English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2005

Paul Bennett: Design is in the details

Paul Bennett găseşte designul din detalii

Filmed
Views 786,749

Prezentând o serie de produse inspirate, neobişnuite şi jucăuşe, autoritatea în materie de branding şi design, britanicul Paul Bennett explică faptul că designul nu trebuie să se găsească doar în gesturile grandioase, ci poate rezolva probleme mic, universale şi trecute cu vederea.

- Designer; creative director, Ideo
As a creative director at Ideo, Paul Bennett reminds us that design need not invoke grand gestures or sweeping statements to be successful, but instead can focus on the little things in life, the obvious, the overlooked. Full bio

Hello. Actually, that's "hello" in Bauer Bodoni
Salut. Vedeţi de fapt "salut" în Bauer Bodoni
00:25
for the typographically hysterical amongst us.
pentru cei isteric pasionaţi de fonturi dintre noi.
00:29
One of the threads that seems to have come through
Una dintre ideile care par să fi izbândit
00:32
loud and clear in the last couple of days
tare şi clar în ultimele câteva zile
00:35
is this need to reconcile what the Big wants --
e această nevoie de a reconcilia ceea ce "Marele" vrea -
00:38
the "Big" being the organization, the system, the country --
unde "Marele" este organizaţia, sistemul, ţara -
00:42
and what the "Small" wants -- the individual, the person.
şi ceea ce "Micul" doreşte - individul, persoana.
00:48
And how do you bring those two things together?
Şi cum împaci astea două lucruri?
00:51
Charlie Ledbetter, yesterday, I thought, talked very articulately
Charlie Ledbetter, ieri, cred că a vorbit foarte elocvent
00:53
about this need to bring consumers, to bring people
despre această nevoie de a aduce consumatorii, de a aduce oamenii
00:55
into the process of creating things.
în cadrul procesului de creaţie a lucrurilor.
00:59
And that's what I want to talk about today.
Şi despre asta vreau să vă vorbesc astăzi.
01:01
So, bringing together the Small to help facilitate and create the Big,
Aducând împreună Micul pentru a susţine şi a crea Marele,
01:04
I think, is something that we believe in -- something I believe in,
e ceva în care noi credem - ceva în care eu cred,
01:10
and something that we kind of bring to life
şi ceva ce, într-un fel, aducem la viață
01:13
through what we do at Ideo.
prin ceea ce facem la Ideo.
01:15
I call this first chapter -- for the Brits in the room --
Numesc asta primul capitol - pentru britanicii din public -
01:18
the "Blinding Glimpse of the Bleeding Obvious."
Privirea orbitoare a sângerândului evident.
01:20
Often, the good ideas are so staring-at-you-right-in-the-face
Deseori, ideile bune sunt atât de evidente
01:22
that you kind of miss them. And I think, a lot of times,
încât le cam ratezi. Şi cred eu, de multe ori,
01:26
what we do is just, sort of, hold the mirror up to our clients, and sort of go,
ceea ce facem e pur şi simplu să ţinem oglinda în faţa clienţilor noştri şi să zicem:
01:29
"Duh! You know, look what's really going on."
"Hei, ia uitaţi-vă la ce se întâmplă de fapt."
01:32
And rather than talk about it in the theory,
Şi mai degrabă decât să vorbim despre asta în teorie,
01:35
I think I'm just going to show you an example.
cred că am să vă arăt un exemplu.
01:37
We were asked by a large healthcare system in Minnesota
Ni s-a cerut de către un mare sistem de sănătate din Minnesota
01:39
to describe to them what their patient experience was.
să le descriem experienţa pacienţilor lor.
01:44
And I think they were expecting --
Şi cred că se aşteptau -
01:47
they'd worked with lots of consultants before --
lucraseră cu mulţi consultanţi înainte -
01:49
I think they were expecting some kind of hideous org chart
cred că se aşteptau la un fel de diagramă organizaţională oribilă
01:50
with thousands of bubbles and systemic this, that and the other,
cu mii de indicaţii şi chestii sistemice,
01:53
and all kinds of mappy stuff.
