English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2005

Paul Bennett: Design is in the details

Paul Bennett găseşte designul din detalii

Filmed:
820,408 views

Prezentând o serie de produse inspirate, neobişnuite şi jucăuşe, autoritatea în materie de branding şi design, britanicul Paul Bennett explică faptul că designul nu trebuie să se găsească doar în gesturile grandioase, ci poate rezolva probleme mic, universale şi trecute cu vederea.

- Designer; creative director, Ideo
As a creative director at Ideo, Paul Bennett reminds us that design need not invoke grand gestures or sweeping statements to be successful, but instead can focus on the little things in life, the obvious, the overlooked. Full bio

Hellobună. ActuallyDe fapt, that's "hellobuna" in BauerBauer BodoniBodoni
Salut. Vedeţi de fapt "salut" în Bauer Bodoni
00:25
for the typographicallytypographically hystericalisteric amongstîntre us.
pentru cei isteric pasionaţi de fonturi dintre noi.
00:29
One of the threadsfire that seemspare to have come throughprin
Una dintre ideile care par să fi izbândit
00:32
loudtare and clearclar in the last couplecuplu of dayszi
tare şi clar în ultimele câteva zile
00:35
is this need to reconcilereconcilia what the BigMare wants --
e această nevoie de a reconcilia ceea ce "Marele" vrea -
00:38
the "BigMare" beingfiind the organizationorganizare, the systemsistem, the countryțară --
unde "Marele" este organizaţia, sistemul, ţara -
00:42
and what the "SmallMici" wants -- the individualindividual, the personpersoană.
şi ceea ce "Micul" doreşte - individul, persoana.
00:48
And how do you bringaduce those two things togetherîmpreună?
Şi cum împaci astea două lucruri?
00:51
CharlieCharlie LedbetterLedbetter, yesterdayieri, I thought, talkeda vorbit very articulatelyarticulately
Charlie Ledbetter, ieri, cred că a vorbit foarte elocvent
00:53
about this need to bringaduce consumersconsumatori, to bringaduce people
despre această nevoie de a aduce consumatorii, de a aduce oamenii
00:55
into the processproces of creatingcrearea things.
în cadrul procesului de creaţie a lucrurilor.
00:59
And that's what I want to talk about todayastăzi.
Şi despre asta vreau să vă vorbesc astăzi.
01:01
So, bringingaducere togetherîmpreună the SmallMici to help facilitatefacilita and createcrea the BigMare,
Aducând împreună Micul pentru a susţine şi a crea Marele,
01:04
I think, is something that we believe in -- something I believe in,
e ceva în care noi credem - ceva în care eu cred,
01:10
and something that we kinddrăguț of bringaduce to life
şi ceva ce, într-un fel, aducem la viață
01:13
throughprin what we do at IdeoIdeo.
prin ceea ce facem la Ideo.
01:15
I call this first chaptercapitol -- for the BritsBritanicii in the roomcameră --
Numesc asta primul capitol - pentru britanicii din public -
01:18
the "BlindingOrbitoare GlimpseBucatica of the BleedingSângerare ObviousEvident."
Privirea orbitoare a sângerândului evident.
01:20
OftenMulte ori, the good ideasidei are so staring-at-you-right-in-the-faceholbezi-la-te-dreapta-in-the-față
Deseori, ideile bune sunt atât de evidente
01:22
that you kinddrăguț of missdomnișoară them. And I think, a lot of timesori,
încât le cam ratezi. Şi cred eu, de multe ori,
01:26
what we do is just, sortfel of, holddeține the mirroroglindă up to our clientsclienți, and sortfel of go,
ceea ce facem e pur şi simplu să ţinem oglinda în faţa clienţilor noştri şi să zicem:
01:29
"DuhDuh! You know, look what's really going on."
"Hei, ia uitaţi-vă la ce se întâmplă de fapt."
01:32
And rathermai degraba than talk about it in the theoryteorie,
Şi mai degrabă decât să vorbim despre asta în teorie,
01:35
I think I'm just going to showspectacol you an exampleexemplu.
cred că am să vă arăt un exemplu.
01:37
We were askedîntrebă by a largemare healthcaresănătate systemsistem in MinnesotaMinnesota
Ni s-a cerut de către un mare sistem de sănătate din Minnesota
01:39
to describedescrie to them what theiral lor patientrabdator experienceexperienţă was.
să le descriem experienţa pacienţilor lor.
01:44
And I think they were expectingașteptându- --
Şi cred că se aşteptau -
01:47
they'dle-ar workeda lucrat with lots of consultantsconsultanți before --
lucraseră cu mulţi consultanţi înainte -
01:49
I think they were expectingașteptându- some kinddrăguț of hideoushidos orgorg chartdiagramă
cred că se aşteptau la un fel de diagramă organizaţională oribilă
01:50
with thousandsmii of bubblesbule and systemicsistemice this, that and the other,
cu mii de indicaţii şi chestii sistemice,
01:53
and all kindstipuri of mappyMAPPY stuffchestie.
şi tot felul de alte grafice.
