ABOUT THE SPEAKER
Will Marshall - Space scientist
At Planet, Will Marshall leads overall strategy for commercializing new geospatial data and analytics that are disrupting agriculture, mapping, energy, the environment and other vertical markets.

Why you should listen

Will Marshall is the co-founder and CEO of Planet. Prior to Planet, he was a Scientist at NASA/USRA where he worked on missions "LADEE" and "LCROSS," served as co-principal investigator on PhoneSat, and was the technical lead on research projects in space debris remediation.

Marshall received his PhD in Physics from the University of Oxford and his Masters in Physics with Space Science and Technology from the University of Leicester. He was a Postdoctoral Fellow at George Washington University and Harvard.

More profile about the speaker
Will Marshall | Speaker | TED.com
TED2018

Will Marshall: The mission to create a searchable database of Earth's surface

Will Marshall: Misioni për të krijuar një bazë të dhënash të kërkueshme të sipërfaqes së Tokës.

Filmed:
1,364,455 views

Po sikur ti të kërkoje në sipërfaqen e Tokës njësoj siç kërkon në internet? Will Marshall dhe ekipi i tij te Planet-i përdorin flotën më të madhe satelitore për të fotografuar krejt Tokën çdo ditë. Tashmë ata po lëvizin drejt një misioni të ri: të përdorin IA për të indeksuar të gjitha objektet në Tokë me kalimin e kohës-- çfarë do të bënte anijet, pemët, shtëpitë dhe çdo gjë tjetër në Tokë të kërkueshme, njësoj siç kërkon në Google. Ai ndan një vizion se si kjo bazë të dhënash mund të bëhet një rregjistrim i gjallë i ndryshimeve të mëdha që ndodhin rreth globit. "Ti nuk mund të ndreqësh atë që e nuk sheh," thotë Marshall-i. "Ne duam t'ju japim njerëzve mjetet për të parë dhë për të vepruar."
- Space scientist
At Planet, Will Marshall leads overall strategy for commercializing new geospatial data and analytics that are disrupting agriculture, mapping, energy, the environment and other vertical markets. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Four years ago, here at TED,
0
761
2215
Para katër vitesh, këtu në TED,
00:15
I announced Planet's Mission 1:
1
3000
2336
Une lançova Planet's Mission 1:
00:17
to launch a fleet of satellites
2
5360
1856
për të lëshuar një flotë satelitësh
00:19
that would image
the entire Earth, every day,
3
7240
2280
që do të paraqisnin krejt Tokën, çdo ditë.
00:22
and to democratize access to it.
4
10560
1640
dhe do të demokratizonin qasjen në të.
Problemi që po mundoheshim
të zgjidhnim ishte i qartë.
00:25
The problem we were trying
to solve was simple.
5
13520
2216
Pamjet satelitore online janë të vjetra,
zakonisht me vite të vjetra,
00:27
Satellite imagery you find online is old,
typically years old,
6
15760
3096
00:30
yet human activity was happening
on days and weeks and months,
7
18880
3936
sidoqoftë aktiviteti njerëzor
po ndodhte me ditë dhe muaj,
dhe ti nuk mund të ndreqësh
diçka që nuk e sheh.
00:34
and you can't fix what you can't see.
8
22840
2256
00:37
We wanted to give people the tools
to see that change and take action.
9
25120
3776
Ne deshëm t'ju jepnim njerëzve mjetet
për ta parë ndryshimin dhe të vepronin.
00:40
The beautiful Blue Marble image,
taken by the Apollo 17 astronauts in 1972
10
28920
4936
Pamja e bukur Blue Marble, e marrë nga
astronautët e Apollo 17 më 1972
ndihmoi njerëzimin të ishte më i vetëdijshëm
që ne jetojmë në një planet të brishtë.
00:45
