ABOUT THE SPEAKER
Luisa Neubauer - Climate activist
Luisa Neubauer is a climate activist, author and leader of the "Fridays For Future" school strike movement.

Why you should listen

In 2018, Luisa Neubauer co-initiated the "Fridays for Future" school strike movement Germany, which was inspired by the Swedish teen Greta Thunberg. In fear of growing up in a world of rising global temperatures, Neubauer is organzing mass action to urge global governments to comply to the 2015 Paris Agreements.

More profile about the speaker
Luisa Neubauer | Speaker | TED.com
TEDxYouth@München

Luisa Neubauer: Why you should be a climate activist

લુઇસા ન્યુબૌર: શા માટે તમારે આબોહવા કાર્યકર બનવું જોઈએ

Filmed:
1,868,185 views

હવામાન કાર્યકર લુઇસા ન્યુબૌર કહે છે, "હું એવા વિશ્વનું સ્વપ્ન જોઉ છું કે જ્યાં ભૂગોળ વર્ગો આબોહવાની કટોકટી વિશે શીખવે છે કારણ કે આ એક મોટો પડકાર છે કે જે તમારા અને મારા જેવા લોકો એ જીત્યો હતો." ગ્રેટા થનબર્ગ સાથે, ન્યુબૌરે "શુક્રવારે શુક્રવાર માટે ભવિષ્ય" પ્રારંભ કરવામાં મદદ કરી, તે આંતરરાષ્ટ્રીય શાળાની હડતાલ આંદોલન જે આબોહવા સંકટ પર કાર્યવાહીના અભાવનો વિરોધ કરે છે. તેણીએ ચાર પ્રથમ પગલાં વહેંચ્યા છે જે કોઈપણ વયને ધ્યાનમાં લીધા વિના, આબોહવા કાર્યકર બનવા માટે લઈ શકે છે. "તે એક પેઢી માટે આ કામ નથી. માનવતા માટે આ એક કામ છે," તે કહે છે.
- Climate activist
Luisa Neubauer is a climate activist, author and leader of the "Fridays For Future" school strike movement. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
I never planned to become
a climate activist.
0
1071
2944
મે કયારેય આબોહવા કાર્યકર્તા
બનવાનું વિચાર્યું ન હતું.
00:16
But things have changed,
1
4579
2265
પણ પરિસ્થિતિ બદલાઈ ,
00:18
and now, standing here
as a climate activist,
2
6868
3060
અને હવે,અહી આબોહવા કાર્યકર્તા
તરીકે આજે આવી છું.હું પણ તમને
00:21
I ask you all to become one, too.
3
9952
2356
આ એક માટે કહું છું
00:25
Here's why,
4
13193
1497
અહીં સૌથી અગત્યનું
00:26
and most importantly, how.
5
14714
2154
શા માટે અને કેમ?
00:30
Ten years ago, when I was 13 years old,
6
18821
3491
દસ વર્ષ પહેલાં, જયારે હું તેર વર્ષની હતી
00:34
I first learned about
the greenhouse effect.
7
22336
2599
ત્યારે હું ગ્રીનહાઉસ અસર વિશે શીખી હતી.
00:37
Back then, we spent
90 minutes on this issue,
8
25887
3818
પછી અમે ૯૦ મિનિટ આ મુદ્દા માટે વિતાવી હતી.
00:41
and I remember finding it quite irritating
9
29729
2136
અને મને યાદ છે કે તે ત્રાસદાયક હતી.
00:43
that something so fundamental
10
31889
2217
કંઈક જે મૂળભૂત છે એ
00:46
would be squeezed into
a single geography lesson.
11
34130
2829
એક જ ભૂગોળ પાઠમાં દબાવીને કરવામાં આવશે.
00:50
Some of this irritation remained,
so when I graduated from high school,
12
38123
3846
આ બળતરા થોડી રહી,તેથી જ્યારે હું ઉચ્ચશાળા
માંથી સ્નાતક થઇ,મે
00:53
I decided to study geography,
13
41993
2298
ભૂગોળ અભ્યાસને પસંદ કર્યો,
00:56
just to make sure I was on the right track
with this whole climate change thing.
14
44315
4226
ખાતરી કરવા માટે કે હું સાચા માર્ગ પર હતી
આ આખા વાતાવરણ પલટાની વસ્તુ સાથે.
01:01
And this is when everything changed.
15
49487
2875
અને આ તે છે જ્યારે બધું બદલાઈ ગયું હતું
01:05
This was the first time
I looked at the data,
16
53492
2198
આ પહેલીવાર મેં માહિતી તરફ જોયું,
01:07
at the science behind the climate crisis,
17
55714
2389
આબોહવા સંકટ પાછળનુ વિજ્ઞાન,
01:10
and I couldn't believe what I was reading.
18
58881
2458
અને હું જે વાંચું છું તેના પર હું વિશ્વાસ
01:13
Like many of you,
19
61985
2119
કરી શકી નહિ.મારા ઘણા લોકોની જેમ,
01:16
I thought that the planet
wasn't really in a good state.
20
64128
3204
મેં વિચાર્યું કે ગ્રહ
ખરેખર સારી સ્થિતિમાં નથી.
01:20
I had no idea that we are rushing
into this self-made disaster
21
68562
5016
મને કોઈ ખ્યાલ નહોતો કે આ સ્વયં નિર્મિત
આફતમા આપણે જઈ રહ્યા છીએ.
01:25
in such a rapid pace.
22
73602
1998
આવી ઝડપી ગતિમાં.
01:28
There was also the first time
I understood what difference it makes
23
76636
3335
તે પ્રથમ વખત પણ હતો
હું સમજી શકું છું કે તેનો શું ફરક પડે છે
01:31
when you consider the bigger picture.
24
79995
2154
જ્યારે તમે મોટા ચિત્રને ધ્યાનમાં લો.ઉદાહરણ
01:34
Take the CO2 concentration
in the atmosphere, for instance,
25
82173
3710
તરીકે,કાર્બનડાયોક્સાઇડની વાતાવરણમાં માત્રા
01:37
the number one driver for global warming.
26
85907
2172
ગ્લોબલ વોર્મિંગ માટે નંબર એક વાહક.
01:40
Yes, this looks bad.