01:57
Or even worsemai rau, some kinddrăguț of ghastlyscârbos death-by-Powerpointmoartea-de-Powerpoint thing
Sau şi mai rău, un fel de chestie dezgustătoare de omorât prin Powerpoint
01:59
with WowChartsWowCharts and all kindstipuri of, you know, God knowsștie, whateverindiferent de.
cu grafice WoW şi tot felul de, ştiţi, Dumnezeu ştie ce, orice.
02:03
The first thing we actuallyde fapt sharedimpartit with them was this.
Primul lucru pe care l-am prezentat a fost acesta.
02:07
I'll playa juca this untilpana cand your eyeballsglobii oculari completelycomplet dissolvedizolva.
Am să las asta până când vi se dizolvă complet ochii.
02:13
This is 59 secondssecunde into the filmfilm.
Aici suntem la secunda 59 din film.
02:17
This is a minuteminut 59.
Aici e minutul 1 şi 59.
02:23
3:19.
Trei minute şi 19.
02:28
I think something happensse întâmplă. I think a headcap mayMai appearapărea in a secondal doilea.
Cred că se întâmplă ceva. Cred că un cap are să apară într-o secundă.
02:29
5:10.
Cinci minute şi 10 secunde.
02:33
5:58.
Cinci minute şi 58 de secunde.
02:35
6:20.
Şase minute 20.
02:37
We showeda arătat them the wholeîntreg cuta taia,
Le-am arătat întregul montaj,
02:39
and they were all completelycomplet, what is this?
şi ei au fost complet descumpăniţi.
02:40
And the pointpunct is when you lieminciună in a hospitalspital bedpat all day,
Iar ideea e că atunci când stai întins într-un pat de spital toată ziua,
02:43
all you do is look at the roofacoperiş, and it's a really shittyde pulărie experienceexperienţă.
tot ceea ce faci e să te uiţi la tavan şi e o experienţă cu adevărat de rahat.
02:54
And just puttingpunând yourselftu in the positionpoziţie of the patientrabdator --
Şi doar punându-te în poziţia pacientului.
02:58
this is ChristianCreştină, who workslucrări with us at IdeoIdeo.
Acesta e Christian, care lucrează cu noi la Ideo.
03:02
He just laypune in the hospitalspital bedpat,
El a stat într-un pat de spital,
03:04
and, kinddrăguț of, staredse uită at the polystyrenepolistiren ceilingtavan tilesgresie
şi s-a holbat la elementele de tavan din polistiren
03:05
for a really long time.
foarte mult timp.
03:08
That's what it's like to be a patientrabdator in the hospitalspital.
Cam asta înseamnă să fii pacient în spital.
03:09
And they were sortfel, you know, blindingorbire glimpselicărire of bleedingsângerare obviousevident.
Şi au experimentat un fel de, ştiţi, Privirea orbitoare a sângerândului evident.
03:12
Oh, my goodnessbunătate. So, looking at the situationsituatie
O, Dumnezeule. Aşadar, privind situaţia
03:15
from the pointpunct of viewvedere of the personpersoană out --
din punctul de vedere al persoanei din afară -
03:18
as opposedopus to the traditionaltradiţional positionpoziţie of the organizationorganizare in --
față de poziţia tradiţională din interiorul organizaţiei -
03:21
was, for these guys, quitedestul de a revelationrevelatie.
a fost, pentru tipiii ăştia, chiar o revelaţie.
03:25
And so, that was a really catalyticcatalizator thing for them.
Şi astfel, acest lucru a fost un adevărat catalizator pentru ei.
03:28
So they snappedrupt into actionacțiune.
Aşa că au pornit la acţiune.
03:32
They said, OK, it's not about systemicsistemice changeSchimbare.
Au zis OK, nu e vorba despre o schimbare sistemică.
03:33
It's not about hugeimens, ridiculousridicol things that we need to do.
Nu e vorba despre lucruri uriaşe, ridicole pe care trebuie să le facem.
03:36
It's about tinyminuscul things that can make a hugeimens amountCantitate of differencediferență.
E vorba despre micile lucruri care pot face o mare diferență.
03:38
So we starteda început with them prototypingprototipuri some really little things
Aşa că am început să punem în practică cu ei prototipurile unor lucruri mici
03:41
that we could do to have a hugeimens amountCantitate of impactefect.
pe care le puteam face pentru a avea un impact uriaş.
03:45
The first thing we did was we tooka luat a little bicyclebicicletă mirroroglindă
În primul rând am luat o mică oglindă de bicicletă
03:47
and we Band-AidedBand-Aided it here, ontope a gurneyGurney, a hospitalspital trolleycărucior,
şi am lipit-o cu leucoplast aici, pe o targă, un căruţ de spital,
03:51
so that when you were wheeledcu roți around by a nurseasistent medical or by a doctordoctor,
astfel încât atunci când eşti plimbat de o asistentă sau un doctor,
03:56
you could actuallyde fapt have a conversationconversaţie with them.
să poţi avea o conversaţie cu ei.
04:00
You could, kinddrăguț of, see them in your rear-viewvedere din spate mirroroglindă,
Ai putea să-i vezi, într-un fel, în oglinda retrovizoare,
04:01
so it createdcreată a tinyminuscul humanuman interactioninteracţiune.
creându-se astfel o mică interacţiune umană.
