ABOUT THE SPEAKER
Grace Kim - Architect
Grace H. Kim is an internationally recognized expert in cohousing -- the art and craft of creating communities.

Why you should listen

Grace H. Kim is an architect and co-founding principal of Schemata Workshop, an award-winning, 16-person architectural practice with a keen focus on building community and social equity. She brings innovative ideas to her projects that merge client goals and sustainability measures -- such as urban agriculture, modular construction, and a focus on building community.

Kim is also the founder of Capitol Hill Urban Cohousing, a collaborative residential community that includes her street-level office and a rooftop urban farm. She walks the talk of sustainability -- leaving a small ecological footprint while incorporating holistic ideals of social and economic resilience into her daily life.

More profile about the speaker
Grace Kim | Speaker | TED.com
TED2017

Grace Kim: How cohousing can make us happier (and live longer)

Грейс Ким: Как кооперативните жилища могат да ни направят по-щастливи (и да ни помогнат да живеем по-дълго)

Filmed:
2,237,287 views

Самотата не винаги произлиза от това, да бъдеш сам. За архитектката Грейс Ким самотата е функция на това, колко социално свързани се чувстваме към хората около нас, и често това е резултат на домовете, в които живеем. Тя споделя вековен антидот на изолацията: кооперативно съжителство - начин на живот, където хората избират да споделят пространство с техните съседи, да ги опознаят и да се грижат за тях. Преосмислете своя дом и как живеете в него с тази отваряща очите лекция.
- Architect
Grace H. Kim is an internationally recognized expert in cohousing -- the art and craft of creating communities. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
LonelinessСамота.
0
907
1212
Самота.
00:15
All of us in this roomстая
will experienceопит lonelinessсамота
1
3475
2351
Всички ние, които сме тук
ще изпитаме самота
00:17
at some pointточка in our livesживота.
2
5850
1362
в някакъв момент от живота си.
00:20
LonelinessСамота is not
a functionфункция of beingсъщество aloneсам,
3
8014
2286
Самотата не е функция
на това да бъдеш сам,
00:22
but ratherпо-скоро, a functionфункция
of how sociallyсоциално connectedсвързан you are
4
10989
2659
а по-скоро функция на това
как сте свързани социално
00:25
to those around you.
5
13672
1161
с хората около вас.
00:27
There could be somebodyнякой
in this roomстая right now
6
15959
2194
Може точно сега в тази зала да има някой,
00:30
surroundedобкръжен by a thousandхиляда people
7
18177
1537
заобиколен от хиляди хора,
00:31
experiencingпреживява lonelinessсамота.
8
19738
1354
да изпитва самота.
00:35
And while lonelinessсамота
can be attributedприписани to manyмного things,
9
23284
3653
И докато самотата може да се дължи
на много неща,
00:38
as an architectархитект,
10
26961
1731
като архитект,
00:40
I'm going to tell you todayднес
how lonelinessсамота can be the resultрезултат
11
28716
2937
днес ще ви разкажа как самотата
може да бъде резултат
00:43
of our builtпостроен environmentsсреди --
12
31677
1956
от изградените ни среди -
00:45
the very homesдомове we chooseизбирам to liveживея in.
13
33657
1910
самите домове, в които избираме да живеем.
00:49
Let's take a look at this houseкъща.
14
37465
1596
Нека погледнем тази къща.
00:51
It's a niceприятен houseкъща.
15
39519
1221
Красива е.
00:52
There's a bigголям yardдвор, picketколове fenceограда,
16
40764
2415
Има голям двор, ограда,
00:55
two-carдва автомобила garageгараж.
17
43203
1201
гараж за две коли.
00:58
And the home mightбиха могли, може be
in a neighborhoodквартал like this.
18
46198
2556
И този дом може би се намира
в подобен квартал.