27
88487
1787
હા, આ ખરાબ લાગે છે.
01:42
This looks like we are on
a pretty bad track.
28
90298
3484
આપણે ખરાબ રસ્તા પર છીએ તેવું લાગે છે.
01:46
But it's only once you don't
just consider the last 60 years
29
94362
3223
પરંતુ તે માત્ર ત્યારે છે જ્યારે તમે
છેલ્લા 60 વર્ષોનો વિચાર ન કરો
01:49
but the last 10,000 years
30
97609
1614
પરંતુ છેલ્લા ૧૦,૦૦૦ વર્ષોમા
01:51
that you understand
how terrifying this really is.
31
99247
2926
કે તમે સમજો છો
આ ખરેખર કેટલું ભયાનક છે.
01:55
And this is just one aspect
of the crisis we're seeing.
32
103512
3635
અને આ કટોકટીનુ માત્ર એક પાસું છે
જે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ.
01:59
I'm not going to get into details here,
but let me tell you so much:
33
107922
3362
હું અહીં વિગતો મેળવવા જઇ રહી નથી
પરંતુ હું તમને ઘણું કહી શકું છું:
02:04
we are in a point of history
34
112546
2933
ઇતિહાસના મુદ્દામાં છીએ
02:07
that the most destructive force
on the planet is humanity itself.
35
115503
5283
સૌથી વિનાશક બળ આ
ગ્રહ પર માનવતા પોતે છે.
02:12
We are in a point of history
36
120810
2414
ઇતિહાસના મુદ્દામાં છીએ કે
02:15
that no scientist could guarantee you
that you will survive this.
37
123248
4338
કોઈ વૈજ્ઞાનિક તમને ખાતરી આપી શકે નહીં
કે તમે આ બચી શકશો.
02:20
We are in a point of history
38
128547
2599
ઇતિહાસના મુદ્દામાં છીએ કે
02:23
that humanity is creating an environment
39
131170
3712
આ માનવતા એક વાતાવરણ બનાવે છે
02:26
that's not safe for humans anymore.
40
134906
3352
તે હવે માણસો માટે સલામત નથી.
02:32
Yeah, there I was,
41
140353
1597
હા, હું ત્યાં હતી,
02:34
first year of geography,
42
142878
1336
ભૂગોળના અભ્યાસનુ પ્રથમ વર્ષ,
02:36
and felt pretty overwhelmed.
43
144238
1451
અને મને ખૂબ જબરજસ્ત લાગ્યું.
02:37
But ...
44
145713
1166
પણ
02:39
there was good news.
45
147329
1297
સારા સમાચાર હતા.
02:42
The very same year
I first learned about all this,
46
150087
3511
આ બધા વિશે મે પ્રથમ જાણ્યું,
02:45
leaders from across the globe
came together in Paris
47
153622
3603
વિશ્વભરના નેતાઓ
પેરિસ માં સાથે આવ્યા
02:49
to decide on the common target to limit
global warming to below two degrees.
48
157249
5806
ગ્લોબલ વોર્મિંગ બે ડિગ્રીથી નીચે મર્યાદિત
કરવાના સામાન્ય લક્ષ્ય પર નિર્ણય લેવા.
02:55
Pictures went around the world,
49
163763
1613
ચિત્રો વિશ્વભરમાં ગયા,
02:57
and I was told that history
was made that day.
50
165400
2485
અને મને તે ઇતિહાસ કહેવામાં આવ્યો
તે દિવસે બન્યો હતો.
03:00
How relieving, right?
51
168949
1556
કેવી રાહત, સાચી વાત ને?
03:04
Except ...
52
172358
1161
સિવાય..
03:06
something didn't quite
work out about this.
53
174430
3376
કંઈક તદ્દન આ વિશે કામ કરતી તેમ ન હતું.
03:11
After this agreement was signed,
54
179314
2818
આ કરાર પર હસ્તાક્ષર થયા પછી,
03:14
things didn't really get better.
55
182156
2069
વસ્તુઓ ખરેખર સારી થઈ ન હતી.
03:16
Actually, they got much worse.
56
184249
2550
ખરેખર, તે વધુ ખરાબ થયા.
03:19
Decision makers and industries,
leaders and politicians,
57
187823
4044
નિર્ણાયકો અને ઉદ્યોગો,
નેતાઓ અને રાજકારણીઓ
03:23
they went back to business as usual,
58
191891
3543
તેઓ હંમેશની જેમ ધંધા પર પાછા ગયા,
03:27
exploiting our livelihoods
like there is literally no tomorrow,
59
195458
3968
આપણા જીવનનિર્વાહનું શોષણ
જેમ કે ખરેખર કોઈ કાલ નથી,
03:32
building coal power plants
again and again,
60
200252
3640
કોલસા પાવર પ્લાન્ટ બનાવવા
ફરીથી અને ફરીથી,
03:35
even though we know that needs to stop,
61
203916
2551
તેમ છતાં આપણે જાણીએ છીએ કે આ
બંધ કરવાની જરૂર છે,
03:38
according to the Paris Agreement.
62
206491
2010
પેરિસ કરાર અનુસાર.
03:42
So while there are also
good developments, of course --
63
210369
3192
અલબત્ત,તેથી જ્યારે સારા વિકાસ ત્યાં પણ છે
03:45
there are installations of wind and solar
energy all over the globe, yes --
64
213585
4142
હા, ત્યાં સમગ્ર વિશ્વની પવન અને સૌર ઊર્જા
સ્થાપનાઓ છે.
03:49
but these positive changes
are slow -- too slow, in fact.
65
217751
4120
હકીકતમાં, આ સકારાત્મક ફેરફારો
ખૂબ ધીમા છે.
03:53
So since the Paris Agreement was signed,
66
221895
2675
તેથી પેરિસ કરાર પર હસ્તાક્ષર થયા ત્યારે,
03:56
climate graphs keep racing to the top,
67
224594
3055
હવામાનના આલેખ ટોચ પર રહ્યા હતા,
03:59
smashing records every year.
68
227673
2735
દર વર્ષે રેકોર્ડ તોડવાના.
04:02
The five hottest years ever recorded
69
230432
2432
પાંચ સૌથી ગરમ વર્ષ નોધાયાં હતા
04:04
were the previous five years,
70
232888
2503
તે અગાઉના પાંચ વર્ષ હતા,
04:07
and at no time have global emissions
been higher than today.
