English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2005

Paul Bennett: Design is in the details

Пол Бенет открива, че дизайнът е в подробностите

Filmed:
820,408 views

Показвайки серия вдъхновяващи, необикновени и закачливи продукти, гуруто на английския брандинг и дизайн, Пол Бенет, обяснява, че дизайн не се прави с голям размах, а така, че да решава малки, универсални и пренебрежими проблеми.

- Designer; creative director, Ideo
As a creative director at Ideo, Paul Bennett reminds us that design need not invoke grand gestures or sweeping statements to be successful, but instead can focus on the little things in life, the obvious, the overlooked. Full bio

HelloЗдравейте. ActuallyВсъщност, that's "helloЗдравейте" in BauerБауер BodoniBodoni
Здравейте. Всъщност, това е "здравейте" в шрифта Бауер Бодони
00:25
for the typographicallyтипографично hystericalистеричен amongstсред us.
за истеричните привърженици на типографията сред нас.
00:29
One of the threadsконци that seemsИзглежда to have come throughпрез
Една от нишките, които като че ли се проявиха
00:32
loudшумен and clearясно in the last coupleдвойка of daysдни
гласно и ясно през последните два дни,
00:35
is this need to reconcileсъгласува what the BigГолям wants --
е тази нужда да се помири онова, което иска Голямото...
00:38
the "BigГолям" beingсъщество the organizationорганизация, the systemсистема, the countryдържава --
"Голямото" е организацията, системата, страната...
00:42
and what the "SmallМалки" wants -- the individualиндивидуален, the personчовек.
и онова, което иска "Малкото" - индивидът, лицето.
00:48
And how do you bringвъвеждат those two things togetherзаедно?
А как се съвместяват тези две неща?
00:51
CharlieЧарли LedbetterЛедбетър, yesterdayвчера, I thought, talkedговорих very articulatelyартикулирано
Чарли Ледбетър, вчера, мисля, говори много отчетливо
00:53
about this need to bringвъвеждат consumersпотребителите, to bringвъвеждат people
за тази нужда да се въведат консуматорите, да се въведат хората
00:55
into the processпроцес of creatingсъздаване на things.
в процеса на създаване на нещата.
00:59
And that's what I want to talk about todayднес.
За това искам да говоря днес.
01:01
So, bringingпривеждане togetherзаедно the SmallМалки to help facilitateулесняване and createсъздавам the BigГолям,
И така, събирането заедно на Малкото, за да помогне за улесняване и създаване на Голямото,
01:04
I think, is something that we believe in -- something I believe in,
мисля, е нещо, в което вярваме... нещо, в което аз вярвам
01:10
and something that we kindмил of bringвъвеждат to life
и нещо, на което някак вдъхваме живот
01:13
throughпрез what we do at IdeoIDEO.
чрез онова, което правим в "Идео".
01:15
I call this first chapterглава -- for the BritsБританците in the roomстая --
Наричам тази първа глава... за британците в залата...
01:18
the "BlindingОслепителна GlimpseПоглед of the BleedingКървене ObviousОчевидно."
Заслепяващото зърване на кървящото очевидно.
01:20
OftenЧесто, the good ideasидеи are so staring-at-you-right-in-the-faceвзираше-при-ти-дясно-в-лице
Често добрите идеи са толкова близо под носа ти,
01:22
that you kindмил of missмис them. And I think, a lot of timesпъти,
че някак ги пропускаш. И мисля, че много пъти
01:26
what we do is just, sortвид of, holdдържа the mirrorогледало up to our clientsклиенти, and sortвид of go,
онова, което правим, е само един вид да вдигнем огледалото пред клиентите си, и да кажем:
01:29
"DuhДух! You know, look what's really going on."
"Пфу! Знаете ли, вижте какво всъщност става."
01:32
And ratherпо-скоро than talk about it in the theoryтеория,
И вместо да говоря за това на теория,
01:35
I think I'm just going to showшоу you an exampleпример.
мисля, че просто ще ви покажа един пример.
01:37
We were askedпопитах by a largeголям healthcareздравеопазване systemсистема in MinnesotaМинесота
От една голяма система за здравеопазване в Минесота ни помолиха
01:39
to describeописвам to them what theirтехен patientтърпелив experienceопит was.
да им опишем какво е преживяването на техния пациент.
01:44
And I think they were expectingочакваме --
Мисля, че очакваха...
01:47
they'dте биха workedработил with lots of consultantsконсултанти before --
бяха работили с много консултанти преди...
01:49
I think they were expectingочакваме some kindмил of hideousотвратителен orgорг chartдиаграма
мисля, че очакваха някакъв вид противна организационна графика
01:50
with thousandsхиляди of bubblesмехурчета and systemicсистемна this, that and the other,
с хиляди мехури и системни това, друго и трето,
01:53
and all kindsвидове of mappyMAPPY stuffматерия.
и всякакъв вид картови неща.
