ABOUT THE SPEAKER
Hector Garcia - Psychologist
Hector A. Garcia has spent his career as a frontline psychologist delivering evidence-based psychotherapies to veterans with posttraumatic stress disorder (PTSD).

Why you should listen

Hector A. Garcia is a psychologist with the Valley Coastal Bend Veterans Health Care System and a clinical assistant professor in the Department of Psychiatry at UT Health Science Center at San Antonio.

In his work as a researcher, Garcia examines barriers to PTSD care, masculine identity and its impact on PTSD treatment-seeking, and how occupational burnout impacts PTSD care providers, who daily hear detailed accounts of trauma. As a teacher and scientist, he explores how evolutionary psychology and biology have influenced human tendencies toward violence in religion.

Garcia's groundbreaking book, Alpha God: The Psychology of Religious Violence and Oppression, reveals how human evolutionary history has left us prone to religiously inspired bloodshed. In particular, he explains how men's competition over evolutionary resources -- especially sexual primacy and territorial control -- has too often been projected onto notions of God, resulting in religious warfare, the oppression of women and ecological devastation. His regular blog on Psychology Today examines the evolutionary psychology of violence, politics, religion and our everyday lives.


More profile about the speaker
Hector Garcia | Speaker | TED.com
TED Talks Live

Hector Garcia: We train soldiers for war. Let's train them to come home, too

Hector Garcia: Mes ruošiame karius karui. Paruoškime juos ir grįžimui namo

Filmed:
1,099,517 views

Prieš karius pasiunčiant į kovos lauką, juos moko, kaip veikti nepaprastai pavojingose situacijose. Bet taip pat jiems reikalingas mokymas, kaip iš kovos lauko sugrįžti į civilio gyvenimą, teigia psichologas Hector Garcia. Pritaikant tuos pačius principus, naudojamus ruošiant karius karui, Garcia padeda veteranams, kenčiantiems nuo PTSS (potrauminio streso sindromo), susigrąžinti savo gyvenimus.
- Psychologist
Hector A. Garcia has spent his career as a frontline psychologist delivering evidence-based psychotherapies to veterans with posttraumatic stress disorder (PTSD). Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Carlos,
00:12
CarlosCarlos,
0
924
1529
Vietnamo jūrų pėstininkas veteranas,
00:14
the VietnamVietnamas vetprofesinio rengimo ir mokymo MarineJūrų
1
2477
1553
00:16
who volunteeredsavanoriškas for threetrys toursturai
and got shotkulka up in everykiekvienas one.
2
4054
3784
kuris savanoriavo trijose misijoje
ir buvo pašautas kiekvienoje iš jų.
1971-aisiais jis buvo išleistas į pensiją,
00:20
In 1971, he was medicallymedicininiu požiūriu retiredišėjęs į pensiją
3
8650
2102
nes jo kūne buvo tiek daug šrapnelių,
00:22
because he had so much
shrapnelŠrapnelis in his bodykūnas
4
10776
2299
kad šalia jo įsijungdavo
metalo detektoriai.
00:25
that he was settingnustatymas off metalmetalas detectorsdetektoriai.
5
13099
2118
00:28
For the nextKitas 42 yearsmetai,
he sufferednukentėjo from nightmareskošmarai,
6
16279
3101
Per sekančius 42 metus
jis kentė košmarus,
00:31
extremeekstremalios anxietynerimas in publicvisuomenė,
7
19404
2214
didžiulį nerimą viešumoje,
atskirtį, depresiją.
00:33
isolationizoliacijos, depressiondepresija.
8
21642
2011
Jis bandė gydytis alkoholiu.
00:35
He self-medicatedsavarankiškai gydomieji with alcoholalkoholis.
9
23677
1904
Jis vedė ir išsiskyrė tris kartus.
00:37
He was marriedVedęs and divorcedišsiskyręs threetrys timeslaikai.
10
25605
2906
Carlos kamavo
potrauminis streso sutrikimas (PTSS).
00:40
CarlosCarlos had post-traumaticpotrauminio stressstresas disordersutrikimas.
11
28535
2721
Aš tapau psichologu,
kad padėčiau sumažinti žmonių kančias