71
235415
5431
અને આજ કરતા કોઈપણ સમયે
વૈશ્વિક ઉત્સર્જન વધારે થતું ન હતું.
04:15
So there I was,
72
243003
1181
તેથી હું ત્યાં હતી,
04:16
seeing and understanding
the science on the one side,
73
244208
3007
એક બાજુથી વિજ્ઞાન જોઈ અને સમજવા,
04:19
but not seeing answers,
not seeing the action, on the other side.
74
247239
5056
બીજી બાજુ,જવાબો અને ક્રિયાને જોવા નહીં .
04:25
At that point, I had enough.
75
253684
2933
તે સમયે, મારી પાસે પૂરતું હતું.
04:28
I wanted to go to the UN
Climate Conference myself,
76
256641
3407
હું જાતે યુએન હવામાનપરિષદમાં
જવા માંગતી હતી,
04:32
that very place that was created
to bring people together
77
260072
4552
તે એ જ જગ્યા છે જે લોકોને સાથે લાવવા
માટે બનાવવામાં આવી હતી
04:36
to fix the climate --
78
264648
1863
આબોહવા સુધારવા માટે,
04:38
except not really, apparently.
79
266535
2471
ખરેખર દેખીતી રીત,સિવાય.
04:41
This was last year.
80
269030
1150
આ ગયા વર્ષે હતું.
04:42
I traveled to the Climate Conference
and wanted to find out
81
270204
3248
હું આબોહવા સંમેલનમાં ગઈ હતી
અને આ શોધવા માટે કે
04:45
what this is really like,
what this is about.
82
273476
2366
આ ખરેખર કેવું છે,
આ શેના વિશે છે.
04:49
For political realists,
this might be no surprise,
83
277344
4115
રાજકીય વાસ્તવિકવાદીઓ માટે,
આ કોઈ આશ્ચર્યજનક ન હોઈ શકે,
04:54
but I found it hard to bear:
84
282253
2125
પરંતુ મને સહન કરવું મુશ્કેલ લાગ્યું:
04:56
that fossil fuel industries
and political leaders
85
284402
5452
આ અશ્મિભૂત બળતણ ઉદ્યોગો
અને રાજકીય નેતાઓ
05:01
are doing everything, everything
to prevent real change from happening.
86
289878
4514
વાસ્તવિક પરિવર્તન થતું અટકાવવા માટે થતું
બધું કરી રહ્યા છે,
05:06
They are not keen to set targets
that are ambitious enough
87
294823
3608
તેઓ પર્યાપ્ત મહત્વાકાંક્ષી લક્ષ્યો નક્કી
કરવા માટે આતુર નથી
05:10
to put us on a below-two-degree pathway.
88
298455
2616
આપણને બે-ડિગ્રી નીચે માર્ગ પર મૂકવા.
05:14
After all, these are the only ones who
benefit from this climate crisis, right?
89
302163
5478
છેવટે, આ ફક્ત તે જ છે જેઓને
આ વાતાવરણની કટોકટીથી ફાયદો છે, ખરું ને?
05:19
The fossil fuel industry
generates profits,
90
307665
2891
અશ્મિભૂત ઇંધણ ઉદ્યોગ
નફો ઊભો કરે છે,
05:22
and political leaders, well,
they look at the next election,
91
310580
3574
અને રાજકીય નેતાઓ,
તેઓ આગામી ચૂંટણી જુએ છે,
05:26
at what makes them popular,
92
314178
1481
જે તેમને લોકપ્રિય બનાવે છે,
05:27
and I guess that's not asking
the inconvenient questions.
93
315683
3262
અને મને લાગે છે કે તે અસુવિધાજનક પ્રશ્નો
પૂછતા નથી.
05:31
There is no intention for them
to change the game.
94
319760
3305
તેમના માટે રમત બદલવા માટેનો કોઈ હેતુ નથી.
05:35
There is no country in the world
where either companies or political powers
95
323393
5126
વિશ્વમાં કોઈ દેશ નથી એવો
જ્યાં તો કંપનીઓ અથવા રાજકીય શક્તિઓને
05:40
are sanctioned for wrecking the climate.
96
328543
3268
વાતાવરણને બગાઽવા માટે મંજૂરી
આપવામાં આવી છે.
05:46
With all the strangeness
and the sadness about this conference,
97
334201
5772
બધી વિચિત્રતા અને દુઃખ સાથે આ પરિષદ વિશે,
05:51
there was one someone who was different,
98
339997
2234
ત્યાં એક વ્યક્તિ હતો જે જુદી જ હતી,
05:54
someone who seemed to be quite worried,
99
342255
4241
કે જે ખૂબ ચિંતિત લાગતી હતી
05:58
and that was Greta Thunberg.
100
346520
1871
અને તે ગ્રેટા થનબર્ગ હતી.
06:01
I decided right there
that everything else seemed hopeless
101
349129
4341
મેં ત્યાં જ નિર્ણય કર્યો કે
બાકીનું બધું નિરાશાજનક હતું
06:05
and didn't seem to make sense,
102
353494
1477
અને તે સમજવા માટે લાગતું નથી,
06:06
so I joined her climate strike
right there at the conference.
103
354995
3273
તેથી હું તેના આબોહવા હડતાલમાં જોડાઈ
ત્યાં જ કોન્ફરન્સમાં.
06:10
It was my very first climate strike ever
104
358292
2795
તે મારી અત્યાર સુધીની પહેલી
હવામાન હડતાલ હતી
06:13
and an incredibly strange setting,
105
361111
2222
અને એક અતિ વિચિત્ર ગોઠવણ હતી,
06:15
just me and her sitting there
at this conference hall,
106
363357
3217
ફક્ત હું અને તે ત્યાં બેઠા
આ કોન્ફરન્સ હોલમાં,
06:18
surrounded by this busyness
of the suit-wearing conference crowd
107
366598
4948
આ વ્યસ્તતા દ્વારા ઘેરાયેલા
દાવો પહેરેલા કોન્ફરન્સ ભીડમાં
06:23
who had no idea what to do with us.
