English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2010

Naif Al-Mutawa: Superheroes inspired by Islam

Al-Mutawa Naif: Iszlám ihlette szuperhősök

Filmed
Views 824,265

A 99-ben, Al-Mutawa Naif újgenerációs képregényében, a hősök nem csak a bűnözés ellen küzdenek: sztereotípiákat zúznak össze, harcolnak a szélsőségességgel. Az Allah 99 jellemzője után elnevezett karakterek megerősítik az iszlám pozitív üzeneteit, túllépve a kulturális különbségeken, hogy új morális kereteket hozzanak létre a gonosszal való szembesüléshez, amihez még az Amerikai Igazságligával is összeállnak.

- Creator, The 99
Naif Al-Mutawa has created a group of comic superheroes based on Islamic culture and religion. They derive their superpowers from the 99 attributes of Allah. Full bio

In October 2010,
2010 októberében
00:16
the Justice League of America will be teaming up with The 99.
az Amerikai Igazságliga összeáll a 99-cel.
00:18
Icons like Batman,
Olyan ikonok, mint Batman,
00:22
Superman, Wonder Woman and their colleagues
Superman, a Csodanő és kollégáik
00:24
will be teaming up with icons Jabbar, Noora,
összeállnak olyan ikonokkal, mint Jabbar, Noora,
00:27
Jami and their colleagues.
Jami és társaik.
00:30
It's a story of intercultural intersections,
Interkulturális kereszteződések története.
00:32
and what better group
Milyen csoporttal is lenne jobb
00:35
to have this conversation
erről beszélgetni,
00:37
than those that grew out of fighting fascism
mint azok, akik a fasizmus elleni harcból nőttek ki
00:39
in their respective histories and geographies?
ki-ki a megfelelő történelmében és földrajzában.
00:41
As fascism took over Europe in the 1930s,
Ahogy a fasizmus rárontott Európára a 30-as években,
00:46
an unlikely reaction came out of North America.
Észak-Amerikából egy valószínűtlen reakció jött.
00:48
As Christian iconography got changed,
Ahogyan változott a keresztény ikonográfia,
00:51
and swastikas were created out of crucifixes,
és a feszületekből szvasztikák lettek,
00:54
Batman and Superman were created by Jewish young men
Batmant és Supermant teremtette meg két zsidó fiatalember
00:57
in the United States and Canada,
az Egyesült Államokban és Kanadában
00:59
also going back to the Bible.
szintén a Bibliához visszanyúlva.
01:01
Consider this:
Gondolkozzanak el ezen:
01:03
like the prophets, all the superheroes
mint a profétáknak, az összes szuperhősnek
01:05
are missing parents.
hiányoznak a szülei.
01:07
Superman's parents die on Krypton
Superman szülei a Kriptonon halnak meg
01:09
before the age of one.
még egyéves kora előtt.
01:11
Bruce Wayne, who becomes Batman,
Bruce Wayne, aki Batman lesz,
01:13
loses his parents at the age of six in Gotham City.
6 évesen veszíti el szüleit Gotham City-ben.
01:15
Spiderman is raised
Pókembert
01:18
by his aunt and uncle.
nénikéje és bácsikája neveli.
01:20
And all of them, just like the prophets who get their message
És mind, akárcsak a próféták, akik üzenetüket
01:22
from God through Gabriel,
Istentől, Gábrielen keresztül kapják,
01:24
get their message from above.
fentről kapják az üzenetet.
01:26
Peter Parker is in a library in Manhattan
Peter Parker a manhatteni könyvtárban ül,
01:28
when the spider descends from above
amikor egy pók leereszkedik a magasból
01:30
and gives him his message through a bite.
és egy csípéssel átadja üzenetét.
01:33
Bruce Wayne is in his bedroom
Bruce Wayne a hálójában van,
01:36
when a big bat flies over his head,
mikor egy nagy denevér átrepül a feje felett,
01:38
and he sees it as an omen to become Batman.
amit égi jelnek vesz, hogy Denevéremberré legyen.
01:40
Superman is not only sent to Earth
Superman nemcsak, hogy a Földre lett küldve
01:45
from the heavens, or Krypton,
a mennyekből, vagy Kriptonról,
01:47
but he's sent in a pod, much like Moses was on the Nile.
ráadásul egy kapszulában, mint Mózes a Nílus folyón.
01:49
(Laughter)
(Nevetés)
01:52
And you hear the voice of his father, Jor-El,
Hallhatják is apja, Jor-El hangját,
01:54
saying to Earth, "I have sent to you my only son."
ahogy a Földnek szól: "Elküldtem hozzátok egyetlen fiamat."
01:56
(Laughter)
(Nevetés)
01:59
(Applause)
(Taps)
02:01
These are clearly biblical archetypes,
Ezek jólláthatóan bibliai archetípusok,
02:05
and the thinking behind that was to create
a mögöttük húzódó gondolat olyan
02:07
positive, globally-resonating storylines
pozitív, egyetemes történeteket alkotni,
02:09
that could be tied to the same things
amiket ugyanazon dolgokhoz lehet kötni,
02:12
that other people were pulling mean messages out of
amikből mások rosszindulatú üzeneteket vontak le.
02:14
because then the person that's using religion for the wrong purpose
Ugyanis akkor, abból aki rossz céllal használja a vallást,
02:16
just becomes a bad man with a bad message.
csak egy rossz ember lesz, rossz üzenettel.
02:19
And it's only by linking positive things
Csak pozitív gondolatokkal
02:22
that the negative can be delinked.
lehet a negatívakat kiiktatni.
02:24
This is the kind of thinking that went into
Ez a fajta gondolkodás volt az, ami
02:26
creating The 99.
a 99 megteremtéséhez vezetett.
