English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxFrankfurt

Simon Anholt: Who would the rest of the world vote for in your country's election?

Simon Anholt: Hvem ville resten af verden stemme på i dit lands valg?

Filmed:
1,106,600 views

Ville du ønske du kunne stemme i et andet lands valg? Simon Anholt løfter sløret for the Global Vote, en online platform der lader alle, uanset hvor i verden, "stemme" til valget i ethvert land på kloden (med overraskende resultater).

- Policy advisor
After 20 years working with the presidents and prime ministers of 54 countries, Simon Anholt has a plan to make the world work better. Full bio

Well, as manymange of you know,
Som mange af jer ved,
00:12
the resultsresultater of the recentnylig
electionvalg were as followsfølger:
var resultatet
af det seneste valg som følgende:
00:13
HillaryHillary ClintonClinton, the DemocraticDemokratiske candidatekandidat
Hillary Clinton,
den demokratiske kandidat,
00:17
wonvandt a landslidejordskred victorysejr
vandt en jordskredssejr
00:19
with 52 percentprocent of the overallsamlet set votestemme.
med 52 procent af de samlede stemmer.
00:21
JillJill SteinStein, the GreenGrøn candidatekandidat,
Jill Stein, de grønnes kandidat,
00:24
camekom a distantfjern secondanden, with 19 percentprocent.
kom på en fjern andenplads med 19 procent.
00:26
DonaldDonald J. TrumpTrump, the RepublicRepublik candidatekandidat,
Donald J. Trump,
den republikanske kandidat,
00:30
was hothed on her heelshæle with 14 percentprocent,
var lige i hælene på hende med 14 procent,
00:32
and the remainderresten of the votestemme
were shareddelt betweenmellem abstainerssofavælgere
og de resterende stemmer
blev delt mellem sofavælgere
00:35
and GaryGary JohnsonJohnson,
the LibertarianLibertære candidatekandidat.
og Gary Johnson,
den libertarianske kandidat.
00:39
(LaughterLatter)
(Latter)
00:45
Now, what parallelparallel universeunivers
do you supposeformode I livelevende in?
Så, hvilket parallelunivers
tror I så, jeg lever i?
00:47
Well, I don't livelevende in a parallelparallel universeunivers.
Jeg tror ikke på paralleluniverser.
00:52
I livelevende in the worldverden,
and that is how the worldverden votedstemt.
Jeg lever i verden,
og det var sådan verden stemte.
00:54
So let me take you back
and explainforklare what I mean by that.
Så lad mig tage jer tilbage
og forklare hvad jeg mener.
00:59
In JuneJuni this yearår,
I juni i år,
01:02
I launchedlanceret something
calledhedder the GlobalGlobal VoteAfstemning.
lancerede jeg the Global Vote.
01:04
And the GlobalGlobal VoteAfstemning
does exactlyNemlig what it sayssiger on the tintin.
og the Global Vote gør præcis det,
der står på indpakningen.
01:06
For the first time in historyhistorie,
For første gang i historien,
01:10
it letslader anybodynogen, anywhereoveralt in the worldverden,
lader den alle folk, alle steder i verden,
01:12
votestemme in the electionsvalg
of other people'sfolks countrieslande.
stemme i valg,
i andre folks lande.
01:15
Now, why would you do that?
Så, hvorfor ville man det?
01:19
What's the pointpunkt?
Hvad er pointen?
01:21
Well, let me showat vise you what it looksudseende like.
Her er hvordan det ser ud.
01:22
You go to a websiteinternet side,
Du går ind på en hjemmeside,
01:25
ratherhellere a beautifulsmuk websiteinternet side,
en ganske smuk hjemmeside,
01:27
and then you selectVælg an electionvalg.
og så vælger du et valg.
01:29
Here'sHer er a bunchflok that we'vevi har alreadyallerede covereddækket.
Dem her har vi allerede dækket.
01:32
We do about one a monthmåned, or thereaboutsderomkring.
Vi bruger omkring en måned
eller deromkring.
01:35
So you can see BulgariaBulgarien,
the UnitedUnited StatesStater of AmericaAmerika,
Så I kan se Bulgarien,
og USA,
01:39
Secretary-GeneralGeneralsekretær of the UnitedUnited NationsNationer,
Generalsekretær til FN,
01:41
the BrexitBrexit referendumfolkeafstemning at the endende there.
folkeafstemningen om Brexit,
der til sidst.
01:44
You selectVælg the electionvalg
that you're interestedinteresseret in,
Du trykker på det valg,
du er interesseret i,
01:47
and you pickplukke the candidateskandidater.
og vælger kandidaterne.
01:50
These are the candidateskandidater
from the recentnylig presidentialpræsidentvalg electionvalg
Dette er kandidaterne
fra det seneste præsidentvalg
01:53
in the tinylille bitte islandø nationnation
of São TomTomé and PrPríncipencipe,
på den lille ønation
São Tomé and Príncipe,
01:56
199,000 inhabitantsindbyggere,
199.000 indbyggere,
01:59
off the coastkyst of WestWest AfricaAfrika.
ud fra Vestafrikas kyst.
02:02
And then you can look at the briefkort summaryResumé
of eachhver of those candidateskandidater
Og så kan du se en kort opsummering
af de forskellige kandidater,
02:04
whichhvilken I dearlydyrt hopehåber is very neutralneutral,
som jeg i høj grad håber er meget neutral,
02:09
very informativeinformative and very succinctkortfattet.
meget informerende, og meget koncis.
02:11
And when you've foundfundet
the one you like, you votestemme.
Og du stemmer ved den du kan lide.
02:14
These were the candidateskandidater
Dette var kandidaterne
02:17
in the recentnylig Icelandicislandsk
presidentialpræsidentvalg electionvalg,
i det seneste islandske
præsidentvalg,
02:19
