English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Andrew McAfee: What will future jobs look like?

اندرو مک افی: شغل های آینده چگونه خواهند بود؟

Filmed
Views 2,142,977

اندرو مک افی اقتصاددان می‌گوید، احتمال زیاد روبات ها و کامپیوتر ها شغل‌های ما را خواهند گرفت -- یا حداقل شغل هایی که در حال حاضر وجود دارند را خواهند گرفت. در این سخنرانی آینده‌نگرانه، او شغل های آینده، و این که چگونه نسل تحصیل کرده‌ی جدید آن را کنترل خواهد کرد را بررسی خواهد کرد.

- Management theorist
Andrew McAfee studies how information technology affects businesses and society. Full bio

The writerنویسنده Georgeجورج Eliotالیوت cautionedهشدار داد us thatآن,
جرج الیوت نویسنده به ما هشدار داد،
00:12
amongدر میان allهمه formsتشکیل می دهد ofاز mistakeاشتباه,
که پیش بینی کردن از بزرگ ترین اشتباهاتی است که می توانیم مرتکب شویم.
00:15
prophesyپیشگویی is the mostاکثر gratuitousبی تفاوتی.
که پیش بینی کردن از بزرگ ترین اشتباهاتی است که می توانیم مرتکب شویم.
00:17
The personفرد thatآن weما would allهمه acknowledgeاذعان
این مرد، یوگی بارا، که همه ی ما باید قدران فعالیت های او در قرن بیستم باشیم،
00:19
as herاو 20th-centuryقرن هجدهم counterpartهمتای, Yogiیوگی Berraبرا, agreedتوافق کرد.
با نظر جرج الیوت موافق است.
00:21
Heاو saidگفت:, "It'sآن toughسخت است to makeساختن predictionsپیش بینی ها,
او می گوید: "پیشبینی کردن کار سختی است،
00:25
especiallyبه خصوص about the futureآینده."
مخصوصاً در مورد آینده."
00:27
I'mمن going to ignoreچشم پوشی theirخودشان cautionsاحتیاط
من می خواهم هشدار های آن ها را نادیده بگیرم،
00:30
and makeساختن oneیکی veryخیلی specificخاص forecastپیش بینی.
تا یک پیش بینی خیلی مهم انجام دهم.
00:32
In the worldجهان thatآن weما are creatingپدید آوردن veryخیلی quicklyبه سرعت,
در دنیایی که ما به سرعت آن را می‌سازیم،
00:34
we'reبود going to seeدیدن moreبیش and moreبیش thingsچیزها
اختراعات بیشتر و بیشتری را می‌بینیم،
00:36
thatآن lookنگاه کن like scienceعلوم پایه fictionداستان,
که دنیا را مانند داستان های علمی-تخیلی می‌کنند،
00:38
and fewerکمتر and fewerکمتر thingsچیزها thatآن lookنگاه کن like jobsشغل ها.
و تعداد شغل های باقی مانده کمتر و کمتر می‌شوند.
00:40
Ourما carsماشین ها are veryخیلی quicklyبه سرعت going to startشروع کن drivingرانندگی themselvesخودشان,
ماشین های ما کم کم دارند به سیستم راننده‌ی خودکار مجهز می‌شوند،
00:43
whichکه meansبه معنای we'reبود going to needنیاز fewerکمتر truckکامیون driversرانندگان.
که به این معناست که ما راننده کامیون های کمتر و کمتری نیاز داریم.
00:46
We'reما هستیم going to hookقلاب Siriسیری upبالا to Watsonواتسون
ما به زودی راهنما های الکترونیکی خودکار را جایگزین راهنما های تلفنی می‌کنیم،
00:48
and useاستفاده کنید thatآن to automateاتوماتیک a lot ofاز the work
و از آن برای انجام خودکار بسیاری از کارهایی استفاده می‌کنیم که
00:51
that'sاین است currentlyدر حال حاضر doneانجام شده by customerمشتری serviceسرویس repsتکرارها
به طور متداول توسط راهنماهای خدمات مشتریان
00:53
and troubleshootersعیب یابی and diagnosersتشخیص دهندگان,
و عیب یاب ها صورت می‌گرفت،
00:55
and we'reبود alreadyقبلا takingگرفتن R2D2,
و ما روبات هایی را طراحی کرده ایم،
00:58
paintingرنگ آمیزی himبه او orangeنارنجی, and puttingقرار دادن himبه او to work
تا وسایل و قفسه ها را در انبار ها جا به جا کنند،
01:00
carryingحمل کردن shelvesقفسه aroundدور و بر warehousesانبارها,
تا وسایل و قفسه ها را در انبار ها جا به جا کنند،
01:04
whichکه meansبه معنای weما needنیاز a lot fewerکمتر peopleمردم
و این ها بدان معنی هستند که افراد خیلی کمتری برای این کار ها مورد نیاز هستند.
01:06
to be walkingپیاده روی upبالا and downپایین thoseکسانی که aislesراهروها.
و این ها بدان معنی هستند که افراد خیلی کمتری برای این کار ها مورد نیاز هستند.
01:08
Nowدر حال حاضر, for about 200 yearsسالها,
از حدود ۲۰۰ سال پیش،
01:10
peopleمردم have been sayingگفت: exactlyدقیقا whatچی I'mمن tellingگفتن youشما --
مردم همیشه دقیقاً چیزی را که امروز دارم به شما می گویم، را می‌گفتند --
01:14
the ageسن ofاز technologicalتکنولوژیکی unemploymentبیکاری is at handدست
یعنی از زمانی که تکنولوژی جایگزین فعالیت های دستی شده است --
01:16
startingراه افتادن withبا the Ludditesلودیت ها smashingفوق العاده loomsلوم ها in Britainبریتانیا
این حرکت در ۲۰۰ سال پیش از جنبش لودیسم با خرد کردن دستگاه های بافندگی در بریتانیا شروع شد،
01:19
justفقط about twoدو centuriesقرن ها agoپیش,
این حرکت در ۲۰۰ سال پیش از جنبش لودیسم با خرد کردن دستگاه های بافندگی در بریتانیا شروع شد،
01:22
and theyآنها have been wrongاشتباه.
ولی آن ها اشتباه می کردند.
01:23
Ourما economiesاقتصادها in the developedتوسعه یافته worldجهان have coastedهمسایه alongدر امتداد
اقتصاد ما در دنیای پیشرفته به سمتی می رود
01:25
on somethingیه چیزی prettyبسیار closeبستن to fullپر شده employmentاستخدام.
که وابستگی کمتری به انسان ها پیدا می کند.
01:28
Whichکدام bringsبه ارمغان می آورد upبالا a criticalبحرانی questionسوال:
در این وضعیت یک سؤال خیلی حیاتی مطرح می شود:
01:30
Whyچرا is thisاین timeزمان differentناهمسان, ifاگر itآی تی reallyواقعا is?
چرا وضعیت کنونی ما با گذشته متفاوت است؟
01:32
The reasonدلیل it'sاین است differentناهمسان is thatآن, justفقط in the pastگذشته fewتعداد کمی yearsسالها,
دلیل متفاوت بودن آن این است که، در چند سال گذشته،
01:35
ourما machinesماشین آلات have startedآغاز شده demonstratingنشان دادن skillsمهارت ها
ماشین های اختراع شده توسط انسان قابلیت هایی را از خود نشان داده اند،
01:38
theyآنها have neverهرگز, everهمیشه had beforeقبل از:
که هرگز قبلا وجود نداشته‌اند:
01:40
understandingدرك كردن, speakingصحبت كردن, hearingشنیدن, seeingدیدن,
ادراک، حرف زدن، شنیدن، دیدن،
01:43
answeringپاسخ دادن, writingنوشتن, and they'reآنها هستند stillهنوز acquiringدستیابی به newجدید skillsمهارت ها.
