English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Andrew McAfee: What will future jobs look like?

Andrew McAfee: Cum vom munci în viitor?

Filmed
Views 2,176,566

Economistul Andrew McAfee sugerează că într-adevăr androizii ne vor lua locurile de muncă, sau cel puțin acelea pe care le cunoaștem azi. Cu privirea țintită departe în viitor, el analizează cum ar putea arăta locurile de muncă și cum să educăm generațiile care le vor ocupa.

- Management theorist
Andrew McAfee studies how information technology affects businesses and society. Full bio

The writer George Eliot cautioned us that,
Scriitoarea George Eliot ne-a avertizat
00:12
among all forms of mistake,
că, dintre toate felurile de greșeli,
00:15
prophesy is the most gratuitous.
profeția e cea mai nejustificată.
00:17
The person that we would all acknowledge
Iar acela pe care l-am putea considera
00:19
as her 20th-century counterpart, Yogi Berra, agreed.
echivalentul ei din secolul XX,
Yogi Berra, e de acord.
00:21
He said, "It's tough to make predictions,
A spus: „E greu să faci preziceri,
00:25
especially about the future."
mai ales despre viitor.”
00:27
I'm going to ignore their cautions
Le voi nesocoti avertizările
00:30
and make one very specific forecast.
și voi face o predicție foarte concretă.
00:32
In the world that we are creating very quickly,
În lumea pe care o creăm cu repeziciune
00:34
we're going to see more and more things
tot mai multe lucruri
00:36
that look like science fiction,
vor părea științifico-fantastice
00:38
and fewer and fewer things that look like jobs.
și tot mai puține vor semăna cu munca de azi.
00:40
Our cars are very quickly going to start driving themselves,
Curînd automobilele se vor conduce singure,
00:43
which means we're going to need fewer truck drivers.
încît vom avea nevoie de mai puțini șoferi de camion.
00:46
We're going to hook Siri up to Watson
Vom cupla Siri cu Watson
00:48
and use that to automate a lot of the work
și vom automatiza munca
00:51
that's currently done by customer service reps
prestată de serviciile de relații cu clienții
00:53
and troubleshooters and diagnosers,
sau de personalul de depanare și diagnosticare.
00:55
and we're already taking R2D2,
Deja îl luăm pe R2D2,
00:58
painting him orange, and putting him to work
îl vopsim portocaliu și-l punem la muncă,
01:00
carrying shelves around warehouses,
la căratul rafturilor prin depozite,
01:04
which means we need a lot fewer people
încît va fi nevoie de mai puțini oameni
01:06
to be walking up and down those aisles.
care să cutreiere coridoarele.
01:08
Now, for about 200 years,
De vreo 200 de ani încoace
01:10
people have been saying exactly what I'm telling you --
lumea spune ce vă spun eu,
01:14
the age of technological unemployment is at hand —
că ne pîndește epoca șomajului tehnologic,
01:16
starting with the Luddites smashing looms in Britain
începînd cu luddiții, care zdrobeau mașinile de țesut
01:19
just about two centuries ago,
în Anglia, acum două secole.
01:22
and they have been wrong.
Lumea se înșală.
01:23
Our economies in the developed world have coasted along
În țările dezvoltate economia reușește să le ofere
01:25
on something pretty close to full employment.
aproape tuturor oamenilor locuri de muncă.
01:28
Which brings up a critical question:
Atunci apare întrebarea critică:
01:30
Why is this time different, if it really is?
de ce ar fi acum altfel, dacă chiar e altfel?
01:32
The reason it's different is that, just in the past few years,
Motivul pentru care e altfel e că, numai în ultimii ani,
01:35
our machines have started demonstrating skills
mașinile au început să manifeste calități
01:38
they have never, ever had before:
pe care nu le-au mai avut niciodată:
01:40
understanding, speaking, hearing, seeing,
de a înțelege, vorbi, auzi, vedea,
01:43
answering, writing, and they're still acquiring new skills.
răspunde, scrie, iar calitățile lor se înmulțesc.
01:46
For example, mobile humanoid robots
De exemplu, roboții umanoizi mobili
01:50
are still incredibly primitive,
sînt încă foarte primitivi,
01:53
but the research arm of the Defense Department
dar sectorul de cercetare din
Ministerul Apărării al SUA
01:55
just launched a competition
a lansat recent o competiție
01:57
to have them do things like this,
pentru a se ocupa de robotică,
01:58
