ABOUT THE SPEAKER
Ric Elias - Entrepreneur
Ric Elias is the CEO of Red Ventures, a marketing services company that grew out of Elias' long experience in business.

Why you should listen

Born in Puerto Rico, Ric Elias came to the United States for college knowing little English, as he writes in his online bio . So what did he do? "I adjusted my schedule and took only classes that dealt with numbers my entire first year," he says. "I'd always been decent at math, and things like calculus and accounting were non-lingual. I was able to buy some time to improve my English skills." His facility with numbers has led to a wide-ranging career in business and finance.

Elias is the CEO and co-founder of Red Ventures, a firm that helps large service companies acquire new customers online. He began his career in General Electric Co.'s Aerospace Division, then worked at the marketing services company CUC International (later known as Cendant). Prior to founding Red Ventures, Ric served as president of Spark Network Services, a promotion and data company held by Cendant.

"I'm a frustrated athlete," says Elias. "To me, business is the Olympics for non-athletes. It comes down to loving competition; figuring out whom we should compete against and how to beat them."

More profile about the speaker
Ric Elias | Speaker | TED.com
TED2011

Ric Elias: 3 things I learned while my plane crashed

Ric Elias: 3 Gjëra që i mësova teksa aeroplani im rrëzohej

Filmed:
7,541,617 views

Ric Elias ishte ulur në ulëset e para të fluturimin 1549 në aeroplanin që u përplas në lumin Hudson në Nju Jork në Janar të viti 2009. Çfarë ndodhte në mëndjen e tij kur aeroplani me defekt filloj të binte poshtë. Në TED, për herë të parë ai do të tregon storien e tij publikisht.
- Entrepreneur
Ric Elias is the CEO of Red Ventures, a marketing services company that grew out of Elias' long experience in business. Full bio

Double-click (or triple-click) the English transcript below to play the video.

