ABOUT THE SPEAKER
Michele L. Sullivan - Social innovator
Michele L. Sullivan is known for her sustainable and collaborative approach to philanthropic investing.

Why you should listen

Michele L. Sullivan has held various globally influential leadership positions at Caterpillar during her 29-year career. She currently is Caterpillar's Director of Corporate Social Innovation and President of the Caterpillar Foundation, the philanthropic arm of Caterpillar Inc.

Throughout Sullivan's career, she has dramatically grown the reach, influence and impact of each role. Her time with the Caterpillar Foundation is no different. She has taken the Caterpillar Foundation from a transactional Foundation into a global and strategic Foundation. She has moved the Foundation from Corporate Social Responsibility into Corporate Social Innovation. This strategy places the human need first, not as an afterthought of profit. Sullivan is well known for her global expertise and sustainable and collaborative approach to philanthropic investing.

Sullivan strongly believes monumental and sustainable change in our largest global challenges can only happen through partnerships and collaboration between public, private and non-profit entities. This strategy resulted in the Caterpillar Foundation's transformation into one of the most influential corporate foundations and, ultimately, the launch of the Foundation's collaborative impact platform, Together.Stronger.

Determination and resilience have been present throughout Sullivan;s life. She endured many years of orthopedic surgeries and other challenges. She provided leadership starting in the Little Prairie Chapter of Little People of America as a teenager. She was named by Inside Philanthropy as one of the 50 most powerful women in philanthropy and she served as a US delegate to the United Nations Commission on the Status of Women. She is a member of the ONE board of directors and chairs the Greater Peoria Local Initiatives Support Corporation (LISC) Advisory Board. She earned her MBA from Bradley University, and she is the first woman to be President of the Caterpillar Foundation.

More profile about the speaker
Michele L. Sullivan | Speaker | TED.com
TEDWomen 2016