01:01
And for manyмного people around the globeглобус,
19
49559
2521
И за много хора по света,
01:04
this home, this neighborhoodквартал --
20
52104
2220
този дом, този квартал -
01:07
it's a dreamмечта.
21
55069
1176
са мечта.
01:09
And yetоще the dangerопасност of achievingпостигане на this dreamмечта
22
57021
2678
И все пак опасността
от постигането на тази мечта
01:11
is a falseфалшив senseсмисъл of connectionВръзка
23
59723
1702
е фалшиво чувство за свързаност
01:14
and an increaseнараства in socialсоциален isolationизолация.
24
62606
2114
и увеличаване на социалната изолация.
01:17
I know, I can hearчувам you now,
25
65431
1457
Знам, сега мога да чуя
как някой в залата ми крещи наум:
01:18
there's somebodyнякой in the roomстая
screamingкрещящ at me insideвътре theirтехен headглава,
26
66912
3327
01:22
"That's my houseкъща,
and that's my neighborhoodквартал,
27
70263
2291
"Това е моята къща и моят квартал,
01:24
and I know everyoneвсеки on my blockблок!"
28
72578
1673
и аз познавам всички на моята пресечка!"
01:27
To whichкойто I would answerотговор, "TerrificУжасен!"
29
75056
2299
На което бих отговорила: "Страхотно!"
01:29
And I wishпожелавам there were
more people like you,
30
77379
2146
Бих искала да има повече хора като вас,
01:32
because I'd wagerоблог to guessпредполагам
there's more people in the roomстая
31
80666
2868
защото смея да предположа,
че има много хора в тази зала,
01:35
livingжив in a similarподобен situationситуация
32
83558
1722
живеещи в подобна обстановка,
01:37
that mightбиха могли, може not know theirтехен neighborsсъседи.
33
85304
1885
които може би не познават съседите си.
01:39
They mightбиха могли, може recognizeпризнавам them and say helloЗдравейте,
34
87716
2741
Може да ги разпознават
и да ги поздравяват,
01:42
but underпри theirтехен breathдъх,
35
90481
1340
но шушукайки питат половинките си:
01:45
they're askingпита theirтехен spouseсъпруг,
36
93416
1803
01:47
"What was theirтехен nameиме again?"
37
95243
1398
"Как се казваше?",
01:49
so they can askпитам a questionвъпрос by nameиме
to signifyозначава they know them.
38
97593
3081
за да могат да им зададат въпрос по име
и така да покажат, че ги познават.
01:55
SocialСоциални mediaсредства alsoсъщо contributesдопринася
to this falseфалшив senseсмисъл of connectionВръзка.
39
103155
4499
Социалните медии също допринасят за
това фалшиво чувство за свързаност.
01:59
This imageизображение is probablyвероятно all too familiarзапознат.
40
107678
1998
Тази картинка сигурно ви е доста позната.
02:01
You're standingстоящ in the elevatorАсансьор,
41
109700
1569
Стоите в асансьор,
02:03
sittingседнал in a cafeкафене,
42
111293
1154
седите в кафене,
02:04
and you look around,
43
112471
1636
оглеждате се наоколо
02:06
and everyone'sвсички са on theirтехен phoneтелефон.
44
114131
1444
и всички гледат в телефоните си.
02:09
You're not textingтекстови съобщения or checkingпроверка FacebookFacebook,
45
117055
2223
Вие не чатите и не сте във Фейсбук,
02:11
but everyoneвсеки elseоще is,
46
119302
1407
но всички останали го правят
02:12
and maybe, like me,
you've been in a situationситуация
47
120733
2219
и може би като мен
сте попадали в ситуация,
02:14
where you've madeизработен eyeоко contactконтакт,
48
122976
1884
където сте установили зрителен контакт,
02:16
smiledсе усмихна and said helloЗдравейте,
49
124884
2293
усмихвате се и поздравявате,
02:19
and have that personчовек
yankЯнки out theirтехен earbudsнакрайници за уши
50
127201
2691
а човекът отсреща си сваля слушалките
02:22
and say, "I'm sorry, what did you say?"