01:57
Or even worseпо-лошо, some kindмил of ghastlyужасно death-by-Powerpointсмърт от Powerpoint thing
Или още по-зле - някакъв вид отвратително нещо "смърт-чрез-Пауърпойнт"
01:59
with WowChartsWowCharts and all kindsвидове of, you know, God knowsзнае, whateverкакто и да е.
с "УауЧартс" и всякакви видове, разбирате ли, бог знае какво.
02:03
The first thing we actuallyвсъщност sharedсподелено with them was this.
Първото, което всъщност споделихме с тях, беше това.
02:07
I'll playиграя this untilдо your eyeballsочните ябълки completelyнапълно dissolveразтвори.
Ще го пусна, докато очните ви ябълки напълно се разтворят.
02:13
This is 59 secondsсекунди into the filmфилм.
Това е на 59 секунди след началото на филма.
02:17
This is a minuteминута 59.
Това е 59-та минута.
02:23
3:19.
Три минути и 19.
02:28
I think something happensслучва се. I think a headглава mayможе appearсе появи in a secondвтори.
Мисля, че нещо се случва. Мисля, че след секунда може да се появи глава.
02:29
5:10.
Пет минути и десет.
02:33
5:58.
Пет минути и 58.
02:35
6:20.
Шест минути и 20.
02:37
We showedпоказан them the wholeцяло cutразрез,
Показахме им всичко,
02:39
and they were all completelyнапълно, what is this?
а те всички бяха напълно изумени: какво е това?
02:40
And the pointточка is when you lieлъжа in a hospitalболница bedлегло all day,
Смисълът е, че когато лежиш в болнично легло по цял ден,
02:43
all you do is look at the roofпокрив, and it's a really shittyлайнян experienceопит.
гледаш само покрива, и това е наистина гадно преживяване.
02:54
And just puttingпускането yourselfсебе си in the positionпозиция of the patientтърпелив --
Просто се поставяте на мястото на пациента.
02:58
this is ChristianХристиянски, who worksвърши работа with us at IdeoIDEO.
Това е Крисчън, който работи с нас в "Идео".
03:02
He just layполагам in the hospitalболница bedлегло,
Той просто лежеше в болничното легло
03:04
and, kindмил of, staredзагледа at the polystyreneполистирол ceilingтаван tilesплочки
и зяпаше полистиреновите плочи на тавана
03:05
for a really long time.
наистина дълго време.
03:08
That's what it's like to be a patientтърпелив in the hospitalболница.
Това е да си пациент в болницата.
03:09
And they were sortвид, you know, blindingослепителен glimpseбегъл поглед of bleedingкървене obviousочевиден.
А те някак преживяха, разбирате ли, заслепяващо зърване на кървящото очевидно.
03:12
Oh, my goodnessдоброта. So, looking at the situationситуация
О, божичко. И така, като гледаш ситуацията
03:15
from the pointточка of viewизглед of the personчовек out --
от гледна точка на лицето навън...
03:18
as opposedза разлика to the traditionalтрадиционен positionпозиция of the organizationорганизация in --
в противовес на традиционната позиция от организацията вътре...
03:21
was, for these guys, quiteсъвсем a revelationоткровение.
за тези хора беше доста сериозно разкритие.
03:25
And so, that was a really catalyticкаталитичен thing for them.
И така, това беше наистина голям катализатор за тях.
03:28
So they snappedщракна into actionдействие.
Те се хвърлиха да действат.
03:32
They said, OK, it's not about systemicсистемна changeпромяна.
Казаха - добре, не става дума за системна промяна.
03:33
It's not about hugeогромен, ridiculousсмешен things that we need to do.
Не става дума за огромни, абсурдни неща, които е нужно да правим.
03:36
It's about tinyмъничък things that can make a hugeогромен amountколичество of differenceразлика.
Става дума за мънички неща, които могат да имат огромно значение.
03:38
So we startedзапочна with them prototypingпрототипи some really little things
И така, започнахме да правим с тях прототипи за някои наистина малки неща,
03:41
that we could do to have a hugeогромен amountколичество of impactвъздействие.
които бихме могли да направим, за да постигнем огромен ефект.
03:45
The first thing we did was we tookвзеха a little bicycleвелосипед mirrorогледало
Първото, което направихме, беше да вземем едно малко велосипедно огледало
03:47
and we Band-AidedBand-Aided it here, ontoвърху a gurneyносилка, a hospitalболница trolleyтролей,
и да го залепим с лейкопласт там, на носилка, болнично легло на колела,
03:51
so that when you were wheeledна колела around by a nurseмедицинска сестра or by a doctorлекар,
така че, когато те карат нанякъде сестра или доктор,
03:56
you could actuallyвсъщност have a conversationразговор with them.
всъщност да можеш да водиш разговор с тях.
04:00
You could, kindмил of, see them in your rear-viewзадно виждане mirrorогледало,
Би могъл един вид да ги гледаш в огледалото си за задно виждане,
04:01
so it createdсъздаден a tinyмъничък humanчовек interactionвзаимодействие.
