ABOUT THE SPEAKER
Luisa Neubauer - Climate activist
Luisa Neubauer is a climate activist, author and leader of the "Fridays For Future" school strike movement.

Why you should listen

In 2018, Luisa Neubauer co-initiated the "Fridays for Future" school strike movement Germany, which was inspired by the Swedish teen Greta Thunberg. In fear of growing up in a world of rising global temperatures, Neubauer is organzing mass action to urge global governments to comply to the 2015 Paris Agreements.

More profile about the speaker
Luisa Neubauer | Speaker | TED.com
TEDxYouth@München

Luisa Neubauer: Why you should be a climate activist

Luisa Neubauer: Por que debes converterte en activista do clima

Filmed:
1,868,185 views

"Soño cun mundo no que nas clases de xeografía ensinan que a crise climática foi ese gran desafío que superaron persoas coma vós e coma min". di a activista do clima Luisa Neubauer. Xunto con Greta Thunberg, Neubauer axudou a pór en marcha os "Venres polo Futuro", o transcendental movemento de folga escolar contra a inacción fronte á crise climática. Expón catro primeiros pasos que calquera, independentemente da súa idade, pode dar para converterse nun activista do clima. "Esta non é unha tarefa para unha soa xeración. É unha tarefa para a humanidade", di.
- Climate activist
Luisa Neubauer is a climate activist, author and leader of the "Fridays For Future" school strike movement. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
I never planned to become
a climate activist.
0
1071
2944
Non entraba nos meus plans
converterme en activista do clima.
00:16
But things have changed,
1
4579
2265
Pero as cousas cambiaron,
00:18
and now, standing here
as a climate activist,
2
6868
3060
así que aquí estou diante de vós,
como activista do clima,
00:21
I ask you all to become one, too.
3
9952
2356
e pídovos que vós tamén
vos fagades activistas.
00:25
Here's why,
4
13193
1497
Estes son os motivos,
00:26
and most importantly, how.
5
14714
2154
e, o que é máis importante,
a forma de facelo.
00:30
Ten years ago, when I was 13 years old,
6
18821
3491
Hai dez anos, cando eu tiña 13,
00:34
I first learned about
the greenhouse effect.
7
22336
2599
aprendín o que era o efecto invernadoiro.
00:37
Back then, we spent
90 minutes on this issue,
8
25887
3818
Daquela dedicabámoslle
90 minutos a esta cuestión
00:41
and I remember finding it quite irritating
9
29729
2136
e lembro que me irritaba bastante
00:43
that something so fundamental
10
31889
2217
que algo tan fundamental
00:46
would be squeezed into
a single geography lesson.
11
34130
2829
se despachase
nunha única clase de xeografía.
00:50
Some of this irritation remained,
so when I graduated from high school,
12
38123
3846
Parte desa irritación quedou aí,
así que ao rematar a secundaria,
00:53
I decided to study geography,
13
41993
2298
decidín estudar xeografía,
00:56
just to make sure I was on the right track
with this whole climate change thing.
14
44315
4226
para asegurarme de que non ía descamiñada
nesta cuestión do cambio climático.
01:01
And this is when everything changed.
15
49487
2875
Foi entón cando todo mudou.
01:05
This was the first time
I looked at the data,
16
53492
2198
Era a primeira vez que miraba os datos,
01:07
at the science behind the climate crisis,
17
55714
2389
as evidencias científicas
que hai trala crise climática,
01:10
and I couldn't believe what I was reading.
18
58881
2458
e non podía crer o que estaba a ler.
01:13
Like many of you,
19
61985
2119
Coma moitos de vós,
01:16
I thought that the planet
wasn't really in a good state.
20
64128
3204
eu pensaba que o estado do planeta
non era precisamente bo.
01:20
I had no idea that we are rushing
into this self-made disaster
21
68562
5016
Non tiña nin idea de que iamos
directos a este desastre autoinflixido
01:25
in such a rapid pace.
22
73602
1998
a semellante velocidade.
01:28
There was also the first time
I understood what difference it makes
23
76636
3335
Foi tamén entón cando entendín
o distinto que resulta todo
01:31
when you consider the bigger picture.
24
79995
2154
desde unha perspectiva máis ampla.
01:34
Take the CO2 concentration
in the atmosphere, for instance,
25
82173
3710
Tomemos, por exemplo,
a concentración de CO2 na atmosfera,
01:37
the number one driver for global warming.
26
85907
2172
o principal causante do quecemento global.
01:40
Yes, this looks bad.
