English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

Liz Coleman: A call to reinvent liberal arts education

Liz Coleman's oproep tot het heruitvinden van het vrije kunsten-onderwijs

Filmed
Views 593,698

Bennington-voorzitter Liz Coleman roept de troepen bijeen om het hoger onderwijs radicaal aan te pakken. Studenten zien zich met steeds enger gedefinieerde studiegebieden geconfronteerd. Om dat tij te keren, pleit ze voor écht interdisciplinair onderwijs: onderwijs dat alle studiegebieden dynamisch met elkaar combineert en daardoor wél toekomt aan de grote problemen van onze tijd.

- College president
Liz Coleman radically remade Bennington College in the mid-1990s, in pursuit of a new vision: higher education as a performing art. Full bio

College presidents are not the first people who come to mind
Voorzitters van universiteiten zijn
niet de eersten waar men aan denkt
00:12
when the subject is the uses of the creative imagination.
als het over het creatief gebruik van het voorstellingsvermogen gaat.
00:16
So I thought I'd start by telling you how I got here.
Ik vertel jullie eerst hoe ik hier
terecht ben gekomen.
00:19
The story begins in the late '90s.
Het verhaal begint in de late jaren 90.
00:23
I was invited to meet with leading educators
Ik werd uitgenodigd
door enkele prominente onderwijskundigen
00:25
from the newly free Eastern Europe and Russia.
uit het pas bevrijde Oost Europa en Rusland.
00:28
They were trying to figure out how to rebuild their universities.
Ze vroegen zich af hoe ze hun universiteiten
opnieuw konden opbouwen.
00:32
Since education under the Soviet Union
Aangezien het onderwijs ten tijde van de Sovjet-Unie
00:36
was essentially propaganda
nauwelijks meer was dan propaganda
00:39
serving the purposes of a state ideology,
in dienst van de staatsideologie,
00:41
they appreciated that it would take wholesale transformations
begrepen ze dat er een volledige transformatie
nodig zou zijn,
00:44
if they were to provide an education
als ze het onderwijs de moeite waard wilden maken
00:49
worthy of free men and women.
voor vrije mannen en vrouwen.
00:51
Given this rare opportunity
Gebruikmakend van de unieke kans
00:54
to start fresh,
om helemaal opnieuw te beginnen,
00:56
they chose liberal arts
kozen ze voor de vrije kunsten:
00:58
as the most compelling model
het meest overtuigende systeem
01:00
because of its historic commitment
omdat het zich altijd al toewijdde aan de realisatie
01:02
to furthering its students' broadest intellectual,
van de meest brede intellectuele ontwikkeling
01:04
and deepest ethical potential.
en het meest diepgaand ethisch potentieel
van de student.
01:07
Having made that decision
Na dat besluit
01:10
they came to the United States,
bezochten ze de Verenigde Staten,
01:12
home of liberal arts education,
bakermat van het vrije kunsten-onderwijs,
01:14
to talk with some of us
om te praten met diegenen onder ons
01:16
most closely identified
die het meest bekend zijn
01:18
with that kind of education.
met dit educatieve systeem.
01:20
They spoke with a passion, an urgency,
Ze spraken met een passie, een urgentie,
01:22
an intellectual conviction
en een intellectuele vastberadenheid
01:26
that, for me, was a voice I had not heard in decades,
die ik al jaren niet meer had gehoord,
een droom die ik al lang en breed
01:28
a dream long forgotten.
vergeten was.
01:33
For, in truth, we had moved light years
Deze passie hadden wij lichtjaren achter ons gelaten.
01:35
from the passions that animated them.
Deze passie hadden wij lichtjaren achter ons gelaten.
01:40
But for me, unlike them,
Maar in tegenstelling tot hun wereld
01:44
in my world, the slate was not clean,
had die van mij geen schone lei.
01:48
and what was written on it was not encouraging.
Wat op die lei geschreven stond,
was niet bemoedigend.
01:52
In truth, liberal arts education
In werkelijkheid bestaat het vrije kunsten-onderwijs
01:56
no longer exists --
in dit land niet meer,
01:59
at least genuine liberal arts education -- in this country.
althans niet meer in de oorspronkelijke vorm.
