:28
And with 200 square meters of solar power on our plane,
Şi cu 200 metri pătraţi de putere solară pe avion,
11:30
we can produce the same energy
producem aceeaşi cantitate de energie
11:35
than 200 little lightbulbs.
ca şi 200 de beculeţe.
11:38
That means a Christmas tree, a big Christmas tree.
Adică un brad de Crăciun, unul mare.
11:40
So the question is, how can you carry a pilot around the world
Deci întrebarea este, cum poţi căra un pilot în jurul lumii
11:44
with an airplane that uses
cu un avion care foloseşte
11:48
the same amount of energy as a big Christmas tree?
aceeaşi cantitate de energie ca şi un mare brad de Crăciun?
11:50
People will tell you it's impossible,
Ţi se va zice că este imposibil,
11:53
and that's exactly why we try to do it.
şi exact de asta vrem să o facem.
11:55
We launched the project with my colleague Andre Borschberg
Am lansat proiectul cu colegul meu Andre Borschberg
11:58
six years ago.
cu şase ani în urmă.
12:01
We have now 70 people in the team working on it.
Acum avem 70 de oameni în echipă care lucrează la asta.
12:03
We have gone through the stages of simulation, design,
Am trecut prin etapele de simulare, design,
12:06
computing, preparing the construction
calcule, pregătirea construcţiei
12:10
of the first prototype.
primului prototip.
12:13
That has been achieved after two years of work.
Acestea sunt realizările a doi ani de muncă.
12:15
Cockpit, propeller, engine.
Carlinga, elicea, motorul.
12:18
Just the fuselage here, it's so light.
Chiar şi acest fuzelaj, este atât de uşor,
12:20
It's not designed by an artist, but it could be.
Nu este realizat de un artist, dar ar putea fi.
12:22
50 kilos for the entire fuselage.
50 de kilograme întregul fuselaj.
12:25
Couple of kilos more for the wing spars.
Câteva kilograme în plus pentru vergile aripilor.
12:27
This is the complete structure of the airplane.
Aceasta este structura completă a avionului.
12:31
And one month ago we have unveiled it.
În urmă cu o lună l-am prezentat.
12:34
You cannot imagine how it is for a team
Nu vă puteţi imagina ce a însemnat pentru o echipă
12:37
who has been working six years on it
care timp de şase ani a lucrat la asta
12:39
to show that it's not only a dream and a vision,
pentru a demonstra că nu este doar un vis şi o viziune,
12:41
it's a real airplane.
ci un avion adevărat.
12:44
A real airplane that we could finally present.
Un avion real pe care l-am prezentat în final.
12:46
And what's the goal now?
Şi care este acum scopul?
12:49
The goal is to take off,
Scopul este să decolăm,
12:51
end of this year for the first test,
la finalul acestui an ca un prim test,
12:55
but mainly next year, spring or summer,
dar în principiu anul viitor, în primăvară sau vară,
12:57
take off, on our own power,
să decolăm cu forţe proprii,
13:01
without additional help, without being towed,
fără suport adiţional, fără să fim tractaţi,
13:03
climb to 9,000 meters altitude.
să urcăm până la 9000 de metri altitudine,
13:06
The same time we load the batteries,
în acelaşi timp ne încărcăm bateriile,
13:09
we run the engines, and when we get at the maximum height,
rulăm motoarele, şi când ajungem la înălţimea maximă,
13:11
we arrive at the beginning of the night.
suntem pe înserat.
13:16
And there, there will be just one goal, just one:
Şi atunci vom avea un singur scop, doar unul,
13:18
reach the next sunrise before the batteries are empty.
să rezistăm până la răsărit înainte să se golească bateriile.
13:23
(Laughter)
(Râsete)
13:26
And this is exactly the symbol of our world.
Şi fix asta este simbolul lumii noastre,
13:29
If our airplane is too heavy,
dacă aeronava noastră este prea grea,
13:32
if the pilot wastes energy,
dacă pilotul iroseşte energia,
13:34
we'll never make it through the night.
nu vom rezista până la finalul nopţii.
13:36
And in our world, if we keep on spoiling,
Şi în lumea noastră, dacă vom irosi în continuare,
13:38
wasting our energy resources,
dacă ne vom bate joc de resursele energetice,
13:41
if we keep on building things that consume so much energy
dacă vom construi în continuare lucruri care consumă atât de multă energie
13:43
that most of the companies now go bankrupt,
încât majoritatea companiilor dau acum faliment,
13:46
it's clear that we'll never give the planet to the next generation
este clar că nu vom preda planeta următoarei generaţii
13:51
without a major problem.
fără probleme majore.
13:53
So, you see that this airplane is more a symbol.
Deci, vedeţi că acest avion este mai mult un simbol.
13:55
I don't think it will transport 200 people
Nu cred că va transporta 200 de oameni
13:58
in the next years.
în următorii ani.
14:00
But when Lindbergh crossed the Atlantic,
Dar când Lindberg a traversat Atlanticul
14:02
the payload was also just sufficient
sarcina utilă era de asemenea suficientă
14:04
for one person and some fuel.
doar pentru o persoană şi ceva combustibil.
14:06
And 20 years later there were 200 people
Şi peste 20 de ani, câte 200 de oameni
14:10
in every airplane crossing the Atlantic.
traversau Atlanticul în avion.
14:12
So, we have to start,
Deci, trebuie să începem
14:14
and show the example.
şi să dăm exemplu.
14:16
A little bit like on this picture here.
Puţin ca în fotografia aceasta.
14:18
This is a painting from Magritte,
Este o pictură a lui Magritte,
14:20
in the museum in Holland that I love so much.
într-un muzeu în Olanda, care îmi place foarte mult.
14:22
It's a pipe, and it's written, "This is not a pipe."
Este o pipă şi este scris, "Aceasta nu este o pipă".
14:25
This is not an airplane.
Acesta nu este un avion,
14:28
This is a symbol of what we can achieve