27
88487
1787
Si, ten mala pinta.
01:42
This looks like we are on
a pretty bad track.
28
90298
3484
Semella que imos por moi mal camiño.
01:46
But it's only once you don't
just consider the last 60 years
29
94362
3223
Pero é cando miramos
non só os últimos 60 anos
01:49
but the last 10,000 years
30
97609
1614
senón os últimos 10.000 anos,
01:51
that you understand
how terrifying this really is.
31
99247
2926
cando entendemos o aterrador que é.
01:55
And this is just one aspect
of the crisis we're seeing.
32
103512
3635
E este é só un dos aspectos da crise
que estamos a vivir.
01:59
I'm not going to get into details here,
but let me tell you so much:
33
107922
3362
Non vou entrar en detalles,
pero pódovos dicir isto:
02:04
we are in a point of history
34
112546
2933
chegamos a un punto da nosa historia
02:07
that the most destructive force
on the planet is humanity itself.
35
115503
5283
no que a forza máis destrutiva do planeta
é a propia humanidade.
02:12
We are in a point of history
36
120810
2414
Chegamos a un punto
02:15
that no scientist could guarantee you
that you will survive this.
37
123248
4338
no que ningún científico nos pode garantir
que imos sobrevivir a isto.
02:20
We are in a point of history
38
128547
2599
Chegamos a un punto
02:23
that humanity is creating an environment
39
131170
3712
no que a humanidade está a crear
un medio ambiente
02:26
that's not safe for humans anymore.
40
134906
3352
que xa non é seguro para os seres humanos.
02:32
Yeah, there I was,
41
140353
1597
Si, aí estaba eu,
02:34
first year of geography,
42
142878
1336
primeiro ano de xeografía,
02:36
and felt pretty overwhelmed.
43
144238
1451
e bastante anguriada.
02:37
But ...
44
145713
1166
Pero...
02:39
there was good news.
45
147329
1297
non todo eran malas noticias.
02:42
The very same year
I first learned about all this,
46
150087
3511
Aquel mesmo ano
no que me decatei de todo isto,
02:45
leaders from across the globe
came together in Paris
47
153622
3603
líderes de todo o mundo
xuntáronse en París
02:49
to decide on the common target to limit
global warming to below two degrees.
48
157249
5806
para acordar o obxectivo común de limitar
o quecemento a menos de dous graos.
02:55
Pictures went around the world,
49
163763
1613
As fotos deron a volta ao mundo,
02:57
and I was told that history
was made that day.
50
165400
2485
e dixéronme que aquel foi
un día histórico.
03:00
How relieving, right?
51
168949
1556
Que alivio, verdade?
03:04
Except ...
52
172358
1161
Só que...
03:06
something didn't quite
work out about this.
53
174430
3376
algo non saíu como se esperaba.
03:11
After this agreement was signed,
54
179314
2818
Despois de que se asinase ese acordo,
03:14
things didn't really get better.
55
182156
2069
as cousas seguiron sen mellorar.
03:16
Actually, they got much worse.
56
184249
2550
De feito, foron a moito peor.
03:19
Decision makers and industries,
leaders and politicians,
57
187823
4044
Os dirixentes e as industrias,
os líderes e os políticos,
03:23
they went back to business as usual,
58
191891
3543
volveron ás andadas,
03:27
exploiting our livelihoods
like there is literally no tomorrow,
59
195458
3968
explotando o noso medio de subsistencia
coma se literalmente non houbese un mañá,
03:32
building coal power plants
again and again,
60
200252
3640
construíndo centrais de carbón
unha e outra vez,
03:35
even though we know that needs to stop,
61
203916
2551
aínda que sabemos que iso ten que parar,
03:38
according to the Paris Agreement.
62
206491
2010
segundo o Acordo de París.
03:42
So while there are also
good developments, of course --
63
210369
3192
Así que, aínda que por suposto
melloran certas cousas
03:45
there are installations of wind and solar
energy all over the globe, yes --
64
213585
4142
--si, hai instalacións de enerxía solar
e eólica por todo o planeta --
03:49
but these positive changes
are slow -- too slow, in fact.
65
217751
4120
estes cambios positivos son lentos
--lentos de máis, de feito.
03:53
So since the Paris Agreement was signed,
66
221895
2675
Dende a sinatura do Acordo de París,
03:56
climate graphs keep racing to the top,
67
224594
3055
os gráficos sobre o clima seguen
seguen disparados cara ao cumio,
03:59
smashing records every year.