00:44
Now, I becametapo a psychologistpsichologas
to help mitigatesušvelninti humanžmogus sufferingkančios,
12
32129
3577
ir paskutinius 10 metų mano taikiniu
buvo kančios, sukeltos PTSS,
00:47
and for the pastpraeitis 10 yearsmetai, my targettaikinys
has been the sufferingkančios causedsukelia by PTSDPOTRAUMINIO STRESO,
13
35730
4487
kurias patyrė veteranai tokie,
kaip Carlos.
00:52
as experiencedPatyręs by veteransveteranų like CarlosCarlos.
14
40241
2522
Iki šiol PTSS nebuvo tiriamas.
00:55
UntilIki recentlyneseniai, the sciencemokslas of PTSDPOTRAUMINIO STRESO
just wasn'tnebuvo there.
15
43356
5217
Todėl mes nežinojom, ką daryti.
01:01
And so, we didn't know what to do.
16
49161
2376
Mes liepdavom kai kuriems
veteranams vartoti stiprius vaistus.
01:03
We put some veteransveteranų on heavysunkus drugsnarkotikai.
17
51561
2364
Kitus guldydvome į ligoninę
ir taikydavom eilinę grupinę terapiją,
01:05
OthersKiti we hospitalizedpaguldytas į ligoninę
and gavedavė genericbendrinis groupgrupė therapyterapija,
18
53949
2804
01:08
and otherskiti still we simplytiesiog said to them,
19
56777
2098
o dar kitiems paprastai pasakydom:
01:10
"Just go home and try to forgetpamiršk
about your experiencespatirtys."
20
58899
3314
„Tiesiog keliaukite namo ir
stenkitės pamiršti savo išgyvenimus“.
Visai neseniai mes išbandėme šunų
terapiją, atsiskyrimą į laukinę gamtą –
01:15
More recentlyneseniai, we'vemes turime triedbandė therapyterapija dogsšunys,
wildernessdykuma retreatsatsitraukia --
21
63534
3343
01:18
manydaug things whichkuris mayGegužė
temporarilylaikinai relieveatleisti stressstresas,
22
66901
2921
daugybę dalykų, kurie laikinai
galėtų sumažinti stresą,
bet jie iš tikrųjų nepašalina
PTSS simptomų ilgam.
01:21
but whichkuris don't actuallyiš tikrųjų eliminatepašalinti
PTSDPOTRAUMINIO STRESO symptomssimptomai over the long termterminas.
23
69846
3905
01:26
But things have changedpasikeitė.
24
74654
1357
Tačiau viskas pasikeitė.
01:28
And I am here to tell you
that we can now eliminatepašalinti PTSDPOTRAUMINIO STRESO,
25
76451
5156
Ir aš esu čia, kad jums praneščiau,
jog jau galime visiškai panaikinti PTSS,
ne tik valdyti simptomus
01:33
not just managetvarkyti the symptomssimptomai,
26
81631
1827
dideliam skaičiui veteranų.
01:35
and in hugedidelis numbersnumeriai of veteransveteranų.
27
83482
1548
01:37
Because newnaujas scientificmokslinis researchtyrimai
has been ablegalingas to showRodyti,
28
85054
2978
Kadangi naujiems moksliniams
tyrimams pavyko pademonstruoti
objektyviai, pakartotinai,
01:40
objectivelyobjektyviai, repeatedlypakartotinai,
29
88056
2378
kurie gydymo būdai iš tikrųjų atsikrato
simptomais ir kurie ne.
01:42
whichkuris treatmentsgydymas actuallyiš tikrųjų
get ridatsikratyti of symptomssimptomai and whichkuris do not.
30
90458
3475
Pasirodo,
01:45
Now as it turnspasisuka out,
31
93957
1648
geriausi PTSS gydymo būdai
remiasi tais pačiais mokymo principais,
01:47
the bestgeriausia treatmentsgydymas for PTSDPOTRAUMINIO STRESO use
manydaug of the very sametas pats trainingmokymas principlesprincipai
32
95629
5230
kuriuos kariuomenė naudoja
ruošdama praktikantus karui.
01:52
that the militarykariuomenė usesnaudoja
in preparingrengia its traineesstažuotojai for warkaras.
33
100883
3852
Sukelti karą –
01:58
Now, makingpriėmimo warkaras --
34
106227
1479
mums tai gerai sekasi.
02:00
this is something that we are good at.
35
108254
2305
Mes, žmonės, keldavome karus
dar tada, kai nebuvom pilnai žmonėmis.
02:02
We humansžmonės have been makingpriėmimo warkaras
sincenuo before we were even fullyvisiškai humanžmogus.
36
110993
4140
Ir nuo tada mes nuo akmens ir
sausgyslės naudojimo perėjome
02:08
And sincenuo then, we have gonedingo
from usingnaudojant stoneakmuo and sinewsausgyslė
