English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSummit

Abigail Marsh: Why some people are more altruistic than others

Abigail Marsh: Hvorfor nogle folk er mere altruistiske end andre

Filmed:
1,894,454 views

Hvorfor udøver nogle mennesker uselviske ting, såsom at hjælpe andre, selv når de selv risikerer at stå for skud? Abigail Marsh, forsker i psykologi, studerer motivationen fra folk som udøver utrolig uselviske gerninger, som at donere en nyre til en komplet fremmed. Er deres hjerner bare anderledes?

- Psychologist
Abigail Marsh asks essential questions: If humans are evil, why do we sometimes go to extraordinary lengths to help others even at a cost to ourselves? Full bio

00:12
There's a man out there, somewhereet eller andet sted,
Der er en mand derude, et eller andet sted
som ligner skuespilleren
Idris Elba en smule,
00:14
who looksudseende a little bitbit
like the actorskuespiller IdrisIdris ElbaElba,
eller det gjorde han i hvert fald
for 20 år siden.
00:17
or at leastmindst he did 20 yearsflere år agosiden.
00:20
I don't know anything elseandet about him,
Jeg ved ikke andet om ham,
andet end at han reddede mit liv engang
00:22
exceptundtagen that he onceenkelt gang savedgemt my life
ved at sætte hans eget liv i fare.
00:24
by puttingsætte his ownegen life in dangerfare.
00:26
This man ranløb acrosset kors fourfire lanesbaner of freewayFreeway
trafficTrafik in the middlemidten of the night
Denne man løb tværs over 4 baners
trafikkeret motorvej midt om natten
00:32
to bringtage med me back to safetysikkerhed
for at bringe mig tilbage i sikkerhed
efter en bilulykke
der kunne have dræbt mig.
00:33
after a carbil accidentulykke
that could have killeddræbt me.
Og hele oplevelsen efterlod mig
selvfølgelig virkelig rystet,
00:36
And the wholehel thing
left me really shakenrystet up, obviouslynaturligvis,
men den efterlod mig også med den her
00:39
but it alsoogså left me with this
kindvenlig of burningbrænding, gnawinggnave need
brændende, gnavende trang
00:43
to understandforstå why he did it,
til at forstå hvorfor han gjorde det,
hvilke kræfter i ham der fik ham til
at træffe det valg
00:45
what forceskræfter withininden for him
causedforårsaget him to make the choicevalg
00:48
that I oweskylde my life to,
som jeg skylder mit liv til,
at risikere sit eget liv
00:50
to riskrisiko his ownegen life
to saveGemme the life of a strangerfremmed?
for at redde en fremmeds liv?
I andre ord, hvad er årsagen til hans
eller alle andres evne
00:54
In other wordsord, what are the causesårsager of his
or anybodynogen else'sellers er capacitykapacitet for altruismaltruisme?
til næstekærlighed?
Men lad mig først fortælle dig
hvad der skete.
00:59
But first let me tell you what happenedskete.
Den nat, jeg var 19 år gammel
01:01
That night, I was 19 yearsflere år oldgammel
og var på vej tilbage til
mit hus i Tacome, Washington,
01:03
and drivingkørsel back to my home
in TacomaTacoma, WashingtonWashington,
nedad Interstate 5 motorvejen,
01:05
down the InterstateInterstate 5 freewayFreeway,
da en lille hund pilede ud foran min bil.
01:07
when a little doghund
dartedsmuttede out in frontforan of my carbil.
01:10
And I did exactlyNemlig
what you're not supposedformodede to do,
Og jeg gjorde præcis hvad man ikke
skal gøre,
hvilket er at svinge til siden for at
køre udenom.
01:12
whichhvilken is swervesno sig to avoidundgå it.
Og jeg fandt ud af hvorfor man
ikke bør gøre dette.
01:14
And I discoveredopdaget why
you're not supposedformodede to do that.
Jeg ramte alligevel hunden,
01:17
I hithit the doghund anywaysalligevel,
hvilket fik bilen
til at miste grebet på vejen,
01:19
and that sentsendt the carbil into a fishtailFishtail,
og derefter snurre hen over motorvejen,
01:21
and then a spinspin- acrosset kors the freewayFreeway,
01:24
untilindtil finallyendelig it woundsår up
in the fasthurtig laneLane of the freewayFreeway
indtil den endelig endte op i
overhalingsbanen
vendt bort fra den modkørende trafik
hvor motoren så derefter døde.