108
371570
3107
જેમને અમારી સાથે શું કરવું તે અંગે
કોઈ ખ્યાલ નહોતો.
06:27
And yet, this felt more powerful
109
375602
3998
અને હજુ સુધી, આ વધુ શક્તિશાળી લાગ્યું
06:31
than anything I had expected
in a very long time.
110
379624
3427
કે કંઈપણ કરતાં મારી અપેક્ષા
ખૂબ લાંબા સમયની હતી.
06:36
And it was right there
that I felt it was maybe time
111
384279
3727
અને તે સાચો હતો
મને લાગ્યું કે કદાચ સમય આવી ગયો છે
06:40
to start striking in Germany.
112
388030
1643
જર્મનીમાં પ્રહાર શરૂ કરવા માટે.
06:41
I was now certain that no one else
was going to fix this for us,
113
389697
3546
હવે મને ખાતરી થઈ ગઈ હતી કે બીજું કોઈ
અમારા માટે આ ઠીક કરશે નહી,
06:45
and if there was just the slightest chance
that this could make a difference,
114
393267
5842
અને ત્યાં માત્ર થોડી તક હતી
કે આ તફાવત લાવી શકે,
06:51
it seemed almost foolish
not to give it a go.
115
399133
3062
તે લગભગ મૂર્ખ લાગ્યું
કે ત્યાં જવા માટે નથી.
06:55
So I --
116
403482
2138
તેથી હું --
06:57
(Applause)
117
405644
6980
(તાળીઓ)
07:06
So I traveled back to Berlin.
118
414805
1760
તેથી હું પાછા બર્લિન ગઈ.
07:08
I found allies who had
the same idea at the same time,
119
416589
3830
મને જે સાથી હતા તે
તે જ સમયે તે જ વિચારવાળા,
07:12
and together we thought we'd give
this "Fridays For Future" thing a go.
120
420443
3991
અને સાથે અમે વિચાર્યું કે અમે આપીશું
આ "ભવિષ્ય માટે શુક્રવાર " જવા.
07:16
Obviously, we had no idea
what we were getting into.
121
424458
3105
દેખીતી રીતે, અમને કોઈ ખ્યાલ નહોતો
અમે શેમાં પ્રવેશતા હતા.
07:19
Before our first strike,
many of us, including me,
122
427991
2988
અમારી પ્રથમ હડતાલ પહેલાં,
મારા સહિત ઘણા લોકોએ,
07:23
had never organized a public demonstration
or any kind of protest before.
123
431003
4924
ક્યારેય જાહેર પ્રદર્શનનું આયોજન કર્યું
ન હતું અથવા પહેલા કોઈપણ પ્રકારનો વિરોધ.
07:27
We had no money, no resources
124
435951
1892
અમારી પાસે પૈસા અને સાધન નહોતા,
07:29
and absolutely no idea
what climate striking really is.
125
437867
3855
અને સંપૂર્ણપણે કોઈ વિચાર ન હતો કે
આબોહવા પ્રહાર ખરેખર શું છે.
07:33
So we started doing what we were good at:
126
441746
2793
તેથી અમે તે કરવાનું શરૂ કર્યું
જેમાં અમે સારા હતા:
07:37
we started texting,
127
445099
1811
અમે લખવાનું શરૂ કર્યું,
07:38
texting en masse, night and day,
everyone we could reach,
128
446934
2878
રાત અને દિવસ,
દરેક જણ અમે પહોંચી ગયા,
07:41
organizing our first
climate strike via WhatsApp.
129
449836
3258
અમારુ પ્રથમ આયોજન હવામાન
હડતાલ વોટ્સએપ દ્વારા
07:46
The night before our first strike,
I was so nervous I couldn't sleep.
130
454105
3986
અમારી પ્રથમ હડતાલની આગલી રાત,
હું ખૂબ ચિંતિંત હતી હું સૂઈ શકી ન હતી.
07:50
I didn't know what to expect,
but I expected the worst.
131
458481
3501
મને ખબર નથી કે શું અપેક્ષા રાખવી,
પરંતુ હું સૌથી ખરાબ અપેક્ષા રાખતી હતી .
07:56
Maybe it was because
we weren't the only ones
132
464188
5884
કદાચ તેનુ કારણ હતું કે
અમે એકલા જ નહોતા
08:02
who had been longing to have a voice
in a political environment
133
470096
4462
જેને રાજકીય વાતાવરણમાં અવાજ
આવે તે માટે ઝંખના હતી
08:06
that had seemingly forgotten
how to include young people's perspective
134
474582
4228
તે મોટે ભાગે ભૂલી ગયા હતા કે કેવી રીતે
યુવાનોના પરિપ્રેક્ષ્યમાં શામેલ થવું
08:10
into decision-making, maybe.
135
478834
2584
નિર્ણય લેવામાં, કદાચ.
08:14
But somehow this worked out.
136
482049
2421
પરંતુ કોઈક રીતે આ કામ કર્યું.
08:16
And from one day to the other,
137
484987
2503
અને એક દિવસથી બીજા દિવસે,
08:19
we were all over the place.
138
487514
1553
અમે બધા સ્થળ પર હતા.
08:21
And I, from one day to the other,
139
489666
3224
અને હું, એક દિવસથી બીજા દિવસે,
08:24
became a climate activist.
140
492914
1601
આબોહવા કાર્યકર બની.
08:29
Usually,
141
497459
1295
સામાન્ય રીતે,
08:31
in these kind of TED Talks,
142
499983
2267
આ પ્રકારના ટેડ વાટાઘાટોમાં,
08:34
I would now say how it's overly hopeful,
143
502274
2989
હવે હું કહીશ કે તે કેવી રીતે વધુ
પડતી આશાવાદી છે,
08:37
how we young people
are going to get this sorted,
144
505287
2476
અમે યુવાન લોકો કેવી રીતે આને ટૂંકુ કરવા
08:39
how we're going to save the future
and the planet and everything else,
145
507787
3444
અમે ભવિષ્યને કેવી રીતે બચાવવા જઈએ છીએ
અને ગ્રહ અને બીજું બધું,
08:43
how we young people
striking for the climate
146
511255
2341
અમે યુવાન લોકો કેવી રીતે
આબોહવા માટે આકર્ષક છીએ.
08:45
are going to fix this.