така че това създаде едно мъничко човешко взаимодействие.
04:03
Very smallмалък exampleпример of something that they could do.
Много дребен пример за нещо, което биха могли да направят.
04:06
InterestinglyИнтересното е, the nursesмедицински сестри themselvesсебе си, sortвид of, snappedщракна into actionдействие --
Интересно, че самите сестри някак се впуснаха в действия...
04:09
said, OK, we embraceпрегръдка this. What can we do?
казаха, добре, приветстваме това. Какво можем да направим?
04:12
The first thing they do is they decoratedукрасен the ceilingтаван.
Първото, което направиха, е да украсят тавана.
04:15
WhichКоито I thought was really -- I showedпоказан this to my motherмайка recentlyнаскоро.
Което сметнах за наистина... показах това на майка си наскоро.
04:18
I think my motherмайка now thinksмисли that I'm some sortвид of interiorинтериор decoratorдекоратор.
Мисля, че сега майка ми ме смята за някакъв вид интериорен декоратор.
04:20
It's what I do for a livingжив, sortвид of LaurenceЛорънс Llewelyn-BowenLlewelyn-Боуен.
Така си изкарвам прехраната, нещо като Лорънс Леуелайн-Боуен.
04:23
Not particularlyособено the world'sв света bestнай-доброто designдизайн solutionрешение
Не непременно най-доброто дизайнерско решение на света
04:26
for those of us who are realреален, sortвид of, hard-coreупорит designersдизайнери,
за онези от нас, които са истински, консервативни дизайнери.
04:28
but nonethelessвъпреки това, a fabulousприказен empathicемпатично solutionрешение for people.
Но въпреки това е прекрасно съчувствено решение за хората.
04:30
Things that they startedзапочна doing themselvesсебе си --
Неща, които те сами започнаха да правят...
04:36
like changingсмяна the floorетаж going into the patient'sпациента roomстая
например, да променят пода, влизащ в стаята на пациента,
04:38
so that it signifiedозначавано, "This is my roomстая. This is my personalперсонален spaceпространство" --
така че той да обозначава: "Това е моята стая. Това е моето лично пространство"...,
04:41
was a really interestingинтересен sortвид of designдизайн solutionрешение to the problemпроблем.
беше наистина интересен вид дизайнерско решение на проблема.
04:46
So you wentотидох from publicобществен spaceпространство to privateчастен spaceпространство.
Така се влизаше от общо пространство в лично пространство.
04:48
And anotherоще ideaидея, again, that cameдойде from one of the nursesмедицински сестри -- whichкойто I love --
И друга идея, която дойде от една от сестрите... която ми е любима...
04:50
was they tookвзеха traditionalтрадиционен, sortвид of, corporateкорпоративен whiteбял boardsдъски,
беше да вземат традиционни, корпоративни бели дъски,
04:53
then they put them on one wallстена of the patient'sпациента roomстая,
после да ги сложат на стената на стаята на пациента
04:57
and they put this stickerетикет there.
и да сложат тази лепенка там.
04:59
So that what you could actuallyвсъщност do was go into the roomстая
Така че всъщност можеш да влезеш в стаята
05:01
and writeпиша messagesсъобщения to the personчовек who was sickболен in that roomстая,
и да пишеш съобщения до човека, който лежи болен в тази стая,
05:04
whichкойто was lovelyпрекрасен.
което беше прекрасно.
05:07
So, tinyмъничък, tinyмъничък, tinyмъничък solutionsрешения that madeизработен a hugeогромен amountколичество of impactвъздействие.
Мънички, мънички, мънички решения, които предизвикват огромен ефект.
05:08
I thought that was a really, really niceприятен exampleпример.
Мисля, че това беше наистина, наистина хубав пример.
05:13
So this is not particularlyособено a newнов ideaидея,
Това не е особено нова идея,
05:17
kindмил of, seeingвиждане opportunitiesвъзможности in things that are around you
някак да виждаш възможности в неща, които са около теб
05:19
and snappingприхващане and turningобръщане them into a solutionрешение.
и с едно щракване да ги превърнеш в решение.
05:23
It's a historyистория of inventionизобретение basedбазиран around this.
Това е историята на едно изобретение, основано върху това.
05:25
I'm going to readПрочети this because I want to get these namesимена right.
Ще го прочета, защото не искам да объркам имената.
05:28
JoanДжоан GanzГанц CooneyCooney saw her daughterдъщеря -- cameдойде down on a SaturdayСъбота morningсутрин,
Джоан Ганц Куни видяла дъщеря си... слязла една неделя сутрин
05:30
saw her daughterдъщеря watchingгледане the testтест cardкарта,
и видяла дъщеря си да гледа тестовата карта
05:34
waitingочакване for programsпрограми to come on one morningсутрин
в очакване програмите да започнат една сутрин,
05:36
and from that cameдойде SesameСусам StreetУлица.
и от това излязло "Улица Сезам".