şi tot felul de alte grafice.
01:57
Or even worse, some kind of ghastly death-by-Powerpoint thing
Sau şi mai rău, un fel de chestie dezgustătoare de omorât prin Powerpoint
01:59
with WowCharts and all kinds of, you know, God knows, whatever.
cu grafice WoW şi tot felul de, ştiţi, Dumnezeu ştie ce, orice.
02:03
The first thing we actually shared with them was this.
Primul lucru pe care l-am prezentat a fost acesta.
02:07
I'll play this until your eyeballs completely dissolve.
Am să las asta până când vi se dizolvă complet ochii.
02:13
This is 59 seconds into the film.
Aici suntem la secunda 59 din film.
02:17
This is a minute 59.
Aici e minutul 1 şi 59.
02:23
3:19.
Trei minute şi 19.
02:28
I think something happens. I think a head may appear in a second.
Cred că se întâmplă ceva. Cred că un cap are să apară într-o secundă.
02:29
5:10.
Cinci minute şi 10 secunde.
02:33
5:58.
Cinci minute şi 58 de secunde.
02:35
6:20.
Şase minute 20.
02:37
We showed them the whole cut,
Le-am arătat întregul montaj,
02:39
and they were all completely, what is this?
şi ei au fost complet descumpăniţi.
02:40
And the point is when you lie in a hospital bed all day,
Iar ideea e că atunci când stai întins într-un pat de spital toată ziua,
02:43
all you do is look at the roof, and it's a really shitty experience.
tot ceea ce faci e să te uiţi la tavan şi e o experienţă cu adevărat de rahat.
02:54
And just putting yourself in the position of the patient --
Şi doar punându-te în poziţia pacientului.
02:58
this is Christian, who works with us at Ideo.
Acesta e Christian, care lucrează cu noi la Ideo.
03:02
He just lay in the hospital bed,
El a stat într-un pat de spital,
03:04
and, kind of, stared at the polystyrene ceiling tiles
şi s-a holbat la elementele de tavan din polistiren
03:05
for a really long time.
foarte mult timp.
03:08
That's what it's like to be a patient in the hospital.
Cam asta înseamnă să fii pacient în spital.
03:09
And they were sort, you know, blinding glimpse of bleeding obvious.
Şi au experimentat un fel de, ştiţi, Privirea orbitoare a sângerândului evident.
03:12
Oh, my goodness. So, looking at the situation
O, Dumnezeule. Aşadar, privind situaţia
03:15
from the point of view of the person out --
din punctul de vedere al persoanei din afară -
03:18
as opposed to the traditional position of the organization in --
față de poziţia tradiţională din interiorul organizaţiei -
03:21
was, for these guys, quite a revelation.
a fost, pentru tipiii ăştia, chiar o revelaţie.
03:25
And so, that was a really catalytic thing for them.
Şi astfel, acest lucru a fost un adevărat catalizator pentru ei.
03:28
So they snapped into action.
Aşa că au pornit la acţiune.
03:32
They said, OK, it's not about systemic change.
Au zis OK, nu e vorba despre o schimbare sistemică.
03:33
It's not about huge, ridiculous things that we need to do.
Nu e vorba despre lucruri uriaşe, ridicole pe care trebuie să le facem.
03:36
It's about tiny things that can make a huge amount of difference.
E vorba despre micile lucruri care pot face o mare diferență.
03:38
So we started with them prototyping some really little things
Aşa că am început să punem în practică cu ei prototipurile unor lucruri mici
03:41
that we could do to have a huge amount of impact.
pe care le puteam face pentru a avea un impact uriaş.
03:45
The first thing we did was we took a little bicycle mirror
În primul rând am luat o mică oglindă de bicicletă
03:47
and we Band-Aided it here, onto a gurney, a hospital trolley,
şi am lipit-o cu leucoplast aici, pe o targă, un căruţ de spital,
03:51
so that when you were wheeled around by a nurse or by a doctor,
astfel încât atunci când eşti plimbat de o asistentă sau un doctor,
03:56
you could actually have a conversation with them.
să poţi avea o conversaţie cu ei.