68
227673
2735
batendo récords ano tras ano.
04:02
The five hottest years ever recorded
69
230432
2432
Os cinco anos máis calorosos
rexistrados ata hoxe
04:04
were the previous five years,
70
232888
2503
foron os últimos cinco
04:07
and at no time have global emissions
been higher than today.
71
235415
5431
e as emisións globais nunca
acadaran o nivel actual.
04:15
So there I was,
72
243003
1181
Así que aí estaba eu,
04:16
seeing and understanding
the science on the one side,
73
244208
3007
observando e entendendo
os datos científicos por un lado,
04:19
but not seeing answers,
not seeing the action, on the other side.
74
247239
5056
pero sen ver respostas,
sen ver acción polo outro.
04:25
At that point, I had enough.
75
253684
2933
Nese punto, farteime.
04:28
I wanted to go to the UN
Climate Conference myself,
76
256641
3407
Quixen ir eu mesma
á Conferencia sobre o Clima da ONU,
04:32
that very place that was created
to bring people together
77
260072
4552
ese preciso lugar que se creou
para que a xente se xuntase
04:36
to fix the climate --
78
264648
1863
para amañar o clima
04:38
except not really, apparently.
79
266535
2471
--só que polo visto non o fan.
04:41
This was last year.
80
269030
1150
Iso foi o ano pasado.
04:42
I traveled to the Climate Conference
and wanted to find out
81
270204
3248
Viaxei á Conferencia sobre o Clima
para saber
04:45
what this is really like,
what this is about.
82
273476
2366
como é realmente, de que vai.
04:49
For political realists,
this might be no surprise,
83
277344
4115
Aos realistas políticos
pode que non os sorprenda,
04:54
but I found it hard to bear:
84
282253
2125
pero eu atopeino difícil de aturar:
04:56
that fossil fuel industries
and political leaders
85
284402
5452
que as industrias dos combustibles fósiles
e os líderes políticos
05:01
are doing everything, everything
to prevent real change from happening.
86
289878
4514
están a facer absolutamente todo o posible
para que non se produzan cambios reais.
05:06
They are not keen to set targets
that are ambitious enough
87
294823
3608
Non teñen o menor interese en fixar
obxectivos abondo ambiciosos
05:10
to put us on a below-two-degree pathway.
88
298455
2616
que fagan viable o máximo
de dous graos de aumento.
05:14
After all, these are the only ones who
benefit from this climate crisis, right?
89
302163
5478
Despois de todo, son os únicos
que se benefician da crise climática, non?
05:19
The fossil fuel industry
generates profits,
90
307665
2891
A industria dos combustibles fósiles
dá beneficios
05:22
and political leaders, well,
they look at the next election,
91
310580
3574
e os líderes políticos, en fin,
eles pensan nas seguintes eleccións,
05:26
at what makes them popular,
92
314178
1481
no que lles dá popularidade,
05:27
and I guess that's not asking
the inconvenient questions.
93
315683
3262
e supoño que non é precisamente
facer preguntas incómodas.
05:31
There is no intention for them
to change the game.
94
319760
3305
Non teñen intención
de cambiar as regras de xogo.
05:35
There is no country in the world
where either companies or political powers
95
323393
5126
Non hai ningún país no mundo
no que as empresas ou os poderes políticos
05:40
are sanctioned for wrecking the climate.
96
328543
3268
sufran sancións se destrúen o clima.
05:46
With all the strangeness
and the sadness about this conference,
97
334201
5772
Malia a estrañeza e a tristura
que me provocou a conferencia,
05:51
there was one someone who was different,
98
339997
2234
houbo alguén diferente,
05:54
someone who seemed to be quite worried,
99
342255
4241
alguén que parecía bastante preocupada.
05:58
and that was Greta Thunberg.
100
346520
1871
Esa persoa era Greta Thunberg.
06:01
I decided right there
that everything else seemed hopeless
101
349129
4341
Nese momento decidín
que todo o demais era inútil
06:05
and didn't seem to make sense,
102
353494
1477
e carecía de sentido,
06:06
so I joined her climate strike
right there at the conference.
103
354995
3273
e uninme á súa folga do clima
na propia conferencia.
06:10
It was my very first climate strike ever
104
358292
2795
Era a miña primeira folga do clima
06:13
and an incredibly strange setting,
105
361111
2222
e o contexto era incriblemente estraño,
06:15
just me and her sitting there
at this conference hall,
106
363357
3217
as dúas alí soas sentadas
naquela sala de conferencias,
06:18
surrounded by this busyness
of the suit-wearing conference crowd
107
366598
4948
rodeadas de xente ben traxada
06:23
who had no idea what to do with us.