and that's the way it goesgår.
og sådan ser det ud.
02:22
So why on earthjorden would you want to votestemme
in anotheren anden country'slandets electionvalg?
Så hvorfor i alverden ville du gide stemme
i et andet lands valg?
02:24
Well, the reasongrund
that you wouldn'tville ikke want to do it,
Grunden til man ikke ville gøre det,
02:30
let me reassureberolige you,
tro mig,
02:33
is in orderbestille to interfereblande in the democraticdemokratisk
processesprocesser of anotheren anden countryLand.
er fordi man ville blande sig i
de demokratiske processer i et andet land.
02:35
That's not the purposeformål at all.
Det er slet ikke formålet.
02:39
In factfaktum, you can't,
Faktisk så kan man ikke,
02:40
because usuallysom regel what I do
is I releasefrigøre the resultsresultater
fordi jeg offentliggør resultatet
02:42
after the electoratevælgerne in eachhver
individualindividuel countryLand has alreadyallerede votedstemt,
efter valgkredsen allerede har stemt
i det individuelle land,
02:44
so there's no way that we could
interfereblande in that processbehandle.
så vi ikke kan blande os i den proces.
02:48
But more importantlyvigtigere,
Men hvad vigtigere er,
02:51
I'm not particularlyisær interestedinteresseret
at jeg ikke er interesseret
02:52
in the domesticindenlandske issuesproblemer
of individualindividuel countrieslande.
i indenrigspolitikken
i individuelle lande.
02:54
That's not what we're votingafstemning on.
Det er ikke dét, vi stemmer om.
02:56
So what DonaldDonald J. TrumpTrump or HillaryHillary ClintonClinton
proposedforeslog to do for the AmericansAmerikanerne
Så dét som Trump eller Clinton
foreslog at gøre for amerikanerne
02:58
is franklyærligt talt noneingen of our businessforretning.
kommer ærligt talt ikke os ved.
03:02
That's something that only
the AmericansAmerikanerne can votestemme on.
Det er noget,
som kun amerikanerne kan stemme om.
03:04
No, in the globalglobal votestemme,
you're only consideringovervejer one aspectaspekt of it,
I den globale stemme
overvejer man kun ét aspekt af det,
03:07
whichhvilken is what are those leadersledere
going to do for the resthvile of us?
som er hvad kommer disse ledere
til at gøre for resten af os?
03:11
And that's so very importantvigtig
because we livelevende,
Og det er meget vigtigt
fordi vi lever,
03:15
as no doubttvivl you're sicksyg
of hearinghøring people tell you,
som I sikkert er trætte af
at høre folk fortælle jer,
03:18
in a globalizedglobaliseret, hyperconnectedHyperConnected,
massivelymassivt interdependentindbyrdes afhængige worldverden
i en globaliseret, hyperforbundet,
massiv gensidig afhængig verden,
03:20
where the politicalpolitisk decisionsbeslutninger
of people in other countrieslande
hvor alle politiske afgørelser
i andre folks lande
03:25
can and will have an impactpåvirkning on our livesliv
kan og vil have betydning for vores liv
03:28
no matterstof who we are,
no matterstof where we livelevende.
uanset hvem vi er,
uanset hvor vi bor.
03:30
Like the wingsvinger of the butterflysommerfugl
Som vingerne på en sommerfugl
03:34
beatingprygl on one sideside of the PacificPacific
der slår på den anden side af Stillehavet
03:36
that can apparentlytilsyneladende createskab
a hurricaneorkan on the other sideside,
som åbenbart kan skabe
en orkan på den anden side,
03:38
so it is with the worldverden
that we livelevende in todayi dag
ligesom er det med den verden,
vi lever i i dag
03:42
and the worldverden of politicspolitik.
og i verden af politik.
03:44
There is no longerlængere a dividingdelende linelinje betweenmellem
domesticindenlandske and internationalinternational affairsanliggender.
Der er ikke længere en skillelinje mellem
indenrigs- og udenrigsspørgsmål.
03:46
Any countryLand, no matterstof how smalllille,
Ethvert land, uanset hvor lille,
03:51
even if it's São TomTomé and PrPríncipencipe,
selv São Tomé and Príncipe,
03:54
could producefremstille the nextNæste NelsonNelson MandelaMandela
kunne frembringe den næste Nelson Mandela
03:56
or the nextNæste StalinStalin.
eller den næste Stalin.
03:59
They could polluteforurene the atmosphereatmosfære
and the oceansoceaner, whichhvilken belongtilhører to all of us,
De kunne forurene atmosfæren
og havene, som tilhører os alle,
04:01
or they could be responsibleansvarlig
and they could help all of us.
eller de kunne være ansvarlige
og de kunne hjælpe os alle.
04:05
And yetendnu, the systemsystem is so strangemærkelig
Og alligevel er systemet så mærkeligt,
04:09
because the systemsystem hasn'thar ikke caughtfanget up
with this globalizedglobaliseret realityvirkelighed.
fordi systemet endnu ikke har indhentet
denne globaliserede virkelighed.
04:12
Only a smalllille numbernummer of people
are allowedtilladt to votestemme for those leadersledere,
Kun et lille antal mennesker
kan stemme på disse ledere,
04:16
even thoughselvom theirderes impactpåvirkning is giganticgigantisk
selvom deres indvirkning er gigantisk
04:19
and almostnæsten universaluniversel.
og næsten universelt.
04:21
What numbernummer was it?
Hvilket antal var det?
04:24
140 millionmillion AmericansAmerikanerne votedstemt
140 millioner amerikanere stemte
04:25
for the nextNæste presidentformand
of the UnitedUnited StatesStater,
på USA's næste præsident
04:28
and yetendnu, as all of us knowskender,