02:28
The 99 references the 99 attributes of Allah in the Koran,
A 99 utal Allah 99 jellemzőjére a Koránban,
02:30
things like generosity and mercy and foresight and wisdom
mint a nagylelkűség, könyörületesség, előrelátás és bölcsesség
02:33
and dozens of others that no two people in the world would disagree about.
és tucatnyi másra, melyekkel a világon mindenki egyetért,
02:36
It doesn't matter what your religion is;
vallástól függetlenül.
02:38
even if you're an atheist, you don't raise your kid telling him, you know,
Még ha Önök ateisták is, nem nevelik a gyerekeiket azt mondogatva,
02:40
"Make sure you lie three times a day."
ne felejts el napi háromszor hazudni!
02:42
Those are basic human values.
Ezek egyetemes emberi értékek.
02:44
And so the backstory of The 99
Szóval a 99 háttértörténete
02:46
takes place in 1258,
1258-ban játszódik, amikor
02:48
which history tells us the Mongols invaded Baghdad and destroyed it.
- a történelemből tudjuk - a mongolok megtámadták és elpusztították Bagdadot.
02:50
All the books from Bait al-Hikma library,
Az Bait al-Hikma könyvtár összes könyvét,
02:53
the most famous library in its day, were thrown in the Tigris River,
- a kor leghíresebb könyvtáráét - a Tigris folyóba vetették,
02:55
and the Tigris changes color with ink.
a Tigris vize pedig tintászínűvé vált.
02:57
It's a story passed on generation after generation.
Ezt a történet generációról generációra jár.
02:59
I rewrote that story,
Ezt a történetet írtam újra.
03:02
and in my version, the librarians find out that this is going to happen --
Az én verziómban, a könyvtárosok rájöttek, hogy ez meg fog történni --
03:04
and here's a side note:
és széljegyzetként hozzáadom:
03:06
if you want a comic book to do well, make the librarians the hero. It always works well.
ha sikeres képregényt akarnak, csináljanak hőst a könyvtárosból. Mindig beválik.
03:08
(Laughter)
(Nevetés)
03:11
(Applause)
(Taps)
03:14
So the librarians find out
Szóval a könyvtárosok rájönnek
03:16
and they get together a special solution, a chemical solution called King's Water,
és összeállítanak egy különleges kémiai oldatot, aminek a "király vize" a neve
03:18
that when mixed with 99 stones
amit ha összekevernek 99 kővel,
03:20
would be able to save all that culture and history in the books.
megmentheti mindazt a kultúrát és történelmet, ami a könyvekben volt.
03:22
But the Mongols get there first.
A mongolok mégis előbb érnek oda.
03:25
The books and the solution get thrown in the Tigris River.
A könyveket és az oldatot is a Tigris folyóba vetik.
03:27
Some librarians escape, and over the course of days and weeks,
Néhány könyvtáros megmenekül és napok, hetek alatt
03:29
they dip the stones into the Tigris and suck up that collective wisdom
a köveket a Tigris folyóba merítik, hogy felszívják azt a kollektív bölcsességet,
03:32
that we all think is lost to civilization.
amit a civilizáció számára elveszettnek hittünk.
03:35
Those stones have been smuggled as three prayer beads
A köveket mint három imafüzért csempészték
03:37
of 33 stones each
- 33 kő füzérenként -
03:39
through Arabia into Andalusia in Spain, where they're safe for 200 years.
Arábián át a spanyol Andalúziába, ahol 200 éven át biztonságban voltak.
03:41
But in 1492, two important things happen.
Aztán 1492-ben két fontos dolog történt.
03:44
The first is the fall of Granada,
Az első Granada eleste,
03:47
the last Muslim enclave in Europe.
az utolsó muzulmán enklávéé Európában.
03:49
The second is Columbus finally gets funded to go to India, but he gets lost.
A második: végre szponzorálták Kolumbusz Indiai útját, de ő eltévedt.
03:51
(Laughter)
(Nevetés)
03:54
So 33 of the stones are smuggled
Szóval 33 követ felcsempésznek
03:57
onto the Nina, the Pinta and the Santa Maria
a Ninára, a Pintára és a Santa Mariára
03:59
and are spread in the New World.
és szétterítik őket az Újvilágban.
04:01
Thirty-three go on the Silk Road to China, South Asia and Southeast Asia.
33 a selyemútra kerül Kínába, Dél-Ázsiába és Délkelet-Ázsiába.
04:03
And 33 are spread between Europe, the Middle East and Africa.
33-at pedig Európa, Közel-Kelet és Afrika között terítenek el.
04:05
And now it's 2010, and there are 99 heroes
Most pedig 2010-et írunk és van 99 hősünk
04:08
from 99 different countries.
99 különböző országból.
04:11
Now it's very easy to assume
Nagyon egyszerű lenne feltételezni,
04:13
that those books, because they were from a library called Bait al-Hikma, were Muslim books,
hogy a könyvek, mert az al-Hikma könyvtárból valók, muzulmán könyvek.
04:15
but that's not the case because the caliph that built that library,
Ez mégsem így volt, ugyanis a könyvtárat építtettő kalifa,
04:18
his name was al-Ma'mun -- he was Harun al-Rashid's son.
- akinek al-Ma'mun volt a neve és al-Rashid Harun fia volt -
04:21
He had told his advisers, "Get me all the scholars
azt mondta tanácsadóinak: "Bízzátok meg nekem az összes tudóst,
04:24
to translate any book they can get their hands onto into Arabic,
hogy fordítsanak le arabra minden könyvet ami a kezük ügyébe kerül,
04:26
and I will pay them its weight in gold."
