English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Andrew McAfee: What will future jobs look like?

Hvordan vil de fremtidige job se ud?

Filmed
Views 2,176,566

Økonom Andrew McAfee foreslår at, ja, sandsynligvis, vil robotter tage vores job -- eller i det mindste den slags jobs vi kender nu. I dette langsigtede foredrag, gennemtænker han hvordan fremtidige jobs kunne se ud, og hvordan vi uddanner de kommende generationer til at udføre dem.

- Management theorist
Andrew McAfee studies how information technology affects businesses and society. Full bio

The writerforfatter GeorgeGeorge EliotEliot cautionedadvarede us that,
Forfatteren George Eliot advarede os om,
00:12
amongblandt all formsformularer of mistakefejl,
at imellem alle former for fejltagelser,
00:15
prophesyprofetere is the mostmest gratuitousumotiveret.
er det at profetere det mest ufortjente.
00:17
The personperson that we would all acknowledgeanerkende
Personen som vi alle ville anerkende
00:19
as her 20th-centuryth århundrede counterpartmodpart, YogiYogi BerraBerra, agreedaftalt.
som hendes modstykke fra det 20. århundrede,
Yogi Berra, var enig.
00:21
He said, "It's toughsej to make predictionsforudsigelser,
Han sagde, "Det er hårdt at komme med forudsigelser,
00:25
especiallyisær about the futurefremtid."
specielt om fremtiden."
00:27
I'm going to ignoreignorere theirderes cautionsadvarsler
Jeg vil ignorere deres advarsler
00:30
and make one very specificbestemt forecastVejrudsigt.
og komme med en meget specifik forudsigelse.
00:32
In the worldverden that we are creatingskabe very quicklyhurtigt,
I den verden vi skaber meget hurtigt,
00:34
we're going to see more and more things
vil vi se flere og flere ting
00:36
that look like sciencevidenskab fictionfiktion,
der ligner science fiction,
00:38
and fewerfærre and fewerfærre things that look like jobsjob.
og færre og færre ting der ligner jobs.
00:40
Our carsbiler are very quicklyhurtigt going to startStart drivingkørsel themselvesdem selv,
Vores biler begynder meget snart at køre sig selv,
00:43
whichhvilken meansmidler we're going to need fewerfærre trucklastbil driversdrivere.
hvilket betyder at vi har behov for færre lastbilchauffører.
00:46
We're going to hookkrog SiriSiri up to WatsonWatson
Vi forbinder Siri med Watson
00:48
and use that to automateautomatisere a lot of the work
og bruge det til at automatisere meget arbejde
00:51
that's currentlyi øjeblikket doneFærdig by customerkunde serviceservice repsreps
der for øjeblikket bliver udført af kundeservice repræsentanter
00:53
and troubleshootersfejlfindingsværktøjer and diagnosersdiagnosers,
og fejlsøgere og folk der diagnosticerer,
00:55
and we're alreadyallerede takingtager R2D2,
og vi tager allerede R2D2,
00:58
paintingmaleri him orangeorange, and puttingsætte him to work
og maler ham orange, og sætter ham i arbejde
01:00
carryingtransporterer shelveshylder around warehouseslagersteder,
med at bære hylder rundt i magasiner,
01:04
whichhvilken meansmidler we need a lot fewerfærre people
hvilket betyder at vi har brug for færre mennesker
01:06
to be walking up and down those aislesgangene.
de går frem og tilbage gennem de gange.
01:08
Now, for about 200 yearsflere år,
Men, i cirka 200 år,
01:10
people have been sayingordsprog exactlyNemlig what I'm tellingfortæller you --
har mennesker sagt præcis det jeg fortæller jer --
01:14
the agealder of technologicalteknologisk unemploymentarbejdsløshed is at handhånd
alderen med teknologisk arbejdsløshed står for døren --
01:16
startingstart with the LudditesLuddites smashingSmashing loomsvæve in BritainStorbritannien
det begyndte med Ludditerne som knuste væve i Storbritannien
01:19
just about two centuriesårhundreder agosiden,
for omkring to århundreder siden,
01:22
and they have been wrongforkert.
og de har taget fejl.
01:23
Our economiesøkonomier in the developedudviklede sig worldverden have coastedcoasted alonghen ad
Vores økonomier i den udviklede verden har kørt på frihjul
01:25
on something prettysmuk closetæt to fullfuld employmentbeskæftigelse.
på noget der er tæt på fuld beskæftigelse.
01:28
WhichSom bringsbringer up a criticalkritisk questionspørgsmål:
Hvilket bringer et kritisk spørgsmål med sig:
01:30
Why is this time differentforskellige, if it really is?
Hvorfor er det anderledes denne gang,
hvis det virkelig er det?
01:32
The reasongrund it's differentforskellige is that, just in the pastforbi few yearsflere år,
Grunden til det er anderledes er at,
bare i løbet af de sidste par år,
01:35
our machinesmaskiner have startedstartede demonstratingdemonstrerer skillsfærdigheder
er at vores maskiner er begyndt at udvise færdigheder
01:38
they have never, ever had before:
som de aldrig, nogensinde har haft før:
01:40
understandingforståelse, speakingtaler, hearinghøring, seeingat se,
forstår, taler, hører, ser,
01:43
answeringtelefonsvarer, writingskrivning, and they're still acquiringerhverve newny skillsfærdigheder.
svarer, skriver, og de tilegner sig stadig nye færdigheder.