04:00
You could, kind of, see them in your rear-view mirror,
Ai putea să-i vezi, într-un fel, în oglinda retrovizoare,
04:01
so it created a tiny human interaction.
creându-se astfel o mică interacţiune umană.
04:03
Very small example of something that they could do.
Un foarte mic exemplu a ce puteau face.
04:06
Interestingly, the nurses themselves, sort of, snapped into action --
Interesant, chiar asistentele au început să acţioneze -
04:09
said, OK, we embrace this. What can we do?
au zis, OK, ne bucurăm de asta. Ce putem face?
04:12
The first thing they do is they decorated the ceiling.
Primul lucru pe care l-au făcut a fost să decoreze tavanul.
04:15
Which I thought was really -- I showed this to my mother recently.
Ceea ce mi s-a părut a fi... - am arătat recent asta mamei mele.
04:18
I think my mother now thinks that I'm some sort of interior decorator.
Acum mama crede că sunt un fel de designer de interior.
04:20
It's what I do for a living, sort of Laurence Llewelyn-Bowen.
E ceea ce fac ca să câştig bani, un fel de Laurence Llewelyn-Bowen.
04:23
Not particularly the world's best design solution
Nu chiar cea mai bună soluţie de design din lume
04:26
for those of us who are real, sort of, hard-core designers,
pentru cei care sunt designeri adevăraţi, fără rezerve.
04:28
but nonetheless, a fabulous empathic solution for people.
dar cu toate astea, o minunată soluţie empatică pentru oameni.
04:30
Things that they started doing themselves --
Lucruri pe care au început să le facă singuri -
04:36
like changing the floor going into the patient's room
cum ar fi schimbarea pardoselii ce duce în salon
04:38
so that it signified, "This is my room. This is my personal space" --
astfel încât să însemne "Aceasta e camera mea. E spaţiul meu personal",
04:41
was a really interesting sort of design solution to the problem.
a fost o foarte interesantă soluţie de design a problemei.
04:46
So you went from public space to private space.
Aşadar treci dintr-un spaţiu public într-unul privat.
04:48
And another idea, again, that came from one of the nurses -- which I love --
O altă idee care, din nou, a venit de la asistente - pe care le iubesc -
04:50
was they took traditional, sort of, corporate white boards,
au luat panouri tradiţionale, de tip corporatist,
04:53
then they put them on one wall of the patient's room,
şi le-au pus pe unul din pereţii salonului,
04:57
and they put this sticker there.
şi au lipit abţibildul acesta.
04:59
So that what you could actually do was go into the room
Aşa că poţi de fapt să intri în cameră
05:01
and write messages to the person who was sick in that room,
şi să scrii mesaje dedicate persoanei care e bolnavă acolo,
05:04
which was lovely.
ceea ce e foarte drăguţ.
05:07
So, tiny, tiny, tiny solutions that made a huge amount of impact.
Aşadar soluţii mici, mici, mici care au avut un impact uriaş.
05:08
I thought that was a really, really nice example.
Cred că acesta a fost un exemplu foarte drăguţ.
05:13
So this is not particularly a new idea,
Aceasta nu e o idee deosebit de nouă,
05:17
kind of, seeing opportunities in things that are around you
să vezi oportunităţile în lucrurile care te înconjoară
05:19
and snapping and turning them into a solution.
şi să le răsuceşti şi să le transformi într-o soluţie.
05:23
It's a history of invention based around this.
E o istorie a invenţiilor bazate pe ideea asta.
05:25
I'm going to read this because I want to get these names right.
Am să citesc acum pentru că vreau să spun numele corect.
05:28
Joan Ganz Cooney saw her daughter -- came down on a Saturday morning,
Joan Ganz Cooney a văzut-o pe fiica ei - coborând într-o sâmbătă dimineaţă
05:30
saw her daughter watching the test card,
a văzut-o pe fiica ei privind mira de la televizor,
05:34
waiting for programs to come on one morning
aşteptând să înceapă programul într-o dimineaţă,
05:36
and from that came Sesame Street.