147
513620
1291
આને ઠીક કરવા જઈ રહ્યા છે.
08:47
Usually.
148
515671
1184
સામાન્ય રીતે.પરંતુ આ તે
08:50
But this is not how this works.
149
518677
1537
કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તે નથી.
08:52
This is not how this crisis works.
150
520238
2970
આ કટોકટી કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તે આ નથી.
08:56
Here's a twist:
151
524223
1175
અહીં એક વળાંક છે:
08:59
today, three and a half years
after that Paris Agreement was signed,
152
527049
5501
આજે, સાડા ત્રણ વર્ષ
પછી પેરિસ કરાર પર હસ્તાક્ષર થયા,
09:04
when we look at the science,
153
532574
2641
જ્યારે આપણે વિજ્ઞાન તરફ ધ્યાન આપીએ છીએ,
09:07
we find it's still possible
to keep global warming
154
535239
3080
અમને લાગે છે કે હજી પણ.
ગ્લોબલ વોર્મિંગ જાળવવુ શક્ય છે
09:10
to below two degrees --
155
538343
1572
બે ડિગ્રી નીચે -
09:13
technically.
156
541107
1315
તકનીકી રીતે.
09:15
And we also see it's still possible
to hold other disastrous developments
157
543442
3864
અને અમે પણ જોઈએ છીએ અન્ય વિનાશક
વિકાસ પકડી રાખવા હજી પણ શક્ય છે
09:19
we're seeing, such as mass
extinction and soil degradation --
158
547330
2990
આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, જેમ કે સમૂહો
લુપ્ત થવા અને જમીનની અધોગતિ --
09:22
yes, technically.
159
550344
2059
હા, તકનીકી રૂપે.
09:25
It's just incredibly, incredibly unlikely.
160
553668
5157
તે ફક્ત ઉત્સાહી, અતિ અસંભવિત છે.
09:33
And in any case,
161
561341
2459
અને કોઈ પણ સંજોગોમાં,
09:35
the world would have to see changes
162
563824
3327
વિશ્વમાં પરિવર્તન જોવું પડશે
09:39
which we have never experienced before.
163
567175
2259
જે આપણે પહેલાં ક્યારેય અનુભવ્યું નથી.
09:42
We'd have to fully decarbonize
our economies by 2050
164
570102
3910
આપણે સંપૂર્ણ રીતે તમારી અર્થવ્યવસ્થાને૨૦૫૦
સુધીમાં એંજિનથી કાર્બન કાઢી નાખીને
09:46
and transform the distribution of powers
165
574036
2661
સાફ કરવી પડશે અને સત્તાના વિતરણમાં
પરિવર્તન લાવવુ પડશે
09:48
that is currently allowing those fossil
fuel giants and political leaders
166
576721
3955
જે હાલમાં તે અવશેષોને મંજૂરી આપી રહ્યું છે
બળતણ જાયન્ટ્સ અને રાજકીય નેતાઓને
09:52
to stay on top of the game.
167
580700
1816
રમતની ટોચ પર રહેવા માટે.
09:55
We are talking of nothing less
than the greatest transformation
168
583562
4149
આપણે કંઇ ઓછું કરવાની વાત કરી રહ્યા છીએ
મહાન પરિવર્તન કરતાં
09:59
since the Industrial Revolution.
169
587735
1958
ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ થી.જો તમે ઇચ્છો તો
10:01
We are talking, if you want
to put it that way,
170
589717
2201
અમે વાત કરી રહ્યા છીએ
તે રીતે મૂકવા માટે,
10:03
we are talking of a climate revolution
171
591942
2235
આપણે વાતાવરણની ક્રાંતિની વાત કરી રહ્યા છીએ
10:07
in a minimum amount of time.
172
595637
2161
સમયના ઓછામાં ઓછા જથ્થામાં.
10:09
We wouldn't have a single
further year to lose.
173
597822
3187
આપણી પાસે વધુ વર્ષ પણ ગુમાવવાનું ન હતું.
10:14
And in any case, for any
of that change to happen,
174
602875
4014
અને કોઈ પણ સંજોગોમાં, કોઈપણ માટે
તે પરિવર્તન થવાનું છે,
10:19
the world needs to stop relying on
175
607889
3489
વિશ્વ પર આધાર રાખવાનો બંધ કરવાની જરૂર છે
10:23
one or two or three million school
strikers to sort this out.
176
611402
4089
એક કે બે કે ત્રણ મિલિયન સ્કૂલ સ્ટ્રાઇકર્સ
આને છટણી કરવા
10:28
Yes, we are great,
we are going to keep going,
177
616286
2541
એટલે, આપણે મહાન છીએ,
આપણે પહોંચી રહીશું,
10:30
and we are going to go to places
no one ever expected us, yes.
178
618851
3513
અને આપણે એ સ્થળોએ જઈશું કે જેની
ક્યારેય કોઈએ અમારી અપેક્ષા કરી નથી.
10:34
But we are not the limit;
179
622888
1845
પરંતુ આપણને મર્યાદા નથી;
10:36
we are the start.
180
624757
1521
આપણે શરૂઆત છીએ.
10:39
This is not a job for a single generation.
181
627414
2437
આ એક પેઢી માટેનુ કાર્ય નથી.
10:41
This is a job for humanity.
182
629875
2081
આ માનવતા માટેનું કામ છે.
10:44
And this is when all eyes are on you.
183
632692
3831
અને આ ત્યારે છે જ્યારે બધી
નજર તમારા પર હોય છે.
10:50
For this change to happen,
184
638411
1343
આ પરિવર્તન થાય તે માટે,
10:51
we will have to get
one million things sorted.
185
639778
3699
આપણે દસ લાખ વસ્તુઓ છટણી મેળવવી પડશે.
10:56
It's an incredibly
complex thing, after all.
186
644051
2430
તે એક ઉત્સાહી
જટિલ વસ્તુ છે, છેવટે.
10:59
But ...
187
647897
1151
પણ...
11:02
there are some things that everyone
can get started with.
188
650376
2864
કેટલીક વસ્તુઓ છે જે દરેક સાથે
પ્રારંભ કરી શકે છે.
