English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

Liz Coleman: A call to reinvent liberal arts education

ליז קולמן קוראת להמציא מחדש את לימודי המדעים החופשיים

Filmed
Views 593,698

נשיאת "בנינגטון", ליז קולמן, משמיעה "קריאה לנשק" למען רפורמה קיצונית בלימודים הגבוהים. היא תוקפת את המגמה של הפעלת לחץ על הסטודנטים לעבור לתחומי לימוד הולכים וצרים, ומציעה במקומו חינוך רב-תחומי אמיתי, המשלב באורח דינמי את כל תחומי הלימוד כמענה לבעיות הגדולות ביותר של זמננו.

- College president
Liz Coleman radically remade Bennington College in the mid-1990s, in pursuit of a new vision: higher education as a performing art. Full bio

Collegeמִכלָלָה presidentsנשיאים are notלֹא the firstראשון peopleאֲנָשִׁים whoמי come to mindאכפת
נשיאי אוניברסיטאות אינם הראשונים שעולים על הדעת
00:12
whenמתי the subjectנושא is the usesשימו ofשֶׁל the creativeיְצִירָתִי imaginationדִמיוֹן.
כשמדובר בשימוש יצירתי בדמיון,
00:16
Soאז I thought I'd startהַתחָלָה by tellingאומר youאתה howאֵיך I got hereכאן.
לכן חשבתי שאפתח בכך שאספר לכם איך הגעתי לכאן.
00:19
The storyכַּתָבָה beginsמתחיל in the lateמאוחר '90s.
הסיפור מתחיל בסוף שנות ה-90.
00:23
I was invitedמוזמן to meetלִפְגוֹשׁ withעם leadingמוֹבִיל educatorsמחנכים
הוזמנתי לפגישה עם מחנכים בכירים
00:25
fromמ the newlyחדש freeחופשי Easternמזרחי Europeאֵירוֹפָּה and Russiaרוּסִיָה.
ממזרח אירופה ומרוסיה שזה עתה יצאו לחופשי.
00:28
Theyהם were tryingמנסה to figureדמות outהַחוּצָה howאֵיך to rebuildלִבנוֹת מִחָדָשׁ theirשֶׁלָהֶם universitiesאוניברסיטאות.
הם ניסו לחשוב איך לשקם את האוניברסיטאות שלהם.
00:32
Sinceמאז educationהַשׂכָּלָה underתַחַת the Sovietהסובייטית Unionהִתאַחֲדוּת
מאחר והחינוך בגוש הסובייטי
00:36
was essentiallyלמעשה propagandaתַעֲמוּלָה
היה במהותו תעמולה
00:39
servingמָנָה the purposesמטרות ofשֶׁל a stateמדינה ideologyאִידֵאוֹלוֹגִיָה,
ששירתה את האידיאולוגיה של המדינה,
00:41
theyהֵם appreciatedמוערך thatזֶה itזה would take wholesaleסִיטוֹנִי transformationsטרנספורמציות
הם העריכו שיידרשו להם שינויים סיטונאיים
00:44
ifאם theyהֵם were to provideלְסַפֵּק an educationהַשׂכָּלָה
אם בכוונתם לאפשר השכלה
00:49
worthyרָאוּי ofשֶׁל freeחופשי menגברים and womenנשים.
כראוי לגברים ולנשים חופשיים.
00:51
Givenנָתוּן thisזֶה rareנָדִיר opportunityהִזדַמְנוּת
מאחר וניתנה להם הזדמנות נדירה זו
00:54
to startהַתחָלָה freshטָרִי,
להתחיל מחדש,
00:56
theyהֵם choseבחר liberalלִיבֵּרָלִי artsאמנויות
הם בחרו במדעים החופשיים
00:58
as the mostרוב compellingמשכנע modelדֶגֶם
כמודל הדחוף ביותר
01:00
becauseכי ofשֶׁל itsשֶׁלָה historicהִיסטוֹרִי commitmentמְחוּיָבוּת
בגלל המחוייבות ההיסטורית שבו
01:02
to furtheringהמשך itsשֶׁלָה students'סטודנטים " broadestהרחב ביותר intellectualאִינטֶלֶקְטוּאַלִי,
להרחבת ההשכלה הכללית של הסטודנטים,
01:04
and deepestהעמוק ביותר ethicalאֶתִי potentialפוטנציאל.
והפוטנציאל המוסרי העמוק ביותר שלהם.
01:07
Havingלאחר madeעָשׂוּי thatזֶה decisionהַחְלָטָה
משהגיעו להחלטה זו,
01:10
theyהֵם cameבא to the Unitedמאוחד Statesמדינות,
באו לארצות הברית,
01:12
homeבית ofשֶׁל liberalלִיבֵּרָלִי artsאמנויות educationהַשׂכָּלָה,
ביתם של המדעים החופשיים,
01:14
to talkלְדַבֵּר withעם someכמה ofשֶׁל us
בכדי לשוחח עם כמה מאיתנו
01:16
mostרוב closelyמקרוב identifiedמזוהה
שמזוהים במידה הרבה ביותר
01:18
withעם thatזֶה kindסוג ofשֶׁל educationהַשׂכָּלָה.
עם סוג החינוך הזה.
01:20
Theyהם spokeדיבר withעם a passionתשוקה, an urgencyדְחִיפוּת,
הם דיברו בלהט, בתחושת דחיפות,
01:22
an intellectualאִינטֶלֶקְטוּאַלִי convictionהַרשָׁעָה
בשכנוע אינטלקטואלי פנימי -
01:26
thatזֶה, for meלִי, was a voiceקוֹל I had notלֹא heardשמע in decadesעשרות שנים,
קול שאני אישית לא שמעתי מזה עשרות שנים,
01:28
a dreamחולם longארוך forgottenשָׁכוּחַ.
חלום שנשכח זה מכבר.
01:33
For, in truthאֶמֶת, weאָנוּ had movedנִרגָשׁ lightאוֹר yearsשנים
כי, למען האמת, הרחקנו שנות אור
01:35
fromמ the passionsתשוקות thatזֶה animatedאנימציה themאוֹתָם.
מהתשוקות שהפיחו בהם רוח-חיים.
01:40
Butאבל for meלִי, unlikeבניגוד themאוֹתָם,
אך בשבילי, שלא כמוהם,
01:44
in myשֶׁלִי worldעוֹלָם, the slateצִפחָה was notלֹא cleanלְנַקוֹת,
בעולמי, הלוח לא היה חלק.
01:48
and whatמה was writtenכתוב on itזה was notלֹא encouragingמְעוֹדֵד.
ומה שהיה כתוב עליו לא היה מעודד.
01:52
In truthאֶמֶת, liberalלִיבֵּרָלִי artsאמנויות educationהַשׂכָּלָה
האמת היא שלימודי המדעים החופשיים
01:56
noלא longerארוך יותר existsקיים --
אינם קיימים יותר --
01:59
at leastהכי פחות genuineאמיתי liberalלִיבֵּרָלִי artsאמנויות educationהַשׂכָּלָה -- in thisזֶה countryמדינה.
לפחות לימודים אמיתיים של מדעים חופשיים -- במדינה הזו.
02:01
Weאנחנו have professionalizedמקצועי liberalלִיבֵּרָלִי artsאמנויות to the pointנְקוּדָה
הפכנו את המדעים החופשיים לתחומי התמחות,
02:05
whereאיפה theyהֵם noלא longerארוך יותר provideלְסַפֵּק the breadthרוֹחַב ofשֶׁל applicationיישום
עד כדי כך שהם לא מספקים מרחב יישום
02:08
and the enhancedמשופרת capacityקיבולת for civicאֶזרָחִי engagementאירוסין
ויכולת מוגברת למעורבות אזרחית
02:12
thatזֶה is theirשֶׁלָהֶם signatureחֲתִימָה.