Michele L. Sullivan: Asking for help is a strength, not a weakness

Միքաել Լ. Սուլիվան: Օգնություն խնդրելը ուժի նշան է, և ոչ թուլության

Filmed:
1,604,468 views

Մենք բոլորս կյանքում հանդիպում ենք մարտահրավերների - մի քանիսը կարող ենք կանխատեսել, մի քանիսը` ոչ, ասում է Միշել Լ. Սուլիվանը: Հեռանկարների մասին խոսքում Սուլիվանը կիսվում է բանականությունով և իմաստությամբ լի պատմություններով և հիշեցնում, որ մենք բոլորս մասնիկ ենք միմյանց օգնելու համակարգի: "Միակ կոշիկները, որոնցով կարող ես քայլել, քո կոշիկներն են" ասում է նա: "Կարեկցանքով, խիզախությամբ և փոխըմբռմամբ, մենք կարող ենք քայլել միասին, կողք կողքի":
- Social innovator
Michele L. Sullivan is known for her sustainable and collaborative approach to philanthropic investing. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Մենք բոլորս ունենք շրջադարձային
իրադարձություններ
00:12
We all have milestones in life
that we remember so vividly.
0
560
4416
մեր կյանքում, որոնք մենք վառ ենք հիշում:
00:17
The first one for me
was when I was entering kindergarten.
1
5000
3616
Դրանցից առաջինն ինձ համար
մանկապարտեզ գնալն էր:
00:20
My big brother was in school,
and by golly, it was my time.
2
8640
3440
Իմ մեծ եղբայրը դպրոցում էր սովորում, և
Աստված վկա, իմ ժամանակն էր:
00:25
And I went trottin' down that hallway.
3
13000
2256
Ես վազվզում էի այդ միջանցքով:
00:27
I was so excited, I almost wet myself.
4
15280
2480
Ես չափազանց հուզված էի:
00:30
And I go to the door,
5
18520
1576
Ես գնում եմ դեպի դուռը,
00:32
and there was the teacher
with a warm welcome,
6
20120
2616
այնտեղ ուսուցիչն էր. ջերմ ընդունելությամբ
00:34
and she took me into the classroom,
7
22760
2136
նա ուղեկցեց ինձ դասարան,
00:36
showed me my little cubbyhole --
8
24920
1576
ցույց տվեց ինձ իմ փոքրիկ դարակը,
00:38
we all remember those
little cubbyholes, don't we --
9
26520
2616
(մենք բոլորս հիշում ենք այդ
փոքր դարակները, այնպես չէ՞)
00:41
and we put our stuff in there.
10
29160
1440
և մեր իրերը այնտեղ դրեցինք:
00:43
And then she said, "Go over to the circle
11
31240
1976
Այնուհետև նա ասաց. «Գնա շրջանի մոտ
00:45
and play with the kids
until class starts."
12
33240
2280
և երեխաների հետ խաղա մինչև դասը սկսի»:
Այսպիսով ես գնացի այնտեղ և թրմփոցով նստեցի
կարծես այդ վայրն իմ սեփականությունն էր,
00:48
So I went over there
and plopped down like I owned the place,
13
36160
3456
00:51
and I'm playing,
14
39640
1416
և ես խաղում եմ,
00:53
and all of a sudden, the boy next to me,
15
41080
1905
անսպասելիորեն կողքիս տղա հայտնվեց,
00:55
he was wearing a white shirt
with blue shorts.
16
43009
3047
նա հագել էր սպիտակ
վերնաշապիկ կապույտ շորտերի հետ:
00:58
I remember it like it was yesterday.
17
46080
1720
Ես երեկվա պես հիշում եմ դա:
01:00
Suddenly he stopped playing and he said,
18
48840
2656
Հանկարծ նա դադարեցրեց խաղալը և ասաց.
01:03
"Why are you so short?"
19
51520
1600
«Ինչու՞ ես այդքան ցածրահասակ»:
Ես պարզապես շարունակում էի խաղալ:
Ես չկարծեցի, թե ինձ հետ էր խոսում:
01:05
And I just kept playing.
I didn't think he was talking to me.
20
53920
2896
01:08
(Laughter)
21
56840
1016
(Ծիծաղ)
01:09
And in a louder voice, he said,
22
57880
1816
Եվ ավելի բարձր ձայնով նա ասաց.
01:11
"Hey, why are you so short?"
23
59720
2280
«Հե՜յ, ինչու՞ ես այդքան ցածրահասակ»:
01:14
So I looked up and I said,
24
62600
1416
Ես վերև նայեցի և ասացի.
01:16
"What are you talking about?
Let's just play. We're happy.
25
64040
3696
«Ինչի՞ մասին ես խոսում: Արի ուղղակի
խաղանք: Մենք երջանիկ ենք:
01:19
I've been waiting for this."
26
67760
1360
Ես սպասում էի սրան»:
01:21
And so we played,
and about a minute later,
27
69920
2176
Այսպիսով մենք խաղում էինք,
և մոտ մեկ րոպե անց
01:24
the girl next to him,
in a white shirt and a pink skirt,
28
72120
3656
նրա կողքի աղջիկը, սպիտակ վերնաշապիկով
և վարդագույն շրջազգեստով,
01:27
stood up, put her hands on her hips,
29
75800
1736
կանգնեց, ձեռքերը դրեց իր գոտկատեղին
01:29
and said, "Yeah,
why do you look so different?"
30
77560
3040
և ասաց. «Այո՛, ինչու՞ ես դու
այսքան տարբեր երևում»:
01:33
And I went, "What are you talking about?
31
81560
2896
Ես ասացի. «Ինչի՞ մասին ես խոսում:
01:36
I don't look different. I'm not short.
Again, let's just play."
32
84480
3360
Ես ուրիշ չեմ երևում: Ես ցածրահասակ չեմ:
Կրկին, արի պարզապես խաղանք»:
01:40
About this time, I looked
all around the circle I was in,
33
88520
3496
Այս անգամ ես նայեցի ամբող