37
116006
3464
prie sudėtingiausios ir labiausiai
niokojančios,
02:11
to developingplėtojant the mostlabiausiai sophisticatedrafinuotas
and devastatingniokojantis weaponginklas systemssistemos imaginablegalima įsivaizduoti.
38
119494
4590
kokią tik gali įsivaizduoti,
ginklų sistemos vystymo,
kad leistume kariams
naudotis šiais ginklais,
02:16
And to enableįgalinti our warriorskariai
to use these weaponsginklai,
39
124108
2335
02:18
we employįdarbinti the mostlabiausiai cutting-edgepažangiausius
trainingmokymas methodsmetodai.
40
126467
2321
mes naudojame pažangiausius
mokymo metodus.
02:20
We are good at makingpriėmimo warkaras.
41
128812
1427
Mums puikiai sekasi sukelti karus.
02:22
And we are good at trainingmokymas
our warriorskariai to fightkovoti.
42
130898
2987
Mums taip pat puikiai sekasi
išmokyti savo karius kovoti.
Tačiau, apsvarstant šių dienų
veterano išgyvenimus,
02:26
YetDar, when we considerapsvarstykite the experiencepatirtis
of the modern-daymoderni diena combatkovoti veteranveteranas,
43
134687
3489
02:30
we beginprasideda to see that we
have not been as good
44
138200
3187
mes pastebime, kad mums ne taip gerai
sekasi ruošti juos grįžimui namo.
02:33
at preparingrengia them to come home.
45
141411
1620
02:35
Why is that?
46
143447
1202
Kodėl taip yra?
Na, mūsų protėviai gyveno
panardinti konfliktuose,
02:37
Well, our ancestorsprotėviai livedgyveno
immersedpanardintas in conflictkonfliktas,
47
145731
3274
ir jie kovėsi būtent ten, kur gyveno.
02:41
and they foughtkovojo right where they livedgyveno.
48
149029
2378
Taigi iki visai neseniai,
mūsų evoliucijos istorijoje
02:44
So untiliki only very recentlyneseniai
in our evolutionaryevoliucinis historyistorija,
49
152094
3014
poreikio mokytis sugrįžti namo
visai nebuvo,
02:47
there was hardlyvargu ar a need to learnmokytis
how to come home from warkaras,
50
155132
2892
kadangi mes niekada negrįždavom.
02:50
because we never really did.
51
158048
2126
Bet laimei, šiandien,
02:53
But thankfullydėkingai, todayšiandien,
52
161377
1242
02:54
mostlabiausiai of humanityžmonija livesgyvena
in fartoli more peacefultaikus societiesdraugijos,
53
162643
3015
dauguma žmonijos gyvena
taikiose visuomenėse
ir, kai įvyksta konfliktas, mes,
ypač esantys Jungtinėse Valstijose,
02:57
and when there is conflictkonfliktas,
we, especiallyypač in the UnitedDidžioji StatesAmerikos,
54
165682
3979
dabar turime technologijas, kurios veda
mūsų karius per pažangų mokymą,
03:01
now have the technologytechnologija to put
our warriorskariai throughper advancedpažengusi trainingmokymas,
55
169685
3497
nugabena juos kovoti
į bet kurį pasaulio tašką,
03:05
droplašas them in to fightkovoti
anywherebet kur on the globegaublys
56
173206
2817
ir kai jie baigia,
03:08
and when they're donepadaryta,
57
176047
1459
03:09
jetreaktyvinis them back to peacetimetaikos metu suburbiapakraštyje.
58
177530
2025
parskraidina juos
atgal į taikius priemiesčius.
Bet tik įsivaizduokite trumpam,
koks tai jausmas.
03:12
But just imagineįsivaizduok for a momentmomentas
what this mustprivalo feel like.
59
180514
3858
Aš kalbėjausi su veteranais,
kurie papasakojo man,
03:17
I've spokenpasakyta with veteransveteranų who'vekas jau told me
60
185064
2020
kaip vieną dieną jie žiauriame susišaudyme
Afganistane,
03:19
that one day they're in a brutalbrutalus
firefightsusišaudymas in AfghanistanAfganistanas
61
187108
3092
kur jie matė skerdynes ir mirtį,
03:22
where they saw carnageskerdynės and deathmirtis,
62
190224
2875
ir praėjus tik trims dienoms,
jie jau
03:25
and just threetrys daysdienos latervėliau,
they foundrasta themselvespatys
63
193867
2470
neša šaltkrepšį į jų vaikų
futbolo žaidimą.
03:28
totingtoting an iceledas chestkrūtinė
to their kid'svaikinas soccerfutbolas gamežaidimas.
