ABOUT THE SPEAKER
Michele L. Sullivan - Social innovator
Michele L. Sullivan is known for her sustainable and collaborative approach to philanthropic investing.

Why you should listen

Michele L. Sullivan has held various globally influential leadership positions at Caterpillar during her 29-year career. She currently is Caterpillar's Director of Corporate Social Innovation and President of the Caterpillar Foundation, the philanthropic arm of Caterpillar Inc.

Throughout Sullivan's career, she has dramatically grown the reach, influence and impact of each role. Her time with the Caterpillar Foundation is no different. She has taken the Caterpillar Foundation from a transactional Foundation into a global and strategic Foundation. She has moved the Foundation from Corporate Social Responsibility into Corporate Social Innovation. This strategy places the human need first, not as an afterthought of profit. Sullivan is well known for her global expertise and sustainable and collaborative approach to philanthropic investing.

Sullivan strongly believes monumental and sustainable change in our largest global challenges can only happen through partnerships and collaboration between public, private and non-profit entities. This strategy resulted in the Caterpillar Foundation's transformation into one of the most influential corporate foundations and, ultimately, the launch of the Foundation's collaborative impact platform, Together.Stronger.

Determination and resilience have been present throughout Sullivan;s life. She endured many years of orthopedic surgeries and other challenges. She provided leadership starting in the Little Prairie Chapter of Little People of America as a teenager. She was named by Inside Philanthropy as one of the 50 most powerful women in philanthropy and she served as a US delegate to the United Nations Commission on the Status of Women. She is a member of the ONE board of directors and chairs the Greater Peoria Local Initiatives Support Corporation (LISC) Advisory Board. She earned her MBA from Bradley University, and she is the first woman to be President of the Caterpillar Foundation.

More profile about the speaker
Michele L. Sullivan | Speaker | TED.com
TEDWomen 2016