51
130534
1993
и казва: "Извинете, какво казахте?"
02:25
I find this incrediblyневероятно isolatingизолиране.
52
133877
2018
Това ми се струва изключително изолиращо.
02:28
The conceptпонятие I'd like
to shareдял with you todayднес
53
136501
2184
Концепцията, която искам
да споделя с вас днес
02:30
is an antidoteпротивоотрова to isolationизолация.
54
138709
1584
е антидот на изолирането.
02:32
It's not a newнов conceptпонятие.
55
140703
1251
Тя не е нова.
02:33
In factфакт, it's an age-oldвековен way of livingжив,
56
141978
2103
Всъщност това е вековен начин на живот
02:36
and it still existsсъществува in manyмного
non-Europeanнеевропейски culturesкултури
57
144105
2480
и все още съществува в много
неевропейски култури по света.
02:38
around the worldсвят.
58
146609
1227
02:40
And about 50 yearsгодини agoпреди,
59
148517
1878
Преди около 50 години
02:42
the DanesДатчаните decidedреши to make up a newнов nameиме,
60
150419
3117
датчаните решили да си изградят ново име
02:45
and sinceот then,
61
153560
1158
и оттогава
02:46
tensдесетки of thousandsхиляди of DanishДатски people
have been livingжив in this connectedсвързан way.
62
154742
4097
десетки хиляди датчани по света
живеят по този свързан начин.
02:52
And it's beingсъщество pursuedпровежданата
more widelyшироко around the globeглобус
63
160470
3368
И става все по-широко разпространен
по света, тъй като хората търсят общност.
02:55
as people are seekingтърсене communityобщност.
64
163862
2280
02:59
This conceptпонятие
65
167445
1246
Тази концепция
03:01
is cohousingcohousing.
66
169818
1200
е кооперативни жилища.
03:05
CohousingCohousing is an intentionalумишлен neighborhoodквартал
where people know eachвсеки other
67
173621
3253
Това е преднамерено съседство,
където хората се познават
03:08
and look after one anotherоще.
68
176898
1351
и се грижат един за друг.
03:10
In cohousingcohousing, you have your ownсобствен home,
69
178908
2500
В тази стуктура вие имате
свой собствен дом,
03:13
but you alsoсъщо shareдял significantзначителен spacesпространства,
bothи двете indoorsзакрито and out.
70
181432
3137
но също споделяте значителни пространства
както вътре, така и навън.
03:17
Before I showшоу you
some picturesснимки of cohousingcohousing,
71
185037
2322
Преди да ви покажа
няколко такива снимки,
03:19
I'd like to first introduceвъведат you
to my friendsприятели SheilaШийла and SpencerСпенсър.
72
187383
3092
бих искала да ви представя
моите приятели Шийла и Спенсър.
03:22
When I first metсрещнах SheilaШийла and SpencerСпенсър,
they were just enteringвъвеждане theirтехен 60s,
73
190499
3932
Когато за пръв път ги срещнах,
те тъкмо навлизаха в 60-те си години
03:26
and SpencerСпенсър was looking aheadнапред
at the endкрай of a long careerкариера
74
194455
2727
и Спенсър гледаше към
предстоящият край на дълга кариера
03:29
in elementaryелементарен educationобразование.
75
197206
1234
в началното образование.
03:30
And he really dislikedНе ми хареса the ideaидея
76
198956
1737
Той никак не харесваше идеята,
03:32
that he mightбиха могли, може not have
childrenдеца in his life
77
200717
2513
че може би няма да има деца в живота си,
03:35
uponвърху retirementпенсиониране.
78
203254
1189
когато се пенсионира.
03:39
They're now my neighborsсъседи.
79
207053
1421
Сега те са мои съседи.