64
196361
2584
„Mindfuck“ (liet. proto knisimas)
yra dažniausiai paplitusi sąvoka.
03:32
"MindfuckMindfuck" is the mostlabiausiai commonbendras termterminas.
65
200405
2765
(Juokas.)
03:35
(LaughterJuokas)
66
203194
1414
Tai dažniausiai naudojamas terminas,
kurį girdėjau, apibūdinant šitą patirtį.
03:36
It's the mostlabiausiai commonbendras termterminas
I've heardišgirdo to describeapibūdinti that experiencepatirtis.
67
204632
3119
03:39
And that's exactlytiksliai what that is.
68
207775
1524
Būtent ši patirtis yra tai.
Nes kol mūsų kariai leidžia daugybę
valandų treniruodamiesi karui,
03:41
Because while our warriorskariai
spendpraleisti countlessnesuskaičiuojama daugybė hoursvalandos trainingmokymas for warkaras,
69
209323
3989
mes tik dabar pradėjome suprasti,
03:45
we'vemes turime only recentlyneseniai come to understandsuprasti
70
213336
1893
kad daugumai būtina ruoštis,
kaip grįžti atgal į civilio gyvenimą.
03:47
that manydaug requirereikalauti trainingmokymas
on how to returngrįžti to civiliancivilinis life.
71
215253
3460
Kaip ir kiekviena kita treniruotė,
PTSS gydymas reikalauja kartojimo.
03:51
Now, like any trainingmokymas, the bestgeriausia
PTSDPOTRAUMINIO STRESO treatmentsgydymas requirereikalauti repetitionpasikartojimas.
72
219642
4091
Kariuomenėje
03:55
In the militarykariuomenė,
73
223757
1151
mes ne tik įteikiame praktikantams
Mark-19 automatinius granatsvaidžius
03:56
we don't simplytiesiog handranka traineesstažuotojai
Mark-Ženklas-19 automaticAutomatinis grenadegranata launcherspaleidimo įrenginiai
74
224932
3240
ir sakome: „Čia gaidukas,
štai truputis šovinių, ir sėkmės“.
04:00
and say, "Here'sČia yra the triggersukelti,
here'sčia yra some ammoamunicija and good lucksėkmė."
75
228196
3192
Ne. Mes parengiame juos, šaudyklose
ir konkrečiose situacijose,
04:03
No. We traintraukinys them, on the rangeasortimentas
and in specifickonkretus contextskontekstuose,
76
231412
4696
04:08
over and over and over
77
236132
1686
vėl ir vėl, ir vėl,
iki kol pakelti savo ginklą
ir pradėti šaudyti priešą
04:09
untiliki liftingpakeliamas their weaponginklas
and engagingpatrauklus their targettaikinys
78
237842
2789
taip įsišaknija jų raumenų atmintyje,
04:12
is so engraineddiegiame into muscleraumenys memoryatmintis
79
240655
1836
kad visa tai gali būti atlikta
nė nemąstant,
04:14
that it can be performedatliktas
withoutbe even thinkingmąstymas,
80
242515
2328
net labiausiai stresinėse sąlygose,
kokias tik galima įsivaizduoti.
04:16
even underpagal the mostlabiausiai stressfulstresas
conditionssąlygos you can imagineįsivaizduok.
81
244867
2920
Tas pats galioja ir gydymams,
kurie remiasi mokymu.
04:20
Now, the sametas pats holdslaiko
for trainingmokymas basebazė treatmentsgydymas.
82
248630
2734
Pirmasis šių gydymų yra
kognityvinė terapija,
04:23
The first of these treatmentsgydymas
is cognitivepažintinis therapyterapija,
83
251875
3331
ir šis gydymas yra kaip
psichikos rekalibravimas.
04:27
and this is a kindmalonus
of mentalpsichinis recalibrationpakartotinį kalibravimą.
84
255230
3369
Kai veteranai grįžta po karo namo,
04:31
When veteransveteranų come home from warkaras,
85
259166
1629
04:32
their way of mentallyprotiškai framingrėminimas
the worldpasaulis is calibratedkalibruotas
86
260819
2596
jų būdas psichiškai formuluoti pasaulį
yra sugraduotas
04:35
to an immenselynepaprastai
more dangerouspavojingas environmentaplinka.
87
263439
2659
pagal nepaprastai daugiau
pavojingesnę aplinką.
Taigi, kai bandai tokią formuluotę
suderinti su taikos laikotarpio aplinka,
04:38
So when you try to overlayperdangos that mindprotas framerėmas
ontoį a peacetimetaikos metu environmentaplinka,
88
266860
5156
susiduri su problemomis.
04:44
you get problemsproblemos.
89
272040
1205