05:39
MalcolmМалкълм McLeanМаклийн was movingдвижещ from one countryдържава to anotherоще
Малкъм МакЛийн се местел от една страна в друга
05:43
and was wonderingчудех why it tookвзеха these guys so long
и се чудел защо на тия хора им отнема толкова време
05:47
to get the boxesкутии ontoвърху the shipкораб.
да натоварят кашоните на кораба.
05:49
And he inventedизобретен the shippingдоставка containerконтейнер.
И изобретил контейнера за превоз.
05:52
GeorgeДжордж deде MestralMestral -- this is not bugsбуболечки all over a BirkenstockБиркенщок --
Джордж де Местрал... това не са камъни в градината на "Бъркенсток"...
05:55
was walkingходене his dogкуче in a fieldполе and got coveredпокрит in burrsразменяйте,
си разхождал кучето в едно поле и се покрил с репеи,
05:59
sortвид of little pricklyбодлив things, and from that cameдойде VelcroVelcro.
едни малки, бодливи неща, и от това излязло "Велкро".
06:02
And finallyнакрая, for the BritsБританците, PercyПърси ShawШоу -- this is a bigголям BritishБритански inventionизобретение --
И най-сетне, за британците, Пърси Шоу... това е голямо британско изобретение...
06:09
saw the cat'sкотешки eyesочи at the sideстрана of the roadпът,
видял котешките очи отстрани на пътя,
06:14
when he was drivingшофиране home one night and from that cameдойде the CatseyeCatseye.
докато се прибирал вкъщи една нощ, и от това излязло "Котешко око".
06:15
So there's a wholeцяло seriesсерия of just usingизползвайки your eyesочи,
Има цяла серия за това просто да използваш очите си,
06:20
seeingвиждане things for the first time, seeingвиждане things afreshнаново
да виждаш нещата за пръв път, да виждаш нещата на свежо
06:22
and usingизползвайки them as an opportunityвъзможност to createсъздавам newнов possibilitiesвъзможности.
и да ги използваш като възможност да създаваш нови възможности.
06:25
SecondСекунда one, withoutбез soundingзвучащ overlyпрекомерно ZenДзен,
Второ, без да звучи твърде дзен,
06:29
and this is a quoteцитат from the BuddhaБуда:
това е цитат от Буда:
06:31
"FindingНамиране на yourselfсебе си in the marginsмаржове, looking to the edgesръбове of things,
"Да откриеш себе си в границите, да гледаш към ръбовете на нещата
06:33
is oftenчесто a really interestingинтересен placeмясто to startначало."
често е наистина интересно място да започнеш."
06:37
BlinkeredBlinkered visionзрение tendsтенденция to produceпродукция, I think, blinkeredзаслепени solutionsрешения.
Ако гледаш като кон с капаци, мисля, такива са и решенията.
06:40
So, looking wideширок, usingизползвайки your peripheralпериферен visionзрение,
Затова да гледаш нашироко, да използваш периферното си зрение
06:44
is a really interestingинтересен placeмясто to look for opportunityвъзможност.
е наистина интересно място, където да търсиш възможност.
06:47
Again, anotherоще medicalмедицински exampleпример here.
Ето още един медицински пример.
06:50
We were askedпопитах by a deviceприспособление producerпроизводител --
Един производител на устройства ни възложи...
06:53
we did the PalmPalm PilotПилот and the TreoTreo.
направихме "Палм Пайлът" и "Трео".
06:56
We did a lot of sexyсексапилен techтек at IdeoIDEO --
Направихме много секси идеологии в "Идео"...
06:58
they'dте биха seenвидян this and they wanted a sexyсексапилен pieceпарче of technologyтехнология
бяха видели това и искаха секси технологична джаджа
07:00
for medicalмедицински diagnosticsдиагностика.
за медицинска диагностика.
07:03
This was a deviceприспособление that a nurseмедицинска сестра usesупотреби
Това беше устройство, използвано от медицинска сестра,
07:05
when they're doing a spinalгръбначен procedureпроцедура in hospitalболница.
когато прави гръбначна процедура в болница.
07:07
They'llТе ще askпитам the nursesмедицински сестри to inputвход dataданни.
Възлагат на сестрите да въвеждат данни.
07:09
And they had this visionзрение of the nurseмедицинска сестра, kindмил of, clickingщракване away
Представяха си как сестрата щрака в захлас
07:11
on this aluminumалуминий deviceприспособление
по едно алуминиево устройство
07:13
and it all beingсъщество incrediblyневероятно, sortвид of, gadget-lustishпритурка lustish.
и всичко е невероятно, някак, баровска джаджа.
07:14
When we actuallyвсъщност wentотидох and watchedГледах this procedureпроцедура takingприемате placeмясто --
Когато наистина отидохме и гледахме провеждането на тази процедура...
07:19
and I'll explainобяснявам this in a secondвтори --
ще обясна след секунда...
07:23
it becameстана very obviousочевиден that there was a humanчовек dimensionизмерение to this
стана много очевидно, че в това има човешко измерение,
07:25
that they really weren'tне са били recognizingпризнаването.