02:01
We have professionalized liberal arts to the point
We hebben de vrije kunsten dusdanig geprofessionaliseerd
02:05
where they no longer provide the breadth of application
dat ze niet langer het breed draagvlak opleveren voor actief burgerschap,
02:08
and the enhanced capacity for civic engagement
noch tot de verhoogde capaciteit van civiele betrokkenheid leiden,
02:12
that is their signature.
hetgeen hun kenmerk heet te zijn.
02:15
Over the past century
Gedurende de laatste eeuw
02:17
the expert has dethroned the educated generalist
heeft de expert de geleerde generalist
van de troon gestoten
02:19
to become the sole model
en sindsdien staat hij alleen model
02:23
of intellectual accomplishment. (Applause)
voor intellectuele prestatie.
02:26
Expertise has for sure had its moments.
Expertise heeft zeker zijn momenten gekend.
02:28
But the price of its dominance is enormous.
Maar de dominantie ervan heeft ons
enorm veel gekost.
02:33
Subject matters are broken up
Studies worden opgedeeld
02:37
into smaller and smaller pieces,
in steeds kleinere en kleinere stukjes,
02:39
with increasing emphasis on the technical and the obscure.
waarbij de nadruk steeds meer
op het technische en obscure komt te liggen.
02:42
We have even managed to make the study of literature arcane.
We hebben het zelfs voor elkaar gekregen literatuurstudies te mystificeren.
02:46
You may think you know what is going on
Je denkt wel dat je weet wat er in die roman
02:51
in that Jane Austen novel --
van Jane Austen gebeurt,
02:53
that is, until your first encounter
maar dat was voordat je in aanraking kwam
02:55
with postmodern deconstructionism.
met postmodern deconstructionisme.
02:58
The progression of today's college student
Een hedendaags universitair student
boekt vooruitgang
03:01
is to jettison every interest except one.
door al zijn interesses overboord te gooien,
behalve eentje.
03:04
And within that one, to continually narrow the focus,
Door zelfs binnen dat gebied zijn blik
voortdurend te vernauwen
03:09
learning more and more about less and less;
om zo steeds meer en meer
van steeds minder en minder te leren.
03:13
this, despite the evidence all around us
Ondanks dat we juist steeds meer bewijzen vinden
03:17
of the interconnectedness of things.
van de verbondenheid van alle dingen met elkaar.
03:20
Lest you think I exaggerate,
Mocht je denken dat ik overdrijf:
03:23
here are the beginnings of the A-B-Cs of anthropology.
dit is het begin van het Alfabet van Antropologie.
03:26
As one moves up the ladder,
Hoe hoger op de ladder,
03:31
values other than technical competence
hoe groter de argwaan over alle competenties
03:33
are viewed with increasing suspicion.
die afwijken van de technische.
03:35
Questions such as,
Vragen als:
03:38
"What kind of a world are we making?
wat voor een soort wereld
zijn we aan het maken?
03:40
What kind of a world should we be making?
Wat voor een soort wereld
zouden we moeten maken?
03:43
What kind of a world can we be making?"
Wat voor een soort wereld
kunnen we maken?
03:46
are treated with more and more skepticism,
worden met steeds meer scepticisme ontvangen
03:49
and move off the table.
en van tafel geveegd.
03:53
In so doing, the guardians of secular democracy
Op die manier laten de bewakers
van de seculaire democratie
03:55
in effect yield the connection
het tot stand brengen van een verbinding
03:59
between education and values
tussen scholing enerzijds en waarden anderzijds
04:03
to fundamentalists,
over aan fundamentalisten.
04:05
who, you can be sure,
Die, daarvan kun je zeker zijn,
04:07
have no compunctions about using education
hebben er geen probleem mee
om onderwijs te gebruiken
04:09
to further their values:
voor het doorgeven van hun waardes:
04:12
the absolutes of a theocracy.
de maximes van een theocratie.
04:14
Meanwhile, the values and voices of democracy are silent.
Ondertussen wordt er met geen woord gerept
over de waarden van de democratie.
04:17
Either we have lost touch with those values
Óf we hebben het contact met die waarden verloren,
04:23
or, no better,
óf, net zo erg,
04:25
believe they need not
we denken dat we die waarden niet hoeven
04:27
or cannot be taught.
of kunnen overdragen.