Este un simbol a ceea ce putem realiza
14:31
when we believe in the impossible,
când credem în imposibil,
14:34
when we have a team,
când avem o echipă,
14:36
when we have pioneering spirit,
când avem spirit de pionier,
14:38
and especially when we understand
şi mai ales când înţelegem
14:41
that all the certainties we have
că toate certitudinile pe care le avem
14:43
should be thrown overboard.
trebuie aruncate peste bord.
14:45
What pleases me very much
Şi ce mă încântă foarte mult
14:48
is that in the beginning I thought that we would have to fly
este că la început credeam că va trebui să zburăm
14:50
around the world with no fuel
în jurul lumii fără combustibil
14:52
in order to have our message been understood.
pentru ca mesajul nostru să fie înteles.
14:55
And more and more, we're invited around the world with Andre
Şi din ce în ce mai mult, impreună cu Andre, suntem invitaţi prin lume
14:58
to talk about that project, to talk about the symbol of it,
să vorbim despre proiectul acesta, să vorbim despre simbolul lui,
15:01
invited by politicians, invited in energy forums,
suntem invitaţi de politiceni, suntem invitaţi în forumuri despre energie,
15:04
in order to show that it's not anymore
pentru a demonstra că nu mai este
15:07
completely stupid
complet stupid
15:10
to think about getting rid of the dependency
să gândeşti că scăpăm de dependenţa
15:12
on fossil energies.
de energiile fosile.
15:14
So, through speeches like this one today,
Deci, prin discursurile ca acesta de azi,
15:16
through interviews, through meetings,
prin interviuri, prin întâlniri,
15:19
our goal is to get as many people possible on the team.
ţelul nostru este să adunăm cât mai mulţi oameni în echipă.
15:22
The success will not come
Victoria nu va veni
15:27
if we "just," quote, unquote,
dacă "doar", citez, închid citatul,
15:29
fly around the world in a solar-powered airplane.
vom zbura în jurul lumii într-un avion pe energie solară.
15:31
No, the success will come
Nu, victoria va veni
15:33
if enough people are motivated
dacă destui oameni sunt motivaţi
15:36
to do exactly the same in their daily life,
să facă exact acelaşi lucru în viata lor de zi cu zi,
15:38
save energy, go to renewables.
să economisească energia, să treacă la cea regenerabilă.
15:41
And this is possible. You know, with the technologies we have today,
Şi acest lucru este posibil. Ştiţi, cu tehnologiile pe care le avem azi
15:44
we can save between 30 and 50 percent
putem economisi între 30 şi 50 la sută
15:47
of the energy of a country in Europe,
din energia unei ţări din Europa,
15:50
and we can solve half of the rest with renewables.
şi putem rezolva jumătate din restul cu energie regenerabilă.
15:54
It leaves 25 or 30 percent for
Mai rămâne 25 sau 30 la sută pentru
15:57
oil, gas, coal, nuclear, or whatever.
petrol, gaz, cărbune, nucleară sau oricare.
16:00
This is acceptable.
Este acceptabil.
16:04
This is why all the people who believe
Deaceea toţi oamenii care cred
16:06
in this type of spirit
în acest fel de spirit
16:10
are welcome to be on that team.
sunt bine veniţi să facă parte din acea echipă.
16:12
You can just go on SolarImpulse.com, subscribe
Mergeţi pe SolarImpulse.com, înregistraţi-vă
16:14
to just be informed of what we're doing.
pentru a fi informaţi asupra a ceea ce facem.
16:17
But much more, to get advices,
Şi chiar mai mult, pentru a primi sfaturi,
16:19
to give your comments, to spread the word
să faceţi comentarii, să duceţi vorba
16:21
that if it's possible in the air,
că dacă este posibil în aer
16:23
of course it's possible in the ground.
este posibil desigur şi pe uscat.
16:26
And each time we have some ice in the future,
Şi de fiecare dată în viitor atunci când dăm peste gheată,
16:29
we have to know that life will be great,
trebuie să ştim că viaţa va fi minunată,
16:33
and the success will be brilliant
şi succesul va fi senzaţional
16:36
if we dare to overcome our fear of the ice,
dacă îndrăznim să ne depăşim frica de gheată,
16:39
to go through the obstacle,
să depăşim obstacolul,
16:42
to go through the problem, in order to see what there is on the other side.
să trecem prin problemă, pentru a vedea ce este de cealaltă parte a ei.
16:44
So, you see, this is what we're doing on our side.
Deci, vedeţi, asta facem noi din partea noastră.
16:48
Everyone has his goal, has his dreams,
Fiecare are ţelul său, fiecare are visele sale,
16:52
has his visions.
are viziunile sale.
16:55
The question I leave you with now
Întrebarea la care vă las să răspundeţi acum
16:58
is which is the ballast
este care este balastul vostru
17:00
you would like to throw overboard?
pe care aţi vrea să-l aruncaţi peste bord?
17:02
Which will be the altitude at which
Şi la care altitudine
17:06
you would like to fly in your life,
aţi vrea să zburaţi în viată,
17:08
to get to the success that you wish to have,
să obţineţi succesul pe care doriţi să îl aveţi,
17:11
to get to the point that really belongs to you,
să ajungeţi la nivelul care vă aparţine,
17:14
with the potential you have,
cu potenţialul pe care îl aveţi
17:18
and the one you can really fulfill?
şi care îl puteţi realiza?
17:20
Because the most renewable energy we have
Pentru că energia cea mai regenerabilă pe care o avem
17:23
is our own potential, and our own passion.
este potenţialul nostru, pasiunea noastră.
17:26
So, let's go for it, and I wish you an excellent adventure
Deci, să o facem şi pe asta, şi vă doresc o aventură superbă
17:29
in the wings of the future. Thank you.
pe aripile viitorului. Mulţumesc.
17:31
(Applause)
(Aplauze)
17:33
Translated by Andreia Matei
Reviewed by Laszlo Kereszturi