03:40
We liveживея in a cohousingcohousing communityобщност
that I not only designedпроектиран,
80
208498
3014
Живеем в съвместна жилищна общност,
която не само проектирах,
03:43
but developedразвита
81
211536
1164
но развих и вложих в нея
03:44
and have my architectureархитектура practiceпрактика in.
82
212724
1824
моята архитектурна практика.
03:47
This communityобщност is very intentionalумишлен
about our socialсоциален interactionsвзаимодействия.
83
215200
3286
Тази общност е умишлено насочена
към нашите социални взаимодействия.
03:50
So let me take you on a tourтурне.
84
218510
1515
Нека ви направя обиколка.
03:53
From the outsideизвън, we look like
any other smallмалък apartmentапартамент buildingсграда.
85
221496
3215
Отвън, изглеждаме като
всяка друга кооперация.
03:56
In factфакт, we look identicalидентичен
to the one nextследващия doorврата,
86
224735
2658
Всъщност, изглеждаме подобно
на съседната, с разлика
03:59
exceptс изключение that we're brightярък yellowжълт.
87
227417
1664
че ние сме в светло жълто.
04:02
InsideВътре, the homesдомове are fairlyсравнително conventionalконвенционален.
88
230266
2386
Отвътре домовете са средно стандартни.
04:04
We all have livingжив roomsстаи and kitchensкухни,
89
232676
2513
Всички имаме дневна и кухня,
04:07
bedroomsспални and bathsвани,
90
235213
1898
спалня и баня,
04:09
and there are nineдевет of these homesдомове
around a centralцентрален courtyardдвор.
91
237135
3392
и има девет такива домове
заобикалящи централен двор.
04:12
This one'sедин е mineмоята,
92
240551
1169
Този е моят,
04:14
and this one is SpencerСпенсър and Sheila'sШийла.
93
242450
1786
а този е на Шийла и Спенсър.
04:16
The thing that makesправи this buildingсграда
uniquelyеднозначно cohousingcohousing
94
244935
2637
Това, което прави тази сграда уникална
04:19
are not the homesдомове,
95
247596
1282
не са нашите домове,
04:21
but ratherпо-скоро, what happensслучва се here --
96
249743
1867
а по-скоро какво се случва тук -
04:24
the socialсоциален interactionsвзаимодействия that happenстава
in and around that centralцентрален courtyardдвор.
97
252430
3825
социалните взаимодействия,
които се случват в и около онзи двор.
04:28
When I look acrossпрез the courtyardдвор,
98
256908
1686
Когато погледна натам,
04:30
I look forwardнапред to see SpencerСпенсър and SheilaШийла.
99
258618
2015
очквам да видя Спенсър и Шийла.
04:32
In factфакт, everyвсеки morningсутрин,
this is what I see,
100
260657
2036
Всъщност ето какво виждам всяка сутрин.
04:34
SpencerСпенсър wavingкъдрене at me furiouslyяростно
as we're makingприготвяне our breakfastsЗакуска.
101
262717
3217
Спенсър ми маха енергично
докато правим закуската си.
04:39
From our homesдомове, we look down
into the courtyardдвор,
102
267064
2490
От домовете ни,
поглеждаме надолу към двора
04:42
and dependingв зависимост on the time of yearгодина,
103
270138
1792
и в зависимост от времето на годината
04:43
we see this:
104
271954
1349
виждаме това:
04:45
kidsдеца and grownupsвъзрастните in variousразлични combinationsкомбинации
105
273327
3406
деца и възрастни в различни комбинации,
04:48
playingиграете and hangingобесване out with eachвсеки other.
106
276757
2364
играейки и мотаейки се заедно.
04:51
There's a lot of gigglingкикотя се and chatterбърборене.
107
279145
2310
Чува се много кискане и бърборене.
04:53
There's a lot of hula-hoopingХавайският hooping.
108
281479
1635
Има много въртене на обръчи.
04:56
And everyвсеки now and then,
"Hey, quitнапускам hittingудря me!"