04:29
This aversion to social values
Deze afkeer van sociale waarden
04:31
may seem at odds with the explosion
lijkt wellicht tegengesteld aan de explosieve groei
04:33
of community service programs.
van maatschappelijke projecten.
04:36
But despite the attention paid to these efforts,
Maar ook al wordt er wel aandacht
aan die projecten besteed,
04:38
they remain emphatically extracurricular.
de empathie voor die projecten blijft
buiten het curriculum.
04:41
In effect, civic-mindedness is treated
Het gemeenschapsbewustzijn valt in de praktijk
04:45
as outside the realm of what purports to be
buiten het domein van dat wat we
04:48
serious thinking and adult purposes.
'serieus denken' en 'volwassen doeleinden' noemen.
04:51
Simply put, when the impulse is to change the world,
Met andere woorden:
als je de wereld wilt veranderen,
04:55
the academy is more likely to engender
is het waarschijnlijker dat de academie je
05:00
a learned helplessness
geleerde hulpeloosheid aanpraat,
05:02
than to create a sense of empowerment.
dan dat ze je impuls simuleert en bekrachtigt.
05:05
This brew -- oversimplification of civic engagement,
Dit brouwsel:
oversimplificatie van burgerlijk engagement,
05:09
idealization of the expert,
verheerlijking van de expert,
05:15
fragmentation of knowledge,
fragmentarisering van kennis,
05:17
emphasis on technical mastery,
benadrukking van technische bekwaamheid,
05:20
neutrality as a condition of academic integrity --
neutraliteit als een voorwaarde
voor academische integriteit ---
05:22
is toxic when it comes to pursuing the vital connections
is zo giftig dat het schadelijk is voor de vitale connecties
05:26
between education and the public good,
tussen onderwijs en het gemeenschappelijke goed,
05:31
between intellectual integrity
tussen intellectuele integriteit
05:34
and human freedom,
en menselijke vrijheid;
05:37
which were at the heart --
verbintenissen die ten grondslag lagen
05:39
(Applause) -- of the challenge posed to and by
aan de uitdaging waarmee mijn Europese collega's
05:41
my European colleagues.
zich geconfronteerd zagen.
05:45
When the astronomical distance
Terwijl het gigantische verschil
05:47
between the realities of the academy
tussen de realiteit van de academie
05:49
and the visionary intensity of this challenge
en de visionaire intensiteit van deze uitdaging
05:52
were more than enough, I can assure you,
op zichzelf al meer dan genoeg reden was
05:55
to give one pause,
om tot bezinning te komen,
05:57
what was happening outside higher education
maakte dat wat er
buiten het hoger onderwijs gebeurde
06:00
made backing off unthinkable.
elke terugtocht ondenkbaar.
06:03
Whether it was threats to the environment,
Of het nu ging om milieuproblematiek,
06:06
inequities in the distribution of wealth,
of over de onevenredige verdeling van de welvaart,
06:09
lack of a sane policy or a sustainable policy
of het gebrek aan zinnig beleid of een duurzaam plan
06:12
with respect to the continuing uses of energy,
met betrekking tot de continuatie
van ons energiegebruik,
06:15
we were in desperate straits.
we waren de wanhoop nabij.
06:19
And that was only the beginning.
Dat was nog maar het begin.
06:21
The corrupting of our political life
De verloedering van ons politieke leven
06:24
had become a living nightmare;
was een levende nachtmerrie geworden.
06:26
nothing was exempt --
Niets werd ontzien.
06:28
separation of powers, civil liberties,
Scheiding van de machten, burgerlijke vrijheden,
06:31
the rule of law,
de heerschappij van de wet,
06:34
the relationship of church and state.
de relatie van kerk tot staat.
06:36
Accompanied by a squandering
Tegelijkertijd vond er een verkwanseling
06:38
of the nation's material wealth
van 's lands materiële weelde plaats
06:40
that defied credulity.
die alle geloofwaardigheid te buiten ging.
06:43
A harrowing predilection for the uses of force
Een ontwrichtende tendens
tot het gebruik van geweld
06:45
had become commonplace,
was gemeengoed geworden
06:48
with an equal distaste
vergezeld van een gelijksoortige afkeer
06:50
for the alternative forms of influence.
van alternatieve manieren om invloed uit te oefenen.