01:46
For exampleeksempel, mobilemobil humanoidHumanoid robotsrobotter
For eksempel, bevægelige menneskelignende robotter
01:50
are still incrediblyutroligt primitiveprimitiv,
er stadig utroligt primitive,
01:53
but the researchforskning armarm of the DefenseForsvar DepartmentAfdeling
men udviklingsdelen af forsvarsministeriet
01:55
just launchedlanceret a competitionkonkurrence
lancerede lige en konkurrence
01:57
to have them do things like this,
for at få dem til at gøre ting som dette,
01:58
and if the trackspore recordoptage is any guideguide,
og hvis resultatlisten er nogen guide,
02:00
this competitionkonkurrence is going to be successfulvellykket.
vil denne konkurrence have stor succes.
02:02
So when I look around, I think the day is not too farlangt off at all
Så når jeg kigger rundt, tror jeg den dag
ikke er så langt væk overhovedet,
02:05
when we're going to have androidsandroider
hvor vi har androider
02:08
doing a lot of the work that we are doing right now.
der udfører meget af det arbejde vi udfører nu.
02:10
And we're creatingskabe a worldverden where there is going to be
Og vi skaber en verden hvor der vil være
02:13
more and more technologyteknologi and fewerfærre and fewerfærre jobsjob.
mere og mere teknologi og færre og færre jobs.
02:17
It's a worldverden that ErikErik BrynjolfssonBrynjolfsson and I are callingringer
Det er en verden som Erik Brynjolfsson og jeg kalder
02:21
"the newny machinemaskine agealder."
"den nye maskinalder."
02:23
The thing to keep in mindsind is that
Det man skal huske på er at
02:24
this is absolutelyabsolut great newsnyheder.
dette absolut fantastisk nyt.
02:27
This is the bestbedst economicøkonomisk newsnyheder on the planetplanet these daysdage.
Dette er den bedste økonomiske nyhed på planeten disse dage.
02:29
Not that there's a lot of competitionkonkurrence, right?
Ikke at der er særlig stor konkurrence, vel?
02:32
This is the bestbedst economicøkonomisk newsnyheder we have these daysdage
Dette er den bedste økonomiske nyhed vi har i disse dage
02:36
for two mainvigtigste reasonsgrunde.
på grund af to hovedårsager.
02:38
The first is, technologicalteknologisk progressfremskridt is what allowstillader us
Den første er, den teknologiske process er det der tillader os
02:39
to continueBlive ved this amazingfantastiske recentnylig runløb that we're on
at fortsætte dette fantastiske forløb vi har været på på det sidste
02:42
where outputproduktion goesgår up over time,
hvor ydelsen stiger over tid,
02:46
while at the samesamme time, pricespriser go down,
mens på samme tid, priserne går ned,
02:49
and volumebind and qualitykvalitet just continueBlive ved to explodeeksplodere.
og volumen og kvalitet bare fortsætter med at eksplodere.
02:52
Now, some people look at this and talk about
Nogle mennesker ser på dette og taler om
02:56
shallowoverfladisk materialismmaterialisme,
overfladisk materialisme,
02:58
but that's absolutelyabsolut the wrongforkert way to look at it.
men det er absolut den forkerte måde at se det på.
03:00
This is abundanceoverflod, whichhvilken is exactlyNemlig
Dette er overflod, hvilket præcis er
03:02
what we want our economicøkonomisk systemsystem to providegive.
det vi vil have at vores økonomiske system giver.
03:05
The secondanden reasongrund that the newny machinemaskine agealder
En anden grund til at den nye maskinalder
03:08
is suchsådan great newsnyheder is that, onceenkelt gang the androidsandroider
er så fantastisk nyhed er at, når androiderne
03:11
startStart doing jobsjob, we don't have to do them anymorelængere,
begynder at udføre jobs, behøver vi ikke at gøre dem mere,
03:14
and we get freedbefriet up from drudgeryslid and toilslid.
og vi bliver frigjort fra slavearbejde, slid og slæb.
03:17
Now, when I talk about this with my friendsvenner
Når jeg taler om dette med mine venner
03:21
in CambridgeCambridge and SiliconSilicium ValleyDalen, they say,
i Cambridge og Silicon Valley, siger de,
03:23
"FantasticFantastisk. No more drudgeryslid, no more toilslid.
"Fantastisk. Ikke mere slavearbejde, ikke mere slid og slæb.
03:25
This givesgiver us the chancechance to imagineforestille
Dette giver os chancen for at forestille os
03:27
an entirelyhelt differentforskellige kindvenlig of societysamfund,
en helt anden slags samfund,
03:29
a societysamfund where the creatorsskaberne and the discoverersopdagere
et samfund hvor skaberne og de opdagende
03:32
and the performersudøvende kunstnere and the innovatorsinnovatorer
og performerne og innovatørerne
03:35
come togethersammen with theirderes patronslånere and theirderes financiersfinansfolk
finder sammen med deres velgørere og deres finansmænd
03:36
to talk about issuesproblemer, entertainunderholde, enlightenoplyse,
for at tale om problemer, underholde, oplyse,
03:40
provokeprovokere eachhver other."
provokere hinanden."