Pradedi skęsti rūpesčiuose dėl pavojų,
kurių nėra.
04:45
You beginprasideda drowningskęsta in worriesrūpesčiai
about dangerspavojus that aren'tnėra presentpateikti.
90
273269
4455
Pradedi nebepasitikėti šeima ar draugais.
04:49
You beginprasideda not trustingpasitikėjimas familyšeima or friendsdraugai.
91
277748
3323
Nesakau, kad nėra jokių pavojų
civilio gyvenime, nes jų yra.
04:53
WhichKuri is not to say there are no
dangerspavojus in civiliancivilinis life; there are.
92
281935
4064
Tiesiog tikimybė su jais susidurti,
04:58
It's just that the probabilitytikimybė
of encounteringsusiduria su them
93
286402
2692
palyginus su karo lauku,
05:01
comparedpalyginti to combatkovoti
94
289118
1270
05:02
is astronomicallyastronomijos lowermažesnis.
95
290412
2308
yra astronomiškai mažesnė.
Taigi mes niekad nepatariame veteranams
visiškai išjungti savo apdairumą.
05:05
So we never advisepatarti veteransveteranų
to turnpasukti off cautionatsargiai completelyvisiškai.
96
293675
3140
05:08
We do traintraukinys them, howevertačiau,
to adjustsureguliuoti cautionatsargiai
97
296839
2384
Mes mokome juos
pritaikyti savo apdairumą,
05:11
accordingpagal to where they are.
98
299247
1641
priklausomai nuo to, kur jie yra.
05:13
If you find yourselfsave
in a badblogai neighborhoodkaimynystėje,
99
301685
2485
Jeigu supranti esąs prastoje kaimynystėje,
05:16
you turnpasukti it up.
100
304194
1255
apdairumą padidini.
Vakarieniauji su šeima?
05:17
Out to dinnervakarienė with familyšeima?
101
305878
1649
Jį sumažini.
05:19
You turnpasukti it way down.
102
307551
1928
Mes mokome veteranus būti
nuožmiai racionaliais,
05:21
We traintraukinys veteransveteranų to be fiercelynuožmiai rationalracionalus,
103
309975
2772
kad nuosekliai įvertintų tikrą
statistinę galimybę
05:25
to systematicallysistemingai gaugematuoklis
the actualfaktinis statisticalstatistinis probabilitytikimybė
104
313271
3554
susidurti su, tarkim, savadarbiu
sprogstamuoju įtaisu čia taikioj Amerikoj.
05:28
of encounteringsusiduria su, say, an IEDIED
here in peacetimetaikos metu AmericaAmerikoje.
105
316849
3808
Pakankamai praktikuojantis,
šie rekalibravimai įsitvirtina.
05:33
With enoughpakankamai practicepraktika,
those recalibrationsnaujai kalibruotas, o stickklijuoti.
106
321460
4264
Kitas iš gydymų yra
ekspozicijos terapija,
05:39
The nextKitas of these treatmentsgydymas
is exposurepoveikio therapyterapija,
107
327193
2314
05:41
and this is a kindmalonus of fieldlaukas trainingmokymas,
108
329531
2427
ir ji panaši į treniruotes kovos lauke,
ir tai yra greičiausias iš patvirtintų
efektyvių gydymų.
05:44
and the fastestgreičiausias of the provenįrodyta
effectiveefektyvus treatmentsgydymas out there.
109
332453
3061
Prisimenate Carlos?
05:47
You rememberPrisiminti CarlosCarlos?
110
335974
1557
Būtent šį gydymą jis pasirinko.
05:49
This was the treatmentgydymas that he chosepasirinkote.
111
337555
1867
Taigi mes pradėjome nuo pratimų paskyrimo
05:51
And so we startedprasidėjo off
by givingduoti him exercisesPratimai,
112
339869
2440
05:54
for him, challengingiššūkis onesvieni:
113
342333
1306
būtent jam, reikalaujančius pastangų:
05:55
going to a grocerybakalėja storeparduotuvė,
114
343663
1946
eiti į maisto prekių parduotuvę,
05:57
going to a shoppingapsipirkti mallprekybos centras,
going to a restaurantrestoranas,
115
345633
2625
eiti į prekybos centrą,
eiti į restoraną,
sėdėti nugara į duris.
06:00
sittingsėdi with his back to the doordurys.
116
348282
2490
06:03
And, criticallykritiškai --
117
351214
1185
Ir svarbiausia –
likti tose aplinkose.
06:05
stayingbuvimas in these environmentsaplinka.
118
353032
1513
Pradžioje jis buvo labai nerimastingas.
06:07
Now, at first he was very anxiousnerimas.
119
355791
1710
Jis norėjo sėdėti ten,
iš kur gerai apžvelgtų patalpą,