واکنش نشان دادن، نوشتن، و همچنان به این قابلیت ها اضافه می‌شود.
01:46
For exampleمثال, mobileسیار humanoidانسان شناسی robotsروبات ها
به طور مثال، روبات های انسان نمای متحرک
01:50
are stillهنوز incrediblyطور باور نکردنی primitiveاولیه,
هنوز خیلی مبتدی هستند،
01:53
butولی the researchپژوهش armبازو ofاز the Defenseدفاع Departmentگروه
اما بخش تحقیقات وزارت دفاع
01:55
justفقط launchedراه اندازی شد a competitionرقابت
رقابتی را در بین سازمان ها ایجاد کرده است،
01:57
to have themآنها do thingsچیزها like thisاین,
تا روبات هایی مثل این بسازند،
01:58
and ifاگر the trackمسیر recordرکورد is anyهرکی guideراهنما,
و اگر به همین منوال پیش برود،
02:00
thisاین competitionرقابت is going to be successfulموفق شدن.
این رقابت نتایج موفقیت آمیزی در پی خواهد داشت.
02:02
Soپس whenچه زمانی I lookنگاه کن aroundدور و بر, I thinkفکر the dayروز is notنه too farدور off at allهمه
وقتی من اطرافم را نگاه می کنم، چنین روزی چندان هم دور نیست
02:05
whenچه زمانی we'reبود going to have androidsاندرویدی ها
و به زودی سیستم های آندروید روی موبایل،
02:08
doing a lot ofاز the work thatآن weما are doing right nowاکنون.
بسیاری از کار هایی که در حال حاضر انجام می دهیم را برای ما انجام خواهند داد.
02:10
And we'reبود creatingپدید آوردن a worldجهان whereجایی که thereآنجا is going to be
و ما داریم جهانی را می سازیم که در آن تکنولوژی های بیشتر و بیشتر و کار های کمتر و کمتری خواهد بود.
02:13
moreبیش and moreبیش technologyتکنولوژی and fewerکمتر and fewerکمتر jobsشغل ها.
و ما داریم جهانی را می سازیم که در آن تکنولوژی های بیشتر و بیشتر و کار های کمتر و کمتری خواهد بود.
02:17
It'sآن a worldجهان thatآن Erikاریک Brynjolfssonبرین جلفسون and I are callingصدا زدن
این جهانی است که اریک بریدجولفسون (پرفسور کامپیوتر) و من به آن می‌گوییم:
02:21
"the newجدید machineدستگاه ageسن."
"عصر ماشینی جدید".
02:23
The thingچیز to keepنگاه داشتن in mindذهن is thatآن
چیزی که مهم است بدانیم این است که،
02:24
thisاین is absolutelyکاملا greatعالی newsاخبار.
این خبر بسیار خوبی است.
02:27
Thisاین is the bestبهترین economicاقتصادی newsاخبار on the planetسیاره theseاینها daysروزها.
امروزه این بهترین اتفاق اقتصادی ممکن برای ماست.
02:29
Notنه thatآن there'sوجود دارد a lot ofاز competitionرقابت, right?
تنها ایجاد رقابت بیش از حد خبر خوبی برای اقتصاد نیست. درسته؟
02:32
Thisاین is the bestبهترین economicاقتصادی newsاخبار weما have theseاینها daysروزها
این بهترین خبر اقتصادی هست که در این چند وقت می‌شنویم،
02:36
for twoدو mainاصلی reasonsدلایل.
به دو دلیل.
02:38
The firstاولین is, technologicalتکنولوژیکی progressپیش رفتن is whatچی allowsاجازه می دهد us
اولین دلیل، این که پیشرفت ما در تکنولوژی چیزی است که به ما اجازه می‌دهد
02:39
to continueادامه دهید thisاین amazingحیرت آور recentاخیر runاجرا کن thatآن we'reبود on
مسابقه ی تکنولوژیکی را که شروع کرده ایم ادامه دهیم،
02:42
whereجایی که outputخروجی goesمی رود upبالا over timeزمان,
و در حالی که کیفیت محصولات تولیدی ما بالاتر و بالاتر می‌رود،
02:46
whileدر حالی که at the sameیکسان timeزمان, pricesقیمت go downپایین,
قیمت ها پایین تر و پایین تر می‌آیند،
02:49
and volumeحجم and qualityکیفیت justفقط continueادامه دهید to explodeمنفجر شود.
و حجم تولیدات و کیفیت آن ها به صورت باورنکردنی افزایش پیدا خواهد کرد.
02:52
Nowدر حال حاضر, someبرخی از peopleمردم lookنگاه کن at thisاین and talkصحبت about
اما بعضی ها به این روند نگاه می کنند و چیزی که از آن برداشت می‌کنند،
02:56
shallowکم عمق materialismماتریالیسم,
یک نوع ماده گرایی بدون عمق هست،
02:58
butولی that'sاین است absolutelyکاملا the wrongاشتباه way to lookنگاه کن at itآی تی.
اما این دیدگاه مطمئناً اشتباه است.
03:00
Thisاین is abundanceفراوانی, whichکه is exactlyدقیقا
در حال حاضر ما در وفور محصولات هستیم،
03:02
whatچی weما want ourما economicاقتصادی systemسیستم to provideفراهم کند.
و این دقیقاً چیزی است که سیستم اقتصادی ما برای پیشرفت نیاز دارد.
03:05
The secondدومین reasonدلیل thatآن the newجدید machineدستگاه ageسن
دلیل دومی که عصر ماشینی جدید اتفاق خوبی است،
03:08
is suchچنین greatعالی newsاخبار is thatآن, onceیک بار the androidsاندرویدی ها
این است که وقتی که برنامه های آندروید شروع به انجام کار ها کنند،
03:11
startشروع کن doing jobsشغل ها, weما don'tنه have to do themآنها anymoreدیگر,
ما دیگر نیازی به انجام آن کار ها نداریم،
03:14
and weما get freedآزاد شد upبالا fromاز جانب drudgeryخشونت and toilتنش.
و ما از زحمت انجام این کار ها راحت می‌شویم.
03:17
Nowدر حال حاضر, whenچه زمانی I talkصحبت about thisاین withبا myمن friendsدوستان
اما، وقتی درباره ی این موضوعات با دوستانم در دانشگاه "کمبریج" و شرکت "سیلیکون ولی" صحبت می کنم، آن ها می‌گویند،
03:21
in Cambridgeکمبریج and Siliconسیلیکون Valleyدره, theyآنها sayگفتن,
اما، وقتی درباره ی این موضوعات با دوستانم در دانشگاه "کمبریج" و شرکت "سیلیکون ولی" صحبت می کنم، آن ها می‌گویند،
03:23
"Fantasticخارق العاده. Noنه moreبیش drudgeryخشونت, noنه moreبیش toilتنش.
"عالیه. دیگر نه زحمتی وجود دارد، و نه کار سختی.
03:25
Thisاین givesمی دهد us the chanceشانس to imagineتصور کن
این شرایط به ما موقعیتی می دهد تا جامعه ی کاملاً متفاوتی بسازیم،
03:27
an entirelyبه طور کامل differentناهمسان kindنوع ofاز societyجامعه,
این شرایط به ما موقعیتی می دهد تا جامعه ی کاملاً متفاوتی بسازیم،
03:29
a societyجامعه whereجایی که the creatorsسازندگان and the discoverersکشف کنندگان
جامعه ای که در آن پدید آورندگان و کاشفان
03:32
and the performersهنرمندان and the innovatorsنوآوران
و مجریان طرح و مبتکران
03:35
come togetherبا یکدیگر withبا theirخودشان patronsمشتریان and theirخودشان financiersسرمایه داران
با مشتریان و سرمایه گذاران خود گرد هم جمع شده اند،
03:36
to talkصحبت about issuesمسائل, entertainسرگرم, enlightenروشن کن,
تا در باره ی مسائل، علایق و جزئیات مربوط به طرح صحبت کنند،
03:40
provokeتحریک eachهر یک otherدیگر."