שהם סימני ההיכר שלהם.
02:15
Over the pastעבר centuryמֵאָה
במהלך המאה האחרונה
02:17
the expertמוּמחֶה has dethronedמותק the educatedמְחוּנָך generalistכללי
המומחה הדיח את איש האשכולות המשכיל
02:19
to becomeהפכו the soleבלעדי modelדֶגֶם
ותפס את מקומו כמודל היחיד
02:23
ofשֶׁל intellectualאִינטֶלֶקְטוּאַלִי accomplishmentהישג. (Applauseתְשׁוּאוֹת)
להישגים אינטלקטואליים. [מחיאות כפיים]
02:26
Expertiseמומחיות has for sureבטוח had itsשֶׁלָה momentsרגעים.
המומחיות, כבודה במקומה מונח.
02:28
Butאבל the priceמחיר ofשֶׁל itsשֶׁלָה dominanceשְׁלִיטָה is enormousעֲנָקִי.
אבל המחיר על הדומיננטיות שלה הוא כביר.
02:33
Subjectנושא mattersעניינים are brokenשָׁבוּר upלְמַעלָה
נושאי הלימוד מפורקים
02:37
intoלְתוֹך smallerקטן יותר and smallerקטן יותר piecesחתיכות,
לחלקים קטנים יותר ויותר
02:39
withעם increasingגָדֵל emphasisדָגֵשׁ on the technicalטֶכנִי and the obscureמְעוּרפָּל.
תוך הדגשה גוברת של הטכני והמעורפל.
02:42
Weאנחנו have even managedמנוהל to makeעשה the studyלימוד ofשֶׁל literatureסִפְרוּת arcaneמִסתוֹרִי.
אפילו את לימודי הספרות הצלחנו להפוך למסתוריים.
02:46
Youאתה mayמאי thinkלַחשׁוֹב youאתה knowלָדַעַת whatמה is going on
אתם חושבים שאתם יודעים מה קורה
02:51
in thatזֶה Janeג 'יין Austenאוסטין novelרוֹמָן --
ברומן כזה או אחר של ג'יין אוסטן --
02:53
thatזֶה is, untilעד yourשֶׁלְךָ firstראשון encounterפְּגִישָׁה
ואז אתם נתקלים בפעם הראשונה
02:55
withעם postmodernפוסטמודרני deconstructionismדקונסטרוקציה.
בדה-קונסטרוקטונאליזם הפוסט-מודרניסטי.
02:58
The progressionהִתקַדְמוּת ofשֶׁל today'sשל היום collegeמִכלָלָה studentתלמיד
התקדמותו של הסטודנט של ימינו
03:01
is to jettisonלִנְטוֹשׁ everyכֹּל interestריבית exceptמלבד oneאחד.
כרוכה בנטישת כל תחום-עניין פרט לאחד.
03:04
And withinבְּתוֹך thatזֶה oneאחד, to continuallyללא הרף narrowלְצַמְצֵם the focusמוֹקֵד,
ובתחום יחיד זה, להמשיך ולצמצם את המיקוד,
03:09
learningלְמִידָה moreיותר and moreיותר about lessפָּחוּת and lessפָּחוּת;
וללמוד יותר ויותר על פחות ופחות;
03:13
thisזֶה, despiteלמרות the evidenceעֵדוּת allאת כל aroundסְבִיב us
וזאת, חרף כל הראיות שמסביבנו
03:17
ofשֶׁל the interconnectednessקשרי גומלין ofשֶׁל thingsדברים.
לקשרי הגומלין שקיימים בין כל הדברים.
03:20
Lestפֶּן youאתה thinkלַחשׁוֹב I exaggerateלְהַגזִים,
כדי שלא תחשבו שאני מגזימה,
03:23
hereכאן are the beginningsהתחלות ofשֶׁל the A-B-CsAB-Cs ofשֶׁל anthropologyאַנתרוֹפּוֹלוֹגִיָה.
הנה תחילת הרשימה האלפביתית של האנתרופולוגיה.
03:26
As oneאחד movesמהלכים upלְמַעלָה the ladderסוּלָם,
ככל שמטפסים במעלה הסולם,
03:31
valuesערכים otherאַחֵר thanמֵאֲשֶׁר technicalטֶכנִי competenceיְכוֹלֶת
ערכים שאינם יכולת טכנית
03:33
are viewedנצפה withעם increasingגָדֵל suspicionחֲשָׁד.
מתקבלים בחשדנות הולכת וגוברת.
03:35
Questionsשאלות suchכגון as,
שאלות כגון:
03:38
"Whatמה kindסוג ofשֶׁל a worldעוֹלָם are weאָנוּ makingהֲכָנָה?
"איזה מין עולם אנו יוצרים?
03:40
Whatמה kindסוג ofשֶׁל a worldעוֹלָם should weאָנוּ be makingהֲכָנָה?
"איזה מין עולם עלינו ליצור?"
03:43
Whatמה kindסוג ofשֶׁל a worldעוֹלָם can weאָנוּ be makingהֲכָנָה?"
"איזה מין עולם ביכולתנו ליצור?"
03:46
are treatedטופל withעם moreיותר and moreיותר skepticismסַפקָנוּת,
זוכות ליחס גובר והולך של ספקנות,
03:49
and moveמהלך \ לזוז \ לעבור off the tableשולחן.
ומסולקות מסדר היום.
03:53
In soכך doing, the guardiansשומרים ofשֶׁל secularחילוני democracyדֵמוֹקרָטִיָה
בעשותם כך, שומרי הדמוקרטיה החילונית
03:55
in effectהשפעה yieldתְשׁוּאָה the connectionחיבור
מוותרים למעשה על הזיקה
03:59
betweenבֵּין educationהַשׂכָּלָה and valuesערכים
שבין השכלה לערכים
04:03
to fundamentalistsפונדמנטליסטים,
ומותירים אותה בידי הקנאים,
04:05
whoמי, youאתה can be sureבטוח,
ולהם, היו סמוכים ובטוחים בכך,
04:07
have noלא compunctionsצירופים about usingמבנה יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוני educationהַשׂכָּלָה
אין נקיפות-מצפון בנוגע לניצול החינוך
04:09
to furtherנוסף theirשֶׁלָהֶם valuesערכים:
לטובת קידום ערכיהם:
04:12
the absolutesמוחלט ofשֶׁל a theocracyתֵאוֹקרָטִיָה.
הקביעות המוחלטות של מדינת הדת.
04:14
Meanwhileבינתיים, the valuesערכים and voicesקולות ofשֶׁל democracyדֵמוֹקרָטִיָה are silentשקט.
ובינתיים, ערכיה וקולותיה של הדמוקרטיה דוממים.
04:17
Eitherאוֹ weאָנוּ have lostאבד touchלגעת withעם thoseהָהֵן valuesערכים
או שאיבדנו את הקשר עם אותם ערכים,
04:23
orאוֹ, noלא betterטוב יותר,
או - לא פחות גרוע -
04:25
believeלְהֶאֱמִין theyהֵם needצוֹרֶך notלֹא
שאנו מאמינים שאין צורך
04:27
orאוֹ cannotלא יכול be taughtלימד.
או אפשרות להורות אותם.