és azok súlyát aranyban fizetem meg."
04:29
After a while, his advisers complained.
Idővel a tanácsadok panaszkodni kezdtek,
04:31
They said, "Your Highness, the scholars are cheating.
mondván: "Felség, a tudósok csalnak.
04:33
They're writing in big handwriting to take more gold."
Nagy betűkkel írnak, hogy több aranyat kapjanak."
04:35
To which he said, "Let them be, because what they're giving us
Mire a kalifa: "Hagyjátok őket, mert amit adnak nekünk
04:39
is worth a lot more than what we're paying them."
sokkalta többet ér, mint amit fizetünk érte."
04:41
So the idea of an open architecture, an open knowledge,
Szóval a nyitott építészet, nyitott tudás ötlete,
04:43
is not new to my neck of the desert.
nem újdonság az én kis sivatagomban.
04:45
The concept centers on something called the Noor stones.
Maga a koncepció a Noor köveket járja körül.
04:48
Noor is Arabic for light.
A Noor arabul fényt jelent.
04:50
So these 99 stones, a few kind of rules in the game:
Szóval 99 kő és néhány játékszabály.
04:52
Number one, you don't choose the stone; the stone chooses you.
Az első - nem te választod a követ. A kő választ téged.
04:55
There's a King Arthur element to the storyline, okay.
Rendben, van egy Artúr királyos elem is a történetben.
04:57
Number two, all of The 99,
A második: a 99 közül mindenki
05:00
when they first get their stone, or their power, abuse it;
amint megkapja a kövét vagy erejét, visszaél vele,
05:02
they use it for self-interest.
a maga hasznára fordítja.
05:05
And there's a very strong message in there that when you start abusing your stone,
Ebben van egy nagyon erős üzenet: amikor visszaélsz a köveddel,
05:07
you get taken advantage of
ki fognak használni
05:10
by people who will exploit your powers, okay.
olyanok, akik csak az erőidet akarják.
05:12
Number three, the 99 stones all have within them
Harmadik: a 99 kő mindegyikében van
05:15
a mechanism that self-updates.
egy szerkezet, ami frissíti őket.
05:18
Now there are two groups that exist within the Muslim world.
Na most, két csoport létezik az iszlám világban.
05:20
Everybody believes the Koran is for all time and all place.
Mindenki hisz abban, hogy a Korán minden korra és helyre szól.
05:23
Some believe that means that the original interpretation
Vannak akik úgy hiszik, ez azt jelenti, az eredeti értelmezés
05:25
from a couple thousand years ago is what's relevant today.
néhány évezreddel ezelőttről, napjainkba is illeszkedik.
05:27
I don't belong there.
Én nem tartozom ide.
05:30
Then there's a group that believes the Koran is a living, breathing document,
Aztán vagy egy csoport, aki úgy gondolja a Korán egy élő, lélegző dokumentum.
05:32
and I captured that idea within these stones that self-update.
Ezt a gondolatot ragadtam meg ezekben a felfrissülő kövekben.
05:35
Now the main bad guy, Rughal,
Nos a főgonosz, Rughal,
05:37
does not want these stones to update,
nem akarja, hogy ezek a kövek frissüljenek,
05:39
so he's trying to get them to stop updating.
megpróbálja elérni, hogy ne frissítsék magukat.
05:41
He can't use the stones, but he can stop them.
Ugyan nem használhatja a köveket, de megállíthatja őket.
05:43
And by stopping them, he has more of a fascist agenda,
Megállításukkal egyfajta fasiszta agendája van,
05:46
where he gets some of The 99 to work for him --
meggyőz néhányat a 99-ből, hogy dolgozzanak neki.
05:49
they're all wearing cookie-cutter, same color uniforms
Mind egyöntetű, egyforma színű egyenruhát viselnek.
05:51
They're not allowed to individually express who they are and what they are.
Nem szabad egyénileg kifejezniük kik és mik is valójában.
05:53
And he controls them from the top down --
Ő pedig felülről irányítja őket.
05:56
whereas when they work for the other side, eventually,
Amikor pedig a másik oldalnak dolgoznak, mikor végre rájönnek,
05:58
when they find out this is the wrong person, they've been manipulated,
hogy Rughal a rossz ember, manipulálta őket,
06:00
they actually, each one has a different, colorful
mindannyiuk más, színes
06:02
kind of dress.
ruhát visel.
06:05
And the last point about the 99 Noor stones is this.
Az utolsó dolog a Noor kövekkel kapcsolatban pedig:
06:07
So The 99 work in teams of three.
a 99-ek hármas csoportokban dolgoznak.
06:09
Why three? A couple of reasons.
Miért is három? Ennek több oka is van.
06:12
Number one, we have a thing within Islam that you don't leave a boy and a girl alone together,
Az első: az iszlámban nem hagyunk egy fiút és egy lányt egyedül,
06:14
because the third person is temptation or the devil, right?
mert olyankor a harmadik vagy a kísértés, vagy az ördög, ugye?
06:17
I think that's there in all cultures, right?
Ez minden kultúrában így van, nem?
06:20
But this is not about religion, it's not about proselytizing.
Ez mégsem a vallásról, vagy térítésről szól.
06:23
There's this very strong social message
Van egy nagyon erős társadalmi üzenete is,
06:25
that needs to get to kind of
aminek muszáj bejutnia
06:27
the deepest crevices of intolerance,
az intolerancia legmélyebb hasadékaiba.
06:29
and the only way to get there is to kind of play the game.
Az egyedüli módja odajutni, az játszani a játékot.
06:31
And so this is the way I dealt with it.
Így hát így intéztem el.