03:43
It's a societysamfund really, that looksudseende a lot like the TEDTED ConferenceKonferencen.
Det er i virkeligheden et samfund,
der ser meget ud som en TED konference.
03:45
And there's actuallyrent faktisk a hugekæmpe stor amountbeløb of truthsandhed here.
Og der er faktisk en stor mængde sandhed her.
03:49
We are seeingat se an amazingfantastiske flourishingblomstrende takingtager placeplacere.
Vi ser en fantastisk opblomstring finde sted her.
03:52
In a worldverden where it is just about as easylet
I en verden hvor det er omtrent lige så sexet
03:55
to generatefrembringe an objectobjekt as it is to printPrint a documentdokument,
at generere et objekt som det er at printe et dokument,
03:57
we have amazingfantastiske newny possibilitiesmuligheder.
har vi fantastiske nye muligheder.
04:00
The people who used to be craftsmenhåndværkere and hobbyistshobbyfolk
De mennesker der plejede at være håndværkere og hobbyister
04:02
are now makersbeslutningstagere, and they're responsibleansvarlig
er nu producenter, og de er ansvarlige
04:06
for massivemassiv amountsmængder of innovationinnovation.
for en massiv mængde innovation.
04:08
And artistskunstnere who were formerlytidligere constrainedhæmmet
Og kunstnere der tidligere var bundet
04:10
can now do things that were never, ever possiblemuligt
kan nu gøre ting der aldrig, nogensinde var mulige
04:13
for them before.
for dem før.
04:16
So this is a time of great flourishingblomstrende,
Dette er en tid med en fantastisk opblomstring,
04:18
and the more I look around, the more convincedoverbevist I becomeblive
og jo mere jeg kigger rundt, jo mere overbevist er jeg blevet om
04:20
that this quotecitere, from the physicistfysiker FreemanFreeman DysonDyson,
at dette citat, fra fysikeren Freeman Dyson,
04:23
is not hyperboleoverdrivelse at all.
overhovedet ikke er en overdrivelse.
04:26
This is just a plainalmindeligt statementudmelding of the factsfakta.
Dette er bare en almindelig udtalelse af fakta.
04:28
We are in the middlemidten of an astonishingforbavsende periodperiode.
Vi er midt i en forbløffende periode.
04:31
["TechnologyTeknologi is a giftgave of God. After the giftgave of life it is perhapsmåske the greateststørst of God'sGuds giftsgaver. It is the mothermor of civilizationscivilisationer, of artskunst and of sciencesvidenskaber." — FreemanFreeman DysonDyson]
["Teknologi er Guds gave. Efter livets gave, er det muligvis den største af Guds gaver. Det er moder til civilisationer, til kunst og til videnskab." -- Freeman Dyson]
04:32
WhichSom bringsbringer up anotheren anden great questionspørgsmål:
Hvilket bringer et andet spørgsmål med sig:
04:33
What could possiblyeventuelt go wrongforkert in this newny machinemaskine agealder?
Hvad kunne der overhovedet gå galt i denne nye maskinalder?
04:36
Right? Great, hanghænge up, flourishblomstre, go home.
Ikke? Fedt, læg på, opblomstre, gå hjem.
04:39
We're going to faceansigt two really thornytornede setssæt of challengesudfordringer
Vi kommer til at stå overfor to virkelig vanskelige udfordringer
04:42
as we headhoved deeperdybere into the futurefremtid that we're creatingskabe.
i takt med at vi går længere ind i den fremtid vi skaber.
04:45
The first are economicøkonomisk, and they're really nicelypænt summarizedopsummeret
Det første er økonomi, og det er virkelig fint opsummeret
04:48
in an apocryphalapokryfe storyhistorie about a back-and-forthog tilbage
af en apokryfisk historie om en frem og tilbage
04:51
betweenmellem HenryHenry FordFord IIII and WalterWalter ReutherReuther,
mellem Henry Ford II og Walter Reuther,
04:54
who was the headhoved of the autoauto workersarbejdere unionUnion.
der var chef for fagforeningen for arbejdere i bilindustrien.
04:57
They were touringtouring one of the newny modernmoderne factoriesfabrikker,
De gik rundt i en af de nye moderne fabrikker,
05:00
and FordFord playfullylegende turnsdrejninger to ReutherReuther and sayssiger,
og Ford vender sig spøgefuldt mod Reuther og siger,
05:02
"Hey WalterWalter, how are you going to get these robotsrobotter
"Hey Walter, hvordan vil du få disse robotter
05:05
to paybetale unionUnion duesafgifter?"
til at betale fagforeningskontingent?"
05:07
And ReutherReuther shootsskud back, "Hey HenryHenry,
Og Reuther skyder tilbage, "Hey Henry,
05:09
how are you going to get them to buykøbe carsbiler?"
hvordan får du dem til at købe biler?"
05:11
Reuther'sReuthers problemproblem in that anecdoteanekdote
Reuthers problem i den anekdote
05:15
is that it is toughsej to offertilbud your laborarbejdskraft to an economyøkonomi
er at det er hårdt at sælge sin arbejdskraft i en økonomi
05:18
that's fullfuld of machinesmaskiner,
der er fuld af maskiner,
05:22
and we see this very clearlyklart in the statisticsstatistik.
og det ser vi meget tydeligt i statistikkerne.
