English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxNewYork

Rebecca Brachman: Could a drug prevent depression and PTSD?

Rebecca Brachman: Kan et medikament forebygge depression og PTSD?

Filmed:
1,362,191 views

Vejen til bedre medicin er brolagt med tilfældige, men revolutionerende opdagelser. I denne flotte fortælling om, hvordan forskning nogle gange kommer bag på videnskaben, deler neurovidenskabskvinden Rebecca Brachman den nyeste forskning, som er opstået på baggrund af et heldigt gennembrud, der måske kan forebygge psykiske sygdomme som depression og PTSD fra nogensinde at opstå. Og lyt efter en uventet -- og kontroversiel -- drejning.

- Neuroscientist, writer, entrepreneur
Rebecca Brachman is a pioneer in the field of preventative psychopharmacology, developing drugs to enhance stress resilience and prevent mental illness. Full bio

This is a tuberculosistuberkulose wardafdeling,
Dette er en tuberkuloseafdeling.
00:13
and at the time this picturebillede was takentaget
in the latesent 1800s,
Da dette billede blev taget
i slutningen af 1800-tallet
00:16
one in sevensyv of all people
døde ét ud af syv mennesker i verden
00:19
dieddøde from tuberculosistuberkulose.
af tuberkulose.
00:22
We had no ideaide
what was causingforårsager this diseasesygdom.
Vi anede ikke,
hvad der forårsagede sygdommen.
00:24
The hypothesishypotese was actuallyrent faktisk
Hypotesen var faktisk,
00:28
it was your constitutionforfatning
that madelavet you susceptiblemodtagelig.
at det var din menneskelige tilstand,
der gjorde dig modtagelig.
00:30
And it was a highlymeget romanticizedromantiserede diseasesygdom.
Det var en meget romantiseret sygdom.
00:33
It was alsoogså calledhedder consumptionforbrug,
Sygdommen blev også kaldt konsumption,
00:36
and it was the disordersygdom of poetsdigtere
og var anset for at være
en sygdom for poeter,
00:39
and artistskunstnere and intellectualsintellektuelle.
kunstnere og intellektuelle.
00:42
And some people actuallyrent faktisk thought
it gavegav you heightenedøget sensitivityfølsomhed
Nogle mennesker troede faktisk,
at sygdommen gjorde dig ekstra følsom,
00:45
and conferredtillægges creativekreativ geniusgeni.
og gav dig ekstraordinære kreative evner.
00:48
By the 1950s,
Omkring 1950'erne
00:52
we insteadi stedet knewvidste
that tuberculosistuberkulose was causedforårsaget
vidste vi dog at tuberkulose
var forårsaget af en
00:54
by a highlymeget contagioussmitsom
bacterialbakteriel infectioninfektion,
yderst smitsom, bakteriel infektion,
00:57
whichhvilken is slightlyen anelse lessmindre romanticromantisk,
som er noget mindre romantisk.
01:00
but that had the upsideupside
Dog havde det den positive egenskab,
01:03
of us beingvære ablei stand to maybe
developudvikle drugsstoffer to treatbehandle it.
at vi nu kunne udvikle medicin,
som måske kunne behandle sygdommen.
01:05
So doctorslæger had discoveredopdaget
a newny drugmedicin, iproniazidiproniazid,
Læger havde opdaget
et nyt medikament, iproniazid,
01:08
that they were optimisticoptimistisk
mightmagt curehelbrede tuberculosistuberkulose,
som de optimistisk troede
kunne kurere tuberkulose.
01:11
and they gavegav it to patientspatienter,
De gav det til patienter
01:15
and patientspatienter were elatedopstemt.
og patienterne blev opstemte.
01:16
They were more socialsocial, more energeticenergisk.
De blev mere sociale, mere energiske.
01:18
One medicalmedicinsk reportrapport actuallyrent faktisk sayssiger
they were "dancingdans in the hallshaller."
En medicinsk rapport fortæller faktisk,
at de "dansede på gangene".
01:22
And unfortunatelydesværre,
Men desværre,
01:27
this was not necessarilynødvendigvis
because they were getting better.
var det ikke nødvendigvis fordi,
de fik det bedre.
01:29
A lot of them were still dyingdøende.
Mange af patienterne døde stadig.
01:32
AnotherEn anden medicalmedicinsk reportrapport describesbeskriver them
as beingvære "inappropriatelyuhensigtsmæssigt happylykkelig."
En anden medicinsk rapport
beskrev dem som "upassende glade".
01:35
And that is how the first
antidepressantantidepressiv was discoveredopdaget.
Og således blev det
første antidepressivum opdaget.
01:43
So accidentalutilsigtet discoveryopdagelse
is not uncommonualmindeligt in sciencevidenskab,
Opfindelser ved en fejl er således ikke
sjælden indenfor videnskaben,
01:47
but it requireskræver more
than just a happylykkelig accidentulykke.
men det kræver noget mere
end blot held i uheld.
01:52
You have to be ablei stand to recognizegenkende it
for discoveryopdagelse to occurforekomme.
Man bliver nødt til at kunne genkende det
for at kunne opdage det.
01:55
As a neuroscientistneurolog,
I'm going to talk to you a little bitbit
Som forsker i neurovidenskab,
vil jeg fortælle en smule om
01:59
about my firsthandførste hånd experienceerfaring
min egen oplevelse med
02:02
with whateveruanset hvad you want to call
the oppositemodsat of dumbdum luckheld --
hvad end du ønsker at kalde
det modsatte af ren og skær held --
02:03
let's call it smartsmart luckheld.
lad os kalde det intelligent held.
02:06
But first, a bitbit more backgroundbaggrund.
Men først lidt mere baggrundsviden.
02:08
ThankfullyHeldigvis, sincesiden the 1950s,
Gudskelov, har vi siden 1950'erne
02:12
we'vevi har developedudviklede sig some other drugsstoffer
and we can actuallyrent faktisk now curehelbrede tuberculosistuberkulose.
udviklet andre typer medicin,
og kan nu kurere tuberkulose.
02:15
And at leastmindst in the UnitedUnited StatesStater,
thoughselvom not necessarilynødvendigvis in other countrieslande,
I USA i hvert fald,
ikke nødvendigvis i andre lande,
02:19
we have closedlukket our sanitoriumsSanitoriums
har vi lukket vores sanatorier,
02:22
and probablysandsynligvis mostmest of you
are not too worriedbekymret about TBTB.
og de fleste af jer er formentlig ikke
særligt bekymrede for TB.
02:24
But a lot of what was truerigtigt
in the earlytidlig 1900s
Men meget af det,
vi vidste i det tidlige 1900-tal
02:28
about infectioussmitsomme diseasesygdom,
om smitsomme sygdomme,
02:31
we can say now
about psychiatricpsykiatrisk disorderslidelser.
kan vi nu sige om psykiatriske sygdomme.
02:33
We are in the middlemidten
of an epidemicepidemi of moodhumør disorderslidelser