şi din asta a apărut Sesame Street.
05:39
Malcolm McLean was moving from one country to another
Malcom McLean mergea dintr-o ţară în alta
05:43
and was wondering why it took these guys so long
şi se întreba de ce durează atât de mult
05:47
to get the boxes onto the ship.
să pună cutiile pe vapor.
05:49
And he invented the shipping container.
Şi el a inventat containerul.
05:52
George de Mestral -- this is not bugs all over a Birkenstock --
George de Mestral - şi nu e vorba de gândaci în sandale -
05:55
was walking his dog in a field and got covered in burrs,
îşi plimba câinele pe un câmp şi a fost acoperit de scaieţi,
05:59
sort of little prickly things, and from that came Velcro.
un soi de mici chestii înţepătoare, şi de aici a apărut Velcro(bandă scai).
06:02
And finally, for the Brits, Percy Shaw -- this is a big British invention --
Şi în final, pentru britanici, Percy Shaw - aceasta e o mare invenţie britanică -
06:09
saw the cat's eyes at the side of the road,
a văzut ochii unei pisici la marginea drumului
06:14
when he was driving home one night and from that came the Catseye.
pe când conducea spre casă într-o noapte şi de la asta a venit ochiul de pisică.
06:15
So there's a whole series of just using your eyes,
Deci e o serie întreagă făcută din folosirea ochilor,
06:20
seeing things for the first time, seeing things afresh
văzând lucrurile pentru prima oară, cu o privire proaspătă,
06:22
and using them as an opportunity to create new possibilities.
şi folosindu-i ca oportunitate pentru a crea noi posibilităţi.
06:25
Second one, without sounding overly Zen,
Al doilea, fără a suna prea Zen,
06:29
and this is a quote from the Buddha:
este un citat din Buddha:
06:31
"Finding yourself in the margins, looking to the edges of things,
" A te regăsi în margini, a privi înspre muchiile lucrurilor
06:33
is often a really interesting place to start."
e deseori un loc cu adevărat interesant pentru a începe."
06:37
Blinkered vision tends to produce, I think, blinkered solutions.
Clipirea excesivă tinde să producă, cred eu, soluţii ce clipesc.
06:40
So, looking wide, using your peripheral vision,
Aşa că privind larg, utilizându-ţi vederea periferică,
06:44
is a really interesting place to look for opportunity.
e un loc foarte interesant pentru a căuta oportunităţi.
06:47
Again, another medical example here.
Din nou, un alt exemplu medical aici.
06:50
We were asked by a device producer --
Ni s-a cerut de către un producător de dispozitive -
06:53
we did the Palm Pilot and the Treo.
noi am făcut Palm Pilot şi Treo.
06:56
We did a lot of sexy tech at Ideo --
Am făcut o mulţime de tehnologie sexy la Ideo -
06:58
they'd seen this and they wanted a sexy piece of technology
au văzut asta şi au vrut un dispozitiv sexy
07:00
for medical diagnostics.
pentru diagnostice medicale.
07:03
This was a device that a nurse uses
Era vorba despre un dispozitiv pe care îl utilizează o asistentă
07:05
when they're doing a spinal procedure in hospital.
atunci când fac o procedură legată de şira spinării în spital.
07:07
They'll ask the nurses to input data.
Vor cere asistentelor să introducă date.
07:09
And they had this vision of the nurse, kind of, clicking away
Şi au avut această viziune a asistentei ce continuă să facă click
07:11
on this aluminum device
pe acest dispozitiv de aluminiu
07:13
and it all being incredibly, sort of, gadget-lustish.
care să aibă o calitate incredibilă de gadget-senzualitate.
07:14
When we actually went and watched this procedure taking place --
Atunci când am mers şi am privit cum are loc procedura -
07:19
and I'll explain this in a second --
şi vă voi explica într-o secundă -
07:23
it became very obvious that there was a human dimension to this
a devenit foarte evident că era o dimensiune umană a procesului
07:25
that they really weren't recognizing.
pe care ei nu o luau de loc în calcul.