11:05
Bad news first: if you thought
I would tell you now to cycle more
189
653721
3768
ખરાબ સમાચાર પહેલા: જો તમે વિચાર્યું છે કે
હવે હું તમને વધુ સાઈકલ કરવા માટે કહીશ
11:09
or eat less meat, to fly less,
or to go secondhand shopping,
190
657513
3371
અથવા ઓછુ માંસ ખાવા, ઓછા ઉડાન માટે,
અથવા સેકન્ડહેન્ડ ખરીદી પર જવા માટે,
11:12
sorry, this is not that easy.
191
660908
2545
માફ કરશો, આ એટલું સરળ નથી.
11:15
But here comes the good news:
192
663477
1681
પરંતુ અહીં એક સારા સમાચાર આવે છે:
11:17
you are more than consumers and shoppers,
193
665633
4249
તમે ગ્રાહકો અને દુકાનદારો કરતા વધારે છો,
11:21
even though the industry would like you
to keep yourselves limited to that.
194
669906
3696
તેમ છતાં ઉદ્યોગોને તમારી જાતને
ત્યાં મર્યાદિત રાખવી ગમશે.
11:25
No; me and you --
we are all political beings,
195
673626
4771
ના; હું અને તમે --
આપણે બધા રાજકીય માણસો છીએ,
11:30
and we can all be part of this answer.
196
678421
3547
અને આપણે બધા આ જવાબનો ભાગ બની શકીએ છીએ.
11:33
We can all be something
that many people call climate activists.
197
681992
4562
આપણે બધા કંઈક હોઈ શકીએ છીએ કે જેને
ઘણા લોકો આબોહવા કાર્યકરો કહે છે.
11:38
Yay?
198
686578
1164
હા ને?
11:39
(Laughter)
199
687766
1530
(હાસ્ય)
11:41
So what are the first steps?
200
689320
1418
તેથી પ્રથમ પગલાં શું છે?
11:42
Four first steps that are essential
to get everything else done,
201
690762
3946
ચાર પ્રથમ પગલાં જે આવશ્યક છે
બીજું બધું કરવા માટે,
11:46
four first steps that everyone
can get started with,
202
694732
3773
ચાર પ્રથમ પગલાં કે દરેક
સાથે પ્રારંભ કરી શકો છો,
11:50
four first steps that decide
about everything that can happen after.
203
698529
5903
ચાર પ્રથમ પગલાં જે નક્કી કરે છે
પછી બનતા બધા વિશે.
11:57
So what's that?
204
705178
1375
તો તે શું છે?
11:59
Number one:
205
707573
1210
નંબર એક:
12:02
we need to drastically reframe
our understanding of a climate activist,
206
710086
3968
આપણે ભારે તાકીદ કરવાની જરૂર છે
આબોહવા કાર્યકર વિશેની આપણી સમજણ વિશે
12:06
our understanding of who
can be the answer to this.
207
714078
4938
આપણી સમજ આનો જવાબ શું હોઈ શકે.
12:11
A climate activist isn't that one person
that's read every single study
208
719977
3691
આબોહવા કાર્યકર તે એક વ્યક્તિ નથી જે
કે એક અભ્યાસ કરે
12:15
and is now spending every afternoon
handing out leaflets about vegetarianism
209
723692
4958
અને હવે દર બપોરે ખર્ચ કરે
શાકાહારી વિશે પત્રિકાઓ આપી
12:20
in shopping malls.
210
728674
1166
શોપિંગ મોલમાં.
12:21
No.
211
729864
1212
ના
12:23
A climate activist can be everyone,
212
731100
3126
આબોહવા કાર્યકર દરેક હોઈ શકે છે,
12:26
everyone who wants to join a movement
of those who intend to grow old
213
734250
5191
દરેક જે આંદોલનમાં જોડાવા માંગે છે
જેઓ તેમા વૃદ્ધ થવાનો ઇરાદો રાખે છે
12:31
on a planet that prioritizes
protection of natural environments
214
739465
3904
કુદરતી વાતાવરણના રક્ષણને
પ્રાધાન્ય આપતા ગ્રહ પર
12:35
and happiness and health for the many
215
743393
2713
અને ઘણા લોકો માટે સુખ અને આરોગ્ય
12:38
over the destruction of the climate
and the wrecking of the planet
216
746130
4320
આબોહવા વિનાશ ઉપર
અને ગ્રહ નાશ ઉપર
12:42
for the profits of the few.
217
750474
1635
થોડા નફા માટે.
12:45
And since the climate crisis is affecting
every single part of our social,
218
753232
4673
અને ત્યારબાદ વાતાવરણની કટોકટીથી પ્રભાવિત
થઈ રહ્યા છે આપણા સામાજિક દરેક ભાગ,
12:49
of our political and of our private life,
219
757929
2539
આપણા રાજકીય અને આપણા ખાનગી જીવનનો,
12:52
we need climate activists
everywhere on every corner,
220
760492
3053
આપણને હવામાન કાર્યકરોની જરૂર છે
દરેક ખૂણા પર દરેક જગ્યાએ,
12:55
not only in every room,
221
763569
1378
માત્ર દરેક રૂમમાં જ નહીં,
12:56
but also in every city and country
and state and continent.
222
764971
3421
પણ દરેક શહેર અને દેશમાં
અને રાજ્ય અને ખંડમાં.
13:02
Second:
223
770478
1252
બીજું:
13:05
I need you to get out of
that zone of convenience,
224
773341
4598
મારે તમારે સગવડ ઝોનની, બહાર નીકળવાની
જરૂર છે
13:09
away from a business as usual
that has no tomorrow.
225
777963
3103
હંમેશની જેમ વ્યવસાયથી દૂર
જેનો કાલ નથી.
13:14
All of you here, you are
either a friend or a family member,
226
782931
3962
તમે બધા અહીં, તમે
ક્યાં તો મિત્ર અથવા કુટુંબના સભ્ય છો,
13:18
you are a worker, a colleague,
a student, a teacher
227
786917
2596
તમે કાર્યકર છો, એક સાથી છો,
એક વિદ્યાર્થી, એક શિક્ષક
13:21
or, in many cases, a voter.
228
789537
1613
અથવા, ઘણા કિસ્સાઓમાં, મતદાતા.