Vi står midt i en epidemi
af psykiske sygdomme,
02:36
like depressiondepression and post-traumaticpost-traumatisk
stressstress disordersygdom, or PTSDPTSD.
som depression og posttraumatisk
stress syndrom, eller PTSD.
02:39
One in fourfire of all adultsvoksne
in the UnitedUnited StatesStater
Én ud af fire af alle voksne i USA
02:44
sufferslider from mentalmental illnesssygdom,
lider af en psykisk sygdom,
02:48
whichhvilken meansmidler that if you haven'thar ikke
experiencedoplevet it personallypersonligt
som betyder, at hvis du ikke
har oplevet det personligt
02:50
or someonenogen in your familyfamilie hasn'thar ikke,
og ingen i din familie har,
02:53
it's still very likelysandsynligt
that someonenogen you know has,
er det stadig meget sandsynligt
at nogen du kender har,
02:55
thoughselvom they maykan not talk about it.
selv om de ikke snakker om det.
02:58
DepressionDepression has actuallyrent faktisk now surpassedovergået
Depression har faktisk nu overhalet
03:02
HIVHIV/AIDSAIDS, malariamalaria, diabetesdiabetes and warkrig
HIV/AIDS, malaria, diabetes og krig,
03:05
as the leadingførende causeårsag
of disabilityhandicap worldwidei hele verden.
som den førende årsag
til uarbejdsdygtighed i verden.
03:10
And alsoogså, like tuberculosistuberkulose in the 1950s,
Og som tuberkulose i 1950'erne,
03:13
we don't know what causesårsager it.
ved vi ikke hvad der forårsager det.
03:17
OnceÉn gang it's developedudviklede sig, it's chronickronisk,
Når det er udviklet, er det kronisk,
03:19
lastsvarer a lifetimelivstid,
varer livet ud,
03:21
and there are no knownkendt cureskur.
og der er ingen kendte kure for det.
03:22
The secondanden antidepressantantidepressiv we discoveredopdaget,
Det andet antidepressivum, vi opdagede,
03:26
alsoogså by accidentulykke, in the 1950s,
også ved et uheld i 1950'erne,
03:28
from an antihistamineantihistamin
that was makingmaking people manicmaniske,
fra en antihistamin
der gjorde folk maniske,
03:31
imipramineimipramin.
var imipramin.
03:35
And in bothbegge the casetilfælde of the tuberculosistuberkulose
wardafdeling and the antihistamineantihistamin,
I begge tilfælde, både ved
tuberkuloseafdelingen og antihistaminet,
03:38
someonenogen had to be ablei stand to recognizegenkende
skulle nogen kunne genkende,
03:41
that a drugmedicin that was designeddesignet
to do one thing --
at medicin som var
designet til at gøre én ting --
03:43
treatbehandle tuberculosistuberkulose
or suppressundertrykke allergiesallergi --
at behandle tuberkulose
eller holde allergi i skak --
03:46
could be used to do
something very differentforskellige --
kunne anvendes til
at gøre noget helt andet --
03:48
treatbehandle depressiondepression.
at behandle depression.
03:51
And this sortsortere of repurposingnyorientering
is actuallyrent faktisk quitetemmelig challengingudfordrende.
Denne form for nyorientering
er meget udfordrende.
03:53
When doctorslæger first saw
this mood-enhancinghumør-styrke effecteffekt of iproniazidiproniazid,
Da læger først så denne
stemningsændrende effekt af iproniazid,
03:56
they didn't really recognizegenkende
what they saw.
vedkendte de sig faktisk ikke,
hvad de så.
04:00
They were so used to thinkingtænker about it
De var så vante til,
at tænke på det
04:02
from the frameworkrammer
of beingvære a tuberculosistuberkulose drugmedicin
ud fra den ramme,
at det var tuberkulosemedicin,
04:04
that they actuallyrent faktisk just listedopført it
at de blot oplistede
den opløftende effekt,
04:07
as a sideside effecteffekt, an adversenegative sideside effecteffekt.
som en bivirkning, en ugunstig bivirkning.
04:09
As you can see here,
Som I kan se her,
04:12
a lot of these patientspatienter in 1954
are experiencingoplever severealvorlig euphoriaeufori.
oplevede mange patienter i 1954
gennemgribende eufori.
04:13
And they were worriedbekymret
that this mightmagt somehowen eller anden måde interfereblande
Lægestanden var bekymrede for,
at dette ville gribe ind
04:18
with theirderes recoveringinddrive from tuberculosistuberkulose.
i patienternes helbredelse
af tuberkulose.
04:22
So they recommendedAnbefalet that iproniazidiproniazid
only be used in casessager of extremeekstrem TBTB
Så de anbefalede kun iproniazid
i ekstreme TB-tilfælde,
04:25
and in patientspatienter that were
highlymeget emotionallyfølelsesmæssigt stablestabil,
og kun til patienter der var
enormt emotionelt stabile,
04:31
whichhvilken is of courseRute the exacteksakt oppositemodsat
of how we use it as an antidepressantantidepressiv.
som er den helt modsatte effekt af,
hvordan vi bruger det som antidepressivum.
04:36
They were so used to looking at it
from the perspectiveperspektiv of this one diseasesygdom,
De var så vant til at anskue dette,
fra denne ene sygdoms perspektiv,
04:40
they could not see the largerstørre implicationsimplikationer
for anotheren anden diseasesygdom.
at de ikke kunne gennemskue,
at det kunne anvendes til en anden sygdom.
04:44
And to be fairretfærdig,
it's not entirelyhelt theirderes faultfejl.
Det er ikke kun deres fejl alene.
04:49
FunctionalFunktionelle fixednessfixedness
is a biaspartiskhed that affectspåvirker all of us.
Fastlåst fokus er en partiskhed,
der påvirker os alle.
04:52
It's a tendencytendens to only
be ablei stand to think of an objectobjekt
Det er tendensen til kun,
at kunne tænke på et objekt
04:54
in termsbetingelser of its traditionaltraditionel
use or functionfungere.
ud fra dets traditionelle
formål eller funktion.
04:58
And mentalmental setsæt is anotheren anden thing. Right?
Og egen tankegang har også betydning.
05:01
That's sortsortere of this preconceivedforudfattede frameworkrammer
Det er sådan set den forudindtagede ramme,
05:03
with whichhvilken we approachnærme sig problemsproblemer.
hvormed vi tilgår problemer.
05:05
And that actuallyrent faktisk makesmærker repurposingnyorientering
prettysmuk hardhårdt for all of us,
Og det gør faktisk nyorientering
ret svært for os alle,
05:07
whichhvilken is, I guessgætte, why they gavegav
a TVTV showat vise to the guy who was,
hvilket formentligt er årsagen til,
at de gav et helt TV-show til fyren,
05:10
like, really great at repurposingnyorientering.
som var god til nyorientering.
05:14
(LaughterLatter)
(Latter)
05:16
So the effectseffekter in bothbegge the casetilfælde