in a few weeksuger time,
og alligevel, som mange af os ved,
om nogle få uger,
04:30
somebodyen eller anden is going to handhånd over
the nuclearnuklear launchlancering codeskoder
vil nogen overlevere koderne
til atomvåbnene
04:33
to DonaldDonald J. TrumpTrump.
til Donald J. Trump.
04:35
Now, if that isn't havingat have
a potentialpotentiel impactpåvirkning on all of us,
Hvis dét ikke har
en mulig indflydelse på os alle,
04:37
I don't know what is.
så ved jeg ikke hvad har.
04:40
SimilarlyPå samme måde, the electionvalg
for the referendumfolkeafstemning on the BrexitBrexit votestemme,
Ligeledes med
folkeafstemningen om Brexit,
04:42
a smalllille numbernummer of millionsmillioner
of BritishBritiske people votedstemt on that,
et lille antal af millioner
af det britiske folk stemte,
04:49
but the outcomeresultat of the votestemme,
whicheverUanset hvilken way it wentgik,
men udfaldet,
uanset hvilken vej det gik,
04:52
would have had a significantvæsentlig impactpåvirkning
ville have haft en betydelig indvirkning
04:55
on the livesliv of tenstiere, hundredshundreder of millionsmillioner
of people around the worldverden.
på mange hundreder af millioner
menneskers liv rundt omkring i verden.
04:57
And yetendnu, only a tinylille bitte numbernummer could votestemme.
Og det var kun et lille antal,
der kunne stemme.
05:01
What kindvenlig of democracydemokrati is that?
Hvilken slags demokrati er det?
05:03
HugeKæmpe decisionsbeslutninger that affectpåvirke all of us
Kæmpe beslutninger som påvirker os alle
05:06
beingvære decidedbesluttede by relativelyforholdsvis
very smalllille numbersnumre of people.
bliver bestemt af relativt
meget små antal af mennesker.
05:08
And I don't know about you,
Og jeg ved ikke med jer,
05:12
but I don't think
that soundslyde very democraticdemokratisk.
men jeg synes ikke,
det er ret demokratisk.
05:13
So I'm tryingforsøger to clearklar it up.
Så jeg prøver at råde bod på det.
05:16
But as I say,
Men som jeg siger,
05:18
we don't askSpørg about domesticindenlandske questionsspørgsmål.
ingen indenrigs-spørgsmål.
05:19
In factfaktum, I only ever askSpørg two questionsspørgsmål
of all of the candidateskandidater.
Faktisk så stiller jeg altid kun
to spørgsmål til alle kandidater.
05:21
I sendsende them the samesamme
two questionsspørgsmål everyhver singleenkelt time.
Jeg sender de samme
to spørgsmål hver gang.
05:24
I say, one,
Jeg siger, ét:
05:27
if you get electedvalgt, what are you
going to do for the resthvile of us,
Hvis du bliver valgt ind,
hvad gør du så for os andre,
05:28
for the remainderresten of the sevensyv billionmilliard
who livelevende on this planetplanet?
for de resterende syv milliarder,
der bor på denne planet?
05:31
SecondAnden questionspørgsmål:
Andet spørgsmål:
05:35
What is your visionvision
for your country'slandets futurefremtid in the worldverden?
Hvad er din vision
for dit lands fremtid i verden?
05:37
What rolerolle do you see it playingspille?
Hvilken rolle ser du det spille?
05:40
EveryHver candidatekandidat,
I sendsende them those questionsspørgsmål.
Hver kandidat,
sender jeg disse spørgsmål til.
05:42
They don't all answersvar. Don't get me wrongforkert.
Ikke alle svarer.
Forstå mig ret.
05:45
I reckonregner if you're standingstående
Jeg antager, at hvis man står
05:47
to becomeblive the nextNæste presidentformand
of the UnitedUnited StatesStater,
til at blive USA's næste præsident,
05:49
you're probablysandsynligvis prettysmuk tiedbundet up
mostmest of the time,
har man sikkert meget om ørene
det meste af tiden,
05:51
so I'm not altogetherhelt surprisedoverrasket
that they don't all answersvar, but manymange do.
så jeg er ikke ligefrem overrasket over,
at ikke alle svarer, men mange gør.
05:54
More everyhver time.
Flere hver gang.
05:58
And some of them do much more than answersvar.
Og nogle af dem gør meget mere
end bare at svare.
05:59
Some of them answersvar in the mostmest
enthusiasticentusiastiske and mostmest excitingspændende way
Nogle svarer på den mest
entusiastiske og mest spændende måde,
06:01
you could imagineforestille.
der kan forestilles.
06:04
I just want to say a wordord here
for SaviourFrelser ChishimbaChishimba,
Her vil jeg gerne sige et par ord,
om Saviour Chishimba,
06:06
who was one of the candidateskandidater
som var kandidat
06:08
in the recentnylig ZambianZambias
presidentialpræsidentvalg electionvalg.
til det seneste zambiske præsidentvalg
06:10
His answerssvar to those two questionsspørgsmål
were basicallyi bund og grund an 18-page-side dissertationafhandling
Hans svar på disse to spørgsmål
var i bund og grund en 18-siders afhandling
06:12
on his viewudsigt of Zambia'sZambias
potentialpotentiel rolerolle in the worldverden
om hans syn på Zambias
potentielle rolle i verden
06:16
and in the internationalinternational communityfællesskab.
og i det internationale fællesskab.
06:20
I postedbogført it on the websiteinternet side
so anybodynogen could readlæse it.
Jeg lagde det op på hjemmesiden,
så alle kunne læse det.
06:22
Now, SaviourFrelser wonvandt the globalglobal votestemme,
Saviour vandt den globale stemme,
06:25
but he didn't winvinde the ZambianZambias electionvalg.
men han vandt ikke
det zambiske præsidentvalg.
06:28
So I foundfundet myselfMig selv wonderingundrende,