04:03
Very smallmic exampleexemplu of something that they could do.
Un foarte mic exemplu a ce puteau face.
04:06
InterestinglyInteresant, the nursesasistente medicale themselvesînșiși, sortfel of, snappedrupt into actionacțiune --
Interesant, chiar asistentele au început să acţioneze -
04:09
said, OK, we embraceîmbrăţişare this. What can we do?
au zis, OK, ne bucurăm de asta. Ce putem face?
04:12
The first thing they do is they decorateddecorate the ceilingtavan.
Primul lucru pe care l-au făcut a fost să decoreze tavanul.
04:15
WhichCare I thought was really -- I showeda arătat this to my mothermamă recentlyrecent.
Ceea ce mi s-a părut a fi... - am arătat recent asta mamei mele.
04:18
I think my mothermamă now thinkscrede that I'm some sortfel of interiorinterior decoratordecorator.
Acum mama crede că sunt un fel de designer de interior.
04:20
It's what I do for a livingviaţă, sortfel of LaurenceLaurence Llewelyn-BowenLlewelyn Bowen.
E ceea ce fac ca să câştig bani, un fel de Laurence Llewelyn-Bowen.
04:23
Not particularlyîn special the world'slume bestCel mai bun designproiecta solutionsoluţie
Nu chiar cea mai bună soluţie de design din lume
04:26
for those of us who are realreal, sortfel of, hard-corehard-core designersdesigneri,
pentru cei care sunt designeri adevăraţi, fără rezerve.
04:28
but nonethelesscu toate acestea, a fabulousfabulos empathicempatică solutionsoluţie for people.
dar cu toate astea, o minunată soluţie empatică pentru oameni.
04:30
Things that they starteda început doing themselvesînșiși --
Lucruri pe care au început să le facă singuri -
04:36
like changingschimbare the floorpodea going into the patient'spacientului roomcameră
cum ar fi schimbarea pardoselii ce duce în salon
04:38
so that it signifiedsemnificat, "This is my roomcameră. This is my personalpersonal spacespaţiu" --
astfel încât să însemne "Aceasta e camera mea. E spaţiul meu personal",
04:41
was a really interestinginteresant sortfel of designproiecta solutionsoluţie to the problemproblemă.
a fost o foarte interesantă soluţie de design a problemei.
04:46
So you wenta mers from publicpublic spacespaţiu to privateprivat spacespaţiu.
Aşadar treci dintr-un spaţiu public într-unul privat.
04:48
And anothero alta ideaidee, again, that camea venit from one of the nursesasistente medicale -- whichcare I love --
O altă idee care, din nou, a venit de la asistente - pe care le iubesc -
04:50
was they tooka luat traditionaltradiţional, sortfel of, corporatecorporativ whitealb boardsplaci,
au luat panouri tradiţionale, de tip corporatist,
04:53
then they put them on one wallperete of the patient'spacientului roomcameră,
şi le-au pus pe unul din pereţii salonului,
04:57
and they put this stickerSticker there.
şi au lipit abţibildul acesta.
04:59
So that what you could actuallyde fapt do was go into the roomcameră
Aşa că poţi de fapt să intri în cameră
05:01
and writescrie messagesmesaje to the personpersoană who was sickbolnav in that roomcameră,
şi să scrii mesaje dedicate persoanei care e bolnavă acolo,
05:04
whichcare was lovelyminunat.
ceea ce e foarte drăguţ.
05:07
So, tinyminuscul, tinyminuscul, tinyminuscul solutionssoluţii that madefăcut a hugeimens amountCantitate of impactefect.
Aşadar soluţii mici, mici, mici care au avut un impact uriaş.
05:08
I thought that was a really, really nicefrumos exampleexemplu.
Cred că acesta a fost un exemplu foarte drăguţ.
05:13
So this is not particularlyîn special a newnou ideaidee,
Aceasta nu e o idee deosebit de nouă,
05:17
kinddrăguț of, seeingvedere opportunitiesoportunități in things that are around you
să vezi oportunităţile în lucrurile care te înconjoară
05:19
and snappingsnapping and turningcotitură them into a solutionsoluţie.
şi să le răsuceşti şi să le transformi într-o soluţie.
05:23
It's a historyistorie of inventioninvenţie basedbazat around this.
E o istorie a invenţiilor bazate pe ideea asta.
05:25
I'm going to readcitit this because I want to get these namesnumele right.
Am să citesc acum pentru că vreau să spun numele corect.
05:28
JoanJoan GanzGanz CooneyCooney saw her daughterfiică -- camea venit down on a SaturdaySâmbătă morningdimineaţă,
Joan Ganz Cooney a văzut-o pe fiica ei - coborând într-o sâmbătă dimineaţă
05:30
saw her daughterfiică watchingvizionarea the testTest cardcard,
a văzut-o pe fiica ei privind mira de la televizor,
05:34
waitingaşteptare for programsprograme to come on one morningdimineaţă
aşteptând să înceapă programul într-o dimineaţă,
05:36
and from that camea venit SesameSusan StreetStrada.