▲Back to top

About the speaker:

Bertrand Piccard - Solar adventurer
Bertrand Piccard circumnavigated the Earth in a hot-air balloon. Now he wants to circle it in an airplane powered only by solar energy.

Why you should listen

Bertrand Piccard was born in a family of firsts. His father, Jacques, together with Dan Walsh of the US, was the first man to reach the deepest point of the world's oceans, the Mariana Trench, in 1960. Almost 30 years earlier, his grandfather, Auguste, first ballooned into the stratosphere. While they went up and down, Bertrand went horizontal and in 1999, together with Brian Jones of Britain, completed the first-ever nonstop balloon circumnavigation of the globe, flying more than 45,000 km in 20 days.

Now, in a hangar near Zurich, a team of scientists and engineers around Piccard and co-pilot André Borschberg is building Solar Impulse, an unconventional aircraft designed to circumnavigate the Earth powered by solar energy, flying day and night (yes, when the Sun is "off"). The prototype has the weight of a car but the wingspan of an Airbus. Solar Impulse has successfully flown from Spain to Morocco and across the United States. The next trip: circumnavigation.

Piccard is also the founder of Winds of Hope, an organization to combat neglected diseases in children, and a Goodwill Ambassador to the United Nations Population Fund.

More profile about the speaker
Bertrand Piccard | Speaker | TED.com