Så jeg tænkte på,
06:31
what am I going to do
with this extraordinaryekstraordinær groupgruppe of people?
hvad jeg skulle med denne
utrolige gruppe af folk?
06:32
I've got some wonderfulvidunderlig people here
who wonvandt the globalglobal votestemme.
Jeg har pragtfulde folk,
som vandt den globale stemme.
06:35
We always get it wrongforkert, by the way.
Forresten så tager vi altid fejl.
06:38
The one that we electudvalgte
Den, som vi vælger,
06:40
is never the personperson who'shvem der er electedvalgt
by the domesticindenlandske electoratevælgerne.
er aldrig den person, der bliver valgt
af de nationale stemmer.
06:41
That maykan be partlytil dels because
we always seemsynes to go for the womankvinde.
Det er måske delvist fordi,
vi altid ser ud til at gå efter kvinden.
06:45
But I think it maykan alsoogså be a signskilt
Men jeg tror også,
det kan være et tegn
06:49
that the domesticindenlandske electoratevælgerne
is still thinkingtænker very nationallynationalt.
på at de nationale stemmer
stadig tænker meget nationalt.
06:51
They're still thinkingtænker very inwardlyindadtil.
De tænker stadig meget indad.
06:55
They're still askingspørger themselvesdem selv:
What's in it for me? ...
De spørger stadig sig selv:
Hvad er der i det for mig?
06:57
insteadi stedet of what
they should be askingspørger todayi dag,
fremfor det de burde,
07:00
whichhvilken is, what's in it for we?
hvilket er, hvad er der i det for os?
07:02
But there you go.
Men der har I det.
07:06
So suggestionsforslag, please, not right now,
Ingen forslag lige nu, tak.
07:07
but sendsende me an emaile-mail if you've got an ideaide
men send en e-mail,
hvis du har en idé
07:09
about what we can do
with this amazingfantastiske teamhold of gloriousherlige loserstabere.
til hvad vi kan gøre med dette
fantastiske hold af gloværdige tabere.
07:11
(LaughterLatter)
(Latter)
07:14
We'veVi har got SaviourFrelser ChishimbaChishimba,
who I mentionednævnte before.
Vi har Saviour Chishimba,
som jeg nævnte før.
07:15
We'veVi har got HallaHallamasdMasdóttirttir,
Vi har Halla Tómasdóttir,
07:18
who was the runnerrunner up
in the Icelandicislandsk presidentialpræsidentvalg electionvalg.
som kom på andenpladsen
i det islandske præsidentvalg.
07:19
ManyMange of you maykan have seenset
her amazingfantastiske talk at TEDWomenTEDWomen
Mange af jer har sikkert set
hendes fantastiske foredrag til TEDWomen
07:22
just a few weeksuger agosiden
et par uger siden,
07:25
where she spoketalte about the need
for more womenKvinder to get into politicspolitik.
hvor hun talte om behovet
for at flere kvinder går ind i politik.
07:26
We'veVi har got MariaMaria dasDas NevesNeves
from São TomTomé and PrPríncipencipe.
Vi har Maria das Neves
fra São Tomé and Príncipe.
07:30
We'veVi har got HillaryHillary ClintonClinton.
Vi har Hillary Clinton.
07:33
I don't know if she's availableledig.
Jeg ved ikke om hun er ledig.
07:35
We'veVi har got JillJill SteinStein.
Vi har Jill Stein.
07:37
And we covereddækket alsoogså the electionvalg
Og vi har også dækket valget
07:39
for the nextNæste Secretary-GeneralGeneralsekretær
of the UnitedUnited NationsNationer.
til næste Generalsekretær i FN
07:42
We'veVi har got the ex-primeex-prime ministerminister
of NewNye ZealandZealand,
Vi har den tidligere statsminister
af New Zealand,
07:45
who would be a wonderfulvidunderlig
membermedlem of the teamhold.
som ville være et skønt
medlem af holdet.
07:47
So I think maybe those people,
Så jeg tror måske at disse mennesker,
07:49
the gloriousherlige loser'staberens clubklub,
could travelrejse around the worldverden
den herlige taberklub
kunne rejse hen,
07:51
whereverhvor som helst there's an electionvalg
hvor end der afholdes et valg
07:54
and remindminde om people
of the necessitynødvendighed in our modernmoderne agealder
og minde folk om
behovet i vores moderne tidsalder,
07:55
of thinkingtænker a little bitbit outwardsudad
om at tænkte en lille smule udad,
07:58
and thinkingtænker of
the internationalinternational consequenceskonsekvenser.
og at tænke på
de internationale konsekvenser.
08:00
So what comeskommer nextNæste for the globalglobal votestemme?
Så hvad sker der nu med den globale stemme?
08:04
Well, obviouslynaturligvis,
Altså, selvfølgelig,
08:06
the DonaldDonald and HillaryHillary showat vise
is a bitbit of a difficultsvært one to followfølge efter,
er Donald og Hillary-showet
lidt svært at efterfølge,
08:08
but there are some other
really importantvigtig electionsvalg comingkommer up.
men der er nogle andre
meget vigtige kommende valg.
08:12
In factfaktum, they seemsynes to be multiplyingmultiplicere.
Det ser ud til at formere sig.
08:15
There's something going on,
I'm sure you've noticedbemærket, in the worldverden.
Der er noget i gang, som jeg er sikker på
I har bemærket, i verden.
08:17
And the nextNæste rowrække of electionsvalg
are all criticallykritisk importantvigtig.
Og den næste række valg
er allesammen kritisk vigtige.
08:20
In just a few day'sdage time
Om bare nogle få dage
08:25
we'vevi har got the rerunomvalg
of the AustrianØstrigske presidentialpræsidentvalg electionvalg,
har vi en gentagelse
af det østrigske præsidentvalg
08:26
with the prospectudsigt of NorbertNorbert HoferHofer
med udsigt til at Norber Hofer bliver,
08:29
