English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2018

Will Marshall: The mission to create a searchable database of Earth's surface

Will Marshall: Misioni për të krijuar një bazë të dhënash të kërkueshme të sipërfaqes së Tokës.

Filmed:
1,102,920 views

Po sikur ti të kërkoje në sipërfaqen e Tokës njësoj siç kërkon në internet? Will Marshall dhe ekipi i tij te Planet-i përdorin flotën më të madhe satelitore për të fotografuar krejt Tokën çdo ditë. Tashmë ata po lëvizin drejt një misioni të ri: të përdorin IA për të indeksuar të gjitha objektet në Tokë me kalimin e kohës-- çfarë do të bënte anijet, pemët, shtëpitë dhe çdo gjë tjetër në Tokë të kërkueshme, njësoj siç kërkon në Google. Ai ndan një vizion se si kjo bazë të dhënash mund të bëhet një rregjistrim i gjallë i ndryshimeve të mëdha që ndodhin rreth globit. "Ti nuk mund të ndreqësh atë që e nuk sheh," thotë Marshall-i. "Ne duam t'ju japim njerëzve mjetet për të parë dhë për të vepruar."

- Space scientist
At Planet, Will Marshall leads overall strategy for commercializing new geospatial data and analytics that are disrupting agriculture, mapping, energy, the environment and other vertical markets. Full bio