109
284067
3560
И от време на време:
"Хей, престани да ме удряш!"
05:00
or a cryвик from one of the kidsдеца.
110
288361
1772
рев на някое от децата.
05:02
These are the soundsзвуци of our dailyежедневно livesживота,
111
290157
2311
Това са звуците от ежедневието ни
05:05
and the soundsзвуци of socialсоциален connectednessсвързаност.
112
293585
2121
и звуците на нашата социална свързаност.
05:08
At the bottomдъно of the courtyardдвор,
there are a setкомплект of doubleдвойно doorsврати,
113
296476
3391
В дъното на двора има двойни врати,
05:11
and those leadводя into the commonчесто срещани houseкъща.
114
299891
2065
които водят към обща къща.
05:14
I considerобмислям the commonчесто срещани houseкъща
the secretтайна sauceсос of cohousingcohousing.
115
302503
3856
Мисля, че общата къща е тайният сос
на кооперативните жилища.
05:18
It's the secretтайна sauceсос
116
306383
1163
Тя е тайният сос,
05:19
because it's the placeмясто
where the socialсоциален interactionsвзаимодействия
117
307570
2874
защото е мястото, където
започват социалните взаимоотношения
05:22
and communityобщност life beginзапочвам,
118
310468
2522
и общественият живот
05:25
and from there, it radiatesсе излъчва out
throughпрез the restПочивка of the communityобщност.
119
313014
3659
и оттам се разпростират
из останалата част на общността.
05:31
InsideВътре our commonчесто срещани houseкъща,
we have a largeголям diningтрапезария roomстая
120
319690
2537
В общата къща имаме голяма столова,
05:34
to seatседалка all 28 of us and our guestsгоста,
121
322251
2582
за да настаним всички
28 от нас и нашите гости
05:36
and we dineобядвам togetherзаедно threeтри timesпъти a weekседмица.
122
324857
2174
и да вечеряме заедно три пъти в седмицата.
05:40
In supportподдържа of those mealsменюта,
we have a largeголям kitchenкухня
123
328158
2791
За приготвянето на храната
разполагаме с голяма кухня,
05:42
so that we can take turnsзавои
cookingготварски for eachвсеки other
124
330973
2495
така че да можем да се редуваме
да готвим за останалите
05:45
in teamsотбори of threeтри.
125
333492
1238
в екип от по трима.
05:46
So that meansсредства, with 17 adultsвъзрастни,
126
334754
2199
Това означава, че със 17 възрастни,
05:50
I leadводя cookготвач onceведнъж everyвсеки sixшест weeksседмици.
127
338096
2452
аз ръководя готвенето
веднъж на шест седмици.
05:52
Two other timesпъти, I showшоу up
and help my teamекип
128
340572
2378
Другите два пъти помагам на моя екип
05:54
with the preparationподготовка and cleanupПочистване.
129
342974
1797
с подготовката и почистването.
05:56
And all those other nightsнощем,
130
344795
1565
И всички останали вечери
05:58
I just showшоу up.
131
346384
1237
просто се появявам.
06:00
I have dinnerвечеря, talk with my neighborsсъседи,
132
348423
2452
Вечерям, говоря със съседите ми
и се прибирам вкъщи,
06:02
and I go home, havingкато been fedхранени
a deliciousвкусни mealхранене
133
350899
2345
хапнала вкусна храна приготвена от някого,
06:05
by someoneнякой who caresгрижи
about my vegetarianвегетариански preferencesпредпочитания.
134
353268
2844
който се интересува от моите
вегетариански предпочитания.
06:11
Our nineдевет familiesсемейства
have intentionallyпреднамерено chosenизбран
135
359239
2338
Нашите девет семейства
умишлено са избрали
06:13
an alternativeалтернатива way of livingжив.
136
361601
1521
различен начин на живот.