06:09
He wanted to sitsėdėti
where he could scannuskaityti the roomkambarys,
120
357525
2492
kur jis galėtų planuoti
evakuacijos maršrutus,
06:12
where he could planplanas escapePabegti routesmaršrutai,
121
360041
1925
06:13
where he could get his handsrankos
on a makeshiftNamiastka weaponginklas.
122
361990
3027
kur jis galėtų lengvai gauti
laikiną ginklą.
06:17
And he wanted to leavepalikti, but he didn't.
123
365041
2840
Ir jis norėjo išeiti, bet to nepadarė.
Jis prisiminė treniruotes
jūrų pėstininkų korpuse,
06:20
He rememberedprisiminti his trainingmokymas
in the MarineJūrų CorpsKorpusas,
124
368390
2871
ir jis įveikė diskomforto jausmą.
06:23
and he pushedstumiamas throughper his discomfortdiskomfortas.
125
371285
1844
Ir kiekvieną kartą jam tai darant,
jo nerimas truputį sumažėdavo,
06:25
And everykiekvienas time he did this,
his anxietynerimas ratchetedratcheted down a little bitšiek tiek,
126
373530
3192
ir tada dar truputį,
ir dar truputį,
06:28
and then a little bitšiek tiek more
and then a little bitšiek tiek more,
127
376746
2759
kol galiausiai,
06:31
untiliki in the endgalas,
128
379529
1314
06:32
he had effectivelyefektyviai relearnedrelearned
how to sitsėdėti in a publicvisuomenė spaceerdvė
129
380867
4910
jis efektyviai išmoko
sėdėti viešoje erdvėje
ir tiesiog mėgautis savimi.
06:38
and just enjoymėgautis himselfpats.
130
386785
1484
Jis taip pat klausėsi savo
kovinės patirties įrašų,
06:41
He alsotaip pat listenedklausėsi to recordingsįrašai
of his combatkovoti experiencespatirtys,
131
389704
3318
vėl ir vėl, ir vėl.
06:45
over and over and over.
132
393046
2181
Jis klausėsi tol, kol tie
prisiminimai nebekėlė jokio nerimo.
06:47
He listenedklausėsi untiliki those memoriesatsiminimai
no longerilgiau generatedsugeneruotas any anxietynerimas.
133
395706
4240
Jis apdorojo savo prisiminimus taip gerai,
06:52
He processedtvarkomi his memoriesatsiminimai so much
134
400419
2562
06:55
that his brainsmegenys no longerilgiau neededreikia
to returngrįžti to those experiencespatirtys
135
403005
3229
kad jo smegenims nebereikėjo
grįžti į tas patirtis
jam miegant.
06:58
in his sleepmiegoti.
136
406258
1285
Ir kai aš su juo kalbėjau,
prabėgus metams po gydymo pabaigos,
07:00
And when I spokekalbėjo with him
a yearmetai after treatmentgydymas had finishedbaigtas,
137
408400
3553
jis man pasakė:
07:03
he told me,
138
411977
1371
07:05
"DocDok, this is the first time in 43 yearsmetai
139
413372
4401
„Gydytojau, tai pirmas
kartas per 43 metus,
kai aš nesapnuoju košmarų.“
07:10
that I haven'tne had nightmareskošmarai."
140
418472
1586
Tai skiriasi nuo prisiminimo ištrynimo.
07:13
Now, this is differentskiriasi
than erasingtrynimas a memoryatmintis.
141
421412
4178
Veteranai visada prisimins
savo trauminę patirtį,
07:18
VeteransVeteranų will always rememberPrisiminti
their traumatictrauminis experiencespatirtys,
142
426087
2995
bet pakankamai praktikuojantis,
07:21
but with enoughpakankamai practicepraktika,
143
429106
1657
07:22
those memoriesatsiminimai are no longerilgiau as rawžaliavinis
or as painfulskausmingas as they oncekartą were.
144
430787
5206
tie prisiminimai nebėra tokie
neapdoroti ar kankinantys, kokie buvo.
Emociškai jie nesijaučia
lyg tai jiems nutiko vakar,
07:28
They don't feel emotionallyemociškai
like they just happenedįvyko yesterdayvakar,
145
436379
3561
07:31
and that is an immenselynepaprastai
better placevieta to be.
146
439964
3806
ir tai nepaprastai gera būsena.
Bet tai dažnai sudėtinga.
07:37
But it's oftendažnai difficultsunku.
147
445985
1270
Kaip ir kiekviena treniruotė,
ši nebūtinai veiksminga kiekvienam.
07:39
And, like any trainingmokymas,
it mayGegužė not work for everybodyvisi.
148
447677
3638
Ir čia trūksta patikimumo.
07:44
And there are trustpasitikėjimas issuesProblemos.