05:24
If you look over the pastforbi couplepar decadesårtier
Hvis man ser tilbage over de sidste par årtier
05:26
at the returnsvender tilbage to capitalkapital -- in other wordsord, corporatevirksomhedernes profitsoverskud --
på kapitalafkastet -- med andre ord, virksomheders overskud --
05:29
we see them going up,
ser vi en stigning,
05:32
and we see that they're now at an all-timeAll-time highhøj.
og vi ser at de nu er højere end nogensinde før.
05:34
If we look at the returnsvender tilbage to laborarbejdskraft, in other wordsord
Hvis vi ser på afkastet til arbejderne , med andre ord
05:36
totalTotal wagesløn paidbetalt out in the economyøkonomi,
den totale løn der bliver betalt ud i økonomien,
05:39
we see them at an all-timeAll-time lowlav
ser vi at de nu er lavere end nogensinde før
05:41
and headingoverskrift very quicklyhurtigt in the oppositemodsat directionretning.
og er meget hurtigt på vej i den anden retning.
05:43
So this is clearlyklart baddårlig newsnyheder for ReutherReuther.
Dette er tydeligvis virkelig dårlig nyt for Reuther.
05:46
It looksudseende like it mightmagt be great newsnyheder for FordFord,
Det ser ud til at det måske er godt nyt for Ford,
05:48
but it's actuallyrent faktisk not. If you want to sellsælge
men det er det faktisk ikke. Hvis man vil sælge
05:52
hugekæmpe stor volumesmængder of somewhatnoget expensivedyrt goodsgods to people,
store mængder af forholdsvis kostbare produkter til mennesker,
05:54
you really want a largestor, stablestabil, prosperousvelstående middlemidten classklasse.
vil man virkelig gerne have en stor,
stabil, velstående middelklasse.
05:57
We have had one of those in AmericaAmerika
Sådan en havde vi i USA
06:01
for just about the entirehel postwarefter krigen periodperiode.
i cirka hele perioden efter krigen.
06:03
But the middlemidten classklasse is clearlyklart underunder hugekæmpe stor threattrussel right now.
Men middelklassen står tydeligvis overfor
en kæmpestor trussel lige nu.
06:06
We all know a lot of the statisticsstatistik,
Vi kender alle mange af statistikkerne,
06:10
but just to repeatgentage one of them,
men bare for at gentage en af dem,
06:12
medianmedian incomeindkomst in AmericaAmerika has actuallyrent faktisk gonevæk down
er medianindkomsten i USA faktisk faldet
06:14
over the pastforbi 15 yearsflere år,
i løbet af de sidste 15 år,
06:17
and we're in dangerfare of getting trappedfanget
og vi er i fare for at blive fanget
06:18
in some viciousond cyclecyklus where inequalityulighed and polarizationpolarisering
i en ond cirkel hvor ulighed og polarisering
06:20
continueBlive ved to go up over time.
fortsætter med at stige fremover.
06:24
The societalsamfundsmæssige challengesudfordringer that come alonghen ad
De samfundsmæssige udfordringer der følger med
06:27
with that kindvenlig of inequalityulighed deservefortjener some attentionopmærksomhed.
den slags ulighed fortjener opmærksomhed.
06:30
There are a setsæt of societalsamfundsmæssige challengesudfordringer
Der er et sæt samfundsmæssige ændringer
06:32
that I'm actuallyrent faktisk not that worriedbekymret about,
som jeg faktisk ikke er så bekymret for,
06:34
and they're capturedfanget by imagesbilleder like this.
og de er fanget af billeder som dette.
06:36
This is not the kindvenlig of societalsamfundsmæssige problemproblem
Dette er en den slags samfundsmæssige problem
06:38
that I am concernedberørte about.
som jeg er bekymret for.
06:40
There is no shortagemangel på of dystopiandystopiske visionsvisioner
Der er ikke nogen mangel på dystopiske visioner
06:42
about what happenssker when our machinesmaskiner becomeblive self-awareselvbevidste,
om hvad der sker når vores maskiner bliver selvbevidste
06:45
and they decidebeslutte to risestige up and coordinatekoordinere attacksangreb againstmod us.
og de beslutter sig for at gøre oprør imod os
og koordinere angreb mod os.
06:48
I'm going to startStart worryingbekymrende about those
Jeg begynder at bekymre mig om dem
06:51
the day my computercomputer becomesbliver til awareklar over of my printerprinter.
den dag mig computer bliver bevidst om min printer.
06:53
(LaughterLatter) (ApplauseBifald)
(Latter) (Bifald)
06:56
So this is not the setsæt of challengesudfordringer we really need to worrybekymre about.
Så dette er ikke udfordringer
som vi virkelig behøver at bekymre os om.
07:00
To tell you the kindsformer of societalsamfundsmæssige challengesudfordringer
For at fortælle jer hvilken slags samfundsmæssige udfordringer
07:03
that are going to come up in the newny machinemaskine agealder,
der vil opstå i den nye maskinalder,
07:06
I want to tell a storyhistorie about two stereotypicalstereotype AmericanAmerikansk workersarbejdere.
vil jeg fortælle en historie om to
stereotypiske amerikanske arbejdere.
07:08
And to make them really stereotypicalstereotype,
Og for at gøre dem virkelig stereotype,
07:12
let's make them bothbegge whitehvid guys.
så lad os begge gøre dem til hvide fyre.
