English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Andrew McAfee: What will future jobs look like?

Άντριου Μακάφι: Πώς θα είναι η εργασία στο μέλλον;

Filmed
Views 2,142,977

Ο οικονομολόγος Άντριου Μακάφι θεωρεί ότι, ναι, πιθανώς, τα ρομπότ θα αναλάβουν τις εργασίες μας -ή τουλάχιστον τις εργασίες που ξέρουμε τώρα. Σε αυτή την διορατική ομιλία, διαβλέπει τι μορφή θα έχει η εργασία στο μέλλον και πώς πρέπει να εκπαιδευτούν οι επερχόμενες γενεές για να τις διατηρήσουν.

- Management theorist
Andrew McAfee studies how information technology affects businesses and society. Full bio

Η συγγραφέας Τζορτζ Έλιοτ μας προειδοποίησε
00:12
The writerσυγγραφέας GeorgeΓιώργος EliotEliot cautionedπροειδοποίησε us thatότι,
ότι απ' όλα τα είδη λάθους
00:15
amongαναμεταξύ allόλα formsμορφές ofτου mistakeλάθος,
η προφητεία είναι το πιο ανώφελο.
00:17
prophesyπροφητεία is the mostπλέον gratuitousχαριστικά.
Το πρόσωπο που όλοι θα αναγνωρίζαμε
00:19
The personπρόσωπο thatότι weεμείς would allόλα acknowledgeαναγνωρίζω
ως το αντίστοιχό της στον 20ο αιώνα, ο Γιόγκι Μπέρα, συμφώνησε.
00:21
as herαυτήν 20th-centuryth-αιώνα counterpartομόλογό του, YogiΓιόγκι BerraΒέρρα, agreedσύμφωνος.
Είπε: «Είναι δύσκολο να κάνει κανείς προβλέψεις,
00:25
HeΑυτός saidείπε, "It'sΈχει toughσκληρός to makeφτιαχνω, κανω predictionsΠρογνωστικά,
ιδιαίτερα για το μέλλον».
00:27
especiallyειδικά about the futureμελλοντικός."
Θα παραβλέψω τις προειδοποιήσεις τους
00:30
I'mΕίμαι going to ignoreαγνοώ theirδικα τους cautionsπροφυλάξεις
και θα κάνω μια συγκεκριμένη πρόβλεψη.
00:32
and makeφτιαχνω, κανω oneένας veryπολύ specificειδικός forecastπρόβλεψη.
Στον κόσμο που διαμορφώνουμε πολύ γρήγορα,
00:34
In the worldκόσμος thatότι weεμείς are creatingδημιουργώντας veryπολύ quicklyγρήγορα,
πρόκειται να δούμε όλο και περισσότερα πράγματα
00:36
we'reείμαστε going to seeβλέπω moreπερισσότερο and moreπερισσότερο thingsπράγματα
που μοιάζουν με επιστημονική φαντασία,
00:38
thatότι lookΚοίτα like scienceεπιστήμη fictionμυθιστόρημα,
κι όλο και λιγότερα που μοιάζουν με δουλειές.
00:40
and fewerλιγότεροι and fewerλιγότεροι thingsπράγματα thatότι lookΚοίτα like jobsθέσεις εργασίας.
Πολύ σύντομα τα αυτοκίνητά μας θα οδηγούνται μόνα τους,
00:43
OurΜας carsαυτοκίνητα are veryπολύ quicklyγρήγορα going to startαρχή drivingοδήγηση themselvesτους εαυτούς τους,
που σημαίνει ότι θα χρειαζόμαστε λιγότερους οδηγούς φορτηγών.
00:46
whichοι οποίες meansπου σημαίνει we'reείμαστε going to needχρειάζομαι fewerλιγότεροι truckφορτηγό driversπρογράμματα οδήγησης.
Θα συνδέσουμε το Siri με το Watson
00:48
We'reΕίμαστε going to hookάγκιστρο SiriΤο Siri upπάνω to WatsonWatson
και θα τα χρησιμοποιήσουμε για την αυτοματοποίηση αρκετής από την εργασία
00:51
and useχρήση thatότι to automateαυτοματοποίηση a lot ofτου the work
που γίνεται προς το παρόν από τους αντιπροσώπους των σέρβις
00:53
that'sαυτό είναι currentlyεπί του παρόντος doneΈγινε by customerπελάτης serviceυπηρεσία repsυφάσματα
και τους ανιχνευτές βλαβών και τους διαγνώστες
00:55
and troubleshootersεργαλεία αντιμετώπισης προβλημάτων and diagnosersdiagnosers,
και ήδη παίρνουμε τον R2D2,
00:58
and we'reείμαστε alreadyήδη takingλήψη R2D2,
τον βάφουμε πορτοκαλί και τον βάζουμε να δουλέψει,
01:00
paintingζωγραφική himαυτόν orangeπορτοκάλι, and puttingβάζοντας himαυτόν to work
να κουβαλά ράφια στις αποθήκες,
01:04
carryingμεταφέρουν shelvesράφια aroundγύρω warehousesαποθήκες,
πράγμα που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε πολύ λιγότερους ανθρώπους
01:06
whichοι οποίες meansπου σημαίνει weεμείς needχρειάζομαι a lot fewerλιγότεροι peopleΑνθρωποι
να πηγαινοέρχονται σε εκείνους τους διαδρόμους.
01:08
to be walkingτο περπάτημα upπάνω and downκάτω thoseεκείνοι aislesδιαδρόμους.
Τώρα, για περίπου 200 χρόνια,
01:10
NowΤώρα, for about 200 yearsχρόνια,
λέγονται τα ίδια πράγματα με όσα σας λέω
01:14
peopleΑνθρωποι have been sayingρητό exactlyακριβώς whatτι I'mΕίμαι tellingαποτελεσματικός youεσείς --
-η εποχή της τεχνολογικής ανεργίας είναι κοντά-
01:16
the ageηλικία ofτου technologicalτεχνολογικός unemploymentανεργία is at handχέρι
ξεκινώντας από τους Λουδίτες που έσπαζαν αργαλειούς στη Βρετανία
01:19
startingεκκίνηση withμε the LudditesLuddites smashingχάρμα loomsαργαλειούς in BritainΜεγάλη Βρετανία
μόλις πριν από δυο αιώνες περίπου,
01:22
justμόλις about twoδύο centuriesαιώνες agoπριν,
και είχαν άδικο.
01:23
and theyαυτοί have been wrongλανθασμένος.
Οι οικονομίες στον αναπτυγμένο κόσμο πορεύτηκαν
01:25
OurΜας economiesοικονομίες in the developedαναπτηγμένος worldκόσμος have coastedcoasted alongκατά μήκος
σε κάτι πολύ κοντά στην πλήρη απασχόληση.
01:28
on somethingκάτι prettyαρκετά closeΚοντά to fullγεμάτος employmentεργασία.
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα:
01:30
WhichΟποία bringsφέρνει upπάνω a criticalκρίσιμος questionερώτηση:
Γιατί είναι διαφορετικό αυτή τη φορά, αν πράγματι είναι;
01:32
WhyΓιατί is thisΑυτό timeχρόνος differentδιαφορετικός, ifαν itτο reallyΠραγματικά is?
Ο λόγος που είναι διαφορετικό είναι ότι μόλις τα τελευταία λίγα χρόνια
01:35
The reasonλόγος it'sτου differentδιαφορετικός is thatότι, justμόλις in the pastτο παρελθόν fewλίγοι yearsχρόνια,
τα μηχανήματά μας άρχισαν να επιδεικνύουν δεξιότητες
01:38
ourμας machinesμηχανές have startedξεκίνησε demonstratingαποδεικνύοντας skillsικανότητες
που ποτέ πριν δεν είχαν:
01:40
theyαυτοί have neverποτέ, everπάντα had beforeπριν:
καταλαβαίνουν, μιλούν, ακούν, βλέπουν,
01:43
understandingκατανόηση, speakingΟμιλία, hearingακρόαση, seeingβλέπων,
απαντούν, γράφουν και συνεχίζουν να αποκτούν νέες δεξιότητες.
01:46
answeringαπαντώντας, writingΓραφή, and they'reείναι stillακόμη acquiringαπόκτηση newνέος skillsικανότητες.
