ABOUT THE SPEAKER
Sunni Patterson - Poet
Originally from New Orleans, Louisiana, Sunni Patterson combines the heritage, culture, and traditions of her native town with a spiritual worldview to create powerful music and poetry.

Why you should listen

Emerging from the musical womb that is New Orleans, Sunni Patterson combines the heritage of her native town with an enlightened modern style to create music and poetry that is timeless in its groove. She began her career as a full-time high school teacher, and much of her life since has been devoted to serving as a cultural worker and grassroots activist, using art and poetry to encourage dialogue and healing.

She has been a featured performer at many of the nation's premier spoken-word venues, including HBO's Def Poetry and BET’s Lyric Cafe. She also had the privilege of speaking at the Panafest in Ghana, West Africa and has collaborated with artists and performers, including Hannibal Lokumbe (singing lead vocals for his score, ”King and the Crescent City Moon"), Kalamu Ya Salaam, Sonia Sanchez, Wanda Coleman, Amiri Baraka, Mos Def, Eve Ensler, The Last Poets and many more.

More profile about the speaker
Sunni Patterson | Speaker | TED.com
TEDWomen 2017

Sunni Patterson: "Wild Women"

Sunni Patterson: Gra të Egra

Filmed:
327,599 views

Me një gjuhë të rrufeshme, Sunni Patterson performon poemën e saj të fuqishme "Gra të Egra", shoqëruar nga lëvizjet magjepsëse te kërcimtares Chanice Holmes.
- Poet
Originally from New Orleans, Louisiana, Sunni Patterson combines the heritage, culture, and traditions of her native town with a spiritual worldview to create powerful music and poetry. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
They wanted her piecemealed,
papier-mâchéd,
0
760
3496
Ata e donin atë të përpjestuar,
si nje kukull lecke,
00:16
practically broken,
limp-like and loveless,
1
4280
3816
praktikisht të thyer,
si një gjymtyrë pa dashuri,
00:20
a litany of exaggeration.
2
8119
2537
një recital i mërzitshëm ekzagjërimi.
00:22
They wanted her low.
3
10680
1776
Ata e donin atë poshtë.
00:24
And high.
4
12480
1456
Dhe lart.
00:25
Flat and wide.
5
13960
2576
Të sheshtë dhe të gjerë.
00:28
Filled with all of their empty.
6
16560
2696
Mbushur me gjithë zbrazëtinë e tyre.
00:31
They wanted her to be more like them.
7
19280
3296
Ata donin që ajo të ishte më shumë si ata.
00:34
Not knowing her conception was immaculate.
8
22600
2736
Pa ditur që arsyetimi i saj
ishte i pacënuar.
00:37
That she was birthed
in sandalwood-scented river water,
9
25360
3136
Që ajo kishte lindur në ujrat e lumit
që mbarte aromën e drurit santal,
00:40
sweet sapphire honey-touched tongue,
10
28520
2056
me gjuhën e ëmbël prej mjaltit të safirit,
ajo ishte një kafshatë e tepërt
për të babëziturut.
00:42
she was too much
of a mouthful for the greedy.
11
30600
2696
Thjesht një sasi e vogël e saj
ishte më shumë se ata mund të përballonin.
00:45
Just a small amount of her
was more than they could stand.
12
33320
2816
00:48
Oh, they wanted her bland.
13
36160
1776
Oh, ata e donin të përmbajtur.
00:49
And barren.
14
37960
1216
Dhe shterpë.
00:51
Unspirited, un-African, uncultured,
15
39200
2896
Monotone, jo-afrikane, pa kulturë,
00:54
under siege in the streets.
16
42120
1856
të rrethuar mes rrugëve.
00:56
They wanted her face down, ass up,
hands cuffed and ankles strapped.
17
44000
4616
Ata donin me fytyrë poshtë, vithe lart,
duart e prangosura dhe kyçet e lidhura.
01:00
They wanted her knowing
she could never want them back.
18
48640
2936
Ata e dëshironin atë duke e ditur që ajo
kurrë nuk do të mund ti dëshironte mbrapsht.
01:03
Oh, they wanted her holy,
19
51600
1856
Oh, ata donin atë të shenjtë,
01:05
baptized in her divine,