07:29
When you're having a four-inch needle inserted into your spine --
Atunci când ai un ac de 10cm introdus în coloana vertebrală -
07:32
which was the procedure that this device's data was about;
care era procedura la care servea aparatul -
07:36
it was for pain management -- you're shit scared; you're freaking out.
era vorba de gestionarea durerii. Eşti speriat de moarte - te panichezi.
07:40
And so the first thing that pretty much every nurse did,
Aşa că primul lucru pe care îl făcea fiecare asistentă
07:44
was hold the patient's hand to comfort them. Human gesture --
era să ţină mâna pacientului ca să-l consoleze. Un gest uman -
07:48
which made the fabulous two-handed data input completely impossible.
care făcea fabuloasa introducere de date cu două mâini complet imposibilă.
07:52
So, the thing that we designed, much less sexy
Aşa că noi am proiecta ceva mult mai puţin sexi
07:58
but much more human and practical, was this.
dar mult mai uman şi practic, adică asta.
08:02
So, it's not a Palm Pilot by any stretch of the imagination,
Nu e un Palm Pilot în nici un caz,
08:07
but it has a thumb-scroll so you can do everything with one hand.
dar are o rotiță de mișcare a imaginii adaptată degetului mare, astfel încât poţi face totul cu o mână.
08:09
So, again, going back to this -- the idea that a tiny human gesture
Aşadar, ideea că un mic gest uman
08:12
dictated the design of this product.
a dictat designul acestui produs.
08:18
And I think that's really, really important.
Şi cred că asta e foarte, foarte important.
08:21
So, again, this idea of workarounds.
Şi din nou, ideea de evitare a obstacolelor.
08:24
We use this phrase "workarounds" a lot,
Folosim expresia asta, "evitarea obstacolelor" foarte mult,
08:26
sort of, looking around us. I was actually looking around the TED
uitându-ne în jur. Mă uitam de fapt şi aici la TED
08:28
and just watching all of these kind of things happen
şi doar privind toate lucrurile astea cum se întâmplă
08:30
while I've been here.
în timp ce eu sunt aici.
08:32
This idea of the way that people cobble together solutions in our life --
Ideea că oamenii cârpesc împreună soluţii pentru viaţă -
08:33
and the things we kind of do in our environment
şi lucrurile pe care le facem în mediul nostru
08:37
that are somewhat subconscious but have huge potential --
care sunt întru-câtva subconştiente dar care au un potenţial uriaş -
08:40
is something that we look at a lot.
e ceva la care noi ne gandim mult.
08:42
We wrote a book recently, I think you might have received it,
Am scris recent o carte, cred că aţi primit-o
08:44
called "Thoughtless Acts?"
numită "Acte negândite?"
08:47
It's been all about these kind of thoughtless things that people do,
E vorba despre toate aceste lucruri negândite pe care le fac oamenii,
08:48
which have huge intention and huge opportunity.
care au o mare intenţie şi sunt o oportunitate uriaşă.
08:51
Why do we all follow the line in the street?
De ce urmărim toţi liniile de pe stradă?
08:54
This is a picture in a Japanese subway.
E o fotografie a metroului japonez.
08:57
People consciously follow things even though, why, we don't know.
Oamenii urmăresc conştiincios lucrurile deşi nu ştim de ce.
08:59
Why do we line up the square milk carton with the square fence?
De ce aliniem cutia de lapte pătrată cu gardul drept?
09:05
Because we kind of have to -- we're just compelled to.
Pentru că ne simţim obligaţi - suntem forţaţi să facem asta.
09:09
We don't know why, but we do.
Nu ştim de ce, dar facem asta.
09:13
Why do we wrap the teabag string around the cup handle?
De ce înfăşurăm firul de la pliculeţul de ceai în jurul mânerului cănii?
09:17
Again, we're sort of using the world around us
Din nou, ne folosim lumea din jurul nostru
09:20
to create our own design solutions.
pentru a crea propriile noastre soluţii de design.