շրջանի շուրջը, որի ներսում էի,
01:44
and all the kids had stopped playing
and they were all looking at me.
34
92040
3360
և բոլոր երեխաները դադարեցրել էին խաղալը
և ինձ էին նայում:
01:48
And I'm thinking --
35
96120
1576
Եվ ես մտածում եմ`
01:49
in today's language,
it would be "OMG" or "WTF."
36
97720
3776
այսօրվա լեզվով դա կլիներ
«Աստված իմ» կամ «Գրողը տանի»:
01:53
(Laughter)
37
101520
2640
(Ծիծաղ)
01:57
What just happened?
38
105880
1200
Ի՞նչ պատահեց հենց նոր:
02:00
So all the confidence
that I went in with that morning
39
108240
3616
Ամբողջ ինքնավստահությունը,
որ առավոտյան ունեի,
02:03
was withering away as the morning went on
40
111880
3336
վերանում էր,
02:07
and the questions kept coming.
41
115240
1680
քանի որ հարցերը
շարունակում էին տրվել:
02:09
And at the end of the morning,
before I went home,
42
117640
2536
Առավոտվա ավարտին` մինչ տուն գնալը,
02:12
the teacher had us in a circle,
43
120200
1936
ուսուցիչը ասաց շրջան կազմենք
02:14
and I actually found myself
outside of the circle.
44
122160
2696
և ես շրջանից դուրս էի:
Չէի կարողանում
նայել ինչ-որ մեկին:
02:16
I couldn't look at anybody.
45
124880
1336
02:18
I could not understand what just happened.
46
126240
2640
Ես չէի կարողանում հասկանալ,
թե ինչ պատահեց:
02:22
And over the next few years,
47
130039
1897
Առաջիկա մի քանի տարիներին
02:23
I hated to go out in public.
48
131960
2096
ես ատում էի հանրության առջև դուրս գալը:
02:26
I felt every stare, every giggle,
49
134080
2896
Ես զգում էի յուրաքանչյուր հայացք,
յուրաքանչյուր հռհռոց,
02:29
every pointed finger,
50
137000
1656
յուրաքանչյուր մատնացույց լինելը,
02:30
not the finger,
51
138680
1416
ոչ թե մատը,
02:32
but every pointed finger,
52
140120
1936
այլ մատնացույց լինելը
02:34
and I hated it.
53
142080
1256
և ես ատում էի դա:
02:35
I would hide behind my parents' legs
like nobody could see me.
54
143360
2920
Ես կթաքնվեի ծնողներիս ոտքերի ետևում
կարծես ոչ ոք չէր կարող տեսնել ինձ:
02:39
And as a child,
55
147200
1376
Որպես երեխա`
02:40
you can't understand
another child's curiosity,
56
148600
3336
դու չես կարողանում հասկանալ
մեկ այլ երեխայի հետաքրքրությունը
02:43
nor an adult's ignorance.
57
151960
1760
և ոչ էլ հասուն մարդու
անիրազեկությունը:
02:46
It became very apparent to me
that the real world was not built
58
154680
4336
Ակներև դարձավ ինձ համար,
որ իրական աշխարհը կառուցված չէր
02:51
for someone of my size,
both literally or figuratively.
59
159040
4000
մի մարդու համար, ով ուներ իմ չափսերը
թե՛ ուղղակի և թե՛ փոխաբերական իմաստով:
02:56
And so I have no anonymity,
as you can probably tell,
60
164200
5576
Եվ այսպես ես չունեմ անանունություն,
ինչպես դուք հավանաբար կասեք
03:01
and while you can see my size,
61
169800
1736
և ինչպես տեսնում եք իմ չափսերը,
03:03
we all go through many challenges
through our lifetime.
62
171560
3496
մենք բոլորս մեր կյանքում անցնում ենք
մարտահրավերների միջով:
03:07
And some you can see, like mine.
63
175080
2976
Որոշները դուք կարող եք տեսնել,
ինչպիսին որ իմն է:
03:10
Most you can't.
64
178080
1576
Մեծ մասը դուք չեք կարող:
03:11
You can't tell if someone's dealing
with a mental illness,
65
179680
4976
Դուք չեք կարող ասել արդյո՞ք
ինչ-որ մեկն ունի մտավոր հիվանդություն,
03:16
or they're struggling
with their gender identity,
66
184680
2576
կամ արդյո՞ք պայքարում է
իր գենդերային ինքնության հետ,
03:19
they're caring for an aging parent,
67
187280
2536
խնամում ծերացող ծնողի,
03:21
they're having financial difficulty.
68
189840
1736
ունի ֆինանսական դժվարություն:
03:23
You can't see that kind of stuff.
69
191600
1920
Դուք չեք կարող տեսնել այդպիսի բաները:
03:26
So while you can see
70
194560
1816
Ինչպես տեսնում եք,
03:28
one of my challenges is my size,
71
196400
2816
իմ մարտահրավերներից մեկը իմ չափսերն են,
03:31
seeing does not mean you understand
72
199240
2336
տեսնելը չի նշանակում, որ հասկանում եք,
03:33
what it's truly to be me on a daily basis,
or what I go through.
73
201600
4816
թե ինչ է նշանակում լինել ինձ պես օրական
կտրվածքով, կամ թե ինչերի միջով եմ անցնում:
03:38
And so I'm here to debunk a myth.
74
206440
2456
Եվ ահա ես այստեղ եմ մերկացնելու միֆը:
03:40
I do not believe you can
walk in someone else's shoes,
75
208920
4136
Ես չեմ հավատում, որ մինչ ինչ-որ մեկին դա-
տելով դուք կհասկանաք դժվարությունները,
03:45
and because of that, we must adopt
a new way of giving of ourselves.
76
213080
4616
ինչով նա անցնում է, այդ պատճառով մենք պետք