20
53480
1856
të pagëzuar në hyjninë e saj,
01:07
they wanted her secrets,
21
55360
1536
ata donin sekretet e saj,
01:08
pearls to swine.
22
56920
1656
perlat për derrat.
01:10
They wanted to unravel
the mystery of her design.
23
58600
3496
Ata donin të zgjidhnin
misterin e dizajnit të saj.
01:14
Fascinated by glory,
hypnotized by her kind.
24
62120
3416
Të magjepsur nga lavdia,
të hipnotizuar nga raca e saj.
01:17
Oh, they wanted her complete.
25
65560
1776
Oh, ata e dëshironin të kompletuar.
01:19
They wanted her whole,
26
67360
1536
Ata e donin të gjithë,
01:20
though they came fractioned,
half-hearted, half-soul,
27
68920
3536
edhe pse ata erdhën të ndarë,
me gjysmë zemër, gjysmë-shpirt,
01:24
with no regards and no knowledge
as to who she really was.
28
72480
3216
pa konsideratë dhe njohuri
se kush ajo ishte në të vërtetë.
01:27
Oh, but if they knew.
29
75720
1200
Oh, sikur ata ta dinin.
01:29
If they knew her,
30
77800
1240
Sikur ta njihnin atë,
01:31
praise songs would rain
from the clouds of their eyes,
31
79880
3256
këngë lavdërimi do të binin si shiu
nga retë e syve të tyre,
01:35
clearing the vision, bathing the heart.
32
83160
2336
duke e qartësuar vizionin,
duke e shplarë zemrën.
01:37
They would bow every time they saw her.
33
85520
3056
Ata do të përuleshin sa herë që e shihnin.
Do të tregonin më të mirën
e vetes së tyre kur ajo ishte rrotull.
01:40
Be their best selves when she was around.
34
88600
2856
01:43
If they knew her,
35
91480
1536
Sikur ta njihnin atë,
01:45
knew she was the glue to their revolution,
36
93040
2856
ta dinin se ajo ishte zamku
i revolucionit të tyre,
01:47
the life flow of blood
through their veins.
37
95920
2536
rrjedha e jetës së gjakut
përmes venave të tyre.
01:50
If they knew her,
38
98480
1856
Sikur ta njihnin atë,
01:52
she would know,
39
100360
1280
ajo do ta dinte,
01:54
she would feel
40
102520
2016
ajo do të ndihej
01:56
that her body is more than battlefield.
41
104560
3256
se trupi i saj është
më shumë se një fushëbetejë.
01:59
More than bone break and bleeding bigotry.
42
107840
3216
Më shumë se thyerje kockash
dhe gjakderdhje paragjykimi.
02:03
More than bridge
over your troubled conscience.
43
111080
3056
Më shumë se një urë
përmbi ndërgjegjen tuaj të shqetësuar.
02:06
More than used up, walked on,
driven through, shot up.
44
114160
3656
Më shumë se e përdorur, e poshtëruar,
e përplasur, e qëlluar.
02:09
More than your "Selma, Lord, Selma"
Edmund Pettus.
45
117840
3216
Më shumë se "Selma, Zoti, Selma" juaj
Edmund Pettus.
02:13
More than your killer Katrina Danziger.
46
121080
2896
Më shumë se vrasësi juaj Katrina Danziger.
02:16
More than your bust them out of Baltimore
"Highway to Nowhere."
47
124000
3496
Më shumë se gjoksi yt jashtë Baltimore
"Autostrada drejt askundit."
02:19
If they knew her,
48
127520
2096
Sikur ta njihnin atë,
02:21
she would know.
49
129639
1201
ajo do ta dinte.
02:23
(Singing)
50
131720
3760
(Duke kënduar)
02:51
Wild women,
51
159240
1896
Gratë e egra,
02:53
wild women, they walk with buffalo.
52
161160
2576
gratë e egra, ato ecin me buajt.
02:55
Have lightning on their tongues,
53
163760
1736
Kanë rrufe në gjuhët e tyre,
02:57
fly whisks as weapons.
54
165520
1696
fluturojnë rrahëse vezësh si armë.
02:59
Wild women, they walk with machetes.
55
167240
2696
Gratë e egra, ato ecin me hanxharë.
03:01
With wisdom, with grace, with ease.
56
169960
3216
Me mençuri, hijeshi e lehtësi.
03:05
Wild women have hurricanes
in their bellies,
57
173200
2736
Gratë e egra kanë uragane
në barqet e tyre,
03:07
releasing a flood of a lesson.
58
175960
1896
duke liruar përmbytje si mësim.
03:09
Oh, wild women, they fly free.
59
177880
2256
Oh, gratë e egra, ato fluturojnë të lira.