01:27
facedkonfronteret backwardstilbage into oncomingmodkørende trafficTrafik
01:30
and then the enginemotor dieddøde.
Og jeg var sikker på at jeg i det øjeblik
også var ved at dø,
01:33
And I was sure in that momentøjeblik
that I was about to die too,
01:37
but I didn't
men jeg døde ikke
takket være den modige mands handlinger
01:39
because of the actionshandlinger
of that one bravemodig man
som blev nød til at træffe beslutningen
i en brøkdel af et sekund efter
01:41
who mustskal have madelavet the decisionafgørelse
01:43
withininden for a fractionfraktion of a secondanden
of seeingat se my strandedstrandet carbil
at have set min strandede bil
om at trække ind til siden
01:46
to pulltrække over and runløb
acrosset kors fourfire lanesbaner of freewayFreeway trafficTrafik
og løbe over 4 baner af motorvejstrafik
i mørket for at redde mit liv.
01:50
in the darkmørk
01:52
to saveGemme my life.
Og efter at han så fik min bil til at virke igen
og fik mig tilbage til sikkerhed
01:54
And then after he got my carbil workingarbejder again
01:57
and got me back to safetysikkerhed
and madelavet sure I was going to be all right,
og forsikrede sig om at jeg nok skulle klare mig,
kørte han atter videre.
02:01
he drovekørte off again.
02:02
He never even told me his namenavn,
Han fortalte mig ikke engang hans navn,
og jeg er ret sikker på at jeg glemte at sige tak.
02:05
and I'm prettysmuk sure
I forgotglemte to say thank you.
Så før jeg fortsætter,
vil jeg rigtig gerne bruge et øjeblik på
02:08
So before I go any furtheryderligere,
02:10
I really want to take a momentøjeblik
at stoppe og sige tak til den fremmede.
02:11
to stop and say thank you
to that strangerfremmed.
(Klapsalve)
02:15
(ApplauseBifald)
Jeg fortæller jer alle sammen det her
02:22
I tell you all of this
fordi de ting der skete den nat
02:24
because the eventsbegivenheder of that night changedændret
the courseRute of my life to some degreegrad.
ændrede retningen af mit liv i nogen grad.
Jeg blev forsker i psykologi,
02:28
I becameblev til a psychologypsykologi researcherforsker,
og jeg har dedikeret mit arbejde til
02:30
and I've devotedhengivne my work to understandingforståelse
the humanhuman capacitykapacitet to careomsorg for othersandre.
at forstå den menneskelige egenskab
det er at have omsorg for andre.
Hvor kommer det fra, og hvordan
udvikler det sig
02:34
Where does it come from,
and how does it developudvikle,
og hvad er det for nogle ekstreme
former det kan udfolde sig i?
02:37
and what are the extremeekstrem formsformularer
that it can take?
Disse spørgsmål er virkelige vigtige
for vores forståelse af de basale aspekter
02:40
These questionsspørgsmål are really importantvigtig
to understandingforståelse basicgrundlæggende aspectsaspekter
af menneskelig social natur.
02:43
of humanhuman socialsocial naturenatur.
Mange mennesker, og dette gælder alle
02:45
A lot of people,
and this includesomfatter everybodyalle
fra filosoffer og økonomer
til almindelige mennesker,
02:47
from philosophersfilosoffer
and economistsøkonomer to ordinaryalmindelig people
tror at menneskelig natur er
fundamental egoistisk,
02:50
believe that humanhuman naturenatur
is fundamentallyfundamentalt selfishselvisk,
02:53
that we're only ever really motivatedmotiveret
by our ownegen welfarevelfærd.
at vi altid kun er motiveret
af vores egen trivsel.
Men hvis det er sandt,
hvorfor gør nogle mennesker,
02:57
But if that's truerigtigt, why do some people,
like the strangerfremmed who rescuedreddet me,
som den fremmede der reddede mig,
uselviske ting, som at hjælpe andre
03:02
do selflessuselviske things,
like helpinghjælpe other people
når det kommer med enorme risikoer
og bekostninger for dem selv?
03:04
at enormousenorm riskrisiko and costkoste to themselvesdem selv?
For at svare på dette spørgsmål
03:07
AnsweringBesvare this questionspørgsmål
er man nød til at udforske årsagerne
til ekstraordinære
03:09
requireskræver exploringudforske the rootsrødder
of extraordinaryekstraordinær actshandlinger of altruismaltruisme,
handlinger af næstekærlighed,
og hvad der måske gør folk der
03:13
and what mightmagt make people
who engageengagere in suchsådan actshandlinger
udøve disse handlinger
anderledes end andre.