149
452117
1291
Kartais manęs klausia:
07:45
SometimesKartais I'm askedpaklausė,
150
453931
1282
„Jeigu jūs niekad nebuvote mano vietoje,
daktare, kaip man padėsite?“
07:47
"If you haven'tne been there, DocDok,
how can you help me?"
151
455237
2654
07:49
WhichKuri is understandablesuprantamas.
152
457915
1463
Šis klausimas suprantamas.
07:52
But at the pointtaškas of returninggrįžta
to civiliancivilinis life,
153
460244
4371
Bet siekiant grįžti į civilio gyvenimą,
nereikalauji to, kuris buvo tavo vietoje.
07:56
you do not requirereikalauti
somebodykažkas who'skas yra been there.
154
464639
2985
07:59
You don't requirereikalauti trainingmokymas
for operationsoperacijas on the battlefieldmūšio lauke;
155
467985
3116
Tu nereikalauji paruošimo
operacijoms mūšio lauke;
tu reikalauji mokymų, kaip sugrįžti namo.
08:03
you requirereikalauti trainingmokymas on how to come home.
156
471125
3913
Pastaruosius 10 metų savo darbo
08:10
For the pastpraeitis 10 yearsmetai of my work,
157
478626
2265
susidurdavau su
smulkiausiomis detalėmis
08:13
I have been exposedeksponuotos to detailedišsamios accountssąskaitos
158
481336
2748
prasčiausių patirčių,
kokias tik gali įsivaizduoti,
08:16
of the worstblogiausia experiencespatirtys
that you can imagineįsivaizduok,
159
484108
2600
kasdien.
08:18
dailykasdien.
160
486732
1229
08:19
And it hasn'tnėra always been easylengva.
161
487985
2098
Ir tai ne visada buvo paprasta.
08:22
There have been timeslaikai
where I have just feltjaučiamas my heartširdis breakpertrauka
162
490107
3365
Buvo kartų, kai tiesiog
jausdavau savo širdį dūžtant,
arba kad įsigilinau per daug.
08:25
or that I've absorbedsugeria too much.
163
493496
1847
Bet šie gydymai, kurie remiasi mokymu,
veikia taip gerai,
08:28
But these training-basedmokymas pagal
treatmentsgydymas work so well,
164
496150
3323
jog kad ir ką šis darbas iš manęs
beatimtų, man jis suteikia dar daugiau,
08:31
that whateverNesvarbu this work takes out of me,
it putskelia back even more,
165
499497
3082
08:34
because I see people get better.
166
502603
3246
kadangi aš matau žmones pasveikstančius.
08:38
I see people'sžmonių livesgyvena transformpaversti.
167
506754
1823
Aš matau besikeičiančius žmonių gyvenimus.
Carlos dabar gali mėgautis
išvykomis su savo anūkais,
08:42
CarlosCarlos can now enjoymėgautis outingsEkskursijos
with his grandchildrenanūkai,
168
510656
3338
ko negalėjo padaryti su
savo paties vaikais.
08:46
whichkuris is something he couldn'tnegalėjo even do
with his ownsavo childrenvaikai.
169
514018
3207
Ir kas mane stebina
yra tai, kad po 43 metų kančių,
08:49
And what's amazingnuostabus to me
is that after 43 yearsmetai of sufferingkančios,
170
517638
3986
08:53
it only tookpaėmė him 10 weekssavaitės
of intenseintensyvus trainingmokymas to get his life back.
171
521648
3819
jam prireikė tik 10 savaičių intensyvių
treniruočių, kad atgautų savo gyvenimą.
Ir kai kalbėjausi su juo, jis pasakė man:
08:58
And when I spokekalbėjo with him, he told me,
172
526001
2308
„Žinau, kad nebegaliu
susigrąžinti tų prabėgusių metų.
09:00
"I know that I can't get those yearsmetai back.
173
528333
4017
Bet bent jau dabar, kad ir kiek dienų
ant šios žemės man liko,
09:05
But at leastmažiausiai now, whateverNesvarbu daysdienos
that I have left on this EarthŽemė,
174
533088
4909
aš galiu jas nugyventi ramybėje.“
09:10
I can livegyventi them in peaceramybė."
175
538021
1917
Jis taip pat pridūrė: „Tikiuosi,
kad šie jauni veteranai nedelsia
09:13
He alsotaip pat said, "I hopetikiuosi that these
youngerjaunesnis veteransveteranų don't wait
176
541114
3472
09:16
to get the help they need."
177
544610
1348
priimti jiems reikalingos pagalbos.“
09:18
And that's my hopetikiuosi, too.
178
546588
1286
Ir tai taip pat yra ir mano lūkestis.