է ընտրենք ինքներս մեզ տալու նոր ճանապարհ:
03:49
Simply stated, I will never know
what it's like to be you
77
217720
3896
Պարզ ասած` ես երբեք չեմ իմանա
ինչ է նշանակում լինել ձեզ պես,
03:53
and you will never know
what it's like to be me.
78
221640
2816
և դուք երբեք չեք իմանա ինչ է
նշանակում լինել ինձ պես:
Ես չեմ կարող դիմակայել ձեր վախերը
կամ հետապնդել ձեր երազանքները,
03:56
I cannot face your fears
or chase your dreams,
79
224480
2776
03:59
and you can't do that for me,
80
227280
1856
և դուք չեք կարող անել դա ինձ համար,
04:01
but we can be supportive of each other.
81
229160
2520
բայց մենք կարող ենք աջակցել միմյանց:
04:04
Instead of trying to walk
in each other's shoes,
82
232360
2616
Միմյանց տեղում լինելու փոխարեն,
04:07
we must adopt a new way
of giving of ourselves.
83
235000
3240
մենք պետք է ընտրենք ինքներս
մեզ տալու նոր ճանապարհ:
04:11
I learned at an early age
84
239440
1856
Ես վաղ տարիքում սովորեցի,
04:13
that I did have to do some things
different than most people,
85
241320
3856
որ որոշ բաներ պետք է այլ կերպ անեի,
քան մարդկանց մեծ մասը,
04:17
but I also learned there were things
I was on equal footing with,
86
245200
3456
բայց նաև սովորեցի, որ կային բաներ,
որում հավասար էինք
04:20
and one of those was the classroom.
87
248680
2136
և դրանցից մեկը դասարանն էր:
04:22
Heh, heh, heh. I was equal.
88
250840
1960
Ես հավասար էի մյուսներին:
04:25
As a matter of fact,
I excelled in the classroom.
89
253960
2936
Փաստացիորեն ես աչքի էի ընկնում դասարանում:
04:28
This was vitally important,
I discovered as I grew older
90
256920
3575
Սա էականորեն կարևոր էր, ես հայտնաբերեցի,
երբ մեծանում էի
04:32
and realized I wasn't going to be able
to do a physical job.
91
260519
3297
և հասկացա, որ ի վիճակի չէի լինելու
ֆիզիկական աշխատանք անելու:
04:35
I needed an education.
92
263840
1840
Ես պետք է կրթություն ստանայի:
04:38
So I went on and got a university degree,
93
266240
2936
Ես շարունակեցի և ստացա համալսարանի դիպլոմ,
04:41
but I felt to be one step ahead
of everyone for employment,
94
269200
3776
բայց զգում էի, որ մեկ քայլ առաջ էի բոլորից
աշխատանքի համար,
04:45
I needed to have
an advanced university degree,
95
273000
3216
ես պետք է ունենայի համալսարանի
ավելի բարձր դիպլոմ,
այսպիսով ես առաջ շարժվեցի և ստացա այն:
04:48
so I went ahead and got that.
96
276240
1416
04:49
Now I'm ready for my interview.
97
277680
1896
Այժմ ես պատրաստ եմ հարցազրույցիս:
04:51
Remember your first interview?
What am I going to wear?
98
279600
2856
Հիշու՞մ եք ձեր առաջին հարցազրույցը:
Ի՞նչ եմ հագնելու:
04:54
What questions?
99
282480
1216
Ի՞նչ հարցեր են տալու:
04:55
And don't forget that firm handshake.
100
283720
1800
Եվ մի մոռացեք այդ ամուր ձեռքսեղմումը:
04:58
I was right there with you.
101
286040
1736
Ես հենց այնտեղ եմ եղել ձեզ հետ:
04:59
So 24 hours before my interview,
102
287800
2016
Այսպիսով հարցազրույցիցս 24 ժամ առաջ
05:01
a friend of mine
who I've known all my life
103
289840
2536
ընկերս, ում ամբողջ կյանքս եմ իմացել,
05:04
called and said, "Michele,
the building you're going in has steps."
104
292400
4296
զանգահարեց և ասաց. «Միշել, այն
կառույցը, ուր գնում ես, աստիճաններ ունի»:
05:08
And she knew I couldn't climb steps.
105
296720
2176
Նա գիտեր, որ չէի կարող
աստիճաններ բարձրանալ:
05:10
So suddenly, my focus changed.
106
298920
1856
Եվ հանկարծ կիզակետս փոխվեց:
05:12
In my shoes, I was worried
about how am I going to get there?
107
300800
3440
Ես անհանգստանում էի`
ինչպե՞ս եմ հասնելու այնտեղ:
05:17
So I went early and found a loading dock
and got in and had a great interview.
108
305120
5456
Ես շուտ գնացի և թեքահարթակ գտա,
ներս մտա և հիանալի հարցազրույց ունեցա:
Նրանք գաղափար չունեին ինչերի
միջով անցա այդ օրը և դա նորմալ էր:
05:22
They had no idea what I went through
for the day and that's OK.
109
310600
2960
Դուք հավանաբար մտածում եք, որ այդ օրվա
իմ ամենամեծ մարտահրավերը հարցազրույցն էր
05:26
You're probably thinking my greatest
challenge that day was the interview,
110
314480
3496
05:30
or getting in the building.
111
318000
1896
կամ շենք մտնելը:
05:31
In reality, my biggest challenge that day
112
319920
2616
Իրականում այդ օրվա իմ ամենամեծ
մարտահրավերը
05:34
was getting through the loading dock
without getting run over.
113
322560
2905
առանց հապաղելու թեքահարթակով անցնելն էր:
05:38
I am very vulnerable
in certain situations:
114
326200