което те всъщност не признаваха.
07:29
When you're havingкато a four-inchчетири инчов needleигла insertedдобавя into your spineгръбначен стълб --
Когато ти вкарват четириинчова игла в гръбнака...
07:32
whichкойто was the procedureпроцедура that this device'sна устройството dataданни was about;
което беше процедурата, за която бяха данните на това устройство...
07:36
it was for painболка managementуправление -- you're shitлайна scaredуплашен; you're freakingшибан out.
ставаше дума за справяне с болката. Ужасно си изплашен... направо се побъркваш.
07:40
And so the first thing that prettyкрасива much everyвсеки nurseмедицинска сестра did,
Затова първото, което общо взето всяка сестра правеше,
07:44
was holdдържа the patient'sпациента handръка to comfortкомфорт them. HumanЧовешки gestureжест --
беше да хване ръката на пациента, за да го утеши. Човешки жест...
07:48
whichкойто madeизработен the fabulousприказен two-handedдвурък dataданни inputвход completelyнапълно impossibleневъзможен.
който правеше знаменитото въвеждане на данни с две ръце напълно невъзможно.
07:52
So, the thing that we designedпроектиран, much lessпо-малко sexyсексапилен
И така, онова, което проектирахме - далеч не така секси,
07:58
but much more humanчовек and practicalпрактичен, was this.
но много по-човешко и практично, беше това.
08:02
So, it's not a PalmPalm PilotПилот by any stretchопъвам, разтягам of the imaginationвъображение,
Не е "Палм Пайлът", както и да го погледнеш,
08:07
but it has a thumb-scrollпалец превъртане so you can do everything with one handръка.
но се управлява с палец, с въртящ се бутон, така че всичко може да се прави с една ръка.
08:09
So, again, going back to this -- the ideaидея that a tinyмъничък humanчовек gestureжест
И отново се връщаме на това - идеята, че един мъничък човешки жест
08:12
dictatedпродиктувано the designдизайн of this productпродукт.
продиктува дизайна на този продукт.
08:18
And I think that's really, really importantважно.
И мисля, че това е наистина, наистина важно.
08:21
So, again, this ideaидея of workaroundsзаобиколни.
И, отново, тази идея за "workaround".
08:24
We use this phraseфраза "workaroundsзаобиколни" a lot,
Използваме много тази фраза - "workaround"
08:26
sortвид of, looking around us. I was actuallyвсъщност looking around the TEDТЕД
един вид, да се оглеждаме около себе си. Всъщност, се оглеждах из ТЕД
08:28
and just watchingгледане all of these kindмил of things happenстава
и просто наблюдавах как се случват всякакви неща,
08:30
while I've been here.
откакто съм тук.
08:32
This ideaидея of the way that people cobbleпоправям togetherзаедно solutionsрешения in our life --
Тази идея за начина, по който хората скърпват решения в нашия живот...
08:33
and the things we kindмил of do in our environmentзаобикаляща среда
и нещата, които правим в нашата околна среда,
08:37
that are somewhatдо известна степен subconsciousподсъзнание but have hugeогромен potentialпотенциал --
които са някак подсъзнателни, но имат огромен потенциал...
08:40
is something that we look at a lot.
е нещо, което много разглеждаме.
08:42
We wroteнаписах a bookКнига recentlyнаскоро, I think you mightбиха могли, може have receivedприет it,
Наскоро написахме една книга - мисля, че може да сте я получили,
08:44
calledНаречен "ThoughtlessНебрежен ActsАктове?"
озаглавена "Безсмислени действия?"
08:47
It's been all about these kindмил of thoughtlessнеобмислен things that people do,
В нея става дума за тези някак безсмислени неща, които правят хората,
08:48
whichкойто have hugeогромен intentionнамерение and hugeогромен opportunityвъзможност.
в които има огромно намерение и огромна възможност.
08:51
Why do we all followпоследвам the lineлиния in the streetулица?
Защо всички следваме линията на улицата?
08:54
This is a pictureснимка in a JapaneseЯпонски subwayметро.
Това е снимка от японско метро.
08:57
People consciouslyсъзнателно followпоследвам things even thoughвъпреки че, why, we don't know.
Хората съзнателно следват нещата, макар и да не знаем защо.
08:59
Why do we lineлиния up the squareквадрат milkмляко cartonкартонена кутия with the squareквадрат fenceограда?
Защо подравняваме квадратната кутия мляко с квадратната ограда?
09:05
Because we kindмил of have to -- we're just compelledпринудени to.
Защото някак трябва - просто сме убедени.
09:09
We don't know why, but we do.
Не знаем защо, но го правим.
09:13
Why do we wrapобвивка the teabagпакетче чай stringниз around the cupчаша handleдръжка?
Защо увиваме конеца на пликчето чай около дръжката на чашата?