108
371570
3107
que non tiña nin idea
de que facer con nós.
06:27
And yet, this felt more powerful
109
375602
3998
E, con todo, isto semellaba
moito máis potente
06:31
than anything I had expected
in a very long time.
110
379624
3427
do que esperara en moito tempo.
06:36
And it was right there
that I felt it was maybe time
111
384279
3727
E entón sentín que se cadra
chegara o momento
06:40
to start striking in Germany.
112
388030
1643
de comezar a folga en Alemaña.
06:41
I was now certain that no one else
was going to fix this for us,
113
389697
3546
Agora estaba segura de que ninguén
ía amañar isto por nós,
06:45
and if there was just the slightest chance
that this could make a difference,
114
393267
5842
e se había unha mínima esperanza
de que isto tivese impacto,
06:51
it seemed almost foolish
not to give it a go.
115
399133
3062
parecería unha idiotez non intentalo.
06:55
So I --
116
403482
2138
Así que --
06:57
(Applause)
117
405644
6980
(Aplausos)
07:06
So I traveled back to Berlin.
118
414805
1760
Así que volvín para Berlín.
07:08
I found allies who had
the same idea at the same time,
119
416589
3830
Atopei aliados que tiveran
a mesma idea ao mesmo tempo,
07:12
and together we thought we'd give
this "Fridays For Future" thing a go.
120
420443
3991
e xuntos decidimos intentar
isto dos "Venres polo futuro".
07:16
Obviously, we had no idea
what we were getting into.
121
424458
3105
É evidente que non tiñamos nin idea
de onde nos metíamos.
07:19
Before our first strike,
many of us, including me,
122
427991
2988
Con anterioridade á primeira folga,
moitos de nós, eu incluída,
07:23
had never organized a public demonstration
or any kind of protest before.
123
431003
4924
nunca antes organizaramos manifestacións
ou protestas de ningún tipo.
07:27
We had no money, no resources
124
435951
1892
Non tiñamos cartos nin recursos
07:29
and absolutely no idea
what climate striking really is.
125
437867
3855
nin a menor idea do que implica
poñerse en folga polo clima.
07:33
So we started doing what we were good at:
126
441746
2793
Así que comezamos facendo
o que se nos daba mellor:
07:37
we started texting,
127
445099
1811
comezamos a enviar mensaxes de texto,
07:38
texting en masse, night and day,
everyone we could reach,
128
446934
2878
mensaxes en masa, día e noite,
a todos os que podiamos,
07:41
organizing our first
climate strike via WhatsApp.
129
449836
3258
e organizamos a nosa primeira folga
polo clima por Whatsapp.
07:46
The night before our first strike,
I was so nervous I couldn't sleep.
130
454105
3986
A noite antes da nosa primeira folga,
estaba tan nerviosa que non durmín.
07:50
I didn't know what to expect,
but I expected the worst.
131
458481
3501
Non sabía que podía esperar,
pero esperaba o peor.
07:56
Maybe it was because
we weren't the only ones
132
464188
5884
Se cadra foi porque non eramos os únicos
08:02
who had been longing to have a voice
in a political environment
133
470096
4462
que devecían por ter voz
nun contexto político
08:06
that had seemingly forgotten
how to include young people's perspective
134
474582
4228
que parecera esquecer como incluír
a perspectiva da xente nova
08:10
into decision-making, maybe.
135
478834
2584
na toma de decisións; pode que fose iso.
08:14
But somehow this worked out.
136
482049
2421
O caso é que, dalgún xeito, funcionou.
08:16
And from one day to the other,
137
484987
2503
E dun día para outro,
08:19
we were all over the place.
138
487514
1553
estabamos por todas partes.
08:21
And I, from one day to the other,
139
489666
3224
E dun día para outro,
convertínme en activista do clima.
08:24
became a climate activist.
140
492914
1601
08:29
Usually,
141
497459
1295
Normalmente,
08:31
in these kind of TED Talks,
142
499983
2267
nestas charlas TED,
08:34
I would now say how it's overly hopeful,
143
502274
2989
agora diría que é demasiado optimista,
08:37
how we young people
are going to get this sorted,
144
505287
2476
que a xente nova vai resolver isto,
08:39
how we're going to save the future
and the planet and everything else,
145
507787
3444
que imos salvar o futuro e o planeta
e todo iso,
08:43
how we young people
striking for the climate
146
511255
2341
que os rapaces que nos manifestamos
polo clima
08:45
are going to fix this.