had helped humanity become aware
that we're on a fragile planet.
11
33880
3280
00:49
And we wanted to take it
to the next level,
12
37600
2056
Dhe deshëm ta çonim në një nivel tjetër,
00:51
to give people the tools
to take action, to take care of it.
13
39680
3456
t'ju mundësonim njerëzve mjetet
për të vepruar, të kujdeseshin për atë.
00:55
Well, after many
Apollo projects of our own,
14
43160
4056
Pas shumë projekteve tona Apollo,
00:59
launching the largest fleet
of satellites in human history,
15
47240
2960
dërgimi i flotës më të madhe të satelitëve
në historinë e njerëzimit,
01:03
we have reached our target.
16
51600
1520
ja arritëm qëllimit.
01:06
Today, Planet images
the entire Earth, every single day.
17
54080
3656
Sot, "Planet" fotografon
krejt Tokën, çdo ditë.
01:09
Mission accomplished.
18
57760
1216
Misioni u përmbush.
01:11
(Applause)
19
59000
2536
(Duartrokitje)
01:13
Thank you.
20
61560
1200
Ju falemnderit.
01:15
It's taken 21 rocket launches --
21
63600
3976
U deshën 21 lëshime raketash --
01:19
this animation makes it look
really simple -- it was not.
22
67600
4160
ky animacion e bën të duket
shumë e thjeshtë -- nuk ishte kështu.
01:25
And we now have
over 200 satellites in orbit,
23
73040
3456
Dhe tashmë ne kemi
mbi 200 satelitë në orbitë,
01:28
downlinking their data to 31 ground
stations we built around the planet.
24
76520
3936
që zbresin të dhënat në 31 stacione nën
toke që i kemi ndërtuar përreth planetit.
01:32
In total, we get 1.5 million 29-megapixel
images of the Earth down each day.
25
80480
6296
Gjithsej, në marrim në Tokë 1.5 milion
imazhe 29-megapikselshe çdo ditë.
01:38
And on any one location
of the Earth's surface,
26
86800
2416
Dhe në çdo vend në sipërfaqen e Tokës,
01:41
we now have on average
more than 500 images.
27
89240
3496
ne tashmë kemi mesatarisht
më shumë se 500 imazhe.
01:44
A deep stack of data,
documenting immense change.
28
92760
3880
Një pirg i thellë me të dhëna,
që dokumenton ndryshim të madh.
01:49
And lots of people are using this imagery.
29
97320
2536
Shumë njerëz po i përdorin këto imazhe.
01:51
Agricultural companies are using it
to improve farmers' crop yields.
30
99880
5136
Kompanitë bujqësore i përdorin
për të përmirësuar
rendimentin prodhues të fermerëve.
01:57
Consumer-mapping companies are using it
to improve the maps you find online.
31
105040
4176
Kompanitë hartëkrijuese po i përdorin
për të përmirësuar hartat që gjeni online.
Qeveritë po i përdorin
për sigurinë kufitare,
02:01
Governments are using it
for border security
32
109240
2096
02:03
or helping with disaster response
after floods and fires and earthquakes.
33
111360
3680
apo i ndihmojnë ato në reagimet ndaj
përmbytjeve, zjarreve dhe tërmeteve.
Dhe shumë nga OJQ-të po i përdorin.
02:08
And lots of NGOs are using it.
34
116320
1536
02:09
So, for tracking
and stopping deforestation.
35
117880
3416
Po ashtu, për të gjurmuar
dhe ndaluar shpyllëzimin.
02:13
Or helping to find the refugees
fleeing Myanmar.
36
121320
3536
Apo për të gjetur refugjatët
që arratisen nga Mianmari.
02:16
Or to track all the activities
in the ongoing crisis in Syria,
37
124880
4376
Apo për të gjurmuar të gjitha aktivitetet
në krizën e vazhdueshme në Siri,
02:21
holding all sides accountable.
38
129280
1680
duke kapur të gjitha palët përgjegjëse.
02:24
And today, I'm pleased
to announce Planet stories.
39
132640
3456
Dhe sot, jam i kënaqur të njoftoj
historitë e Planet-it.