و یکدیگر را تحت تأثیر قرار دهند."
03:43
It'sآن a societyجامعه reallyواقعا, thatآن looksبه نظر می رسد a lot like the TEDTED Conferenceکنفرانس.
این جامعه ی آرمانی، بسیار شبیه به سخنرانی های TED است.
03:45
And there'sوجود دارد actuallyدر واقع a hugeبزرگ amountمیزان ofاز truthحقیقت hereاینجا.
و این مبحث مفاهیم عمیق تری نیز در پشت خود دارد.
03:49
Weما are seeingدیدن an amazingحیرت آور flourishingشکوفا شدن takingگرفتن placeمحل.
ما می بینیم که یک شکوفایی شگفت انگیز رخ می دهد.
03:52
In a worldجهان whereجایی که itآی تی is justفقط about as easyآسان
در دنیایی که درست کردن یک وسیله به راحتی رونویسی از یک صفحه است،
03:55
to generateتولید کنید an objectشی as itآی تی is to printچاپ a documentاسناد,
در دنیایی که درست کردن یک وسیله به راحتی رونویسی از یک صفحه است،
03:57
weما have amazingحیرت آور newجدید possibilitiesامکانات.
مسلماً ما امکانات شگفت انگیز جدیدی خواهیم داشت.
04:00
The peopleمردم whoکه used to be craftsmenصنعتگران and hobbyistsسرگرمی ها
کسانی که پیش از این صنعتگر بودند یا کاری را به صورت تفریحی انجام می دادند،
04:02
are nowاکنون makersسازندگان, and they'reآنها هستند responsibleمسئول
از این پس ایده پردازان جدید هستند، و آن ها مسئول هزاران ایده ی جدید خواهند بود.
04:06
for massiveعظیم amountsمقادیر ofاز innovationنوآوری.
از این پس ایده پردازان جدید هستند، و آن ها مسئول هزاران ایده ی جدید خواهند بود.
04:08
And artistsهنرمندان whoکه were formerlyسابق constrainedمحدود است
و هنرمندانی که پیش از این در محدودیت قرار داشتند
04:10
can nowاکنون do thingsچیزها thatآن were neverهرگز, everهمیشه possibleامکان پذیر است
بعد از این می توانند کارهایی را انجام دهند که پیش از این غیر ممکن بوده است.
04:13
for themآنها beforeقبل از.
بعد از این می توانند کارهایی را انجام دهند که پیش از این غیر ممکن بوده است.
04:16
Soپس thisاین is a timeزمان ofاز greatعالی flourishingشکوفا شدن,
این دوره، دوره ی شکوفایی بزرگ است،
04:18
and the moreبیش I lookنگاه کن aroundدور و بر, the moreبیش convincedمتقاعد I becomeتبدیل شدن به
و هر چقدر به دور و بر خودم نگاه می کنم، بیشتر متقاعد می شوم
04:20
thatآن thisاین quoteنقل قول, fromاز جانب the physicistفیزیکدان Freemanفریمن Dysonدیسون,
که این جمله ی معروف از فریمن دیسونِ فیزیکدان،
04:23
is notنه hyperboleهیپربول at allهمه.
چندان هم بی ربط نیست.
04:26
Thisاین is justفقط a plainجلگه statementبیانیه ofاز the factsحقایق.
این تنها بیان ساده ی حقیقت است.
04:28
Weما are in the middleوسط ofاز an astonishingشگفت آور periodدوره زمانی.
ما در یک دوره ی فوق العاده هستیم.
04:31
["Technologyفن آوری is a giftهدیه ofاز Godخدا. Afterپس از the giftهدیه ofاز life itآی تی is perhapsشاید the greatestبزرگترین ofاز God'sخدایا giftsهدیه. Itآن is the motherمادر ofاز civilizationsتمدن ها, ofاز artsهنر and ofاز sciencesعلوم." — Freemanفریمن Dysonدیسون]
["تکنولوژی هدیه‌ی خداوند است. بعد از هدیه زندگی، شاید این بزرگ ترین هدیه‌ی خداوند است. تکنولوژی مادر تمدن، هنر و دانش است." -- فریمن دایسون]
04:32
Whichکدام bringsبه ارمغان می آورد upبالا anotherیکی دیگر greatعالی questionسوال:
که این جمله سؤال بزرگتری را در پی خود دارد:
04:33
Whatچه چیز could possiblyاحتمالا go wrongاشتباه in thisاین newجدید machineدستگاه ageسن?
چه اتفاق نامطلوبی ممکن است در این عصر ماشینی جدید رخ دهد؟
04:36
Right? Greatعالی, hangآویزان شدن upبالا, flourishشکوفا شدن, go homeخانه.
درسته؟ خوبه، این روند را متوقف کنید، شکوفا شوید، بروید به خانه تان.
04:39
We'reما هستیم going to faceصورت twoدو reallyواقعا thornyسفت و محکم setsمجموعه ها ofاز challengesچالش ها
ما هر قدر در دوره ای که با دستان خود می سازیم پیش می رویم،
04:42
as weما headسر deeperعمیق تر intoبه the futureآینده thatآن we'reبود creatingپدید آوردن.
با دو چالش عمده و اساسی رو به رو می شویم.
04:45
The firstاولین are economicاقتصادی, and they'reآنها هستند reallyواقعا nicelyبه سادگی summarizedخلاصه شده
اولین چالش اقتصادی است، که به طور خیلی خلاصه
04:48
in an apocryphalچرت زدن storyداستان about a back-and-forthعقب و جلو
در یک داستان جعلی درباره ی یک بحث بین هنری فورد دوم
04:51
betweenبین Henryهنری Fordفورد IIدوم and Walterوالتر Reutherرتور,
و والتر روتر خلاصه شده است،
04:54
whoکه was the headسر ofاز the autoخودکار workersکارگران unionاتحادیه.
کسی که ریاست اتحادیه ی خودروسازان را بر عهده داشت.
04:57
Theyآنها were touringتور oneیکی ofاز the newجدید modernمدرن factoriesکارخانه ها,
آن ها داشتند یکی از کارخانه های به روزِ جدید را نشان می دادند،
05:00
and Fordفورد playfullyشجاعانه turnsچرخش to Reutherرتور and saysمی گوید,
و هنری فورد با تمسخر به روتر نگاه کرد و گفت،
05:02
"Heyآهای Walterوالتر, howچطور are youشما going to get theseاینها robotsروبات ها
"هی والتر، چطور می خواهی از این روبات ها حق عضویت در اتحادیه بگیری؟"
05:05
to payپرداخت unionاتحادیه duesهزینه ها?"
"هی والتر، چطور می خواهی از این روبات ها حق عضویت در اتحادیه بگیری؟"
05:07
And Reutherرتور shootsشاخه ها backبازگشت, "Heyآهای Henryهنری,
و روتر جواب داد، " هی هنری،
05:09
howچطور are youشما going to get themآنها to buyخرید carsماشین ها?"
چطور می خواهی به این روبات ها خودرو بفروشی؟"
05:11
Reuther'sراتر problemمسئله in thatآن anecdoteحکایت
مشکل روتر در این داستان،
05:15
is thatآن itآی تی is toughسخت است to offerپیشنهاد yourخودت laborنیروی کار to an economyاقتصاد
این است که پیشنهاد کار خدماتی شما به یک سیستم اقتصادی
05:18
that'sاین است fullپر شده ofاز machinesماشین آلات,
که تماماً با روبات ها کار می‌کند خیلی سخت است،
05:22
and weما seeدیدن thisاین veryخیلی clearlyبه وضوح in the statisticsآمار.