Για παράδειγμα, τα κινητά ανθρωποειδή ρομπότ
01:50
For exampleπαράδειγμα, mobileκινητό humanoidανθρωποειδές robotsρομπότ
είναι ακόμα απίστευτα πρωτόγονα,
01:53
are stillακόμη incrediblyαπίστευτα primitiveπρωτόγονος,
αλλά το τμήμα έρευνας του Υπουργείου Άμυνας
01:55
butαλλά the researchέρευνα armμπράτσο ofτου the DefenseΆμυνα DepartmentΤμήμα
μόλις ξεκίνησε έναν διαγωνισμό
01:57
justμόλις launchedξεκίνησε a competitionανταγωνισμός
όπου τα βάζει να κάνουν πράγματα σαν αυτό
01:58
to have themτους do thingsπράγματα like thisΑυτό,
κι αν είναι ενδεικτικό το ιστορικό επιδόσεων,
02:00
and ifαν the trackπίστα recordΡεκόρ is anyόποιος guideοδηγός,
αυτός ο αγώνας θα είναι επιτυχής.
02:02
thisΑυτό competitionανταγωνισμός is going to be successfulεπιτυχής.
Κοιτώντας, λοιπόν, τριγύρω, νομίζω ότι δεν απέχουμε πολύ
02:05
SoΈτσι whenπότε I lookΚοίτα aroundγύρω, I thinkνομίζω the dayημέρα is notδεν too farμακριά off at allόλα
από τη μέρα που θα έχουμε ανδροειδή
02:08
whenπότε we'reείμαστε going to have androidsανδροειδή
να κάνουν το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς που κάνουμε τώρα.
02:10
doing a lot ofτου the work thatότι weεμείς are doing right nowτώρα.
Δημιουργούμε έναν κόσμο όπου θα υπάρχει
02:13
And we'reείμαστε creatingδημιουργώντας a worldκόσμος whereπου thereεκεί is going to be
περισσότερη τεχνολογία κι όλο και λιγότερες δουλειές.
02:17
moreπερισσότερο and moreπερισσότερο technologyτεχνολογία and fewerλιγότεροι and fewerλιγότεροι jobsθέσεις εργασίας.
Ένας κόσμος που ο Ερικ Βραϊνγιόλσφον κι εγώ ονομάζουμε
02:21
It'sΈχει a worldκόσμος thatότι ErikErik BrynjolfssonBrynjolfsson and I are callingκλήση
«η νέα εποχή της μηχανής».
02:23
"the newνέος machineμηχανή ageηλικία."
Πρέπει να έχουμε κατά νου
02:24
The thingπράγμα to keepδιατήρηση in mindμυαλό is thatότι
ότι πρόκειται για σπουδαία είδηση.
02:27
thisΑυτό is absolutelyαπολύτως greatεξαιρετική newsΝέα.
Είναι η καλύτερη παγκοσμίως είδηση στον τομέα της οικονομίας αυτή τη στιγμή.
02:29
ThisΑυτό is the bestκαλύτερος economicοικονομικός newsΝέα on the planetπλανήτης theseαυτά τα daysημέρες.
Όχι ότι υπάρχει αρκετός ανταγωνισμός, σωστά;
02:32
NotΔεν thatότι there'sυπάρχει a lot ofτου competitionανταγωνισμός, right?
Είναι η καλύτερη είδηση στον τομέα της οικονομίας
02:36
ThisΑυτό is the bestκαλύτερος economicοικονομικός newsΝέα weεμείς have theseαυτά τα daysημέρες
για δυο κυρίως λόγους.
02:38
for twoδύο mainκύριος reasonsαιτιολογικό.
Ο πρώτος είναι, η τεχνολογική πρόοδος είναι αυτή που μας επιτρέπει
02:39
The firstπρώτα is, technologicalτεχνολογικός progressπρόοδος is whatτι allowsεπιτρέπει us
να συνεχίσουμε αυτόν τον εκπληκτικά πρόσφατο δρόμο όπου βρισκόμαστε,
02:42
to continueνα συνεχίσει thisΑυτό amazingφοβερο recentπρόσφατος runτρέξιμο thatότι we'reείμαστε on
όπου το αποτέλεσμα ανεβαίνει με την πάροδο του χρόνου,
02:46
whereπου outputπαραγωγή goesπηγαίνει upπάνω over timeχρόνος,
ενώ την ίδια στιγμή οι τιμές πέφτουν
02:49
whileενώ at the sameίδιο timeχρόνος, pricesτιμές go downκάτω,
κι ο όγκος και η ποιότητα συνεχίζουν να εκτινάσσονται.
02:52
and volumeΕνταση ΗΧΟΥ and qualityποιότητα justμόλις continueνα συνεχίσει to explodeεκραγεί.
Κάποιοι τα βλέπουν αυτά και μιλούν
02:56
NowΤώρα, someμερικοί peopleΑνθρωποι lookΚοίτα at thisΑυτό and talkΜΙΛΑ ρε about
για ρηχό υλισμό,
02:58
shallowαβαθής materialismυλισμός,
είναι όμως απολύτως λάθος μια τέτοια οπτική.
03:00
butαλλά that'sαυτό είναι absolutelyαπολύτως the wrongλανθασμένος way to lookΚοίτα at itτο.
Είναι αφθονία, που είναι ακριβώς
03:02
ThisΑυτό is abundanceαφθονία, whichοι οποίες is exactlyακριβώς
αυτό που επιθυμούμε το οικονομικό μας σύστημα να παρέχει.
03:05
whatτι weεμείς want ourμας economicοικονομικός systemΣύστημα to provideπρομηθεύω.
Ο δεύτερος λόγος για τον οποίον η νέα εποχή της μηχανής
03:08
The secondδεύτερος reasonλόγος thatότι the newνέος machineμηχανή ageηλικία
είναι τόσο σπουδαία είδηση είναι ότι από τη στιγμή που τα ανδροειδή
03:11
is suchτέτοιος greatεξαιρετική newsΝέα is thatότι, onceμια φορά the androidsανδροειδή
ξεκινήσουν να κάνουν δουλειές, δε χρειάζεται να τις κάνουμε εμείς πλέον
03:14
startαρχή doing jobsθέσεις εργασίας, weεμείς don'tόχι have to do themτους anymoreπια,
κι απαλασσόμαστε απ' τις αγγαρείες και τον κόπο.
03:17
and weεμείς get freedελευθέρωσε upπάνω fromαπό drudgeryαγγαρεία and toilμόχθου.
Όταν λοιπόν μιλώ για αυτά με τους φίλους μου
03:21
NowΤώρα, whenπότε I talkΜΙΛΑ ρε about thisΑυτό withμε myμου friendsοι φιλοι
στο Κέιμπριτζ και στη Σίλικον Βάλεϋ, λένε:
03:23
in CambridgeΚέμπριτζ and SiliconΠυριτίου ValleyΚοιλάδα, theyαυτοί sayλένε,
«Φανταστικό. Τέρμα η αγγαρεία και ο μόχθος.
03:25
"FantasticΦανταστική. NoΌχι moreπερισσότερο drudgeryαγγαρεία, noόχι moreπερισσότερο toilμόχθου.
Θα έχουμε ευκαιρίες να φανταστούμε
03:27
ThisΑυτό givesδίνει us the chanceευκαιρία to imagineφαντάζομαι
μια εντελώς διαφορετική κοινωνία,
03:29
an entirelyεξ ολοκλήρου differentδιαφορετικός kindείδος ofτου societyκοινωνία,
μια κοινωνία όπου οι δημιουργοί και οι εξερευνητές
03:32
a societyκοινωνία whereπου the creatorsδημιουργοί and the discoverersεξερευνητές
και οι ερμηνευτές και οι καινοτόμοι
03:35
and the performersερμηνευτές and the innovatorsκαινοτόμους
θα ενωθούν με τα αφεντικά και τους χορηγούς τους
03:36
come togetherμαζί withμε theirδικα τους patronsπροστάτες and theirδικα τους financiersχρηματοδότες
για να συζητήσουν θέματα, να διασκεδάσουν, να διαφωτιστούν,
03:40
to talkΜΙΛΑ ρε about issuesθέματα, entertainψυχαγωγήσει, enlightenδιαφωτίσει,
να υποκινήσουν αλλήλους.»