04:29
Thisזה aversionסְלִידָה to socialחֶברָתִי valuesערכים
סלידה זו מערכים חברתיים
04:31
mayמאי seemנראה at oddsקְטָטָה withעם the explosionהִתְפּוֹצְצוּת
לכאורה אינה עולה בקנה אחד עם העליה העצומה
04:33
ofשֶׁל communityהקהילה serviceשֵׁרוּת programsתוכניות.
בתכניות השירות הקהילתי,
04:36
Butאבל despiteלמרות the attentionתשומת הלב paidשילם to theseאלה effortsמַאֲמָצִים,
אך למרות תשומת הלב המקדשת למאמצים אלו,
04:38
theyהֵם remainלְהִשָׁאֵר emphaticallyבִּתְקִיפוּת extracurricularחוגי.
הם נותרים חד-משמעית מחוץ לתכנית הלימודים.
04:41
In effectהשפעה, civic-mindednessאזרחית is treatedטופל
בפועל, התייחסות למודעות החברתית היא
04:45
as outsideבחוץ the realmתְחוּם ofשֶׁל whatמה purportsמתיימר to be
כמשהו שמחוץ למסגרת של כל מה שנחשב
04:48
seriousרְצִינִי thinkingחושב and adultמְבוּגָר purposesמטרות.
לחשיבה רצינית ומטרות בוגרות.
04:51
Simplyבפשטות put, whenמתי the impulseדַחַף is to changeשינוי the worldעוֹלָם,
בפשטות: בכל הנוגע לדחף לשנות את העולם,
04:55
the academyאֲקָדֶמִיָה is moreיותר likelyסָבִיר to engenderלְהוֹלִיד
רוב הסיכויים שהאקדמיה תוליד
05:00
a learnedמְלוּמָד helplessnessאָזְלַת יַד
חוסר-אונים מלומד,
05:02
thanמֵאֲשֶׁר to createלִיצוֹר a senseלָחוּשׁ ofשֶׁל empowermentהעצמה.
מאשר תחושת העצמה.
05:05
Thisזה brewלְהִתְבַּשֵׁל -- oversimplificationהפשטת יתר ofשֶׁל civicאֶזרָחִי engagementאירוסין,
הבליל הזה -- פישוט-היתר של המעורבות האזרחית,
05:09
idealizationאידיאליזציה ofשֶׁל the expertמוּמחֶה,
הפיכת המומחיות לאידיאל,
05:15
fragmentationהִתנַפְּצוּת ofשֶׁל knowledgeיֶדַע,
פירוק הידע לחלקים,
05:17
emphasisדָגֵשׁ on technicalטֶכנִי masteryשליטה,
הדגשת השליטה הטכנית,
05:20
neutralityאֲדִישׁוּת as a conditionמַצָב ofשֶׁל academicאקדמי integrityיושרה --
הגישה הנייטרלית כתנאי ליושרה אקדמית --
05:22
is toxicרַעִיל whenמתי itזה comesבא to pursuingרודף the vitalחִיוּנִי connectionsקשרים
הוא רעיל כשמדובר בחיפוש אחר הקשרים החיוניים
05:26
betweenבֵּין educationהַשׂכָּלָה and the publicפּוּמְבֵּי goodטוֹב,
שבין ההשכלה לבין טובת הציבור,
05:31
betweenבֵּין intellectualאִינטֶלֶקְטוּאַלִי integrityיושרה
שבין היושרה האינטלקטואלית
05:34
and humanבן אנוש freedomחוֹפֶשׁ,
לבין חופש האדם,
05:37
whichאיזה were at the heartלֵב --
שפעם עמדו במרכז --
05:39
(Applauseתְשׁוּאוֹת) -- ofשֶׁל the challengeאתגר posedתנוחות to and by
[מחיאות כפיים] -- האתגר שהוצב בפני ועל-ידי
05:41
myשֶׁלִי Europeanאֵירוֹפִּי colleaguesעמיתים.
עמיתי האירופיים.
05:45
Whenמתי the astronomicalאסטרונומי distanceמֶרְחָק
כשהמרחק האסטרונומי
05:47
betweenבֵּין the realitiesמציאויות ofשֶׁל the academyאֲקָדֶמִיָה
בין המציאות האקדמית
05:49
and the visionaryחוֹזֶה intensityעָצמָה ofשֶׁל thisזֶה challengeאתגר
לבין עוצמת החזון שבאתגר הזה
05:52
were moreיותר thanמֵאֲשֶׁר enoughמספיק, I can assureלְהַבטִיחַ youאתה,
הספיק בהחלט, האמינו לי,
05:55
to give oneאחד pauseהַפסָקָה,
כדי למנוע מאנשים לפעול.
05:57
whatמה was happeningמתרחש outsideבחוץ higherגבוה יותר educationהַשׂכָּלָה
מה שקרה מחוץ להשכלה הגבוהה
06:00
madeעָשׂוּי backingגיבוי off unthinkableלא יעלה על הדעת.
הפך את הנסיגה לדבר שלא יעלה על הדעת.
06:03
Whetherהאם itזה was threatsאיומים to the environmentסביבה,
בין אם היו אלה איומים על איכות הסביבה,
06:06
inequitiesאי שוויון in the distributionהפצה ofשֶׁל wealthעוֹשֶׁר,
אי-צדק בחלוקת העושר,
06:09
lackחוֹסֶר ofשֶׁל a saneשָׁפוּי בְּדַעתוֹ policyמְדִינִיוּת orאוֹ a sustainableבר קיימא policyמְדִינִיוּת
העדר מדיניות שפויה או ברת-קיימא
06:12
withעם respectכבוד to the continuingהמשך usesשימו ofשֶׁל energyאֵנֶרְגִיָה,
ביחס להמשך דרכי ניצול האנרגיה,
06:15
weאָנוּ were in desperateנוֹאָשׁ straitsמְצוּקָה.
בכל אלה היינו במבוי סתום,
06:19
And thatזֶה was onlyרק the beginningהתחלה.
וזו היתה רק ההתחלה.
06:21
The corruptingמשחית ofשֶׁל ourשֶׁלָנוּ politicalפּוֹלִיטִי life
השחיתות בפוליטיקה שלנו
06:24
had becomeהפכו a livingחַי nightmareסיוט;
הפכה לסיוט יומיומי;
06:26
nothingשום דבר was exemptלִפְטוֹר --
הכל נפגע --
06:28
separationהַפרָדָה ofשֶׁל powersכוחות, civilאֶזרָחִי libertiesחירויות,
הפרדת הרשויות, זכויות האזרח,
06:31
the ruleכְּלָל ofשֶׁל lawחוֹק,
שלטון החוק,
06:34
the relationshipמערכת יחסים ofשֶׁל churchכְּנֵסִיָה and stateמדינה.
היחסים בין הדת למדינה.
06:36
Accompaniedנלווה by a squanderingבִּזבּוּז
לצד בזבוז משווע
06:38
ofשֶׁל the nation'sשל האומה materialחוֹמֶר wealthעוֹשֶׁר
של העושר החומרי של ארצנו
06:40
thatזֶה defiedמתריס credulityאמונה.
שכבר לא ניתן להתעלם ממנו.
06:43
A harrowingמזעזע predilectionהַעֲדָפָה for the usesשימו ofשֶׁל forceכּוֹחַ
החיבה המטרידה לשימוש בכוח
06:45
had becomeהפכו commonplaceדָבָר רָגִיל,
הפכה לדבר שבשגרה,
06:48
withעם an equalשווה distasteסְלִידָה
לצד שאט-נפש זהה
06:50
for the alternativeחֲלוּפָה formsטפסים ofשֶׁל influenceלְהַשְׁפִּיעַ.