şi din asta a apărut Sesame Street.
05:39
MalcolmMalcolm McLeanMcLean was movingin miscare from one countryțară to anothero alta
Malcom McLean mergea dintr-o ţară în alta
05:43
and was wonderingîntrebându- why it tooka luat these guys so long
şi se întreba de ce durează atât de mult
05:47
to get the boxescutii ontope the shipnavă.
să pună cutiile pe vapor.
05:49
And he inventedinventat the shippinglivrare containerrecipient.
Şi el a inventat containerul.
05:52
GeorgeGeorge dede MestralMestral -- this is not bugsgandaci all over a BirkenstockBirkenstock --
George de Mestral - şi nu e vorba de gândaci în sandale -
05:55
was walkingmers his dogcâine in a fieldcamp and got coveredacoperit in burrsbavuri,
îşi plimba câinele pe un câmp şi a fost acoperit de scaieţi,
05:59
sortfel of little pricklyînţepător things, and from that camea venit VelcroVelcro.
un soi de mici chestii înţepătoare, şi de aici a apărut Velcro(bandă scai).
06:02
And finallyin sfarsit, for the BritsBritanicii, PercyPercy ShawShaw -- this is a bigmare BritishBritanic inventioninvenţie --
Şi în final, pentru britanici, Percy Shaw - aceasta e o mare invenţie britanică -
06:09
saw the cat'spisicii eyesochi at the sidelatură of the roaddrum,
a văzut ochii unei pisici la marginea drumului
06:14
when he was drivingconducere home one night and from that camea venit the CatseyeCatseye.
pe când conducea spre casă într-o noapte şi de la asta a venit ochiul de pisică.
06:15
So there's a wholeîntreg seriesserie of just usingutilizând your eyesochi,
Deci e o serie întreagă făcută din folosirea ochilor,
06:20
seeingvedere things for the first time, seeingvedere things afreshdin nou
văzând lucrurile pentru prima oară, cu o privire proaspătă,
06:22
and usingutilizând them as an opportunityoportunitate to createcrea newnou possibilitiesposibilităţi.
şi folosindu-i ca oportunitate pentru a crea noi posibilităţi.
06:25
SecondAl doilea one, withoutfără soundingsondaj overlyexcesiv ZenZen,
Al doilea, fără a suna prea Zen,
06:29
and this is a quotecitat from the BuddhaBuddha:
este un citat din Buddha:
06:31
"FindingGăsirea yourselftu in the marginsmarjele, looking to the edgesmargini of things,
" A te regăsi în margini, a privi înspre muchiile lucrurilor
06:33
is oftende multe ori a really interestinginteresant placeloc to startstart."
e deseori un loc cu adevărat interesant pentru a începe."
06:37
BlinkeredBlinkered visionviziune tendsa tinde to producelegume şi fructe, I think, blinkeredblinkered solutionssoluţii.
Clipirea excesivă tinde să producă, cred eu, soluţii ce clipesc.
06:40
So, looking widelarg, usingutilizând your peripheralperiferic visionviziune,
Aşa că privind larg, utilizându-ţi vederea periferică,
06:44
is a really interestinginteresant placeloc to look for opportunityoportunitate.
e un loc foarte interesant pentru a căuta oportunităţi.
06:47
Again, anothero alta medicalmedical exampleexemplu here.
Din nou, un alt exemplu medical aici.
06:50
We were askedîntrebă by a devicedispozitiv producerproducător --
Ni s-a cerut de către un producător de dispozitive -
06:53
we did the PalmPalm PilotPilot and the TreoTreo.
noi am făcut Palm Pilot şi Treo.
06:56
We did a lot of sexysexy techtech at IdeoIdeo --
Am făcut o mulţime de tehnologie sexy la Ideo -
06:58
they'dle-ar seenvăzut this and they wanted a sexysexy piecebucată of technologytehnologie
au văzut asta şi au vrut un dispozitiv sexy
07:00
for medicalmedical diagnosticsdiagnosticare.
pentru diagnostice medicale.
07:03
This was a devicedispozitiv that a nurseasistent medical usesutilizări
Era vorba despre un dispozitiv pe care îl utilizează o asistentă
07:05
when they're doing a spinalspinal procedureprocedură in hospitalspital.
atunci când fac o procedură legată de şira spinării în spital.
07:07
They'llEle vor askcere the nursesasistente medicale to inputintrare datadate.
Vor cere asistentelor să introducă date.
07:09
And they had this visionviziune of the nurseasistent medical, kinddrăguț of, clickingclic away
Şi au avut această viziune a asistentei ce continuă să facă click
07:11
on this aluminumaluminiu devicedispozitiv
pe acest dispozitiv de aluminiu
07:13
and it all beingfiind incrediblyincredibil, sortfel of, gadget-lustishgadget-lustish.
care să aibă o calitate incredibilă de gadget-senzualitate.
07:14
When we actuallyde fapt wenta mers and watchedvizionat this procedureprocedură takingluare placeloc --
Atunci când am mers şi am privit cum are loc procedura -
07:19
and I'll explainexplica this in a secondal doilea --
şi vă voi explica într-o secundă -
07:23
it becamea devenit very obviousevident that there was a humanuman dimensiondimensiune to this
a devenit foarte evident că era o dimensiune umană a procesului
07:25
that they really weren'tnu au fost recognizingrecunoscând.
pe care ei nu o luau de loc în calcul.