03:15
differentforskellige than other people.
Men indtil fornylig, er utroligt lidt arbejde
om dette emne blevet udført.
03:17
But untilindtil recentlyfor nylig, very little work
on this topicemne had been doneFærdig.
Handlingerne af den mand der reddede mig
03:21
The actionshandlinger of the man who rescuedreddet me
mødte de strengeste kriterier
af næstekærlighed,
03:23
meetmøde the mostmest stringentstrenge
definitiondefinition of altruismaltruisme,
hvilket er en frivillig,
bekostelig adfærd
03:26
whichhvilken is a voluntaryfrivillig, costlykostbar behavioropførsel
motiveret af ønsket om at
hjælpe et andet individ.
03:29
motivatedmotiveret by the desireønske
to help anotheren anden individualindividuel.
Så det er en uselvisk handling
03:32
So it's a selflessuselviske acthandling
intendedberegnet to benefitfordel only the other.
kun ment til at være til
fordel for den anden.
Hvad kunne på nogen måde forklare
en handling som den?
03:36
What could possiblyeventuelt
explainforklare an actionhandling like that?
Et svar er selvfølgelig medfølelse,
03:40
One answersvar is compassionmedfølelse, obviouslynaturligvis,
hvilket er nøglen til næstekærlighed.
03:42
whichhvilken is a keynøgle driverchauffør of altruismaltruisme.
Men så bliver spørgsmålet,
03:44
But then the questionspørgsmål becomesbliver til,
hvorfor virker det så som om
03:46
why do some people
seemsynes to have more of it than othersandre?
nogle mennesker har mere af dette end andre?
Og svaret er måske at hjernerne
fra meget uselviske mennesker
03:50
And the answersvar maykan be that the brainshjerner
of highlymeget altruisticaltruistiske people
er anderledes i fundamentale veje.
03:54
are differentforskellige in fundamentalgrundlæggende waysmåder.
Men for at finde ud af hvordan,
03:57
But to figurefigur out how,
startede jeg i den modsatte ende,
03:59
I actuallyrent faktisk startedstartede from the oppositemodsat endende,
med psykopater.
04:02
with psychopathspsykopater.
En almindelig fremgangsmåde til at
forstå basale
04:04
A commonalmindelige approachnærme sig to understandingforståelse
basicgrundlæggende aspectsaspekter of humanhuman naturenatur,
aspekter af menneskelig natur,
som ønsket om at hjælpe andre,
04:07
like the desireønske to help other people,
er at studere studere folk
hvori dette ønske ikke findes,
04:09
is to studyundersøgelse people
in whomhvem that desireønske is missingmangler,
og psykopater er præcis
denne slags mennesker.
04:13
and psychopathspsykopater are exactlyNemlig suchsådan a groupgruppe.
Psykopati er en udviklingsmæssig sygdom
04:16
PsychopathyPsykopati is a developmentaludviklingsmæssige disordersygdom
med stærk genetisk oprindelse,
04:18
with stronglystærkt geneticgenetiske originsoprindelser,
og den resulterer i en personlighed
der er kold og ligeglad
04:20
and it resultsresultater in a personalitypersonlighed
that's coldkold and uncaringufølsom
og en tendens til at tage
del i asocial
04:23
and a tendencytendens to engageengagere in antisocialantisocial
and sometimesSommetider very violentvoldsom behavioropførsel.
og til tider meget voldelig adfærd.
Engang foretog mine kollegaer og jeg
på Det Nationale Institut for Psykisk Helbred
04:28
OnceÉn gang my colleagueskollegaer and I
at the NationalNationale InstituteInstitut of MentalMental HealthSundhed
04:31
conductedgennemført some of the first ever
brainhjerne imagingImaging researchforskning
nogle af de aller første
hjernebilleddannelser af
psykopatiske unge,
04:33
of psychopathicpsykopatiske adolescentsunge,
og vores resultater, og nu resultaterne
fra andre forskere,
04:36
and our findingsundersøgelsesresultater, and the findingsundersøgelsesresultater
of other researchersforskere now,
har vist at folk der er psykopatiske
04:39
have shownvist that people
who are psychopathicpsykopatiske
meget ofte fremviser tre
karaktertræk.
04:41
prettysmuk reliablypålideligt exhibitudstille
threetre characteristicsegenskaber.