Michele L. Sullivan: Asking for help is a strength, not a weakness

Michelle L. Sullivan: Paprašyti pagalbos yra stiprybė, o ne silpnybė

Filmed:
1,604,468 views

„Mes visi patiriame išbandymų – dalis jų matoma, tačiau dauguma – ne“, – sako Michelle L. Sullivan. Kalboje apie požiūrį Sullivan dalijasi sąmojo ir išminties kupinomis istorijomis ir primena, kad kiekvienas esame vienas kito palaikymo komandos dalimis. „Vienintelis kailis, į kurį galite įlįsti, yra jūsų pačių“, – sako ji. „Su užuojauta, drąsa ir supratimu galime eiti kartu greta vienas kito.“
- Social innovator
Michele L. Sullivan is known for her sustainable and collaborative approach to philanthropic investing. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
We all have milestonesetapai in life
that we rememberPrisiminti so vividlygyvai.
0
560
4416
Mūsų visų gyvenimuose yra įvykiai,
kuriuos atsimename itin ryškiai.
00:17
The first one for me
was when I was enteringįeiti kindergartenvaikų darželis.
1
5000
3616
Man pirmasis toks buvo,
kai pradėjau lankyti darželį.
00:20
My bigdidelis brotherbrolis was in schoolmokykla,
and by gollyDievaži, it was my time.
2
8640
3440
Mano didysis brolis išėjo į mokyklą
ir man tikrai jau buvo laikas.
00:25
And I wentnuėjo trottin'trottin' down that hallwayprieškambaris.
3
13000
2256
Aš atbėgau koridoriumi.
00:27
I was so excitedsusijaudinęs, I almostbeveik wetšlapiame kelyje myselfsave.
4
15280
2480
Buvau tokia susijaudinusi,
kad vos nepridariau į kelnes.
00:30
And I go to the doordurys,
5
18520
1576
Prieinu prie durų,
00:32
and there was the teachermokytojas
with a warmšiltas welcomeSveiki atvykę,
6
20120
2616
ten mane šiltai sutinka auklėtoja,
00:34
and she tookpaėmė me into the classroomklasė,
7
22760
2136
palydi mane į grupę,
00:36
showedparodė me my little cubbyholecubbyhole --
8
24920
1576
parodo mano mažytę spintelę –
00:38
we all rememberPrisiminti those
little cubbyholescubbyholes, don't we --
9
26520
2616
visi mes pamenam tas mažytes spinteles,
ar ne? –
00:41
and we put our stuffdaiktai in there.
10
29160
1440
ir mes padedam ten mano daiktus.
00:43
And then she said, "Go over to the circleratas
11
31240
1976
Tada ji pasakė:
„Eik į ratą
00:45
and playGroti with the kidsvaikai
untiliki classklasė startsprasideda."
12
33240
2280
ir pažaisk su vaikais,
kol prasidės užsiėmimas.“
00:48
So I wentnuėjo over there
and ploppedplopped down like I ownedpriklausanti the placevieta,
13
36160
3456
Taigi, nuėjau ir pliumptelėjau
ant žemės lyg man priklausytų ši vieta.
00:51
and I'm playingžaisti,
14
39640
1416
Ir aš žaidžiu,
00:53
and all of a suddenstaiga, the boyberniukas nextKitas to me,
15
41080
1905
o staiga berniukas gretimais –
00:55
he was wearingdėvėti a whitebalta shirtmarškinėliai
with bluemėlynas shortsšortai.
16
43009
3047
jis vilkėjo baltus marškinėlius
ir mėlynus šortus.
00:58
I rememberPrisiminti it like it was yesterdayvakar.
17
46080
1720
Pamenu lyg tai butų nutikę vakar.
01:00
SuddenlyStaiga he stoppedsustojo playingžaisti and he said,
18
48840
2656
Staiga jis nustojo žaidęs
ir paklausė:
01:03
"Why are you so shorttrumpas?"
19
51520
1600
„Kodėl tu tokia maža?“
01:05
And I just keptlaikomas playingžaisti.
I didn't think he was talkingkalbėti to me.
20
53920
2896
O aš žaidžiau toliau,
nes nemaniau, kad kalba su manim.
01:08
(LaughterJuokas)
21
56840
1016
(Juokas.)
01:09
And in a loudergarsiau voicebalsas, he said,
22
57880
1816
Jis garsiau paklausė:
01:11
"Hey, why are you so shorttrumpas?"
23
59720
2280
„Ei, kodėl tu tokia maža?“
01:14
So I lookedatrodė up and I said,
24
62600
1416
Pakėliau akis ir paklausiau:
01:16
"What are you talkingkalbėti about?
Let's just playGroti. We're happylaimingas.
25
64040
3696
„Apie ką tu?
Žaiskime toliau. Mes laimingi.
01:19
I've been waitinglaukiu for this."
26
67760
1360
Aš šito ilgai laukiau.“
01:21
And so we playedgrojo,
and about a minuteminutė latervėliau,
27
69920
2176
Tad mes žaidėm toliau,
o po minutės
01:24
the girlmergaitė nextKitas to him,
in a whitebalta shirtmarškinėliai and a pinkrožinis skirtsijonas,
28
72120
3656
mergaitė greta jo
su baltais marškinėliais ir rausvu sijonu
01:27
stoodstovėjo up, put her handsrankos on her hipsklubai,
29
75800
1736
atsistojo, užsidėjo rankas ant klubų
01:29
and said, "Yeah,
why do you look so differentskiriasi?"
30
77560
3040
ir paklausė: „Tikrai,
kodėl tu taip keistai atrodai?“
01:33
And I wentnuėjo, "What are you talkingkalbėti about?
31
81560
2896
Nesupratau: „Apie ką jūs kalbat?
01:36
I don't look differentskiriasi. I'm not shorttrumpas.
Again, let's just playGroti."
32
84480
3360
Aš neatrodau keistai. Aš ne maža.
Taigi, žaiskime.“
01:40
About this time, I lookedatrodė
all around the circleratas I was in,
33
88520
3496
Tuomet pažiūrėjau į ratą,
kuriame sėdėjau,
01:44
and all the kidsvaikai had stoppedsustojo playingžaisti
and they were all looking at me.