و ما این نتیجه را در آمارهای مختلف می‌بینیم.
05:24
Ifاگر youشما lookنگاه کن over the pastگذشته coupleزن و شوهر decadesچند دهه
اگر شما به وضعیت اقتصادی و سود شرکت ها در چند دهه ی اخیر نگاه کنید،
05:26
at the returnsبازده to capitalسرمایه، پایتخت -- in otherدیگر wordsکلمات, corporateشرکت های بزرگ profitsسود --
اگر شما به وضعیت سرمایه داران، یا سوددهی شرکت ها در چند دهه ی اخیر نگاه کنید،
05:29
weما seeدیدن themآنها going upبالا,
می‌بینید که شرایط بهتر شده است،
05:32
and weما seeدیدن thatآن they'reآنها هستند nowاکنون at an all-timeهمیشه highبالا.
و می‌بینیم که در مقایسه با سایر زمان ها در بهترین حالت قرار دارند.
05:34
Ifاگر weما lookنگاه کن at the returnsبازده to laborنیروی کار, in otherدیگر wordsکلمات
اما اگر به وضعیت کارگری، یا کل حقوق پرداخت شده در این سیستم اقتصادی نگاه کنید،
05:36
totalجمع wagesدستمزد paidپرداخت شده outبیرون in the economyاقتصاد,
اما اگر به وضعیت کارگری، یا کل حقوق پرداخت شده در این سیستم اقتصادی نگاه کنید،
05:39
weما seeدیدن themآنها at an all-timeهمیشه lowکم
می‌بینیم که در مقایسه با سایر زمان ها در بدترین وضعیت قرار دارد،
05:41
and headingعنوان veryخیلی quicklyبه سرعت in the oppositeمخالف directionجهت.
و به سرعت دارد سقوط می‌کند.
05:43
Soپس thisاین is clearlyبه وضوح badبد newsاخبار for Reutherرتور.
و این مسلماً خبر بسیار بدی برای روتر است.
05:46
Itآن looksبه نظر می رسد like itآی تی mightممکن be greatعالی newsاخبار for Fordفورد,
شاید این خبر خیلی خوبی برای فورد به نظر برسد،
05:48
butولی it'sاین است actuallyدر واقع notنه. Ifاگر youشما want to sellفروش
اما در حقیقت این طور نیست.
05:52
hugeبزرگ volumesجلد ofاز somewhatتاحدی expensiveگران goodsکالاها to peopleمردم,
اگر می‌خواهید حجم زیادی از اجناس گران قیمت را به مردم بفروشید،
05:54
youشما reallyواقعا want a largeبزرگ, stableپایدار, prosperousموفق middleوسط classکلاس.
به یک طبقه ی پر جمعیت متوسط، و در رفاه نیاز دارید.
05:57
Weما have had oneیکی ofاز thoseکسانی که in Americaآمریکا
ما چنین طبقه ای را پیش از جنگ جهانی در آمریکا داشته ایم.
06:01
for justفقط about the entireکل postwarبعد از جنگ periodدوره زمانی.
ما چنین طبقه ای را پیش از جنگ جهانی در آمریکا داشته‌ایم.
06:03
Butولی the middleوسط classکلاس is clearlyبه وضوح underزیر hugeبزرگ threatتهدید right nowاکنون.
اما حجم طبقه‌ی متوسط ما به سرعت کمتر و کمتر می‌شود.
06:06
Weما allهمه knowمی دانم a lot ofاز the statisticsآمار,
همه‌ی ما مطمئناً در مورد آمار های مختلف می‌دانیم،
06:10
butولی justفقط to repeatتکرار oneیکی ofاز themآنها,
اما می‌خواهم یکی از آن ها را بازخوانی کنم،
06:12
medianمتوسط incomeدرآمد in Americaآمریکا has actuallyدر واقع goneرفته downپایین
میانگین حقوق پرداختی در آمریکا در طی ۱۵ سال اخیر سیر نزولی داشته است،
06:14
over the pastگذشته 15 yearsسالها,
میانگین حقوق پرداختی در آمریکا در طی ۱۵ سال اخیر سیر نزولی داشته است،
06:17
and we'reبود in dangerخطر ofاز gettingگرفتن trappedبه دام افتاده
و ما داریم در نوعی چرخه‌ی نفرین شده به دام می‌افتیم،
06:18
in someبرخی از viciousشریر، بدجنس، حیوان صفت cycleچرخه whereجایی که inequalityنابرابری and polarizationقطبش
که نابرابری و قطبی شدن جامعه به دو طبقه‌ی مرفه و فقیر،
06:20
continueادامه دهید to go upبالا over timeزمان.
در طول زمان بیشتر و بیشتر می شود.
06:24
The societalاجتماعی challengesچالش ها thatآن come alongدر امتداد
باید به چالش هایی که در جامعه اتفاق می‌افتد و به نابرابری‌هایی در جامعه منجر می‌شود توجه بیشتری شود.
06:27
withبا thatآن kindنوع ofاز inequalityنابرابری deserveسزاوار someبرخی از attentionتوجه.
باید به چالش هایی که در جامعه اتفاق می‌افتد و به نابرابری‌هایی در جامعه منجر می‌شود توجه بیشتری شود.
06:30
Thereوجود are a setتنظیم ofاز societalاجتماعی challengesچالش ها
چالش‌هایی در جامعه وجود دارند
06:32
thatآن I'mمن actuallyدر واقع notنه thatآن worriedنگران about,
که من آن قدر‌ها هم در مورد آن ها نگران نیستم،
06:34
and they'reآنها هستند capturedاسیر by imagesتصاویر like thisاین.
این چالش‌ها را در تصاویری مانند این می توان دید.
06:36
Thisاین is notنه the kindنوع ofاز societalاجتماعی problemمسئله
اما این مشکلات جامعه نیست که من را نگران می‌کند.
06:38
thatآن I am concernedنگران about.
اما این مشکلات جامعه نیست که من را نگران می‌کند.
06:40
Thereوجود is noنه shortageکمبود ofاز dystopianدودویی visionsدیدگاه ها
دیدگاه های منفی درباره ی اتفاقاتی که بعد از هوشمند شدن روبات‌های ما رخ می‌دهند،
06:42
about whatچی happensاتفاق می افتد whenچه زمانی ourما machinesماشین آلات becomeتبدیل شدن به self-awareخودآگاه,
دیدگاه های منفی درباره ی اتفاقاتی که بعد از هوشمند شدن روبات‌های ما رخ می‌دهند،
06:45
and theyآنها decideتصميم گرفتن to riseبالا آمدن upبالا and coordinateهماهنگ كردن attacksحملات againstدر برابر us.
و این که در آینده آن ها برعلیه ما شورش خواهند کرد فراوان است.
06:48
I'mمن going to startشروع کن worryingنگرانی about thoseکسانی که
من کم کم دارم از روزی می ترسم که کامپیوتر من از وجود پرینترم آگاه شود.
06:51
the dayروز myمن computerکامپیوتر becomesتبدیل می شود awareمطلع ofاز myمن printerچاپگر.
من کم کم دارم از روزی می ترسم که کامپیوتر من از وجود پرینترم آگاه شود.
06:53
(Laughterخنده) (Applauseتشویق و تمجید)
(خنده ی حاضرین) (تشویق حاضرین)
06:56
Soپس thisاین is notنه the setتنظیم ofاز challengesچالش ها weما reallyواقعا needنیاز to worryنگرانی about.
بنابراین این چالشی نیست که ما به طور جدی با آن برخورد کنیم.