becomingblive what is commonlyalmindeligt describedbeskrevet
hvad normalt beskrives som,
08:31
as the first far-righthøjreekstremistiske headhoved of statestat
in EuropeEuropa sincesiden the SecondAnden WorldVerden WarKrig.
den første yderste højrefløjsstatsleder
i Europa siden den 2. verdenskrig.
08:33
NextNæste yearår we'vevi har got GermanyTyskland,
Næste år har vi Tyskland,
08:38
we'vevi har got FranceFrankrig,
vi har Frankrig,
08:39
we'vevi har got presidentialpræsidentvalg electionsvalg in IranIran
vi har præsidentvalg i Iran
08:40
and a dozendusin othersandre.
og et dusin andre.
08:43
It doesn't get lessmindre importantvigtig.
Det bliver ikke mindre vigtigt.
08:44
It getsfår more and more importantvigtig.
Det bliver mere og mere vigtigt.
08:47
ClearlyKlart, the globalglobal votestemme
is not a stand-aloneenkeltstående projectprojekt.
Selvfølgelig er den globale stemme
ikke et enestående projekt.
08:50
It's not just there on its ownegen.
Den er der ikke bare for sig selv.
08:54
It has some backgroundbaggrund.
Den har en baggrund.
08:56
It's parten del of a projectprojekt
whichhvilken I launchedlanceret back in 2014,
Det er en del af et projekt,
jeg lancerede tilbage i 2014,
08:58
whichhvilken I call the Good CountryLand.
som jeg kaldte the Good Country.
09:02
The ideaide of the Good CountryLand
is basicallyi bund og grund very simpleenkel.
Idéen bag the Good Country
er i bund og grund meget simpel.
09:04
It's my simpleenkel diagnosisdiagnose
of what's wrongforkert with the worldverden
Det er min simple diagnose
af hvad der er galt med verden
09:07
and how we can fixrette op it.
og hvordan vi kan løse det.
09:11
What's wrongforkert with the worldverden
I've alreadyallerede hintedantydet at.
Hvad der er galt med verden
har jeg allerede hintet til.
09:13
BasicallyDybest set, we faceansigt
an enormousenorm and growingvoksende numbernummer
Grundlæggende står vi over for
et enormt og stigende antal
09:16
of giganticgigantisk, existentialeksistentiel
globalglobal challengesudfordringer:
af gigantiske, eksistentielle
globale udfordringer:
09:19
climateklima changelave om, humanhuman rightsrettigheder abusesmisbrug,
klimaændringer,
menneskerrettighedskrænkelser,
09:22
massmasse migrationmigration, terrorismterrorisme,
economicøkonomisk chaoskaos, weaponsvåben proliferationproliferation.
massemigrationer, terrorisme,
økonomisk kaos, vækst i antal våben.
09:24
All of these problemsproblemer
whichhvilken threatenTrue to wipetørre us out
Alle disse problemer,
som truer med at udslette os,
09:30
are by theirderes very naturenatur
globalizedglobaliseret problemsproblemer.
er i deres natur
globaliserede problemer.
09:33
No individualindividuel countryLand has the capabilityevne
of tacklinghåndtering af them on its ownegen.
Intet individuelt land har evnen
til at tackle dem alle for sig selv.
09:35
And so very obviouslynaturligvis
Og derfor, ret indlysende,
09:40
we have to cooperatesamarbejde
and we have to collaboratesamarbejde as nationsnationer
bliver vi nødt til
at arbejde sammen som nationer,
09:42
if we're going to solveløse these problemsproblemer.
hvis vi skal løse disse problemer.
09:46
It's so obviousindlysende, and yetendnu we don't.
Det er så indlysende,
og alligevel gør vi det ikke.
09:48
We don't do it nearlynæsten oftentit enoughnok.
Vi er ikke tæt på,
at gøre det ofte nok.
09:51
MostDe fleste of the time,
countrieslande still persistpersist in behavingopfører sig
Det meste af tiden,
bliver lande ved med at opføre sig,
09:54
as if they were warringWarring, selfishselvisk tribesstammer
battlingkæmper againstmod eachhver other,
som om de var bekrigende,
egoistiske stammer, der kæmper mod hinanden,
09:58
much as they have doneFærdig
sincesiden the nation-statenationalstat was inventedopfundet
meget ligesom de har gjort
siden nationalstaten blev opfundet
10:02
hundredshundreder of yearsflere år agosiden.
for hundredevis af år siden.
10:05
And this has got to changelave om.
Og dette må ændres.
10:07
This is not a changelave om in politicalpolitisk systemssystemer
or a changelave om in ideologyideologi.
Dette er ikke en ændring
i politiske systemer eller i ideologi.
10:09
This is a changelave om in culturekultur.
Dette er en ændring i kultur.
10:12
We, all of us, have to understandforstå
Vi, os allesammen,
bliver nødt til at forstå,
10:14
that thinkingtænker inwardsindad is not the solutionløsning
to the world'sVerdens problemsproblemer.
at tænke indad ikke er løsningen
på verdens problemer.
10:17
We have to learnlære how to cooperatesamarbejde
and collaboratesamarbejde a great dealdel more
Vi bliver nødt til at lære at samarbejde
og arbejde sammen i meget højere grad
10:21
and competekonkurrere just a tinylille bitte bitbit lessmindre.
og konkurrere bare en lille smule mindre.
10:25
OtherwiseEllers things
are going to carrybære on getting baddårlig
Ellers bliver tingene
ved med at forværres
10:29
and they're going to get much worseværre,
much soonerfør than we anticipateforegribe.
og de bliver meget værre,
meget hurtigere end vi forventer.
10:31
This changelave om will only happenske
Denne ændring vil kun ske,
10:35
if we ordinaryalmindelig people
hvis vi almindelige mennesker
10:37
tell our politicianspolitikere
that things have changedændret.
fortæller vores politikere