and if the track record is any guide,
și dacă ne luăm după rezultatele anterioare
02:00
this competition is going to be successful.
această competiție va fi un succes.
02:02
So when I look around, I think the day is not too far off at all
Din ce văd în jur îmi dau seama că nu e departe ziua
02:05
when we're going to have androids
cînd vom avea androizi
02:08
doing a lot of the work that we are doing right now.
care vor face o bună parte din ce facem noi acum.
02:10
And we're creating a world where there is going to be
Creăm o lume în care va exista
02:13
more and more technology and fewer and fewer jobs.
tot mai multă tehnologie
și tot mai puține locuri de muncă.
02:17
It's a world that Erik Brynjolfsson and I are calling
E o lume pe care Erik Brynjolfsson
și cu mine o numim
02:21
"the new machine age."
„noua epocă a mașinilor digitale”.
02:23
The thing to keep in mind is that
De reținut că
02:24
this is absolutely great news.
avem motive de bucurie.
02:27
This is the best economic news on the planet these days.
E cea mai grozavă veste pentru
economia actuală a planetei.
02:29
Not that there's a lot of competition, right?
În vești bune, concurența e slabă, nu?
02:32
This is the best economic news we have these days
Iar economia poate fi optimistă în prezent
02:36
for two main reasons.
din două motive principale.
02:38
The first is, technological progress is what allows us
Mai întîi, progresul tehnologic ne permite
02:39
to continue this amazing recent run that we're on
să continuăm extraordinara ascensiune recentă
02:42
where output goes up over time,
în care producția crește
02:46
while at the same time, prices go down,
în timp ce prețurile scad,
02:49
and volume and quality just continue to explode.
iar volumul și calitatea sînt în continuă explozie.
02:52
Now, some people look at this and talk about
Unii cînd văd asta spun că ar fi
02:56
shallow materialism,
materialism frivol,
02:58
but that's absolutely the wrong way to look at it.
dar abordarea asta e exact pe dos.
03:00
This is abundance, which is exactly
Asta-i abundență, care e tocmai
03:02
what we want our economic system to provide.
ce vrem să ofere sistemul economic.
03:05
The second reason that the new machine age
Al doilea motiv de optimism adus de noua epocă
03:08
is such great news is that, once the androids
e că, odată ce androizii ne preiau truda,
03:11
start doing jobs, we don't have to do them anymore,
noi nu va trebui să mai muncim,
03:14
and we get freed up from drudgery and toil.
vom fi eliberați de trudă și chin.
03:17
Now, when I talk about this with my friends
Cînd vorbesc pe tema asta cu prietenii mei
03:21
in Cambridge and Silicon Valley, they say,
din Cambridge și Silicon Valey, ei îmi zic:
03:23
"Fantastic. No more drudgery, no more toil.
„Grozav. Gata truda, gata chinul.
03:25
This gives us the chance to imagine
Asta ne dă șansa de a imagina
03:27
an entirely different kind of society,
o societate cu totul diferită,
03:29
a society where the creators and the discoverers
o societate unde cei care creează, descoperă,
03:32
and the performers and the innovators
realizează și inovează
03:35
come together with their patrons and their financiers
se întîlnesc cu sponsorii și finanțatorii
03:36
to talk about issues, entertain, enlighten,
să discute, să se delecteze, să-și comunice ideile,
03:40
provoke each other."
să se stimuleze unul pe altul.”
03:43
It's a society really, that looks a lot like the TED Conference.
O societate care seamănă mult
cu o conferință TED.
03:45
And there's actually a huge amount of truth here.
E mult adevăr în asta.
03:49
We are seeing an amazing flourishing taking place.
Sub ochii noștri se produce o uimitoare înflorire.
03:52
In a world where it is just about as easy
Într-o lume în care e aproape la fel de ușor
03:55
to generate an object as it is to print a document,
să produci un obiect cît e să tipărești o hîrtie,
03:57
we have amazing new possibilities.
noile posibilități sînt uimitoare.
04:00
The people who used to be craftsmen and hobbyists
Cei care cîndva erau artizani și diletanți
04:02
are now makers, and they're responsible
acum sînt creatori și le datorăm
04:06
for massive amounts of innovation.
un număr imens de inovații.
04:08
And artists who were formerly constrained
Iar artiștii care cîndva erau îngrădiți
04:10
can now do things that were never, ever possible