of iproniazidiproniazid and imipramineimipramin,
Effekten af iproniazid
og imipramin i begge tilfælde
05:19
they were so strongstærk --
var så stærke,
05:23
there was maniaMani,
or people dancingdans in the hallshaller.
at der opstod mani
eller dans på gangene.
05:24
It's actuallyrent faktisk not that surprisingoverraskende
they were caughtfanget.
Det er faktisk ikke overraskende
at disse blev opdaget.
05:27
But it does make you wonderspekulerer
what elseandet we'vevi har missedsavnet.
Men det rejser spørgsmålet om,
hvad vi ellers har overset.
05:30
So iproniazidiproniazid and imipramineimipramin,
Så, iproniazid og imipramin
05:35
they're more than just
a casetilfælde studyundersøgelse in repurposingnyorientering.
er mere end blot eksempler på
nyorientering.
05:37
They have two other things in commonalmindelige
that are really importantvigtig.
De har to andre ting til fælles,
som er virkelig vigtige.
05:39
One, they have terribleforfærdeligt sideside effectseffekter.
Et er at de har forfærdelige bivirkninger.
05:42
That includesomfatter liverlever toxicitytoksicitet,
Det inkluderer leverforgiftning,
05:45
weightvægt gaingevinst of over 50 poundspund,
vægtforøgelser på over 25 kg,
05:47
suicidalityselvmord.
selvmordstanker.
05:50
And two, they bothbegge
increaseøge levelsniveauer of serotoninserotonin,
Og to, de øger begge serotonin-niveauet,
05:52
whichhvilken is a chemicalkemisk signalsignal in the brainhjerne,
som er et kemisk signalstof i hjernen,
05:56
or a neurotransmitterneurotransmitter.
eller neurotransmitter.
05:59
And those two things togethersammen,
right, one or the two,
De to ting tilsammen, eller en eller to,
06:01
maykan not have been that importantvigtig,
var måske ikke så vigtig,
06:03
but the two togethersammen meantbetød
that we had to developudvikle safersikrere drugsstoffer,
men de to tilsammen betød,
at vi måtte udvikle sikrere medikamenter,
06:05
and that serotoninserotonin seemedsyntes
like a prettysmuk good placeplacere to startStart.
og serotonin virkede
som et godt udgangspunkt.
06:09
So we developedudviklede sig drugsstoffer
to more specificallyspecifikt focusfokus on serotoninserotonin,
Så vi udviklede medicin
som fokuserede mere på serotonin,
06:13
the selectiveselektiv serotoninserotonin
reuptakereuptake inhibitorsinhibitorer, so the SSRIsSSRI-præparater,
de selektive serotonin-
genoptagelseshæmmere, altså SSRI'erne,
06:17
the mostmest famousberømt of whichhvilken is ProzacProzac.
hvoraf den mest berømte nok er Prozac.
06:21
And that was 30 yearsflere år agosiden,
Det er 30 år siden,
06:24
and sincesiden then we have mostlyfor det meste
just workedarbejdet on optimizingoptimering af those drugsstoffer.
og sidenhen har vi mest arbejdet med
at optimere disse medikamenter.
06:26
And the SSRIsSSRI-præparater, they are better
than the drugsstoffer that camekom before them,
SSRI'erne er bedre end
den medicin, der kom før dem,
06:29
but they still have a lot of sideside effectseffekter,
men de har stadig mange bivirkninger,
06:32
includinginklusive weightvægt gaingevinst, insomniasøvnløshed,
inklusiv vægtforøgelse, søvnløshed,
06:35
suicidalityselvmord --
selvmordstanker --
06:38
and they take a really long time to work,
og det tager utroligt
lang tid før de virker,
06:40
something like fourfire to sixseks weeksuger
in a lot of patientspatienter.
omkring fire til seks uger
for mange patienter.
06:42
And that's in the patientspatienter
where they do work.
Og det er for patienterne,
hvor det virker.
06:45
There are a lot of patientspatienter
where these drugsstoffer don't work.
Der er mange patienter,
hvor medikamenterne ikke virker.
06:47
And that meansmidler now, in 2016,
Og det betyder, at vi i 2016
06:50
we still have no cureskur
for any moodhumør disorderslidelser,
stadig ingen kur
har mod psykiske lidelser,
06:53
just drugsstoffer that suppressundertrykke symptomssymptomer,
blot medicin der hæmmer symptomerne.
06:57
whichhvilken is kindvenlig of the differenceforskel betweenmellem
takingtager a painkillerPainkiller for an infectioninfektion
Hvilket faktisk er forskellen mellem,
at tage en smertestillende imod infektion
06:59
versusimod an antibioticantibiotikum.
versus et antibiotikum.
07:03
A painkillerPainkiller will make you feel better,
Smertestillende gør dig bedre tilpas,
07:04
but is not going to do anything
to treatbehandle that underlyingunderliggende diseasesygdom.
men behandler ikke
den underliggende sygdom.
07:06
And it was this flexibilityfleksibilitet
in our thinkingtænker
Det var fleksibiliteten
i vores måde at tænke på,
07:10
that let us recognizegenkende
that iproniazidiproniazid and imipramineimipramin
der lod os anerkende,
at iproniazid og imipramin
07:13
could be repurposedrepurposed in this way,
kunne anvendes på en anden måde,
07:16
whichhvilken led us to the serotoninserotonin hypothesishypotese,
som ledte os til serotonin-hypotesen,
07:18
whichhvilken we then, ironicallyironisk, fixatedfikseret on.
som vi så, ironisk nok, fastlåste os på.
07:20
This is brainhjerne signalingsignalering, serotoninserotonin,
Dette er hjernesignaler, serotonin,
07:23
from an SSRISSRI commercialkommerciel.
fra en SSRI-reklame.
07:26
In casetilfælde you're not clearklar,
this is a dramatizationdramatisering.
Dette en illustration.
07:27
And in sciencevidenskab, we try
and removefjerne our biaspartiskhed, right,
Og i videnskaben forsøger vi
at fjerne vores partiskhed
07:30
by runningløb double-blindeddobbelt blindet experimentseksperimenter
ved at foretage
dobbeltblindede eksperimenter.
07:34
or beingvære statisticallystatistisk agnosticagnostic
as to what our resultsresultater will be.
eller være statistisk agnostiske
overfor hvad vores resultater måtte blive.
07:37
But biaspartiskhed creepskryber in more insidiouslysnigende
in what we choosevælge to studyundersøgelse
Men partiskhed sniger sig ind i hvad,
vi vælger at studere,
07:40
and how we choosevælge to studyundersøgelse it.
og hvordan vi vælger,
at studere det.
07:45
So we'vevi har focusedfokuseret on serotoninserotonin now
for the pastforbi 30 yearsflere år,
Så vi har fokuseret
på serotonin de sidste 30 år
07:48
oftentit to the exclusionundtagelse of other things.
ofte på bekostning af andre løsninger.