06:15
InsteadВместо това of pursuingпреследва the AmericanАмерикански dreamмечта,
137
363835
2120
Вместо да преследваме американската мечта,
06:17
where we mightбиха могли, може have been isolatedизолиран
in our single-familyеднофамилна homesдомове,
138
365979
2898
където може би бихме били изолирани
в нашите уединени домове,
06:20
we insteadвместо choseизбрах cohousingcohousing,
139
368901
1667
избрахме кооперативни жилища,
06:23
so that we can increaseнараства
our socialсоциален connectionsвръзки.
140
371467
2263
за да увеличим
социалните си връзки.
И така започва кооперативното съжителство:
06:26
And that's how cohousingcohousing startsзапочва:
141
374377
1862
06:28
with a sharedсподелено intentionнамерение
142
376263
1654
със споделената идея
06:29
to liveживея collaborativelyсъвместно.
143
377941
1484
да живеем съвместно.
06:31
And intentionнамерение is the singleединичен mostнай-много
importantважно characteristicХарактеристика
144
379449
2879
Идеята е единствената
най-важна характеристика,
06:34
that differentiatesразграничава cohousingcohousing
from any other housingжилище modelмодел.
145
382352
3059
която отличава кооперативните жилища
от всеки друг жилищен модел.
06:38
And while intentionнамерение is difficultтруден to see
146
386725
2045
И докато идеята е трудна за виждане
или дори показване,
06:40
or even showшоу,
147
388794
1830
аз съм архитект и не мога да се сдържа
да не ви покажа още снимки.
06:42
I'm an architectархитект, and I can't help
but showшоу you more picturesснимки.
148
390648
2944
06:45
So here are a fewмалцина examplesпримери to illustrateилюстрирам
149
393616
2066
Ето няколко примера, които илюстрират,
06:47
how intentionнамерение has been expressedизразена
150
395706
2284
как идеята е била изразена
06:50
in some of the communitiesобщности I've visitedпосетена.
151
398014
2112
в някои от общностите, които посетих.
06:54
ThroughЧрез the carefulвнимателен
selectionселекция of furnitureмебели,
152
402459
2238
Чрез старателния подбор на обзавеждане,
06:56
lightingосветление and acousticакустичен materialsматериали
to supportподдържа eatingхраня се togetherзаедно;
153
404721
3430
осветление и акустични материали
подходящи за съвместно хранене;
във внимателно избраното
местоположение и визуален достъп;
07:02
in the carefulвнимателен visualзрителен locationместоположение
and visualзрителен accessдостъп
154
410056
2414
07:05
to kids'детски playиграя areasобласти around
and insideвътре the commonчесто срещани houseкъща;
155
413212
3718
до зоните за игра на децата
около и в общата къща;
07:11
in the considerationразглеждане of scaleмащаб
156
419398
2339
в разглеждането на мащаба
07:13
and distributionразпределение of socialсоциален gatheringсъбиране nodesвъзли
157
421761
2787
и разпределението на кътовете
за социални сбирки
07:16
in and around the communityобщност
to supportподдържа our dailyежедневно livesживота,
158
424572
3317
в и около комплекса, така че да са
съобразени с нашето ежедневие,
07:19
all of these spacesпространства help
contributeдопринесе to and elevateиздигам
159
427913
3346
всички тези пространства
допринасят за повдигане на
07:23
the senseсмисъл of communitasКомунитас
160
431283
1318
чувството за комунитас
07:24
in eachвсеки communityобщност.
161
432625
1339
във всяка общност.
07:27
What was that wordдума? "CommunitasКомунитас."
162
435073
1827
Каква беше тази дума? "Комунитас."
07:30
CommunitasКомунитас is a fancyфантазия socialсоциален scienceнаука way
of sayingпоговорка "spiritдух of communityобщност."
163
438117
4724
Комунитас е изискан социално-научен начин
да кажете "общностен дух".