34
92040
3360
ir staiga visi vaikai nustojo žaisti
ir ėmė žiūrėti į mane.
01:48
And I'm thinkingmąstymas --
35
96120
1576
O aš galvoju –
01:49
in today'sšiandienos languagekalba,
it would be "OMGOMG" or "WTFWTF."
36
97720
3776
šiandienos kalba tai būtų –
„O, dieve“ ar „Kas per velnias“.
01:53
(LaughterJuokas)
37
101520
2640
(Juokas.)
01:57
What just happenedįvyko?
38
105880
1200
Kas ką tik nutiko?
02:00
So all the confidencepasitikėjimas
that I wentnuėjo in with that morningrytas
39
108240
3616
Visas pasitikėjimas savimi,
su kuriuo atėjau iš ryto,
02:03
was witheringvytimo žymių away as the morningrytas wentnuėjo on
40
111880
3336
ėmė nykti rytui tęsiantis
02:07
and the questionsklausimai keptlaikomas comingartėja.
41
115240
1680
ir kylant naujiems klausimams.
02:09
And at the endgalas of the morningrytas,
before I wentnuėjo home,
42
117640
2536
Dienai įpusėjus,
prieš man einant namo,
02:12
the teachermokytojas had us in a circleratas,
43
120200
1936
auklėtoja mus pakvietė į ratą,
02:14
and I actuallyiš tikrųjų foundrasta myselfsave
outsidelauke of the circleratas.
44
122160
2696
o aš jaučiausi už rato ribų.
02:16
I couldn'tnegalėjo look at anybodykas nors.
45
124880
1336
Negalėjau į nieką pažiūrėti.
02:18
I could not understandsuprasti what just happenedįvyko.
46
126240
2640
Nesupratau, kas ką tik nutiko.
02:22
And over the nextKitas fewnedaug yearsmetai,
47
130039
1897
Vėliau ėmiau nekęsti
02:23
I hatednekenčia to go out in publicvisuomenė.
48
131960
2096
išėjimo į viešumą.
02:26
I feltjaučiamas everykiekvienas starežvilgsnis, everykiekvienas gigglegiggle,
49
134080
2896
Jaučiau kiekvieną žvilgsnį,
kiekvieną kikenimą,
02:29
everykiekvienas pointedpažymėjo fingerpirštu,
50
137000
1656
kiekvieną nukreiptą pirštą,
02:30
not the fingerpirštu,
51
138680
1416
ne vidurinį,
02:32
but everykiekvienas pointedpažymėjo fingerpirštu,
52
140120
1936
bet kiekvieną nukreiptą pirštą
02:34
and I hatednekenčia it.
53
142080
1256
ir nekenčiau to.
02:35
I would hidepaslėpti behindatsilieka my parents'tėvų legskojos
like nobodyniekas could see me.
54
143360
2920
Slėpdavausi už tėvų kojų
lyg ten manęs nematytų.
02:39
And as a childvaikas,
55
147200
1376
Būdamas vaiku
02:40
you can't understandsuprasti
anotherkitas child'svaiko curiositysmalsumas,
56
148600
3336
nesupranti nei kito vaiko smalsumo,
02:43
norne an adult'ssuaugusiojo ignorancenežinojimas.
57
151960
1760
nei suaugusiojo neišmanymo.
02:46
It becametapo very apparentmatyti to me
that the realrealus worldpasaulis was not builtpastatytas
58
154680
4336
Man pasidarė aišku,
kad tikrasis pasaulis nėra sukurtas
02:51
for someonekas nors of my sizedydis,
bothabu literallypažodžiui or figurativelyperkeltine prasme.
59
159040
4000
mano ūgio žmogui –
tiesiogine ir netiesiogine prasme.
02:56
And so I have no anonymityanonimiškumas,
as you can probablytikriausiai tell,
60
164200
5576
Kaip jūs suprantate,
aš neturiu anonimiškumo.
03:01
and while you can see my sizedydis,
61
169800
1736
Ir nors jūs matote mano ūgį,
03:03
we all go throughper manydaug challengesiššūkiai
throughper our lifetimegyvenimas.
62
171560
3496
mes visi patiriame išbandymų
per savo gyvenimus.
03:07
And some you can see, like minemano.
63
175080
2976
Kai kuriuos matote, kaip maniškį.
03:10
MostDauguma you can't.
64
178080
1576
Daugumos – ne.
03:11
You can't tell if someone'skas nors dealingsprendžiant
with a mentalpsichinis illnessliga,
65
179680
4976
Nežinote, ar kažkas kenčia
nuo psichikos sutrikimo,
03:16
or they're strugglingstengiasi
with their genderLytis identitytapatybė,
66
184680
2576
ar kamuojasi dėl lytinės tapatybės,
03:19
they're caringrūpintis for an agingsenėjimas parenttėvas,
67
187280
2536
ar rūpinasi senstančiu tėvu,
03:21
they're havingturintys financialfinansinis difficultysunku.
68
189840
1736
ar patiria finansinius sunkumus.
03:23
You can't see that kindmalonus of stuffdaiktai.
69
191600
1920
Tokių dalykų nematome.
03:26
So while you can see
70
194560
1816
Taigi, nors jūs matote,
03:28
one of my challengesiššūkiai is my sizedydis,
71
196400
2816
kad vienas iš mano išbandymų yra ūgis,
03:31
seeingpamatyti does not mean you understandsuprasti
72
199240
2336
tai nereiškia, kad suprantate,
03:33
what it's trulynuoširdžiai to be me on a dailykasdien basispagrindas,
or what I go throughper.
73
201600
4816
ką reiškia būti manimi kasdien
ar ką aš išgyvenu.
03:38
And so I'm here to debunkOdbrązawiać a mythmitas.
74
206440
2456
Esu čia tam, kad sugriaučiau mitą.
03:40
I do not believe you can
walkvaikščioti in someonekas nors else'skitur shoesavalynė,
75
208920
4136
Netikiu, kad gali pabūti kito kailyje
03:45
and because of that, we mustprivalo adoptpriimti
a newnaujas way of givingduoti of ourselvesmes patys.
76
213080
4616
ir todėl mes turime atrasti
naują būdą kaip save pateikti.
03:49
SimplyTiesiog statednurodyta, I will never know