2960
Ես շատ խոցելի եմ որոշակի իրավիճակներում`
05:42
airports, hallways, parking lots,
115
330000
4296
օդանավակայաններում,
միջանցքներում, ավտոկայանատեղիներում,
05:46
loading docks.
116
334320
1200
թեքահարթակներում:
05:48
And so I have to be very careful.
117
336080
2016
Ես պետք է շատ զգույշ լինեմ:
05:50
I have to anticipate and be flexible
118
338120
2936
Պետք է նախատեսեմ, ճկուն լինեմ
05:53
and move as quickly as I can sometimes.
119
341080
2320
և երբեմն տեղաշարժվեմ ինչքան
հնարավոր է արագ:
05:56
So I got the job,
120
344680
2016
Այսպիսով ես ընդունվեցի աշխատանքի
05:58
and in my current role
I travel quite a bit.
121
346720
3056
և ներկայիս պաշտոնում փոքր-ինչ
ճանապարհորդում եմ:
06:01
And travel is a challenge
for all of us these days.
122
349800
2880
Այս օրերին ճամփորդելը մարտահրավեր
է բոլորիս համար:
Հավանաբար հասնում ես օդանավակայան,
06:05
And so you probably get to the airport,
run through security, get to the gate.
123
353280
4336
արագորեն անցնում անվտանգության համակարգի
միջով և հասնում մուտքին:
06:09
Did I get my aisle seat or my window seat?
Did I get my upgrade?
124
357640
3680
Ես նսեցի միջանցքի թե՞ պատուհանի կողմը:
Վերցրի՞ իմ վերապատրաստման որակավորումը:
06:14
Me, first of all,
I don't run through anything.
125
362080
2296
Ես, առաջին հերթին, չեմ
վազում որևէ բանի միջով:
06:16
(Laughter)
126
364400
1176
(Ծիծաղ)
06:17
And I especially don't run through the TSA
127
365600
2056
Ես հիմնականում արագ չեմ
անցնում անվտանգության համակարգով,
06:19
because I get to experience
the personal patdown.
128
367680
2840
որովհետև ես պետք է անցնեմ
անհատական ստուգում:
06:23
I won't comment on that.
129
371560
1776
Ես դա չեմ մեկնաբանի:
06:25
And then I make my way to the gate,
130
373360
1976
Այնուհետև ես գնում եմ դեպի մուտքը
06:27
and with my gift of gab
that my parents said I was born with,
131
375360
3776
և իմ շատախոսության պարգևով, որ ծնողներս
ասում էին դրանով եմ ծնվել,
06:31
I talk to the gate agent, and then I say,
"By the way, my scooter weighs this much,
132
379160
4616
ես խոսում եմ մուտքի գործակալի հետ և ապա
ասում.«Ի դեպ, իմ սայլակը այսքան է կշռում,
06:35
I have a dry cell battery,
133
383800
1616
ունեմ չոր բջջային մարտկոց
06:37
and I can drive it down
to the door of the plane."
134
385440
2400
և ես կարող եմ քշել սայլակս
մինչև ինքնաթիռի դուռը»:
06:40
Also, the day before, I had called
the city where I'm traveling to
135
388640
3376
Նաև նախորդ օրը ես զանգահարել էի
այն քաղաք, որտեղ ես ճամփորդում եմ,
06:44
to find out where I could rent a scooter
in case mine gets broken on the way.
136
392040
5160
որ պարզեի, որտեղ կարող եմ վարձել հաշման-
դամի սայլակ իմ սայլակի կոտրվելու դեպքում:
06:49
So in my shoes,
it's a little bit different.
137
397680
2160
Այսպիսով իմ կյանքը փոքր-ինչ այլ է:
Ինքնաթիռ բարձրանալիս,
06:52
When I get onto the plane,
138
400480
1256
օգտագործում եմ շատ խոսեկս,
06:53
I use my gift of gab to ask the lady
to put my bag up, and they graciously do.
139
401760
4440
որ տիկինը պայուսակս վերևում դնի,
և նա ներողամտորեն դնում է:
Ես փորձում եմ չուտել և չխմել ինքնաթիռում,
06:58
I try not to eat or drink on a plane
140
406800
1736
07:00
because I don't want to have to
get up and walk on the plane,
141
408560
2896
որովհետև չեմ ուզում ստիպված լինել
վեր կանալ և քայլել ինքնաթիռում,
07:03
but nature has its own schedule,
142
411480
1576
բայց բնությունն ունի իր գրաֆիկը
07:05
and not long ago,
it knocked and I answered.
143
413080
2576
և վերջերս այն թակեց, և ես պատասխանեցի:
07:07
So I walked up to the front of the plane
144
415680
2376
Այսպիսով ես բարձրացա
ինքնաթիռի առջևի հատվածը
07:10
and gabbed with the flight attendant,
145
418080
2016
և չվերթի սպասավորին ասացի.
07:12
and said, "Can you watch the door?
I can't reach the lock."
146
420120
3320
«Կարո՞ղ ես հետևել դռանը: Ես չեմ
կարող հասնել կողպեքին»:
07:16
So I'm in there doing my business,
and the door flies open.
147
424640
3776
Այսպիսով ես ներսն եմ, գործս եմ անում,
և դուռը կտրուկ բացվում է:
07:20
And there's a gentleman there
148
428440
1560
Մի տղամարդ էր այնտեղ`
07:22
with a look of horror on his face.
149
430880
2536
սարսափած դեմքով:
07:25
I'm sure I had the same look.
150
433440
1381
Ես համոզված եմ` նույն
հայացքն էլ ինձ մոտ էր:
07:27
As I came out, I noticed
that he was sitting right across from me,
151
435880
4320
Երբ ես դուրս եկա, նկատեցի, որ
նա նստում էր իմ հակառակ կողմում
07:33