כלפי דרכי השפעה חלופיות.
06:52
At the sameאותו timeזְמַן, allאת כל ofשֶׁל ourשֶׁלָנוּ firepowerעָצמַת אֵשׁ was impotentעָקָר
ובה-בעת, כל עוצמת האש שלנו הפגינה אימפוטנטיות
06:55
whenמתי itזה cameבא to haltingצְלִיעָה orאוֹ even stemmingנובעת
בכל הנוגע לעצירת או אף מניעת
07:00
the slaughterלִשְׁחוֹט in Rwandaרואנדה, Darfurדארפור, Myanmarמיאנמר.
מעשי הטבח ברואנדה, בדארפור, במיאנמר.
07:03
Ourשלנו publicפּוּמְבֵּי educationהַשׂכָּלָה, onceפַּעַם a modelדֶגֶם for the worldעוֹלָם,
החינוך הציבורי שלנו, שפעם היה מופת לעולם,
07:08
has becomeהפכו mostרוב noteworthyראוי לציון
הפך ידוע לשמצה
07:12
for itsשֶׁלָה failuresכשלים.
בעיקר בשל כשלונותיו.
07:14
Masteryשליטה ofשֶׁל basicבסיסי skillsמיומנויות and a bareחָשׂוּף minimumמִינִימוּם ofשֶׁל culturalתַרְבּוּתִי literacyאוריינות
שליטה במיומנויות-יסוד והשכלה תרבותית מזערית
07:16
eludesבחירות vastעָצוּם numbersמספרים ofשֶׁל ourשֶׁלָנוּ studentsסטודנטים.
חומקים מהישג-ידם של רבים מאד מתלמידינו.
07:20
Despiteלמרות havingשיש a researchמחקר establishmentמוֹסָד
למרות שיש לנו מוסדות מחקר
07:24
thatזֶה is the envyקִנְאָה ofשֶׁל the worldעוֹלָם,
שהם מושא לקנאת כל העולם,
07:26
moreיותר thanמֵאֲשֶׁר halfחֲצִי ofשֶׁל the Americanאֲמֶרִיקָאִי publicפּוּמְבֵּי
הרי שיותר ממחצית הציבור האמריקאי
07:28
don'tלא believeלְהֶאֱמִין in evolutionאבולוציה.
לא מאמין באבולוציה.
07:30
And don'tלא pressללחוץ yourשֶׁלְךָ luckמַזָל
ואל תטפחו ציפיות גבוהות מדי מהשאלה
07:32
about howאֵיך muchהַרבֵּה thoseהָהֵן whoמי do believeלְהֶאֱמִין in itזה
כמה מאלה שאכן מאמינים באבולוציה
07:34
actuallyלמעשה understandמבין itזה.
באמת מבינים אותה.
07:36
Incrediblyלא ייאמן, thisזֶה nationאוּמָה,
לא יאומן: נראה שלמדינה הזאת,
07:39
withעם allאת כל itsשֶׁלָה materialחוֹמֶר, intellectualאִינטֶלֶקְטוּאַלִי and spiritualרוחני resourcesאֶמְצָעִי,
עם כל משאביה החומריים, העיוניים והרוחניים,
07:42
seemsנראה utterlyלגמרי helplessחסר ישע
אין שום יכולת
07:48
to reverseלַהֲפוֹך the freefallנפילה חופשית in anyכל ofשֶׁל theseאלה areasאזורי.
להפוך את ההידרדרות בכל אחד מהתחומים האלה.
07:50
Equallyבאופן שווה startlingמבהילה, fromמ myשֶׁלִי pointנְקוּדָה ofשֶׁל viewנוף,
מבהילה בה-במידה, מנקודת מבטי,
07:55
is the factעוּבדָה thatזֶה noלא oneאחד
היא העובדה שאיש איננו
07:58
was drawingצִיוּר anyכל connectionsקשרים
מזהה זיקה כלשהי
08:00
betweenבֵּין whatמה is happeningמתרחש to the bodyגוּף politicמְחוּכָּם,
בין מה שקורה בגוף הפוליטי,
08:02
and whatמה is happeningמתרחש in ourשֶׁלָנוּ leadingמוֹבִיל educationalחינוכית institutionsמוסדות.
לבין מה שקורה במוסדות ההשכלה המובילים שלנו.
08:05
Weאנחנו mayמאי be at the topחלק עליון ofשֶׁל the listרשימה
אולי אנו נמצאים בראש הרשימה
08:09
whenמתי itזה comesבא to influencingמַשׁפִּיעַ accessגִישָׁה to personalאישי wealthעוֹשֶׁר.
כשמדובר במתן גישה לעושר אישי,
08:12
Weאנחנו are notלֹא even on the listרשימה
אבל איננו אפילו נמצאים בשום רשימה
08:16
whenמתי itזה comesבא to ourשֶׁלָנוּ responsibilityאַחֲרָיוּת
בכל הנוגע לאחריותנו
08:18
for the healthבְּרִיאוּת ofשֶׁל thisזֶה democracyדֵמוֹקרָטִיָה.
לבריאות הדמוקרטיה הזאת.
08:21
Weאנחנו are playingמשחק withעם fireאֵשׁ.
אנו משחקים באש.
08:23
Youאתה can be sureבטוח Jeffersonג'פרסון knewידע
שלא יהיה לכם ספק: ג'פרסון ידע
08:26
whatמה heהוא was talkingשִׂיחָה about whenמתי heהוא saidאמר,
על מה הוא מדבר כשאמר,
08:28
"Ifאם a nationאוּמָה expectsמצפה to be ignorantבור ועם הארץ and freeחופשי
"אומה שמצפה להיות נבערת וגם חופשיה
08:30
in a stateמדינה ofשֶׁל civilizationתַרְבּוּת,
בתנאי ציוויליזציה,
08:34
itזה expectsמצפה whatמה neverלעולם לא was,
הרי שהיא מצפה למשהו שמעולם לא קרה,
08:36
and neverלעולם לא will be."
ולעולם לא יקרה."
08:38
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
[מחיאות כפיים]
08:41
On a moreיותר personalאישי noteהערה,
בנימה אישית יותר,
08:43
thisזֶה betrayalבְּגִידָה ofשֶׁל ourשֶׁלָנוּ principlesעקרונות,
הבגידה הזו בעקרונותינו,
08:45
ourשֶׁלָנוּ decencyהֲגִינוּת, ourשֶׁלָנוּ hopeלְקַווֹת,
בהגינותנו, בתקוותינו,
08:47
madeעָשׂוּי itזה impossibleבלתי אפשרי for meלִי
אינה מאפשרת לי עוד
08:49
to avoidלְהִמָנַע the questionשְׁאֵלָה,
להתחמק מהשאלה:
08:51
"Whatמה will I sayאמר, yearsשנים fromמ nowעַכשָׁיו,
"מה אענה, בעוד שנים רבות,
08:54
whenמתי peopleאֲנָשִׁים askלִשְׁאוֹל, 'Where'איפה were youאתה?'"
כשישאלו אותי, 'היכן היית את?'"
08:56
As presidentנָשִׂיא ofשֶׁל a leadingמוֹבִיל liberalלִיבֵּרָלִי artsאמנויות collegeמִכלָלָה,
כנשיאת אוניברסיטה מרכזית למדעים חופשיים,
09:00
famousמפורסם for itsשֶׁלָה innovativeחדשני historyהִיסטוֹרִיָה,
שהתפרסמה בשל עברה החדשני,
09:02
thereשם were noלא excusesתירוצים.