06:52
At the same time, all of our firepower was impotent
Tegelijkertijd bleken we met
al onze wapens machteloos
06:55
when it came to halting or even stemming
met betrekking tot het beëindigen
of zelfs maar het afremmen
07:00
the slaughter in Rwanda, Darfur, Myanmar.
van de slachtingen in Rwanda, Darfur, Myanmar.
07:03
Our public education, once a model for the world,
Ons openbaar onderwijs,
ooit een rolmodel voor de wereld,
07:08
has become most noteworthy
is nu vooral bekend
07:12
for its failures.
vanwege zijn mislukkingen.
07:14
Mastery of basic skills and a bare minimum of cultural literacy
Bekwaamheid in basisvaardigheden en een rudimentair niveau van culturele geletterdheid
07:16
eludes vast numbers of our students.
zijn aan velen van onze studenten niet besteed.
07:20
Despite having a research establishment
Ondanks dat ze onderzoeksmogelijkheden hebben
07:24
that is the envy of the world,
waar de rest van de wereld jaloers op is,
07:26
more than half of the American public
gelooft meer dan de helft
van het Amerikaanse publiek
07:28
don't believe in evolution.
niet in de evolutietheorie.
07:30
And don't press your luck
Men overschat al heel snel
07:32
about how much those who do believe in it
hoe goed zij die er wél in geloven
07:34
actually understand it.
het ook echt begrijpen.
07:36
Incredibly, this nation,
Het is ongelooflijk, maar deze natie,
07:39
with all its material, intellectual and spiritual resources,
met al zijn materiële,
intellectuele en spirituele kapitaal,
07:42
seems utterly helpless
lijkt volkomen hulpeloos
07:48
to reverse the freefall in any of these areas.
om het tij in één van deze gebieden te keren.
07:50
Equally startling, from my point of view,
Even wonderbaarlijk vanuit mijn optiek
07:55
is the fact that no one
was het feit dat niemand
07:58
was drawing any connections
nog enige overeenkomst had gezien
08:00
between what is happening to the body politic,
tussen wat er in de politiek gebeurde
08:02
and what is happening in our leading educational institutions.
en wat er gebeurde
in onze voornaamste educatieve instituties.
08:05
We may be at the top of the list
We staan dan misschien bovenaan het lijstje
08:09
when it comes to influencing access to personal wealth.
voor wat betreft het toegankelijk maken van persoonlijke rijkdom.
08:12
We are not even on the list
We staan niet eens op het lijstje
08:16
when it comes to our responsibility
als het over de verantwoordelijkheid gaat
08:18
for the health of this democracy.
deze democratie gezond te houden.
08:21
We are playing with fire.
We spelen met vuur.
08:23
You can be sure Jefferson knew
Jefferson wist heel goed
08:26
what he was talking about when he said,
waar hij het over had toen hij zei:
08:28
"If a nation expects to be ignorant and free
"Als een natie verwacht onwetend én vrij te zijn
08:30
in a state of civilization,
in een beschaafde staat,
08:34
it expects what never was,
verwacht het iets wat het nooit is geweest,
08:36
and never will be."
en nooit zal worden."
08:38
(Applause)
(Applaus)
08:41
On a more personal note,
Voor wat mij persoonlijk betreft
08:43
this betrayal of our principles,
heeft dit verraad van onze principes,
08:45
our decency, our hope,
onze degelijkheid, onze hoop,
08:47
made it impossible for me
het voor mij onmogelijk gemaakt
08:49
to avoid the question,
om deze vraag te vermijden:
08:51
"What will I say, years from now,
"Wat zal ik jaren later zeggen,
08:54
when people ask, 'Where were you?'"
als mensen me vragen: waar was jij?
08:56
As president of a leading liberal arts college,
Als voorzitter
van een prominent vrije kunsten-college,
09:00
famous for its innovative history,
beroemd om een innoverende geschiedenis,
09:02
there were no excuses.
had ik geen excuses.
09:05
So the conversation began at Bennington.
Aldus startte de discussie bij Bennington.