07:51
We still have no cureskur,
Vi har stadig ingen kur,
07:54
and what if serotoninserotonin
isn't all there is to depressiondepression?
og hvad nu hvis serotonin ikke er
det altomfattende svar på depression?
07:57
What if it's not even the keynøgle parten del of it?
Hvad hvis det ikke
er en central del af det?
08:00
That meansmidler no matterstof how much time
Det betyder,
at uanset hvor meget tid
08:02
or moneypenge or effortindsats we put into it,
eller penge eller arbejde vi hælder i det,
08:04
it will never leadat føre to a curehelbrede.
vil det aldrig lede til en kur.
08:07
In the pastforbi few yearsflere år,
doctorslæger have discoveredopdaget
I de senere år har lægestanden opdaget
08:10
probablysandsynligvis what is the first trulyvirkelig newny
antidepressantantidepressiv sincesiden the SSRIsSSRI-præparater,
det formentlig eneste rigtigt
nye antidepressivum siden SSRI'erne,
08:13
CalypsolCalypsol,
Calypsol,
08:18
and this drugmedicin worksarbejder very quicklyhurtigt,
withininden for a few hourstimer or a day,
og det virker rigtigt hurtigt,
inden for få timer eller en dag,
08:19
and it doesn't work on serotoninserotonin.
og det virker ikke på serotonin.
08:23
It worksarbejder on glutamateglutamat,
whichhvilken is anotheren anden neurotransmitterneurotransmitter.
Den virker på glutamat,
som er en anden neurotransmitter.
08:25
And it's alsoogså repurposedrepurposed.
Det er også en nyorientering.
08:28
It was traditionallytraditionelt used
as anesthesiaanæstesi in surgerykirurgi.
Det blev oprindeligt brugt
som anæstesi under operationer.
08:29
But unlikeI modsætning til those other drugsstoffer,
Men modsat de andre medikamenter,
08:33
whichhvilken were recognizedanerkendt prettysmuk quicklyhurtigt,
som blev opdaget relativt hurtigt,
08:35
it tooktog us 20 yearsflere år
tog det os 20 år
08:37
to realizerealisere that CalypsolCalypsol
was an antidepressantantidepressiv,
for at indse at Calypsol
var et antidepressivum,
08:38
despitepå trods af the factfaktum that it's actuallyrent faktisk
a better antidepressantantidepressiv,
til trods for at det formentlig
er et bedre antidepressivum
08:41
probablysandsynligvis, than those other drugsstoffer.
end de andre typer medicin.
08:44
It's actuallyrent faktisk probablysandsynligvis because of the factfaktum
that it's a better antidepressantantidepressiv
Det er angiveligt på grund af det faktum,
at det er et bedre antidepressivum,
08:45
that it was harderhårdere for us to recognizegenkende.
at det var sværere for os at opdage.
08:50
There was no maniaMani to signalsignal its effectseffekter.
Der var ingen mani
som tegn på dets effekt.
08:52
So in 2013, up at ColumbiaColumbia UniversityUniversitet,
I 2013, på Columbia University,
08:54
I was workingarbejder with my colleaguekollega,
samarbejdede jeg med min kollega,
08:57
DrDr. ChristineChristine AnnAnn DennyDenny,
Dr. Christine Ann Denny,
08:59
and we were studyingstudere CalypsolCalypsol
as an antidepressantantidepressiv in micemus.
hvor vi studerede Calypsol
som et antidepressivum på mus.
09:01
And CalypsolCalypsol has, like,
a really shortkort half-lifeHalf-Life,
Calypsol har rigtigt kort halveringstid,
09:05
whichhvilken meansmidler it's out of your bodylegeme
withininden for a few hourstimer.
hvilket betyder det er ude
af din krop indenfor få timer.
09:08
And we were just pilotinglodsning.
Dette var blot testforsøg.
09:11
So we would give an injectioninjektion to micemus,
Vi gav mus en indsprøjtning
09:13
and then we'dvi ville wait a weekuge,
og ventede så en uge,
09:15
and then we'dvi ville runløb
anotheren anden experimenteksperiment to saveGemme moneypenge.
for så at lave et nyt forsøg
for at spare penge.
09:16
And one of the experimentseksperimenter I was runningløb,
I et af de forsøg jeg foretog
09:20
we would stressstress the micemus,
stressede vi musene
09:22
and we used that as a modelmodel of depressiondepression.
og brugte det som
en simulation af depression.
09:23
And at first it kindvenlig of just lookedkigget
like it didn't really work at all.
I første omgang
så det slet ikke ud til at virke.
09:26
So we could have stoppedholdt op there.
Så vi kunne have stoppet der.
09:29
But I have runløb this modelmodel
of depressiondepression for yearsflere år,
Men jeg har brugt denne
simulation af depression i mange år,
09:31
and the datadata just lookedkigget kindvenlig of weirdmærkelig.
og dataene så mærkelige ud.
09:34
It didn't really look right to me.
Det så forkert ud for mig.
09:36
So I wentgik back,
Så jeg startede forfra,
09:38
and we reanalyzedreanalyzed it
og reanalyserede dataene
09:39
basedbaseret on whetherom or not they had gottenfået
that one injectioninjektion of CalypsolCalypsol
baseret på, hvorvidt musene havde
fået den ene indsprøjtning af Calypsol
09:41
a weekuge beforehandforhånd.
ugen forinden.
09:44
And it lookedkigget kindvenlig of like this.
Og det så nogenlunde sådan ud.
09:46
So if you look at the farlangt left,
Hvis I ser længst mod venstre,
09:48
if you put a mousemus in a newny spaceplads,
og hvis vi putter
en mus ind i det nye rum,
09:51
this is the boxboks, it's very excitingspændende,
dette er boksen,
det er meget spændende,
09:53
a mousemus will walk around and exploreudforske,
så vil en mus krybe rundt og udforske,
09:55
and you can see that pinklyserød linelinje
is actuallyrent faktisk the measuremåle of them walking.
og den lyserøde streg forestiller sporet,
hvor musene har gået.
09:58
And we alsoogså give it
anotheren anden mousemus in a pencilblyant cupkop
Og vi gav dem en
anden mus i en blyantholder,
10:02
that it can decidebeslutte to interactinteragere with.
som den kan beslutte at interagere med.
10:05
This is alsoogså a dramatizationdramatisering,
in casetilfælde that's not clearklar.
Dette er også en dramatisering,
hvis der skulle herske tvivl om det.
10:07
And a normalnormal mousemus will exploreudforske.
En normal mus vil
udforske sine omgivelser,
10:10
It will be socialsocial.
være social.
10:14
CheckCheck out what's going on.
Prøv at se hvad der sker.
10:16
If you stressstress a mousemus
in this depressiondepression modelmodel,
Hvis man stresser en mus
i denne depressionssimulation,
10:18
whichhvilken is the middlemidten boxboks,
som er den midterste boks,