Para katër vitesh, këtu në TED,
00:12
Four years ago, here at TED,
Une lançova Planet's Mission 1:
00:15
I announced Planet's Mission 1:
për të lëshuar një flotë satelitësh
00:17
to launch a fleet of satellites
që do të paraqisnin krejt Tokën, çdo ditë.
00:19
that would image
the entire Earth, every day,
dhe do të demokratizonin qasjen në të.
00:22
and to democratize access to it.
Problemi që po mundoheshim
të zgjidhnim ishte i qartë.
00:25
The problem we were trying
to solve was simple.
Pamjet satelitore online janë të vjetra,
zakonisht me vite të vjetra,
00:27
Satellite imagery you find online is old,
typically years old,
sidoqoftë aktiviteti njerëzor
po ndodhte me ditë dhe muaj,
00:30
yet human activity was happening
on days and weeks and months,
dhe ti nuk mund të ndreqësh
diçka që nuk e sheh.
00:34
and you can't fix what you can't see.
Ne deshëm t'ju jepnim njerëzve mjetet
për ta parë ndryshimin dhe të vepronin.
00:37
We wanted to give people the tools
to see that change and take action.
Pamja e bukur Blue Marble, e marrë nga
astronautët e Apollo 17 më 1972
00:40
The beautiful Blue Marble image,
taken by the Apollo 17 astronauts in 1972
ndihmoi njerëzimin të ishte më i vetëdijshëm
që ne jetojmë në një planet të brishtë.
00:45
had helped humanity become aware
that we're on a fragile planet.
Dhe deshëm ta çonim në një nivel tjetër,
00:49
And we wanted to take it
to the next level,
t'ju mundësonim njerëzve mjetet
për të vepruar, të kujdeseshin për atë.
00:51
to give people the tools
to take action, to take care of it.
Pas shumë projekteve tona Apollo,
00:55
Well, after many
Apollo projects of our own,
dërgimi i flotës më të madhe të satelitëve
në historinë e njerëzimit,
00:59
launching the largest fleet
of satellites in human history,
ja arritëm qëllimit.
01:03
we have reached our target.
Sot, "Planet" fotografon
krejt Tokën, çdo ditë.
01:06
Today, Planet images
the entire Earth, every single day.
Misioni u përmbush.
01:09
Mission accomplished.
(Duartrokitje)
01:11
(Applause)
Ju falemnderit.
01:13
Thank you.
U deshën 21 lëshime raketash --
01:15
It's taken 21 rocket launches --
ky animacion e bën të duket
shumë e thjeshtë -- nuk ishte kështu.
01:19
this animation makes it look
really simple -- it was not.
Dhe tashmë ne kemi
mbi 200 satelitë në orbitë,
01:25
And we now have
over 200 satellites in orbit,
që zbresin të dhënat në 31 stacione nën
toke që i kemi ndërtuar përreth planetit.
01:28
downlinking their data to 31 ground
stations we built around the planet.
Gjithsej, në marrim në Tokë 1.5 milion
imazhe 29-megapikselshe çdo ditë.
01:32
In total, we get 1.5 million 29-megapixel
images of the Earth down each day.
Dhe në çdo vend në sipërfaqen e Tokës,
01:38
And on any one location
of the Earth's surface,
ne tashmë kemi mesatarisht
më shumë se 500 imazhe.
01:41
we now have on average
more than 500 images.
Një pirg i thellë me të dhëna,
që dokumenton ndryshim të madh.
01:44
A deep stack of data,
documenting immense change.
Shumë njerëz po i përdorin këto imazhe.
01:49
And lots of people are using this imagery.
Kompanitë bujqësore i përdorin
për të përmirësuar
01:51
Agricultural companies are using it
to improve farmers' crop yields.
rendimentin prodhues të fermerëve.
Kompanitë hartëkrijuese po i përdorin
për të përmirësuar hartat që gjeni online.
01:57
Consumer-mapping companies are using it
to improve the maps you find online.
Qeveritë po i përdorin
për sigurinë kufitare,
02:01
Governments are using it
for border security
apo i ndihmojnë ato në reagimet ndaj
përmbytjeve, zjarreve dhe tërmeteve.
02:03
or helping with disaster response
after floods and fires and earthquakes.
Dhe shumë nga OJQ-të po i përdorin.
02:08
And lots of NGOs are using it.
Po ashtu, për të gjurmuar
dhe ndaluar shpyllëzimin.
02:09
So, for tracking
and stopping deforestation.
Apo për të gjetur refugjatët
që arratisen nga Mianmari.
02:13
Or helping to find the refugees
fleeing Myanmar.
Apo për të gjurmuar të gjitha aktivitetet
në krizën e vazhdueshme në Siri,
02:16
Or to track all the activities
in the ongoing crisis in Syria,
duke kapur të gjitha palët përgjegjëse.
02:21
holding all sides accountable.
Dhe sot, jam i kënaqur të njoftoj
historitë e Planet-it.
02:24
And today, I'm pleased
to announce Planet stories.
Gjithkush mund të shkojë online
në planet.com
02:28
Anyone can go online to planet.com
të hapë një llogari dhe të shohë
krejt imazhet tona online.
02:30