what it's like to be you
77
217720
3896
Trumpai tariant, aš niekada
nesuprasiu, ką reiškia būti tavimi,
03:53
and you will never know
what it's like to be me.
78
221640
2816
o tu niekada nesuprasi,
ką reiškia būti manimi.
Aš negaliu susidurti su tavo baimėms
ar siekti tavo svajonių,
03:56
I cannotnegaliu faceveidas your fearsbaimės
or chaseVytis your dreamssvajones,
79
224480
2776
03:59
and you can't do that for me,
80
227280
1856
tu irgi to negali,
04:01
but we can be supportivepalaikomasis of eachkiekvienas other.
81
229160
2520
tačiau mes galim vienas kitą palaikyti.
04:04
InsteadVietoj to of tryingbandau to walkvaikščioti
in eachkiekvienas other'skiti shoesavalynė,
82
232360
2616
Vietoj bandymo įlįsti į kito kailį
04:07
we mustprivalo adoptpriimti a newnaujas way
of givingduoti of ourselvesmes patys.
83
235000
3240
mes turėtume atrasti
naują būdą, kaip save pateikti.
04:11
I learnedišmoko at an earlyanksti ageamžius
84
239440
1856
Jau ankstyvame amžiuje
04:13
that I did have to do some things
differentskiriasi than mostlabiausiai people,
85
241320
3856
supratau, kad tam tikrus dalykus
aš turiu daryti kitaip,
04:17
but I alsotaip pat learnedišmoko there were things
I was on equallygus footingpat, kaip with,
86
245200
3456
tačiau tam tikrose vietose
aš turėjau tokias pačias sąlygas
04:20
and one of those was the classroomklasė.
87
248680
2136
ir viena iš tų vietų buvo mokykla.
04:22
HehHeh, hehHeh, hehHeh. I was equallygus.
88
250840
1960
Cha, cha, cha. Aš buvau lygi.
04:25
As a matterklausimas of factfaktas,
I excelledpranoksta in the classroomklasė.
89
253960
2936
Tiesą sakant,
klasėje aš pranokau kitus.
04:28
This was vitallygyvybiškai importantsvarbu,
I discoveredatrado as I grewaugo oldervyresni
90
256920
3575
Tai tapo nepaprastai svarbu,
04:32
and realizedsupratau I wasn'tnebuvo going to be ablegalingas
to do a physicalfizinis jobdarbas.
91
260519
3297
nes augdama supratau,
kad negalėsiu atlikti fizinių užduočių.
04:35
I neededreikia an educationšvietimas.
92
263840
1840
Man reikėjo išsilavinimo.
04:38
So I wentnuėjo on and got a universityuniversitetas degreelaipsnis,
93
266240
2936
Taigi, aš baigiau universitetą,
04:41
but I feltjaučiamas to be one stepžingsnis aheadpriekyje
of everyoneVisi for employmentužimtumas,
94
269200
3776
tačiau jutau, kad turiu
pralenkti kitus darbo rinkoje
04:45
I neededreikia to have
an advancedpažengusi universityuniversitetas degreelaipsnis,
95
273000
3216
ir įgyti aukštesnį mokslinį laipsnį,
04:48
so I wentnuėjo aheadpriekyje and got that.
96
276240
1416
tad įgijau ir jį.
04:49
Now I'm readyparuošta for my interviewinterviu.
97
277680
1896
Ir štai aš pasiruošusi darbo pokalbiui.
04:51
RememberPrisiminti your first interviewinterviu?
What am I going to weardėvėti?
98
279600
2856
Atsimenat savo pirmąjį darbo pokalbį?
Ką vilkėti?
04:54
What questionsklausimai?
99
282480
1216
Kokie bus klausimai?
04:55
And don't forgetpamiršk that firmfirma handshakerankos paspaudimas.
100
283720
1800
Ir nepamirškime
tvirto rankos paspaudimo.
04:58
I was right there with you.
101
286040
1736
Buvau toje pačioje situacijoje.
04:59
So 24 hoursvalandos before my interviewinterviu,
102
287800
2016
Likus 24 valandoms iki pokalbio
05:01
a frienddraugas of minemano
who I've knownžinomas all my life
103
289840
2536
draugė, kurią pažįstu visą savo gyvenimą,
05:04
calledvadinamas and said, "MicheleMichele,
the buildingpastatas you're going in has stepsžingsniai."
104
292400
4296
paskambino man ir pasakė:
„Michele, tame pastate yra laiptų.“
05:08
And she knewžinojau I couldn'tnegalėjo climblipti stepsžingsniai.
105
296720
2176
Ji žinojo, kad negaliu lipti laiptais.
05:10
So suddenlystaiga, my focussutelkti dėmesį changedpasikeitė.
106
298920
1856
Ir staiga, mano dėmesys nukrypo kitur.
05:12
In my shoesavalynė, I was worriedsusirūpinęs
about how am I going to get there?
107
300800
3440
Aš sunerimau, kaip ten pateksiu.
05:17
So I wentnuėjo earlyanksti and foundrasta a loadingpakrovimo dockdokas
and got in and had a great interviewinterviu.
108
305120
5456
Nuvykau anksčiau, radau pakrovimo doką,
patekau vidun ir pokalbis pavyko.
05:22
They had no ideaidėja what I wentnuėjo throughper
for the day and that's OK.
109
310600
2960
Jie net neįsivaizdavo,
ką patyriau tą dieną. Nieko tokio.
05:26
You're probablytikriausiai thinkingmąstymas my greatestdidžiausias
challengeiššūkis that day was the interviewinterviu,
110
314480
3496
Jūs manot, kad didžiausias iššūkis
tądien buvo darbo pokalbis
05:30
or gettinggauti in the buildingpastatas.
111
318000
1896
ar patekimas į pastatą.
05:31
In realitytikrovė, my biggestdidžiausias challengeiššūkis that day
112
319920
2616
Iš tiesų, didžiausias iššūkis tądien
05:34
was gettinggauti throughper the loadingpakrovimo dockdokas
withoutbe gettinggauti runpaleisti over.
113
322560
2905