07:13
And the first one is a college-educatedCollege uddannede
Og den første er en universitetsuddannet
07:15
professionalprofessionel, creativekreativ typetype, managerManager,
professionel, kreativ slags, manager,
07:19
engineeringeniør, doctorlæge, lawyerjurist, that kindvenlig of workerarbejder.
ingeniør, læge, advokat, den slags arbejder.
07:22
We're going to call him "TedTed."
Vi kalder ham "Ted."
07:25
He's at the toptop of the AmericanAmerikansk middlemidten classklasse.
Han er i toppen af den amerikanske middelklasse.
07:28
His counterpartmodpart is not college-educatedCollege uddannede
Hans modstykke er ikke universitetsuddannet
07:30
and worksarbejder as a laborerarbejdsmand, worksarbejder as a clerkKontorassistent,
han arbejder som arbejder, arbejder som kontorfunktionær,
07:33
does low-levellaveste-niveau- whitehvid collarkrave or blueblå collarkrave work in the economyøkonomi.
udfører lav-niveau funktionærarbejde
eller arbejder arbejde i økonomien.
07:36
We're going to call that guy "BillBill."
Vi kalder den fyr "Bill."
07:39
And if you go back about 50 yearsflere år,
Og hvis man går cirka 50 år tilbage,
07:41
BillBill and TedTed were leadingførende remarkablybemærkelsesværdigt similarlignende livesliv.
levede Bill og Ted påfaldende ens liv.
07:44
For exampleeksempel, in 1960 they were bothbegge very likelysandsynligt
For eksempel, i 1960 var der stor sandsynlighed for
07:47
to have full-timefuld tid jobsjob, workingarbejder at leastmindst 40 hourstimer a weekuge.
at de begge havde fuldtidsjobs,
arbejdede mindst 40 timer om ugen.
07:50
But as the socialsocial researcherforsker CharlesCharles MurrayMurray has documenteddokumenteret,
Men som den sociale forsker Charles Murray har dokumenteret,
07:53
as we startedstartede to automateautomatisere the economyøkonomi,
begyndte vi at automatisere økonomien,
07:57
and 1960 is just about when computerscomputere startedstartede to be used by businessesvirksomheder,
og 1960 er cirka den tid hvor computere
begyndte at blive anvendt i virksomheder,
07:59
as we startedstartede to progressivelygradvis injectindsprøjte technologyteknologi
i takt med at vi gradvist tilfører teknologi
08:04
and automationAutomation and digitaldigital stuffting og sager into the economyøkonomi,
og automatisering og digitale ting ind i økonomien,
08:07
the fortunesformuer of BillBill and TedTed divergedafveg a lot.
afvigede Bills og Teds formue sig meget.
08:09
Over this time frameramme, TedTed has continuedfortsatte
I løbet af denne tidsramme, har Ted fortsat
08:12
to holdholde a full-timefuld tid jobjob. BillBill hasn'thar ikke.
et fuldtidsjob. Det har Bill ikke.
08:14
In manymange casessager, BillBill has left the economyøkonomi entirelyhelt,
I mange tilfælde, har Bill forladt økonomien fuldstændigt,
08:17
and TedTed very rarelysjældent has.
og det har Ted sjældent.
08:21
Over time, Ted'sTeds marriageægteskab has stayedopholdt sig quitetemmelig happylykkelig.
Over tid, er Teds ægteskab forblevet temmelig lykkeligt.
08:24
Bill'sBills hasn'thar ikke.
Det har Bills ikke.
08:27
And Ted'sTeds kidsbørn have grownvoksen up in a two-parentto-forældre home,
Og Teds unger er vokset op i et to-forældre hjem,
08:29
while Bill'sBills absolutelyabsolut have not over time.
mens Bills absolut ikke har det over tid.
08:32
Other waysmåder that BillBill is droppingdroppe out of societysamfund?
Andre måder hvorpå Bill falder ud af samfundet?
08:35
He's decreasedfaldt his votingafstemning in presidentialpræsidentvalg electionsvalg,
Han stemmer mindre ofte ved præsidentvalg,
08:38
and he's startedstartede to go to prisonfængsel a lot more oftentit.
og han er begyndt at komme i fængsel meget oftere.
08:41
So I cannotkan ikke tell a happylykkelig storyhistorie about these socialsocial trendstendenser,
Så jeg kan ikke fortælle jer en lykkelig historie
om disse sociale tendenser,
08:45
and they don't showat vise any signsskilte of reversingvende themselvesdem selv.
og de viser ikke nogen tegn på at ændre sig.
08:49
They're alsoogså truerigtigt no matterstof whichhvilken ethnicetnisk groupgruppe
De er også sande, uanset hvilken etnisk gruppe
08:52
or demographicdemografiske groupgruppe we look at,
eller demografisk gruppe vi kigger på,
08:55
and they're actuallyrent faktisk getting so severealvorlig
og det bliver faktisk så alvorligt
08:57
that they're in dangerfare of overwhelmingovervældende
at de er i fare for at overrumple
08:59
even the amazingfantastiske progressfremskridt we madelavet with the CivilCivile RightsRettigheder MovementBevægelse.
selv de fantastiske fremskridt vi har gjort
med borgerrettighedsbevægelsen
09:00
And what my friendsvenner in SiliconSilicium ValleyDalen
Og det mine venner i Silicon Valley
09:04
and CambridgeCambridge are overlookingmed udsigt over is that they're TedTed.
og Cambridge ikke ser er at de er Ted.