07:00
To tellبگو youشما the kindsانواع ofاز societalاجتماعی challengesچالش ها
در رابطه با چالش های جامعه که در دوره ی ماشینی جدید اتفاق خواهند افتاد،
07:03
thatآن are going to come upبالا in the newجدید machineدستگاه ageسن,
در رابطه با چالش های جامعه که در دوره ی ماشینی جدید اتفاق خواهند افتاد،
07:06
I want to tellبگو a storyداستان about twoدو stereotypicalکلیشه ای Americanآمریکایی workersکارگران.
می خواهم داستانی در رابطه با دو کارگر معمولی آمریکایی تعریف کنم.
07:08
And to makeساختن themآنها reallyواقعا stereotypicalکلیشه ای,
و برای این که آن ها را واقعاً معمولی جلوه دهم،
07:12
let'sبیایید makeساختن themآنها bothهر دو whiteسفید guysبچه ها.
فرض کنیم هردوی آن ها سفیدپوست هستند.
07:13
And the firstاولین oneیکی is a college-educatedکالج تحصیل کرده
اولین کارگر یک کارمند تحصیل کرده،
07:15
professionalحرفه ای, creativeخلاقانه typeتایپ کنید, managerمدیر,
حرفه ای، مبتکر، مدبّر،
07:19
engineerمهندس, doctorدکتر, lawyerوکیل, thatآن kindنوع ofاز workerکارگر.
مهندس، دکتر و حقوقدان است.
07:22
We'reما هستیم going to callزنگ زدن himبه او "Tedتد."
اسمش را می گذاریم "تد".
07:25
He'sاو at the topبالا ofاز the Americanآمریکایی middleوسط classکلاس.
او یکی از برترین افراد در طبقه ی متوسط آمریکایی است.
07:28
Hisاو counterpartهمتای is notنه college-educatedکالج تحصیل کرده
در طرف دیگر، کارگر دیگر تحصیلات بسیار پایینی دارد
07:30
and worksآثار as a laborerکارگر, worksآثار as a clerkمنشی,
و به عنوان یک کارگر یا منشی کار می کند،
07:33
does low-levelسطح پایین whiteسفید collarیقه orیا blueآبی collarیقه work in the economyاقتصاد.
و کار های سطح پایینی که یک کارگر در اقتصاد انجام م‌ دهد، شغل او است.
07:36
We'reما هستیم going to callزنگ زدن thatآن guyپسر "Billبیل."
اسم او را می گذاریم "بیل".
07:39
And ifاگر youشما go backبازگشت about 50 yearsسالها,
و اگر شما ۵۰ سال به عقب برگردید،
07:41
Billبیل and Tedتد were leadingمنتهی شدن remarkablyقابل توجه similarمشابه livesزندگی می کند.
بیل و تد پیش از این زندگی های بسیار مشابهی داشتند.
07:44
For exampleمثال, in 1960 theyآنها were bothهر دو veryخیلی likelyاحتمال دارد
به طور مثال، در سال ۱۹۶۰، هر دوی آن ها کار های تمام وقت داشتند،
07:47
to have full-timeتمام وقت jobsشغل ها, workingکار کردن at leastکمترین 40 hoursساعت ها a weekهفته.
و به طور متوسط ۴۰ ساعت درهفته کار می‌کردند.
07:50
Butولی as the socialاجتماعی researcherپژوهشگر Charlesچارلز Murrayموری has documentedثبت شده,
اما همان طور که "چارلز موری" محقق نشان داده است،
07:53
as weما startedآغاز شده to automateاتوماتیک the economyاقتصاد,
با ماشینی کردن سیستم اقتصادی،
07:57
and 1960 is justفقط about whenچه زمانی computersکامپیوترها startedآغاز شده to be used by businessesکسب و کار,
و شروع استفاده کردن از کامپیوتر ها در تجارت از سال ۱۹۶۰ به بعد،
07:59
as weما startedآغاز شده to progressivelyبه تدریج injectتزریق کنید technologyتکنولوژی
و شروع روزافزون وارد کردن تکنولوژی و سیستم های روبوتیک و دیجیتالی در اقتصاد،
08:04
and automationاتوماسیون and digitalدیجیتال stuffچیز intoبه the economyاقتصاد,
و شروع روزافزون وارد کردن تکنولوژی و سیستم های روبوتیک و دیجیتالی در اقتصاد،
08:07
the fortunesثروت ofاز Billبیل and Tedتد divergedرد شد a lot.
وضعیت اقتصادی بیل و تد خیلی از هم فاصله گرفت.
08:09
Over thisاین timeزمان frameفریم, Tedتد has continuedادامه یافت
در طی این مدت،
08:12
to holdنگه دارید a full-timeتمام وقت jobکار. Billبیل hasn'tنه.
تد همچنان یک کار تمام مدت داشته است. اما بیل نه.
08:14
In manyبسیاری casesموارد, Billبیل has left the economyاقتصاد entirelyبه طور کامل,
در بعضی موارد، سیستم اقتصادی بیل را به طور کامل کنار گذاشت،
08:17
and Tedتد veryخیلی rarelyبه ندرت has.
اما برای تد به ندرت چنین اتفاقی می‌افتد.
08:21
Over timeزمان, Ted'sتد marriageازدواج has stayedماند quiteکاملا happyخوشحال.
در این دوره، شرایط خانوادگی تد کاملاً رو به راه بوده است.
08:24
Bill'sصورتحساب hasn'tنه.
اما در مورد بیل این حرف را نمی‌توان زد.
08:27
And Ted'sتد kidsبچه ها have grownرشد کرد upبالا in a two-parentدو پدر و مادر homeخانه,
و فرزندان تد می‌توانند او را در طول سال در خانه ببینند،
08:29
whileدر حالی که Bill'sصورتحساب absolutelyکاملا have notنه over timeزمان.
در حالی که بیل بیشتر مواقع برای کار مجبور است به شهر دیگری برود.
08:32
Otherدیگر waysراه ها thatآن Billبیل is droppingافتادن outبیرون ofاز societyجامعه?
آیا مسیر دیگری باقی مانده است تا بیل را از جامعه حذف کنیم؟
08:35
He'sاو decreasedکاهش یافته hisخود votingرای دادن in presidentialریاست جمهوری electionsانتخابات,
او به ندرت در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کند،
08:38
and he'sاو هست startedآغاز شده to go to prisonزندان a lot moreبیش oftenغالبا.
و گاهی اوقات به زندان انداخته شده است.
08:41
Soپس I cannotنمی توان tellبگو a happyخوشحال storyداستان about theseاینها socialاجتماعی trendsروند,
بنابراین نمی توانیم بگوییم که در جامعه اوضاع بهتر می‌شود،
08:45
and theyآنها don'tنه showنشان بده anyهرکی signsعلائم ofاز reversingمعکوس کردن themselvesخودشان.
و دولت و اقتصاد هم به هیچ عنوان حتی وانمود نمی کنند که می خواهند این روند را برعکس کنند.
08:49
They'reآنها alsoهمچنین trueدرست است noنه matterموضوع whichکه ethnicقومی groupگروه
حتی اهمیتی ندارد که مردمی که این دو نفر در میان آنها زندگی می‌کنند،
08:52
orیا demographicجمعیت شناسی groupگروه weما lookنگاه کن at,
چه قومیت یا چه دیدگاه سیاسی دارند،
08:55
and they'reآنها هستند actuallyدر واقع gettingگرفتن soبنابراین severeشدید
و در نتیجه ی این اتفاقات نارضایتی آن ها کم کم بیشتر می‌شود،
08:57
thatآن they'reآنها هستند in dangerخطر ofاز overwhelmingغافلگیر کننده
و زندگی آنها در اثر تغییرات ناگهانی و خارق العاده ای که در حقوق شهروندی به وجود آورده ایم در خطر می‌افتد.
08:59
even the amazingحیرت آور progressپیش رفتن weما madeساخته شده withبا the Civilمدنی Rightsحقوق Movementجنبش.