Kadangi...
09:21
Because ...
179
549020
1186
šitas gyvenimas yra trumpas,
09:23
this life is shorttrumpas,
180
551003
1443
ir jeigu tau pasiseka išgyventi karą
09:25
and if you are fortunatepasisekė enoughpakankamai
to have survivedišgyveno warkaras
181
553383
3172
09:28
or any kindmalonus of traumatictrauminis experiencepatirtis,
182
556579
2080
ar bet kokią kitą trauminę patirtį,
09:30
you oweskolingi it to yourselfsave
to livegyventi your life well.
183
558683
3515
lieki skolingas sau gerą gyvenimą.
Ir tu neturėtum delsti gauti
reikalingas treniruotes,
09:34
And you shouldn'tneturėtų wait
to get the trainingmokymas you need
184
562629
2641
kad jį susigrąžintum.
09:37
to make that happenatsitikti.
185
565294
1385
Geriausias būdas užbaigti žmonių kančias,
sukeltas karo,
09:40
Now, the bestgeriausia way of endingpabaiga
humanžmogus sufferingkančios causedsukelia by warkaras
186
568663
5315
yra niekada neiti į karą.
09:46
is to never go to warkaras.
187
574883
1500
Bet mes, kaip rūšis, dar
ne tokiame lygyje.
09:49
But we are just not there
yetvis dar as a speciesrūšis.
188
577422
2166
Kai jame būsime,
09:52
UntilIki we are,
189
580157
1260
psichinės kančios, kurias sukuriame
savo sūnums ir dukroms,
09:53
the mentalpsichinis sufferingkančios that we createsukurti
in our sonssūnus and in our daughtersdukterys
190
581441
5233
kai siunčiam juos kovoti,
09:58
when we sendsiųsti them off to fightkovoti
191
586698
1548
gali būti sušvelnintos.
10:00
can be alleviatedsušvelnintos.
192
588682
2250
Tačiau mes turime garantuoti, kad mokslas,
energijos kiekis, vertė,
10:03
But we mustprivalo ensureužtikrinti that the sciencemokslas,
the energyenergija levellygis, the valuevertę
193
591675
6086
kuriuos mes suteikiame
siųsdami juos į karą,
10:09
that we placevieta on sendingsiuntimas them off to warkaras
194
597785
2932
mažų mažiausiai atspindėtų
10:13
is at the very leastmažiausiai mirroredveidrodinis atspindys
195
601516
1910
10:15
in how well we prepareparengti them
to come back home to us.
196
603450
3606
mūsų pastangas ruošiant juos
grįžimui namo.
10:19
This much, we oweskolingi them.
197
607868
1573
Va šitiek mes jiems skolingi.
Ačiū.
10:22
Thank you.
198
610186
1183
(Plojimai.)
10:23
(ApplausePlojimai)
199
611393
6931

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Hector Garcia - Psychologist
Hector A. Garcia has spent his career as a frontline psychologist delivering evidence-based psychotherapies to veterans with posttraumatic stress disorder (PTSD).

Why you should listen

Hector A. Garcia is a psychologist with the Valley Coastal Bend Veterans Health Care System and a clinical assistant professor in the Department of Psychiatry at UT Health Science Center at San Antonio.

In his work as a researcher, Garcia examines barriers to PTSD care, masculine identity and its impact on PTSD treatment-seeking, and how occupational burnout impacts PTSD care providers, who daily hear detailed accounts of trauma. As a teacher and scientist, he explores how evolutionary psychology and biology have influenced human tendencies toward violence in religion.

Garcia's groundbreaking book, Alpha God: The Psychology of Religious Violence and Oppression, reveals how human evolutionary history has left us prone to religiously inspired bloodshed. In particular, he explains how men's competition over evolutionary resources -- especially sexual primacy and territorial control -- has too often been projected onto notions of God, resulting in religious warfare, the oppression of women and ecological devastation. His regular blog on Psychology Today examines the evolutionary psychology of violence, politics, religion and our everyday lives.


More profile about the speaker
Hector Garcia | Speaker | TED.com