09:17
Again, we're sortвид of usingизползвайки the worldсвят around us
Отново, някак използваме света около нас,
09:20
to createсъздавам our ownсобствен designдизайн solutionsрешения.
за да създаваме свои собствени дизайнерски решения.
09:23
And we're always sayingпоговорка to our clientsклиенти: "You should look at this stuffматерия.
И винаги казваме на клиентите си: "Трябва да видите това.
09:25
This stuffматерия is really importantважно. This stuffматерия is really vitalжизненоважен."
Това наистина е важно. Това наистина е жизненоважно."
09:28
This is people designingпроектиране theirтехен ownсобствен experiencesпреживявания.
Така хората проектират собствените си преживявания.
09:30
You can drawрисувам from this.
От това може да се черпи.
09:32
We sortвид of assumeпредполагам that because there's a poleполюс in the streetулица,
Нека приемаме, че тъй като на улицата има стълб,
09:36
that it's okay to use it, so we parkпарк our shoppingпазаруване cartколичка there.
можем да го използваме, затова паркираме количката си за пазаруване там.
09:38
It's there for our use, on some levelниво.
Той е там за наша употреба, на някакво ниво.
09:43
So, again, we sortвид of co-optкооптиране our environmentзаобикаляща среда
И така, отново, ние някак поглъщаме средата си,
09:45
to do all these differentразличен things.
за да правим всички тези различни неща.
09:47
We co-optкооптиране other experiencesпреживявания --
Поглъщаме други преживявания...
09:50
we take one itemвещ and transferпрехвърляне it to anotherоще.
вземаме един предмет и го преместваме към друг.
09:51
And this is my favoriteлюбим one. My motherмайка used to say to me,
А това ми е любимото. Майка ми ми казваше:
09:55
"Just because your sisterсестра jumpsскокове in the lakeезеро doesn't mean you have to."
"Това, че сестра ти скача в езерото, не значи, че и ти трябва да го правиш."
09:57
But, of courseкурс, we all do. We all followпоследвам eachвсеки other everyвсеки day.
Но, разбира се, всички го правим. Всички се следваме един друг всеки ден.
10:00
So somebodyнякой assumesпредполага,
И така, някой приема,
10:02
that because somebodyнякой elseоще has doneСвършен something,
че тъй като някой друг е направил нещо,
10:03
that's permissionразрешение for them to do the sameедин и същ thing.
това позволява и на него да направи същото.
10:05
And there's almostпочти this sortвид of semaphoreсемафор around us all the time.
И около нас почти винаги има един вид семафор.
10:08
I mean, shoppingпазаруване bagчанта equalsравно на "parkingпаркинг meterметър out of orderпоръчка."
Имам предвид, торбичка за пазаруване означава "паркинг броячът не работи".
10:11
And we all, kindмил of, know how to readПрочети these signalsсигнали now.
И всички ние някак сега знаем как да разчитаме тези сигнали.
10:14
We all talk to one anotherоще in this highlyсилно visualзрителен way
Всички си говорим един с друг по този силно визуален начин,
10:16
withoutбез realizingосъзнавайки what we're doing.
без да осъзнаваме какво правим.
10:19
ThirdТрета sectionраздел is this ideaидея of not knowingпознаване,
Трета част е тази идея за незнание,
10:22
of consciouslyсъзнателно puttingпускането yourselfсебе си backwardsнаопаки.
съзнателно да се върнеш назад.
10:26
I talk about unthinkingнеобмислен situationsситуации all the time.
Говоря за постоянно немислене на ситуациите.
10:28
SortСортиране of havingкато beginner'sначинаещи mindум, scrapingостъргване your mindум cleanчист
Един вид, да имаш ум на начинаещ, да изстържеш ума си до основи
10:31
and looking at things afreshнаново.
и да гледаш на нещата на свежо.
10:33
A friendприятел of mineмоята was a designerдизайнер at IKEAИКЕА,
Един мой приятел беше дизайнер в IKEA
10:35
and he was askedпопитах by his bossшеф
и шефът му му възложи
10:38
to help designдизайн a storageсъхранение systemсистема for childrenдеца.
да помогне за проектиране на система за съхранение за деца.
10:40
This is the BillyПолицейска палка bookcaseшкаф за книги -- it's IKEA'sНа IKEA biggestНай-големият sellingпродажна productпродукт.
Това е библиотеката "Били" - това е най-продаваният продукт на IKEA.
10:43
HammerЧук it togetherзаедно. HammerЧук it togetherзаедно with a shoeобувка, if you're me,
Сковете я. Сковете я с обувка, ако сте аз,
10:46
because they're impossibleневъзможен to assembleсглобяване.
защото са невъзможни за сглобяване.
10:48
But bigголям sellingпродажна bookcaseшкаф за книги. How do we replicateрепликира this for childrenдеца?
Но е много продавана библиотека. Как да имитираме това за деца?
10:50
The realityреалност is when you actuallyвсъщност watch childrenдеца,
Реалността е, когато наистина наблюдаваш деца,
10:56
childrenдеца don't think about things like storageсъхранение in linearлинеен termsусловия.