و زندگی آنها در اثر تغییرات ناگهانی و خارق العاده ای که در حقوق شهروندی به وجود آورده ایم در خطر می‌افتد.
09:00
And whatچی myمن friendsدوستان in Siliconسیلیکون Valleyدره
و دوستان من در سیلیکون ولی (منطقه‌ای در کالیفرنیا که شرکتهای بزرگ کامیوتری در آن شکل گرفتند)
09:04
and Cambridgeکمبریج are overlookingمشغول نگاه کردن is thatآن they'reآنها هستند Tedتد.
و دانشگاه کمبریج شرایطی مانند تدِ داستان ما دارند.
09:07
They'reآنها livingزندگي كردن theseاینها amazinglyشگفت آور busyمشغول, productiveسازنده livesزندگی می کند,
آن ها زندگی پر مشغله و مفیدی دارند،
09:12
and they'veآنها دارند got allهمه the benefitsمنافع to showنشان بده fromاز جانب thatآن,
و البته از مزایای آن هم برخوردار می‌شوند،
09:15
whileدر حالی که Billبیل is leadingمنتهی شدن a veryخیلی differentناهمسان life.
در حالی که بیل در وضعیت کاملاً بدی به سر می‌برد.
09:18
They'reآنها actuallyدر واقع bothهر دو proofاثبات ofاز howچطور right Voltaireولتر was
هر دوی آن ها تأیید کننده ی این حرف ولتر
09:20
whenچه زمانی heاو talkedصحبت کرد about the benefitsمنافع ofاز work,
در مورد خوبی هایی که در کار وجود دارد
09:22
and the factواقعیت thatآن itآی تی savesموجب صرفه جویی در us fromاز جانب notنه oneیکی butولی threeسه greatعالی evilsشرارت.
و این حقیقت که کار ما را از سه شر بزرگ حفظ می‌کند، هستند.
09:25
["Work savesموجب صرفه جویی در a manمرد fromاز جانب threeسه greatعالی evilsشرارت: boredomخستگی, viceمعاون and needنیاز." — Voltaireولتر]
["کار انسان را از سه شر بزرگ حفظ می‌کند: کسالت، فساد و نیاز." - ولتر]
09:28
Soپس withبا theseاینها challengesچالش ها, whatچی do weما do about themآنها?
با این چالش هایی که در پیش روی ما وجود دارد، چه کار باید کرد؟
09:29
The economicاقتصادی playbookplaybook is surprisinglyشگفت آور clearروشن است,
استراتژی اقتصادی ناگهان بی پرده و رک و بی رحم شده است.
09:32
surprisinglyشگفت آور straightforwardساده, in the shortکوتاه termدوره especiallyبه خصوص.
استراتژی اقتصادی ناگهان بی پرده و رک و بی رحم شده است.
09:35
The robotsروبات ها are notنه going to take allهمه ofاز ourما jobsشغل ها in the nextبعد yearسال orیا twoدو,
روبات ها در یک یا دو سال آینده تمام شغل‌های ما را نخواهند گرفت،
09:38
soبنابراین the classicکلاسیک Econاقتصاد 101 playbookplaybook is going to work justفقط fine:
استراتژی ایکون ۱۰۱ در این شرایط به خوبی جواب می دهد:
09:41
Encourageتشويق كردن entrepreneurshipکارآفرینی,
از کارآفرینی استقبال کنید،
09:46
doubleدو برابر downپایین on infrastructureزیر ساخت,
زیربنا های اقتصادی را دو برابر کنید،
09:48
and makeساختن sureمطمئن we'reبود turningچرخش outبیرون peopleمردم
و مطمئن شوید که مردم ما به جای مشغول شدن به سیستم آموزشی
09:50
fromاز جانب ourما educationalآموزشی systemسیستم withبا the appropriateمناسب skillsمهارت ها.
مهارت‌های مورد نیاز را می‌آموزند.
09:52
Butولی over the longerطولانی تر termدوره, ifاگر weما are movingدر حال حرکت intoبه an economyاقتصاد
اما اگر در دوره ی طولانی تری، اقتصادی بسازیم
09:55
that'sاین است heavyسنگین on technologyتکنولوژی and lightسبک on laborنیروی کار,
که بیشتر با تکنولوژی کار می‌کند و کمتر به نیروی کارگر ها وابسته است،
09:58
and weما are, thenسپس weما have to considerدر نظر گرفتن
باید یک سری اقدامات بزرگ در این سیستم انجام دهیم،
10:01
someبرخی از moreبیش radicalافراطی interventionsمداخلات,
باید یک سری اقدامات بزرگ در این سیستم انجام دهیم،
10:04
for exampleمثال, somethingیه چیزی like a guaranteedتضمین minimumکمترین incomeدرآمد.
به طور مثال، قانونی مثل پرداخت حداقل حقوق تضمینی به همه.
10:05
Nowدر حال حاضر, that'sاین است probablyشاید makingساخت someبرخی از folkمردم in thisاین roomاتاق uncomfortableناراحت,
شاید این ایده به مذاق بعضی از شما خوش نیاید،
10:09
becauseزیرا thatآن ideaاندیشه is associatedهمراه withبا the extremeمفرط left wingبال
زیرا این ایده به طور افراطی سوسیالیستی است،
10:12
and withبا fairlyمنصفانه radicalافراطی schemesطرح ها for redistributingتوزیع مجدد wealthثروت.
و مضامین افراطی در زمینه ی توزیع عادلانه ی ثروت دارد.
10:16
I did a littleمقدار کمی bitبیت ofاز researchپژوهش on thisاین notionایده,
من تحقیق کوچکی درباره ی این مفهوم انجام داده ام،
10:19
and itآی تی mightممکن calmآرام someبرخی از folkمردم downپایین to knowمی دانم thatآن
و ممکن است خیال بعضی ها از بابت
10:21
the ideaاندیشه ofاز a netخالص guaranteedتضمین minimumکمترین incomeدرآمد
ایده ی پرداخت یک حداقل حقوق تضمین شده راحت شوند،
10:24
has been championedدفاع کرد by thoseکسانی که frothing-at-the-mouthفوم در دهان socialistsسوسیالیست ها
وقتی بفهمند این ایده توسط سوسیالیست های دو آتشه تأیید شده است:
10:26
Friedrichفریدریش Hayekهاکی, Richardریچارد Nixonنیکسون and Miltonمیلتون Friedmanفریدمن.
فردریک هایک، ریچارد نیکسون و میلتون فریدمن.
10:30
And ifاگر youشما findپیدا کردن yourselfخودت worriedنگران
و اگر شما می ترسید که پرداخت یک حقوق ثابت تضمینی
10:35
thatآن somethingیه چیزی like a guaranteedتضمین incomeدرآمد
و اگر شما می ترسید که پرداخت یک حقوق ثابت تضمینی
10:37
is going to stifleخفه شو ourما driveراندن to succeedموفق باش
شما را از موفقیت باز دارد
10:40
and makeساختن us kindنوع ofاز complacentاز خود راضی,
و دچار سستی کند،
10:42
youشما mightممکن be interestedعلاقه مند to knowمی دانم thatآن socialاجتماعی mobilityتحرک,
بهتر است بدانید که تحرک در جامعه
10:44
oneیکی ofاز the thingsچیزها weما reallyواقعا prideغرور ourselvesخودمان on in the Unitedیونایتد Statesایالت ها,
که یکی از چیز هایی است که ما در ایالات متحده به آن افتخار می‌کنیم،
10:47
is nowاکنون lowerپایین تر thanاز itآی تی is in the northernشمال Europeanاروپایی countriesکشورها
در حال حاضر حتی کمتر از کشور های اروپای شمالی
10:50
thatآن have theseاینها veryخیلی generousسخاوتمندانه socialاجتماعی safetyایمنی netsشبکه.