13:23
All of this comes along
with a responsibility
229
791632
3024
આ બધી જવાબદારી સાથે આવે છે
13:26
that this crisis requires you
to grow up to.
230
794680
3046
કે આ સંકટ તમારે જોઈએ છે ત્યાં
સુધી વધવા માટે.
13:30
There's the company that employs you
231
798776
3482
ત્યાં કંપની છે જે તમને રોજગારી આપે છે
13:34
or that sponsors you.
232
802282
1655
અથવા તે તમને પ્રાયોજિત કરે છે.
13:36
Is it on track of meeting
the Paris Agreement?
233
804477
2788
તે પેરિસ કરાર બેઠકના માર્ગ પર છે?
13:39
Does your local parliamentarian know
that you care about this,
234
807932
3096
શું તમારા સ્થાનિક સંસદ સભ્યને ખબર છે
કે તમને આ વિશે કાળજી છે,
13:43
that you want this to be a priority
in every election?
235
811052
2597
કે તમે ઇચ્છો કે આ એક અગ્રતા રહે
દરેક ચૂંટણીમાં?
13:45
Does your best friend know about this?
236
813673
1936
શું તમારા શ્રેષ્ઠ મિત્રને આ વિશે ખબર છે?
13:48
Do you read a newspaper
or write a newspaper? Great.
237
816077
3974
શું તમે કોઈ અખબાર વાંચો છો?
અથવા અખબાર લખો? મહાન.
13:52
Then let them know you want them
to report on this in every issue,
238
820075
3360
પછી તેમને જણાવો કે તમે તેમને ઇચ્છો છો
દરેક અંકમાં આ અંગે જાણ કરવા,
13:55
and that you want them to challenge
decision makers in every single interview.
239
823459
4809
અને તમે ઇચ્છો કે તેઓ પડકાર આપે
દરેક એક મુલાકાતમાં નિર્ણયકોને.
14:01
If you're a singer, sing about this.
If you're a teacher, teach about this.
240
829878
3573
જો તમે ગાયક છો, તો આ વિશે ગાઓ.
જો તમે શિક્ષક છો, તો આ વિશે શીખવો.અને
14:05
And if you have a bank account,
tell your bank you're going to leave
241
833475
3252
જો તમારી પાસે બેંકનુ ખાતું છે,તો
તમારી બેંકને કહો કે તમે બેંક છોડો છો
14:08
if they keep investing in fossil fuels.
242
836751
1999
જો તેઓ અશ્મિભૂત ઇંધણમાં રોકાણ કરતા રહે તો.
14:11
And, of course, on Fridays,
you should all know what to do.
243
839410
3306
અને, અલબત્ત, શુક્રવારે, તમને બધાને ખબર
હોવી જોઈએ કે શું કરવું જોઈએ.
14:17
Thirdly:
244
845495
1208
ત્રીજું:
14:19
leaving that zone of convenience
works best when you join forces.
245
847340
5911
સગવડો છોડીને જ્યારે તમે દળોમાં જોડાશો
ત્યારે તે શ્રેષ્ઠ કાર્ય છે.
14:26
One person asking for inconvenient change
246
854608
3142
એક વ્યક્તિ અસુવિધાજનક પરિવર્તન માટે પૂછતી
14:29
is mostly inconvenient.
247
857774
3623
મોટે ભાગે અસુવિધાજનક છે.
14:33
Two, five, ten, one hundred people
asking for inconvenient change
248
861421
3881
બે, પાંચ, દસ, સો લોકો
અસુવિધાજનક પરિવર્તન માટે પૂછે છે
14:37
are hard to ignore.
249
865326
1557
તેની અવગણના મુશ્કેલ છે.
14:38
The more you are, the harder it gets
for people to justify
250
866907
2966
તમે જેટલા વધુ, તેટલું મુશ્કેલ બને છે
લોકોને ન્યાયી ઠેરવવા માટે
14:41
a system that has no future.
251
869897
2065
એવી કોઈ પદ્ધતિ કે જેનું કોઈ ભવિષ્ય નથી.
14:44
Power is not something
that you either have or don't have.
252
872831
3137
શક્તિ એ એવું કંઈક નથી
કે તમારી પાસે છે અથવા નથી.
14:47
Power is something you either take
or leave to others,
253
875992
2922
શક્તિ એ કંઈક છે જે તમે કાં લો છો
અથવા અન્ય પર છોડી દો,
14:50
and it grows once you share it.
254
878938
2273
એકવાર તમે તેને વહેંચો તો તે વધે છે.
14:54
We young people on the streets,
we school strikers,
255
882317
2517
અમે રસ્તાઓ પરના યુવાનો,
અમે શાળાના હડતાલ પર ઊતરનાર,
14:56
we are showing how this can work out.
256
884858
2198
અમે બતાવી છીએ કે આ
કેવી રીતે કાર્ય કરી શકે છે.
14:59
One single school striker will always be
one single school striker --
257
887080
4259
એક જ શાળાનો હડતાલ પર ઊતરનાર, હંમેશા તે
જ શાળાનો હડતાલ પર ઊતરનાર રહેશે--
15:03
well, Greta Thunberg.
258
891363
1435
સારું, ગ્રેટા થનબર્ગ.
15:04
Two, five, ten, one thousand people
striking school are a movement,
259
892822
3195
બે, પાંચ, દસ, એક હજાર લોકો જે
પ્રહાર કરે શાળા પર એ એક ચળવળ છે,
15:08
and that's what we need everywhere.
260
896041
1793
અને તે જ આપણને સર્વત્ર જોઈએ છે.
15:09
No pressure.
261
897858
1221
કોઈ દબાણ નથી.
15:11
(Laughter)
262
899103
1253
(હાસ્ય)
15:12
And number four, finally --
263
900955
2921
અને ચોથા નંબર પર છેવટે -
15:15
and this is probably the most
important aspect of all of this --
264
903900
4792
અને આ કદાચ સૌથી વધુ છે અગત્યની બાબત -
આ બધામાં
15:23
I need you to start taking
yourselves more seriously.
265
911653
3731
હું ઈચ્છુ છું કે તમારે તમારી જાતને
વધુ ગંભીરતાથી લેવાનું શરૂ કરવું જોઈએ.