02:28
Anyone can go online to planet.com
40
136120
2296
Gjithkush mund të shkojë online
në planet.com
02:30
open an account and see
all of our imagery online.
41
138440
3240
të hapë një llogari dhe të shohë
krejt imazhet tona online.
02:34
It's a bit like Google Earth,
except it's up-to-date imagery,
42
142480
3096
Është paksa si Google Earth,
veçse janë imazhe të përditësuara,
02:37
and you can see back through time.
43
145600
2680
dhe mund të shohësh pas në kohë.
Mund të krahasosh dy ditë të ndryshme
02:41
You can compare any two days
44
149040
1696
02:42
and see the dramatic changes
that happen around our planet.
45
150760
2880
dhe të shohësh ndryshimet dramatike
që ndodhin rrokull planetit tonë.
02:46
Or you can create a time lapse
through the 500 images that we have
46
154560
3400
Ose mund të krijosh një shtrirje kohore
përmes 500 imazheve që kemi
dhe të shohësh ndryshimin dramatik
me kalimin e kohës.
02:50
and see that change
dramatically over time.
47
158600
2560
02:54
And you can share these over social media.
48
162000
2720
Dhe mund ta shpërndani nëpër
mediat shoqërore.
02:57
It's pretty cool.
49
165520
1216
Është shumë e bukur.
02:58
(Applause)
50
166760
1216
(Duartrokitje)
03:00
Thank you.
51
168000
1200
Ju falemnderit.
Ne fillimisht e krijuam këtë mjet
për gazetarët e lajmeve,
03:02
We initially created this tool
for news journalists,
52
170440
2456
që donin të merrnin të dhëna
të paanshme për ngjarjet botërore.
03:04
who wanted to get unbiased information
about world events.
53
172920
2736
03:07
But now we've opened it up
for anyone to use,
54
175680
2216
Por tanimë e kemi hapur
për ta përdorur kushdo,
03:09
for nonprofit or personal uses.
55
177920
2000
pa qëllim fitimi ose përdorim vetjak.
03:12
And we hope it will give people the tools
to find and see the changes on the planet
56
180600
4416
Shpresojmë që do t'ju mundësojë
njerëzve mjetet
për të gjetur dhe parë ndryshimet
në planet dhe të veprojnë.
03:17
and take action.
57
185040
1200
03:18
OK, so humanity now has this database
of information about the planet,
58
186920
4256
Njerëzimi tashmë ka këtë bazë të dhënash
me informacion për planetin,
që ndryshon me kohën.
03:23
changing over time.
59
191200
1216
Çfarë është misioni ynë i rradhës,
çfarë është Misioni 2?
03:24
What's our next mission, what's Mission 2?
60
192440
2056
03:26
In short, it's space plus AI.
61
194520
2440
Me pak fjalë, është hapësira plus IA.
03:29
What we're doing
with artificial intelligence
62
197720
2176
Ajo çfarë po bëjmë
me inteligjencën artificiale
03:31
is finding the objects
in all the satellite images.
63
199920
3096
është gjetja e objekteve
në gjithë imazhet satelitore.
03:35
The same AI tools that are used
to find cats in videos online
64
203040
4536
Të njejtat mjete të IA që po përdoren
për të gjetur macet në videot online
03:39
can also be used to find
information on our pictures.
65
207600
3896
gjithashtu mund të përdoren për të gjetur
të dhëna në fotografitë tona.
03:43
So, imagine if you can say,
this is a ship, this is a tree,
66
211520
3336
Pra, imagjino sikur të thuash,
kjo është një anije, kjo është një pemë,
03:46
this is a car, this is a road,
this is a building, this is a truck.
67
214880
4376
kjo është një makinë, kjo është një rrugë,
një ndërtesë, një kamion.
03:51
And if you could do that
for all of the millions of images
68
219280
2736
Dhe nëse mund ta bësh këtë
për miliona imazhe
03:54