03:43
provokeπροκαλούν eachκαθε otherάλλα."
Είναι μια κοινωνία που μοιάζει στ' αλήθεια με το Συνέδριο TED.
03:45
It'sΈχει a societyκοινωνία reallyΠραγματικά, thatότι looksφαίνεται a lot like the TEDTED ConferenceΣυνέδριο.
Υπάρχει μπόλικη αλήθεια στο επιχείρημα.
03:49
And there'sυπάρχει actuallyπράγματι a hugeτεράστιος amountποσό ofτου truthαλήθεια hereεδώ.
Παρακολουθούμε μια εκπληκτική άνθηση να λαμβάνει χώρα.
03:52
WeΕμείς are seeingβλέπων an amazingφοβερο flourishingάνθηση takingλήψη placeθέση.
Σ' έναν κόσμο όπου είναι εξίσου εύκολο
03:55
In a worldκόσμος whereπου itτο is justμόλις about as easyεύκολος
να δημιουργήσεις ένα αντικείμενο όσο να εκτυπώσεις ένα έγγραφο,
03:57
to generateπαράγω an objectαντικείμενο as itτο is to printΤυπώνω a documentέγγραφο,
έχουμε εκπληκτικά νέες πιθανότητες.
04:00
weεμείς have amazingφοβερο newνέος possibilitiesδυνατότητες.
Οι άνθρωποι που τους αποκαλούσαν χειροτέχνες κι ερασιτέχνες
04:02
The peopleΑνθρωποι whoο οποίος used to be craftsmenτεχνίτες and hobbyistsχομπίστες
τώρα είναι κατασκευαστές και είναι υπεύθυνοι
04:06
are nowτώρα makersκατασκευαστές, and they'reείναι responsibleυπεύθυνος
για πάρα πολλές καινοτομίες.
04:08
for massiveογκώδης amountsποσά ofτου innovationκαινοτομία.
Καλλιτέχνες που προηγουμένως ήταν περιορισμένοι
04:10
And artistsκαλλιτέχνες whoο οποίος were formerlyπροηγουμένως constrainedπεριορισμένες
μπορούν τώρα να κάνουν πράγματα που δεν ήταν δυνατόν
04:13
can nowτώρα do thingsπράγματα thatότι were neverποτέ, everπάντα possibleδυνατόν
για εκείνους να κάνουν ποτέ πριν.
04:16
for themτους beforeπριν.
Είναι λοιπόν μια εποχή μεγάλης άνθησης
04:18
SoΈτσι thisΑυτό is a timeχρόνος ofτου greatεξαιρετική flourishingάνθηση,
κι όσο περισσότερο κοιτώ γύρω, τόσο περισσότερο πείθομαι
04:20
and the moreπερισσότερο I lookΚοίτα aroundγύρω, the moreπερισσότερο convincedπεπεισμένοι I becomeγίνομαι
ότι αυτό το απόφθεγμα, του φυσιολόγου Φρήμαν Ντάισον,
04:23
thatότι thisΑυτό quoteπαραθέτω, αναφορά, fromαπό the physicistφυσικός FreemanFreeman DysonDyson,
δεν είναι καθόλου υπερβολή.
04:26
is notδεν hyperboleυπερβολή at allόλα.
Αποτελεί απλώς διατύπωση των γεγονότων.
04:28
ThisΑυτό is justμόλις a plainπεδιάδα statementδήλωση ofτου the factsγεγονότα.
Είμαστε στο μέσον μιας εντυπωσιακής περιόδου.
04:31
WeΕμείς are in the middleΜέσης ofτου an astonishingεκπληκτικός periodπερίοδος.
(«Η τεχνολογία είναι δώρο Θεού. Μετά το δώρο της ζωής είναι ίσως το μεγαλύτερο δώρο του Θεού. Είναι η μητέρα των πολιτισμών, των τεχνών και των επιστημών.» Φρήμαν Ντάισον)
04:32
["TechnologyΤεχνολογία is a giftδώρο ofτου GodΟ Θεός. AfterΜετά από the giftδώρο ofτου life itτο is perhapsίσως the greatestμεγαλύτερη ofτου God'sΤου Θεού giftsδώρα. ItΑυτό is the motherμητέρα ofτου civilizationsπολιτισμών, ofτου artsτέχνες and ofτου sciencesεπιστήμες." — FreemanFreeman DysonDyson]
Αυτό εγείρει ακόμη ένα μεγάλο ερώτημα:
04:33
WhichΟποία bringsφέρνει upπάνω anotherαλλο greatεξαιρετική questionερώτηση:
Τι θα μπορούσε να πάει στραβά σε αυτή τη νέα εποχή της μηχανής;
04:36
WhatΤι could possiblyπιθανώς go wrongλανθασμένος in thisΑυτό newνέος machineμηχανή ageηλικία?
Σωστά; Σπουδαία, μια στιγμή, άνθηση, φύγε.
04:39
Right? GreatΜεγάλο, hangκρεμάω upπάνω, flourishκόσμημα, go homeΣπίτι.
Πρόκειται να αντιμετωπίσουμε δύο ακανθώδεις προκλήσεις
04:42
We'reΕίμαστε going to faceπρόσωπο twoδύο reallyΠραγματικά thornyακανθώδες setsσκηνικά ofτου challengesπροκλήσεις
καθώς βαδίζουμε όλο και πιο βαθιά στο μέλλον που δημιουργούμε.
04:45
as weεμείς headκεφάλι deeperβαθύτερη intoσε the futureμελλοντικός thatότι we'reείμαστε creatingδημιουργώντας.
Οι πρώτες είναι οικονομικής φύσεως και συνοψίζονται ωραία
04:48
The firstπρώτα are economicοικονομικός, and they'reείναι reallyΠραγματικά nicelyόμορφα summarizedσυνοψίζονται
σε έναν απόκρυφο διάλογο μεταξύ τους
04:51
in an apocryphalαπόκρυφα storyιστορία about a back-and-forthπίσω-και-εμπρός
ανάμεσα στον Χένρι Φορντ τον 2ο και τον Γουόλτερ Ρούθερ,
04:54
betweenμεταξύ HenryΧένρι FordFord IIII and WalterWalter ReutherReuther,
ο οποίος ήταν ο επικεφαλής του συνδικάτου των εργατών αυτοκινήτων.
04:57
whoο οποίος was the headκεφάλι ofτου the autoαυτο workersεργαζομένων unionένωση.
Έκαναν περιοδεία σε μια από τις σύγχρονες βιομηχανίες
05:00
TheyΑυτοί were touringτουριστικός oneένας ofτου the newνέος modernμοντέρνο factoriesεργοστάσια,
και ο Φορντ γυρνά περιπαιχτικά στον Ρούθερ και λέει:
05:02
and FordFord playfullyπαιχνιδιάρικα turnsστροφές to ReutherReuther and saysλέει,
«Γουόλτερ, πώς θα κάνεις αυτά τα ρομπότ να πληρώσουν
05:05
"HeyΓεια WalterWalter, howπως are youεσείς going to get theseαυτά τα robotsρομπότ
συνδικαλιστικές εισφορές;».
05:07
to payπληρωμή unionένωση duesτα τέλη?"
O Ρούθερ του ανταπαντά: «Χένρι,
05:09
And ReutherReuther shootsπυροβολεί backπίσω, "HeyΓεια HenryΧένρι,
πώς θα τα κάνεις ν' αγοράσουν αυτοκίνητα;».
05:11
howπως are youεσείς going to get themτους to buyαγορά carsαυτοκίνητα?"
Το πρόβλημα του Ρούθερ σ΄ εκείνο το ανέκδοτο
05:15
Reuther'sΤου Reuther problemπρόβλημα in thatότι anecdoteανέκδοτο
είναι ότι είναι δύσκολο να προσφέρεις εργασία σε μια οικονομία
05:18
is thatότι itτο is toughσκληρός to offerπροσφορά yourτα δικα σου laborεργασία to an economyοικονομία
που είναι γεμάτη από μηχανές
05:22
that'sαυτό είναι fullγεμάτος ofτου machinesμηχανές,
και το βλέπουμε αυτό καθαρά στις στατιστικές.
05:24
and weεμείς seeβλέπω thisΑυτό veryπολύ clearlyσαφώς in the statisticsστατιστική.