00:15
Imagine a big explosion
0
0
3000
Imagjinoni një shpërthim të madh
00:18
as you climb through 3,000 ft.
1
3000
3000
ndersa ngjiteni gati 1,000 Metra
00:21
Imagine a plane full of smoke.
2
6000
4000
Imagjinoni një aeroplan i teri i mbushur me tym
00:25
Imagine an engine going clack, clack, clack,
3
10000
2000
Imagjinoni një motorr duke bëre clack, clack, clack
00:27
clack, clack, clack, clack.
4
12000
2000
clack, clack, clack, clack
00:29
It sounds scary.
5
14000
2000
Tingëllon frikshëm.
00:31
Well I had a unique seat that day. I was sitting in 1D.
6
16000
3000
Por unë kisha një ulëse të veçantë atë ditë. Isha ulur në 1D.
00:34
I was the only one who could talk to the flight attendants.
7
19000
3000
Isha i vetmi që mund të flisja me ndihmësit e fluturimit.
00:37
So I looked at them right away,
8
22000
2000
Dhe unë shikova nga ata,
00:39
and they said, "No problem. We probably hit some birds."
9
24000
3000
dhe ata thanë : "Ska problem. Ne ndoshta kemi goditur disa zogj."
00:42
The pilot had already turned the plane around,
10
27000
2000
Piloti veç e kishte kthyer aeroplanin,
00:44
and we weren't that far.
11
29000
2000
dhe ne nuk ishim aq larg.
00:46
You could see Manhattan.
12
31000
2000
Mund ta shihje Manhattan-in.
00:48
Two minutes later,
13
33000
2000
Dy minuta më vonë,
00:50
three things happened at the same time.
14
35000
3000
tre gjëra ndodhën në të njejtën kohë.
00:53
The pilot lines up the plane with the Hudson River.
15
38000
4000
Piloti drejtoi aeroplanin drejt Lumit Hudson.
00:57
That's usually not the route.
16
42000
2000
Kjo zakonisht nuk është rruga.
00:59
(Laughter)
17
44000
2000
(Qeshje)
01:01
He turns off the engines.
18
46000
3000
Ai ndali motorrët
01:04
Now imagine being in a plane with no sound.
19
49000
3000
Tash imagjinojeni një aeroplan pa ndonjë zhurm
01:07
And then he says three words --
20
52000
2000
Dhe pastaj ai tha tre fjalë --
01:09
the most unemotional three words I've ever heard.
21
54000
3000
tre fjalët më pa emocion që i kisha dëgjuar ndonjëherë.
01:12
He says, "Brace for impact."
22
57000
3000
Ai tha : "Shtrengohuni për përplasje"
01:16
I didn't have to talk to the flight attendant anymore.
23
61000
2000
Unë nuk kisha pse të flisja me ndihmësat e fluturimit më
01:18
(Laughter)
24
63000
3000
(Qeshje)
01:21
I could see in her eyes,
25
66000
2000
Mund ta shihja në syt e tyre,
01:23
it was terror. Life was over.
26
68000
3000
Ishte terror. Jeta kishte mbaruar.
01:26
Now I want to share with you three things I learned about myself that day.
27
71000
3000
Tash dëshiroj ti ndaj tre gjëra me ju, nga ato që i kam mësuar atë ditë.
01:31
I learned that it all changes in an instant.
28
76000
3000
Mësova se çdo gjë ndryshon në moment.
01:34
We have this bucket list,
29
79000
2000
Ne kemi këtë kovë me lista,
01:36
we have these things we want to do in life,
30
81000
2000
ne kemi këto gjëra që dëshirojmë t`i bëjmë në jetë
01:38
and I thought about all the people I wanted to reach out to that I didn't,
31
83000
3000
dhe mendova për te gjithe njerëzit të cilët desha t`i ndihmoja por nuk arrita.
01:41
all the fences I wanted to mend,
32
86000
3000
të gjitha gardhet që doja t`i riparoj,
01:44
all the experiences I wanted to have and I never did.
33
89000
3000
të gjitha eksperiencat që doja t`i kisha dhe nuk i bera kurre.
01:47
As I thought about that later on,
34
92000
3000
Dhe siç mendoja për këtë më vonë,
01:50
I came up with a saying,
35
95000
2000
Erdha në përfundim me një thënie.
01:52
which is, "I collect bad wines."
36
97000
3000
që është : "Unë koleksionoj verëra të keqija."
01:55
Because if the wine is ready and the person is there, I'm opening it.
37
100000
3000
Sepse nëse vera është gati dhe personi është këtu, unë po e hap.
01:58
I no longer want to postpone anything in life.
38
103000
3000
Unë nuk dua të shtyj çfarëdoqoftë në jetë.
02:01
And that urgency, that purpose,
39
106000
2000
Dhe ajo urgjencë, ai qëllim,
02:03
has really changed my life.
40
108000
3000
me të vërtetë ma ka ndryshuar jeten.
02:06
The second thing I learned that day --
41
111000
2000
Gjeja e dytë që e mësova atë ditë --
02:08
and this is as we clear the George Washington Bridge,
42
113000
3000
dhe kjo ishte teksa shihej qartë ura George Washington ,
02:11
which was by not a lot --
43
116000
3000
qe ishte jo edhe aq larg--
02:14
I thought about, wow,
44
119000
2000
Mendova për, uau ,
02:16
I really feel one real regret.
45
121000
2000
me të vërtetë ndjeva një keqardhje reale.
02:18
I've lived a good life.
46
123000
2000
Kam bere një jetë të mirë.
02:20
In my own humanity and mistakes,
47
125000
2000
Në humanitetin tim dhe gabimet e mija.
02:22
I've tried to get better at everything I tried.
48
127000
2000
U përpoqa të isha më i miri në çkado që provoja.
02:24
But in my humanity,
49
129000
2000
Por në humanitetin tim,
02:26
I also allow my ego to get in.
50
131000
2000
E lash edhe EGO-n time të futet.
02:28
And I regretted the time I wasted
51
133000
3000
Dhe ndjeva keqardhje për kohën e humbur.
02:31
on things that did not matter
52
136000
2000
një gjë nuk kishte rëndësi
02:33
with people that matter.
53
138000
2000
me njerëz që kanë rëndësi.
02:35
And I thought about my relationship with my wife,
54
140000
3000
Dhe mendova rreth lidhjes sime me gruan time,
02:38
with my friends, with people.
55
143000
2000
me shokët e mi, me njerëzit.
02:40
And after, as I reflected on that,
56
145000
2000
Dhe më pas, pasi i pasqyrova këto,
02:42
I decided to eliminate negative energy from my life.
57
147000
3000
Vendosa të eliminojë energjite negative nga jeta ime.
02:45
It's not perfect, but it's a lot better.
58
150000
2000
Nuk është përfekte, por është shumë më mirë.
02:47
I've not had a fight with my wife in two years.
59
152000
2000
Nuk pata zënka me gruan time për dy vjet.