open an account and see
all of our imagery online.
Është paksa si Google Earth,
veçse janë imazhe të përditësuara,
02:34
It's a bit like Google Earth,
except it's up-to-date imagery,
dhe mund të shohësh pas në kohë.
02:37
and you can see back through time.
Mund të krahasosh dy ditë të ndryshme
02:41
You can compare any two days
dhe të shohësh ndryshimet dramatike
që ndodhin rrokull planetit tonë.
02:42
and see the dramatic changes
that happen around our planet.
Ose mund të krijosh një shtrirje kohore
përmes 500 imazheve që kemi
02:46
Or you can create a time lapse
through the 500 images that we have
dhe të shohësh ndryshimin dramatik
me kalimin e kohës.
02:50
and see that change
dramatically over time.
Dhe mund ta shpërndani nëpër
mediat shoqërore.
02:54
And you can share these over social media.
Është shumë e bukur.
02:57
It's pretty cool.
(Duartrokitje)
02:58
(Applause)
Ju falemnderit.
03:00
Thank you.
Ne fillimisht e krijuam këtë mjet
për gazetarët e lajmeve,
03:02
We initially created this tool
for news journalists,
që donin të merrnin të dhëna
të paanshme për ngjarjet botërore.
03:04
who wanted to get unbiased information
about world events.
Por tanimë e kemi hapur
për ta përdorur kushdo,
03:07
But now we've opened it up
for anyone to use,
pa qëllim fitimi ose përdorim vetjak.
03:09
for nonprofit or personal uses.
Shpresojmë që do t'ju mundësojë
njerëzve mjetet
03:12
And we hope it will give people the tools
to find and see the changes on the planet
për të gjetur dhe parë ndryshimet
në planet dhe të veprojnë.
03:17
and take action.
Njerëzimi tashmë ka këtë bazë të dhënash
me informacion për planetin,
03:18
OK, so humanity now has this database
of information about the planet,
që ndryshon me kohën.
03:23
changing over time.
Çfarë është misioni ynë i rradhës,
çfarë është Misioni 2?
03:24
What's our next mission, what's Mission 2?
03:26
In short, it's space plus AI.
Me pak fjalë, është hapësira plus IA.
Ajo çfarë po bëjmë
me inteligjencën artificiale
03:29
What we're doing
with artificial intelligence
03:31
is finding the objects
in all the satellite images.
është gjetja e objekteve
në gjithë imazhet satelitore.
Të njejtat mjete të IA që po përdoren
për të gjetur macet në videot online
03:35
The same AI tools that are used
to find cats in videos online
gjithashtu mund të përdoren për të gjetur
të dhëna në fotografitë tona.
03:39
can also be used to find
information on our pictures.
Pra, imagjino sikur të thuash,
kjo është një anije, kjo është një pemë,
03:43
So, imagine if you can say,
this is a ship, this is a tree,
kjo është një makinë, kjo është një rrugë,
një ndërtesë, një kamion.
03:46
this is a car, this is a road,
this is a building, this is a truck.
Dhe nëse mund ta bësh këtë
për miliona imazhe
03:51
And if you could do that
for all of the millions of images
që zbresin në ditë,
03:54
coming down per day,
në thelb ti krijon një bazë të dhënash
03:55
then you basically create a database
për krejt objektet e matshme
në planet, çdo ditë.
03:57
of all the sizable objects
on the planet, every day.
Dhe ajo bazë të dhënash
është e kërkueshme.
03:59
And that database is searchable.
Pra kjo është pikërisht ajo që po bëjmë.
04:02
So that's exactly what we're doing.
Ja tek është një prototip,
duke punuar në API tonë.
04:04
Here's a prototype, working on our API.
Ky është Pekini.
04:06
This is Beijing.
Imagjinoni sikur ne duam
të numërojmë gjithë avionët në aeroport.
04:08
So, imagine if we wanted
to count the planes in the airport.
04:11
We select the airport,
Zgjedhim aeroportin,
dhe ai gjen avionët në imazhin e sotshëm,
04:13
and it finds the planes in today's image,
dhe gjen avionët në krejt pirgun
e imazheve para këtij,
04:15
and finds the planes
in the whole stack of images before it,
nxjerr këtë grafik të të gjithë avionëve
të aeroportit të Pekinit gjatë kohës.
04:18
and then outputs this graph of all
the planes in Beijing airport over time.
Patjetër, mund ta bësh këtë
për të gjithë aeroportet rreth botës.
04:23
Of course, you could do this
for all the airports around the world.
Dhe le të shohim këtu
në portin e Vankuverit.
04:27
And let's look here
in the port of Vancouver.
Do të bëjmë të njëjtën gjë,
por kësaj here do të kërkojmë anijet.
04:30
So, we would do the same,
but this time we would look for vessels.
Pra, zmadhojmë në Vankuver,
zgjedhim hapësirën,
04:33
So, we zoom in on Vancouver,
we select the area,
dhe kërkojmë për anijet.