acum pot face lucruri care înainte erau
04:13
for them before.
cu totul imposibile.
04:16
So this is a time of great flourishing,
Trăim deci vremuri de mare înflorire,
04:18
and the more I look around, the more convinced I become
și privind în jur devin tot mai convins
04:20
that this quote, from the physicist Freeman Dyson,
că această afirmație a fizicianului Freeman Dyson
04:23
is not hyperbole at all.
nu e deloc o hiperbolă.
04:26
This is just a plain statement of the facts.
E o simplă constatare a faptelor.
04:28
We are in the middle of an astonishing period.
Sîntem în mijlocul unei perioade uluitoare.
04:31
["Technology is a gift of God. After the gift of life it is perhaps the greatest of God's gifts. It is the mother of civilizations, of arts and of sciences." — Freeman Dyson]
[„Tehnologia e un dar de la Dumnezeu. După darul vieții e probabil cel mai mare din darurile lui Dumnezeu. E mama civilizațiilor, a artelor și a științelor.” – Freeman Dyson]
04:32
Which brings up another great question:
Astfel se ridică încă o mare întrebare:
04:33
What could possibly go wrong in this new machine age?
Ce-ar putea merge anapoda
în noua epocă a mașinilor?
04:36
Right? Great, hang up, flourish, go home.
Nu? Perfect, te distrezi, înflorești, te duci acasă.
04:39
We're going to face two really thorny sets of challenges
Ne vom lovi de două categorii de probleme spinoase
04:42
as we head deeper into the future that we're creating.
pe măsură ce construim acest viitor.
04:45
The first are economic, and they're really nicely summarized
Mai întîi probleme economice. Sînt rezumate frumos
04:48
in an apocryphal story about a back-and-forth
într-un schimb de replici, posibil inventat,
04:51
between Henry Ford II and Walter Reuther,
dintre Henry Ford II și Walter Reuther,
04:54
who was the head of the auto workers union.
care conducea sindicatul muncitorilor din companie.
04:57
They were touring one of the new modern factories,
Cei doi vizitau una din noile uzine moderne,
05:00
and Ford playfully turns to Reuther and says,
cînd Ford îi zice în glumă lui Reuther:
05:02
"Hey Walter, how are you going to get these robots
„Auzi, Walter, cum o să-i faci pe roboții ăștia
05:05
to pay union dues?"
să cotizeze la sindicat?”
05:07
And Reuther shoots back, "Hey Henry,
Iar Reuther îi răspunde: „Auzi, Henry,
05:09
how are you going to get them to buy cars?"
tu cum o să-i faci să cumpere mașini?”
05:11
Reuther's problem in that anecdote
Problema lui Reuther în istorioara asta
05:15
is that it is tough to offer your labor to an economy
e că e greu să dai de lucru într-o economie
05:18
that's full of machines,
automatizată intens,
05:22
and we see this very clearly in the statistics.
iar asta se vede clar în statistici.
05:24
If you look over the past couple decades
În ultimele cîteva decenii
05:26
at the returns to capital -- in other words, corporate profits --
cîștigurile de capital, adică profiturile firmelor,
05:29
we see them going up,
au tot crescut
05:32
and we see that they're now at an all-time high.
și au atins acum un maximum absolut.
05:34
If we look at the returns to labor, in other words
În schimb cîștigurile forței de muncă,
05:36
total wages paid out in the economy,
adică totalul salariilor din economie,
05:39
we see them at an all-time low
se află la un minimum absolut,
05:41
and heading very quickly in the opposite direction.
îndreptîndu-se vertiginos în sensul opus.
05:43
So this is clearly bad news for Reuther.
Asta e clar rău pentru Reuther.
05:46
It looks like it might be great news for Ford,
Ar părea în favoarea lui Ford,
05:48
but it's actually not. If you want to sell
dar de fapt nu e. Dacă vrei să vinzi
05:52
huge volumes of somewhat expensive goods to people,
cantități mari de bunuri relativ scumpe,
05:54
you really want a large, stable, prosperous middle class.
ai nevoie de o clasă mijlocie
numeroasă, stabilă și prosperă.
05:57
We have had one of those in America
În America avem așa ceva
06:01
for just about the entire postwar period.
începînd de după război.
06:03
But the middle class is clearly under huge threat right now.
Dar acum clasa mijlocie e în mare pericol.
06:06
We all know a lot of the statistics,
Avem multe statistici,
06:10
but just to repeat one of them,
repet una din ele:
06:12
median income in America has actually gone down