که این سیستم سخاوتمندانه‌ی امنیت اجتماعی را دارند می‌باشد.
10:53
Soپس the economicاقتصادی playbookplaybook is actuallyدر واقع prettyبسیار straightforwardساده.
استراتژی اقتصادی خیلی بی رحم شده است.
10:56
The societalاجتماعی oneیکی is a lot moreبیش challengingچالش برانگیز.
استراتژی جامعه از آن نیز چالش برانگیز تر است.
10:59
I don'tنه knowمی دانم whatچی the playbookplaybook is
من نمی دانم چه استراتژی می‌تواند کمک کند تا بیل مشغول به کار شود،
11:02
for gettingگرفتن Billبیل to engageمشغول کردن and stayاقامت کردن engagedنامزد شده throughoutدر سراسر life.
و در طول زندگی اش بی کار نشود.
11:04
I do knowمی دانم thatآن educationتحصیلات is a hugeبزرگ partبخشی ofاز itآی تی.
می‌دانم که تحصیلات بخش بزرگی از آن است.
11:08
I witnessedشاهد thisاین firsthandدست اول.
من به شخصه شاهد این بخش بوده ام.
11:11
I was a Montessoriمونتسوری kidبچه for the firstاولین fewتعداد کمی yearsسالها ofاز myمن educationتحصیلات,
من وقتی بچه بودم در چند سال اول تحصیلم در مونتسری زندگی می‌کردم،
11:12
and whatچی thatآن educationتحصیلات taughtتدریس کرد meمن
و چیزی که از دوران تحصیلم یاد گرفتم،
11:16
is thatآن the worldجهان is an interestingجالب هست placeمحل
این بود که جهان جای جالبی است
11:18
and myمن jobکار is to go exploreکاوش کنید itآی تی.
و کار من گشتن آن است.
11:20
The schoolمدرسه stoppedمتوقف شد in thirdسوم gradeمقطع تحصیلی,
مدرسه در سال سوم تحصیل من تعطیل شد،
11:22
soبنابراین thenسپس I enteredوارد شد the publicعمومی schoolمدرسه systemسیستم,
و من بعد از آن وارد یک مدرسه ی عمومی شدم،
11:24
and itآی تی feltنمد like I had been sentارسال شد to the Gulagگولاگ.
و این اتفاق مثل این بود که من به گولاگ (اردوگاه کار اجباری در شوروی سابق) فرستاده شوم.
11:26
Withبا the benefitسود ofاز hindsightادراک, I nowاکنون knowمی دانم the jobکار
اما حالا می دانم که آن دوره،
11:30
was to prepareآماده کردن meمن for life as a clerkمنشی orیا a laborerکارگر,
برای آماده کردن من برای زندگی کردن به عنوان یک کارگر یا کارمند بود،
11:33
butولی at the timeزمان itآی تی feltنمد like the jobکار was to kindنوع ofاز
اما در آن زمان این طور به نظر می‌رسید که با کار کردن
11:36
boreبذر meمن intoبه someبرخی از submissionارسال withبا whatچی was going on aroundدور و بر meمن.
دارم به طور کسالت آوری بردگی می‌کنم.
11:38
Weما have to do betterبهتر thanاز thisاین.
ما باید عملکرد بهتری داشته باشیم.
11:42
Weما cannotنمی توان keepنگاه داشتن turningچرخش outبیرون Billsصورتحساب.
ما نمی توانیم افرادی مثل "بیل" را فراموش کنیم.
11:43
Soپس weما seeدیدن someبرخی از greenسبز shootsشاخه ها thatآن thingsچیزها are gettingگرفتن betterبهتر.
اما ما می‌بینیم که نشانه هایی دیده می شود که اوضاع در حال بهتر شدن است.
11:47
Weما seeدیدن technologyتکنولوژی deeplyعمیقا impactingتأثیرگذار است educationتحصیلات
می‌بینیم که تکنولوژی با قدرت تمام تحصیلات را تحت تأثیر قرار می‌دهد
11:49
and engagingجذاب peopleمردم, fromاز جانب ourما youngestجوانترین learnersزبان آموزان
و مردم را درگیر خود می‌کند، از جوان ترین دانش آموزان تا پیر ترین آن ها.
11:52
upبالا to ourما oldestقدیمی ترین onesآنهایی که.
و مردم را درگیر خود می‌کند، از جوان ترین دانش آموزان تا پیر ترین آن ها.
11:55
Weما seeدیدن veryخیلی prominentبرجسته businessکسب و کار voicesصدای tellingگفتن us
ما می‌بینیم که شرکت‌های تجاری مشهوری به ما می‌گویند،
11:57
weما needنیاز to rethinkدوباره فکر کن someبرخی از ofاز the thingsچیزها thatآن we'veما هستیم been holdingبرگزاری dearعزیزم for a whileدر حالی که.
که باید در مورد چیزهایی که زمانی برای ما عزیز بوده اند تجدید نظر کنیم.
11:59
And weما seeدیدن veryخیلی seriousجدی and sustainedپایدار
و ما می‌بینیم تلاش های بسیار جدی و بی نظیر در این باره صورت گرفته است
12:02
and data-drivenداده ها محور effortsتلاش ها to understandفهمیدن
و ما می‌بینیم تلاش های بسیار جدی و بی نظیر در این باره صورت گرفته است
12:05
howچطور to interveneدخالت in someبرخی از ofاز the mostاکثر troubledمشکل دار communitiesجوامع thatآن weما have.
تا بفهمیم چگونه می‌توانیم جوامعی را که در بد ترین شرایط قرار دارند بهبود بخشیم.
12:07
Soپس the greenسبز shootsشاخه ها are outبیرون thereآنجا.
بنابراین فعالیت‌هایی شروع شد.
12:11
I don'tنه want to pretendوانمود کنید for a minuteدقیقه
من نمی‌خواهم وانمود کنم فعالیت‌های ما کافی است.
12:13
thatآن whatچی weما have is going to be enoughکافی.
من نمی‌خواهم وانمود کنم فعالیت‌های ما کافی است.
12:15
We'reما هستیم facingروبرو شدن veryخیلی toughسخت است challengesچالش ها.
ما با مشکلاتی بسیار جدی دست و پنجه نرم می‌کنیم.
12:17
To give justفقط oneیکی exampleمثال, thereآنجا are about fiveپنج millionمیلیون Americansآمریکایی ها
به طور مثال، حدود پنج میلیون آمریکایی هستند
12:19
whoکه have been unemployedبیکار for at leastکمترین sixشش monthsماه ها.
که در ۶ ماه گذشته را بی کار بوده اند.
12:22
We'reما هستیم notنه going to fixثابت thingsچیزها for themآنها
اگر ما آن ها را به مونتسری برگردانیم،
12:25
by sendingدر حال ارسال themآنها backبازگشت to Montessoriمونتسوری.
هیچ چیز درست نخواهد شد.
12:26
And myمن biggestبزرگترین worryنگرانی is thatآن we'reبود creatingپدید آوردن a worldجهان
و بزرگ ترین دغدغه ی من این است که ما جهانی را خلق می‌کنیم
12:28
whereجایی که we'reبود going to have glitteringپر زرق و برق technologiesفن آوری ها
که در آن تکنولوژی های شگفت انگیزی خواهیم داشت
12:31
embeddedجاسازی شده in kindنوع ofاز a shabbyخراب societyجامعه
که در میان یک جامعه ی فقیر توزیع شده اند
12:33
and supportedپشتیبانی by an economyاقتصاد thatآن generatesتولید می کند inequalityنابرابری
و توسط اقتصادی حمایت می‌شوند که به جای موقعیت، نابرابری می‌آفریند.
12:36
insteadبجای ofاز opportunityفرصت.