09:07
Knowing that if we were to regain
We wisten dat als we de integriteit
09:10
the integrity of liberal education,
van het vrije onderwijs wilde reanimeren,
09:12
it would take radical rethinking
het een radicale heroverweging
09:14
of basic assumptions,
van basisaannames zou vergen,
09:16
beginning with our priorities.
te beginnen met onze prioriteiten.
09:18
Enhancing the public good becomes a primary objective.
Het publieke belang bevorderen
werd een primair doel.
09:21
The accomplishment of civic virtue
Het bereiken van civiele deugdzaamheid
09:25
is tied to the uses of intellect and imagination
werd gelinkt aan het meest uitdagende gebruik
09:27
at their most challenging.
van intellect en verbeelding.
09:31
Our ways of approaching agency and authority
De manier waarop wij agentschap
en autoriteit benaderen,
09:33
turn inside out to reflect the reality
keerden we binnenste buiten om te laten zien
09:37
that no one has the answers
dat NIEMAND alle oplossingen heeft
09:41
to the challenges facing citizens in this century,
voor de problemen van de burgers van deze eeuw,
09:44
and everyone has the responsibility
en dat IEDEREEN verantwoordelijkheid is voor
09:47
for trying and participating in finding them.
de eigen deelname aan de zoektocht ernaar.
09:51
Bennington would continue to teach the arts and sciences
Bennington bleef de kunsten
en wetenschappen onderwijzen
09:55
as areas of immersion that acknowledge differences
als verdiepingsgebieden
aansluitend op verschillende
09:58
in personal and professional objectives.
persoonlijke en professionele doeleinden.
10:01
But the balances redressed,
Maar door de gecorrigeerde balans
10:04
our shared purposes assume an equal
kregen onze gedeelde doelen een gelijkwaardige,
10:06
if not greater importance.
zo niet nog grotere betekenis.
10:09
When the design emerged it was surprisingly simple and straightforward.
Toen het plan aan de oppervlakte verscheen,
was het verrassend simpel en helder.
10:11
The idea is to make the political-social challenges themselves --
Het idee was om de politiek-sociale uitdagingen zelf
10:16
from health and education
--- zoals gezondheid en scholing,
10:20
to the uses of force --
het gebruik van geweld ---
10:22
the organizers of the curriculum.
het curriculum te laten bepalen.
10:24
They would assume the commanding role of traditional disciplines.
Zij zouden de richtinggevende rol
van de traditionele disciplines overnemen.
10:27
But structures designed to connect, rather than divide
Maar dan als structuren ontworpen
om te verbinden, niet om af te bakenen:
10:30
mutually dependent circles,
elkaar overlappende cirkels,
10:35
rather than isolating triangles.
geen isolerende driehoeken.
10:37
And the point is not to treat these topics
En dan niet om deze onderwerpen te behandelen
10:40
as topics of study,
als studieonderwerpen,
10:43
but as frameworks of action.
maar als de geraamtes van het handelen.
10:45
The challenge: to figure out what it will take
De uitdaging is om er achter te komen hoe je
10:47
to actually do something
daadwerkelijk iets kunt doen
10:51
that makes a significant and sustainable difference.
dat de wereld significant en houdbaar verbetert.
10:53
Contrary to widely held assumptions,
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht
10:57
an emphasis on action provides a special urgency to thinking.
verleent de benadrukking van het handelen een speciale urgentie aan het denken.
11:00
The importance of coming to grips with values like justice,
Het belang van het vinden van een juiste verhouding ten aanzien van waarden als
11:05
equity, truth,
rechtvaardigheid, gelijkheid, waarheid,
11:10
becomes increasingly evident
wordt hoe langer hoe duidelijker
11:12
as students discover that interest alone
al naar gelang de studenten ontdekken dat ze van alleen hun interesses
11:14
cannot tell them what they need to know
niet kunnen leren wat ze nodig hebben
11:18
when the issue is rethinking education,
om zaken in heroverweging te kunnen nemen, zaken als onderwijs,
11:21
our approach to health,
onze benadering van de zorg,
11:24
or strategies for achieving
of strategieën om een economie
11:26
an economics of equity.
van gelijkheid te verwezenlijken.
11:28
The value of the past also comes alive;
De waarde van het verleden wordt ook nieuw leven ingeblazen.