venitul mediu în America e în scădere
06:14
over the past 15 years,
în ultimii 15 ani
06:17
and we're in danger of getting trapped
și ne aflăm în pericolul de a cădea
06:18
in some vicious cycle where inequality and polarization
într-un cerc vicios în care inegalitatea și polarizarea
06:20
continue to go up over time.
continuă să crească în timp.
06:24
The societal challenges that come along
Problemele sociale care însoțesc
06:27
with that kind of inequality deserve some attention.
această inegalitate merită atenție.
06:30
There are a set of societal challenges
Unele probleme sociale
06:32
that I'm actually not that worried about,
nu mă îngrijorează,
06:34
and they're captured by images like this.
precum cele înfățișate aici.
06:36
This is not the kind of societal problem
Nu astea sînt problemele sociale
06:38
that I am concerned about.
care mă îngrijorează.
06:40
There is no shortage of dystopian visions
Nu ducem lipsă de viziuni distopice
06:42
about what happens when our machines become self-aware,
despre ce va fi cînd mașinile vor căpăta conștiință,
06:45
and they decide to rise up and coordinate attacks against us.
se vor răscula și vor organiza
atacuri împotriva noastră.
06:48
I'm going to start worrying about those
O să mă îngrijorez de asta în ziua
06:51
the day my computer becomes aware of my printer.
cînd calculatorul meu
va deveni conștient de imprimantă.
06:53
(Laughter) (Applause)
(Rîsete) (Aplauze)
06:56
So this is not the set of challenges we really need to worry about.
Nu astea sînt problemele de care
trebuie să ne îngrijorăm.
07:00
To tell you the kinds of societal challenges
Ca să vă spun ce fel de probleme sociale
07:03
that are going to come up in the new machine age,
vor apărea în noua epocă a mașinilor,
07:06
I want to tell a story about two stereotypical American workers.
vreau să vă povestesc despre
doi salariați americani reprezentativi.
07:08
And to make them really stereotypical,
Și ca să fie cu totul reprezentativi
07:12
let's make them both white guys.
hai să fie amîndoi bărbați albi.
07:13
And the first one is a college-educated
Primul e absolvent de facultate
07:15
professional, creative type, manager,
profesional, creativ, director,
07:19
engineer, doctor, lawyer, that kind of worker.
inginer, doctor, avocat sau ceva similar.
07:22
We're going to call him "Ted."
Să-l botezăm „Ted”.
07:25
He's at the top of the American middle class.
E în pătura de sus a clasei mijlocii americane.
07:28
His counterpart is not college-educated
Celălalt nu a făcut facultate
07:30
and works as a laborer, works as a clerk,
și lucrează ca muncitor sau ca funcționar,
07:33
does low-level white collar or blue collar work in the economy.
face munca de jos din economie.
07:36
We're going to call that guy "Bill."
Să-i zicem „Bill”.
07:39
And if you go back about 50 years,
Acum vreo 50 de ani
07:41
Bill and Ted were leading remarkably similar lives.
Bill și Ted trăiau în condiții foarte asemănătoare.
07:44
For example, in 1960 they were both very likely
De exemplu, în 1960 probabil amîndoi lucrau
07:47
to have full-time jobs, working at least 40 hours a week.
cu normă întreagă, cel puțin 40 de ore pe săptămînă.
07:50
But as the social researcher Charles Murray has documented,
Dar după cum a constatat sociologul Charles Murray,
07:53
as we started to automate the economy,
pe măsură ce se automatiza economia --
07:57
and 1960 is just about when computers started to be used by businesses,
prin 1960 firmele tocmai
începeau să utilizeze calculatoare --
07:59
as we started to progressively inject technology
pe măsură ce injectam tehnologia,
08:04
and automation and digital stuff into the economy,
automatizarea și digitalul în economie,
08:07
the fortunes of Bill and Ted diverged a lot.
soarta lui Bill și a lui Ted a început să difere mult.
08:09
Over this time frame, Ted has continued
Între timp Ted a lucrat în continuare
08:12
to hold a full-time job. Bill hasn't.
cu normă întreagă. Dar Bill nu.
08:14
In many cases, Bill has left the economy entirely,
În multe cazuri Bill a ieșit de tot din economie,
08:17
and Ted very rarely has.
iar Ted foarte rar.
08:21
Over time, Ted's marriage has stayed quite happy.
În timp căsnicia lui Ted a rămas fericită.
08:24
Bill's hasn't.
A lui Bill nu.
08:27
And Ted's kids have grown up in a two-parent home,