10:20
they aren'ter ikke socialsocial, they don't exploreudforske.
er de ikke sociale,
de udforsker ikke.
10:23
They mostlyfor det meste just kindvenlig of hideskjule
in that back cornerhjørne, behindbag a cupkop.
De gemmer sig for det meste
i det bageste hjørne, bag en kop.
10:25
YetEndnu the micemus that had gottenfået
that one injectioninjektion of CalypsolCalypsol,
Men musene som havde fået
den ene indsprøjtning af Calypsol,
10:29
here on your right,
her til højre,
10:32
they were exploringudforske, they were socialsocial.
udforskede, og de var sociale.
10:34
They lookedkigget like they
had never been stressedunderstregede at all,
De så ud til aldrig
at have været udsat for stress,
10:36
whichhvilken is impossibleumulig.
hvilket er en umulighed.
10:40
So we could have just stoppedholdt op there,
Vi kunne have valgt at stoppe dér,
10:42
but ChristineChristine had alsoogså used
CalypsolCalypsol before as anesthesiaanæstesi,
men Christine havde også
brugt Calypsol som anæstesi før,
10:44
and a few yearsflere år agosiden she had seenset
og for nogle år siden, så hun,
10:49
that it seemedsyntes to have
some weirdmærkelig effectseffekter on cellsceller
at det lod til at have
en mærkelig effekt på celler
10:50
and some other behavioropførsel
og anden adfærd,
10:53
that alsoogså seemedsyntes to last
long after the drugmedicin,
som lod til at virke lang tid
efter medicinens indtag,
10:54
maybe a few weeksuger.
til et par uger efter.
10:57
So we were like, OK,
Så vi tænkte: Okay,
10:58
maybe this is not completelyfuldstændig impossibleumulig,
måske er det ikke en total umulighed,
10:59
but we were really skepticalskeptisk.
men vi var virkelig skeptiske.
11:02
So we did what you do in sciencevidenskab
when you're not sure,
Så vi gjorde hvad man gør,
når man ikke er sikker:
11:03
and we ranløb it again.
Vi gentog forsøgene.
11:06
And I rememberHusk beingvære in the animaldyr roomværelse,
Jeg kan huske
at jeg var i dyre-afsnittet,
11:08
movingbevæger sig micemus from boxboks to boxboks
to testprøve them,
ved at flytte mus fra
boks til boks for at teste dem,
11:11
and ChristineChristine was actuallyrent faktisk sittingsidder
on the flooretage with the computercomputer in her lapskød
og Christine sad faktisk på gulvet
med sin computer i skødet,
11:15
so the micemus couldn'tkunne ikke see her,
så musene ikke
kunne se hende,
11:18
and she was analyzinganalysere
the datadata in realægte time.
og hun analyserede dataene i realtid.
11:20
And I rememberHusk us yellingråben,
Jeg kan huske, at vi råbte,
11:22
whichhvilken you're not supposedformodede to do
in an animaldyr roomværelse where you're testingtest,
som man faktisk ikke må
i et dyre-afsnit, hvor dyrene testes,
11:23
because it had workedarbejdet.
fordi det havde virket.
11:27
It seemedsyntes like these micemus
were protectedbeskyttet againstmod stressstress,
Det virkede som om,
at musene var immune overfor stress,
11:28
or they were inappropriatelyuhensigtsmæssigt happylykkelig,
howeverimidlertid you want to call it.
eller var upassende glade,
eller hvordan man nu vil beskrive det.
11:33
And we were really excitedbegejstret.
Vi var virkelig forventningsfulde.
11:36
And then we were really skepticalskeptisk,
because it was too good to be truerigtigt.
Og så blev vi virkelig skeptiske
fordi det var for godt til at være sandt.
11:39
So we ranløb it again.
Så vi gjorde det igen.
11:43
And then we ranløb it again in a PTSDPTSD modelmodel,
Så eksperimenterede vi igen
imod en PTSD-simulation,
11:45
and we ranløb it again
in a physiologicalfysiologiske modelmodel,
og gentog det igen
i en fysiologisk simulation,
11:48
where all we did was give stressstress hormoneshormoner.
hvor vi kun uddelte stresshormoner.
11:50
And we had our undergradsundergrads runløb it.
Og vores studerende lavede det.
11:53
And then we had our collaboratorssamarbejdspartnere
halfwayhalvvejs acrosset kors the worldverden in FranceFrankrig runløb it.
Og så havde vi vores samarbejdspartnere
i Frankrig til at gøre forsøgene.
11:54
And everyhver time someonenogen ranløb it,
they confirmedbekræftet the samesamme thing.
Hver eneste gang nogen kørte forsøgene,
bekræftede de det samme.
11:59
It seemedsyntes like
this one injectioninjektion of CalypsolCalypsol
Det virkede til,
at en enkelt indsprøjtning af Calypsol,
12:03
was somehowen eller anden måde protectingbeskyttelse
againstmod stressstress for weeksuger.
på en eller anden måde
beskyttede mod stress i ugevis.
12:05
And we only publishedoffentliggjort this a yearår agosiden,
Vi publicerede dette for et år siden,
12:09
but sincesiden then other labslaboratorier
have independentlyselvstændigt confirmedbekræftet this effecteffekt.
men siden da, har andre laboratorier,
uafhængigt, bekræftet denne virkning.
12:11
So we don't know what causesårsager depressiondepression,
Vi ved ikke
hvad der skyldes depression,
12:15
but we do know that stressstress
is the initialinitial triggerudløser
men vi ved,
at stress er den første udløser
12:18
in 80 percentprocent of casessager,
i 80 procent af tilfældene,
12:22
and depressiondepression and PTSDPTSD
are differentforskellige diseasessygdomme,
og at depression og PTSD
er forskellige sygdomme,
12:24
but this is something
they sharedel in commonalmindelige.
men dette har de til fælles.
12:26
Right? It is traumatictraumatisk stressstress
Det er traumatisk stress,
12:28
like activeaktiv combatbekæmpe or naturalnaturlig disasterskatastrofer
såsom i kampzoner, ved naturkatastrofer,
12:30
or communityfællesskab violencevold or sexualseksuel assaultoverfald
vold i samfundet eller seksuelle overfald,
12:33
that causesårsager post-traumaticpost-traumatisk
stressstress disordersygdom,
som udløser posttraumatisk stress syndrom,
12:36
and not everyonealle sammen that is exposedudsat to stressstress
developsudvikler a moodhumør disordersygdom.
ikke alle der udsættes for stress
udvikler en psykisk lidelse.
12:38
And this abilityevne to experienceerfaring
stressstress and be resilientmodstandsdygtige
Denne evne til at opleve stress,
og være resilient i forhold til den,
12:44
and bounceBounce back and not developudvikle
depressiondepression or PTSDPTSD
at komme igennem den,
og ikke udvikle depression eller PTSD,
12:47