לא נותרו לי תירוצים.
09:05
Soאז the conversationשִׂיחָה beganהחל at Benningtonבנינגטון.
וכך נפתח ב"בנינגטון" שיח,
09:07
Knowingיוֹדֵעַ thatזֶה ifאם weאָנוּ were to regainלְקַבֵּל בְּחַזָרָה
בידיעה שאם נוכל להשיב לעצמנו
09:10
the integrityיושרה ofשֶׁל liberalלִיבֵּרָלִי educationהַשׂכָּלָה,
את היושרה שבחינוך למדעים חופשיים,
09:12
itזה would take radicalקיצוני rethinkingלחשוב מחדש
תידרש חשיבה מחודשת קיצונית
09:14
ofשֶׁל basicבסיסי assumptionsהנחות,
לגבי הנחות היסוד
09:16
beginningהתחלה withעם ourשֶׁלָנוּ prioritiesסדרי עדיפויות.
החל מסולם העדיפויות שלנו.
09:18
Enhancingשיפור the publicפּוּמְבֵּי goodטוֹב becomesהופך a primaryיְסוֹדִי objectiveמַטָרָה.
קידום טובת הציבור הופך ליעד ראשון במעלה.
09:21
The accomplishmentהישג ofשֶׁל civicאֶזרָחִי virtueמַעֲלָה
השגת טוהר-מידות אזרחי
09:25
is tiedקָשׁוּר to the usesשימו ofשֶׁל intellectבִּינָה and imaginationדִמיוֹן
קשורה בשימוש שלנו בתבונה ובדמיון
09:27
at theirשֶׁלָהֶם mostרוב challengingמאתגר.
באורח המאתגר ביותר.
09:31
Ourשלנו waysדרכים ofשֶׁל approachingמִתקַרֵב agencyסוֹכְנוּת and authorityרָשׁוּת
הדרכים בהן אנו ניגשים למשרדים ורשויות
09:33
turnלפנות insideבְּתוֹך outהַחוּצָה to reflectמשקף the realityמְצִיאוּת
צריכות להשתנות כך שישקפו את המציאות
09:37
thatזֶה noלא oneאחד has the answersתשובות
שבה איש אינו מחזיק בתשובות
09:41
to the challengesאתגרים facingמוּל citizensאזרחים in thisזֶה centuryמֵאָה,
לאתגרים העומדים בפני האזרחים במאה הנוכחית,
09:44
and everyoneכל אחד has the responsibilityאַחֲרָיוּת
וכולם נושאים באחריות
09:47
for tryingמנסה and participatingמשתתף in findingמִמצָא themאוֹתָם.
לנסות ולקחת חלק במציאתן.
09:51
Benningtonבנינגטון would continueלְהַמשִׁיך to teachלְלַמֵד the artsאמנויות and sciencesמדעים
"בנינגטון" תמשיך ללמד אמנויות ומדעים
09:55
as areasאזורי ofשֶׁל immersionטְבִילָה thatזֶה acknowledgeלְהוֹדוֹת differencesהבדלים
כתחומי-לימוד של התעמקות, מתוך הכרה בהבדלים
09:58
in personalאישי and professionalמקצועי objectivesמטרות.
במטרות האישיות והמקצועיות.
10:01
Butאבל the balancesיתרות redressedתוקן,
אך כשסוגיית האיזון תבוא על תיקונה,
10:04
ourשֶׁלָנוּ sharedמְשׁוּתָף purposesמטרות assumeלְהַנִיחַ an equalשווה
מטרותינו המשותפות לובשות חשיבות זהה,
10:06
ifאם notלֹא greaterגדול יותר importanceחֲשִׁיבוּת.
אם לא רבה יותר.
10:09
Whenמתי the designלְעַצֵב emergedיצא itזה was surprisinglyלמרבה ההפתעה simpleפָּשׁוּט and straightforwardפָּשׁוּט.
התכנית שנבעה מכך היתה פשוטה וישירה עד להפתיע.
10:11
The ideaרַעְיוֹן is to makeעשה the political-socialפוליטית-חברתית challengesאתגרים themselvesעצמם --
הרעיון הוא להפוך את האתגרים הפוליטיים-חברתיים עצמם --
10:16
fromמ healthבְּרִיאוּת and educationהַשׂכָּלָה
מבריאות וחינוך
10:20
to the usesשימו ofשֶׁל forceכּוֹחַ --
ועד לשימוש בכוח --
10:22
the organizersמארגנים ofשֶׁל the curriculumתכנית לימודים.
למגדירי תכנית הלימודים.
10:24
Theyהם would assumeלְהַנִיחַ the commandingמצווה roleתַפְקִיד ofשֶׁל traditionalמָסוֹרתִי disciplinesדיסציפלינות.
הם יקבלו את תפקיד ההובלה במקום הדיסציפלינות המסורתיות.
10:27
Butאבל structuresמבנים designedמְעוּצָב to connectלְחַבֵּר, ratherבמקום thanמֵאֲשֶׁר divideלחלק
אך המבנים מתוכננים כך שייצרו זיקות, ולא יפרידו.
10:30
mutuallyהֲדָדִית dependentתלוי circlesמעגלים,
מעגלים תלויים-הדדית,
10:35
ratherבמקום thanמֵאֲשֶׁר isolatingלבודד trianglesמשולשים.
במקום משולשים מבודדים,
10:37
And the pointנְקוּדָה is notלֹא to treatטיפול theseאלה topicsנושאים
כשהרעיון הוא לא להתייחס לנושאים אלה
10:40
as topicsנושאים ofשֶׁל studyלימוד,
כאל נושאי מחקר,
10:43
butאבל as frameworksמסגרות ofשֶׁל actionפעולה.
אלא כאל מסגרות פעולה.
10:45
The challengeאתגר: to figureדמות outהַחוּצָה whatמה itזה will take
האתגר: למצוא מה דרוש
10:47
to actuallyלמעשה do somethingמשהו
כדי לעשות מעשה
10:51
thatזֶה makesעושה a significantמשמעותי and sustainableבר קיימא differenceהֶבדֵל.
שיגרום לשינוי משמעותי ובר-קיימא.
10:53
Contraryלהפך to widelyנרחב heldמוּחזָק assumptionsהנחות,
בניגוד להנחות הנפוצות,
10:57
an emphasisדָגֵשׁ on actionפעולה providesמספק a specialמיוחד urgencyדְחִיפוּת to thinkingחושב.
הדגשת הפעולה מעניקה דחיפות מיוחדת לחשיבה.
11:00
The importanceחֲשִׁיבוּת ofשֶׁל comingמגיע to gripsאחיזה withעם valuesערכים like justiceצֶדֶק,
החשיבות של התייחסות רצינית לערכים כמו צדק,
11:05
equityהון עצמי, truthאֶמֶת,
שוויון, אמת,
11:10
becomesהופך increasinglyיותר ויותר evidentבָּרוּר
מתבררת יותר ויותר
11:12
as studentsסטודנטים discoverלְגַלוֹת thatזֶה interestריבית aloneלבד
ככל שהסטודנטים מגלים שהתעניינות כשלעצמה
11:14
cannotלא יכול tellלְסַפֵּר themאוֹתָם whatמה theyהֵם needצוֹרֶך to knowלָדַעַת
אין בה כדי לומר להם מה עליהם לדעת
11:18
whenמתי the issueנושא is rethinkingלחשוב מחדש educationהַשׂכָּלָה,
כשמדובר בחשיבה מחודשת על החינוך,
11:21
ourשֶׁלָנוּ approachגִישָׁה to healthבְּרִיאוּת,
על גישתנו לתחום הבריאות,
11:24
orאוֹ strategiesאסטרטגיות for achievingהשגתי
או על השיטות שלנו להשגת
11:26
an economicsכלכלה ofשֶׁל equityהון עצמי.