11:30
it provides a lot of company.
Het levert veel gezelschap op.
11:34
You are not the first to try to figure this out,
Je bent niet de eerste die deze oplossing zoekt,
11:36
just as you are unlikely to be the last.
en zult waarschijnlijk ook niet de laatste zijn.
11:39
Even more valuable,
Wat nog waardevoller is, is dat
11:42
history provides a laboratory
geschiedenis een laboratorium is
11:44
in which we see played out
waarin wordt opgevoerd
11:46
the actual, as well as the intended
wat zowel de werkelijke als de beoogde
11:49
consequences of ideas.
gevolgen zijn van ideeën.
11:52
In the language of my students,
In de taal van mijn studenten:
11:55
"Deep thought matters
"Diep nadenken doet er echt toe
11:57
when you're contemplating what to do
als je je afvraagt hoe je dingen moet aanpakken
11:59
about things that matter."
die er echt toe doen."
12:01
A new liberal arts that can support this
Een nieuw onderwijssysteem dat dit
12:04
action-oriented curriculum
actie-georiënteerd curriculum ondersteunt
12:06
has begun to emerge.
steekt zijn kop op.
12:08
Rhetoric, the art of organizing the world of words
Retorica, de kunst woorden zo te rangschikken
12:10
to maximum effect.
dat ze een maximaal effect hebben.
12:14
Design, the art of organizing the world of things.
Design, de kunst van het rangschikken van de wereld der dingen.
12:16
Mediation and improvisation
Meditatie en improvisatie
12:21
also assume a special place in this new pantheon.
krijgen ook een speciale plek in dit nieuwe pantheon.
12:23
Quantitative reasoning attains its proper position
Kwantitatief redeneren,
krijgt zijn rechtmatige plek
12:28
at the heart of what it takes to manage change
in het hart van dat wat nodig is
om veranderingen te reguleren
12:31
where measurement is crucial.
in domeinen waar metingen cruciaal zijn.
12:35
As is a capacity to discriminate
Even cruciaal is de vaardigheid om systematisch
12:37
systematically between what is at the core
onderscheid te maken tussen dat wat tot de kern
12:40
and what is at the periphery.
en dat wat tot de periferie behoort.
12:43
And when making connections is of the essence,
En daar waar het maken van verbindingen essentieel is,
12:45
the power of technology emerges with special intensity.
openbaart technologie zich als een bijzonder krachtig instrument.
12:48
But so does the importance of content.
Maar ook toont zich hier het belang van de inhoud.
12:53
The more powerful our reach,
Hoe krachtiger ons bereik,
12:56
the more important the question "About what?"
hoe belangrijker de vraag "waarvan?"
12:58
When improvisation, resourcefulness, imagination are key,
Als improvisatie, vindingrijkheid, verbeelding de sleutel zijn,
13:02
artists, at long last,
kunnen artiesten eindelijk
13:06
take their place at the table,
hun plaats innemen aan de tafel
13:09
when strategies of action are in the process of being designed.
waar de actiestrategieën ontworpen worden.
13:11
In this dramatically expanded ideal
Voor dit radicaal opgerekte ideaal
13:17
of a liberal arts education
van vrije kunsten-onderwijs,
13:19
where the continuum of thought and action is its life's blood,
met het continuüm van denken en handelen als krachtige motor,
13:21
knowledge honed outside the academy
is de kennis die buiten de academie wordt vergaard
13:25
becomes essential.
van essentieel belang.
13:28
Social activists, business leaders,
Sociale activisten, zakelijk leiders,
13:30
lawyers, politicians, professionals
advocaten, politici, professionals
13:33
will join the faculty as active and ongoing participants
zullen als actieve en vaste deelnemers aan de faculteit verbonden zijn
13:35
in this wedding of liberal education to the advancement of the public good.
in deze vereniging van het vrije onderwijs met de bevordering van het gemeenschappelijk belang.
13:40
Students, in turn, continuously move outside the classroom
Studenten, op hun buurt, treden bewust buiten het klaslokaal
13:44
to engage the world directly.
om de wereld rechtstreeks aan te gaan.