is knownkendt as stressstress resiliencemodstandskraft,
kendes som stress-resiliens,
12:52
and it variesvarierer betweenmellem people.
og varierer fra person til person.
12:54
And we have always thought of it
as just sortsortere of this passivepassiv propertyejendom.
Vi har altid tænkt på det
som en passiv egenskab.
12:56
It's the absencefravær of susceptibilitymodtagelighed factorsfaktorer
Det er fraværet af modtagelighed
13:00
and riskrisiko factorsfaktorer for these disorderslidelser.
og risikofaktorer for disse sygdomme.
13:02
But what if it were activeaktiv?
Men hvad hvis det var aktiv?
13:05
Maybe we could enhanceforbedre it,
Måske kunne vi forbedre det
13:08
sortsortere of akinAkin to puttingsætte on armorrustning.
lidt ligesom at tage en rustning på.
13:09
We had accidentallyved et uheld discoveredopdaget
the first resilience-enhancingmodstandskraft, forbedret drugmedicin.
Vi havde ved et tilfælde opdaget
det første resiliens-forbedrende stof.
13:13
And like I said, we only gavegav
a tinylille bitte amountbeløb of the drugmedicin,
Vi indsprøjtede kun
en meget lille dosis af stoffet,
13:18
and it lastedvarede for weeksuger,
og det varede i ugevis,
13:21
and that's not like anything
you see with antidepressantsantidepressiva.
meget ulig hvad
vi ellers ser med antidepressiva.
13:23
But it is actuallyrent faktisk kindvenlig of similarlignende
to what you see in immuneimmun vaccinesvacciner.
Men det er sammenligneligt med,
hvad vi ser i immunitetsvacciner.
13:26
So in immuneimmun vaccinesvacciner,
you'llvil du get your shotsshots,
Ved immunitetsvacciner
får du en indsprøjtning,
13:31
and then weeksuger, monthsmåneder, yearsflere år latersenere,
og uger, måneder eller år senere,
13:34
when you're actuallyrent faktisk exposedudsat to bacteriabakterie,
når du faktisk udsættes for bakterier,
13:37
it's not the vaccinevaccine in your bodylegeme
that protectsbeskytter you.
er det ikke vaccinen i din krop,
der beskytter dig.
13:39
It's your ownegen immuneimmun systemsystem
Det er dit eget immunsystem,
13:42
that's developedudviklede sig resistancemodstand and resiliencemodstandskraft
to this bacteriabakterie that fightsslagsmål it off,
som har udviklet resistens og resiliens
overfor disse bakterier, og nedkæmper dem,
13:43
and you actuallyrent faktisk never get the infectioninfektion,
så du faktisk aldrig får den infektion.
13:47
whichhvilken is very differentforskellige
from, say, our treatmentsbehandlinger. Right?
Hvilket er ganske forskelligt fra
f.eks. behandlinger.
13:50
In that casetilfælde, you get the infectioninfektion,
you're exposedudsat to the bacteriabakterie,
I tilfælde af at du får infektionen,
er du eksponeret for bakterien,
13:53
you're sicksyg, and then you take,
say, an antibioticantibiotikum whichhvilken cureskur it,
du bliver syg, og så indtager du
et antibiotikum, som så kurerer det,
13:57
and those drugsstoffer are actuallyrent faktisk workingarbejder
to killdræbe the bacteriabakterie.
og de stoffer arbejder faktisk
på at slå bakterien ihjel.
14:00
Or similarlignende to as I said before,
with this palliativepalliativ,
Som jeg sagde tidligere,
med dette palliativ
14:04
you'llvil du take something
that will suppressundertrykke the symptomssymptomer,
tager du noget som vil
undertrykke symptomerne,
14:07
but it won'tvil ikke treatbehandle
the underlyingunderliggende infectioninfektion,
men som ikke behandler
den underliggende infektion,
14:10
and you'llvil du only feel better
duringi løbet af the time in whichhvilken you're takingtager it,
og du får det kun bedre
mens du tager stoffet,
14:12
whichhvilken is why you have to keep takingtager it.
og derfor skal man fortsætte indtaget.
14:16
And in depressiondepression and PTSDPTSD --
Ved depression og PTSD --
14:18
here we have your stressstress exposureeksponering --
her er din eksponering for stress --
14:20
we only have palliativepalliativ careomsorg.
så har vi kun palliativ hjælp.
14:22
AntidepressantsAntidepressiva only suppressundertrykke symptomssymptomer,
Antidepressiva undertrykker
blot symptomer,
14:25
and that is why you basicallyi bund og grund
have to keep takingtager them
og derfor er du nødt til,
at blive ved med at tage dem
14:28
for the life of the diseasesygdom,
hele sygdommens liv,
14:30
whichhvilken is oftentit
the lengthlængde of your ownegen life.
som tit korrelerer med længden af dit liv.
14:32
So we're callingringer our resilience-enhancingmodstandskraft, forbedret
drugsstoffer "paravaccinesparavaccines,"
Så vi kalder vore resiliens-forbedrende
stoffer for "paravacciner",
14:35
whichhvilken meansmidler vaccine-likevaccine-lignende,
som betyder
"vaccine-lignende",
14:40
because it seemsser ud til
like they mightmagt have the potentialpotentiel
fordi det virker til
at de måske har potentialet til
14:41
to protectbeskytte againstmod stressstress
at beskytte mod stress,
14:44
and preventforhindre micemus from developingudvikle
og forhindre mus i at udvikle
14:46
depressiondepression and post-traumaticpost-traumatisk
stressstress disordersygdom.
depression og posttraumatisk
stress syndrom.
14:49
AlsoOgså, not all antidepressantsantidepressiva
are alsoogså paravaccinesparavaccines.
Det er ikke alle antidepressiva,
der også fungerer som paravacciner.
14:52
We triedforsøgt ProzacProzac as well,
Vi prøvede også med Prozac,
14:57
and that had no effecteffekt.
og det havde ingen effekt.
14:58
So if this were to translateOversætte into humansmennesker,
Så hvis vi skal
overføre dette til mennesker,
15:01
we mightmagt be ablei stand to protectbeskytte people
så er vi muligvis
i stand til at beskytte folk,
15:04
who are predictablyforudsigeligt at riskrisiko
som antageligt er i fare for
15:06
againstmod stress-inducedstress induceret- disorderslidelser
like depressiondepression and PTSDPTSD.
at udvikle stress-inducerede lidelser
som depression og PTSD.
15:08
So that's first respondersrespondenter
and firefightersbrandmænd,
Det er f.eks. ambulancepersonnel
og brandmænd,
15:12
refugeesflygtninge, prisonersfanger and prisonfængsel guardsvagter,
flygtninge, indsatte i fængsler
og fængselsbetjente,
15:16
soldierssoldater, you namenavn it.
soldater og så videre.
15:20
And to give you a sensefølelse
of the scalevægt of these diseasessygdomme,
For at formidle en fornemmelse