Αν ρίξετε μια ματιά τις δυο τελευταίες δεκαετίες
05:26
IfΕάν youεσείς lookΚοίτα over the pastτο παρελθόν coupleζευγάρι decadesδεκαετίες
στις επιστροφές κεφαλαίων -με άλλα λόγια, τα εταιρικά κέρδη-
05:29
at the returnsεπιστρέφει to capitalκεφάλαιο -- in otherάλλα wordsλόγια, corporateεταιρικός profitsκέρδη --
βλέπουμε ότι ανεβαίνουν,
05:32
weεμείς seeβλέπω themτους going upπάνω,
τώρα μάλιστα βρίσκονται στα υψηλότερα όλων των εποχών.
05:34
and weεμείς seeβλέπω thatότι they'reείναι nowτώρα at an all-timeόλων των εποχών highυψηλός.
Aν ρίξουμε μια ματιά στις επιστροφές εργασίας, δηλαδή
05:36
IfΕάν weεμείς lookΚοίτα at the returnsεπιστρέφει to laborεργασία, in otherάλλα wordsλόγια
στις συνολικές αμοιβές που πληρώνονται,
05:39
totalσύνολο wagesμισθοί paidεπί πληρωμή outέξω in the economyοικονομία,
βλέπουμε να είναι οι χαμηλότερες όλων των εποχών
05:41
weεμείς seeβλέπω themτους at an all-timeόλων των εποχών lowχαμηλός
και να κατευθύνονται με ταχύτητα προς την αντίθετη κατεύθυνση.
05:43
and headingεπικεφαλίδα veryπολύ quicklyγρήγορα in the oppositeαπεναντι απο directionκατεύθυνση.
Άσχημα τα νέα για τον Ρούθερ.
05:46
SoΈτσι thisΑυτό is clearlyσαφώς badκακό newsΝέα for ReutherReuther.
Μπορεί να φαίνονται καλά νέα για τον Φορντ,
05:48
ItΑυτό looksφαίνεται like itτο mightθα μπορούσε be greatεξαιρετική newsΝέα for FordFord,
αλλά δεν είναι. Αν θέλεις να πουλήσεις
05:52
butαλλά it'sτου actuallyπράγματι notδεν. IfΕάν youεσείς want to sellΠουλώ
μεγάλες ποσότητες από σχετικά ακριβά αγαθά στον κόσμο,
05:54
hugeτεράστιος volumesόγκους ofτου somewhatκάπως expensiveακριβός goodsεμπορεύματα to peopleΑνθρωποι,
χρειάζεσαι πράγματι μια μεγάλη, σταθερή, ευημερούσα μεσαία τάξη.
05:57
youεσείς reallyΠραγματικά want a largeμεγάλο, stableσταθερός, prosperousευημερούσα middleΜέσης classτάξη.
Στην Αμερική είχαμε τέτοια
06:01
WeΕμείς have had oneένας ofτου thoseεκείνοι in AmericaΑμερική
σχεδόν ολόκληρη την μεταπολεμική περίοδο.
06:03
for justμόλις about the entireολόκληρος postwarμεταπολεμικά periodπερίοδος.
Τώρα όμως η μεσαία τάξη βρίσκεται κάτω από καθεστώς απειλής.
06:06
ButΑλλά the middleΜέσης classτάξη is clearlyσαφώς underκάτω από hugeτεράστιος threatαπειλή right nowτώρα.
Ξέρουμε όλοι πολλές από τις στατιστικές,
06:10
WeΕμείς allόλα knowξέρω a lot ofτου the statisticsστατιστική,
αλλά για να επαναλάβω μια,
06:12
butαλλά justμόλις to repeatεπαναλαμβάνω oneένας ofτου themτους,
το μεσαίο εισόδημα στην Αμερική έχει στην πραγματικότητα πέσει
06:14
medianδιάμεσος incomeεισόδημα in AmericaΑμερική has actuallyπράγματι goneχαμένος downκάτω
τα τελευταία 15 χρόνια,
06:17
over the pastτο παρελθόν 15 yearsχρόνια,
και κινδυνεύουμε να παγιδευτούμε
06:18
and we'reείμαστε in dangerκίνδυνος ofτου gettingνα πάρει trappedπαγιδευμένοι
σε κάποιον φαύλο κύκλο όπου η ανισότητα και η πόλωση
06:20
in someμερικοί viciousφαύλο cycleκύκλος whereπου inequalityανισότητα and polarizationπόλωση
θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν με τον καιρό.
06:24
continueνα συνεχίσει to go upπάνω over timeχρόνος.
Οι κοινωνικές αλλαγές που έρχονται
06:27
The societalκοινωνικές challengesπροκλήσεις thatότι come alongκατά μήκος
με αυτού του είδους την ανισότητα αξίζουν κάποια προσοχή.
06:30
withμε thatότι kindείδος ofτου inequalityανισότητα deserveαξίζω someμερικοί attentionπροσοχή.
Υπάρχουν κάποιες κοινωνικές αλλαγές
06:32
ThereΕκεί are a setσειρά ofτου societalκοινωνικές challengesπροκλήσεις
που δε με ανησυχούν
06:34
thatότι I'mΕίμαι actuallyπράγματι notδεν thatότι worriedανήσυχος about,
κι αποτυπώνονται με εικόνες σαν αυτές.
06:36
and they'reείναι capturedσυλληφθεί by imagesεικόνες like thisΑυτό.
Αυτό δεν αποτελεί το είδος του κοινωνικού προβλήματος
06:38
ThisΑυτό is notδεν the kindείδος ofτου societalκοινωνικές problemπρόβλημα
που με ανησυχεί.
06:40
thatότι I am concernedενδιαφερόμενος about.
Δε μας λείπουν τα δυστοπικά οράματα
06:42
ThereΕκεί is noόχι shortageέλλειψη ofτου dystopiandystopian visionsοράματα
σχετικά με το τι θα συμβεί όταν οι μηχανές αποκτήσουν αυτοεπίγνωση
06:45
about whatτι happensσυμβαίνει whenπότε ourμας machinesμηχανές becomeγίνομαι self-awareαυτογνωσία,
κι αποφασίσουν να ξεσηκωθούν και να συντονίσουν επιθέσεις εναντίον μας.
06:48
and theyαυτοί decideαποφασίζω to riseαύξηση upπάνω and coordinateσυντεταγμένων attacksεπιθέσεις againstκατά us.
Θα αρχίσω να ανησυχώ για όλα αυτά
06:51
I'mΕίμαι going to startαρχή worryingανησυχητικό about thoseεκείνοι
την ημέρα που ο υπολογιστής μου αντιληφθεί τον εκτυπωτή μου.
06:53
the dayημέρα myμου computerυπολογιστή becomesγίνεται awareενήμερος ofτου myμου printerεκτυπωτής.
(Γέλια) (Χειροκρότημα)
06:56
(LaughterΤο γέλιο) (ApplauseΧειροκροτήματα)
Επομένως, δεν είναι αυτές οι προκλήσεις για τις οποίες πρέπει να ανησυχούμε.
07:00
SoΈτσι thisΑυτό is notδεν the setσειρά ofτου challengesπροκλήσεις weεμείς reallyΠραγματικά needχρειάζομαι to worryανησυχία about.
Για να αναφερθώ στα είδη των κοινωνικών αλλαγών
07:03
To tellλέγω youεσείς the kindsείδη ofτου societalκοινωνικές challengesπροκλήσεις
οι οποίες θα προκύψουν στη νέα εποχή των μηχανών,
07:06
thatότι are going to come upπάνω in the newνέος machineμηχανή ageηλικία,
θέλω να σας διηγηθώ μια ιστορία σχετικά με δυο στερεότυπους Αμερικανούς εργαζόμενους.
07:08
I want to tellλέγω a storyιστορία about twoδύο stereotypicalστερεοτυπικές AmericanΑμερικανική workersεργαζομένων.
Για να τους κάνω δε πραγματικά στερεότυπους,
07:12
And to makeφτιαχνω, κανω themτους reallyΠραγματικά stereotypicalστερεοτυπικές,
ας είναι και οι δυο λευκοί.
07:13
let'sας είναι makeφτιαχνω, κανω themτους bothκαι τα δυο whiteάσπρο guysπαιδιά.