For det første, selvom de generelt ikke er
ufølsomme over for
04:45
First, althoughSelvom they're not generallygenerelt
insensitiveufølsomme to other people'sfolks emotionsfølelser,
andre menneskers følelser,
er de ufølsomme over
04:49
they are insensitiveufølsomme to signsskilte
that other people are in distressnød.
for tegn om at andre
mennesker er i nød.
Og de har især svært ved at genkende
frygtsomme ansigtsudtryk som dette.
04:53
And in particularsærlig,
04:54
they have difficultyvanskelighed recognizinganerkende
fearfulfrygtsomme facialansigtsbehandling expressionsudtryk like this one.
Og frygtsomme ansigtsudtryk udtrykker
hastende behov og følelsesladet lidelse,
04:58
And fearfulfrygtsomme expressionsudtryk conveyoverbringe
urgentpresserende need and emotionalfølelsesmæssig distressnød,
05:02
and they usuallysom regel elicitfremkalde
compassionmedfølelse and a desireønske to help
og de fremkalder ofte medfølelse
og et ønske om at hjælpe
i folk som ser dem,
05:05
in people who see them,
så det giver mening at folk som
normalt viser mangel på medfølelse
05:06
so it makesmærker sensefølelse that people
who tendtendens to lackmangel compassionmedfølelse
også plejer at være ufølsomme
over for disse signaler.
05:09
alsoogså tendtendens to be insensitiveufølsomme to these cuesstikord.
Den del af hjernen
05:12
The parten del of the brainhjerne
der er mest essentiel
05:13
that's the mostmest importantvigtig
for recognizinganerkende fearfulfrygtsomme expressionsudtryk
i genkendelsen af frygtsomme ansigtsudtryk
bliver kaldt mandelkernen.
05:16
is calledhedder the amygdalaamygdala.
Der er meget sjældne tilfælde af folk
05:17
There are very raresjælden casessager of people
who lackmangel amygdalasamygdalas completelyfuldstændig,
der mangler mandelkernen helt,
og de er dybt svækkede
når det kommer til
05:21
and they're profoundlydybt impairedsvækket
in recognizinganerkende fearfulfrygtsomme expressionsudtryk.
at genkende frygtsomme ansigtsudtryk.
Og mens raske voksne og børn
05:25
And whereashvorimod healthysund og rask adultsvoksne and childrenbørn
normalt viser store stigninger i
mandelkerne aktivitet
05:27
usuallysom regel showat vise bigstor spikespigge
in amygdalaamygdala activityaktivitet
når de kigger på frygtsomme ansigtsudtryk,
05:30
when they look at fearfulfrygtsomme expressionsudtryk,
er psykopaters mandelkerner
under-reaktive til disse udtryk.
05:32
psychopaths'psykopater' amygdalasamygdalas
are underreactiveunderreactive to these expressionsudtryk.
Nogle gange
reagerer de ikke overhovedet,
05:35
SometimesNogle gange they don't reactreagere at all,
hvilket måske er derfor
de har svært ved at opfange disse signaler.
05:37
whichhvilken maykan be why they have
troubleproblemer detectingafsløring these cuesstikord.
Endeligt er psykopaters mandelkerner
mindre end gennemsnittet
05:41
FinallyEndelig, psychopaths'psykopater' amygdalasamygdalas
are smallermindre than averagegennemsnit
med omkring 18 til 20 procent.
05:44
by about 18 or 20 percentprocent.
Så alle af disse opdagelser er
pålidelige og robuste,
05:46
So all of these findingsundersøgelsesresultater
are reliablepålidelig and robustrobust,
og de er meget interessante.
05:50
and they're very interestinginteressant.
Men husk på at
min primære interesse
05:52
But rememberHusk that my mainvigtigste interestinteresse
ikke er at forstå hvorfor folk ikke
tænker på andre.
05:53
is not understandingforståelse
why people don't careomsorg about othersandre.
Men hellere hvorfor de gør.
05:57
It's understandingforståelse why they do.
Så det egentlige spørgsmål er,
05:59
So the realægte questionspørgsmål is,
kunne ekstraordinær næstekærlighed,
06:02
could extraordinaryekstraordinær altruismaltruisme,
hvilket er det modsatte af psykopati
06:04
whichhvilken is the oppositemodsat of psychopathypsykopati
i forhold til medfølelse
og ønsket om at hjælpe andre,
06:06
in termsbetingelser of compassionmedfølelse
and the desireønske to help other people,
komme fra en hjerne der også er det
modsatte af psykopati?
06:10
emergedukke op from a brainhjerne that is alsoogså
the oppositemodsat of psychopathypsykopati?