af omfanget af disse sygdomme,
15:23
in 2010, the globalglobal burdenbyrde of diseasesygdom
var den samlede globale byrde
af sygdom i 2010
15:27
was estimatedanslået at 2.5 trillionbillioner dollarsdollars,
estimeret til 2,5 billioner dollars,
15:30
and sincesiden they are chronickronisk,
og eftersom de er kroniske,
15:35
that costkoste is compoundingkompoundering
and is thereforederfor expectedforventes to risestige
tiltager omkostningerne betragteligt,
og forventes at stige
15:36
up to sixseks trillionbillioner dollarsdollars
in just the nextNæste 15 yearsflere år.
til op mod seks billioner dollars
alene indenfor de næste 15 år.
15:39
As I mentionednævnte before,
Som jeg nævnte før,
15:44
repurposingnyorientering can be challengingudfordrende
because of our priorforudgående biasesfordomme.
kan nyorientering være en udfordring
grundet vores forudindtagethed.
15:46
CalypsolCalypsol has anotheren anden namenavn,
Calypsol har et andet navn,
15:50
ketamineketamin,
ketamin,
15:53
whichhvilken alsoogså goesgår by anotheren anden namenavn,
som igen kaldes noget andet,
15:55
SpecialSærlige K,
Special K,
15:57
whichhvilken is a clubklub drugmedicin and drugmedicin of abusemisbrug.
som er et feststof
og et misbrugsstof.
15:58
It's still used acrosset kors the worldverden
as an anestheticanæstesi.
Det anvendes stadig globalt
som et anæstesi-præparat.
16:02
It's used in childrenbørn.
We use it on the battlefieldslagmarken.
Det anvendes til børn.
Vi bruger det på slagmarker.
16:05
It's actuallyrent faktisk the drugmedicin of choicevalg
in a lot of developingudvikle nationsnationer,
Det er faktisk det foretrukne præparat
i mange udviklingslande,
16:08
because it doesn't affectpåvirke breathingvejrtrækning.
fordi det ikke påvirker vejrtrækning.
16:11
It is on the WorldVerden HealthSundhed OrganizationOrganisation
listliste of mostmest essentialvigtig medicineslægemidler.
Den er på WHO's liste over
de mest uundværlige mediciner i verden.
16:13
If we had discoveredopdaget ketamineketamin
as a paravaccineparavaccine first,
Havde vi opdaget ketamin
som en paravaccine først,
16:18
it'ddet ville be prettysmuk easylet for us to developudvikle it,
havde det været let for os
at udvikle stoffet yderligere,
16:22
but as is, we have to competekonkurrere
with our functionalfunktionel fixednessfixedness
men vi skal bekæmpe vores fastlåste fokus
16:25
and mentalmental setsæt that kindvenlig of interfereblande.
og vores respektive udgangspunkt.
16:29
FortunatelyHeldigvis, it's not
the only compoundforbindelse we have discoveredopdaget
Heldigvis er det ikke
det eneste medikament, vi har opdaget,
16:33
that has these prophylacticprofylaktisk,
paravaccineparavaccine qualitieskvaliteter,
som har disse profylaktiske
og paravaccinale egenskaber,
16:37
but all of the other drugsstoffer
we'vevi har discoveredopdaget,
men alle de andre medikamenter,
vi har opdaget,
16:41
or compoundsforbindelser if you will,
they're totallyhelt newny,
eller blandinger
af medikamenter, er helt nye.
16:44
they have to go throughigennem
the entirehel FDAFDA approvalgodkendelse processbehandle --
De skal igennem hele
den medicinske godkendelsesproces --
16:46
if they make it before
they can ever be used in humansmennesker.
hvis de da overhovedet bliver mulige
at godkende til brug for mennesker.
16:50
And that will be yearsflere år.
Og det tager årevis.
16:54
So if we wanted something soonerfør,
Så, hvis vi vil have noget
til at ske tidligere,
16:55
ketamineketamin is alreadyallerede FDA-approvedFDA-godkendt.
så er ketamin allerede
godkendt til medicinbrug.
16:58
It's genericgenerisk, it's availableledig.
Det er godkendt og tilgængeligt
til menneskeligt forbrug.
17:00
We could developudvikle it for a fractionfraktion
of the pricepris and a fractionfraktion of the time.
Vi kan udvikle det for
en brøkdel af prisen og tiden.
17:03
But actuallyrent faktisk, beyondud over
functionalfunktionel fixednessfixedness and mentalmental setsæt,
Men ud over fastlåst fokus,
og mentalt udgangspunkt,
17:08
there's a realægte other challengeudfordring
to repurposingnyorientering drugsstoffer,
så er der en anden udfordring
med at anvende medikamenter på ny,
17:12
whichhvilken is policypolitik.
som er politik.
17:16
There are no incentivesincitamenter in placeplacere
Der er ikke noget incitament,
17:18
onceenkelt gang a drugmedicin is genericgenerisk and off patentpatent
and no longerlængere exclusiveeksklusiv
når et medikament ikke er patenteret
og dermed ikke længere ekslusivt
17:20
to encouragetilskynde pharmaPharma companiesvirksomheder
to developudvikle them,
for medicinalindustrien
til at udvikle dem,
17:24
because they don't make moneypenge.
fordi de ikke tjener penge.
17:26
And that's not truerigtigt for just ketamineketamin.
That is truerigtigt for all drugsstoffer.
Det gælder ikke kun ketamin.
Det gælder alle stoffer.
17:28
RegardlessUanset, the ideaide itselfsig selv
is completelyfuldstændig novelroman in psychiatrypsykiatri,
Uanset hvad er idéen i sig selv
en nyskabelse i psykiatrien,
17:32
to use drugsstoffer to preventforhindre mentalmental illnesssygdom
at bruge medicin til
at forebygge psykiske sygdomme
17:38
as opposedimod to just treatbehandle it.
modsat blot at behandle dem.
17:42
It is possiblemuligt that 20, 50,
100 yearsflere år from now,
Det er muligt,
at vi om 20, 50, 100 år,
17:44
we will look back now
at depressiondepression and PTSDPTSD
vil se tilbage på depression og PTSD
17:49
the way we look back
at tuberculosistuberkulose sanitoriumsSanitoriums
på samme måde, som vi ser
tilbage på tuberkulosesanatorier
17:53
as a thing of the pastforbi.
som et fortidslevn.
17:57
This could be the beginningstarten of the endende
of the mentalmental healthsundhed epidemicepidemi.
Dette kunne være begyndelsen på enden
af den psykiske lidelses epidemi.
17:59
But as a great scientistvidenskabsmand onceenkelt gang said,
Men som en stor videnskabsmand
engang sagde:
18:05
"Only a foolnarre is sure of anything.
"Kun en tåbe er skråsikker
på noget som helst.
18:09
A wiseklog man keepsbliver ved on guessinggætte."
En vis mand bliver ved med at gætte."
18:12
Thank you, guys.
Tak skal I have.
18:16
(ApplauseBifald)
(Bifald)
18:17
Translated by Chile Martinussen
Reviewed by Sune Vilsted