13:49
And of course, this new wine
En natuurlijk heeft deze nieuwe wijn
13:52
needs new bottles
nieuwe flessen nodig
13:55
if we are to capture the liveliness and dynamism
willen we de levendigheid en de dynamiek
13:57
of this idea.
van dit idee vangen.
14:01
The most important discovery we made
De belangrijkste ontdekking die we deden
14:03
in our focus on public action
in ons onderzoek naar het publieke handelen
14:05
was to appreciate that the hard choices
was dat de moeilijkste keuzes geen keuzes waren
14:08
are not between good and evil,
tussen deugd en ondeugd,
14:11
but between competing goods.
maar tussen concurrerende deugden.
14:14
This discovery is transforming.
Deze ontdekking was hervormend.
14:17
It undercuts self-righteousness,
Het ondergraaft zelfgenoegzaamheid,
14:20
radically alters the tone and character of controversy,
verandert de toon en het karakter van controverses radicaal,
14:22
and enriches dramatically
en verbreedt de mogelijkheden
14:26
the possibilities for finding common ground.
voor het vinden van een gemeenschappelijk uitgangspunt.
14:28
Ideology, zealotry,
Ideologie, ijverzucht,
14:31
unsubstantiated opinions simply won't do.
ongefundeerde opinies, het is alles gewoon niet afdoende.
14:33
This is a political education, to be sure.
Dit is een politieke scholing, dat is het zeker.
14:38
But it is a politics of principle,
Maar het betreft hier een politiek van principes,
14:42
not of partisanship.
niet van partijdigheid.
14:45
So the challenge for Bennington is to do it.
Bennington weet zich dus uitgedaagd dit alles voor elkaar te krijgen.
14:47
On the cover of Bennington's 2008 holiday card
Op de Benningtons' kerstkaart van 2008
14:50
is the architect's sketch of a building
staat de schets van het gebouw
14:54
opening in 2010
dat in 2010 geopend wordt
14:56
that is to be a center for the advancement
als centrum ter bevordering
14:58
of public action.
van het publieke handelen.
15:00
The center will embody and sustain this new educational commitment.
Het centrum zal deze nieuwe educatieve verbintenis belichamen en onderhouden.
15:02
Think of it as a kind of secular church.
Zie het als een soort seculiere kerk.
15:07
The words on the card describe what will happen inside.
De tekst op de kaart beschrijft wat er in het gebouw zal gebeuren.
15:10
We intend to turn the intellectual
Het is onze bedoeling om de intellectuele
15:14
and imaginative power, passion and boldness
en creatieve kracht, passie en bravoure
15:16
of our students, faculty and staff
van onze studenten, faculteit en staf te gebruiken
15:19
to developing strategies
om strategieën te ontwikkelen
15:23
for acting on the critical challenges of our time.
voor het aanpakken van de kritieke uitdagingen van onze tijd.
15:25
So we are doing our job.
Wij doen dus ons werk.
15:29
While these past weeks have been a time
Hoewel we deze laatste paar weken in dit land
15:32
of national exhilaration in this country,
hebben verkeerd in een staat van nationale vreugde,
15:34
it would be tragic if you thought this meant
zou het tragisch zijn als u daaruit concludeerde
15:37
your job was done.
dat uw werk gedaan was.
15:40
The glacial silence we have experienced
De ijzige stilte die we meemaakten toen we werden
15:42
in the face of the shredding of the constitution,
geconfronteerd met de versnippering van de grondwet,
15:45
the unraveling of our public institutions,
het ontrafelen van onze openbare instituties,
15:48
the deterioration of our infrastructure
het verslechteren van onze infrastructuur
15:51
is not limited to the universities.
beperkt zich niet tot de universiteiten.
15:53
We the people
Wij, het volk,
15:55
have become inured to our own irrelevance
zijn ongevoelig geraakt voor onze eigen irrelevantie
15:57
when it comes to doing anything significant
dat zich uit in de onbereidheid iets te veranderen
16:01
about anything that matters
dat er echt toe doet
16:03
concerning governance,
aangaande 's lands bestuur.
16:05
beyond waiting another four years.
Iets dat verder gaat dan nog eens vier jaar wachten.
16:07
We persist also
Bovendien blijven we ons blindstaren
16:10
in being sidelined by the idea of the expert
op het misleidende idee dat alleen de expert
16:13
as the only one capable of coming up with answers,
in staat is om ons van oplossingen te voorzien,
16:16
despite the overwhelming evidence to the contrary.
ondanks de overtuigende bewijzen van het tegendeel.