06:33
They work in teams of three: two boys and a girl, two girls and a boy,
Hármas csoportokban dolgoznak, két fiú egy lány, két lány és egy fiú,
06:35
three boys, three girls, no problem.
három fiú, három lány, semmi probléma.
06:37
And the Swiss psychoanalyst, Carl Jung, also spoke about
A svájci pszichoanalitikus Carl Jung pedig beszélt
06:39
the importance of the number three in all cultures, so I figure I'm covered.
a hármas szám fontosságáról a kultúrákban, így gondolom ezzel védve vagyok.
06:41
Well ...
Nos...
06:44
I got accused in a few blogs that I was actually sent by the Pope
néhány blogon azzal vádoltak hogy a Pápa küldött, hogy
06:46
to preach the Trinity and Catholicism in the Middle East,
szentháromságról és katolicizmusról papoljak a Közel-Keleten,
06:49
so you -- (Laughter)
ezért -- (Nevetés)
06:52
you believe who you want. I gave you my version of the story.
gondolhatnak amit akarnak -- én elmondtam az én verziómat.
06:55
So here's some of the characters that we have.
Szóval itt van néhány karakterünk.
06:58
Mujiba, from Malaysia: her main power is she's able to answer any question.
Mujiba Malajziából. Az ő főereje, hogy bármilyen kérdésre tudja a választ.
07:00
She's the Trivial Pursuit queen, if you want,
Ha úgy tetszik, ő a Kvízkirálynő.
07:02
but when she first gets her power,
Mégis, mikor megkapja erejét,
07:05
she starts going on game shows and making money.
elkezd kvízműsorokban szerepelni és pénzt keresni.
07:07
We have Jabbar from Saudi who starts breaking things when he has the power.
Aztán ott van Jabbar Szaúdi Arábiából, akinek amint ereje lett, elkezdett törni-zúzni.
07:10
Now, Mumita was a fun one to name. Mumita is the destroyer.
Na most Mumita, őt jó játék volt elnevezni. Mumita a pusztító.
07:13
So the 99 attributes of Allah have the yin and the yang;
Szóval Allah 99 jellemzőjének is van jin és jang része.
07:15
there's the powerful, the hegemonous, the strong,
Ott van a hatalmas, a hegemón, az erős.
07:18
and there's also the kind, the generous.
Aztán a kedves, a nagylelkű is.
07:20
I'm like, are all the girls going to be kind and merciful and the guys all strong?
Legyen minden lány kedves, könyörületes, az összes srác pedig erős?
07:22
I'm like, you know what, I've met a few girls who were destroyers in my lifetime, so ...
Hát én találkoztam néhány lánnyal az életemben, akik pusztítók voltak, így...
07:24
(Laughter)
(Nevetés)
07:27
We have Jami from Hungary, who first starts making weapons:
Itt van Jami Magyarországról, aki először fegyvereket készít.
07:29
He's the technology wiz.
Ő a technológia varázslója.
07:31
Musawwira from Ghana,
Musawwira Ghánából,
07:33
Hadya from Pakistan, Jaleel from Iran who uses fire.
Hadya Pakisztánból, Jaleel Iránból, aki tüzet használ.
07:35
And this is one of my favorites, Al-Batina from Yemen.
Aztán itt van a kedvenceim egyike, Batina Jemenből.
07:38
Al-Batina is the hidden.
El Batina a rejtőző.
07:40
So Al-Batina is hidden, but she's a superhero.
Szóval Batina rejtőzködik, mégis szuperhős.
07:42
I came home to my wife and I said, "I created a character after you."
Hazamentem a feleségemhez és mondom: "Mintáztam egy karaktert rólad."
07:44
My wife is a Saudi from Yemeni roots.
A feleségem jemeni származású szaúdi.
07:46
And she said, "Show me." So I showed this.
"Mutasd meg" kérte, szóval megmutattam neki ezt.
07:48
She said, "That's not me."
"Ez nem én vagyok." mondta ő.
07:50
I said, "Look at the eyes. They're your eyes."
"Nézd a szemeit. Azok a te szemeid." mondtam.
07:52
(Laughter)
(Nevetés)
07:54
So I promised my investors this would not be another made-in-fifth-world-country production.
Megígértem a befektetőknek, nem egy következő istenhátamögötti produkció lesz.
07:57
This was going to be Superman, or it wasn't worth my time or their money.
Ez vagy a Superman kellett kegyen, vagy nem érte meg az időmet, a pénzüket.
08:00
So from day one, the people involved in the project,
Az első naptól fogva, akik a projekten dolgoztak:
08:03
bottom left is Fabian Nicieza,
bal oldalt lenn, Fabian Nicieza,
08:05
writer for X-Men and Power Rangers.
az X-Men és a Power Rangers írója.
08:07
Next to him is Dan Panosian,
Mellette Dan Panosian,
08:09
one of the character creators for the modern-day X-Men.
a modern X-Men karakterek egyik alkotója.
08:11
Top right is Stuart Moore, a writer for Iron Man.
A csúcsíró Stuart Moore, aki a Vasembert írta.
08:13
Next to him is John McCrea, who was an inker for Spiderman.
Mellette John McCrea, a Pókember kihúzója.
08:15
And we entered Western consciousness
És a Nyugat tudatába léptünk
08:18
with a tagline: "Next Ramadan, the world will have new heroes,"
a "Következő Ramadankor a világnak új hősei lesznek" jelmondattal.
08:20
back in 2005.
Ez 2005-ben volt.
08:23
Now I went to Dubai, to an Arab Thought Foundation Conference,
Elmentem Dubaiba egy Arab Gondolatok Alapítvány konferenciára
08:26
and I was waiting by the coffee for the right journalist.