Ο πρώτος λοιπόν έχει πανεπιστημιακή μόρφωση
07:15
And the firstπρώτα oneένας is a college-educatedκολέγιο-μόρφωση
επαγγελματίας, δημιουργικός, διευθυντής,
07:19
professionalεπαγγελματίας, creativeδημιουργικός typeτύπος, managerδιευθυντής,
μηχανικός, γιατρός, δικηγόρος, αυτού του είδους εργαζόμενος.
07:22
engineerμηχανικός, doctorγιατρός, lawyerδικηγόρος, thatότι kindείδος ofτου workerεργάτης.
Θα τον λέμε «Τεντ».
07:25
We'reΕίμαστε going to callκλήση himαυτόν "TedTED."
Είναι στην κορυφή της Αμερικάνικης μεσαίας τάξης.
07:28
He'sΑυτός είναι at the topμπλουζα ofτου the AmericanΑμερικανική middleΜέσης classτάξη.
Ο αντίστοιχός του δεν έχει πανεπιστημιακή μόρφωση
07:30
HisΤου counterpartομόλογό του is notδεν college-educatedκολέγιο-μόρφωση
και εργάζεται ως χειρώνακτας, εργάζεται ως υπάλληλος,
07:33
and worksεργοστάσιο as a laborerεργάτης, worksεργοστάσιο as a clerkυπάλληλος,
εκτελεί χαμηλού επιπέδου δουλειά υπαλλήλου ή εργάτη στην οικονομία.
07:36
does low-levelχαμηλού επιπέδου whiteάσπρο collarκολάρο orή blueμπλε collarκολάρο work in the economyοικονομία.
Αυτόν θα τον λέμε «Μπιλ».
07:39
We'reΕίμαστε going to callκλήση thatότι guyο τύπος "BillBill."
Αν γυρίσουμε πενήντα χρόνια πίσω,
07:41
And ifαν youεσείς go backπίσω about 50 yearsχρόνια,
ο Μπιλ κι ο Τεντ ζούσαν αξιοσημείωτα παρόμοιες ζωές.
07:44
BillBill and TedTED were leadingκύριος remarkablyσημαντικά similarπαρόμοιος livesζωή.
Για παράδειγμα, το 1960 και οι δυο ήταν πολύ πιθανό
07:47
For exampleπαράδειγμα, in 1960 theyαυτοί were bothκαι τα δυο veryπολύ likelyπιθανός
να έχουν εργασίες πλήρους απασχόλησης, να δουλεύουν
τουλάχιστον 40 ώρες την εβδομάδα.
07:50
to have full-timeπλήρης απασχόληση jobsθέσεις εργασίας, workingεργαζόμενος at leastελάχιστα 40 hoursώρες a weekεβδομάδα.
Σύμφωνα με στοιχεία που μας έδωσε ο κοινωνικός ερευνητής Τσαρλς Μάρεϊ,
07:53
ButΑλλά as the socialκοινωνικός researcherερευνητής CharlesΚάρολος MurrayMurray has documentedτεκμηριωμένη,
καθώς ξεκινήσαμε την αυτοματοποίηση της οικονομίας, το 1960 είναι περίπου
07:57
as weεμείς startedξεκίνησε to automateαυτοματοποίηση the economyοικονομία,
η εποχή που οι υπολογιστές ξεκίνησαν να χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις,
07:59
and 1960 is justμόλις about whenπότε computersΥπολογιστές startedξεκίνησε to be used by businessesεπιχειρήσεις,
καθώς λοιπόν ξεκινήσαμε προοδευτικά να εμφυσούμε τεχνολογία
08:04
as weεμείς startedξεκίνησε to progressivelyπροοδευτικά injectκάνω ένεση technologyτεχνολογία
και αυτοματοποίηση και ψηφιακά στοιχεία στην οικονομία,
08:07
and automationαυτοματισμού and digitalψηφιακό stuffυλικό intoσε the economyοικονομία,
οι μοίρες του Μπιλ και του Τεντ απέκλιναν πολύ.
08:09
the fortunesπεριουσίες ofτου BillBill and TedTED divergedαποκλίνει a lot.
Σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο Τεντ συνέχισε
08:12
Over thisΑυτό timeχρόνος frameπλαίσιο, TedTED has continuedσυνεχίζεται
να έχει δουλειά πλήρους απασχόλησης. Ο Μπιλ όχι.
08:14
to holdΚρατήστε a full-timeπλήρης απασχόληση jobδουλειά. BillBill hasn'tδεν έχει.
Σε πολλές περιπτώσεις, ο Μπιλ βγήκε από την οικονομία εντελώς,
08:17
In manyΠολλά casesπεριπτώσεις, BillBill has left the economyοικονομία entirelyεξ ολοκλήρου,
αλλά σπάνια ο Τεντ.
08:21
and TedTED veryπολύ rarelyσπάνια has.
Με το πέρασμα του χρόνου, ο γάμος του Τεντ υπήρξε ευτυχισμένος.
08:24
Over timeχρόνος, Ted'sΤου TED marriageγάμος has stayedέμεινε quiteαρκετά happyευτυχισμένος.
Του Μπιλ όχι.
08:27
Bill'sΜπιλ hasn'tδεν έχει.
Τα παιδιά του Τεντ μεγάλωσαν με δυο γονείς,
08:29
And Ted'sΤου TED kidsπαιδιά have grownκαλλιεργούνται upπάνω in a two-parentδύο γονείς homeΣπίτι,
ενώ του Μπιλ όχι.
08:32
whileενώ Bill'sΜπιλ absolutelyαπολύτως have notδεν over timeχρόνος.
Με ποιους άλλους τρόπους βρέθηκε ο Μπιλ εκτός κοινωνίας;
08:35
OtherΆλλα waysτρόπους thatότι BillBill is droppingρίψη outέξω ofτου societyκοινωνία?
Μείωσε την ψήφο του στις προεδρικές εκλογές
08:38
He'sΑυτός είναι decreasedμειωμένη hisτου votingψηφοφορία in presidentialΠροεδρικό electionsεκλογές,
και μπαινόβγαινε στη φυλακή πιο συχνά.
08:41
and he'sαυτός είναι startedξεκίνησε to go to prisonφυλακή a lot moreπερισσότερο oftenσυχνά.
Δεν μπορώ να διηγηθώ λοιπόν μια ευτυχισμένη ιστορία για αυτές τις κοινωνικές τάσεις
08:45
SoΈτσι I cannotδεν μπορώ tellλέγω a happyευτυχισμένος storyιστορία about theseαυτά τα socialκοινωνικός trendsτάσεις,
και δεν υπάρχουν σημάδια αναδίπλωσής τους.
08:49
and theyαυτοί don'tόχι showπροβολή anyόποιος signsσημάδια ofτου reversingαντιστροφή themselvesτους εαυτούς τους.
Επίσης, ισχύουν ανεξάρτητα από την εθνότητα
08:52
They'reΕίστε alsoεπίσης trueαληθής noόχι matterύλη whichοι οποίες ethnicεθνικός groupομάδα
ή τη δημογραφία της ομάδας που εξετάζουμε
08:55
orή demographicδημογραφικός groupομάδα weεμείς lookΚοίτα at,
κι αποκτούν τέτοια σοβαρότητα
08:57
and they'reείναι actuallyπράγματι gettingνα πάρει soΈτσι severeαυστηρός
που κινδυνεύουν να κυριαρχήσουν ακόμη και στην εκπληκτική πρόοδο
08:59
thatότι they'reείναι in dangerκίνδυνος ofτου overwhelmingαφόρητος
που είχαμε με την Κίνηση των Πολιτικών Δικαιωμάτων.
09:00
even the amazingφοβερο progressπρόοδος weεμείς madeέκανε withμε the CivilΑστικές RightsΔικαιώματα MovementΚίνηση.
Αυτό που παραβλέπουν οι φίλοι μου στη Σίλικον Βάλεϋ
09:04
And whatτι myμου friendsοι φιλοι in SiliconΠυριτίου ValleyΚοιλάδα
και στο Κέιμπριτζ είναι ότι αυτοί είναι ο Τεντ.
09:07
and CambridgeΚέμπριτζ are overlookingμε θέα is thatότι they'reείναι TedTED.