07:29
When you're havingavând a four-inchpatru inci needleac insertedinserat into your spinecoloană vertebrală --
Atunci când ai un ac de 10cm introdus în coloana vertebrală -
07:32
whichcare was the procedureprocedură that this device'sdispozitiv datadate was about;
care era procedura la care servea aparatul -
07:36
it was for paindurere managementadministrare -- you're shitrahat scaredînspăimântat; you're freakingfreaking out.
era vorba de gestionarea durerii. Eşti speriat de moarte - te panichezi.
07:40
And so the first thing that prettyfrumos much everyfiecare nurseasistent medical did,
Aşa că primul lucru pe care îl făcea fiecare asistentă
07:44
was holddeține the patient'spacientului handmână to comfortconfort them. HumanUmane gesturegest --
era să ţină mâna pacientului ca să-l consoleze. Un gest uman -
07:48
whichcare madefăcut the fabulousfabulos two-handedcu două mâini datadate inputintrare completelycomplet impossibleimposibil.
care făcea fabuloasa introducere de date cu două mâini complet imposibilă.
07:52
So, the thing that we designedproiectat, much lessMai puțin sexysexy
Aşa că noi am proiecta ceva mult mai puţin sexi
07:58
but much more humanuman and practicalpractic, was this.
dar mult mai uman şi practic, adică asta.
08:02
So, it's not a PalmPalm PilotPilot by any stretchîntinde of the imaginationimaginație,
Nu e un Palm Pilot în nici un caz,
08:07
but it has a thumb-scrolldegetul mare de parcurgere so you can do everything with one handmână.
dar are o rotiță de mișcare a imaginii adaptată degetului mare, astfel încât poţi face totul cu o mână.
08:09
So, again, going back to this -- the ideaidee that a tinyminuscul humanuman gesturegest
Aşadar, ideea că un mic gest uman
08:12
dictateddictat the designproiecta of this productprodus.
a dictat designul acestui produs.
08:18
And I think that's really, really importantimportant.
Şi cred că asta e foarte, foarte important.
08:21
So, again, this ideaidee of workaroundsrezolvări.
Şi din nou, ideea de evitare a obstacolelor.
08:24
We use this phrasefraza "workaroundsrezolvări" a lot,
Folosim expresia asta, "evitarea obstacolelor" foarte mult,
08:26
sortfel of, looking around us. I was actuallyde fapt looking around the TEDTED
uitându-ne în jur. Mă uitam de fapt şi aici la TED
08:28
and just watchingvizionarea all of these kinddrăguț of things happenîntâmpla
şi doar privind toate lucrurile astea cum se întâmplă
08:30
while I've been here.
în timp ce eu sunt aici.
08:32
This ideaidee of the way that people cobblerepara togetherîmpreună solutionssoluţii in our life --
Ideea că oamenii cârpesc împreună soluţii pentru viaţă -
08:33
and the things we kinddrăguț of do in our environmentmediu inconjurator
şi lucrurile pe care le facem în mediul nostru
08:37
that are somewhatoarecum subconscioussubconştient but have hugeimens potentialpotenţial --
care sunt întru-câtva subconştiente dar care au un potenţial uriaş -
08:40
is something that we look at a lot.
e ceva la care noi ne gandim mult.
08:42
We wrotea scris a bookcarte recentlyrecent, I think you mightar putea have receivedprimit it,
Am scris recent o carte, cred că aţi primit-o
08:44
calleddenumit "ThoughtlessNeatent ActsActe?"
numită "Acte negândite?"
08:47
It's been all about these kinddrăguț of thoughtlessnechibzuit things that people do,
E vorba despre toate aceste lucruri negândite pe care le fac oamenii,
08:48
whichcare have hugeimens intentionintenție and hugeimens opportunityoportunitate.
care au o mare intenţie şi sunt o oportunitate uriaşă.
08:51
Why do we all followurma the linelinia in the streetstradă?
De ce urmărim toţi liniile de pe stradă?
08:54
This is a pictureimagine in a JapaneseJaponeză subwaymetrou.
E o fotografie a metroului japonez.
08:57
People consciouslyconştient followurma things even thoughdeşi, why, we don't know.
Oamenii urmăresc conştiincios lucrurile deşi nu ştim de ce.
08:59
Why do we linelinia up the squarepătrat milklapte cartoncutie de carton with the squarepătrat fencegard?
De ce aliniem cutia de lapte pătrată cu gardul drept?
09:05
Because we kinddrăguț of have to -- we're just compelledobligat to.
Pentru că ne simţim obligaţi - suntem forţaţi să facem asta.
09:09
We don't know why, but we do.
Nu ştim de ce, dar facem asta.
09:13
Why do we wrapîmpacheta the teabagplic de ceai stringşir around the cupceașcă handlemâner?
De ce înfăşurăm firul de la pliculeţul de ceai în jurul mânerului cănii?