and he's in total, complete embarrassment.
152
441520
2880
և նա ամբողջովին շփոթության մեջ էր:
07:37
So I walk up to him and I quietly go,
153
445120
2696
Ես քայլեցի դեպի նրան և
հանգիստ կերպով սկսեցի.
07:39
"Are you going to remember this
as much as I am?"
154
447840
2296
«Դուք էլ եք սա հիշելու՞ այնքան, որքան ես»:
07:42
(Laughter)
155
450160
2680
(Ծիծաղ)
07:48
And he goes, "I think so."
156
456120
1976
Եվ նա պատասխանում է. «Այդպես եմ կարծում»:
07:50
(Laughter)
157
458120
1656
(Ծիծաղ)
07:51
Now, while he's probably
not talking about it publicly, I am.
158
459800
3296
Հիմա երբ նա հավանաբար չի խոսում
դրա մասին հրապարակավ, ես եմ խոսում:
07:55
(Laughter)
159
463120
1816
(Ծիծաղ)
07:56
But we talked for the rest of the flight,
160
464960
2776
Սակայն մենք խոսեցինք թռիչքի մնացած ժամանակ
07:59
and we got to know each other,
our families, sports, work,
161
467760
3896
և սկսեցինք ճանաչել միմյանց, մեր
ընտանիքները, սպորտը, աշխատանքը
08:03
and when we landed, he said,
162
471680
1696
երբ մենք վայրէջք կատարեցինք,նա ասաց
08:05
"Michele, I noticed
someone put your bag up.
163
473400
2176
«Միշել, ես նկատեցի, որ մի կին
պայուսակդ վերևում դրեց:
08:07
Can I get that for you?"
164
475600
1216
Կարո՞ղ եմ վերցնել այն քեզ համար»:
08:08
And I said, "Of course, thank you."
165
476840
1680
Ես պատասխանեցի. «Իհարկե,
մերսի»:
08:11
And we wished each other well,
166
479440
2136
Միմյանց լավը մաղթեցինք
08:13
and the most important thing that day
167
481600
1896
և այդ օրվա ամենակարևոր բանն այն էր,
08:15
was that he was not going to leave
with that embarrassment,
168
483520
3776
որ նա չէր հեռանալու այդ շփոթվածությամբ,
08:19
that experience of embarrassment.
169
487320
2416
այդ ամոթալի դեպքով:
08:21
He won't forget it, and neither will I,
170
489760
2416
Նա չի մոռանա դա, ես նույնպես,
08:24
but I think he will remember more
171
492200
2256
բայց կարծում եմ, որ նա ավելի շատ կհիշի
08:26
our chat and our different perspectives.
172
494480
2720
մեր զրույցը և մեր տարբեր տեսակետները:
08:30
When you travel internationally,
173
498240
1976
Երբ միջազգայնորեն ես ճանապարհորդում,
կարող է նույնիսկ ավելի դժվար լինել
որոշակի պատճառներով:
08:32
it can be even more challenging
in certain ways.
174
500240
2576
08:34
A few years ago, I was in Zanzibar,
175
502840
2736
Մի քանի տարի առաջ Զանզիբարում էի,
08:37
and I come wheeling in,
176
505600
1616
գալիս եմ անիվներն առաջ պտտելով
08:39
and think about that.
177
507240
1200
և մտածում դրա շուրջ:
08:41
Short, white, blond woman in a chair.
178
509440
4455
Կարճահասակ, սպիտակամորթ,
շիկահեր կին աթոռին է:
08:45
That doesn't probably happen every day.
179
513919
1961
Դա հավանաբար ամեն օր չի պատահում:
08:49
So I go up, and with my gift of gab,
I start to talk to the agent.
180
517360
3576
Այսպիսով դեպի վեր եմ գնում և
սկսում խոսել գործակալի հետ:
08:52
So friendly, and I ask
about their culture and so forth,
181
520960
3416
Այնքան ընկերական էր, և ես հարցնում եմ
իրենց մշակույթի և այլնի մասին
08:56
and I notice there wasn't a jet bridge.
182
524400
2816
և նկատում, որ այնտեղ չկար ռեակտիվ կամուրջ:
08:59
So I had to kind of say,
183
527240
1936
Ստիպված էի մի տեսակ ասել.
«Դուք ոչ միայն ստիպված եք
բարձրացնել իմ աթոռը,
09:01
"Not only do you have to lift my chair,
184
529200
2056
ես կարող էի օգնություն ստանալ
աստիճանները բարձրանալու համար»:
09:03
I could use some help
getting up the steps."
185
531280
2240
09:05
So we got to spend about an hour together
while we waited for the flight,
186
533920
3856
Մենք պետք է մոտավորապես մեկ ժամ անցկա-
ցնեինք միասին, մինչ սպասում էինք թռիչքին
09:09
and it was the most magnificent hour.
187
537800
1856
և դա ամենահոյակապ մեկ ժամն էր:
09:11
Our perspective changed
for both of us that day.
188
539680
3456
Մեր տեսակետները երկուսիս համար
էլ փոխվեցին այդ օրը:
09:15
And once I got on the flight,
189
543160
1416
Եվ հենց բարձրացա թռիչքի,
09:16
he patted me on the back
and wished me well,
190
544600
2936
նա թփթփացրեց մեջքս
և լավը մաղթեց:
09:19
and I thanked him so much.
191
547560
2216
և ես շնորհակալություն հայտնեցի նրան:
09:21
And again, I think he's going
to remember that experience more
192
549800
4456
Եվ կրկին, ես կարծում եմ նա կհիշի այդ
դեպքը ավելի շատ,
09:26
than when I first came in,
and there was a bit of hesitation.
193
554280
3560
քան այն, երբ առաջին անգամ ներս մտա
և մի փոքր երկմտանք կար:
09:31
And as you notice, I get a lot of help.