09:07
They're livinglevende these amazinglyforbavsende busytravl, productiveproduktiv livesliv,
De lever disse utrolig travle, produktive liv,
09:12
and they'vede har got all the benefitsfordele to showat vise from that,
og de har alle fordelene de kan vise fra det,
09:15
while BillBill is leadingførende a very differentforskellige life.
mens Bill lever et meget anderledes liv.
09:18
They're actuallyrent faktisk bothbegge proofbevis of how right VoltaireVoltaire was
De er faktisk begge bevis på hvor meget Voltaire havde ret
09:20
when he talkedtalte about the benefitsfordele of work,
da han talte om fordelene ved arbejde,
09:22
and the factfaktum that it savessparer us from not one but threetre great evilsonder.
og det faktum at det redder os fra, ikke en, men tre store onder.
09:25
["Work savessparer a man from threetre great evilsonder: boredomkedsomhed, vicevice and need." — VoltaireVoltaire]
["Arbejde redder en mand fra tre store onder: kedsommelighed, last og behov." -- Voltaire]
09:28
So with these challengesudfordringer, what do we do about them?
Med disse udfordringer, hvad gør vi så ved dem?
09:29
The economicøkonomisk playbookplaybook is surprisinglyoverraskende clearklar,
Den økonomiske drejebog er overraskende tydelig,
09:32
surprisinglyoverraskende straightforwardligetil, in the shortkort termsemester especiallyisær.
overraskende ligetil, især på kort sigt.
09:35
The robotsrobotter are not going to take all of our jobsjob in the nextNæste yearår or two,
Robotterne tager ikke alle vores job i løbet af det næste år eller to,
09:38
so the classicklassisk EconECON 101 playbookplaybook is going to work just fine:
så den klassiske Økonomi for begyndere vil fortsat fungere helt fint:
09:41
EncourageTilskynde entrepreneurshipiværksætteri,
Tilskynd iværksætterånd,
09:46
doubledobbelt down on infrastructureinfrastruktur,
fordobbel infrastruktur,
09:48
and make sure we're turningdreje out people
og sikre at vi uddanner mennesker
09:50
from our educationaluddannelsesmæssige systemsystem with the appropriatepassende skillsfærdigheder.
i vores uddannelsessystem med de nødvendige færdigheder.
09:52
But over the longerlængere termsemester, if we are movingbevæger sig into an economyøkonomi
Men på lang sigt, hvis vi flytter til en økonomi
09:55
that's heavytung on technologyteknologi and lightlys on laborarbejdskraft,
der er tung på teknologi og let på arbejde,
09:58
and we are, then we have to consideroverveje
og det gør vi, så skal vi overveje
10:01
some more radicalradikal interventionsinterventioner,
nogle mere radikale opfindelser,
10:04
for exampleeksempel, something like a guaranteedgaranteret minimumminimum incomeindkomst.
for eksempel, noget som en garanteret minimumsindkomst.
10:05
Now, that's probablysandsynligvis makingmaking some folkfolkemusik in this roomværelse uncomfortableubehageligt,
Det gør sikkert nogle af menneskerne i dette lokale ilde til mode,
10:09
because that ideaide is associatedforbundet with the extremeekstrem left wingvinge
fordi den ide er associeret med den ekstreme venstrefløj
10:12
and with fairlytemmelig radicalradikal schemesordninger for redistributingomfordeling af wealthrigdom.
og med temmelig radikale planer for at omfordele velstanden.
10:16
I did a little bitbit of researchforskning on this notionbegreb,
Jeg lavede lidt forskning i denne ide,
10:19
and it mightmagt calmberolige some folkfolkemusik down to know that
og det kan berolige nogle mennesker at vide at
10:21
the ideaide of a netnet guaranteedgaranteret minimumminimum incomeindkomst
ideen om en garanteret minimumsindkomst
10:24
has been championedforsvaret by those frothing-at-the-mouthskumdannelse-på-the-mund socialistsSocialdemokraterne
er anbefalet af de frådende socialister
10:26
FriedrichFriedrich HayekHayek, RichardRichard NixonNixon and MiltonMilton FriedmanFriedman.
Friedrich Hayek, Richard Nixon og Milton Friedman.
10:30
And if you find yourselfdig selv worriedbekymret
Og hvis man føler sig bekymret
10:35
that something like a guaranteedgaranteret incomeindkomst
over at noget som en garanteret indkomst
10:37
is going to stiflekvæle our drivekøre to succeedlykkes
vil kvæle vores gåpåmod til at lykkedes
10:40
and make us kindvenlig of complacentselvtilfredse,
og gøre os magelige,
10:42
you mightmagt be interestedinteresseret to know that socialsocial mobilitymobilitet,
vil man være interesseret i at vide at den sociale mobilitet,
10:44
one of the things we really pridestolthed ourselvesos selv on in the UnitedUnited StatesStater,
en af de ting vi virkelig er stolte over i USA,
10:47
is now lowernederste than it is in the northernnordlige EuropeanEuropæiske countrieslande
er nu lavere end i de Nordeuropæiske lande
10:50
that have these very generousgavmild socialsocial safetysikkerhed netsnet.
der har disse meget generøse sociale sikkerhedsnet.