09:17
Again, we're sortfel of usingutilizând the worldlume around us
Din nou, ne folosim lumea din jurul nostru
09:20
to createcrea our ownpropriu designproiecta solutionssoluţii.
pentru a crea propriile noastre soluţii de design.
09:23
And we're always sayingzicală to our clientsclienți: "You should look at this stuffchestie.
Şi mereu spunem clienţilor noştri: "Ar trebui să vă uitaţi la asta.
09:25
This stuffchestie is really importantimportant. This stuffchestie is really vitalvital."
Asta e foarte important. E cu adevărat vital."
09:28
This is people designingproiect theiral lor ownpropriu experiencesexperiențe.
Aici sunt oameni care îşi proiectează propriile experienţe.
09:30
You can drawa desena from this.
Poţi trage concluzii din asta.
09:32
We sortfel of assumepresupune that because there's a polepol in the streetstradă,
Noi presupunem că deoarece e un stâlp pe stradă,
09:36
that it's okay to use it, so we parkparc our shoppingcumpărături cartcart there.
e ok să-l folosim, aşa că ne parcăm căruciorul de cumpărături acolo.
09:38
It's there for our use, on some levelnivel.
E acolo ca să-l folosim noi, într-un anume sens.
09:43
So, again, we sortfel of co-optcoopta our environmentmediu inconjurator
Din nou, noi cooptăm mediul
09:45
to do all these differentdiferit things.
pentru a face toate aceste lucruri diferite.
09:47
We co-optcoopta other experiencesexperiențe --
Ne cooptăm experienţele -
09:50
we take one itemarticol and transfertransfer it to anothero alta.
luăm un lucru şi îl transferăm altuia.
09:51
And this is my favoritefavorit one. My mothermamă used to say to me,
Şi aici e favoritul meu. Mama obişnuia să-mi spună
09:55
"Just because your sistersoră jumpssalturi in the lakelac doesn't mean you have to."
"Numai pentru că sora ta sare în lac nu înseamnă că şi tu trebuie să sari."
09:57
But, of coursecurs, we all do. We all followurma eachfiecare other everyfiecare day.
Dar, bineînţeles, toţi facem asta. Ne urmăm unii pe alţii în fiecare zi.
10:00
So somebodycineva assumespresupune
Aşa că cineva presupune
10:02
that because somebodycineva elsealtfel has doneTerminat something,
că deoarece altcineva a făcut ceva,
10:03
that's permissionpermisiune for them to do the samela fel thing.
asta e o permisiune pentru ei să facă acelaşi lucru.
10:05
And there's almostaproape this sortfel of semaphoresemafor around us all the time.
Şi e mereu în jurul nostru un fel de semafor.
10:08
I mean, shoppingcumpărături bagsac equalseste egală "parkingparcare metermetru out of orderOrdin."
Vreau să spun, o plasă de cumpărături înseamnă "automatul pentru parcare defect".
10:11
And we all, kinddrăguț of, know how to readcitit these signalssemnalele now.
Şi toţi ştim cum să citim aceste semnale acum.
10:14
We all talk to one anothero alta in this highlyextrem de visualvizual way
Toţi vorbim unul cu altul în acest mod foarte vizual
10:16
withoutfără realizingrealizarea what we're doing.
fără să realizăm ce facem.
10:19
ThirdAl treilea sectionsecțiune is this ideaidee of not knowingcunoaștere,
A treia secţiune e această idee a neştiinţei,
10:22
of consciouslyconştient puttingpunând yourselftu backwardsînapoi.
a te reţine în mod conştient.
10:26
I talk about unthinkingnegândit situationssituații all the time.
Vorbesc despre a nu gândi situaţiile tot timpul.
10:28
SortSortare of havingavând beginner'slui începător mindminte, scrapingrăzuire your mindminte cleancurat
Ca şi cum ai avea mintea începătorului, eliberându-ţi mintea
10:31
and looking at things afreshdin nou.
şi uitându-te proaspăt la lucruri.
10:33
A friendprieten of mineA mea was a designerproiectant at IKEAIKEA,
Un prieten era designer la IKEA,
10:35
and he was askedîntrebă by his bossșef
şi şeful lui i-a cerut
10:38
to help designproiecta a storagedepozitare systemsistem for childrencopii.
să ajute proiectând un sistem de depozitare pentru copii.
10:40
This is the BillyBilly bookcasebibliotecă -- it's IKEA'sIKEA pe biggestCea mai mare sellingde vânzare productprodus.
Aceasta e biblioteca Billy - e cel mai bine vândut produs al IKEA:
10:43
HammerCiocan it togetherîmpreună. HammerCiocan it togetherîmpreună with a shoepantof, if you're me,
O montezi cu ciocanul. O ciocăneşti cu un pantof, dacă faci ca mine,
10:46
because they're impossibleimposibil to assembleasambla.
pentru că sunt imposibil de asamblat.
10:48
But bigmare sellingde vânzare bookcasebibliotecă. How do we replicatereplica this for childrencopii?
Dar o bibliotecă foarte vândută. Cum să replicăm asta pentru copii?