at tingene har ændret sig.
10:39
We have to tell them
that the culturekultur has changedændret.
Vi må fortælle dem,
at kulturen har ændret sig.
10:42
We have to tell them
that they'vede har got a newny mandatemandat.
Vi må fortælle dem,
at de har et nyt mandat.
10:44
The oldgammel mandatemandat
was very simpleenkel and very singleenkelt:
Det gamle mandat
var meget simpelt og meget enligt:
10:47
if you're in a positionposition
of powerstrøm or authoritymyndighed,
Hvis du har magt eller autoritet,
10:50
you're responsibleansvarlig for your ownegen people
and your ownegen tinylille bitte sliceskive of territoryterritorium,
så er du ansvarlig for dit eget folk
og dit eget lille stykke territorie,
10:52
and that's it.
og det er dét.
10:56
And if in orderbestille to do
the bestbedst thing for your ownegen people,
Og hvis du, for at gøre
det bedste for dit eget folk,
10:57
you screwskrue over everybodyalle elseandet
on the planetplanet, that's even better.
tager røven på alle andre
på planeten, så er det endnu bedre.
11:00
That's consideredtaget i betragtning to be a bitbit machomacho.
Det bliver betragtet som en smule macho.
11:03
TodayI dag, I think everybodyalle
in a positionposition of powerstrøm and responsibilityansvar
I dag, tror jeg alle
i en position af magt og ansvar
11:05
has got a dualdobbelt mandatemandat,
har et tosidet mandat,
11:08
whichhvilken sayssiger if you're in a positionposition
of powerstrøm and responsibilityansvar,
som siger, at hvis du har magt og ansvar,
11:10
you're responsibleansvarlig for your ownegen people
så er du ansvarlig over for dit eget folk
11:13
and for everyhver singleenkelt man, womankvinde,
childbarn and animaldyr on the planetplanet.
og for hver mand, kvinde,
barn og dyr på planeten.
11:14
You're responsibleansvarlig
for your ownegen sliceskive of territoryterritorium
Du er ansvarlig
for dit eget stykke territorie
11:19
and for everyhver singleenkelt squarefirkant milemil
of the earth'sjordens surfaceoverflade
og for hver enkel kvadratmeter
af Jordens overflade
11:21
and the atmosphereatmosfære aboveover it.
og atmosfæren over den.
11:25
And if you don't like that responsibilityansvar,
you should not be in powerstrøm.
Og kan du ikke lide dette ansvar,
så burde du ikke være ved magten.
11:26
That for me is the ruleHerske of the modernmoderne agealder,
Dette er for mig reglen
for den moderne tidsalder,
11:30
and that's the messagebesked that we'vevi har got
to get acrosset kors to our politicianspolitikere,
og det er den besked,
vi skal igennem med til vores politikere,
11:32
and showat vise them that that's the way
things are doneFærdig these daysdage.
og vise dem at det er den måde,
tingene bliver gjort på nu om dage.
11:35
OtherwiseEllers, we're all screwedskruet.
Ellers er vi allesammen på røven.
11:38
I don't have a problemproblem, actuallyrent faktisk,
Jeg har faktisk intet problem
11:42
with DonaldDonald Trump'sTrumps credoCredo
of "AmericaAmerika first."
med Donald Trumps motto
"America first".
11:43
It seemsser ud til to me that that's
a prettysmuk banalbanale statementudmelding
Det virker som et ret banalt udsagn
11:46
of what politicianspolitikere have always doneFærdig
and probablysandsynligvis should always do.
om hvad politikere altid har gjort,
og sikkert altid bør gøre.
11:49
Of courseRute they're electedvalgt to representrepræsentere
the interestsinteresser of theirderes ownegen people.
Selvfølgelig bliver de valgt for
at repræsentere deres egne folks interesser.
11:52
But what I find so boringkedelig
and so old-fashionedgammeldags
Men det, jeg finder så kedeligt
og så gammeldags
11:56
and so unimaginativefantasiløs
about his take on that
og så fantasiløst
om hans tilgang til dette,
11:59
is that AmericaAmerika first
meansmidler everyonealle sammen elseandet last,
er, at Amerika først,
betyder alle andre sidst,
12:02
that makingmaking AmericaAmerika great again
meansmidler makingmaking everybodyalle elseandet smalllille again,
at gøre Amerika stort igen,
betyder at gøre alle andre små igen,
12:06
and it's just not truerigtigt.
og det er simpelthen ikke sandt.
12:10
In my jobjob as a policypolitik advisorrådgiver
over the last 20 yearsflere år or so,
I mit job som politisk rådgiver
gennem de sidste ca. 20 år,
12:12
I've seenset so manymange hundredshundreder
of exampleseksempler of policiespolitikker
har jeg set så mange hundreder
af eksempler på politikker,
12:15
that harmonizeharmonisere the internationalinternational
and the domesticindenlandske needsbehov,
der harmoniserer de internationale
og nationale behov,
12:19
and they make better policypolitik.
og de udgør en bedre politik.
12:22
I'm not askingspørger nationsnationer
to be altruisticaltruistiske or self-sacrificingselvopofrende.
Jeg beder ikke nationer om
at være altruistiske eller ofre sig selv.
12:24
That would be ridiculouslatterlig.
Det ville være tåbeligt.
12:28
No nationnation would ever do that.
Ingen nation ville gøre det.
12:29
I'm askingspørger them to wakevågne up and understandforstå
that we need a newny formform of governanceregeringsførelse,
Jeg beder dem om at vågne op og forstå,
at vi behøver en ny måde at regere på,
12:31
whichhvilken is possiblemuligt
hvilket er muligt
12:35
and whichhvilken harmonizesharmonerer those two needsbehov,