147
513620
1291
imos amañar isto.
08:47
Usually.
148
515671
1184
Normalmente.
08:50
But this is not how this works.
149
518677
1537
Pero non é así como funciona.
08:52
This is not how this crisis works.
150
520238
2970
Non é así como funciona esta crise.
08:56
Here's a twist:
151
524223
1175
Hai algo co que non contabamos:
08:59
today, three and a half years
after that Paris Agreement was signed,
152
527049
5501
hoxe, tres anos e medio despois
de que se asinase o Acordo de París,
09:04
when we look at the science,
153
532574
2641
cando miramos os datos científicos,
09:07
we find it's still possible
to keep global warming
154
535239
3080
vemos que aínda é posible
manter o quecemento global
09:10
to below two degrees --
155
538343
1572
por debaixo de dous graos --
09:13
technically.
156
541107
1315
tecnicamente.
09:15
And we also see it's still possible
to hold other disastrous developments
157
543442
3864
E tamén vemos que aínda é posible
deter outros procesos desastrosos,
09:19
we're seeing, such as mass
extinction and soil degradation --
158
547330
2990
como a extinción masiva de especies
ou a degradación do solo --
09:22
yes, technically.
159
550344
2059
si, tecnicamente.
09:25
It's just incredibly, incredibly unlikely.
160
553668
5157
É extremadamente improbable.
09:33
And in any case,
161
561341
2459
E de calquera xeito,
09:35
the world would have to see changes
162
563824
3327
terian que producirse no mundo cambios
09:39
which we have never experienced before.
163
567175
2259
que nunca antes experimentamos.
09:42
We'd have to fully decarbonize
our economies by 2050
164
570102
3910
Teríamos que descarbonizar por completo
as nosas economías antes do 2050
09:46
and transform the distribution of powers
165
574036
2661
e transformar o reparto de poderes
09:48
that is currently allowing those fossil
fuel giants and political leaders
166
576721
3955
que hoxe lles permite aos xigantes
dos combustibles fósiles e aos políticos
09:52
to stay on top of the game.
167
580700
1816
manter o control das regras.
09:55
We are talking of nothing less
than the greatest transformation
168
583562
4149
Falamos nada menos
que da maior transformación
09:59
since the Industrial Revolution.
169
587735
1958
dende a Revolución Industrial.
10:01
We are talking, if you want
to put it that way,
170
589717
2201
Falamos, por así dicilo,
10:03
we are talking of a climate revolution
171
591942
2235
dunha revolución climática
10:07
in a minimum amount of time.
172
595637
2161
nun período de tempo mínimo.
10:09
We wouldn't have a single
further year to lose.
173
597822
3187
Non poderiamos perder nin un só ano máis.
10:14
And in any case, for any
of that change to happen,
174
602875
4014
E, en calquera caso,
para que algo diso puidese acontecer,
10:19
the world needs to stop relying on
175
607889
3489
o mundo ten que deixar de depender
10:23
one or two or three million school
strikers to sort this out.
176
611402
4089
de un ou dous ou tres millóns de escolares
en folga para resolver isto.
10:28
Yes, we are great,
we are going to keep going,
177
616286
2541
Si, somos estupendos, imos seguir adiante
10:30
and we are going to go to places
no one ever expected us, yes.
178
618851
3513
e imos chegar a sitios nos que ninguén
nos esperou ver ata agora, si.
10:34
But we are not the limit;
179
622888
1845
Pero non somos o tope;
10:36
we are the start.
180
624757
1521
somos o comezo.
10:39
This is not a job for a single generation.
181
627414
2437
Esta non é unha tarefa
para unha soa xeración.
10:41
This is a job for humanity.
182
629875
2081
É unha tarefa para a humanidade.
10:44
And this is when all eyes are on you.
183
632692
3831
Neste momento todas as miradas
se centran en vós.
10:50
For this change to happen,
184
638411
1343
Para que este cambio ocorra,
10:51
we will have to get
one million things sorted.
185
639778
3699
teremos que resolver un millón de cousas.
10:56
It's an incredibly
complex thing, after all.
186
644051
2430
Ao fin e ao cabo, é algo
incriblemente complexo.
10:59
But ...
187
647897
1151
Pero...
11:02
there are some things that everyone
can get started with.
188
650376
2864
hai algunhas cousas polas que todos
e cada un podemos comezar.