و توسط اقتصادی حمایت می‌شوند که به جای موقعیت، نابرابری می‌آفریند.
12:39
Butولی I actuallyدر واقع don'tنه thinkفکر that'sاین است whatچی we'reبود going to do.
اما من فکر نمی کنم که چنین اتفاقی بیفتد.
12:40
I thinkفکر we'reبود going to do somethingیه چیزی a lot betterبهتر
به نظرم ما وضع جامعه را خیلی بهتر از این خواهیم کرد،
12:43
for oneیکی veryخیلی straightforwardساده reasonدلیل:
به یک دلیل:
12:44
The factsحقایق are gettingگرفتن outبیرون thereآنجا.
حقایق در نهایت آشکار خواهند شد.
12:47
The realitiesواقعیت ها ofاز thisاین newجدید machineدستگاه ageسن
حقایق این عصر ماشینی جدید
12:49
and the changeتغییر دادن in the economyاقتصاد are becomingتبدیل شدن به moreبیش widelyبه طور گسترده ای knownشناخته شده.
و تغییرات به وجود آمده در اقتصاد بیش از پیش آشکار خواهند شد.
12:51
Ifاگر weما wanted to accelerateسرعت بخشیدن thatآن processروند, weما could do thingsچیزها
اگر می‌خواهیم این روند را سریع تر کنیم، باید کار هایی از قبیل
12:54
like have ourما bestبهترین economistsاقتصاددانان and policymakersسیاست گذاران
به کار گرفتن بهترین اقتصاد دانان و سیاستمداران انجام دهیم
12:57
playبازی "Jeopardyریشخند!" againstدر برابر Watsonواتسون.
و واتسون را سؤال پیچ کنیم.
13:00
Weما could sendارسال Congressکنگره on an autonomousخود مختار carماشین roadجاده tripسفر.
ما می توانیم یک خودروی هوشمند را به مجلس بفرستیم.
13:02
And ifاگر weما do enoughکافی ofاز theseاینها kindsانواع ofاز thingsچیزها,
و اگر ما به اندازه ی کافی فعالیت کنیم،
13:05
the awarenessاطلاع is going to sinkفرو رفتن in thatآن thingsچیزها are going to be differentناهمسان.
آگاهی مردم به حدی خواهد رسید که شرایط را عوض خواهند کرد.
13:07
And thenسپس we'reبود off to the racesمسابقات,
و بعد ما بهتر و بهتر خواهیم شد،
13:11
becauseزیرا I don'tنه believeایمان داشتن for a secondدومین
زیرا من باور نمی‌کنم
13:12
thatآن weما have forgottenفراموش شده howچطور to solveحل toughسخت است challengesچالش ها
که ما فراموش کرده باشیم چگونه مشکلات بزرگ را حل کنیم
13:15
orیا thatآن weما have becomeتبدیل شدن به too apatheticبی تفاوت orیا hard-heartedسخت دلم to even try.
یا این که آن قدر بی تفاوت یا سنگدل شده باشیم که حتی تلاشی نکنیم.
13:18
I startedآغاز شده myمن talkصحبت withبا quotesنقل قول fromاز جانب wordsmithsکلمات
من سخنرانی خودم را با جملاتی از سخندانان بزرگی
13:22
whoکه were separatedجدا از هم by an oceanاقیانوس and a centuryقرن.
که به وسیله ی اقیانوس ها و قرن ها از هم جدا بودند شروع کردم.
13:24
Let meمن endپایان itآی تی withبا wordsکلمات fromاز جانب politiciansسیاستمداران
اجازه دهید آن را با کلماتی از سیاستمدارانی که به همین شکل از هم جدا بودند پایان دهم.
13:27
whoکه were similarlyبه همین ترتیب distantدور.
اجازه دهید آن را با کلماتی از سیاستمدارانی که به همین شکل از هم جدا بودند پایان دهم.
13:29
Winstonوینستون Churchillچرچیل cameآمد to myمن homeخانه ofاز MITMIT in 1949,
وینستون چرچیل در سال ۱۹۴۹ به خانه ی من در دانشگاه MIT آمد،
13:31
and heاو saidگفت:, "Ifاگر weما are to bringآوردن the broadوسیع massesتوده ها
و گفت، "اگر ما بخواهیم حجم زیادی از مردم را
13:34
ofاز the peopleمردم in everyهرکدام landزمین to the tableجدول ofاز abundanceفراوانی,
در سرزمین های مختلف به رفاه برسانیم،
13:37
itآی تی can onlyفقط be by the tirelessخستگی ناپذیر improvementبهبود
این کار تنها با پیشرفت وقفه ناپذیر تولیدات تکنولوژیک ما میسر می‌شود."
13:40
ofاز allهمه ofاز ourما meansبه معنای ofاز technicalفنی productionتولید."
این کار تنها با پیشرفت وقفه ناپذیر تولیدات تکنولوژیک ما میسر می‌شود."
13:43
Abrahamابراهیم Lincolnلینکلن realizedمتوجه شدم thereآنجا was oneیکی otherدیگر ingredientجزء.
آبراهام لینکلن نیز به یک عامل دیگر اشاره کرد.
13:46
Heاو saidگفت:, "I am a firmشرکت believerمؤمن in the peopleمردم.
او گفت، "من مردم را باور دارم.
13:49
Ifاگر givenداده شده the truthحقیقت, theyآنها can be dependedبستگی دارد uponبر
اگر حقیقت را به آنان بگوییم، آن ها می توانند هر بحران ملی را تحمل کنند.
13:52
to meetملاقات anyهرکی nationalملی crisisبحران.
اگر حقیقت را به آنان بگوییم، آن ها می توانند هر بحران ملی را تحمل کنند.
13:54
The greatعالی pointنقطه is to give themآنها the plainجلگه factsحقایق."
بهترین کار این است که حقیقت را بی پرده به آنان بگوییم."
13:57
Soپس the optimisticخوش بینانه noteتوجه داشته باشید, greatعالی pointنقطه thatآن I want to leaveترک کردن youشما withبا
دیدگاه خوش بینانه، و چیزی که می خواهم این سخنرانی را با آن به پایان برسانم
13:59
is thatآن the plainجلگه factsحقایق ofاز the machineدستگاه ageسن are becomingتبدیل شدن به clearروشن است,
این است که حقایق بی پرده در مورد عصر ماشینی دارند واضح تر و واضح تر می شوند،
14:02
and I have everyهرکدام confidenceاعتماد به نفس thatآن we'reبود going to useاستفاده کنید themآنها
و من ایمان دارم که ما از آن ها استفاده خواهیم کرد
14:06
to chartچارت سازمانی a goodخوب courseدوره intoبه the challengingچالش برانگیز,
تا این مبحث را به چالش بکشیم،
14:08
abundantفراوان است economyاقتصاد thatآن we'reبود creatingپدید آوردن.
و اقتصادی را بسازیم که رفاه را به همه تقدیم کند.
14:11
Thankبا تشکر از youشما veryخیلی muchخیلی.
سپاسگزارم.
14:14
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق حاضرین)
14:15
Translated by Amirpouya Ghaemiyan
Reviewed by soheila Jafari

▲Back to top

About the speaker:

Andrew McAfee - Management theorist
Andrew McAfee studies how information technology affects businesses and society.

Why you should listen

Andrew McAfee studies the ways that information technology (IT) affects businesses, business as a whole, and the larger society. His research investigates how IT changes the way companies perform, organize themselves and compete. At a higher level, his work also investigates how computerization affects competition, society, the economy and the workforce.

He's a principal research scientist at the Center for Digital Business at the MIT Sloan School of Management. His books include Enterprise 2.0 and Race Against the Machine (with Erik Brynjolfsson). Read more on his blog.

 

More profile about the speaker
Andrew McAfee | Speaker | TED.com