09:23
And we're always saying to our clients: "You should look at this stuff.
Şi mereu spunem clienţilor noştri: "Ar trebui să vă uitaţi la asta.
09:25
This stuff is really important. This stuff is really vital."
Asta e foarte important. E cu adevărat vital."
09:28
This is people designing their own experiences.
Aici sunt oameni care îşi proiectează propriile experienţe.
09:30
You can draw from this.
Poţi trage concluzii din asta.
09:32
We sort of assume that because there's a pole in the street,
Noi presupunem că deoarece e un stâlp pe stradă,
09:36
that it's okay to use it, so we park our shopping cart there.
e ok să-l folosim, aşa că ne parcăm căruciorul de cumpărături acolo.
09:38
It's there for our use, on some level.
E acolo ca să-l folosim noi, într-un anume sens.
09:43
So, again, we sort of co-opt our environment
Din nou, noi cooptăm mediul
09:45
to do all these different things.
pentru a face toate aceste lucruri diferite.
09:47
We co-opt other experiences --
Ne cooptăm experienţele -
09:50
we take one item and transfer it to another.
luăm un lucru şi îl transferăm altuia.
09:51
And this is my favorite one. My mother used to say to me,
Şi aici e favoritul meu. Mama obişnuia să-mi spună
09:55
"Just because your sister jumps in the lake doesn't mean you have to."
"Numai pentru că sora ta sare în lac nu înseamnă că şi tu trebuie să sari."
09:57
But, of course, we all do. We all follow each other every day.
Dar, bineînţeles, toţi facem asta. Ne urmăm unii pe alţii în fiecare zi.
10:00
So somebody assumes
Aşa că cineva presupune
10:02
that because somebody else has done something,
că deoarece altcineva a făcut ceva,
10:03
that's permission for them to do the same thing.
asta e o permisiune pentru ei să facă acelaşi lucru.
10:05
And there's almost this sort of semaphore around us all the time.
Şi e mereu în jurul nostru un fel de semafor.
10:08
I mean, shopping bag equals "parking meter out of order."
Vreau să spun, o plasă de cumpărături înseamnă "automatul pentru parcare defect".
10:11
And we all, kind of, know how to read these signals now.
Şi toţi ştim cum să citim aceste semnale acum.
10:14
We all talk to one another in this highly visual way
Toţi vorbim unul cu altul în acest mod foarte vizual
10:16
without realizing what we're doing.
fără să realizăm ce facem.
10:19
Third section is this idea of not knowing,
A treia secţiune e această idee a neştiinţei,
10:22
of consciously putting yourself backwards.
a te reţine în mod conştient.
10:26
I talk about unthinking situations all the time.
Vorbesc despre a nu gândi situaţiile tot timpul.
10:28
Sort of having beginner's mind, scraping your mind clean
Ca şi cum ai avea mintea începătorului, eliberându-ţi mintea
10:31
and looking at things afresh.
şi uitându-te proaspăt la lucruri.
10:33
A friend of mine was a designer at IKEA,
Un prieten era designer la IKEA,
10:35
and he was asked by his boss
şi şeful lui i-a cerut
10:38
to help design a storage system for children.
să ajute proiectând un sistem de depozitare pentru copii.
10:40
This is the Billy bookcase -- it's IKEA's biggest selling product.
Aceasta e biblioteca Billy - e cel mai bine vândut produs al IKEA:
10:43
Hammer it together. Hammer it together with a shoe, if you're me,
O montezi cu ciocanul. O ciocăneşti cu un pantof, dacă faci ca mine,
10:46
because they're impossible to assemble.
pentru că sunt imposibil de asamblat.
10:48
But big selling bookcase. How do we replicate this for children?
Dar o bibliotecă foarte vândută. Cum să replicăm asta pentru copii?
10:50
The reality is when you actually watch children,
Realitatea este că atunci când te uiţi cu atenţie la copii,
10:56
children don't think about things like storage in linear terms.
ei nu se gândesc la depozitare în termeni liniari.
10:59
Children assume permission in a very different way.