11:05
Bad news first: if you thought
I would tell you now to cycle more
189
653721
3768
As malas novas primeiro: se pensabades
que ía dicirvos que usedes máis a bici,
11:09
or eat less meat, to fly less,
or to go secondhand shopping,
190
657513
3371
comades menos carne, usedes menos o avión,
ou merquedes de segunda man,
11:12
sorry, this is not that easy.
191
660908
2545
síntoo; non é tan sinxelo.
11:15
But here comes the good news:
192
663477
1681
Pero aquí veñen as boas novas:
11:17
you are more than consumers and shoppers,
193
665633
4249
Sodes máis ca simples consumidores,
11:21
even though the industry would like you
to keep yourselves limited to that.
194
669906
3696
aínda que á industria lle gustaría
que vos limitásedes a ser só iso.
11:25
No; me and you --
we are all political beings,
195
673626
4771
Non, vós e máis eu
somos todos seres políticos,
11:30
and we can all be part of this answer.
196
678421
3547
e podemos ser todos parte desta resposta.
11:33
We can all be something
that many people call climate activists.
197
681992
4562
Todos podemos ser algo que moitos chaman
activistas do clima.
11:38
Yay?
198
686578
1164
Hurra?
11:39
(Laughter)
199
687766
1530
(Risas)
11:41
So what are the first steps?
200
689320
1418
Cales son os primeiros pasos?
11:42
Four first steps that are essential
to get everything else done,
201
690762
3946
Hai catro primeiros pasos esenciais
para lograr facer todo o demais,
11:46
four first steps that everyone
can get started with,
202
694732
3773
catro primeiros pasos
polos que todo o mundo pode comezar,
11:50
four first steps that decide
about everything that can happen after.
203
698529
5903
catro primeiros pasos decisivos
para todo o que pode vir despois.
11:57
So what's that?
204
705178
1375
Cales son logo?
11:59
Number one:
205
707573
1210
En primeiro lugar:
12:02
we need to drastically reframe
our understanding of a climate activist,
206
710086
3968
Temos que revisar completamente
o noso concepto de activista do clima,
12:06
our understanding of who
can be the answer to this.
207
714078
4938
o xeito de vermos a persoa
que pode ser a resposta a isto.
12:11
A climate activist isn't that one person
that's read every single study
208
719977
3691
Un activista do clima non é alguén
que leu ata o último estudo
12:15
and is now spending every afternoon
handing out leaflets about vegetarianism
209
723692
4958
e pasa as tardes repartindo folletos
sobre vexetarianismo
12:20
in shopping malls.
210
728674
1166
polos centros comerciais.
12:21
No.
211
729864
1212
Non.
12:23
A climate activist can be everyone,
212
731100
3126
Activista do clima pode ser calquera,
12:26
everyone who wants to join a movement
of those who intend to grow old
213
734250
5191
calquera disposto a unirse a un movemento
dos que queren chegar a vellos
12:31
on a planet that prioritizes
protection of natural environments
214
739465
3904
nun planeta que prioriza a protección
dos espazos naturais
12:35
and happiness and health for the many
215
743393
2713
e a felicidade e a saúde da maioría
12:38
over the destruction of the climate
and the wrecking of the planet
216
746130
4320
por riba da destrución do clima
e a devastación do planeta
12:42
for the profits of the few.
217
750474
1635
para beneficio duns poucos.
12:45
And since the climate crisis is affecting
every single part of our social,
218
753232
4673
E dado que a crise do clima afecta
a tódolos aspectos da nosa vida
12:49
of our political and of our private life,
219
757929
2539
social, política e privada,
12:52
we need climate activists
everywhere on every corner,
220
760492
3053
fan falla activistas do clima
en cada recuncho,
12:55
not only in every room,
221
763569
1378
non só en cada sala,
12:56
but also in every city and country
and state and continent.
222
764971
3421
senón tamén en cada cidade, país,
estado e continente.
13:02
Second:
223
770478
1252
En segundo lugar:
13:05
I need you to get out of
that zone of convenience,
224
773341
4598
Necesito que saiades
desa zona de comodidade,
13:09
away from a business as usual
that has no tomorrow.
225
777963
3103
que vos afastedes dunha normalidade
na que non hai mañá.
13:14
All of you here, you are
either a friend or a family member,
226
782931
3962
Todos e cada un de vós
sodes un amigo, un parente,
13:18
you are a worker, a colleague,
a student, a teacher
227
786917
2596
un traballador, un colega,
un estudante, un profesor
13:21
or, in many cases, a voter.