▲Back to top

About the speaker:

Rebecca Brachman - Neuroscientist, writer, entrepreneur
Rebecca Brachman is a pioneer in the field of preventative psychopharmacology, developing drugs to enhance stress resilience and prevent mental illness.

Why you should listen

Current treatments for mood disorders only suppress symptoms without addressing the underlying disease, and there are no known cures. The drugs Rebecca Brachman is developing would be the first to prevent psychiatric disorders such as post-traumatic stress disorder (PTSD) and depression.

Brachman completed her PhD at Columbia University, prior to which she was a fellow at the National Institutes of Health, where she discovered that immune cells carry a memory of psychological stress and that white blood cells can act as antidepressants and resilience-enhancers. Brachman's research has been featured in The Atlantic, WIRED and Business Insider, and her work was recently described by Dr. George Slavich on NPR as a "moonshot project that is very much needed in the mental health arena."

In addition to conducting ongoing research at Columbia, Brachman is an NYCEDC Entrepreneurship Lab Fellow and cofounder of Paravax -- a biotech startup developing vaccine-like prophylactic drugs ("paravaccines") -- along with her scientific collaborator, Christine Ann Denny. She is also working on a non-profit venture to repurpose existing generic drugs for use as prophylactics, and previously served as the Interim Program Director for Outreach at the Zuckerman Institute at Columbia University.

Brachman is also a playwright and screenwriter. She holds Bachelor's degrees in both neuroscience and creative wWriting, and she is currently working on a tech-focused writing project with her long-time writing partner, Sean Calder ("Grimm," "Damages," "ER"). She served as the director of NeuWrite, a national network of science-writing groups that fosters ongoing collaboration between scientists, writers and artists, and she has been featured as a storyteller at The Story Collider.

(Photo: Kenneth Willardt)

More profile about the speaker
Rebecca Brachman | Speaker | TED.com