Copiii lui Ted au fost crescuți de ambii părinți,
08:29
while Bill's absolutely have not over time.
în contrast evident cu ai lui Bill.
08:32
Other ways that Bill is dropping out of society?
În ce fel mai e marginalizat Bill în societate?
08:35
He's decreased his voting in presidential elections,
A votat mai rar în alegerile prezidențiale,
08:38
and he's started to go to prison a lot more often.
a intrat mult mai des la închisoare.
08:41
So I cannot tell a happy story about these social trends,
Povestea tendințelor sociale nu e veselă
08:45
and they don't show any signs of reversing themselves.
și nu se văd semne de revenire.
08:49
They're also true no matter which ethnic group
Tendințele apar indiferent de gruparea
08:52
or demographic group we look at,
etnică sau demografică
08:55
and they're actually getting so severe
și de fapt se înrăutățesc într-atît
08:57
that they're in danger of overwhelming
încît există riscul că vor strivi
08:59
even the amazing progress we made with the Civil Rights Movement.
pînă și progresul uimitor făcut prin
mișcarea pentru drepturi civile.
09:00
And what my friends in Silicon Valley
Prietenii mei din Silicon Valley
09:04
and Cambridge are overlooking is that they're Ted.
și de la Cambridge uită că ei sînt Ted.
09:07
They're living these amazingly busy, productive lives,
Au o viață plină și productivă
09:12
and they've got all the benefits to show from that,
de undei vin și avantajele,
09:15
while Bill is leading a very different life.
dar Bill are o viață foarte diferită.
09:18
They're actually both proof of how right Voltaire was
Ted și Bil ne demonstrează că Voltaire avea dreptate
09:20
when he talked about the benefits of work,
cînd spunea că munca aduce foloase,
09:22
and the fact that it saves us from not one but three great evils.
că ne protejează de trei mari rele:
plictiseala, viciul și nevoia.
09:25
["Work saves a man from three great evils: boredom, vice and need." — Voltaire]
[„Munca ține departe de noi trei mari rele:
plictiseala, viciul și nevoia.” – Voltaire]
09:28
So with these challenges, what do we do about them?
Atunci ce facem cu problemele?
09:29
The economic playbook is surprisingly clear,
Scenariul economic e surprinzător de clar
09:32
surprisingly straightforward, in the short term especially.
și simplu, mai ales pe termen scurt.
09:35
The robots are not going to take all of our jobs in the next year or two,
Roboții nu ne vor lua locurile de muncă
în următorii doi ani,
09:38
so the classic Econ 101 playbook is going to work just fine:
deci rămîn valabile lecțiile de economie elementară:
09:41
Encourage entrepreneurship,
încurajează întreprinzătorii,
09:46
double down on infrastructure,
investește în infrastructură
09:48
and make sure we're turning out people
și ia măsuri ca învățămîntul să producă
09:50
from our educational system with the appropriate skills.
oameni cu calități corespunzătoare.
09:52
But over the longer term, if we are moving into an economy
Dar pe termen lung,
dacă ne îndreptăm spre o economie
09:55
that's heavy on technology and light on labor,
care folosește multă tehnologe
și puțină muncă manuală
09:58
and we are, then we have to consider
– și asta facem – trebuie să avem în vedere
10:01
some more radical interventions,
cîteva intervenții mai profunde,
10:04
for example, something like a guaranteed minimum income.
ca de exemplu venitul minim garantat.
10:05
Now, that's probably making some folk in this room uncomfortable,
Probabil asta vă neliniștește pe unii,
10:09
because that idea is associated with the extreme left wing
pentru că ideea e asociată cu extrema stîngă
10:12
and with fairly radical schemes for redistributing wealth.
și cu propuneri radicale
de redistribuire a avuției.
10:16
I did a little bit of research on this notion,
M-am documentat puțin asupra chestiunii
10:19
and it might calm some folk down to know that
și poate unii se vor liniști aflînd că
10:21
the idea of a net guaranteed minimum income
ideea unui venit minim garantat net
10:24
has been championed by those frothing-at-the-mouth socialists
a fost susținută de socialiști vehemenți:
10:26
Friedrich Hayek, Richard Nixon and Milton Friedman.
Friedrich Hayek, Richard Nixon și Milton Friedman.
10:30
And if you find yourself worried
Și dacă sînteți îngrijorați
10:35
that something like a guaranteed income