10:50
The realityrealitate is when you actuallyde fapt watch childrencopii,
Realitatea este că atunci când te uiţi cu atenţie la copii,
10:56
childrencopii don't think about things like storagedepozitare in linearliniar termstermeni.
ei nu se gândesc la depozitare în termeni liniari.
10:59
ChildrenCopii assumepresupune permissionpermisiune in a very differentdiferit way.
Copiii înţeleg permisiunea într-un fel foarte diferit.
11:02
ChildrenCopii livetrăi on things. They livetrăi undersub things.
Copiii trăiesc prin lucruri. Ei trăiesc sub lucruri.
11:05
They livetrăi around things,
Ei trăiesc în jurul lucrurilor,
11:07
and so theiral lor spatialspațial awarenessconștientizare relationshiprelaţie,
aşa că relaţiile de conştientizare spaţială
11:09
and theiral lor thinkinggândire around storagedepozitare is totallyintru totul differentdiferit.
şi gândirea lor despre depozitare sunt total diferite.
11:12
So the first thing you have to do -- this is GrahamGraham, the designerproiectant --
Primul lucru pe care trebuie să-l faci - acesta e Graham, designerul -
11:14
is, sortfel of, put yourselftu in theiral lor shoespantofi. And so, here he is
e să te pui în locul lor. Şi aici e el
11:17
sittingședință undersub the tablemasa.
stând sub masă.
11:20
So, what camea venit out of this?
Deci ce a ieşit din asta?
11:22
This is the storagedepozitare systemsistem that he designedproiectat.
Ăsta e sistemul de depozitare pe care el l-a proiectat.
11:24
So what is this? I hearauzi you all askcere. No, I don't.
Deci ce e asta? Vă aud întrebând. Nu, nu vă aud.
11:27
(LaughterRâs)
(Râsete)
11:30
It's this, and I think this is a particularlyîn special lovelyminunat solutionsoluţie.
Asta este, şi eu cred că e o soluţie extrem de drăguţă.
11:32
So, you know, it's a totallyintru totul differentdiferit way of looking at the situationsituatie.
Deci, ştiţi, e un mod total diferit de a privi situaţia.
11:36
It's a completelycomplet empathicempatică solutionsoluţie --
E o soluţie complet empatică -
11:39
apartseparat from the factfapt that teddy'sTeddy probablyprobabil not lovingiubitor it.
dincolo de faptul că ursuleţului probabil nu îi place.
11:43
(LaughterRâs)
(Râsete)
11:45
But a really nicefrumos way of re-framingre-încadrare the ordinarycomun,
Dar e un mod foarte drăguţ de a reîncadra obişnuitul
11:49
and I think that's one of the things.
şi cred că ăsta e unul din lucruri.
11:54
And puttingpunând yourselftu in the positionpoziţie of the personpersoană,
Şi să vă puneţi în locul persoanei,
11:55
and I think that's one of the threadsfire that I've heardauzit again
şi cred că asta e una din ideile recurente pe care le-am auzit din nou
11:58
from this conferenceconferinţă is how do we put ourselvesnoi insine
la această conferinţă, e cum să ne punem
12:00
in other peoples'popoarelor shoespantofi and really feel what they feel?
în locul altor oameni şi să simţim cu adevărat ce simt ei.
12:02
And then use that informationinformație to fuelcombustibil solutionssoluţii?
Şi apoi să folosim acea informaţie ca să alimentăm soluţii.
12:04
And I think that's what this is very much about.
Cred că despre asta e vorba în mare parte.
12:07
Last sectionsecțiune: greenverde armbandbanderolă. We'veNe-am all got them.
Ultima secţiune: brăţara verde. Toţi le avem,
12:11
It's about this really.
despre asta e vorba.
12:15
I mean, it's about pickingcules battleslupte bigmare enoughdestul to mattermaterie
Vreau să spun, e vorba despre a-ţi alege nişte bătălii suficient de mari ca să merite
12:17
but smallmic enoughdestul to wina castiga.
dar suficient de mici ca să le poţi câştiga.
12:19
Again, that's one of the themestematică
Din nou asta e una dintre temele
12:21
that I think has come throughprin loudtare and clearclar in this conferenceconferinţă
care cred că au răzbătut puternic la această conferinţă:
12:22
is: Where do we startstart? How do we startstart? What do we do to startstart?
unde începem? cum începem? ce facem ca să începem?
12:25
So, again, we were askedîntrebă to designproiecta a waterapă pumppompa
Din nou, ni s-a cerut să proiectăm o pompă de apă
12:29
for a companycompanie calleddenumit ApproTECApproTEC, in KenyaKenya.
pentru o companie numitp ApproTEC, in Kenya.
12:33
They're now calleddenumit KickStartDa startul.
Acum se numesc KickStart.
12:35
And, again, as designersdesigneri,
Şi din nou, ca designeri,
12:38
we wanted to make this thing incrediblyincredibil beautifulfrumoasa
am vrut să facem acest lucru incredibil de frumos
12:39
and spendpetrece a lot of time thinkinggândire of the formformă.
şi am stat o mulţime de timp asupra formei.
12:41
And that was completelycomplet irrelevantirelevant.
Şi asta era complet irelevant.