децата не мислят за неща като съхранение по линеарен начин.
10:59
ChildrenДеца assumeпредполагам permissionразрешение in a very differentразличен way.
Децата приемат разрешението по много различен начин.
11:02
ChildrenДеца liveживея on things. They liveживея underпри things.
Децата живеят върху нещата. Те живеят под нещата.
11:05
They liveживея around things,
Те живеят около нещата,
11:07
and so theirтехен spatialпространствен awarenessосъзнаване relationshipвръзка,
така че тяхната връзка с пространствената съзнателност
11:09
and theirтехен thinkingмислене around storageсъхранение is totallyнапълно differentразличен.
и мисленето им за съхранение е напълно различна.
11:12
So the first thing you have to do -- this is GrahamГреъм, the designerдизайнер --
Затова първото, което трябва да се направи... това е Греъм, дизайнерът...
11:14
is, sortвид of, put yourselfсебе си in theirтехен shoesобувки. And so, here he is
е някак да се поставиш на тяхно място. Ето, тук той
11:17
sittingседнал underпри the tableмаса.
седи под масата.
11:20
So, what cameдойде out of this?
И така, какво излезе от това?
11:22
This is the storageсъхранение systemсистема that he designedпроектиран.
Това е системата за съхранение, проектирана от него.
11:24
So what is this? I hearчувам you all askпитам. No, I don't.
А какво е това? Чувам ви всички да питате. Не, аз не.
11:27
(LaughterСмях)
(Смях)
11:30
It's this, and I think this is a particularlyособено lovelyпрекрасен solutionрешение.
Това е, и мисля, че е прекрасно решение.
11:32
So, you know, it's a totallyнапълно differentразличен way of looking at the situationситуация.
Разбирате ли, това е напълно различен начин да се гледа на ситуацията.
11:36
It's a completelyнапълно empathicемпатично solutionрешение --
Това е напълно съчувствено решение...
11:39
apartна части from the factфакт that teddy'sТеди probablyвероятно not lovingнежен it.
с изключение на факта, че на мечето вероятно не му харесва особено.
11:43
(LaughterСмях)
(Смях)
11:45
But a really niceприятен way of re-framingповторно рамкиране the ordinaryобикновен,
Но е наистина хубав начин за прерамкиране на обичайното
11:49
and I think that's one of the things.
и мисля, че е едно от нещата.
11:54
And puttingпускането yourselfсебе си in the positionпозиция of the personчовек,
Да се поставиш на мястото на човека
11:55
and I think that's one of the threadsконци that I've heardчух again
и според мен това е една от нишките, които съм чувал отново
11:58
from this conferenceконференция is how do we put ourselvesсебе си
от тази конференция - как да се поставим
12:00
in other peoples'народи " shoesобувки and really feel what they feel?
на мястото на други хора и наистина да усетим онова, което чувстват те?
12:02
And then use that informationинформация to fuelгориво solutionsрешения?
А после да използваме тази информация, за да захранваме разрешения?
12:04
And I think that's what this is very much about.
Мисля, че до голяма степен за това става въпрос.
12:07
Last sectionраздел: greenзелен armbandлента за ръка. We'veНие сме all got them.
Последна част: зелена гривна. Всички ги имаме,
12:11
It's about this really.
наистина, за това става дума.
12:15
I mean, it's about pickingбране battlesбитки bigголям enoughдостатъчно to matterвъпрос
Искам да кажа, става дума за избор на битки, достатъчно големи, за да са значими,
12:17
but smallмалък enoughдостатъчно to winпечеля.
но достатъчно малки, за да бъдат спечелени.
12:19
Again, that's one of the themesтеми
Отново, това е една от темите,
12:21
that I think has come throughпрез loudшумен and clearясно in this conferenceконференция
коато според мен беше изказана гласно и ясно на тази конференция:
12:22
is: Where do we startначало? How do we startначало? What do we do to startначало?
Откъде да започнем? Как да започнем? Какво да направим, за да започнем?
12:25
So, again, we were askedпопитах to designдизайн a waterвода pumpпомпа
И така, отново - помолиха ни да проектираме водна помпа
12:29
for a companyкомпания calledНаречен ApproTECApproTEC, in KenyaКения.
за една компания на име "АпроТЕК", в Кения.
12:33
They're now calledНаречен KickStartKickStart.
Сега се наричат "КикСтарт".
12:35
And, again, as designersдизайнери,
И, отново, като дизайнери,
12:38
we wanted to make this thing incrediblyневероятно beautifulкрасив
искахме да направим това нещо невероятно красиво
12:39
and spendхарча a lot of time thinkingмислене of the formформа.
и да прекараме много време в обмисляне на формата.
12:41
And that was completelyнапълно irrelevantнеуместен.
А това беше напълно неуместно.