că o măsură ca venitul garantat
10:37
is going to stifle our drive to succeed
ne-ar sufoca dorința de succes
10:40
and make us kind of complacent,
și motivația de a vrea mai mult,
10:42
you might be interested to know that social mobility,
v-ar interesa să aflați că mobilitatea socială,
10:44
one of the things we really pride ourselves on in the United States,
cu care ne mîndrim mult în SUA,
10:47
is now lower than it is in the northern European countries
a ajuns mai mică decît în țările din nordul Europei,
10:50
that have these very generous social safety nets.
unde protecția socială e foarte generoasă.
10:53
So the economic playbook is actually pretty straightforward.
Așadar scenariul economic e simplu de fapt.
10:56
The societal one is a lot more challenging.
Cel social e mult mai problematic.
10:59
I don't know what the playbook is
Nu știu ce trebuie făcut ca Bill
11:02
for getting Bill to engage and stay engaged throughout life.
să-și dorească participarea și s-o continue toată viața.
11:04
I do know that education is a huge part of it.
Știu totuși că educația e foarte importantă.
11:08
I witnessed this firsthand.
Am simțit asta pe pielea mea.
11:11
I was a Montessori kid for the first few years of my education,
Cîțiva ani am fost la o școală de tip Montessori,
11:12
and what that education taught me
iar pedagogia de acolo m-a învățat
11:16
is that the world is an interesting place
că lumea este un loc interesant,
11:18
and my job is to go explore it.
iar rolul meu e s-o explorez.
11:20
The school stopped in third grade,
Școala s-a desființat în clasa a treia
11:22
so then I entered the public school system,
și am intrat în sistemul școlar public.
11:24
and it felt like I had been sent to the Gulag.
Parcă fusesem trimis în Gulag!
11:26
With the benefit of hindsight, I now know the job
Privind înapoi îmi dau seama că scopul
11:30
was to prepare me for life as a clerk or a laborer,
era să fiu pregătit ca funcționar sau muncitor,
11:33
but at the time it felt like the job was to kind of
dar atunci mi se părea că scopul
11:36
bore me into some submission with what was going on around me.
e să accept, din plictiseală, ce se întîmplă în jur.
11:38
We have to do better than this.
Așa ceva nu se mai poate.
11:42
We cannot keep turning out Bills.
Nu se poate să tot producem oameni ca Bill.
11:43
So we see some green shoots that things are getting better.
Dar vedem lăstarele speranței de mai bine.
11:47
We see technology deeply impacting education
Vedem ce impact profund are tehnologia în școală,
11:49
and engaging people, from our youngest learners
cum atrage lumea, de la cei mai mici învățăcei
11:52
up to our oldest ones.
pînă la cei mai bătrîni.
11:55
We see very prominent business voices telling us
Auzim voci remarcabile din economie care ne spun
11:57
we need to rethink some of the things that we've been holding dear for a while.
că trebuie să regîndim cîteva repere
de care ne-am atașat.
11:59
And we see very serious and sustained
Vedem eforturi serioase, susținute,
12:02
and data-driven efforts to understand
bazate pe date, de a înțelege
12:05
how to intervene in some of the most troubled communities that we have.
cum să intervenim în
comunitățile cu multe necazuri.
12:07
So the green shoots are out there.
Avem deci promițătoarele lăstare.
12:11
I don't want to pretend for a minute
N-am de gînd să susțin
12:13
that what we have is going to be enough.
că e suficient ce avem.
12:15
We're facing very tough challenges.
Ne stau în față probleme grele.
12:17
To give just one example, there are about five million Americans
Un exemplu: circa 5 milioane de americani
12:19
who have been unemployed for at least six months.
sînt șomeri de cel puțin 6 luni.
12:22
We're not going to fix things for them
Nu le vom rezolva problema
12:25
by sending them back to Montessori.
trimițîndu-i la o școală Montessori.
12:26
And my biggest worry is that we're creating a world
Marea mea grijă e că lumea pe care o creăm
12:28
where we're going to have glittering technologies
va dispune de tehnologii sclipitoare
12:31
embedded in kind of a shabby society
înglobate într-o societate dărăpănată,
12:33
and supported by an economy that generates inequality
sprijinite de o economie care produce inegalitate
12:36
instead of opportunity.
în loc de șansă.
12:39