15:28
If there's one thing I've learned
266
916457
2270
જો ત્યાં એક વસ્તુ છે જે મેં શીખી છે તે
15:30
during seven months
of organizing climate action,
267
918751
3859
સાત મહિના દરમિયાન
આબોહવા કાર્યોનુ આયોજનનું,
15:34
it's that if you don't go for something,
268
922634
2318
આ તે છે જો તમે કંઇક મેળવવા માટે ન જાઓ તો,
15:37
chances are high that no one else will.
269
925840
2685
કોઈ બીજા તે નહીં કરે તેની સંભાવના વધુ છે.
15:41
The most powerful
institutions of this world
270
929724
3616
આ વિશ્વની સૌથી શક્તિશાળી સંસ્થાઓ
15:45
have no intention of changing the game
they're profiting from most,
271
933364
5003
તેઓને તે રમત બદલવાનો કોઈ ઇરાદો નથી
જેનાથી ત મોટાભાગનો નફો મેળવે છે,
15:50
so there's no point
in further relying on them.
272
938391
2742
તેથી કોઈ અર્થ નથી તેમના પર
વધુ આધાર રાખવાનો.
15:54
That's scary, I know.
273
942308
1509
તે ખરાબ છે, મને ખબર છે.
15:56
That's a huge responsibility, a huge
burden on everyone's shoulders, yes.
274
944341
4010
આ એક વિશાળ જવાબદારી છે, એક વિશાળ ભાર છે
દરેકના ખભા પર, હા.
16:01
But this also means,
275
949716
1868
પરંતુ આનો અર્થ પણ છે,
16:03
if we want to,
276
951608
1455
જો આપણે કરવા માંગતા હોઈએ તો,
16:05
we can have a say in this.
277
953857
1865
આપણે આમાં કહી શકીએ.
16:09
We can be part of that change.
We can be part of that answer.
278
957191
3060
આપણે એ પરિવર્તનનો ભાગ બની શકીએ.
આપણે તે જવાબનો ભાગ બની શકીએ.
16:13
And that's quite beautiful, right?
279
961038
2049
અને તે એકદમ સુંદર છે ને?
16:16
So let's give it a try,
let's rock and roll,
280
964484
2118
તો ચાલો તેને અજમાવીએ,
ચાલો રોક અને રોલ કરીએ,
16:18
let's flood the world
with climate activists.
281
966626
2453
ચાલો દુનિયાને છલકાઇએ
આબોહવા કાર્યકરો સાથે.
16:21
Let's get out of the zones of convenience
282
969649
2343
ચાલો સુવિધાના ક્ષેત્રમાંથી બહાર નીકળીએ
16:24
and join forces and start
taking ourselves more seriously.
283
972016
3646
અને દળોમાં જોડાઓ અને તમારી
જાતને વધુ ગંભીરતાથી લેવાનો પ્રારંભ કરો.
16:29
Imagine what this world would look like,
284
977119
2575
કલ્પના કરો કે આ દુનિયા કેવી દેખાશે,
16:31
where children would grow up,
285
979718
2915
જ્યાં બાળકો મોટા થશે,
16:34
knowing their future was this one
great adventure to look forward to
286
982657
6123
તેમના ભવિષ્યને જાણવાનું આ મહાન
સાહસ આગળ જોવાનું
16:40
and nothing to be scared of,
287
988804
1593
અને એવું કંઈ નથી જેનાથી ડર લાગે,
16:43
what this world would look like
when the next climate conference
288
991905
3663
આ દુનિયા કેવી દેખાશે
જ્યારે આગામી હવામાન પરિષદ હશે
16:47
is this great happening of people
who come together,
289
995592
4474
શું લોકોમાં આ મહાન ઘટના બની રહી છે
જે લોકો ભેગા થાય છે,
16:52
who had heard the voices of millions,
290
1000090
2546
જેમણે લાખો લોકોના અવાજ સાંભળ્યા હતા,
16:54
who would then roll up their sleeves,
ready to create real change.
291
1002660
4253
પછી કોણ તેમની બાંય વાળવા માટે તૈયાર હશે
વાસ્તવિક પરિવર્તન લાવવા.
17:00
You know,
292
1008152
1161
તમે જાણો છો,હું આ
17:02
I dream of this world
293
1010394
1647
વિશ્વનું સ્વપ્ન જોઉં છું કે જ્યાં
17:05
where geography classes
teach about the climate crisis
294
1013057
5995
જ્યાં ભૂગોળના વર્ગોમાં
આબોહવા કટોકટી વિશે શીખવવામાં આવે
17:11
as this one greatest challenge
295
1019076
3047
આ એક સૌથી મોટો પડકાર છે જે
17:14
that was won by people like you and me,
296
1022147
3679
તમારા અને મારા જેવા લોકો દ્વારા જીતાયેલો
17:18
who had started acting in time
297
1026865
2311
જેણે સમયસર અભિનય શરૂ કરી દીધો હતો
17:21
because they understood
they had nothing to lose
298
1029200
3696
કારણ કે તેઓ સમજી ગયા હતા
તેમને ગુમાવવાનું કંઈ નહોતું
17:24
and everything to win.
299
1032920
2011
અને જીતવા માટે બધું.
17:28
So why not give it a go?
300
1036472
1516
તો પછી કેમ તમે જશો નહીં?
17:30
No one else will save the future for us.
301
1038012
2223
બીજું કોઈ આપણા ભવિષ્યને બચાવશે નહીં.
17:32
This is more than an invitation.
Spread the word.
302
1040842
2443
આ આમંત્રણ કરતાં વધારે છે.
17:35
Thank you.
303
1043309
1210
સમાચારને ફેલાવો,આભાર
17:36
(Applause)
304
1044543
5140
(તાળીઓ)
Translated by Patel Honey
Reviewed by Arvind Patil

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Luisa Neubauer - Climate activist
Luisa Neubauer is a climate activist, author and leader of the "Fridays For Future" school strike movement.

Why you should listen

In 2018, Luisa Neubauer co-initiated the "Fridays for Future" school strike movement Germany, which was inspired by the Swedish teen Greta Thunberg. In fear of growing up in a world of rising global temperatures, Neubauer is organzing mass action to urge global governments to comply to the 2015 Paris Agreements.

More profile about the speaker
Luisa Neubauer | Speaker | TED.com