Copiii înţeleg permisiunea într-un fel foarte diferit.
11:02
Children live on things. They live under things.
Copiii trăiesc prin lucruri. Ei trăiesc sub lucruri.
11:05
They live around things,
Ei trăiesc în jurul lucrurilor,
11:07
and so their spatial awareness relationship,
aşa că relaţiile de conştientizare spaţială
11:09
and their thinking around storage is totally different.
şi gândirea lor despre depozitare sunt total diferite.
11:12
So the first thing you have to do -- this is Graham, the designer --
Primul lucru pe care trebuie să-l faci - acesta e Graham, designerul -
11:14
is, sort of, put yourself in their shoes. And so, here he is
e să te pui în locul lor. Şi aici e el
11:17
sitting under the table.
stând sub masă.
11:20
So, what came out of this?
Deci ce a ieşit din asta?
11:22
This is the storage system that he designed.
Ăsta e sistemul de depozitare pe care el l-a proiectat.
11:24
So what is this? I hear you all ask. No, I don't.
Deci ce e asta? Vă aud întrebând. Nu, nu vă aud.
11:27
(Laughter)
(Râsete)
11:30
It's this, and I think this is a particularly lovely solution.
Asta este, şi eu cred că e o soluţie extrem de drăguţă.
11:32
So, you know, it's a totally different way of looking at the situation.
Deci, ştiţi, e un mod total diferit de a privi situaţia.
11:36
It's a completely empathic solution --
E o soluţie complet empatică -
11:39
apart from the fact that teddy's probably not loving it.
dincolo de faptul că ursuleţului probabil nu îi place.
11:43
(Laughter)
(Râsete)
11:45
But a really nice way of re-framing the ordinary,
Dar e un mod foarte drăguţ de a reîncadra obişnuitul
11:49
and I think that's one of the things.
şi cred că ăsta e unul din lucruri.
11:54
And putting yourself in the position of the person,
Şi să vă puneţi în locul persoanei,
11:55
and I think that's one of the threads that I've heard again
şi cred că asta e una din ideile recurente pe care le-am auzit din nou
11:58
from this conference is how do we put ourselves
la această conferinţă, e cum să ne punem
12:00
in other peoples' shoes and really feel what they feel?
în locul altor oameni şi să simţim cu adevărat ce simt ei.
12:02
And then use that information to fuel solutions?
Şi apoi să folosim acea informaţie ca să alimentăm soluţii.
12:04
And I think that's what this is very much about.
Cred că despre asta e vorba în mare parte.
12:07
Last section: green armband. We've all got them.
Ultima secţiune: brăţara verde. Toţi le avem,
12:11
It's about this really.
despre asta e vorba.
12:15
I mean, it's about picking battles big enough to matter
Vreau să spun, e vorba despre a-ţi alege nişte bătălii suficient de mari ca să merite
12:17
but small enough to win.
dar suficient de mici ca să le poţi câştiga.
12:19
Again, that's one of the themes
Din nou asta e una dintre temele
12:21
that I think has come through loud and clear in this conference
care cred că au răzbătut puternic la această conferinţă:
12:22
is: Where do we start? How do we start? What do we do to start?
unde începem? cum începem? ce facem ca să începem?
12:25
So, again, we were asked to design a water pump
Din nou, ni s-a cerut să proiectăm o pompă de apă
12:29
for a company called ApproTEC, in Kenya.
pentru o companie numitp ApproTEC, in Kenya.
12:33
They're now called KickStart.
Acum se numesc KickStart.
12:35
And, again, as designers,
Şi din nou, ca designeri,
12:38
we wanted to make this thing incredibly beautiful
am vrut să facem acest lucru incredibil de frumos
12:39
and spend a lot of time thinking of the form.
şi am stat o mulţime de timp asupra formei.
12:41
And that was completely irrelevant.
Şi asta era complet irelevant.