és a kávé mellett vártam a megfelelő újságíróra.
08:29
Didn't have a product, but had energy.
Termékem nem volt, de volt energiám.
08:31
And I found somebody from The New York Times,
Találtam is valakit a New York Times-tól,
08:33
and I cornered him, and I pitched him.
Sarokba szorítottam és rávetődtem.
08:36
And I think I scared him -- (Laughter)
Azt hiszem megijesztettem, -- (Nevetés)
08:38
because he basically promised me --
mert igazából megígérte --
08:41
we had no product -- but he said, "We'll give you a paragraph in the arts section
termékünk nem volt, -- de azt mondta "Adunk egy bekezdést a művészeti részben,
08:43
if you'll just go away."
ha végre békén hagy."
08:45
(Laughter)
(Nevetés)
08:47
So I said, "Great." So I called him up a few weeks afterward.
Így azt mondtam "Nagyszerű" és néhany hétre rá felhívtam.
08:49
I said, "Hi, Hesa." And he said, "Hi." I said, "Happy New Year."
"Hello Hesa." Mondja "Hello", mondom "BUÉK!"
08:51
He said, "Thank you. We had a baby." I said, "Congratulations."
Mondja:" Köszönöm. Született egy babánk.", mondom "Gratulálok!"
08:54
Like I care, right?
Mintha érdekelne.
08:56
"So when's the article coming out?"
"Szóval mikor jelenik meg a cikk?"
08:59
He said, "Naif, Islam and cartoon?
Mire ő: "Naif, iszlám és képregény?
09:01
That's not timely.
Nem időszerű.
09:04
You know, maybe next week, next month, next year, but, you know, it'll come out."
Tudja, talán jövő héten, hónapban vagy évben, de meg fog jelenni."
09:07
So a few days after that, what happens?
Néhány nappal később mi történik?
09:10
What happens is the world erupts in the Danish cartoon controversy.
A világban kitör a dán képregény miatti botrány.
09:12
I became timely.
Időszerűvé váltam.
09:16
(Laughter)
(Nevetés)
09:18
So flurry of phone calls and emails from The New York Times.
Telefonok és emailek kavalkádja a New York Times-tól.
09:20
Next thing you knew, there's a full page covering us positively,
A következő dolog, már egy pozitív egészoldalas cikk rólunk
09:22
January 22nd, 2006,
2006 január 22-én,
09:25
which changed our lives forever,
ami örökre megváltoztatta az életünket.
09:27
because anybody Googling Islam and cartoon or Islam and comic,
Ugyanis bárki iszlámot és képregényt googlizott
09:29
guess what they got; they got me.
na mit kapott? Engem.
09:32
And The 99 were like superheroes
A 99-ek pedig szuperhősökként,
09:35
kind of flying out of what was happening around the world.
a világ történéseiből repültek elő,
09:37
And that led to all kinds of things,
ami mindenféle dologhoz vezetett:
09:39
from being in curricula in universities and schools to --
belekerültünk egyetemek és iskolák tananyagába --
09:41
one of my favorite pictures I have from South Asia,
az egyik kedvenc fotóm Dél-Ázsiából,
09:43
it was a couple of men with long beards
pár hosszúszakállú férfi,
09:46
and a lot of girls wearing the hijab -- it looked like a school.
sok hidzsábot viselő lány -- iskolának tűnt.
09:48
The good news is they're all holding copies of The 99, smiling,
A jó hír: mind 99 példányokat tartanak fel mosolyogva
09:51
and they found me to sign the picture.
és rámtaláltak, hogy írjam alá a képet.
09:53
The bad news is they were all photocopies, so we didn't make a dime in revenue.
A rossz hír: mind fénymásolatok voltak, egy fityinget sem kerestünk.
09:55
(Laughter)
(Nevetés)
09:58
We've been able to license The 99 comic books
A 99 képregényt sikerült eddig
10:02
into eight languages so far --
nyolc nyelven licenceztetni:
10:04
Chinese, Indonesian, Hindi, Urdu, Turkish.
kínai, indonéz, hindi, urdu és török nyelven.
10:06
Opened a theme park through a license in Kuwait a year and a half ago
Licenc alapján nyitottunk egy élményparkot Kuvaitban másfél éve
10:09
called The 99 Village Theme Park --
a 99 Falu Élményparkja néven,
10:12
300,000 square feet, 20 rides, all with our characters:
28 000 m2, 20 játék, mind a karaktereinkkel.
10:14
a couple back-to-school licenses in Spain and Turkey.
Néhány vissza a suliba licenc Spanyol és Törökországban.
10:17
But the biggest thing we've done to date, which is just amazing,
De az eddigi legnagyobb dolog, amit csináltunk egyszerűen lenyűgöző.
10:20
is that we've done a 26-episode animated series,
Elkészítettünk egy 26 részes animációs sorozatot,
10:23
which is done for global audiences:
a világközönségnek.
10:25
in fact, we're already going to be in the U.S. and Turkey, we know.
Tudjuk, hogy már az USA-ban és Törökországban is ottvagyunk.
10:27
It's 3D CGI, which is going to be very high-quality,
3D-s számítógépes animáció, nagyon jó minőségű,
10:30
written in Hollywood by the writers behind Ben 10
Hollywoodban írják a "Ben 10"
10:33
and Spiderman and Star Wars: Clone Wars.
a "Pókember" és a "Csillagok háborúja: klónok háborúja" írói.
10:35
In this clip I'm about to show you, which has never been seen in the public before,
Ebben a klipben amit rögtön mutatok és nyilvánosság előtt még nem volt vetítve,
10:37
there is a struggle.
küzdelem folyik.