02:49
It feels great.
60
154000
2000
Ndihem për mrekulli.
02:51
I no longer try to be right;
61
156000
2000
Unë nuk përpiqet më të kem të drejtë;
02:53
I choose to be happy.
62
158000
3000
Vendosa të jem i lumtur.
02:56
The third thing I learned --
63
161000
2000
Gjeja e tretë që e mësova --
02:58
and this is as your mental clock
64
163000
2000
dhe kjo është si ora e juaj mendore
03:00
starts going, "15, 14, 13."
65
165000
2000
fillon : "15, 14, 13."
03:02
You can see the water coming.
66
167000
2000
Mund ta shohësh ujin duke ardhur
03:04
I'm saying, "Please blow up."
67
169000
2000
Unë thoja: "Të lutem shpërthe."
03:06
I don't want this thing to break in 20 pieces
68
171000
2000
Nuk dëshiroj që kjo gjëja të çahet në 20 pjesë
03:08
like you've seen in those documentaries.
69
173000
3000
siç e keni pa në ato dokumentarët.
03:11
And as we're coming down,
70
176000
2000
Dhe teksa ne shkonim poshtë
03:13
I had a sense of, wow,
71
178000
2000
Unë kisha një ndjenjë të, wow,
03:15
dying is not scary.
72
180000
3000
të vdesësh nuk është gjë e frikshme.
03:18
It's almost like we've been preparing for it our whole lives.
73
183000
3000
Është pothuajse si diçka që e presim gjatë tërë jetës.
03:21
But it was very sad.
74
186000
2000
Por ishte shumë e dhimbshme.
03:23
I didn't want to go; I love my life.
75
188000
3000
Nuk doja të shkoj; E dua jetën time.
03:26
And that sadness
76
191000
2000
Dhe në atë mërzi
03:28
really framed in one thought,
77
193000
2000
u përshatata në një mendim
03:30
which is, I only wish for one thing.
78
195000
3000
i cili është, unë veç dëshiroja një gjë.
03:33
I only wish I could see my kids grow up.
79
198000
4000
Dëshiroja t`i shihja fëmijët e mi të rriten.
03:37
About a month later, I was at a performance by my daughter --
80
202000
3000
Një muaj më vonë, isha në një përformancë të vajzës sime--
03:40
first-grader, not much artistic talent ...
81
205000
3000
në klasë të parë, jo shumë artistikisht e talentuar...
03:43
... yet.
82
208000
2000
,,, ende
03:45
(Laughter)
83
210000
2000
(Qeshje)
03:47
And I'm bawling, I'm crying,
84
212000
2000
Dhe kërceja, dhe qaja,
03:49
like a little kid.
85
214000
3000
si një fëmijë.
03:52
And it made all the sense in the world to me.
86
217000
3000
Dhe kishte kuptimin më të madh për mua.
03:55
I realized at that point,
87
220000
2000
në atë moment e kuptova,
03:57
by connecting those two dots,
88
222000
2000
duke i lidhur këto dy pika,
03:59
that the only thing that matters in my life
89
224000
2000
se e vetmja gjë që ka rëndësi në jetën time
04:01
is being a great dad.
90
226000
2000
është të jem një baba i mire.
04:03
Above all, above all,
91
228000
3000
Mbi të gjitha, mbi të gjitha,
04:06
the only goal I have in life
92
231000
2000
i vetmi qëllim që kam në jetë
04:08
is to be a good dad.
93
233000
2000
është të jem baba i mirë.
04:10
I was given the gift of a miracle,
94
235000
2000
Më është dhënë dhurata e mrekullise,
04:12
of not dying that day.
95
237000
2000
që të mos vdes atë ditë.
04:14
I was given another gift,
96
239000
2000
Më është dhënë edhe një dhuratë,
04:16
which was to be able to see into the future
97
241000
2000
që kisha mundësi të shoh të ardhmen
04:18
and come back
98
243000
2000
dhe të kthehem prapa
04:20
and live differently.
99
245000
2000
dhe të jetoj ndryshe.
04:22
I challenge you guys that are flying today,
100
247000
3000
Ju sfidoj ju njerëz që do fluturoni sot,
04:25
imagine the same thing happens on your plane --
101
250000
3000
imagjinojeni të njejtën gjë t`ju ndodh në aeroplan --
04:28
and please don't --
102
253000
2000
dhe ju lutem mos --
04:30
but imagine, and how would you change?
103
255000
2000
po imagjinojeni, dhe si do të ndryshoni?
04:32
What would you get done that you're waiting to get done
104
257000
3000
çka do të kryeni që prisni ta kryeni
04:35
because you think you'll be here forever?
105
260000
2000
sepse ju mendoni se do të jeni këtu përherë?
04:37
How would you change your relationships
106
262000
2000
Si do mund t`i ndryshoni marrëdheniet tuaja
04:39
and the negative energy in them?
107
264000
2000
dhe energjitë negative në to?
04:41
And more than anything, are you being the best parent you can?
108
266000
3000
Dhe më shumë se çkado, a jeni duke u bërë prindi më i mirë?
04:44
Thank you.
109
269000
2000
Falemnderit.
04:46
(Applause)
110
271000
10000
(Duartrokitje)
Translated by Valton Marku
Reviewed by Helena Bedalli

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Ric Elias - Entrepreneur
Ric Elias is the CEO of Red Ventures, a marketing services company that grew out of Elias' long experience in business.

Why you should listen

Born in Puerto Rico, Ric Elias came to the United States for college knowing little English, as he writes in his online bio . So what did he do? "I adjusted my schedule and took only classes that dealt with numbers my entire first year," he says. "I'd always been decent at math, and things like calculus and accounting were non-lingual. I was able to buy some time to improve my English skills." His facility with numbers has led to a wide-ranging career in business and finance.

Elias is the CEO and co-founder of Red Ventures, a firm that helps large service companies acquire new customers online. He began his career in General Electric Co.'s Aerospace Division, then worked at the marketing services company CUC International (later known as Cendant). Prior to founding Red Ventures, Ric served as president of Spark Network Services, a promotion and data company held by Cendant.

"I'm a frustrated athlete," says Elias. "To me, business is the Olympics for non-athletes. It comes down to loving competition; figuring out whom we should compete against and how to beat them."

More profile about the speaker
Ric Elias | Speaker | TED.com