Διάγουν ζωές με απασχόληση, παραγωγικές ζωές
09:12
They'reΕίστε livingζωή theseαυτά τα amazinglyκαταπληκτικά busyαπασχολημένος, productiveπαραγωγικός livesζωή,
κι έχουν όλα τα προνόμια να δείξουν,
09:15
and they'veέχουν got allόλα the benefitsπλεονεκτήματα to showπροβολή fromαπό thatότι,
ενώ ο Μπιλ κάνει διαφορετική ζωή.
09:18
whileενώ BillBill is leadingκύριος a veryπολύ differentδιαφορετικός life.
Και οι δυο δικαιώνουν τον Βολταίρο
09:20
They'reΕίστε actuallyπράγματι bothκαι τα δυο proofαπόδειξη ofτου howπως right VoltaireΟ Βολταίρος was
που αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα της εργασίας
09:22
whenπότε heαυτός talkedμίλησε about the benefitsπλεονεκτήματα ofτου work,
και στο γεγονός ότι μας γλυτώνει από τρία μεγάλα δεινά.
09:25
and the factγεγονός thatότι itτο savesσώζει us fromαπό notδεν oneένας butαλλά threeτρία greatεξαιρετική evilsκακά.
(«Η εργασία γλυτώνει τον άνθρωπο από τρία μεγάλα δεινά: την πλήξη, τη φαυλότητα και την ανάγκη.» Βολταίρος)
09:28
["Work savesσώζει a manάνδρας fromαπό threeτρία greatεξαιρετική evilsκακά: boredomπλήξη, viceμέγγενη and needχρειάζομαι." — VoltaireΟ Βολταίρος]
Με αυτές λοιπόν τις προκλήσεις, τι κάνουμε;
09:29
SoΈτσι withμε theseαυτά τα challengesπροκλήσεις, whatτι do weεμείς do about themτους?
Η οικονομική στρατηγική είναι εντυπωσιακά σαφής,
09:32
The economicοικονομικός playbookPlaybook is surprisinglyαπροσδόκητα clearΣαφή,
απρόσμενα ξεκάθαρη, ιδιαίτερα βραχυπρόθεσμα.
09:35
surprisinglyαπροσδόκητα straightforwardειλικρινής, in the shortμικρός termόρος especiallyειδικά.
Τα ρομπότ δεν πρόκειται να μας πάρουν όλες τις δουλειές στο εγγύς μέλλον,
09:38
The robotsρομπότ are notδεν going to take allόλα ofτου ourμας jobsθέσεις εργασίας in the nextεπόμενος yearέτος orή twoδύο,
έτσι το κλασικό Econ 101 βιβλίο θα λειτουργεί τέλεια:
09:41
soΈτσι the classicκλασσικός EconECON 101 playbookPlaybook is going to work justμόλις fine:
Ενθαρρύνετε την επιχειρηματικότητα,
09:46
EncourageΕνθαρρύνει entrepreneurshipΕπιχειρηματικότητα,
μειώστε στο διπλάσιο τις υποδομές
09:48
doubleδιπλό downκάτω on infrastructureυποδομή,
και βεβαιωθείτε πως βγάζουμε απ' το εκπαιδευτικό μας σύστημα
09:50
and makeφτιαχνω, κανω sureσίγουρος we'reείμαστε turningστροφή outέξω peopleΑνθρωποι
ανθρώπους με τις κατάλληλες δεξιότητες.
09:52
fromαπό ourμας educationalεκπαιδευτικός systemΣύστημα withμε the appropriateκατάλληλος skillsικανότητες.
Μακροπρόθεσμα, όμως, αν οδεύουμε προς μια οικονομία
09:55
ButΑλλά over the longerμακρύτερα termόρος, ifαν weεμείς are movingκίνηση intoσε an economyοικονομία
που δίνει βαρύτητα στην τεχνολογία και ελαφρότητα στην εργασία
09:58
that'sαυτό είναι heavyβαρύς on technologyτεχνολογία and lightφως on laborεργασία,
-κι αυτό συμβαίνει- τότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη
10:01
and weεμείς are, thenέπειτα weεμείς have to considerσκεφτείτε
μερικές πιο ριζοσπαστικές παρεμβάσεις,
10:04
someμερικοί moreπερισσότερο radicalριζικό interventionsπαρεμβάσεις,
για παράδειγμα, κάτι σαν εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα.
10:05
for exampleπαράδειγμα, somethingκάτι like a guaranteedεγγυημένη minimumελάχιστο incomeεισόδημα.
Καταλαβαίνω ότι κάποιοι εδώ μέσα αισθάνονται άβολα,
10:09
NowΤώρα, that'sαυτό είναι probablyπιθανώς makingκατασκευή someμερικοί folkΛαϊκή in thisΑυτό roomδωμάτιο uncomfortableάβολος,
διότι αυτή η ιδέα συνδέεται με την άκρα αριστερά
10:12
becauseεπειδή thatότι ideaιδέα is associatedσυσχετισμένη withμε the extremeάκρο left wingπτέρυγα
και με αρκετά ριζοσπαστικά σχέδια για ανακατανομή του πλούτου.
10:16
and withμε fairlyαρκετά radicalριζικό schemesσυστήματα for redistributingανακατανομή wealthπλούτος.
Έκανα μια μικρή έρευνα πάνω σ' αυτήν την αντίληψη
10:19
I did a littleλίγο bitκομμάτι ofτου researchέρευνα on thisΑυτό notionέννοια,
και μπορεί να καλμάρει κάποιους η γνώση ότι
10:21
and itτο mightθα μπορούσε calmηρεμία someμερικοί folkΛαϊκή downκάτω to knowξέρω thatότι
την ιδέα ενός καθαρά εγγυημένου εισοδήματος
10:24
the ideaιδέα ofτου a netκαθαρά guaranteedεγγυημένη minimumελάχιστο incomeεισόδημα
την έχουν υπερασπιστεί σοσιαλιστές που αφρίζουν απ' το στόμα
10:26
has been championedο συνήγορος by thoseεκείνοι frothing-at-the-mouthΑφροί-στο-του-στόμα socialistsΟι σοσιαλιστές
όπως οι Φρίντριχ Χάγιεκ, Ρίτσαρντ Νίξον και Μίλτον Φρήντμαν.
10:30
FriedrichΦρίντριχ HayekHayek, RichardΡίτσαρντ NixonNixon and MiltonMilton FriedmanFriedman.
Αν σας προκαλεί ανησυχία
10:35
And ifαν youεσείς findεύρημα yourselfσύ ο ίδιος worriedανήσυχος
το γεγονός ότι κάτι σαν το εγγυημένο εισόδημα
10:37
thatότι somethingκάτι like a guaranteedεγγυημένη incomeεισόδημα
θα προκαλέσει αγκύλωση στην επιθυμία μας για επιτυχία
10:40
is going to stifleπνίγω ourμας driveοδηγώ to succeedπετυχαίνω
και θα μας εφησυχάσει,
10:42
and makeφτιαχνω, κανω us kindείδος ofτου complacentεφησυχάζουμε,
ίσως σας ενδιαφέρει να μάθετε ότι η κοινωνική κινητικότητα
10:44
youεσείς mightθα μπορούσε be interestedενδιαφερόμενος to knowξέρω thatότι socialκοινωνικός mobilityκινητικότητα,
-ένα από τα πράγματα για τα οποία υπερηφανευόμαστε στις ΗΠΑ-
10:47
oneένας ofτου the thingsπράγματα weεμείς reallyΠραγματικά prideυπερηφάνεια ourselvesεμείς οι ίδιοι on in the UnitedΕνωμένοι StatesΚράτη μέλη,
είναι τώρα σε χαμηλότερο επίπεδο από τις χώρες της βόρειας Ευρώπης
10:50
is nowτώρα lowerπιο χαμηλα thanαπό itτο is in the northernβόρειος EuropeanΕυρωπαϊκή countriesχώρες
που έχουν αυτά τα πολύ γενναιόδωρα δίκτυα κοινωνικής ασφάλισης.
10:53
thatότι have theseαυτά τα veryπολύ generousγενναιόδωρος socialκοινωνικός safetyασφάλεια netsδίχτυα.
Η οικονομική στρατηγική, λοιπόν, είναι πολύ ξεκάθαρη.