10:40
Two of the characters, Jabbar, the one with the muscles,
Két karakter, Jabbar, az izmos
10:42
and Noora, the one that can use light,
és Noora, aki tudja a fényt használni,
10:44
are actually wearing the cookie-cutter fascist gray uniform
az egyöntetű fasiszta szürke egyenruhát viselik,
10:46
because they're being manipulated.
mert manipulálják őket.
10:48
They don't know, OK,
Ők ezt nem tudják,
10:50
and they're trying to get another member of The 99 to join them.
és megpróbálnak egy másik 99 tagot meggyőzni, hogy csatlakozzon.
10:52
So there's a struggle within the team.
Szóval van a csapaton belül egy viaskodás.
10:54
So if we can get the lights ...
Ha lekapcsoljuk a világítást...
10:56
["The 99"]
[A 99]
11:00
Jabbar: Dana, I can't see where to grab hold.
Jabbar: Dana, nem látom hol kapaszkodjak.
11:06
I need more light.
Több fényre van szükségem.
11:08
What's happening?
Mi történik?
11:12
Dana: There's too much darkness.
Dana: Túl nagy a sötétség.
11:14
Rughal: There must be something we can do.
Rughal: Valami biztos van, amit tehetünk.
11:16
Man: I won't send any more commandos in
Férfi: Nem küldök be több kommandóst,
11:18
until I know it's safe.
amíg nem tudom biztonságos-e.
11:20
Dr. Razem: It's time to go, Miklos.
Dr. Razem: Ideje mennünk, Miklós.
11:23
Miklos: Must download file contents.
Miklós: Le kell töltenem a fájlok tartalmát.
11:25
I can't forget auntie.
Nem felejthetem el a nénikémet.
11:27
Jabbar: Dana, I can't do this without you.
Jabbar: Ezt nem tudom nélküled megcsinálni.
11:30
Dana: But I can't help.
Dana: De nem tudok segíteni.
11:32
Jabbar: You can,
Jabbar: Igenis tudsz,
11:35
even if you don't believe in yourself right now.
mégha most nem is hiszel magadban,
11:37
I believe in you.
én hiszek benned.
11:39
You are Noora the Light.
Te vagy Noora a Fény.
11:41
Dana: No.
Dana: Nem.
11:43
I don't deserve it. I don't deserve anything.
Nem érdemlem meg. Nem érdemlek meg semmit.
11:45
Jabbar: Then what about the rest of us?
Jabbar: Akkor mi van a többiekkel?
11:49
Don't we deserve to be saved? Don't I?
Nem érdemeljük meg, hogy megmentsenek? Nem érdemlem meg?
11:51
Now, tell me which way to go.
Most mondd merre menjek!
12:10
Dana: That way.
Dana: Arra.
12:15
Alarm: Threat imminent.
Riasztó: Veszély közeleg.
12:27
Jabbar: Aaaahhh!
Jabbar: Aaaaaa!
12:29
Miklos: Stay away from me.
Miklós: Tartsd magad távol tőlem.
12:34
Jabbar: We're here to help you.
Jabbar: Segíteni jöttünk neked.
12:43
Dr. Razem: Don't listen to them.
Dr. Razem: Ne hallgass rájuk.
12:45
Dana: Miklos, that man is not your friend.
Dana: Miklós, az az ember nem a barátod.
12:47
Miklos: No. He gave me access,
Miklós: De! Adott hozzáférést.
12:49
and you want to reboot the [unclear]. No more [unclear].
Ti pedig újra akarjátok indítani a [zavaros]. Többé nem [zavaros]
12:52
["The 99"]
[A 99]
12:55
Thank you.
Köszönöm.
12:58
(Applause)
(Taps)
13:00
So "The 99" is technology; it's entertainment;
Szóval a '99' technológia, szórakozás,
13:06
it's design.
dizájn.
13:08
But that's only half the story.
Mégis ez csak a történet fele.
13:10
As the father of five sons,
Mint öt fiú apja,
13:13
I worry about who they're going to be using as role models.
aggódom, kire fognak példaképként tekinteni.
13:15
I worry because all around me, even within my extended family,
Aggódom, mert körülöttem, még a távoli családomban is
13:17
I see religion being manipulated.
látom, ahogyan a vallást manipulálják.
13:20
As a psychologist, I worry
Mint pszichológus aggódom
13:23
for the world in general,
a világért, általános értelemben
13:26
but worry about the perception of how people see themselves
és aggódom miként látják magukat az emberek
13:28
in my part of the world.
az én világrészemben.
13:30
Now, I'm a clinical psychologist. I'm licensed in New York State.
Klinikai pszichológus vagyok, engedéllyel New York államra.
13:32
I trained at Bellevue Hospital Survivors of Political Torture Program,
A Bellevue Kórházban foglalkoztam politikai kínzások túlélőivel.
13:34
and I heard one too many stories of people growing up
Túl sok történetet hallottam emberekről, akik úgy nőttek fel,
13:38
to idolize their leadership,
hogy a vezetőiket idealizálták,
13:40
only to end up being tortured by their heroes.
hogy később a saját hőseik kínozzák őket.
13:42
And torture's a terrible enough thing as it is, but when it's done by your hero,
A kínzás már magában is szörnyű, de amikor ezt a hősük teszi,
13:44
that just breaks you in so many ways.
az rengeteg módon töri meg őket.
13:46
I left Bellevue, went to business school and started this.
Otthagytam Bellevue-t, üzleti iskolába mentem és elkezdtem ezt.