03:12
Just watch their ways,
how they rip and shred.
60
180160
3376
Vetëm shihini mënyrat e tyre,
si ato shqyejnë dhe copëtojnë.
03:15
Oh, who can understand her,
61
183560
1856
Oh, e kush mund ta kuptojë atë,
03:17
this winding Niger river of a woman
62
185440
2936
këtë grua që vjen nga erërat e lumit Niger
03:20
one who is unafraid to tear away
63
188400
2696
që nuk ka frikë të jetë huligane
03:23
only to roam and then become the wind.
64
191120
3536
vetëm të bredhi dhe pastaj të bëhet erë.
03:26
She who speaks in gusts and cyclones
65
194680
3496
Ajo që flet mes furish e ciklonesh
03:30
blasting us back to high ground,
high consciousness,
66
198200
3816
duke na hedhur sërish në tokë të lartë,
në vetëdije e lartë,
03:34
she turns and so does the world.
67
202040
2976
ajo kthehet dhe po ashtu kthehet bota.
03:37
Feel her spinning,
68
205040
1376
Ndjeni atë teksa rrotullohet,
03:38
spanning several lifetimes.
69
206440
2016
duke kapërcyer disa jetëgjatësi.
03:40
Hear her speaking, sparking alarm.
70
208480
3376
Dëgjoni teksa flet,
duke ndezur shkëndija alarmi.
03:43
See her dancing, summoning the dead,
71
211880
2896
Shihni vallëzimin e saj,
teksa thërret të vdekurit,
03:46
resurrecting new life.
72
214800
1816
teksa ringjall një jetë të re.
03:48
Heaven hears her knocking on the door,
73
216640
3096
Parajsa e dëgjon trokitjen e saj në derë,
03:51
safely transporting the ones
who call for her assistance.
74
219760
3656
duke i transportuar të sigurtë
ata që kërkojnë ndihmën e saj.
03:55
Wild women, they open
portals to new worlds,
75
223440
3736
Gratë e egra, ato hapin
portale drejt botëve të reja,
03:59
new speech, new dreams.
76
227200
2800
ligjeratës së re, ëndrrave të reja.
04:02
Oh, dearly beloveds,
77
230720
2336
Oh, të dashur të shtrenjtë,
04:05
so dearly departed
from the ways of the guardian,
78
233080
3776
aq mirësisht te vdekur
nga mënyrat e gardianit,
04:08
beware.
79
236880
1576
kini kujdes.
04:10
For wild women are not to be tamed.
80
238480
4080
Sepse gratë e egra nuk janë për tu zbutur.
04:15
Only admired.
81
243320
1880
Vetëm për tu admiruar.
04:17
Just let her in and witness her
set your days ablaze.
82
245960
5560
Thjesht mikpriteni dhe dëshmojeni
se si do i shtojë ngjyrat ditëve tuaja .
04:25
(Cheers) (Applause)
83
253000
2296
(Brohorima) (Duartrokitje)
04:27
Thank you.
84
255320
1216
Ju falemnderit.
04:28
(Applause)
85
256560
5040
(Duartrokitje)
Translated by oldea mamo
Reviewed by Helena Bedalli

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sunni Patterson - Poet
Originally from New Orleans, Louisiana, Sunni Patterson combines the heritage, culture, and traditions of her native town with a spiritual worldview to create powerful music and poetry.

Why you should listen

Emerging from the musical womb that is New Orleans, Sunni Patterson combines the heritage of her native town with an enlightened modern style to create music and poetry that is timeless in its groove. She began her career as a full-time high school teacher, and much of her life since has been devoted to serving as a cultural worker and grassroots activist, using art and poetry to encourage dialogue and healing.

She has been a featured performer at many of the nation's premier spoken-word venues, including HBO's Def Poetry and BET’s Lyric Cafe. She also had the privilege of speaking at the Panafest in Ghana, West Africa and has collaborated with artists and performers, including Hannibal Lokumbe (singing lead vocals for his score, ”King and the Crescent City Moon"), Kalamu Ya Salaam, Sonia Sanchez, Wanda Coleman, Amiri Baraka, Mos Def, Eve Ensler, The Last Poets and many more.

More profile about the speaker
Sunni Patterson | Speaker | TED.com