10:56
SoΈτσι the economicοικονομικός playbookPlaybook is actuallyπράγματι prettyαρκετά straightforwardειλικρινής.
Η κοινωνική στρατηγική είναι πολύ πιο απαιτητική.
10:59
The societalκοινωνικές oneένας is a lot moreπερισσότερο challengingπροκλητική.
Δεν ξέρω ποια είναι η στρατηγική
11:02
I don'tόχι knowξέρω whatτι the playbookPlaybook is
που θα απασχολήσει τον Μπιλ και θα τον διατηρήσει έτσι σε όλη του τη ζωή.
11:04
for gettingνα πάρει BillBill to engageαρραβωνιάζω and stayδιαμονή engagedαρραβωνιασμένος throughoutκαθόλη τη διάρκεια life.
Ξέρω σίγουρα ότι η εκπαίδευση αποτελεί μεγάλο του κομμάτι.
11:08
I do knowξέρω thatότι educationεκπαίδευση is a hugeτεράστιος partμέρος ofτου itτο.
Το ξέρω από πρώτο χέρι.
11:11
I witnessedμάρτυρες thisΑυτό firsthandαπό προσωπική πείρα.
Πήρα Μοντεσοριανή εκπαίδευση τα πρώτα μου σχολικά χρόνια
11:12
I was a MontessoriΜοντεσσόρι kidπαιδί for the firstπρώτα fewλίγοι yearsχρόνια ofτου myμου educationεκπαίδευση,
και αυτό που μου δίδαξε εκείνη η εκπαίδευση
11:16
and whatτι thatότι educationεκπαίδευση taughtδιδακτός meμου
είναι πως ο κόσμος είναι ένα ενδιαφέρον μέρος
11:18
is thatότι the worldκόσμος is an interestingενδιαφέρων placeθέση
και δουλειά μου είναι να τον εξερευνώ.
11:20
and myμου jobδουλειά is to go exploreεξερευνώ itτο.
Το σχολείο σταμάτησε στην τρίτη τάξη
11:22
The schoolσχολείο stoppedσταμάτησε in thirdτρίτος gradeΒαθμός,
και μετά μπήκα στο δημόσιο σχολικό σύστημα
11:24
soΈτσι thenέπειτα I enteredεισήχθη the publicδημόσιο schoolσχολείο systemΣύστημα,
κι ένιωσα σα να με είχαν στείλει στο Γκούλαγκ.
11:26
and itτο feltένιωσα like I had been sentΑπεσταλμένα to the GulagΓκουλάγκ.
Με το προνόμιο της πείρας, τώρα ξέρω ότι το ζήτημα ήταν
11:30
WithΜε the benefitόφελος ofτου hindsightεκ των υστέρων, I nowτώρα knowξέρω the jobδουλειά
να με προετοιμάσουν για τη δουλειά υπαλλήλου ή χειρώνακτα,
11:33
was to prepareπροετοιμασία meμου for life as a clerkυπάλληλος orή a laborerεργάτης,
11:36
butαλλά at the timeχρόνος itτο feltένιωσα like the jobδουλειά was to kindείδος ofτου
τότε όμως ένιωθα ότι η δουλειά θα με υπέτασσε σε αυτά που συνέβαιναν γύρω.
11:38
boreάντεξε meμου intoσε someμερικοί submissionυποβολή withμε whatτι was going on aroundγύρω meμου.
Πρέπει να τα καταφέρουμε καλύτερα.
11:42
WeΕμείς have to do betterκαλύτερα thanαπό thisΑυτό.
Δε μπορούμε να απορρίπτουμε συνεχώς τους Μπιλ.
11:43
WeΕμείς cannotδεν μπορώ keepδιατήρηση turningστροφή outέξω BillsΝομοσχέδια.
Έχουμε ελπιδοφόρες ενδείξεις ότι τα πράγματα βελτιώνονται.
11:47
SoΈτσι weεμείς seeβλέπω someμερικοί greenπράσινος shootsπυροβολεί thatότι thingsπράγματα are gettingνα πάρει betterκαλύτερα.
Βλέπουμε ότι η τεχνολογία έχει σημαντική επίπτωση στην εκπαίδευση
11:49
WeΕμείς seeβλέπω technologyτεχνολογία deeplyκατα ΒΑΘΟΣ impactingπου επηρεάζουν educationεκπαίδευση
και απασχολεί ανθρώπους, από τους μικρούς μαθητές μας
11:52
and engagingελκυστικός peopleΑνθρωποι, fromαπό ourμας youngestνεότερος learnersτους μαθητές
μέχρι τους μεγαλύτερους.
11:55
upπάνω to ourμας oldestπαλαιότερα onesαυτές.
Εξέχουσες φωνές των επιχειρήσεων μάς λένε ότι πρέπει
11:57
WeΕμείς seeβλέπω veryπολύ prominentπροεξέχοντα businessεπιχείρηση voicesφωνές tellingαποτελεσματικός us
να ξανασκεφτούμε μερικά πράγματα που
θεωρούσαμε πολύτιμα για κάποιο διάστημα.
11:59
weεμείς needχρειάζομαι to rethinkξανασκέφτομαι someμερικοί ofτου the thingsπράγματα thatότι we'veέχουμε been holdingκράτημα dearαγαπητός for a whileενώ.
Βλέπουμε σοβαρές και συνεχείς
12:02
And weεμείς seeβλέπω veryπολύ seriousσοβαρός and sustainedπαραπεταμένος
προσπάθειες βασισμένες σε δεδομένα για να κατανοηθούν
12:05
and data-drivenδεδομένα με γνώμονα effortsπροσπάθειες to understandκαταλαβαίνουν
τρόποι παρέμβασης σε κάποιες από τις πιο προβληματικές κοινότητες που διαθέτουμε.
12:07
howπως to interveneπαρεμβαίνω in someμερικοί ofτου the mostπλέον troubledπροβλήματα communitiesκοινότητες thatότι weεμείς have.
Οι ελπίδες λοιπόν είναι εκεί.
12:11
SoΈτσι the greenπράσινος shootsπυροβολεί are outέξω thereεκεί.
Δε διατείνομαι ότι
12:13
I don'tόχι want to pretendπροσποιούμαι for a minuteλεπτό
αυτά που διαθέτουμε πρόκειται να είναι αρκετά.
12:15
thatότι whatτι weεμείς have is going to be enoughαρκετά.
Αντιμετωπίζουμε πολύ σκληρές προκλήσεις.
12:17
We'reΕίμαστε facingαντιμέτωπος veryπολύ toughσκληρός challengesπροκλήσεις.
Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, υπάρχουν
περίπου πέντε εκατομμύρια Αμερικανών
12:19
To give justμόλις oneένας exampleπαράδειγμα, thereεκεί are about fiveπέντε millionεκατομμύριο AmericansΟι Αμερικανοί
που υπήρξαν άνεργοι για τουλάχιστον έξι μήνες.
12:22
whoο οποίος have been unemployedάνεργος for at leastελάχιστα sixέξι monthsμήνες.
Δεν πρόκειται να ρυθμίσουμε τα πράγματα για αυτούς
12:25
We'reΕίμαστε notδεν going to fixδιορθώσετε thingsπράγματα for themτους
με το να τους στείλουμε στη Μοντεσοριανή εκπαίδευση.
12:26
by sendingαποστολή themτους backπίσω to MontessoriΜοντεσσόρι.
Η μεγαλύτερη ανησυχία μου είναι ότι δημιουργούμε ένα κόσμο
12:28
And myμου biggestμέγιστος worryανησυχία is thatότι we'reείμαστε creatingδημιουργώντας a worldκόσμος
όπου θα έχουμε λαμπρές τεχνολογίες
12:31
whereπου we'reείμαστε going to have glitteringλαμπερή technologiesτεχνολογίες
ενσωματωμένες σε ακατάστατες κοινωνίες
12:33
embeddedενσωματωμένο in kindείδος ofτου a shabbyshabby societyκοινωνία
και θα υποστηρίζονται από μια οικονομία που προκαλεί ανισότητα
12:36
and supportedυποστηρίζεται by an economyοικονομία thatότι generatesδημιουργεί inequalityανισότητα
αντί για ευκαιρίες.
12:39
insteadαντι αυτου ofτου opportunityευκαιρία.