En form for antipsykopatisk hjerne,
06:14
A sortsortere of antipsychopathicantipsychopathic brainhjerne,
der er bedre til at genkende
andre folks frygt,
06:17
better ablei stand to recognizegenkende
other people'sfolks fearfrygt,
en mandelkerne der er mere
reaktiv til disse udtryk
06:21
an amygdalaamygdala that's more reactivereaktiv
to this expressionudtryk
og som måske også er større
end gennemsnittet?
06:23
and maybe largerstørre than averagegennemsnit as well?
Som min forskning nu har vist,
06:25
As my researchforskning has now shownvist,
er alle tre ting sande.
06:27
all threetre things are truerigtigt.
Og vi opdagede dette
06:29
And we discoveredopdaget this
ved at teste en befolkning
af ekstraordinære altruister.
06:30
by testingtest a populationbefolkning
of trulyvirkelig extraordinaryekstraordinær altruistsaltruists.
Disse er mennesker som har givet
en af deres nyrer
06:33
These are people who have givengivet
one of theirderes ownegen kidneysnyrerne
til en komplet fremmed.
06:36
to a completekomplet strangerfremmed.
De her er mennesker som har
meldt sig frivilligt
06:38
So these are people who have volunteeredfrivilligt
to undergogennemgå majorstørre surgerykirurgi
til at undergå alvorlige operationer
så en af deres nyrer kan blive fjernet
06:41
so that one of theirderes ownegen
healthysund og rask kidneysnyrerne can be removedfjernet
og blive transporteret ind i
en meget syg fremmed
06:44
and transplantedtransplanteres into a very illsyg strangerfremmed
som de aldrig har mødt
og nok heller aldrig vil.
06:46
that they'vede har never metmødte and maykan never meetmøde.
"Hvorfor ville nogen nogensinde
gøre det?" er et meget normalt spørgsmål.
06:49
"Why would anybodynogen do this?"
is a very commonalmindelige questionspørgsmål.
06:52
And the answersvar maykan be
Og svaret er måske
at hjernerne fra disse
ekstraordinære altruister
06:53
that the brainshjerner of these
extraordinaryekstraordinær altruistsaltruists
har specielle karaktertræk.
06:56
have certainbestemte specialsærlig characteristicsegenskaber.
De er bedre til at genkedende
andre menneskers frygt.
06:59
They are better at recognizinganerkende
other people'sfolks fearfrygt.
De er bogstaveligt talt bedre til at
fornemme når andre mennesker er bekymrede.
07:02
They're literallybogstaveligt talt better at detectingafsløring
when somebodyen eller anden elseandet is in distressnød.
Det er måske fordi deres mandelkerne
er mere reaktiv overfor disse udtryk.
07:05
This maykan be in parten del because theirderes amygdalaamygdala
is more reactivereaktiv to these expressionsudtryk.
Og husk på at dette er den samme
del af hjernen som vi fandt under-reaktiv
07:10
And rememberHusk, this is the samesamme parten del
of the brainhjerne that we foundfundet
hos folk som er psykopatiske.
07:13
was underreactiveunderreactive
in people who are psychopathicpsykopatiske.
Og tilsidst er deres mandelkerner
også større end gennemsnittet
07:15
And finallyendelig, theirderes amygdalasamygdalas
are largerstørre than averagegennemsnit as well,
med omkring otte procent.
07:18
by about eightotte percentprocent.
07:19
So togethersammen, what these datadata suggestForeslå
Så sammenlagt tyder disse data på
07:21
is the existenceeksistens of something
like a caringomsorgsfuld continuumkontinuum in the worldverden
eksistensen i verden af noget
som et omsorgskontinuum
der på den ene side er forankret
af folk som er meget psykopatiske,
07:25
that's anchoredforankret at the one endende
by people who are highlymeget psychopathicpsykopatiske,
og på den anden side af folk
som er meget medmenneskelige
07:28
and at the other by people
who are very compassionatemedfølende
og som er drevet til meget
næstekærlige handlinger.
07:31
and drivendrevet to actshandlinger of extremeekstrem altruismaltruisme.
Men jeg burde tilføje
07:34
But I should addtilføje that what makesmærker
extraordinaryekstraordinær altruistsaltruists so differentforskellige
at det der gør
disse altruister så anderledes
ikke bare er, at de er mere
medmenneskelige end gennemsnittet.
07:38
is not just that they're
more compassionatemedfølende than averagegennemsnit.