10:53
So the economicøkonomisk playbookplaybook is actuallyrent faktisk prettysmuk straightforwardligetil.
Så den økonomiske drejebog er faktisk temmelig ligetil.
10:56
The societalsamfundsmæssige one is a lot more challengingudfordrende.
Den samfundsmæssige er meget mere udfordrende.
10:59
I don't know what the playbookplaybook is
Jeg ved ikke hvad drejebogen er her
11:02
for getting BillBill to engageengagere and stayBliv engagedbeskæftiget throughouthele vejen igennem life.
for at få Bill engageret og forblive engageret igennem hele livet.
11:04
I do know that educationuddannelse is a hugekæmpe stor parten del of it.
Jeg ved at uddannelse er en stor del af det.
11:08
I witnessedvidne this firsthandførste hånd.
Det har jeg set ved selvsyn.
11:11
I was a MontessoriMontessori kidbarn for the first few yearsflere år of my educationuddannelse,
Jeg var et Montessori barn i de første år af min uddannelse,
11:12
and what that educationuddannelse taughtundervist me
og det uddannelse har lært mig
11:16
is that the worldverden is an interestinginteressant placeplacere
er at verden er et interessant sted
11:18
and my jobjob is to go exploreudforske it.
og mit job er at komme ud og udforske den.
11:20
The schoolskole stoppedholdt op in thirdtredje gradekarakter,
Skolen stoppede i tredje klasse,
11:22
so then I enteredindtastet the publicoffentlig schoolskole systemsystem,
og så startede jeg i det offentlige skolesystem,
11:24
and it feltfølte like I had been sentsendt to the GulagGulag.
og jeg følte at jeg var blevet sendt i Gulaglejrene.
11:26
With the benefitfordel of hindsightset i bakspejlet, I now know the jobjob
Med bagklogskabens fordel, ved jeg nu at jobbet
11:30
was to prepareforberede me for life as a clerkKontorassistent or a laborerarbejdsmand,
var at forberede mig på livet som
kontorfunktionær eller arbejder,
11:33
but at the time it feltfølte like the jobjob was to kindvenlig of
men på det tidspunkt føltes det som om jobbet skulle
11:36
boreboring me into some submissionindsendelse with what was going on around me.
kede mig ind i underkastelse med det der skete omkring mig.
11:38
We have to do better than this.
Vi skal gøre det bedre end det.
11:42
We cannotkan ikke keep turningdreje out BillsRegninger.
Vi kan ikke forsætte med at uddanne til at blive Bill.
11:43
So we see some greengrøn shootsskud that things are getting better.
Vi ser nogle håbefulde tegn på at det bliver bedre.
11:47
We see technologyteknologi deeplydybt impactingpåvirker educationuddannelse
Vi ser teknologi der dybt påvirker uddannelse
11:49
and engagingengagerende people, from our youngestyngste learnerslærende
og engagerer folk, fra vores yngste elever
11:52
up to our oldestældste onesdem.
til de ældste.
11:55
We see very prominentfremtrædende businessforretning voicesstemmer tellingfortæller us
Vi ser meget prominente erhvervsstemmer der fortæller os
11:57
we need to rethinkgenoverveje some of the things that we'vevi har been holdingbedrift dearKære for a while.
at vi skal revurdere nogle af de ting
som vi har elsket på det seneste.
11:59
And we see very seriousalvorlig and sustainedvedvarende
Og vi ser meget alvorlige og vedvarende
12:02
and data-drivendata drevet- effortsindsats to understandforstå
og data-drevne anstrengelser til at forstå
12:05
how to interveneintervenere in some of the mostmest troubledurolige communitiesfællesskaber that we have.
hvordan man skal gribe ind hos nogle af de
mest urohærgede samfund vi har.
12:07
So the greengrøn shootsskud are out there.
Så de håbefulde tegn er derude.
12:11
I don't want to pretendlade som om for a minuteminut
Jeg kunne aldrig finde på at lade som om
12:13
that what we have is going to be enoughnok.
at de der sker nu vil være nok.
12:15
We're facingover very toughsej challengesudfordringer.
Vi står overfor meget svære udfordringer.
12:17
To give just one exampleeksempel, there are about fivefem millionmillion AmericansAmerikanerne
For bare at give et eksempel,
der er omkring fem millioner amerikanere
12:19
who have been unemployedarbejdsløs for at leastmindst sixseks monthsmåneder.
der har været arbejdsløse i de sidste seks måneder.
12:22
We're not going to fixrette op things for them
Vi løser ikke deres problemer
12:25
by sendingsende them back to MontessoriMontessori.
ved at sende dem tilbage til Montessori.
12:26
And my biggeststørste worrybekymre is that we're creatingskabe a worldverden
Og min største bekymring er at vi skaber en verden
12:28
where we're going to have glitteringglitrende technologiesteknologier
hvor vi vil have strålende teknologier
12:31
embeddedindlejret in kindvenlig of a shabbylurvet societysamfund
indlagt i en slags usselt samfund
12:33
and supportedunderstøttet by an economyøkonomi that generatesgenererer inequalityulighed
og støttet af en økonomi der skaber ulighed
12:36
insteadi stedet of opportunitylejlighed.
i stedet for muligheder.