194
559440
2416
Ինչպես նկատում եք, ինձ շատ են օգնում:
09:33
I would not be where I am today
195
561880
1936
Ես չէի լինի այնտեղ, որտեղ հիմա եմ,
09:35
if it was not for my family,
my friends, my colleagues
196
563840
4336
եթե չլինեին ընտանիքս, ընկերներս,
կոլեգաներս
09:40
and the many strangers
197
568200
1696
և շատ անծանոթներ,
09:41
that help me every single day of my life.
198
569920
3280
ովքեր օգնում են ինձ կյանքիս
յուրաքանչյուր օր:
09:46
And it's important
that we all have a support system.
199
574040
3816
Կարևոր է, որ բոլորս ունենք աջակցողներ:
09:49
Asking for help is a strength,
200
577880
2616
Օգնություն խնդրելը ուժեղության նշան է,
09:52
not a weakness.
201
580520
1216
ոչ թե թուլության:
09:53
(Applause)
202
581760
1560
(Ծափահարություն)
10:00
We all need help throughout our lifetime,
203
588880
2896
Մենք բոլորս օգնության կարիք
ունենք մեր ողջ կյանքի ընթացքում,
10:03
but it is just as important
204
591800
2416
բայց նույնքան կարևոր է:
10:06
that we are part
of other people's support systems.
205
594240
3416
այլ մարդկանց աջակցելը:
10:09
We must adopt that way of giving back.
206
597680
3176
Մենք պետք է ընդունենք
փոխհատուցման այդ եղանակը:
10:12
We all obviously have a role to play
in our own successes,
207
600880
3880
Ակնհայտորեն մենք բոլորս պետք է
դեր ունենանք մեր իսկ հաջողություններում,
բայց մտածեք այն դերի մասին, որ մենք պետք է
ունենանք այլ մարդկանց հաջողություններում,
10:17
but think about the role we have to play
in other people's successes,
208
605600
3576
10:21
just like people do for me
every single day.
209
609200
3680
ճիշտ այնպես`ինչպես մարդիկ յուրաքանչյուր օր
անում են ինձ համար:
10:26
It's vitally important
that we help each other,
210
614000
3536
Էականորեն կարևոր է, որ
մենք օգնենք միմյանց,
10:29
because society is increasingly
placing people in silos
211
617560
5320
որովհետև հասարակությունը գնալով
մեկուսացնում է մարդկանց`
կողմնակալությունների և
գաղափարախոսությունների հիման վրա:
10:36
based on biases and ideologies.
212
624040
2520
10:39
And we must look past the surface
213
627600
2520
Մենք պետք է ետ նայենք
10:43
and be confronted with the truth
214
631080
2136
և բախվենք այն ճշմարտությանը,
10:45
that none of us are what you can see.
215
633240
2856
որ մեզանից ոչ ոք այն չէ, ինչ դուք
եք կարող տեսնել:
10:48
There's more to us than that,
216
636120
2096
Ավելին կա, քան դա,
10:50
and we're all dealing with things
that you cannot see.
217
638240
3280
և մենք բոլորս գործ ունենք որոշ
բաների հետ, որոնք դուք չեք կարող տեսնել:
10:55
So living a life free of judgment
218
643240
2976
Այսպիսով առանց այլոց դատողությունների
ապրելը
10:58
allows all of us to share
those experiences together
219
646240
4336
մեզ բոլորիս թույլ է տալիս ապրել այդ
փորձառությունները միասին
11:02
and have a totally different perspective,
220
650600
3056
և ունենալ ամբողջովին այլ տեսակետ`
11:05
just like the couple of people
I mentioned earlier in my stories.
221
653680
3680
հենց այն մի քանի մարդկանց նման,
որ քիչ առաջ պատմություններումս նշեցի:
11:11
So remember, the only shoes
222
659280
2296
Այնպես որ հիշեք, միայն ձեր կյանքն է,
11:13
you truly can walk in are your own.
223
661600
2480
որ կարող եք իսկապես ապրել ինքներդ:
11:16
I cannot walk in yours.
224
664840
1840
Ես չեմ կարող ձեր կյանքն ապրել:
11:19
I know you can't walk in my size 1s --
225
667280
2976
Ես գիտեմ` դուք չեք կարող քայլել
իմ 1s չափսում:
11:22
(Laughter)
226
670280
1096
(Ծիծաղ)
11:23
but you can try.
227
671400
1200
բայց կարող եք փորձել:
11:26
But we can do something better than that.
228
674080
2360
Սակայն մենք կարող ենք անել ավելին, քան դա:
11:28
With compassion,
courage and understanding,
229
676920
3856
Կարեկցանքով, քաջությամբ և փոխըմբռնմամբ
11:32
we can walk side by side
230
680800
2696
մենք կարող ենք կողք կողքի քայլել,
11:35
and support one another,
231
683520
2056
աջակցել միմյանց և մտածել,
11:37
and think about how society can change
232
685600
2656
թե ինչպես հասարակությունը կարող է փոխվել,
11:40
if we all do that
233
688280
1656
եթե մենք բոլորս անենք այդպես,
11:41
instead of judging
on only what you can see.
234
689960
3440
ոչ թե դատողություններ անենք
միայն տեսածի հիման վրա:
11:45
Thank you.
235
693960
1216
Շնորհակալություն
11:47
(Applause)
236
695200
5680
(Ծափահարություն)
11:52
Thank you.
237
700920
1360
Շնորհակալ եմ:
Translated by Grigor Janikyan
Reviewed by Emma Dovlatyan