16:19
The problem is there is no such thing
Het probleem is dat het een illusie is te denken
16:24
as a viable democracy made up of experts,
dat je een democratie kunt samenstellen uit experts,
16:29
zealots, politicians and spectators.
ijverigen, politici en toeschouwers.
16:33
(Applause)
(Applaus)
16:37
People will continue and should continue
Mensen zullen terecht steeds doorgaan
16:44
to learn everything there is to know about something or other.
alles te leren wat er over elk willekeurig onderwerp te leren valt.
16:46
We actually do it all the time.
Dat doen we in feite de hele tijd.
16:49
And there will be and should be
Er zullen ook altijd, terecht,
16:52
those who spend a lifetime
mensen zijn die hun leven besteden
16:54
pursuing a very highly defined area of inquiry.
aan een zoektocht binnen
een zeer vastomlijnd onderzoeksgebied.
16:56
But this single-mindedness will not yield
Maar die beperktheid van geest levert niet de
17:00
the flexibilities of mind,
cognitieve flexibiliteit op,
17:03
the multiplicity of perspectives,
noch de veelheid aan perspectieven,
17:05
the capacities for collaboration and innovation
noch de capaciteiten voor collaboratie en innovatie
17:08
this country needs.
die dit land nodig heeft.
17:11
That is where you come in.
Dat is waar u het toneel betreedt.
17:13
What is certain is that the individual talent
Het staat vast dat het individuele talent
17:15
exhibited in such abundance here,
dat hier in zulke overvloed aanwezig is,
17:19
needs to turn its attention
aandacht moet gaan besteden
17:22
to that collaborative, messy, frustrating,
aan de gedeelde, rommelige, frustrerende,
17:25
contentious and impossible world
controversiële en onmogelijke wereld
17:29
of politics and public policy.
van de politiek en het openbaar beleid.
17:32
President Obama and his team
President Obama en zijn team
17:34
simply cannot do it alone.
kunnen het gewoonweg niet alleen.
17:37
If the question of where to start seems overwhelming
Als de vraag waar te beginnen overweldigend lijkt
17:40
you are at the beginning, not the end of this adventure.
bent u aan het begin, niet het eind van dit avontuur.
17:44
Being overwhelmed is the first step
Overweldigd te zijn is de eerste stap
17:47
if you are serious about trying to get at things that really matter,
als u zich serieus tot doel stelt te achterhalen waar het echt om gaat,
17:50
on a scale that makes a difference.
op een schaal waarop wezenlijke verandering echt mogelijk is.
17:54
So what do you do when you feel overwhelmed?
Dus wat moet u dan doen als u zich overweldigd voelt?
17:57
Well, you have two things.
Nou, twee dingen.
18:00
You have a mind. And you have other people.
Je hebt een denkvermogen. Je heeft mensen om je heen.
18:03
Start with those, and change the world.
Begin daarmee en verander de wereld.
18:06
(Applause)
(Applaus)
18:11
Translated by Alex Dijk
Reviewed by Rudolf Penninkhof

▲Back to top

About the speaker:

Liz Coleman - College president
Liz Coleman radically remade Bennington College in the mid-1990s, in pursuit of a new vision: higher education as a performing art.

Why you should listen

If you followed higher education news in the 1990s, you have an opinion on Liz Coleman. The president of what was once the most expensive college in America, Coleman made a radical, controversial plan to snap the college out of a budget and mission slump -- by ending the tenure system, abolishing academic divisions and yes, firing a lot of professors. It was not a period without drama. But fifteen years on, it appears that the move has paid off. Bennington's emphasis on cross-disciplinary, hands-on learning has attracted capacity classes to the small college, and has built a vibrant environment for a new kind of learning.

Coleman's idea is that higher education is an active pursuit -- a performing art. Her vision calls for lots of one-on-one interactions between professor and student, deep engagement with primary sources, highly individual majors, and the destruction of the traditional academic department. It's a lofty goal that takes plenty of hard work to keep on course.

More profile about the speaker
Liz Coleman | Speaker | TED.com