coming down per day,
69
222040
1256
që zbresin në ditë,
në thelb ti krijon një bazë të dhënash
03:55
then you basically create a database
70
223320
1736
03:57
of all the sizable objects
on the planet, every day.
71
225080
2656
për krejt objektet e matshme
në planet, çdo ditë.
03:59
And that database is searchable.
72
227760
1560
Dhe ajo bazë të dhënash
është e kërkueshme.
04:02
So that's exactly what we're doing.
73
230520
2096
Pra kjo është pikërisht ajo që po bëjmë.
Ja tek është një prototip,
duke punuar në API tonë.
04:04
Here's a prototype, working on our API.
74
232640
2256
04:06
This is Beijing.
75
234920
1456
Ky është Pekini.
Imagjinoni sikur ne duam
të numërojmë gjithë avionët në aeroport.
04:08
So, imagine if we wanted
to count the planes in the airport.
76
236400
2856
04:11
We select the airport,
77
239280
1856
Zgjedhim aeroportin,
04:13
and it finds the planes in today's image,
78
241160
2376
dhe ai gjen avionët në imazhin e sotshëm,
04:15
and finds the planes
in the whole stack of images before it,
79
243560
3256
dhe gjen avionët në krejt pirgun
e imazheve para këtij,
04:18
and then outputs this graph of all
the planes in Beijing airport over time.
80
246840
4896
nxjerr këtë grafik të të gjithë avionëve
të aeroportit të Pekinit gjatë kohës.
04:23
Of course, you could do this
for all the airports around the world.
81
251760
3576
Patjetër, mund ta bësh këtë
për të gjithë aeroportet rreth botës.
04:27
And let's look here
in the port of Vancouver.
82
255360
2936
Dhe le të shohim këtu
në portin e Vankuverit.
04:30
So, we would do the same,
but this time we would look for vessels.
83
258320
3536
Do të bëjmë të njëjtën gjë,
por kësaj here do të kërkojmë anijet.
04:33
So, we zoom in on Vancouver,
we select the area,
84
261880
4136
Pra, zmadhojmë në Vankuver,
zgjedhim hapësirën,
04:38
and we search for ships.
85
266040
2056
dhe kërkojmë për anijet.
04:40
And it outputs where all the ships are.
86
268120
1858
Dhe ai nxjerr gjithë anijet ku janë.
Tani, imagjinoni se sa e dobishme
do të ishte kjo për rojet bregdetare
04:42
Now, imagine how useful this would be
to people in coast guards
87
270002
3214
që përpiqen të gjurmojnë e të ndalojnë
peshkimin e paligjshëm.
04:45
who are trying to track
and stop illegal fishing.
88
273240
2736
04:48
See, legal fishing vessels
89
276000
2056
Shiko, anijet peshkuese të ligjshme
04:50
transmit their locations
using AIS beacons.
90
278080
2936
përçojnë vendndodhjen e tyre
nëpërmjet fenerëve AIS.
04:53
But we frequently find ships
that are not doing that.
91
281040
3616
Por në gjejmë shpesh anije
që nuk e bëjnë këtë.
04:56
The pictures don't lie.
92
284680
1776
Fotografitë nuk gënjejnë.
04:58
And so, coast guards could use that
93
286480
1696
Dhe kështu, rojet bregdetare
mund ta përdorin atë
05:00
and go and find
those illegal fishing vessels.
94
288200
2176
dhe të shkojnë ti gjejnë
anijet peshkuese të paligjshme.
05:02
And soon we'll add
not just ships and planes
95
290400
2176
Së shpejti ne jo vetëm do të shtojmë
anijet dhe aeroplanet
05:04
but all the other objects,
96
292600
1296
por edhe gjithë objektet e tjera,
05:05
and we can output data feeds
97
293920
1896
dhe mund të nxjerrim furnizim me të dhëna
05:07
of those locations
of all these objects over time
98
295840
2536
për vendndodhjet dhe të gjithë objektet
me kalimin e kohës
05:10
that can be integrated digitally
from people's work flows.
99
298400
3056
që mund të integrohen digjitalisht