И след посещаване на
повече от 80 различни общности,
07:35
And in visitingгостуващ
over 80 differentразличен communitiesобщности,
164
443765
2462
07:38
my measureмярка of communitasКомунитас becameстана:
165
446251
2456
моята мярка за комунитас стана:
07:40
How frequentlyчесто did residentsжители eatЯжте togetherзаедно?
166
448731
2818
Колко често жителите се хранят заедно?
07:44
While it's completelyнапълно up to eachвсеки groupгрупа
167
452845
2102
Докато напълно зависи от всяка група
07:46
how frequentlyчесто they have commonчесто срещани mealsменюта,
168
454971
2063
колко често те споделят храната си,
07:50
I know some that have eatenял togetherзаедно
everyвсеки singleединичен night
169
458406
3039
познавам някои, които
са се хранели заедно всяка вечер
07:53
for the pastминало 40 yearsгодини.
170
461469
1852
през последните 40 години.
07:56
I know othersдруги
171
464298
1211
Познавам други, които
случайно имат обща вечеря
веднъж или два пъти на месец.
07:58
that have an occasionalслучайни potluckpotluck
onceведнъж or twiceдва пъти a monthмесец.
172
466239
2552
08:01
And from my observationsнаблюдения, I can tell you,
173
469751
1994
И от наблюденията ми мога да ви кажа,
08:03
those that eatЯжте togetherзаедно more frequentlyчесто,
174
471769
2089
че тези които се хранят заедно по-често,
08:05
exhibitекспонат higherпо-висок levelsнива of communitasКомунитас.
175
473882
2745
демонстрират по-високи нива на комунитас.
08:10
It turnsзавои out, when you eatЯжте togetherзаедно,
176
478170
2796
Оказва се, че когато се храним заедно,
08:12
you startначало planningпланиране
more activitiesдейности togetherзаедно.
177
480990
2163
започваме да планираме
повече дейности заедно.
08:16
When you eatЯжте togetherзаедно,
you shareдял more things.
178
484200
2173
Когато се храним заедно,
споделяме повече неща.
08:18
You startначало to watch eachвсеки other'sна другата страна kidsдеца.
179
486397
1784
Грижим се за децата едни на други.
08:20
You lendзаемаш our your powerмощност toolsинструменти.
You borrowвзимам на заем eachвсеки other'sна другата страна carsавтомобили.
180
488205
2915
Заемаме си електрически инструменти.
Даваме си назаем колите.
08:23
And despiteвъпреки all this,
181
491144
1321
И въпреки това,
08:25
as my daughterдъщеря lovesобича to say,
182
493578
1517
както обича да казва дъщеря ми,
08:27
everything is not rainbowsдъгата
and unicornsеднорози in cohousingcohousing,
183
495119
3448
не всичко е дъги и еднорози
в кооперативното съжителство
08:31
and I'm not bestнай-доброто friendsприятели
with everyвсеки singleединичен personчовек in my communityобщност.
184
499281
3777
и аз не съм най-добра приятелка
с всеки един човек в моята общност.
08:35
We even have differencesразлики and conflictsконфликти.
185
503082
2419
Имаме си различия и дори конфликти.
08:39
But livingжив in cohousingcohousing,
we're intentionalумишлен about our relationshipsвзаимоотношения.
186
507414
3398
Но живеейки в кооперативни жилища,
нашите взаимоотношения са съзнателни.
08:43
We're motivatedмотивирани
to resolveрешение our differencesразлики.
187
511685
2411
Мотивирани сме да
разрешаваме нашите различия.
08:47
We followпоследвам up, we checkпроверка in,
188
515089
1746
Разговаряме отново, обсъждаме,
08:49
we speakговоря our personalперсонален truthsистини
189
517446
2094
изказваме нашите лични истини
08:51
and, when appropriateподходящ,
190
519564
1339
и когато е уместно
08:53
we apologizeизвинявам се.
191
521732
1221
се извиняваме.