Det er de,
07:41
They are,
men hvad der er endnu mere
udsædvanligt ved dem
07:42
but what's even more unusualusædvanlig about them
er at de ikke kun er altruistiske
og medmenneskelige
07:44
is that they're compassionatemedfølende
and altruisticaltruistiske
overfor deres inderste kreds
af venner og familie.
07:46
not just towardshen imod people
who are in theirderes ownegen innermostinderste circlecirkel
07:49
of friendsvenner and familyfamilie. Right?
07:51
Because to have compassionmedfølelse for people
that you love and identifyidentificere with
Fordi det er ikke ekstraordinært
at vise medmenneskelighed
overfor de personer du elsker og kender.
07:54
is not extraordinaryekstraordinær.
Utrolig ekstraordinære altruisters
medfølelse går langt ud over den cirkel,
07:58
TrulyVirkelig extraordinaryekstraordinær altruists'altruists' compassionmedfølelse
extendsudvider way beyondud over that circlecirkel,
selv ud over cirklen der
består af deres bekendte
08:02
even beyondud over theirderes widerbredere
circlecirkel of acquaintancesbekendte
helt ud til folk
som de slet ikke kender,
08:04
to people who are outsideuden for
theirderes socialsocial circlecirkel altogetherhelt,
komplet fremmede,
08:07
totalTotal strangersfremmede,
ligesom den mand der reddede mig.
08:09
just like the man who rescuedreddet me.
08:11
And I've had the opportunitylejlighed now
to askSpørg a lot of altruisticaltruistiske kidneynyre donorsdonorer
Og jeg har nu haft chancen for
at spørge en masse altruistiske donorer
hvordan de kan styre at have
en så bred cirkel af medfølelse
08:15
how it is that they managestyre to generatefrembringe
suchsådan a widebred circlecirkel of compassionmedfølelse
der gør at de er villige til at
give deres nyre til en helt fremmed.
08:19
that they were willingvillig to give
a completekomplet strangerfremmed theirderes kidneynyre.
Og jeg fandt ud af
at det er
08:23
And I foundfundet it's a really difficultsvært
questionspørgsmål for them to answersvar.
et meget svært spørgsmål
for dem at svare på.
"Hvordan kan det være at du er villig
til at gøre det,
08:26
I say, "How is it that
you're willingvillig to do this thing
når så mange andre mennesker ikke er?
spørger jeg.
08:30
when so manymange other people don't?
Du er en af de mindre end 2.000 amerikanere
08:32
You're one of fewerfærre than 2,000 AmericansAmerikanerne
der nogensinde har givet deres nyre til en fremmed.
08:35
who has ever givengivet a kidneynyre to a strangerfremmed.
Hvad er det der gør dig så speciel?"
08:37
What is it that makesmærker you so specialsærlig?"
Og hvad svarer de?
08:40
And what do they say?
De svarer, "Ingenting.
08:43
They say, "Nothing.
Der er intet specielt ved mig.
08:46
There's nothing specialsærlig about me.
Jeg er bare ligesom alle andre."
08:48
I'm just the samesamme as everybodyalle elseandet."
Og jeg synes at det er et meget
slående svar,
08:51
And I think that's actuallyrent faktisk
a really tellingfortæller answersvar,
fordi det antyder
at altruisternes cirkler
08:54
because it suggestsforeslår that the circlescirkler
of these altruistsaltruists don't look like this,
ikke ser sådan her ud,
men at de ser mere sådan her ud.
08:59
they look more like this.
De har ingen midte.
09:01
They have no centercentrum.
De her altruister tænker overhovedet
ikke på dem selv som
09:03
These altruistsaltruists literallybogstaveligt talt
don't think of themselvesdem selv
09:05
as beingvære at the centercentrum of anything,
centrum for noget som helst,
som værende bedre
eller generelt vigtigere end andre.
09:08
as beingvære better or more inherentlysagens natur
importantvigtig than anybodynogen elseandet.
Da jeg spurgte en altruist
hvorfor det gav mening for hende
09:12
When I askedspurgt one altruistaltruist
why donatingdonere her kidneynyre madelavet sensefølelse to her,
at donere sin nyre
svarede hun
09:15
she said, "Because it's not about me."
"Fordi det ikke handler om mig"
En anden sagde
09:19
AnotherEn anden said,
"Jeg er ikke anderledes.
Jeg er ikke unik.
09:20
"I'm not differentforskellige. I'm not uniqueenestående.
Din forskning her vil vise
at jeg er præcis som dig."
09:23
Your studyundersøgelse here is going to find out
that I'm just the samesamme as you."