12:44
When you put yourself in the position of these people,
Când te pui în locul acestor oameni,
12:45
things like the fact that this has to be able to fold up
faptul că trebuie să se poată plia
12:50
and fit on a bicycle, become much more relevant
ca să încapă pe o bicicletă devine mult mai relevant
12:52
than the form of it. The way it's produced,
decât forma ei. Felul în care e produsă,
12:55
it has to be produced with indigenous manufacturing methods
trebuie să fie produsă cu metode de manufacturare indigene
12:57
and indigenous materials.
şi cu materiale indigene.
13:00
So it had to be looked at completely from the point of view of the user.
Aşa că a trebuit abordată complet din punctul de vedere al utilizatorului.
13:02
We had to completely transfer ourselves over to their world.
A trebuit să ne transferăm complet în lumea lor.
13:06
So what seems like a very clunky product
Aşa că ceea ce pare un produs foarte neîndemânatic
13:10
is, in fact, incredibly useful.
e, de fapt, incredibil de util.
13:12
It's powered a bit like a Stairmaster -- you pump up and down on it.
E alimentat cam ca un Stairmaster - pompezi cu piciorul.
13:15
Children can use it. Adults can use it. Everybody uses it.
Copiii o pot folosi. Adulţii o pot folosi. Toată lumea o foloseşte.
13:18
It's turning these guys -- again, one of the themes --
Şi îi transformă pe tipii ăştia - din nou una dintre teme -
13:21
it's turning them into entrepreneurs.
în antreprenori.
13:24
These guys are using this very successfully.
Ei o folosesc cu mare succes.
13:27
And for us, it's been great
Iar pentru noi a fost excelent
13:29
because it's won loads of design awards.
pentru că am câştigat o mulţime de premii de design.
13:30
So we actually managed to reconcile the needs of the design company,
Aşa că am reuşit să reconciliem nevoile unei companii de design,
13:31
the needs of the individuals in the company,
nevoile indivizilor din companie,
13:34
to feel good about a product we were actually designing,
ca produsul pe care îl proiectăm să ne facă să ne simţim bine,
13:36
and the needs of the individuals we were designing it for.
şi nevoile indvizilor pentru care proiectăm.
13:38
There it is, pumping water from 30 feet.
Iat-o, pompând apă de la 10m.
13:43
So as a final gesture we handed out these bracelets
Ca gest final v-am dat aceste brăţări
13:47
to all of you this morning.
pe parcursul dimineţii.
13:52
We've made a donation on everybody's behalf here
Am făcut o donaţie în numele tuturor de aici
13:53
to kick start, no pun intended, their next project.
către KickStart, fără nici o glumă, pentru a-şi porni următorul proiect.
13:56
Because, again, I think, sort of, putting our money where our mouth is, here.
Pentru că, din nou, cred în a ne pune banii pe ce vorbim.
14:00
We feel that this is an important gesture.
Credem că acesta e un gest important.
14:04
So we've handed out bracelets. Small is the new big.
Aşa că v-am dat brăţările. Mic e noul mare.
14:06
I hope you'll all wear them.
Sper că le veţi purta cu toţii.
14:08
So that's it. Thank you.
Cam asta este. Mulţumesc.
14:09
(Applause)
(Aplauze)
14:12
Translated by Miruna Grigorescu
Reviewed by Maria Tancu

▲Back to top

About the speaker:

Paul Bennett - Designer; creative director, Ideo
As a creative director at Ideo, Paul Bennett reminds us that design need not invoke grand gestures or sweeping statements to be successful, but instead can focus on the little things in life, the obvious, the overlooked.

Why you should listen

As creative director at the influential design and innovation company Ideo, Paul Bennett manages to keep his eye on the little things that matter, though his clients are among the biggest in the world (Procter & Gamble and Pepsi, to name but two). "Small is the new big,"Bennett says. And his design approach reflects this philosophy. For often, it's not the biggest ideas that have the most impact, but the small, the personal, and the intimate.

Trained as a graphic designer, Bennett is a pragmatic design evangelist, preaching fervently that design can make the world a better place, and providing playful, inspired examples of how it does.

More profile about the speaker
Paul Bennett | Speaker | TED.com