og hvilket harmoniserer de to behov:
12:37
those good for our ownegen people
and those good for everybodyalle elseandet.
dem der er gode for vores folk,
og dem der er gode for alle andre.
12:39
SinceSiden the US electionvalg and sincesiden BrexitBrexit
Siden det amerikanske valg
og siden Brexit,
12:43
it's becomeblive more and more obviousindlysende to me
er det blevet mere
og mere tydeligt for mig,
12:45
that those oldgammel distinctionsudmærkelser
of left wingvinge and right wingvinge
at de gamle skel
mellem venstre- og højrefløj
12:48
no longerlængere make sensefølelse.
ikke længere giver mening.
12:50
They really don't fitpasse the patternmønster.
De passer ikke rigtig til mønsteret.
12:52
What does seemsynes to matterstof todayi dag
Det, der ser ud til at betyde noget i dag,
12:54
is very simpleenkel,
er meget simpelt;
12:57
whetherom your viewudsigt of the worldverden is
uanset om dit syn på verden er,
12:58
that you take comfortkomfort
from looking inwardsindad and backwardstilbage,
at du finder tilfredsstillelse ved,
at kigge indad og tilbage,
13:00
or whetherom, like me, you find hopehåber
in looking forwardsfremad and outwardsudad.
eller om du, som jeg, finder håb i,
at kigge fremad og udad.
13:04
That's the newny politicspolitik.
Dét er den nye politik.
13:10
That's the newny divisiondivision that is
splittingopdele the worldverden right down the middlemidten.
Dét er det nye skel,
der splitter verden over på midten.
13:11
Now, that maykan soundlyd judgmentalfordømmende,
but it's not meantbetød to be.
Det lyder måske fordømmende,
men det er ikke meningen.
13:16
I don't at all misunderstandmisforstår
Jeg misforstår overhovedet ikke,
13:19
why so manymange people find theirderes comfortkomfort
in looking inwardsindad and backwardstilbage.
hvorfor så mange mennesker finder
deres trøst i at kigge indad og tilbage.
13:21
When timesgange are difficultsvært,
when you're shortkort of moneypenge,
Når tiderne er svære,
når du er i pengenød,
13:26
when you're feelingfølelse
insecureusikre and vulnerablesårbar,
når du føler dig
usikker og sårbar,
13:29
it's almostnæsten a naturalnaturlig
humanhuman tendencytendens to turntur inwardsindad,
så er det en næsten naturlig tendens,
at vende sig indad,
13:31
to think of your ownegen needsbehov
at tænke på sine egne behov,
13:33
and to discardkassere everybodyalle else'sellers er,
og at tilsidesætte alle andres,
13:35
and perhapsmåske to startStart to imagineforestille
that the pastforbi was somehowen eller anden måde better
og måske begynde at forestille sig,
at fortiden på en måde var bedre
13:37
than the presenttil stede or the futurefremtid
could ever be.
end nutiden eller fremtiden
nogensinde kunne være.
13:41
But I happenske to believe
that that's a deaddød endende.
Men jeg mener,
at det er en blindgyde.
13:44
HistoryHistorie showsviser sig us that it's a deaddød endende.
Historien viser os,
at det er en blindgyde.
13:47
When people turntur inwardsindad
and turntur backwardstilbage,
Når folk vender sig indad
og ser tilbage,
13:49
humanhuman progressfremskridt becomesbliver til reversedvendt
så går menneskeligt fremskridt i baggear
13:51
and things get worseværre for everybodyalle
very quicklyhurtigt indeedJa.
og tingene bliver værre for alle,
meget hurtigt.
13:53
If you're like me
Hvis du er ligesom mig,
13:58
and you believe in forwardsfremad and outwardsudad,
og du tror på fremad og udad,
14:00
and you believe that the bestbedst thing
about humanitymenneskelighed is its diversitymangfoldighed,
og du tror på, at det bedste
ved menneskeheden, er dens diversitet,
14:02
and the bestbedst thing about globalizationglobalisering
og det bedste ved globalisering
14:07
is the way that it stirsrører up
that diversitymangfoldighed, that culturalkulturel mixtureblanding
er måden den pisker op
i denne diversitet, dette kulturelle mix,
14:10
to make something more creativekreativ,
more excitingspændende, more productiveproduktiv
for at lave noget, der er mere kreativt,
mere spændende, mere produktivt
14:14
than there's ever been before
in humanhuman historyhistorie,
end der nogensinde har været før
i menneskehedens historie,
14:17
then, my friendsvenner,
we'vevi har got a jobjob on our handshænder,
så, mine venner,
har vi et job at udføre,
14:20
because the inwardsindad and backwardstilbage brigadebrigade
fordi indads- og bagudsbrigaden
14:24
are unitingforenende as never before,
forener sig som aldrig før,
14:27
and that creedtrosbekendelse of inwardsindad and backwardstilbage,
og dette motto om indad og bagud,
14:29
that fearfrygt, that anxietyangst,
den frygt, den angst,
14:31
playingspille on the simplestenkleste instinctsinstinkter,
der spiller på de simpleste instinkter,
14:35
is sweepingfejende acrosset kors the worldverden.
fejer ind over verden.
14:36
Those of us who believe,
Dem af os der tror,
14:39
as I believe, in forwardsfremad and outwardsudad,
som jeg tror, på fremad og udad,
14:41
we have to get ourselvesos selv organizedorganiseret,
vi bliver nødt til
at få os selv organiseret,
14:44
because time is runningløb out
very, very quicklyhurtigt.
fordi tiden løber ud
meget, meget hurtigt.
14:47
Thank you.
Tak.
14:52
(ApplauseBifald)
(Bifald)
14:53
Translated by Jeppe Bertelsen
Reviewed by Sune Vilsted