Jeg tror den bedste beskrivelse
09:26
I think the bestbedst descriptionbeskrivelse
for this amazingfantastiske lackmangel of self-centerednessselvcentrering
af denne fantastiske
mangel på selvcentrerethed
er ydmyghed,
hvilket er den egenskab
09:30
is humilityydmyghed,
09:32
whichhvilken is that qualitykvalitet
that in the wordsord of StSt. AugustineAugustine
der ifølge St. Augustine
gør mænd til engle.
09:35
makesmærker menherrer as angelsengle.
Og hvorfor det?
09:38
And why is that?
Hvis der ikke er noget
centrum i din cirkel,
09:39
It's because if there's
no centercentrum of your circlecirkel,
kan der heller ikke være
nogle indre eller ydre ringe,
09:42
there can be no innerindre ringsringe
or outerydre ringsringe,
ingen der er mere eller mindre
værdig din omsorg
09:45
nobodyingen who is more or lessmindre worthyværdig
of your careomsorg and compassionmedfølelse
og medfølelse end andre.
09:48
than anybodynogen elseandet.
Og jeg tror det er det
der virkelig adskiller
09:49
And I think that this is what really
distinguishesskelner extraordinaryekstraordinær altruistsaltruists
ekstraordinære altruister
fra den gennemsnitlige person.
09:53
from the averagegennemsnit personperson.
09:55
But I alsoogså think that this is a viewudsigt
of the worldverden that's attainableopnåelige by manymange
Men jeg tror også at dette er et livssyn
der er opnåeligt af mange
og måske endda de fleste mennesker.
09:59
and maybe even mostmest people.
Og det tror jeg fordi
udbredelser af næstekærlighed
10:01
And I think this
because at the societalsamfundsmæssige levelniveau,
10:03
expansionsudvidelser of altruismaltruisme and compassionmedfølelse
are alreadyallerede happeningsker everywhereoveralt.
og medfølelse allerede sker overalt.
Psykologen Steven Pinker
og andre har vist
10:07
The psychologistpsykolog StevenSteven PinkerPinker
and othersandre have shownvist
at folk overalt i verden er blevet
mindre og mindre godtagende
10:10
that all around the worldverden people
are becomingblive lessmindre and lessmindre acceptingat acceptere
overfor lidelse i de
altid voksende cirkler af hinanden,
10:13
of sufferinglidelse in ever-wideningstadigt voksende
circlescirkler of othersandre,
hvilket har medført fald
10:16
whichhvilken has led to declinesafslår
of all kindsformer of crueltygrusomhed and violencevold,
i alle former for mishandling og vold,
fra dyremishandling
til vold i hjemmet
10:19
from animaldyr abusemisbrug to domesticindenlandske violencevold
to capitalkapital punishmentstraf.
til dødsstraf.
Og det har medført stigninger
i alle former for næstekærlighed.
10:23
And it's led to increasesstiger
in all kindsformer of altruismaltruisme.
For hundrede år siden
ville folk have tænkt
10:26
A hundredhundrede yearsflere år agosiden, people
would have thought it was ludicrouslatterligt
at det var latterligt hvor normalt
og almindeligt det er
10:29
how normalnormal and ordinaryalmindelig it is
for folk at donere deres
blod og knoglemarv
10:30
for people to donatedonere
theirderes bloodblod and boneknogle marrowmarv
til komplet fremmede i dag.
10:34
to completekomplet strangersfremmede todayi dag.
Er det muligt at folk 100 år
fra nu vil tænke at det er
10:36
Is it possiblemuligt that
a hundredhundrede yearsflere år from now
10:38
people will think
that donatingdonere a kidneynyre to a strangerfremmed
lige så at almindeligt og normalt
at donere en nyre til en fremmed
10:41
is just as normalnormal and ordinaryalmindelig
som vi tænker det at donere
blod og knoglemarv er i dag?
10:42
as we think donatingdonere bloodblod
and boneknogle marrowmarv is todayi dag?
Måske.
10:45
Maybe.
Så hvad er årsagen til alle
disse fantastiske forandringer?
10:47
So what's at the rootrod
of all these amazingfantastiske changesændringer?
I nogle tilfælde synes det at skyldes
10:50
In parten del it seemsser ud til to be
stigning i rigdom og levestandarder.
10:52
increasesstiger in wealthrigdom
and standardsstandarder of livinglevende.