12:39
But I actuallyrent faktisk don't think that's what we're going to do.
Men jeg tror faktisk ikke det er det vi kommer til at gøre.
12:40
I think we're going to do something a lot better
Jeg tror vi kommer til at gøre noget meget bedre
12:43
for one very straightforwardligetil reasongrund:
på grund af en meget simpel årsag:
12:44
The factsfakta are getting out there.
Kendsgerningerne kommer frem.
12:47
The realitiesrealiteter of this newny machinemaskine agealder
Realiteterne om denne nye maskinalder
12:49
and the changelave om in the economyøkonomi are becomingblive more widelybredt knownkendt.
og ændringerne i økonomien bliver mere almen kendte.
12:51
If we wanted to acceleratefremskynde that processbehandle, we could do things
Hvis vi ville accelerere den process, kunne vi gøre ting
12:54
like have our bestbedst economistsøkonomer and policymakersde politiske beslutningstagere
som at få vores bedste økonomer og beslutningstagere
12:57
playSpille "JeopardyJeopardy!" againstmod WatsonWatson.
spille "Jeopardy!" imod Watson.
13:00
We could sendsende CongressKongressen on an autonomousautonom carbil roadvej triprejse.
Vi kunne sende kongressen på en autonom bil road trip.
13:02
And if we do enoughnok of these kindsformer of things,
Og hvis vi gør nok af den slags ting,
13:05
the awarenessopmærksomhed is going to sinkhåndvask in that things are going to be differentforskellige.
vil bevidstheden gå op for at tingene vil ændre sig.
13:07
And then we're off to the racesløb,
Og så er løbet sat i gang,
13:11
because I don't believe for a secondanden
fordi jeg tror ikke et øjeblik på
13:12
that we have forgottenglemt how to solveløse toughsej challengesudfordringer
at vi har glemt hvordan man løser hårde udfordringer
13:15
or that we have becomeblive too apatheticapatisk or hard-heartedhårdhjertet to even try.
eller at vi er blevet for apatiske eller
hårdhjertede til bare at prøve.
13:18
I startedstartede my talk with quotescitater from wordsmithswordsmiths
Jeg startede mit foredrag med citatet fra ordsmede
13:22
who were separatedadskilt by an oceanocean and a centuryårhundrede.
der var adskilt af et hav og et århundrede.
13:24
Let me endende it with wordsord from politicianspolitikere
Lad mig slutte af med ordene fra politikere
13:27
who were similarlypå samme måde distantfjern.
der var lige så fjernt fra hinanden.
13:29
WinstonWinston ChurchillChurchill camekom to my home of MITMIT in 1949,
Winston Churchill kom til mit hjem, MIT i 1949,
13:31
and he said, "If we are to bringtage med the broadbred massesmasserne
og han sagde, "Hvis vi skal bringe store mængder
13:34
of the people in everyhver landjord to the tabletabel of abundanceoverflod,
af folket i hvert land til overflødighedens bord,
13:37
it can only be by the tirelessutrættelige improvementforbedring
kan det kun ske ved hjælpe af den utrættelige forbedring
13:40
of all of our meansmidler of technicalteknisk productionproduktion."
af alle vores metoder til teknisk produktion."
13:43
AbrahamAbraham LincolnLincoln realizedgik op for there was one other ingredientingrediens.
Abraham Lincoln indså at der var en anden ingrediens.
13:46
He said, "I am a firmfirma believertroende in the people.
Han sagde, "Jeg er tror fuldt og fast på folket.
13:49
If givengivet the truthsandhed, they can be dependedafhang upon
Hvis de får sandheden at vide, kan de stoles på
13:52
to meetmøde any nationalnational crisiskrise.
til at imødekomme enhver national krise.
13:54
The great pointpunkt is to give them the plainalmindeligt factsfakta."
Den store pointe er at give dem de simple fakta."
13:57
So the optimisticoptimistisk noteBemærk, great pointpunkt that I want to leaveforlade you with
Altså den optimistiske bemærkning,
fantastiske pointe som jeg vil efterlade jer med
13:59
is that the plainalmindeligt factsfakta of the machinemaskine agealder are becomingblive clearklar,
er at de simple fakta om maskinalderen bliver tydelige,
14:02
and I have everyhver confidencetillid that we're going to use them
og jeg har al tiltro til at vi kommer til at bruge dem
14:06
to chartdiagram a good courseRute into the challengingudfordrende,
til at udstikke en god kurs i den udfordrende
14:08
abundantrigelig economyøkonomi that we're creatingskabe.
overdådige økonomi som vi skaber.
14:11
Thank you very much.
Mange tak.
14:14
(ApplauseBifald)
(Bifald)
14:15

▲Back to top

About the speaker:

Andrew McAfee - Management theorist
Andrew McAfee studies how information technology affects businesses and society.

Why you should listen

Andrew McAfee studies the ways that information technology (IT) affects businesses, business as a whole, and the larger society. His research investigates how IT changes the way companies perform, organize themselves and compete. At a higher level, his work also investigates how computerization affects competition, society, the economy and the workforce.

He's a principal research scientist at the Center for Digital Business at the MIT Sloan School of Management. His books include Enterprise 2.0 and Race Against the Machine (with Erik Brynjolfsson). Read more on his blog.

 

More profile about the speaker
Andrew McAfee | Speaker | TED.com