08:55
SkepticsСкептиците will say that cohousingcohousing
is only interestingинтересен or attractiveатрактивен
192
523986
4136
Скептиците биха казали, че кооперативното
съжителство е интересно или привлекателно
09:00
to a very smallмалък groupгрупа of people.
193
528146
1585
само за много малък кръг хора.
09:02
And I'll agreeСъгласен with that.
194
530429
1459
И аз ще се съглася с това.
09:04
If you look at WesternЗападна culturesкултури
around the globeглобус,
195
532648
2341
Ако погледнете западните култури по света,
09:07
those livingжив in cohousingcohousing
are just a fractionalчастична percentна сто.
196
535013
2716
онези които живеят по този начин
са само незначителен процент.
09:10
But that needsпотребности to changeпромяна,
197
538910
1370
Но това трябва да се промени,
09:13
because our very livesживота dependзависи uponвърху it.
198
541172
2083
защото нашите животи зависят от това.
09:16
In 2015, BrighamБригъм YoungМлади UniversityУниверситет
completedзавършен a studyуча
199
544820
3683
През 2015, университета Бригам Йънг
завърши проучване,
09:20
that showedпоказан a significantзначителен
increaseнараства riskриск of prematureпреждевременен deathсмърт
200
548527
4729
което посочи значително повишаване
на риска от преждевременна смърт
09:25
in those who were livingжив in isolationизолация.
201
553280
2136
при хора, които живеят в изолация.
09:28
The US SurgeonХирург GeneralОбщи
has declaredобявен isolationизолация
202
556905
2394
Американската здравна служба
обяви изолацията
09:31
to be a publicобществен healthздраве epidemicепидемия.
203
559323
1567
за публичен здравен проблем.
09:33
And this epidemicепидемия
is not restrictedограничен to the US aloneсам.
204
561424
3590
Тази епидемия не се ограничава
само до Съединените Щати.
09:39
So when I said earlierпо-рано
205
567179
2074
Така че когато по-рано казах,
09:41
that cohousingcohousing
is an antidoteпротивоотрова to isolationизолация,
206
569277
2878
че кооперативното съжителство
е антидот на изолацията,
09:45
what I should have said
207
573767
1621
това, което трябваше да кажа,
09:47
is that cohousingcohousing can saveспасяване your life.
208
575412
3154
е че то може да ви спаси живота.
09:52
If I was a doctorлекар, I would tell you
to take two aspirinаспирин,
209
580840
2959
Ако бях лекар, щях да ви кажа
да вземете два аспирина
09:55
and call me in the morningсутрин.
210
583823
1359
и да ми се обадите на сутринта.
09:58
But as an architectархитект,
211
586536
1319
Но като архитект, ще ви предложа
да се разходите със съседа ви,
09:59
I'm going to suggestпредлагам
that you take a walkразходка with your neighborсъсед,
212
587879
3031
10:02
shareдял a mealхранене togetherзаедно,
213
590934
1459
да хапнете заедно
10:05
and call me in 20 yearsгодини.
214
593281
1694
и да ми се обадите след 20 години.
10:08
Thank you.
215
596010
1278
Благодаря ви.
10:09
(ApplauseАплодисменти)
216
597312
3767
(Аплодисменти)
Translated by Gergana Masheva
Reviewed by Anton Hikov

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Grace Kim - Architect
Grace H. Kim is an internationally recognized expert in cohousing -- the art and craft of creating communities.

Why you should listen

Grace H. Kim is an architect and co-founding principal of Schemata Workshop, an award-winning, 16-person architectural practice with a keen focus on building community and social equity. She brings innovative ideas to her projects that merge client goals and sustainability measures -- such as urban agriculture, modular construction, and a focus on building community.

Kim is also the founder of Capitol Hill Urban Cohousing, a collaborative residential community that includes her street-level office and a rooftop urban farm. She walks the talk of sustainability -- leaving a small ecological footprint while incorporating holistic ideals of social and economic resilience into her daily life.

More profile about the speaker
Grace Kim | Speaker | TED.com