228
789537
1613
ou, en moitos casos, un votante.
13:23
All of this comes along
with a responsibility
229
791632
3024
Todo iso implica unha responsabilidade
13:26
that this crisis requires you
to grow up to.
230
794680
3046
que esta crise esixe
que asumades con madurez.
13:30
There's the company that employs you
231
798776
3482
Está a empresa que vos dá traballo
13:34
or that sponsors you.
232
802282
1655
ou vos patrocina.
13:36
Is it on track of meeting
the Paris Agreement?
233
804477
2788
Vai na dirección correcta
para cumprir o Acordo de París?
13:39
Does your local parliamentarian know
that you care about this,
234
807932
3096
Os representantes políticos locais
saben que che importa isto,
13:43
that you want this to be a priority
in every election?
235
811052
2597
que queres que sexa prioritario
en cada elección?
13:45
Does your best friend know about this?
236
813673
1936
O teu mellor amigo sabe algo disto?
13:48
Do you read a newspaper
or write a newspaper? Great.
237
816077
3974
Les un periódico ou escribes
nun periódico? Xenial.
13:52
Then let them know you want them
to report on this in every issue,
238
820075
3360
Entón que saiban que queres información
sobre isto en tódalas edicións,
13:55
and that you want them to challenge
decision makers in every single interview.
239
823459
4809
e que cuestionen os responsables políticos
en cada entrevista.
Se es cantante, canta sobre isto.
Se es profesor, ensina sobre isto.
14:01
If you're a singer, sing about this.
If you're a teacher, teach about this.
240
829878
3573
E se tes conta nun banco,
dilles que vas marchar
14:05
And if you have a bank account,
tell your bank you're going to leave
241
833475
3252
se seguen a investir
en combustibles fósiles.
14:08
if they keep investing in fossil fuels.
242
836751
1999
14:11
And, of course, on Fridays,
you should all know what to do.
243
839410
3306
E, por suposto, os venres
todos deberiades saber que facer.
14:17
Thirdly:
244
845495
1208
En terceiro lugar:
14:19
leaving that zone of convenience
works best when you join forces.
245
847340
5911
Saír da zona de comodidade funciona
mellor cando unimos forzas.
14:26
One person asking for inconvenient change
246
854608
3142
Que unha persoa pida un cambio incómodo
14:29
is mostly inconvenient.
247
857774
3623
é, sobre todo, incómodo.
14:33
Two, five, ten, one hundred people
asking for inconvenient change
248
861421
3881
Cando dúas, cinco, dez, cen persoas
piden un cambio incómodo
14:37
are hard to ignore.
249
865326
1557
son difíciles de ignorar.
14:38
The more you are, the harder it gets
for people to justify
250
866907
2966
Cantos máis sexades, máis difícil
lles vai resultar xustificar
un sistema que carece de futuro.
14:41
a system that has no future.
251
869897
2065
14:44
Power is not something
that you either have or don't have.
252
872831
3137
O poder non é algo
que se ten ou non se ten.
14:47
Power is something you either take
or leave to others,
253
875992
2922
O poder é algo que ou tomas ti
ou llo deixas a outros,
14:50
and it grows once you share it.
254
878938
2273
e medra cando o compartes.
Os rapaces que saímos á rúa,
que facemos folga estudantil
14:54
We young people on the streets,
we school strikers,
255
882317
2517
14:56
we are showing how this can work out.
256
884858
2198
demostramos como pode funcionar.
14:59
One single school striker will always be
one single school striker --
257
887080
4259
Un só escolar en folga será sempre
un só escolar en folga --
15:03
well, Greta Thunberg.
258
891363
1435
ou Greta Thunberg.
15:04
Two, five, ten, one thousand people
striking school are a movement,
259
892822
3195
Dous, cinco, dez, mil escolares
en folga son un movemento,
e iso é o que precisamos
en todas partes.
15:08
and that's what we need everywhere.
260
896041
1793
Non quero meter presión.
15:09
No pressure.
261
897858
1221
15:11
(Laughter)
262
899103
1253
(Risas)
15:12
And number four, finally --
263
900955
2921
E, por último, en cuarto lugar --
15:15
and this is probably the most
important aspect of all of this --
264
903900
4792
probablemente o aspecto
máis importante de todos --
15:23
I need you to start taking
yourselves more seriously.
265
911653
3731
Necesito que comecedes
a tomarvos máis en serio a vós mesmos.