Efterhånden som samfund
bliver rigere og bedre stillet
10:56
As societiessamfund becomeblive
wealthierrigere and better off,
begynder folk at kigge udad
10:59
people seemsynes to turntur
theirderes focusfokus of attentionopmærksomhed outwardudadgående,
og som resultat begynder
alle former for
11:02
and as a resultresultat, all kindsformer of altruismaltruisme
towardshen imod strangersfremmede increasesstiger,
næstekærlighed mod fremmede at stige,
lige fra frivilligt arbejde
til velgørenheds donationer
11:05
from volunteeringfrivilligt arbejde to charitablevelgørende donationsdonationer
and even altruisticaltruistiske kidneynyre donationsdonationer.
og endda altruistiske nyredonationer.
Men alle disse forandringer giver også
11:11
But all of these changesændringer alsoogså yieldudbytte
et mærkeligt og paradoksalt resultat
11:14
a strangemærkelig and paradoxicalparadoksal resultresultat,
hvilket er at selvom verden
er ved at blive bedre
11:17
whichhvilken is that even as the worldverden is
becomingblive a better and more humanehuman placeplacere,
og mere humant sted at være,
hvilket den er
11:21
whichhvilken it is,
er der en meget almindelig opfattelse
af at den er ved at blive værre,
11:22
there's a very commonalmindelige perceptionopfattelse
that it's becomingblive worseværre
og ondere, hvilket den ikke er.
11:25
and more cruelgrusom, whichhvilken it's not.
11:28
And I don't know exactlyNemlig why this is,
Og jeg ved ikke helt
hvorfor folk har den opfattelse,
men jeg tror måske det er fordi
vi ved så meget mere
11:29
but I think it maykan be
that we now just know so much more
om den lidelse der hærger fremmede
fra fjerntliggende steder,
11:33
about the sufferinglidelse
of strangersfremmede in distantfjern placessteder,
og at vi nu bekymrer
os meget mere om
11:36
and so we now careomsorg a lot more
11:39
about the sufferinglidelse
of those distantfjern strangersfremmede.
den lidelse der hærger
disse fremmede.
Men det der er sikkert er at
de forandringer vi ser
11:42
But what's clearklar is the kindsformer
of changesændringer we're seeingat se showat vise
viser at årsagerne til
næstekærlighed og medfølelse
11:45
that the rootsrødder of altruismaltruisme and compassionmedfølelse
lige så meget er dele af menneskelig natur
som mishandling og vold er,
11:48
are just as much a parten del of humanhuman naturenatur
as crueltygrusomhed and violencevold,
måske endda mere,
11:51
maybe even more so,
og selvom nogle mennesker generelt ser ud til
at være mere sensitive
11:53
and while some people do seemsynes
to be inherentlysagens natur more sensitivefølsom
overfor lidelserne fra andre mennesker
de ikke kender,
11:57
to the sufferinglidelse of distantfjern othersandre,
tror jeg virkelig på
at evnen til at fjerne sig selv
11:59
I really believe that the abilityevne
to removefjerne oneselfen selv
fra cirkelens centrum
12:02
from the centercentrum of the circlecirkel
og udvide ens cirkel af medfølelse udad
til selv at inkludere fremmede
12:04
and expandudvide the circlecirkel of compassionmedfølelse
outwardudadgående to includeomfatte even strangersfremmede
er inden for rækkevide for næsten alle.
12:08
is withininden for reach for almostnæsten everyonealle sammen.
Tak.
12:12
Thank you.
(Klapsalve)
12:13
(ApplauseBifald)
Translated by Karoline Haugaard
Reviewed by Anders Finn Jørgensen

▲Back to top

About the speaker:

Abigail Marsh - Psychologist
Abigail Marsh asks essential questions: If humans are evil, why do we sometimes go to extraordinary lengths to help others even at a cost to ourselves?

Why you should listen

How do we understand what others think and feel? An associate professor in the department of psychology and the interdisciplinary neuroscience program at Georgetown University, Abigail Marsh focuses on social and affective neuroscience. She addresses questions using multiple approaches that include functional and structural brain imaging in adolescents and adults from both typical and non-typical populations, as well as behavioral, cognitive, genetic and pharmacological techniques. Among her ongoing research projects are brain imaging and behavioral studies of altruistic kidney donors and brain imaging studies of children/adolescents with severe conduct problems and limited empathy.

Marsh's 2017 book The Fear Factor: How One Emotion Connects Altruists, Psychopaths, and Everyone In-Between explores the extremes of human generosity and cruelty.

More profile about the speaker
Abigail Marsh | Speaker | TED.com