כלכלה של שוויון.
11:28
The valueערך ofשֶׁל the pastעבר alsoגַם comesבא aliveבחיים;
גם ערכו של העבר קם לתחייה;
11:30
itזה providesמספק a lot ofשֶׁל companyחֶברָה.
הוא מספק מרכיב של חברה:
11:34
Youאתה are notלֹא the firstראשון to try to figureדמות thisזֶה outהַחוּצָה,
אינכם הראשונים שמנסים לפתור את זה,
11:36
justרַק as youאתה are unlikelyלא סביר to be the lastאחרון.
ובהחלט לא סביר שתהיו האחרונים.
11:39
Even moreיותר valuableבעל ערך,
ואף חשוב יותר:
11:42
historyהִיסטוֹרִיָה providesמספק a laboratoryמַעבָּדָה
ההיסטוריה מהווה עבורנו מעבדה
11:44
in whichאיזה weאָנוּ seeלִרְאוֹת playedשיחק outהַחוּצָה
שבה אנו רואים את גלגוליהן
11:46
the actualמַמָשִׁי, as well as the intendedהתכוון
הממשיים, כמו גם המתוכננים,
11:49
consequencesהשלכות ofשֶׁל ideasרעיונות.
של תוצאותיהם של רעיונות.
11:52
In the languageשפה ofשֶׁל myשֶׁלִי studentsסטודנטים,
בלשונם של הסטודנטים שלי:
11:55
"Deepעָמוֹק thought mattersעניינים
"החשיבה לעומק חשובה
11:57
whenמתי you'reאתה contemplatingשוקל whatמה to do
כשחושבים מה לעשות
11:59
about thingsדברים thatזֶה matterחוֹמֶר."
לגבי דברים חשובים."
12:01
A newחָדָשׁ liberalלִיבֵּרָלִי artsאמנויות thatזֶה can supportתמיכה thisזֶה
החינוך החדש למדעים חופשיים, שיכול לתמוך
12:04
action-orientedפעולה מכוונת curriculumתכנית לימודים
בתכנית לימודים מוכוונת-פעילות זו,
12:06
has begunהתחיל to emergeלָצֵאת.
החל להתפתח.
12:08
Rhetoricרֵטוֹרִיקָה, the artאומנות ofשֶׁל organizingהִתאַרגְנוּת the worldעוֹלָם ofשֶׁל wordsמילים
הרטוריקה, האמנות של ארגון עולם המילים,
12:10
to maximumמַקסִימוּם effectהשפעה.
כדי למרב את ההשפעה,
12:14
Designלְעַצֵב, the artאומנות ofשֶׁל organizingהִתאַרגְנוּת the worldעוֹלָם ofשֶׁל thingsדברים.
תכנון, אמנות ארגון עולם העצמים.
12:16
Mediationגישור and improvisationאִלתוּר
גישור ואילתור
12:21
alsoגַם assumeלְהַנִיחַ a specialמיוחד placeמקום in thisזֶה newחָדָשׁ pantheonפנתיאון.
תופסים גם הם מקום מיוחד בפנתאון החדש הזה.
12:23
Quantitativeכמותי reasoningהַנמָקָה attainsמגיע itsשֶׁלָה properתָקִין positionעמדה
ההגיון הכמותי מקבל את חלקו הראוי
12:28
at the heartלֵב ofשֶׁל whatמה itזה takes to manageלנהל changeשינוי
במרכז כל מה שנדרש כדי לנהל שינוי
12:31
whereאיפה measurementמדידה is crucialמַכרִיעַ.
כשהמידה היא בעלת חשיבות מכרעת.
12:35
As is a capacityקיבולת to discriminateלְהָפלוֹת
כך גם היכולת להבחין
12:37
systematicallyבאופן שיטתי betweenבֵּין whatמה is at the coreהליבה
בשיטתיות בין המרכזי
12:40
and whatמה is at the peripheryפֵּרִיפֶריָה.
לבין השולי.
12:43
And whenמתי makingהֲכָנָה connectionsקשרים is ofשֶׁל the essenceמַהוּת,
כשיצירת הזיקות מקבלת חשיבות,
12:45
the powerכּוֹחַ ofשֶׁל technologyטֶכנוֹלוֹגִיָה emergesמתגלה withעם specialמיוחד intensityעָצמָה.
כוחה של הטכנולוגיה מתגלה ביתר-שאת,
12:48
Butאבל soכך does the importanceחֲשִׁיבוּת ofשֶׁל contentתוֹכֶן.
אבל כך גם חשיבות התוכן.
12:53
The moreיותר powerfulחָזָק ourשֶׁלָנוּ reachלְהַגִיעַ,
ככל שמרחיק טווח השפעתנו,
12:56
the moreיותר importantחָשׁוּב the questionשְׁאֵלָה "About whatמה?"
כך עולה חשיבות השאלה, "בנוגע למה?"
12:58
Whenמתי improvisationאִלתוּר, resourcefulnessתוּשִׁיָה, imaginationדִמיוֹן are keyמַפְתֵחַ,
כשהעיקר הם אילתור, תושיה, דמיון,
13:02
artistsאמנים, at longארוך lastאחרון,
האמנים, סוף-כל-סוף,
13:06
take theirשֶׁלָהֶם placeמקום at the tableשולחן,
זוכים למקומם הראוי ליד השולחן,
13:09
whenמתי strategiesאסטרטגיות ofשֶׁל actionפעולה are in the processתהליך ofשֶׁל beingלהיות designedמְעוּצָב.
בעת שתכנון דרכי הפעולה נמצא בעיצומו.
13:11
In thisזֶה dramaticallyבאופן דרמטי expandedמוּרחָב idealאִידֵאָלִי
במופת זה, המורחב בדרמטיות,
13:17
ofשֶׁל a liberalלִיבֵּרָלִי artsאמנויות educationהַשׂכָּלָה
של חינוך למדעים חופשיים,
13:19
whereאיפה the continuumרצף ofשֶׁל thought and actionפעולה is itsשֶׁלָה life'sהחיים bloodדָם,
שרצף החשיבה והפעולה הוא הדם הזורם בעורקיו,
13:21
knowledgeיֶדַע honedמוּשׁחָז outsideבחוץ the academyאֲקָדֶמִיָה
הידע שהושחז מחוץ לכותלי האקדמיה
13:25
becomesהופך essentialחִיוּנִי.
הופך לחיוני.
13:28
Socialחֶברָתִי activistsפעילים, businessעֵסֶק leadersמנהיגים,
פעילים חברתיים, אנשי-עסקים בכירים,
13:30
lawyersעורכי דין, politiciansפוליטיקאים, professionalsאנשי מקצוע
עורכי-דין, פוליטיקאים, אנשי-מקצוע
13:33
will joinלְהִצְטַרֵף the facultyסגל as activeפָּעִיל and ongoingמתמשך participantsמשתתפים
יצטרפו לסגל המורים כמשתתפים פעילים ומתמידים
13:35
in thisזֶה weddingחֲתוּנָה ofשֶׁל liberalלִיבֵּרָלִי educationהַשׂכָּלָה to the advancementהִתקַדְמוּת ofשֶׁל the publicפּוּמְבֵּי goodטוֹב.
בנישואין אלה של החינוך עם קידום טובת הציבור.