buvo įveikti pakrovimo doką
ir nebūti suvažinėtai.
05:38
I am very vulnerablepažeidžiamas
in certaintam tikras situationssituacijose:
114
326200
2960
Esu itin pažeidžiama
tam tikrose situacijose:
05:42
airportsoro uostai, hallwayskoridorius, parkingautomobilių stovėjimo aikštelė lots,
115
330000
4296
oro uostuose, koridoriuose,
stovėjimo aikštelėse,
05:46
loadingpakrovimo docksdokai.
116
334320
1200
pakrovimo dokuose.
05:48
And so I have to be very carefulatsargiai.
117
336080
2016
Aš turiu būti labai atsargi.
05:50
I have to anticipatetikėtis and be flexiblelankstus
118
338120
2936
Turiu viską numatyti, prisitaikyti
05:53
and movejudėti as quicklygreitai as I can sometimeskartais.
119
341080
2320
ir kartais judėti kaip įmanoma greičiau.
05:56
So I got the jobdarbas,
120
344680
2016
Taigi, aš gavau darbą,
05:58
and in my currentdabartinis rolevaidmuo
I travelkelionė quitegana a bitšiek tiek.
121
346720
3056
o šiame darbe
aš turiu nemažai keliauti.
06:01
And travelkelionė is a challengeiššūkis
for all of us these daysdienos.
122
349800
2880
Kelionės yra iššūkis mums visiems.
06:05
And so you probablytikriausiai get to the airportoro uostas,
runpaleisti throughper securitysaugumas, get to the gatevartai.
123
353280
4336
Nuvykstate į oro uostą, pereinat patikrą,
nubėgat prie vartų.
06:09
Did I get my aisletarp eilių seatsėdynė or my windowlangas seatsėdynė?
Did I get my upgradepatobulinti?
124
357640
3680
Gausiu vietą prie lango ar prie praėjimo?
Ar gausiu pagerinimą?
06:14
Me, first of all,
I don't runpaleisti throughper anything.
125
362080
2296
Aš, visų pirma, niekur nebėgu.
06:16
(LaughterJuokas)
126
364400
1176
(Juokas.)
06:17
And I especiallyypač don't runpaleisti throughper the TSATSA
127
365600
2056
Ir tikrai ne per saugumo patikrą,
06:19
because I get to experiencepatirtis
the personalasmeninis patdownpatdown.
128
367680
2840
nes aš gaunu asmeninę apžiūrą rankomis.
06:23
I won'tnebus commentkomentuoti on that.
129
371560
1776
Aš to nekomentuosiu.
06:25
And then I make my way to the gatevartai,
130
373360
1976
Tada nusigaunu iki vartų
06:27
and with my giftdovana of gabšakės
that my parentstėvai said I was borngimęs with,
131
375360
3776
ir su savo geru liežuviu –
tėvai sakė, kad jau gimiau su tokiu –
06:31
I talk to the gatevartai agentagentas, and then I say,
"By the way, my scooterMotoroleris weighssveria this much,
132
379160
4616
sakau oro uosto darbuotojui:
„Beje, mano vežimėlis sveria tiek,
06:35
I have a drysausas cellląstelė batterybaterija,
133
383800
1616
turiu sausą galvaninį elementą
06:37
and I can drivevairuoti it down
to the doordurys of the planelėktuvas."
134
385440
2400
ir galiu privažiuoti iki lėktuvo durų.“
06:40
AlsoTaip pat, the day before, I had calledvadinamas
the citymiestas where I'm travelingkeliauti to
135
388640
3376
Taip pat, aš iš anksto paskambinu
į miestą, į kurį keliauju
06:44
to find out where I could rentnuoma a scooterMotoroleris
in caseatvejis minemano getsgauna brokensunaikintas on the way.
136
392040
5160
ir sužinau, kur išsinuomoti vežimėlį,
jei maniškis sugestų.
06:49
So in my shoesavalynė,
it's a little bitšiek tiek differentskiriasi.
137
397680
2160
Taigi, buvimas mano kailyje
yra šiek tiek kitoks.
06:52
When I get ontoį the planelėktuvas,
138
400480
1256
Įlipusi į lėktuvą,
06:53
I use my giftdovana of gabšakės to askpaklausk the ladymoteris
to put my bagmaišas up, and they graciouslymielai do.
139
401760
4440
paprašau stiuardesės užkelti mano krepšį,
o jos su malonumu tai padaro.
Stengiuosi lėktuve nevalgyti ir negerti,
06:58
I try not to eatvalgyti or drinkgerti on a planelėktuvas
140
406800
1736
07:00
because I don't want to have to
get up and walkvaikščioti on the planelėktuvas,
141
408560
2896
nes nenoriu eiti per visą lėktuvą
iki tualeto,
tačiau gamta viską sutvarko savaip.
07:03
but naturegamta has its ownsavo schedulegrafikas,
142
411480
1576
07:05
and not long agoprieš,
it knockedišjudintas and I answeredatsakė.
143
413080
2576
Neseniai gamta pašaukė ir aš atsiliepiau.
07:07
So I walkedvaikščiojo up to the frontpriekyje of the planelėktuvas
144
415680
2376
Taigi, nuėjau iki lėktuvo priekio,
07:10
and gabbedgabbed with the flightskrydis attendantpalydovas,
145
418080
2016
paplepėjau su stiuardese
07:12
and said, "Can you watch the doordurys?
I can't reachpasiekti the lockužraktas."
146
420120
3320
ir paprašiau prižiūrėti duris,
nes nepasiekiu užrakto.
07:16
So I'm in there doing my businessverslas,
and the doordurys fliesskrenda openatviras.
147
424640
3776
Taigi, aš viduje užsiimu savo reikalais
ir durys staiga atsidaro.
07:20
And there's a gentlemandžentelmenis there
148
428440
1560
Ten stovi džentelmenas
07:22
with a look of horrorsiaubas on his faceveidas.
149
430880
2536
siaubo perkreiptu veidu.
07:25
I'm sure I had the sametas pats look.
150
433440
1381
Manau, mano veidas atrodo taip pat.