04:38
and we search for ships.
Dhe ai nxjerr gjithë anijet ku janë.
04:40
And it outputs where all the ships are.
Tani, imagjinoni se sa e dobishme
do të ishte kjo për rojet bregdetare
04:42
Now, imagine how useful this would be
to people in coast guards
që përpiqen të gjurmojnë e të ndalojnë
peshkimin e paligjshëm.
04:45
who are trying to track
and stop illegal fishing.
04:48
See, legal fishing vessels
Shiko, anijet peshkuese të ligjshme
përçojnë vendndodhjen e tyre
nëpërmjet fenerëve AIS.
04:50
transmit their locations
using AIS beacons.
Por në gjejmë shpesh anije
që nuk e bëjnë këtë.
04:53
But we frequently find ships
that are not doing that.
Fotografitë nuk gënjejnë.
04:56
The pictures don't lie.
Dhe kështu, rojet bregdetare
mund ta përdorin atë
04:58
And so, coast guards could use that
dhe të shkojnë ti gjejnë
anijet peshkuese të paligjshme.
05:00
and go and find
those illegal fishing vessels.
Së shpejti ne jo vetëm do të shtojmë
anijet dhe aeroplanet
05:02
And soon we'll add
not just ships and planes
por edhe gjithë objektet e tjera,
05:04
but all the other objects,
dhe mund të nxjerrim furnizim me të dhëna
05:05
and we can output data feeds
për vendndodhjet dhe të gjithë objektet
me kalimin e kohës
05:07
of those locations
of all these objects over time
që mund të integrohen digjitalisht
nga puna rrjedhëse njerëzore.
05:10
that can be integrated digitally
from people's work flows.
Me kohë, ne mund të kemi shfletues
me të sofistikuar
05:13
In time, we could get
more sophisticated browsers
që njerëzit mund të hyjnë
nga burime të ndryshme.
05:16
that people pull in
from different sources.
Por si përfundim, unë mund të imagjinoj
ne duke nxjerrë tërësisht në pah imazhet
05:18
But ultimately, I can imagine us
abstracting out the imagery entirely
dhe thjesht të kemi një ndërfaqe
të kërkueshmë rreth Tokës.
05:23
and just having a queryable
interface to the Earth.
Imagjinoni sikur thjesht
të mund të pyesim,
05:26
Imagine if we could just ask,
05:27
"Hey, how many houses
are there in Pakistan?
"Hej, sa shtëpi janë në Pakistan?
Më jep një skemë të kësaj kundrejt kohës."
05:30
Give me a plot of that versus time."
"Sa pemë janë në Amazonë
05:32
"How many trees are there in the Amazon
dhe mund të më tregosh
vendndodhjet e pemëve të prera
05:34
and can you tell me the locations
of the trees that have been felled
ndërmjet kësaj jave dhe javës së shkuar?"
05:37
between this week and last week?"
A nuk do të ishte e mrekullueshme?
05:39
Wouldn't that be great?
Mirë, drejt kësaj duam të shkojmë
05:40
Well, that's what
we're trying to go towards,
dhe ne e quajmë "Toka e kërkueshme"
05:42
and we call it "Queryable Earth."
Planet's Mission 1 ishte të fotografonim
krejt planetin çdo ditë
05:44
So, Planet's Mission 1 was
to image the whole planet every day
dhe ta bënim të arritshëm.
05:48
and make it accessible.
Planet's Mission 2 është për të treguar
krejt objektet në planet me kalimin e kohës
05:50
Planet's Mission 2 is to index
all the objects on the planet over time
dhe për ti bërë të kërkueshme.
05:54
and make it queryable.
Më lejoni t'ju lë me një analogji.
05:56
Let me leave you with an analogy.
Google indeksoi çfarë është në internet
dhe e bëri të kërkueshme.
05:58
Google indexed what's on the internet
and made it searchable.
Ne po indeksojmë çfarë është në Tokë
dhe ta bëjmë të kërkueshme.
06:03
Well, we're indexing what's on the Earth
and making it searchable.
Ju falemnderit shumë.
06:06
Thank you very much.
(Duartrokitje)
06:07
(Applause)
Translated by Johnny Halilaj
Reviewed by Helena Bedalli

▲Back to top

About the speaker:

Will Marshall - Space scientist
At Planet, Will Marshall leads overall strategy for commercializing new geospatial data and analytics that are disrupting agriculture, mapping, energy, the environment and other vertical markets.

Why you should listen

Will Marshall is the co-founder and CEO of Planet. Prior to Planet, he was a Scientist at NASA/USRA where he worked on missions "LADEE" and "LCROSS," served as co-principal investigator on PhoneSat, and was the technical lead on research projects in space debris remediation.

Marshall received his PhD in Physics from the University of Oxford and his Masters in Physics with Space Science and Technology from the University of Leicester. He was a Postdoctoral Fellow at George Washington University and Harvard.

More profile about the speaker
Will Marshall | Speaker | TED.com