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Michele L. Sullivan - Social innovator
Michele L. Sullivan is known for her sustainable and collaborative approach to philanthropic investing.

Why you should listen

Michele L. Sullivan has held various globally influential leadership positions at Caterpillar during her 29-year career. She currently is Caterpillar's Director of Corporate Social Innovation and President of the Caterpillar Foundation, the philanthropic arm of Caterpillar Inc.

Throughout Sullivan's career, she has dramatically grown the reach, influence and impact of each role. Her time with the Caterpillar Foundation is no different. She has taken the Caterpillar Foundation from a transactional Foundation into a global and strategic Foundation. She has moved the Foundation from Corporate Social Responsibility into Corporate Social Innovation. This strategy places the human need first, not as an afterthought of profit. Sullivan is well known for her global expertise and sustainable and collaborative approach to philanthropic investing.

Sullivan strongly believes monumental and sustainable change in our largest global challenges can only happen through partnerships and collaboration between public, private and non-profit entities. This strategy resulted in the Caterpillar Foundation's transformation into one of the most influential corporate foundations and, ultimately, the launch of the Foundation's collaborative impact platform, Together.Stronger.

Determination and resilience have been present throughout Sullivan;s life. She endured many years of orthopedic surgeries and other challenges. She provided leadership starting in the Little Prairie Chapter of Little People of America as a teenager. She was named by Inside Philanthropy as one of the 50 most powerful women in philanthropy and she served as a US delegate to the United Nations Commission on the Status of Women. She is a member of the ONE board of directors and chairs the Greater Peoria Local Initiatives Support Corporation (LISC) Advisory Board. She earned her MBA from Bradley University, and she is the first woman to be President of the Caterpillar Foundation.

More profile about the speaker
Michele L. Sullivan | Speaker | TED.com