07:27
As I cameatėjo out, I noticedpastebėjau
that he was sittingsėdi right acrossvisoje from me,
151
435880
4320
Išėjusi pamačiau, kad jis sėdi prieš mane
ir yra visiškai
absoliučiai susinepatoginęs.
07:33
and he's in totališ viso, completebaigti embarrassmentsumišimas.
152
441520
2880
07:37
So I walkvaikščioti up to him and I quietlyramiai go,
153
445120
2696
Priėjau prie jo ir tyliai paklausiau:
„Ar jūs tai prisiminsit
taip pat ilgai kaip ir aš?“
07:39
"Are you going to rememberPrisiminti this
as much as I am?"
154
447840
2296
07:42
(LaughterJuokas)
155
450160
2680
(Juokas.)
07:48
And he goeseina, "I think so."
156
456120
1976
Jis atsakė: „Matyt, taip.“
07:50
(LaughterJuokas)
157
458120
1656
(Juokas.)
07:51
Now, while he's probablytikriausiai
not talkingkalbėti about it publiclyviešai, I am.
158
459800
3296
Ko gero, jis nekalba apie tai viešai.
O aš kalbu.
07:55
(LaughterJuokas)
159
463120
1816
(Juokas.)
07:56
But we talkedkalbėjo for the restpoilsis of the flightskrydis,
160
464960
2776
Mes prakalbėjome visą likusį laiką,
07:59
and we got to know eachkiekvienas other,
our familiesšeimos, sportssportas, work,
161
467760
3896
sužinojome apie vienas kitą, mūsų šeimas,
sportą, darbą,
08:03
and when we landednusileido, he said,
162
471680
1696
o kai nusileidom, jis pasakė:
„Michele, pastebėjau,
kad kažkas užkėlė jūsų krepšį.
08:05
"MicheleMichele, I noticedpastebėjau
someonekas nors put your bagmaišas up.
163
473400
2176
08:07
Can I get that for you?"
164
475600
1216
Ar galėčiau jį jums paduoti?“
08:08
And I said, "Of coursežinoma, thank you."
165
476840
1680
Atsakiau: „Žinoma, ačiū.“
08:11
And we wishednorėjo eachkiekvienas other well,
166
479440
2136
Mes palinkėjom vienas kitam geros kloties,
08:13
and the mostlabiausiai importantsvarbu thing that day
167
481600
1896
o svarbiausia tą dieną,
08:15
was that he was not going to leavepalikti
with that embarrassmentsumišimas,
168
483520
3776
kad jam nebeliko to sumišimo,
08:19
that experiencepatirtis of embarrassmentsumišimas.
169
487320
2416
to nepatogumo jausmo.
08:21
He won'tnebus forgetpamiršk it, and neithertaip pat ne will I,
170
489760
2416
Jis to nepamirš, aš – taip pat,
08:24
but I think he will rememberPrisiminti more
171
492200
2256
bet tikiu, kad jis geriau atsimins
08:26
our chatpokalbis and our differentskiriasi perspectivesperspektyvos.
172
494480
2720
mūsų pokalbį ir skirtingus požiūrius.
08:30
When you travelkelionė internationallytarptautiniu mastu,
173
498240
1976
Keliaujant į užsienį,
08:32
it can be even more challengingiššūkis
in certaintam tikras waysbūdai.
174
500240
2576
gali kilti dar daugiau iššūkių.
08:34
A fewnedaug yearsmetai agoprieš, I was in ZanzibarZanzibaras,
175
502840
2736
Prieš kelerius metus buvau Zanzibare
08:37
and I come wheelingposūkis in,
176
505600
1616
įvažiuoju sau,
08:39
and think about that.
177
507240
1200
tik pagalvokit!
08:41
ShortTrumpas, whitebalta, blondblondinė womanmoteris in a chairkėdė.
178
509440
4455
Žema, baltaodė, šviesiaplaukė
moteris vežimėlyje.
08:45
That doesn't probablytikriausiai happenatsitikti everykiekvienas day.
179
513919
1961
To nematai kasdien.
08:49
So I go up, and with my giftdovana of gabšakės,
I startpradėti to talk to the agentagentas.
180
517360
3576
Priėjau ir pradėjau plepėti su
oro uosto darbuotoju.
08:52
So friendlydraugiškas, and I askpaklausk
about their culturekultūra and so forthpirmyn,
181
520960
3416
Draugiškai teiravausi apie jų kultūrą
ir panašius dalykus,
08:56
and I noticepastebėti there wasn'tnebuvo a jetreaktyvinis bridgetiltas.
182
524400
2816
kai pastebėjau,
kad nėra tiltelio į lėktuvą.
08:59
So I had to kindmalonus of say,
183
527240
1936
Tada turėjau pasakyti:
09:01
"Not only do you have to liftpakelti my chairkėdė,
184
529200
2056
„Jums ne tik kad teks
pakelti mano vežimėlį,
09:03
I could use some help
gettinggauti up the stepsžingsniai."
185
531280
2240
man taip pat reikės pagalbos
lipant laiptais.“
09:05
So we got to spendpraleisti about an hourvalandą togetherkartu
while we waitedlaukė for the flightskrydis,
186
533920
3856
Mes kartu praleidome apie valandą
laukdami skrydžio
ir tai buvo viena nuostabiausių valandų.
09:09
and it was the mostlabiausiai magnificentpuikus hourvalandą.
187
537800
1856
09:11
Our perspectiveperspektyva changedpasikeitė
for bothabu of us that day.
188
539680
3456
Mūsų abiejų požiūriai pasikeitė tą dieną.
09:15
And oncekartą I got on the flightskrydis,
189
543160
1416
Kai patekau į lėktuvą,
09:16
he pattedpatted me on the back
and wishednorėjo me well,
190
544600
2936
jis patapšnojo man per petį
ir palinkėjo sėkmės,
09:19
and I thankedpadėkojo him so much.
191
547560
2216
o aš jam padėkojau.
09:21
And again, I think he's going
to rememberPrisiminti that experiencepatirtis more
192
549800
4456
Dar sykį, aš manau,
kad jis šį patyrimą atsimins geriau