nga puna rrjedhëse njerëzore.
05:13
In time, we could get
more sophisticated browsers
100
301480
3056
Me kohë, ne mund të kemi shfletues
me të sofistikuar
05:16
that people pull in
from different sources.
101
304560
2336
që njerëzit mund të hyjnë
nga burime të ndryshme.
05:18
But ultimately, I can imagine us
abstracting out the imagery entirely
102
306920
4696
Por si përfundim, unë mund të imagjinoj
ne duke nxjerrë tërësisht në pah imazhet
dhe thjesht të kemi një ndërfaqe
të kërkueshmë rreth Tokës.
05:23
and just having a queryable
interface to the Earth.
103
311640
2416
Imagjinoni sikur thjesht
të mund të pyesim,
05:26
Imagine if we could just ask,
104
314080
1416
05:27
"Hey, how many houses
are there in Pakistan?
105
315520
2536
"Hej, sa shtëpi janë në Pakistan?
05:30
Give me a plot of that versus time."
106
318080
1936
Më jep një skemë të kësaj kundrejt kohës."
05:32
"How many trees are there in the Amazon
107
320040
2176
"Sa pemë janë në Amazonë
05:34
and can you tell me the locations
of the trees that have been felled
108
322240
3216
dhe mund të më tregosh
vendndodhjet e pemëve të prera
05:37
between this week and last week?"
109
325480
1656
ndërmjet kësaj jave dhe javës së shkuar?"
05:39
Wouldn't that be great?
110
327160
1216
A nuk do të ishte e mrekullueshme?
05:40
Well, that's what
we're trying to go towards,
111
328400
2136
Mirë, drejt kësaj duam të shkojmë
05:42
and we call it "Queryable Earth."
112
330560
1856
dhe ne e quajmë "Toka e kërkueshme"
05:44
So, Planet's Mission 1 was
to image the whole planet every day
113
332440
3896
Planet's Mission 1 ishte të fotografonim
krejt planetin çdo ditë
05:48
and make it accessible.
114
336360
2336
dhe ta bënim të arritshëm.
Planet's Mission 2 është për të treguar
krejt objektet në planet me kalimin e kohës
05:50
Planet's Mission 2 is to index
all the objects on the planet over time
115
338720
3816
05:54
and make it queryable.
116
342560
1240
dhe për ti bërë të kërkueshme.
05:56
Let me leave you with an analogy.
117
344760
2136
Më lejoni t'ju lë me një analogji.
05:58
Google indexed what's on the internet
and made it searchable.
118
346920
3400
Google indeksoi çfarë është në internet
dhe e bëri të kërkueshme.
06:03
Well, we're indexing what's on the Earth
and making it searchable.
119
351080
3256
Ne po indeksojmë çfarë është në Tokë
dhe ta bëjmë të kërkueshme.
06:06
Thank you very much.
120
354360
1336
Ju falemnderit shumë.
06:07
(Applause)
121
355720
4520
(Duartrokitje)
Translated by Johnny Halilaj
Reviewed by Helena Bedalli

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Will Marshall - Space scientist
At Planet, Will Marshall leads overall strategy for commercializing new geospatial data and analytics that are disrupting agriculture, mapping, energy, the environment and other vertical markets.

Why you should listen

Will Marshall is the co-founder and CEO of Planet. Prior to Planet, he was a Scientist at NASA/USRA where he worked on missions "LADEE" and "LCROSS," served as co-principal investigator on PhoneSat, and was the technical lead on research projects in space debris remediation.

Marshall received his PhD in Physics from the University of Oxford and his Masters in Physics with Space Science and Technology from the University of Leicester. He was a Postdoctoral Fellow at George Washington University and Harvard.

More profile about the speaker
Will Marshall | Speaker | TED.com