13:49
Now, one of the things that I refer to
Az egyik dolog amire hivatkozom az,
13:54
when I -- about the importance of this message --
amikor -- az üzenet fontosságáról
13:56
is that I gave a lecture at the medical school at Kuwait University,
egy előadást tartottam az Kuvaiti Egyetem orvosi karán --
13:58
where I lecture on the biological basis of behavior,
ahol a viselkedés biológiai alapjairól adok elő --
14:00
and I gave the students two articles, one from The New York Times
és adtam a diákoknak két cikket. Az egyik a New York Times-ból,
14:03
and one from New York magazine.
a másik a New York magazinból volt.
14:05
And I took away the name of the writer, the name of the [unclear] -- everything was gone except the facts.
Eltűntettem az író nevét -- mindent eltűntettem, kivéve a tényeket.
14:07
And the first one was about a group called The Party of God,
Az első egy Isten Pártja nevű csoportról szólt,
14:10
who wanted to ban Valentine's Day. Red was made illegal.
aki be akarta tiltani a Bálint-napot. A piros illegális lett.
14:12
Any boys and girls caught flirting
A flörtölésen kapott fiúkat és lányokat
14:15
would get married off immediately, okay.
azonnal összeházasította volna. Ok.
14:17
The second one was about a woman complaining
A másik egy nőről szólt, aki panaszkodott,
14:19
because three minivans with six bearded men pulled up
mert melléhajtott három minibusz, hat szakállas férfival
14:21
and started interrogating her on the spot
akik elkezdték őt helyben vallatni,
14:23
for talking to a man who wasn't related to her.
amiért egy vele nem rokon férfival beszélgetett.
14:25
And I asked the students in Kuwait where they thought these incidents took place.
Megkérdeztem a kuvaiti diákokat mit gondolnak, hol történtek az incidensek.
14:27
The first one, they said Saudi Arabia. There was no debate.
Az elsőre azt mondtak Szaúdi Arábia. Nem volt vita.
14:30
The second one, they were actually split
A másodiknál megoszlottak a vélemények
14:33
between Saudi and Afghanistan.
Szaúdi és Afganisztán között.
14:35
What blew their mind was the first one took place in India,
Amitől sokkot kaptak az volt, hogy az első Indiában történt,
14:37
it was the party of a Hindu God.
egy hindu isten pártjáról szólt.
14:40
The second one took place in upstate New York.
A másik pedig New York államban történt,
14:43
It was an Orthodox Jewish community.
egy ortodox zsidó közösségben.
14:45
But what breaks my heart and what's alarming
Ami viszont nagy szívfájdalmam és ami riasztó,
14:47
is that in those two interviews,
hogy mindkét interjúban
14:50
the people around, who were interviewed as well,
a szemlélők, akiket szintén meginterjúvoltak
14:52
refer to that behavior as Talibanization.
talibanizációnak nevezik ezt a viselkedést.
14:54
In other words, good Hindus and good Jews don't act this way.
Más szóval, jó hinduk, jó zsidók így nem viselkednek,
14:57
This is Islam's influence on Hinduism and Judaism.
ez az iszlám befolyása a hindu és zsidó hitre.
15:00
But what do the students in Kuwait say? They said it's us --
Mégis mit mondtak a Kuvaiti diákok? Azt, hogy ezek mi vagyunk.
15:03
and this is dangerous.
Ez pedig veszélyes.
15:06
It's dangerous when a group self-identifies itself
Veszélyes az, amikor egy csoport önazonosítja magát
15:08
as extreme.
a szélsőséggel.
15:10
This is one of my sons, Rayan,
Ez it az egyik fiam, Reyan,
15:13
who's a Scooby Doo addict.
aki nagy Scooby Doo függő.
15:15
You can tell by the glasses there.
Láthatják a szemüvegen.
15:17
He actually called me a meddling kid the other day.
A minap éppenséggel kotnyeles kölyöknek nevezett.
15:19
(Laughter)
(Nevetés)
15:21
But I borrow a lesson that I learned from him.
Viszont kölcsönveszek egy leckét, amit tőle tanultam.
15:23
Last summer when we were in our home in New York,
Tavaly nyáron, amikor new yorki otthonunkban voltunk,
15:26
he was out in the yard playing in his playhouse. And I was in my office working,
a játszóházában játszott a kertben, én pedig a dolgozómban dolgoztam
15:28
and he came in, "Baba, I want you to come with me. I want my toy."
amikor bejött: " Apa, szeretném, ha velem jönnél. A játékomat akarom."
15:31
"Yes, Rayan, just go away." He left his Scooby Doo in his house.
"Igen Reyan, csak menj el." A házikójában hagyta Scooby Doo-t.
15:33
I said, "Go away. I'm working. I'm busy."
Azt mondtam "Menj el, dolgozom, elfoglalt vagyok."
15:35
And what Rayan did then
Reyan akkor fogta magát,
15:38
is he sat there, he tapped his foot on the floor, at three and a half,
ott ült, toppantott a lábával, három és fél évesen
15:40
and he looked at me and he said, "Baba,
rámnézett és azt mondta, "Apa,
15:42
I want you to come with me to my office in my house.
Azt szeretném, ha velem jönnél az irodámba, a házamban.
15:44
I have work to do."
Dolgom van."
15:47
(Laughter)
(Nevetés)
15:49
(Applause)
(Nagy taps)
15:51
Rayan reframed the situation
Reyan átdolgozta a helyzetet
15:53
and brought himself down to my level.
és leereszkedett az én szintemre.
15:55
(Laughter)
(Nevetés)
15:57
And with The 99, that is what we aim to do.
A 99-cel pedig pontosan ez a célunk.
16:00
You know, I think that there's a big parallel
Tudják, úgy gondolom nagy a párhuzam
16:03
between bending the crucifix out of shape
aközött, ahogy a kereszt kikel magából
16:05
and creating swastikas.