09:26
than when I first cameatėjo in,
and there was a bitšiek tiek of hesitationdvejonių.
193
554280
3560
nei tą, kai aš įvažiavau,
ir buvo kilusios dvejonės.
09:31
And as you noticepastebėti, I get a lot of help.
194
559440
2416
Kaip supratote,
aš gaunu daug pagalbos.
09:33
I would not be where I am todayšiandien
195
561880
1936
Nebūčiau ten, kur esu dabar
09:35
if it was not for my familyšeima,
my friendsdraugai, my colleagueskolegos
196
563840
4336
be šeimos, draugų, kolegų
09:40
and the manydaug strangerssvetimi žmonės
197
568200
1696
ir daugelio nepažįstamųjų
09:41
that help me everykiekvienas singlevienišas day of my life.
198
569920
3280
pagalbos kasdien.
09:46
And it's importantsvarbu
that we all have a supportparama systemsistema.
199
574040
3816
Labai svarbu turėti
savo palaikymo sistemą.
09:49
AskingKlausia for help is a strengthjėga,
200
577880
2616
Prašyti pagalbos yra stiprybė,
09:52
not a weaknesssilpnumas.
201
580520
1216
ne silpnybė.
09:53
(ApplausePlojimai)
202
581760
1560
(Plojimai.)
10:00
We all need help throughoutvisoje our lifetimegyvenimas,
203
588880
2896
Visiems mums reikia pagalbos
tam tikrais gyvenimo momentais,
10:03
but it is just as importantsvarbu
204
591800
2416
tačiau tai pat svarbu,
10:06
that we are partdalis
of other people'sžmonių supportparama systemssistemos.
205
594240
3416
kad patys palaikytume kitus žmones.
10:09
We mustprivalo adoptpriimti that way of givingduoti back.
206
597680
3176
Turime įprasti duoti atgal.
10:12
We all obviouslyakivaizdu have a rolevaidmuo to playGroti
in our ownsavo successessėkmės,
207
600880
3880
Mes darome didelę įtaką savo sėkmei,
10:17
but think about the rolevaidmuo we have to playGroti
in other people'sžmonių successessėkmės,
208
605600
3576
bet pagalvokit,
kad darom įtaką ir kitų žmonių sėkmei
10:21
just like people do for me
everykiekvienas singlevienišas day.
209
609200
3680
taip, kaip tie žmonės darė man kasdien.
10:26
It's vitallygyvybiškai importantsvarbu
that we help eachkiekvienas other,
210
614000
3536
Yra nepaprastai svarbu
padėti vieni kitiems,
10:29
because societyvisuomenė is increasinglyvis labiau
placingpateikimas people in silossilosai
211
617560
5320
nes visuomenė žmones izoliuoja
10:36
basedpagrįstas on biasesnukrypimai and ideologiesideologijos.
212
624040
2520
dėl jų nukrypimų ir ideologijų.
10:39
And we mustprivalo look pastpraeitis the surfacepaviršius
213
627600
2520
Mes turim pažvelgti giliau
10:43
and be confrontedsusiduria with the truthtiesa
214
631080
2136
ir pažiūrėti tiesai į akis,
10:45
that nonenė vienas of us are what you can see.
215
633240
2856
kad niekas iš mūsų nėra tai, ką mes matom.
10:48
There's more to us than that,
216
636120
2096
Mes esam kur kas daugiau
10:50
and we're all dealingsprendžiant with things
that you cannotnegaliu see.
217
638240
3280
ir mes sprendžiam
kitiems nematomas problemas.
10:55
So livinggyvenimas a life freenemokamai of judgmentteismo sprendimas
218
643240
2976
Gyvenimas kitų nevertinant
10:58
allowsleidžia all of us to sharepasidalinti
those experiencespatirtys togetherkartu
219
646240
4336
leidžia mums pasidalinti išgyvenimais,
11:02
and have a totallyvisiškai differentskiriasi perspectiveperspektyva,
220
650600
3056
įgyti naujų požiūrio taškų,
11:05
just like the couplepora of people
I mentionedpaminėta earlieranksčiau in my storiesistorijos.
221
653680
3680
kaip tie žmonės, apie kuriuos pasakojau.
11:11
So rememberPrisiminti, the only shoesavalynė
222
659280
2296
Atsiminkit, vienintelis kailis,
11:13
you trulynuoširdžiai can walkvaikščioti in are your ownsavo.
223
661600
2480
į kurį galit įlįsti, yra jūsų pačių.
11:16
I cannotnegaliu walkvaikščioti in yourstavo.
224
664840
1840
Aš negaliu įlįsti į jūsų.
Jūs negalit įlįsti
į mano XXS dydžio kailį,
11:19
I know you can't walkvaikščioti in my sizedydis 1s --
225
667280
2976
11:22
(LaughterJuokas)
226
670280
1096
(Juokas.)
11:23
but you can try.
227
671400
1200
bet galit pabandyti.
11:26
But we can do something better than that.
228
674080
2360
Galim padaryti daugiau.
11:28
With compassionužuojauta,
couragedrąsos and understandingsuprasti,
229
676920
3856
Su užuojauta, drąsa ir supratimu
11:32
we can walkvaikščioti sidepusė by sidepusė
230
680800
2696
galim eiti greta
11:35
and supportparama one anotherkitas,
231
683520
2056
ir palaikyti vienas kitą.
11:37
and think about how societyvisuomenė can changekeisti
232
685600
2656
Pagalvokit, kaip pasikeistų visuomenė,
11:40
if we all do that
233
688280
1656
jei mes visi taip elgtumėmės,
11:41
insteadvietoj to of judgingsprendžiant
on only what you can see.
234
689960
3440
užuot vertinę tik pagal tai, ką matome.
11:45
Thank you.
235
693960
1216
Ačiū.
11:47
(ApplausePlojimai)
236
695200
5680
(Plojimai.)
11:52
Thank you.
237
700920
1360
Ačiū.
Translated by Lina Giriuniene
Reviewed by Sigita Šimkutė-Macanko