▲Back to top

About the speaker:

Simon Anholt - Policy advisor
After 20 years working with the presidents and prime ministers of 54 countries, Simon Anholt has a plan to make the world work better.

Why you should listen

For 20 years, Simon Anholt has worked with the presidents, prime ministers and governments of more than fifty nations, devising strategies and policies to help them to engage more imaginatively and productively with the international community. 

In 2014, impatient to do better, Anholt founded the Good Country, a project aimed at helping countries work together to tackle global challenges like climate change, poverty, migration and terrorism, by mobilizing "the only superpower left on the planet: global public opinion."

According to The Independent, Anholt's aim is to change the way countries, cities and companies work "...by us all encouraging their leaders to think about the global impact of their actions, rather than cut-throat self-interest."

Measurement of Good Country progress is done through Anholt's Good Country Index, the only survey to rank countries according to their contribution to humanity and the planet rather than their domestic performance. According to The Guardian, "He has built his career in part as a formidable cruncher of data." Since 2005, his research into global perceptions of nations and cities has collected and analyzed over 300 billion data points. 

In 2016, Anholt launched the Global Vote, a project that enables anybody in the world to vote in other countries' elections, choosing the candidate who is likely to do most for humanity and the planet: three months later over 100,000 people from 130 countries took part in the Global Vote on the US Presidential Election. The Global Vote now covers an election somewhere in the world almost every month.

Anholt is an Honorary Professor of Political Science and the author of five books about countries, cultures and globalisation. He is the founder and Editor Emeritus of a leading academic journal focused on public diplomacy and perceptions of places.

 

More profile about the speaker
Simon Anholt | Speaker | TED.com