13:40
Studentsסטודנטים, in turnלפנות, continuouslyברציפות moveמהלך \ לזוז \ לעבור outsideבחוץ the classroomכיתה
הסטודנטים מצידם ימשיכו לצאת אל מחוץ לכיתות
13:44
to engageלְהַעֲסִיק the worldעוֹלָם directlyבאופן ישיר.
ויתמודדו עם העולם בצורה ישירה.
13:49
And ofשֶׁל courseקוּרס, thisזֶה newחָדָשׁ wineיַיִן
וברור שהיין החדש הזה
13:52
needsצרכי newחָדָשׁ bottlesבקבוקים
זקוק לבקבוקים חדשים,
13:55
ifאם weאָנוּ are to captureלִלְכּוֹד the livelinessחַיוּת and dynamismדִינָמִיוּת
אם בכוונתנו לשמר את החיוניות והדינמיות
13:57
ofשֶׁל thisזֶה ideaרַעְיוֹן.
של הרעיון הזה.
14:01
The mostרוב importantחָשׁוּב discoveryתַגלִית weאָנוּ madeעָשׂוּי
התגלית הכי חשובה שלנו
14:03
in ourשֶׁלָנוּ focusמוֹקֵד on publicפּוּמְבֵּי actionפעולה
מתוך התמקדותנו בפעולה הציבורית
14:05
was to appreciateמעריך thatזֶה the hardקָשֶׁה choicesבחירות
היתה שהברירות הקשות
14:08
are notלֹא betweenבֵּין goodטוֹב and evilרוע,
אינן בין טוב ורע,
14:11
butאבל betweenבֵּין competingמתחרים goodsסְחוֹרוֹת.
אלא בין סוגי טוב מתחרים.
14:14
Thisזה discoveryתַגלִית is transformingשינוי.
התגלית הזו מחוללת שינוי עמוק.
14:17
Itזה undercutsהעגת self-righteousnessצדקנות עצמית,
היא מערעת את גישת הצדקנות העצמית,
14:20
radicallyבאופן קיצוני altersאלטרס the toneטוֹן and characterאופי ofשֶׁל controversyמַחֲלוֹקֶת,
משנה בקיצוניות את נימת הויכוח ואת אופיו,
14:22
and enrichesמעשיר dramaticallyבאופן דרמטי
ומעשירה באורח דרמטי
14:26
the possibilitiesאפשרויות for findingמִמצָא commonמשותף groundקרקע, אדמה.
את האפשרויות למציאת מכנה משותף.
14:28
Ideologyאִידֵאוֹלוֹגִיָה, zealotryקַנָאוּת,
אידיאלוגיה, קנאות קיצונית
14:31
unsubstantiatedללא הוכחה opinionsדעות simplyבפשטות won'tרָגִיל do.
דעות לא-מבוססות - מקומן לא יכירן כאן.
14:33
Thisזה is a politicalפּוֹלִיטִי educationהַשׂכָּלָה, to be sureבטוח.
ברור שמדובר בחינוך פוליטי,
14:38
Butאבל itזה is a politicsפּוֹלִיטִיקָה ofשֶׁל principleעִקָרוֹן,
אבל זו היא פוליטיקה של עקרונות,
14:42
notלֹא ofשֶׁל partisanshipמפלגתיות.
ולא של בחירת צדדים.
14:45
Soאז the challengeאתגר for Benningtonבנינגטון is to do itזה.
כך שזה האתגר של "בנינגטון".
14:47
On the coverכיסוי ofשֶׁל Bennington'sשל בנינגטון 2008 holidayחַג cardכַּרְטִיס
על עטיפת גלויית החג של "בנינגטון" מ-2008
14:50
is the architect'sאדריכל sketchסְקִיצָה ofשֶׁל a buildingבִּניָן
מופיע הרישום האדריכלי של בניין
14:54
openingפְּתִיחָה in 2010
שייפתח ב-2010
14:56
thatזֶה is to be a centerמֶרְכָּז for the advancementהִתקַדְמוּת
ושיהיה מרכז לקידום
14:58
ofשֶׁל publicפּוּמְבֵּי actionפעולה.
הפעולה הציבורית.
15:00
The centerמֶרְכָּז will embodyלְגַלֵם and sustainלִתְמוֹך thisזֶה newחָדָשׁ educationalחינוכית commitmentמְחוּיָבוּת.
המרכז ימחיש ויקיים התחייבות חינוכית זו.
15:02
Thinkחושב ofשֶׁל itזה as a kindסוג ofשֶׁל secularחילוני churchכְּנֵסִיָה.
אתם יכולים לראות בו מעין כנסיה חילונית.
15:07
The wordsמילים on the cardכַּרְטִיס describeלְתַאֵר whatמה will happenלִקְרוֹת insideבְּתוֹך.
המלים שעל הגלויה מתארות מה יתרחש בתוכו.
15:10
Weאנחנו intendמתכוונים to turnלפנות the intellectualאִינטֶלֶקְטוּאַלִי
בכוונתנו להפנות את הכוח העיוני
15:14
and imaginativeדִמיוֹנִי powerכּוֹחַ, passionתשוקה and boldnessנוֹעָזוּת
ואת כוח הדמיון, הלהט והתעוזה
15:16
ofשֶׁל ourשֶׁלָנוּ studentsסטודנטים, facultyסגל and staffצוות
של הסטודנטים שלנו, של המורים והסגל
15:19
to developingמתפתח strategiesאסטרטגיות
לפיתוח שיטות
15:23
for actingמשחק on the criticalקריטי challengesאתגרים ofשֶׁל ourשֶׁלָנוּ timeזְמַן.
לפעולה מול האתגרים המכריעים של זמננו.
15:25
Soאז weאָנוּ are doing ourשֶׁלָנוּ jobעבודה.
כך שאנו ממלאים את תפקידנו.
15:29
Whileזמן מה theseאלה pastעבר weeksשבועות have been a timeזְמַן
אף שהשבועות האחרונים האלה היו תקופה
15:32
ofשֶׁל nationalלאומי exhilarationשִׂמְחָה in thisזֶה countryמדינה,
של שמחה לאומית במדינה הזו,
15:34
itזה would be tragicטְרָגִי ifאם youאתה thought thisזֶה meantהתכוון
תהיה טעות טרגית מצדכם לחשוב שזה אומר
15:37
yourשֶׁלְךָ jobעבודה was doneבוצע.
שתפקידכם תם.
15:40
The glacialקַרחוֹנִי silenceשתיקה weאָנוּ have experiencedמְנוּסֶה
הדומיה הצוננת בה נתקלנו
15:42
in the faceפָּנִים ofשֶׁל the shreddingרִטוּשׁ ofשֶׁל the constitutionחוּקָה,
לנוכח קריעת החוקה לגזרים,
15:45
the unravelingפורמת ofשֶׁל ourשֶׁלָנוּ publicפּוּמְבֵּי institutionsמוסדות,
ערעור מוסדות הציבור שלנו,
15:48
the deteriorationהְתדַרדְרוּת ofשֶׁל ourשֶׁלָנוּ infrastructureתַשׁתִית
ההידרדרות בתשתיות שלנו
15:51
is notלֹא limitedמוגבל to the universitiesאוניברסיטאות.
אינה מוגבלת רק לאוניברסיטאות.