But I actually don't think that's what we're going to do.
Dar de fapt nu cred că asta vom face.
12:40
I think we're going to do something a lot better
Cred că vom face ceva mult mai bun
12:43
for one very straightforward reason:
dintr-un motiv foarte simplu:
12:44
The facts are getting out there.
faptele devin cunoscute.
12:47
The realities of this new machine age
Realitățile noii epoci digitale
12:49
and the change in the economy are becoming more widely known.
și schimbarea economiei devin tot mai cunoscute.
12:51
If we wanted to accelerate that process, we could do things
Ca să accelerăm procesul am putea, de exemplu,
12:54
like have our best economists and policymakers
să-i punem pe cei mai buni
economiști și factori de decizie
12:57
play "Jeopardy!" against Watson.
să joace „Jeopardy!” împotriva lui Watson.
13:00
We could send Congress on an autonomous car road trip.
Am putea trimite membrii Congresului
să meargă cu mașini autonome.
13:02
And if we do enough of these kinds of things,
Dacă perseverăm în direcția asta
13:05
the awareness is going to sink in that things are going to be different.
vom conștientiza că lucrurile se vor schimba.
13:07
And then we're off to the races,
Atunci ne vom pune în mișcare.
13:11
because I don't believe for a second
Nici nu-mi trece prin minte
13:12
that we have forgotten how to solve tough challenges
că nu mai știm cum se rezolvă problemele grele
13:15
or that we have become too apathetic or hard-hearted to even try.
sau că am devenit prea apatici sau
nepăsători ca măcar să încercăm.
13:18
I started my talk with quotes from wordsmiths
La început am citat din doi iscusiți ai cuvintelor
13:22
who were separated by an ocean and a century.
despărțiți de un ocean și un secol.
13:24
Let me end it with words from politicians
Voi încheia cu cuvintele a doi politicieni
13:27
who were similarly distant.
la fel de îndepărtați.
13:29
Winston Churchill came to my home of MIT in 1949,
Winston Churchill ne-a vizitat la MIT în 1949
13:31
and he said, "If we are to bring the broad masses
și a spus: „Pentru a aduce masele largi
13:34
of the people in every land to the table of abundance,
de oameni de peste tot la masa abundenței
13:37
it can only be by the tireless improvement
trebuie dezvoltate neobosit
13:40
of all of our means of technical production."
toate mijloacele de producție industrială.”
13:43
Abraham Lincoln realized there was one other ingredient.
Abraham Lincoln și-a dat seama
că mai trebuie un ingredient.
13:46
He said, "I am a firm believer in the people.
A spus: „Am mare încredere în oameni.
13:49
If given the truth, they can be depended upon
Dacă li se dă adevărul, li se poate încredința
13:52
to meet any national crisis.
depășirea oricărei crize naționale.
13:54
The great point is to give them the plain facts."
Esențialul e să li se dea adevărul gol-goluț.”
13:57
So the optimistic note, great point that I want to leave you with
Vreau să vă las cu un gînd optimist,
ideea importantă este
13:59
is that the plain facts of the machine age are becoming clear,
că adevărul gol-goluț al epocii digitale
devine tot mai limpede
14:02
and I have every confidence that we're going to use them
și am mare încredere că ne va fi de folos
14:06
to chart a good course into the challenging,
în a trasa bine drumul spre economia provocatoare
14:08
abundant economy that we're creating.
dar abundentă pe care o creăm.
14:11
Thank you very much.
Vă mulțumesc.
14:14
(Applause)
(Aplauze)
14:15
Translated by Adrian Dobroiu
Reviewed by Ariana Bleau Lugo

▲Back to top

About the speaker:

Andrew McAfee - Management theorist
Andrew McAfee studies how information technology affects businesses and society.

Why you should listen

Andrew McAfee studies the ways that information technology (IT) affects businesses, business as a whole, and the larger society. His research investigates how IT changes the way companies perform, organize themselves and compete. At a higher level, his work also investigates how computerization affects competition, society, the economy and the workforce.

He's a principal research scientist at the Center for Digital Business at the MIT Sloan School of Management. His books include Enterprise 2.0 and Race Against the Machine (with Erik Brynjolfsson). Read more on his blog.

 

More profile about the speaker
Andrew McAfee | Speaker | TED.com