12:44
When you put yourselfсебе си in the positionпозиция of these people,
Като се поставиш на мястото на тези хора,
12:45
things like the factфакт that this has to be ableспособен to foldгънка up
неща като факта, че това трябваше да може да се сгъва
12:50
and fitгоден on a bicycleвелосипед, becomeда стане much more relevantсъответен
и да се побира върху велосипед, станаха много по-приложими,
12:52
than the formформа of it. The way it's producedпроизведена,
отколкото формата му. Начинът, по който се произвежда,
12:55
it has to be producedпроизведена with indigenousместен manufacturingпроизводство methodsметоди
трябваше да се произвежда с местни производствени методи
12:57
and indigenousместен materialsматериали.
и местни материали.
13:00
So it had to be lookedпогледнах at completelyнапълно from the pointточка of viewизглед of the userпотребител.
Така че трябваше да се разглежда напълно от гледната точка на потребителя.
13:02
We had to completelyнапълно transferпрехвърляне ourselvesсебе си over to theirтехен worldсвят.
Трябваше напълно да се пренесем в техния свят.
13:06
So what seemsИзглежда like a very clunkyнесръчност productпродукт
Така че онова, което изглежда като много тромав продукт,
13:10
is, in factфакт, incrediblyневероятно usefulполезен.
всъщност беше невероятно полезно.
13:12
It's poweredзахранва a bitмалко like a StairmasterStairmaster -- you pumpпомпа up and down on it.
Захранва се малко като "Стеърмастър" - помпаш го нагоре-надолу.
13:15
ChildrenДеца can use it. AdultsВъзрастни can use it. EverybodyВсеки usesупотреби it.
Могат да го използват деца. Могат да го използват възрастни. Всеки го използва.
13:18
It's turningобръщане these guys -- again, one of the themesтеми --
Това превръща тези момчета... отново, една от темите...
13:21
it's turningобръщане them into entrepreneursпредприемачи.
превръща ги в предприемачи.
13:24
These guys are usingизползвайки this very successfullyуспешно.
Тези хора използват това много успешно.
13:27
And for us, it's been great
И за нас беше страхотно,
13:29
because it's wonСпечелени loadsтовари of designдизайн awardsнагради.
защото спечели купища награди за дизайн.
13:30
So we actuallyвсъщност managedуправлявана to reconcileсъгласува the needsпотребности of the designдизайн companyкомпания,
Така че всъщност успяхме да примирим нуждите на дизайнерската фирма,
13:31
the needsпотребности of the individualsиндивиди in the companyкомпания,
нуждите на индивидите в компанията,
13:34
to feel good about a productпродукт we were actuallyвсъщност designingпроектиране,
да имат добро чувство към един продукт, който всъщност проектирахме,
13:36
and the needsпотребности of the individualsиндивиди we were designingпроектиране it for.
и нуждите на индивидите, за които го проектирахме.
13:38
There it is, pumpingпомпане waterвода from 30 feetкрака.
Ето го, изпомпва вода от 30 фута.
13:43
So as a finalфинал gestureжест we handedръка out these braceletsгривни
И така, като последен жест дадохме тези гривни
13:47
to all of you this morningсутрин.
на всички ви тази сутрин.
13:52
We'veНие сме madeизработен a donationдарение on everybody'sвсички са behalfимето here
направили сме дарение от името на всеки тук
13:53
to kickудар startначало, no punигра на думи intendedпредназначено, theirтехен nextследващия projectпроект.
на "КикСтарт", каламбурът не е преднамерен, следващия им проект.
13:56
Because, again, I think, sortвид of, puttingпускането our moneyпари where our mouthуста is, here.
Защото, отново, мисля, че някак, да слагаме парите си там, където е устата ни, тук.
14:00
We feel that this is an importantважно gestureжест.
Смятаме, че това е важен жест.
14:04
So we'veние имаме handedръка out braceletsгривни. SmallМалки is the newнов bigголям.
Затова раздадохме гривни. Малкото е новото голямо.
14:06
I hopeнадявам се you'llти ще all wearизносване them.
Надявам се всички да ги носите.
14:08
So that's it. Thank you.
Това е. Благодаря.
14:09
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
14:12
Translated by MaYoMo com
Reviewed by Kaloyana Milinova

▲Back to top

About the speaker:

Paul Bennett - Designer; creative director, Ideo
As a creative director at Ideo, Paul Bennett reminds us that design need not invoke grand gestures or sweeping statements to be successful, but instead can focus on the little things in life, the obvious, the overlooked.

Why you should listen

As creative director at the influential design and innovation company Ideo, Paul Bennett manages to keep his eye on the little things that matter, though his clients are among the biggest in the world (Procter & Gamble and Pepsi, to name but two). "Small is the new big,"Bennett says. And his design approach reflects this philosophy. For often, it's not the biggest ideas that have the most impact, but the small, the personal, and the intimate.

Trained as a graphic designer, Bennett is a pragmatic design evangelist, preaching fervently that design can make the world a better place, and providing playful, inspired examples of how it does.

More profile about the speaker
Paul Bennett | Speaker | TED.com