15:53
Weאנחנו the peopleאֲנָשִׁים
אנו, העם,
15:55
have becomeהפכו inuredמחוסן to ourשֶׁלָנוּ ownשֶׁלוֹ irrelevanceלא רלוונטיות
נעשינו מורגלים בחוסר הרלוונטיות שלנו
15:57
whenמתי itזה comesבא to doing anythingכל דבר significantמשמעותי
בכל הנוגע לעשיית איזה מעשה משמעותי
16:01
about anythingכל דבר thatזֶה mattersעניינים
לגבי הדברים החשובים
16:03
concerningבִּדְבַר governanceממשל,
הנוגעים לממשל,
16:05
beyondמעבר waitingהַמתָנָה anotherאַחֵר fourארבעה yearsשנים.
פרט להמתנה שתעבורנה ארבע שנים נוספות.
16:07
Weאנחנו persistלהתמיד alsoגַם
שוב ושוב
16:10
in beingלהיות sidelinedצדדי by the ideaרַעְיוֹן ofשֶׁל the expertמוּמחֶה
מזיזים אותנו הצידה לנוכח דעה של איזה מומחה
16:13
as the onlyרק oneאחד capableבעל יכולת ofשֶׁל comingמגיע upלְמַעלָה withעם answersתשובות,
שהוא לכאורה היחיד שיכול להמציא תשובות,
16:16
despiteלמרות the overwhelmingמַכרִיעַ evidenceעֵדוּת to the contraryלהפך.
חרף הראיות המכריעות שזה בדיוק להיפך.
16:19
The problemבְּעָיָה is thereשם is noלא suchכגון thingדָבָר
הבעיה היא שאין דבר כזה,
16:24
as a viableבַּר חַיִים democracyדֵמוֹקרָטִיָה madeעָשׂוּי upלְמַעלָה ofשֶׁל expertsמומחים,
דמוקרטיה ברת-קיימא שמורכבת כולה ממומחים,
16:29
zealotsקנאים, politiciansפוליטיקאים and spectatorsצופים.
קנאים, פוליטיקאים וצופים-מן-הצד.
16:33
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
[מחיאות כפיים]
16:37
Peopleאנשים will continueלְהַמשִׁיך and should continueלְהַמשִׁיך
אנשים ימשיכו, ועליהם להמשיך
16:44
to learnלִלמוֹד everythingהכל thereשם is to knowלָדַעַת about somethingמשהו orאוֹ otherאַחֵר.
ללמוד את כל מה שיש לדעת על דבר זה או אחר.
16:46
Weאנחנו actuallyלמעשה do itזה allאת כל the timeזְמַן.
אנו בעצם עושים זאת כל הזמן.
16:49
And thereשם will be and should be
ועוד יהיו, וצריכים להיות,
16:52
thoseהָהֵן whoמי spendלְבַלוֹת a lifetimeלכל החיים
אנשים שיקדישו את כל חייהם
16:54
pursuingרודף a veryמאוד highlyמְאוֹד definedמוּגדָר areaאֵזוֹר ofשֶׁל inquiryחֲקִירָה.
לחקירה ודרישה בתחום מוגדר מאד.
16:56
Butאבל thisזֶה single-mindednessחד-משמעית will notלֹא yieldתְשׁוּאָה
אבל דבקות זו במטרה לא תפיק
17:00
the flexibilitiesגמישות ofשֶׁל mindאכפת,
את גמישות המחשבה,
17:03
the multiplicityריבוי ofשֶׁל perspectivesנקודות מבט,
את ריבוי נקודות המבט,
17:05
the capacitiesקיבולת for collaborationשיתוף פעולה and innovationחדשנות
את היכולות לשתף פעולה ולחדש
17:08
thisזֶה countryמדינה needsצרכי.
שהארץ הזו זקוקה להם.
17:11
Thatכי is whereאיפה youאתה come in.
וכאן אתם משתלבים.
17:13
Whatמה is certainמסוים is thatזֶה the individualאִישִׁי talentכִּשָׁרוֹן
מה שבטוח הוא שהכשרונות הרבים
17:15
exhibitedהציג in suchכגון abundanceשפע hereכאן,
שהופגנו כאן בשפע כזה
17:19
needsצרכי to turnלפנות itsשֶׁלָה attentionתשומת הלב
צריכים להיות מוקדשים
17:22
to thatזֶה collaborativeשיתופי, messyמבולגן, frustratingמתסכל,
לעולם שיתוף-הפעולה הזה, המבולגן, המתסכל,
17:25
contentiousשנוי במחלוקת and impossibleבלתי אפשרי worldעוֹלָם
הפולמוסי והבלתי-אפשרי
17:29
ofשֶׁל politicsפּוֹלִיטִיקָה and publicפּוּמְבֵּי policyמְדִינִיוּת.
של פוליטיקה ומדיניות ציבורית.
17:32
Presidentנָשִׂיא Obamaאובמה and hisשֶׁלוֹ teamקְבוּצָה
הנשיא אובמה וצוותו
17:34
simplyבפשטות cannotלא יכול do itזה aloneלבד.
פשוט לא יכולים לעשות זאת לבד.
17:37
Ifאם the questionשְׁאֵלָה ofשֶׁל whereאיפה to startהַתחָלָה seemsנראה overwhelmingמַכרִיעַ
אם השאלה איפה להתחיל נראית מרתיעה
17:40
youאתה are at the beginningהתחלה, notלֹא the endסוֹף ofשֶׁל thisזֶה adventureהַרפַּתקָה.
הרי שאתם בתחילת ההרפתקה הזאת, לא בסופה.
17:44
Beingלהיות overwhelmedהמום is the firstראשון stepשלב
הרתיעה היא השלב הראשון
17:47
ifאם youאתה are seriousרְצִינִי about tryingמנסה to get at thingsדברים thatזֶה reallyבֶּאֱמֶת matterחוֹמֶר,
אצל מי שמתכוון ברצינות לטפל במה שבאמת חשוב,
17:50
on a scaleסוּלָם thatזֶה makesעושה a differenceהֶבדֵל.
בהיקף שמחולל שינוי.
17:54
Soאז whatמה do youאתה do whenמתי youאתה feelלהרגיש overwhelmedהמום?
אז מה עושים כשחשים רתיעה?
17:57
Well, youאתה have twoשתיים thingsדברים.
יש לכם שני דברים.
18:00
Youאתה have a mindאכפת. And youאתה have otherאַחֵר peopleאֲנָשִׁים.
יש לכם שכל, ויש לכם אנשים נוספים.
18:03
Startהַתחָלָה withעם thoseהָהֵן, and changeשינוי the worldעוֹלָם.
התחילו עם שני אלו, ותשנו את העולם.
18:06
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
[מחיאות כפיים]
18:11
Translated by Shlomo Adam
Reviewed by Ido Dekkers

▲Back to top

About the speaker:

Liz Coleman - College president
Liz Coleman radically remade Bennington College in the mid-1990s, in pursuit of a new vision: higher education as a performing art.

Why you should listen

If you followed higher education news in the 1990s, you have an opinion on Liz Coleman. The president of what was once the most expensive college in America, Coleman made a radical, controversial plan to snap the college out of a budget and mission slump -- by ending the tenure system, abolishing academic divisions and yes, firing a lot of professors. It was not a period without drama. But fifteen years on, it appears that the move has paid off. Bennington's emphasis on cross-disciplinary, hands-on learning has attracted capacity classes to the small college, and has built a vibrant environment for a new kind of learning.

Coleman's idea is that higher education is an active pursuit -- a performing art. Her vision calls for lots of one-on-one interactions between professor and student, deep engagement with primary sources, highly individual majors, and the destruction of the traditional academic department. It's a lofty goal that takes plenty of hard work to keep on course.

More profile about the speaker
Liz Coleman | Speaker | TED.com