15:28
If there's one thing I've learned
266
916457
2270
Se algo aprendín
15:30
during seven months
of organizing climate action,
267
918751
3859
nos sete meses de organización
da acción climática,
15:34
it's that if you don't go for something,
268
922634
2318
é que se ti non vas por algo,
15:37
chances are high that no one else will.
269
925840
2685
hai moitas probabilidades
de que ninguén máis o faga.
15:41
The most powerful
institutions of this world
270
929724
3616
As institucións máis poderosas deste mundo
15:45
have no intention of changing the game
they're profiting from most,
271
933364
5003
non teñen intención de cambiar
as regras de xogo que máis os benefician,
15:50
so there's no point
in further relying on them.
272
938391
2742
así que non ten sentido
seguir confiando neles.
15:54
That's scary, I know.
273
942308
1509
Mete medo, seino.
15:56
That's a huge responsibility, a huge
burden on everyone's shoulders, yes.
274
944341
4010
É unha responsabilidade enorme e
unha carga enorme sobre os ombros, si.
16:01
But this also means,
275
949716
1868
Pero tamén significa que,
16:03
if we want to,
276
951608
1455
se queremos,
16:05
we can have a say in this.
277
953857
1865
podemos ter voz nisto.
16:09
We can be part of that change.
We can be part of that answer.
278
957191
3060
Podemos ser parte dese cambio.
Podemos ser parte desa resposta.
16:13
And that's quite beautiful, right?
279
961038
2049
E iso é bastante fermoso, non si?
16:16
So let's give it a try,
let's rock and roll,
280
964484
2118
Intentémolo, movámonos,
16:18
let's flood the world
with climate activists.
281
966626
2453
enchamos o mundo
de activistas do clima.
16:21
Let's get out of the zones of convenience
282
969649
2343
Saiamos das zonas de comodidade
16:24
and join forces and start
taking ourselves more seriously.
283
972016
3646
e unamos forzas e comecemos
a tomarnos máis en serio.
16:29
Imagine what this world would look like,
284
977119
2575
Imaxinade como sería este mundo
16:31
where children would grow up,
285
979718
2915
no que os nenos medrarían
16:34
knowing their future was this one
great adventure to look forward to
286
982657
6123
sabendo que o seu futuro
é esta grande ansiada aventura
16:40
and nothing to be scared of,
287
988804
1593
e non algo que mete medo,
16:43
what this world would look like
when the next climate conference
288
991905
3663
como sería este mundo
se a próxima convención sobre o clima
16:47
is this great happening of people
who come together,
289
995592
4474
fose un gran encontro de persoas
16:52
who had heard the voices of millions,
290
1000090
2546
que escoitaron as voces de millóns
16:54
who would then roll up their sleeves,
ready to create real change.
291
1002660
4253
e se arremangaron dispostos
a crear un auténtico cambio.
17:00
You know,
292
1008152
1161
Sabedes?
17:02
I dream of this world
293
1010394
1647
Eu soño con ese mundo
17:05
where geography classes
teach about the climate crisis
294
1013057
5995
no que nas clases de xeografía
ensinan que a crise climática
17:11
as this one greatest challenge
295
1019076
3047
foi ese gran desafío
17:14
that was won by people like you and me,
296
1022147
3679
que superaron persoas coma vós e coma min,
17:18
who had started acting in time
297
1026865
2311
que comezaron a actuar a tempo
17:21
because they understood
they had nothing to lose
298
1029200
3696
porque entenderon
que non tiñan nada que perder
17:24
and everything to win.
299
1032920
2011
e todo que gañar.
17:28
So why not give it a go?
300
1036472
1516
Así que por que non intentalo?
17:30
No one else will save the future for us.
301
1038012
2223
Ninguén máis vai salvar o futuro por nós.
17:32
This is more than an invitation.
Spread the word.
302
1040842
2443
É máis ca unha invitación.
Correde a voz.
17:35
Thank you.
303
1043309
1210
Grazas.
17:36
(Applause)
304
1044543
5140
(Aplausos)
Translated by Mario Cal
Reviewed by Xusto Rodriguez

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Luisa Neubauer - Climate activist
Luisa Neubauer is a climate activist, author and leader of the "Fridays For Future" school strike movement.

Why you should listen

In 2018, Luisa Neubauer co-initiated the "Fridays for Future" school strike movement Germany, which was inspired by the Swedish teen Greta Thunberg. In fear of growing up in a world of rising global temperatures, Neubauer is organzing mass action to urge global governments to comply to the 2015 Paris Agreements.

More profile about the speaker
Luisa Neubauer | Speaker | TED.com