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Michele L. Sullivan - Social innovator
Michele L. Sullivan is known for her sustainable and collaborative approach to philanthropic investing.

Why you should listen

Michele L. Sullivan has held various globally influential leadership positions at Caterpillar during her 29-year career. She currently is Caterpillar's Director of Corporate Social Innovation and President of the Caterpillar Foundation, the philanthropic arm of Caterpillar Inc.

Throughout Sullivan's career, she has dramatically grown the reach, influence and impact of each role. Her time with the Caterpillar Foundation is no different. She has taken the Caterpillar Foundation from a transactional Foundation into a global and strategic Foundation. She has moved the Foundation from Corporate Social Responsibility into Corporate Social Innovation. This strategy places the human need first, not as an afterthought of profit. Sullivan is well known for her global expertise and sustainable and collaborative approach to philanthropic investing.

Sullivan strongly believes monumental and sustainable change in our largest global challenges can only happen through partnerships and collaboration between public, private and non-profit entities. This strategy resulted in the Caterpillar Foundation's transformation into one of the most influential corporate foundations and, ultimately, the launch of the Foundation's collaborative impact platform, Together.Stronger.

Determination and resilience have been present throughout Sullivan;s life. She endured many years of orthopedic surgeries and other challenges. She provided leadership starting in the Little Prairie Chapter of Little People of America as a teenager. She was named by Inside Philanthropy as one of the 50 most powerful women in philanthropy and she served as a US delegate to the United Nations Commission on the Status of Women. She is a member of the ONE board of directors and chairs the Greater Peoria Local Initiatives Support Corporation (LISC) Advisory Board. She earned her MBA from Bradley University, and she is the first woman to be President of the Caterpillar Foundation.

More profile about the speaker
Michele L. Sullivan | Speaker | TED.com