12:44
When you put yourselftu in the positionpoziţie of these people,
Când te pui în locul acestor oameni,
12:45
things like the factfapt that this has to be ablecapabil to foldplia up
faptul că trebuie să se poată plia
12:50
and fitpotrivi on a bicyclebicicletă, becomedeveni much more relevantrelevant
ca să încapă pe o bicicletă devine mult mai relevant
12:52
than the formformă of it. The way it's producedprodus,
decât forma ei. Felul în care e produsă,
12:55
it has to be producedprodus with indigenousindigen manufacturingde fabricație methodsmetode
trebuie să fie produsă cu metode de manufacturare indigene
12:57
and indigenousindigen materialsmateriale.
şi cu materiale indigene.
13:00
So it had to be lookedprivit at completelycomplet from the pointpunct of viewvedere of the userutilizator.
Aşa că a trebuit abordată complet din punctul de vedere al utilizatorului.
13:02
We had to completelycomplet transfertransfer ourselvesnoi insine over to theiral lor worldlume.
A trebuit să ne transferăm complet în lumea lor.
13:06
So what seemspare like a very clunkyclunky productprodus
Aşa că ceea ce pare un produs foarte neîndemânatic
13:10
is, in factfapt, incrediblyincredibil usefulutil.
e, de fapt, incredibil de util.
13:12
It's poweredalimentat a bitpic like a StairmasterStairMaster -- you pumppompa up and down on it.
E alimentat cam ca un Stairmaster - pompezi cu piciorul.
13:15
ChildrenCopii can use it. AdultsAdulti can use it. EverybodyToata lumea usesutilizări it.
Copiii o pot folosi. Adulţii o pot folosi. Toată lumea o foloseşte.
13:18
It's turningcotitură these guys -- again, one of the themestematică --
Şi îi transformă pe tipii ăştia - din nou una dintre teme -
13:21
it's turningcotitură them into entrepreneursantreprenori.
în antreprenori.
13:24
These guys are usingutilizând this very successfullycu succes.
Ei o folosesc cu mare succes.
13:27
And for us, it's been great
Iar pentru noi a fost excelent
13:29
because it's woncastigat loadsloturile of designproiecta awardspremii.
pentru că am câştigat o mulţime de premii de design.
13:30
So we actuallyde fapt manageda reușit to reconcilereconcilia the needsare nevoie of the designproiecta companycompanie,
Aşa că am reuşit să reconciliem nevoile unei companii de design,
13:31
the needsare nevoie of the individualspersoane fizice in the companycompanie,
nevoile indivizilor din companie,
13:34
to feel good about a productprodus we were actuallyde fapt designingproiect,
ca produsul pe care îl proiectăm să ne facă să ne simţim bine,
13:36
and the needsare nevoie of the individualspersoane fizice we were designingproiect it for.
şi nevoile indvizilor pentru care proiectăm.
13:38
There it is, pumpingde pompare waterapă from 30 feetpicioare.
Iat-o, pompând apă de la 10m.
13:43
So as a finalfinal gesturegest we handedhanded out these braceletsbrățări
Ca gest final v-am dat aceste brăţări
13:47
to all of you this morningdimineaţă.
pe parcursul dimineţii.
13:52
We'veNe-am madefăcut a donationdonare on everybody'stoată lumea e behalfîn numele here
Am făcut o donaţie în numele tuturor de aici
13:53
to kicklovitură startstart, no punjoc de cuvinte intendeddestinate, theiral lor nextUrmător → projectproiect.
către KickStart, fără nici o glumă, pentru a-şi porni următorul proiect.
13:56
Because, again, I think, sortfel of, puttingpunând our moneybani where our mouthgură is, here.
Pentru că, din nou, cred în a ne pune banii pe ce vorbim.
14:00
We feel that this is an importantimportant gesturegest.
Credem că acesta e un gest important.
14:04
So we'vene-am handedhanded out braceletsbrățări. SmallMici is the newnou bigmare.
Aşa că v-am dat brăţările. Mic e noul mare.
14:06
I hopesperanţă you'llveți all wearpurta them.
Sper că le veţi purta cu toţii.
14:08
So that's it. Thank you.
Cam asta este. Mulţumesc.
14:09
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
14:12
Translated by Miruna Grigorescu
Reviewed by Maria Tancu

▲Back to top

About the speaker:

Paul Bennett - Designer; creative director, Ideo
As a creative director at Ideo, Paul Bennett reminds us that design need not invoke grand gestures or sweeping statements to be successful, but instead can focus on the little things in life, the obvious, the overlooked.

Why you should listen

As creative director at the influential design and innovation company Ideo, Paul Bennett manages to keep his eye on the little things that matter, though his clients are among the biggest in the world (Procter & Gamble and Pepsi, to name but two). "Small is the new big,"Bennett says. And his design approach reflects this philosophy. For often, it's not the biggest ideas that have the most impact, but the small, the personal, and the intimate.

Trained as a graphic designer, Bennett is a pragmatic design evangelist, preaching fervently that design can make the world a better place, and providing playful, inspired examples of how it does.

More profile about the speaker
Paul Bennett | Speaker | TED.com