és ahogy a szvasztikák születnek.
16:08
And when I see pictures like this, of parents or uncles
Amikor ilyen képeket látok szülőkről, nagybácsikról,
16:10
who think it's cute to have a little child
akik azt hiszik cuki egy kisgyereknek
16:13
holding a Koran and having a suicide bomber belt around them
Koránt nyomni a kezébe és öngyilkos merénylő övet rakni rá,
16:15
to protest something,
hogy valami ellen tiltakozzanak,
16:18
the hope is by linking enough positive things
azt remélem, ha elég pozitív dolgot kapcsolunk
16:20
to the Koran,
a Koránhoz,
16:23
that one day we can move this child
egy nap elmozdíthatjuk ezt a gyermeket
16:25
from being proud in the way they're proud there,
attól a büszkeségtől amilyen ez itt,
16:28
to that.
effelé.
16:31
And I think --
És azt gondolom --
16:34
I think The 99
azt gondolom a 99
16:36
can and will achieve its mission.
el tudja és el fogja végezni ezt a küldetést.
16:38
As an undergrad at Tufts University, we were giving away free falafel one day
Egyetemista koromban a Tufts Egyetemen ingyen falafelt osztogattunk egy nap,
16:42
and, you know, it was Middle East Day or something.
azt hiszem a Közel-Kelet napja volt vagy valami hasonló.
16:45
And people came up and picked up
Az emberek odajöttek, felkapták
16:47
the culturally resonant image of the falafel,
a kulturálisan rezonáns szimbólumot, a falafelt,
16:49
ate it and, you know, talked and left.
megették, beszélgettek és elmentek.
16:52
And no two people could disagree about what the word free was
Senki nem érthette félre a free [ingyen/szabad] szót,
16:54
and what the word falafel was, behind us, "free falafel." You know.
és a falafel szót a mögöttünk levő "free falafel" feliraton.
16:56
(Laughter)
(Nevetés)
16:58
Or so we thought,
Legalábbis ezt hittük,
17:00
until a woman came rushing across the campus
addig, amíg egy nő átviharzott az udvaron,
17:02
and dropped her bag on the floor, pointed up to the sign and said,
a földre dobta a táskáját, a feliratra mutatott és azt kérdezte:
17:04
"Who's falafel?"
"Ki az a Falafel?"
17:06
(Laughter)
(Nevetés)
17:08
True story.
Igaz történet.
17:11
(Laughter)
(Nevetés)
17:13
She was actually coming out of an Amnesty International meeting.
Épp egy Amnesty International találkozóról jött.
17:15
(Laughter)
(Nevetés)
17:18
Just today, D.C. Comics announced
Éppen ma, a D.C. Comics beharangozta
17:20
the cover of our upcoming crossover.
a készülő vegyes-szereplős képregényünk címlapját.
17:22
On that cover you see Batman, Superman
A címplapon láthatják Batmant, Supermant
17:24
and a fully-clothed Wonder Woman
és a talpig felöltözött Csodanőt
17:26
with our Saudi member of The 99,
a 99 szaúdi,
17:28
our Emirati member and our Libyan member.
az emirátusokból származó és líbiai tagjával.
17:30
On April 26, 2010,
2010 április 26-án
17:33
President Barack Obama said that
Barack Obama elnök azt mondta,
17:35
of all the initiatives since his now famous Cairo speech --
az összes kezdeményezés közül -- a híres kairói beszéde óta,
17:37
in which he reached out to the Muslim world --
melyben a muzulmán világ felé nyitott --
17:39
the most innovative was that The 99 reach back out
a legújítóbb a 99 nyitása az
17:41
to the Justice League of America.
Amerikai Igazságliga felé.
17:44
We live in a world in which the most culturally innocuous symbols,
Olyan világban élünk, ahol a kulturálisan legártalmatlanabb szimbólumok,
17:47
like the falafel, can be misunderstood because of baggage,
mint a falafel is félreérthetőek a rájuk aggatott jelentés miatt,
17:49
and where religion can be twisted
és ahol a vallást el lehet torzítani
17:53
and purposefully made where it's not supposed to be by others.
és mások által szándékosan odahelyezni ahol nem lenne helye.
17:55
In a world like that,
Egy ilyen világban,
17:57
they'll always be a job for Superman and The 99.
mindig lesz munka Szuperman és a 99 számára.
17:59
Thank you very much.
Nagyon szépen köszönöm.
18:02
(Applause)
(Taps)
18:04
Translated by A. Karolina Romanek
Reviewed by Anna Patai

▲Back to top

About the speaker:

Naif Al-Mutawa - Creator, The 99
Naif Al-Mutawa has created a group of comic superheroes based on Islamic culture and religion. They derive their superpowers from the 99 attributes of Allah.

Why you should listen

Widad the Loving, Bari the Healer, Mumita the Destroyer and friends, all working together to fight evil -- the virtues of Islam are embodied in the characters of the thrilling new comic The 99. Naif Al-Mutawa, a clinical psychologist by training, created the characters with a team of artists and writers to showcase traditional, tolerant and enlightened Muslim values in the guise of good old-fashioned superheroes, ordinary mortals who acquire special powers and crisscross the globe on missions.

Soon, the 99 heroes will be saving the world alongside all-American heroes Superman, Wonder Woman and Batman in a crossover comic with the Justice League. The 99 comic is the corner stone of an expanding family (moving toward videogames and theme parks) that will bring these characters into the mainstream; an animated cartoon series has been announced for fall 2010 on US cable channel The Hub. And US President Barack Obama recently commended The 99 for capturing the imagination of young people through their message of tolerance.

More profile about the speaker
Naif Al-Mutawa | Speaker | TED.com