Στην πραγματικότητα δε νομίζω ότι αυτό πρόκειται να κάνουμε.
12:40
ButΑλλά I actuallyπράγματι don'tόχι thinkνομίζω that'sαυτό είναι whatτι we'reείμαστε going to do.
Νομίζω ότι θα κάνουμε κάτι πολύ καλύτερο
12:43
I thinkνομίζω we'reείμαστε going to do somethingκάτι a lot betterκαλύτερα
για τον εξής απλό λόγο:
12:44
for oneένας veryπολύ straightforwardειλικρινής reasonλόγος:
Τα γεγονότα μάς πάνε εκεί.
12:47
The factsγεγονότα are gettingνα πάρει outέξω thereεκεί.
Οι πραγματικότητες της νέας εποχής της μηχανής
12:49
The realitiesπραγματικότητα ofτου thisΑυτό newνέος machineμηχανή ageηλικία
και η αλλαγή στην οικονομία γίνονται ευρύτερα γνωστές.
12:51
and the changeαλλαγή in the economyοικονομία are becomingθελκτικός moreπερισσότερο widelyευρέως knownγνωστός.
Αν επιθυμούσαμε να επιταχύνουμε εκείνη τη διαδικασία,
θα μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα
12:54
IfΕάν weεμείς wanted to accelerateεπιταχύνω thatότι processεπεξεργάζομαι, διαδικασία, weεμείς could do thingsπράγματα
όπως να βάλουμε τους καλύτερους οικονομολόγους και διαμορφωτές πολιτικής
12:57
like have ourμας bestκαλύτερος economistsοικονομολόγους and policymakersφορείς χάραξης πολιτικής
να παίζουν «Jeopardy!» εναντίον του Watson.
13:00
playπαίζω "JeopardyΔιακινδύνευση!" againstκατά WatsonWatson.
Θα μπορούσαμε να στείλουμε το Κονγκρέσσο σε ένα αυτόνομο οδικό ταξίδι.
13:02
WeΕμείς could sendστείλετε CongressΣυνέδριο on an autonomousαυτονόμος carαυτοκίνητο roadδρόμος tripταξίδι.
Αν κάνουμε αρκετά από αυτά,
13:05
And ifαν weεμείς do enoughαρκετά ofτου theseαυτά τα kindsείδη ofτου thingsπράγματα,
η συνειδητοποίηση θα βυθιστεί στην ιδέα ότι τα πράγματα θα αλλάξουν.
13:07
the awarenessεπίγνωση is going to sinkνεροχύτης in thatότι thingsπράγματα are going to be differentδιαφορετικός.
Μετά ξεκινάμε πάλι τον αγώνα,
13:11
And thenέπειτα we'reείμαστε off to the racesαγώνες,
διότι, ούτε για ένα λεπτό δεν πιστεύω
13:12
becauseεπειδή I don'tόχι believeπιστεύω for a secondδεύτερος
ότι έχουμε ξεχάσει πώς να λύνουμε δύσκολες προκλήσεις
13:15
thatότι weεμείς have forgottenξεχασμένος howπως to solveλύσει toughσκληρός challengesπροκλήσεις
ή ότι έχουμε γίνει τόσο απαθείς ή σκληρόκαρδοι
για να μην προσπαθήσουμε καν.
13:18
orή thatότι weεμείς have becomeγίνομαι too apatheticαπαθής orή hard-heartedφωλιάζουμε to even try.
Ξεκίνησα την ομιλία μου με αποφθέγματα συγγραφέων
13:22
I startedξεκίνησε myμου talkΜΙΛΑ ρε withμε quotesεισαγωγικά fromαπό wordsmithsWordsmiths
που τους χώριζαν ένας ωκεανός κι ένας αιώνας.
13:24
whoο οποίος were separatedσε διασταση by an oceanωκεανός and a centuryαιώνας.
Επιτρέψτε μου να τελειώσω με λέξεις από πολιτικούς
13:27
Let meμου endτέλος itτο withμε wordsλόγια fromαπό politiciansπολιτικούς
με παρόμοια απόσταση μεταξύ τους.
13:29
whoο οποίος were similarlyομοίως distantμακρινός.
Ο Γουίνστον Τσόρτσιλ επισκέφθηκε το χώρο μου, το ΜΙΤ, το 1949
13:31
WinstonΟ Ουίνστον ChurchillΟ Τσώρτσιλ cameήρθε to myμου homeΣπίτι ofτου MITMIT in 1949,
και είπε: «Αν πρόκειται να φέρουμε τις μάζες
13:34
and heαυτός saidείπε, "IfΕάν weεμείς are to bringνα φερεις the broadευρύς massesμάζες
του κόσμου σε κάθε χώρα στο τραπέζι της αφθονίας,
13:37
ofτου the peopleΑνθρωποι in everyκάθε landγη to the tableτραπέζι ofτου abundanceαφθονία,
αυτό θα συμβεί μόνο με την ακάματη βελτίωση
13:40
itτο can onlyμόνο be by the tirelessακούραστος improvementβελτίωση
όλων των μέσων τεχνικής παραγωγής που διαθέτουμε».
13:43
ofτου allόλα ofτου ourμας meansπου σημαίνει ofτου technicalτεχνικός productionπαραγωγή."
Ο Αβραάμ Λίνκολν συνειδητοποίησε ότι υπήρχε ένα ακόμη συστατικό.
13:46
AbrahamΑβραάμ LincolnΛίνκολν realizedσυνειδητοποίησα thereεκεί was oneένας otherάλλα ingredientσυστατικό.
Είπε: «Πιστεύω σταθερά στους ανθρώπους.
13:49
HeΑυτός saidείπε, "I am a firmεταιρεία believerπιστός in the peopleΑνθρωποι.
Όταν τους δοθεί η αλήθεια, μπορούμε να βασιστούμε
13:52
IfΕάν givenδεδομένος the truthαλήθεια, theyαυτοί can be dependedεξαρτιόταν uponεπάνω σε
για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε εθνική κρίση.
13:54
to meetσυναντώ anyόποιος nationalεθνικός crisisκρίση.
Το σημαντικό σημείο είναι να τους δοθούν τα πραγματικά γεγονότα».
13:57
The greatεξαιρετική pointσημείο is to give themτους the plainπεδιάδα factsγεγονότα."
Η νότα αισιοδοξίας, το σημαντικό θέμα με το οποίο θα ήθελα να σας αφήσω
13:59
SoΈτσι the optimisticαισιόδοξος noteΣημείωση, greatεξαιρετική pointσημείο thatότι I want to leaveάδεια youεσείς withμε
είναι ότι τα πραγματικά γεγονότα της εποχής της μηχανής γίνονται σαφή
14:02
is thatότι the plainπεδιάδα factsγεγονότα ofτου the machineμηχανή ageηλικία are becomingθελκτικός clearΣαφή,
και είμαι πεπεισμένος ότι θα τα χρησιμοποιήσουμε
14:06
and I have everyκάθε confidenceαυτοπεποίθηση thatότι we'reείμαστε going to useχρήση themτους
για να πορευτούμε καλά στην προκλητική
14:08
to chartδιάγραμμα a goodΚαλός courseσειρά μαθημάτων intoσε the challengingπροκλητική,
αφθονούσα οικονομία που δημιουργούμε.
14:11
abundantάφθονος economyοικονομία thatότι we'reείμαστε creatingδημιουργώντας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14:14
ThankΕυχαριστούμε youεσείς veryπολύ muchπολύ.
(Χειροκρότημα)
14:15
(ApplauseΧειροκροτήματα)
Translated by Nikolaos Benias
Reviewed by Helena Galani

▲Back to top

About the speaker:

Andrew McAfee - Management theorist
Andrew McAfee studies how information technology affects businesses and society.

Why you should listen

Andrew McAfee studies the ways that information technology (IT) affects businesses, business as a whole, and the larger society. His research investigates how IT changes the way companies perform, organize themselves and compete. At a higher level, his work also investigates how computerization affects competition, society, the economy and the workforce.

He's a principal research scientist at the Center for Digital Business at the MIT Sloan School of Management. His books include Enterprise 2.0 and Race Against the Machine (with Erik Brynjolfsson). Read more on his blog.

 

More profile about the speaker
Andrew McAfee | Speaker | TED.com