ABOUT THE SPEAKER
Steven Johnson - Writer
Steven Berlin Johnson examines the intersection of science, technology and personal experience.

Why you should listen

Steven Johnson is a leading light of today's interdisciplinary and collaborative approach to innovation. His writings have influenced everything from cutting-edge ideas in urban planning to the battle against 21st-century terrorism. Johnson was chosen by Prospect magazine as one of the top ten brains of the digital future, and The Wall Street Journal calls him "one of the most persuasive advocates for the role of collaboration in innovation."

Johnson's work on the history of innovation inspired the Emmy-nominated six-part series on PBS, "How We Got To Now with Steven Johnson," which aired in the fall of 2014. The book version of How We Got To Now was a finalist for the PEN/E.O. Wilson Literary Science Writing Award. His new book, Wonderland: How Play Made the Modern World, revolves around the creative power of play and delight: ideas and innovations that set into motion many momentous changes in science, technology, politics and society. 

Johnson is also the author of the bestselling Where Good Ideas Come From: The Natural History of Innovation, one of his many books celebrating progress and innovation. Others include The Invention of Air and The Ghost Map. Everything Bad Is Good For You, one of the most discussed books of 2005, argued that the increasing complexity of modern media is training us to think in more complex ways. Emergence and Future Perfect explore the power of bottom-up intelligence in both nature and contemporary society.

An innovator himself, Johnson has co-created three influential sites: the pioneering online magazine FEED, the Webby-Award-winning community site, Plastic.com, and the hyperlocal media site outside.in, which was acquired by AOL in 2011.

Johnson is a regular contributor to WIRED magazine, as well as the New York Times, The Wall Street Journal and many other periodicals. He has appeared on many high-profile television programs, including "The Charlie Rose Show," "The Daily Show with Jon Stewart" and "The NewsHour with Jim Lehrer."


More profile about the speaker
Steven Johnson | Speaker | TED.com
TED Studio

Steven Johnson: The playful wonderland behind great inventions

Steven Johnson: Musiqi müasir kompyuterlərin ixtirasına necə gətirib çıxartdı?

Filmed:
1,351,401 views

Zərurət ixtiranın əsas səbəbidir, deyilmi? Hmm, həmişə yox. Steven Johnson biz göstərir ki, dünyanı ən çox dəyişmiş ideyaların və texnologiyaların bəziləri, məsələn kompyuter, heç də zərurətdən yaranmadı, daha çox əyləncənin verdiyi qəribə həzzdən yarandı. Bu valehedici, ixtiralar tarixi araşdırmasını bölüşməklə görəcəksiniz ki, gələcək insanların ən çox əyləndiyi yerlərdədi.
- Writer
Steven Berlin Johnson examines the intersection of science, technology and personal experience. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
(Music)
0
801
3895
(Musiqi)
00:16
Roughly 43,000 years ago,
1
4720
2696
Təxminən 43 min il əvvəl
00:19
a young cave bear
died in the rolling hills
2
7440
2976
bugünkü Sloveniyanın şimal-qərb
sərhədindəki yumru təpələrdə
00:22
on the northwest border
of modern day Slovenia.
3
10440
3376
balaca bir mağara ayısı öldü.
00:25
A thousand years later,
a mammoth died in southern Germany.
4
13840
4096
Min illər sonra cənubi Almaniyada
bir mamont öldü.
00:29
A few centuries after that,
a griffon vulture also died
5
17960
3296
Bir neçə əsr sonra bu ərazilərdə
00:33
in the same vicinity.
6
21280
1200
bir ağbaş kərkəs də öldü.
00:35
And we know almost nothing
about how these animals met their deaths,
7
23280
4136
Biz bu heyvanların necə öldükləri barədə
demək olar ki, heç nə bilmirik,
00:39
but these different creatures
dispersed across both time and space
8
27440
4056
bu varlıqlar fərqli zaman və
yerlərdə yaşamış olsalar da
00:43
did share one remarkable fate.
9
31520
3176
eyni qəribə taleyi bölüşdülər.
00:46
After their deaths,
a bone from each of their skeletons
10
34720
3456
Ölümlərindən sonra hər
birinin skeletlərindən alınan
00:50
was crafted by human hands
11
38200
2696
sümüklər insan əlləri ilə
00:52
into a flute.
12
40920
1200
fleytaya çevrildi.
00:54
Think about that for a second.
13
42920
1456
Bu haqda bir saniyə düşünün.
00:56
Imagine you're a caveman,
40,000 years ago.
14
44400
2656
Təsəvvür edin mağara adamısız,
40 min il əvvəl.
00:59
You've mastered fire.
15
47080
1656
Alova hökmranlıq edirsiniz.
01:00
You've built simple tools for hunting.
16
48760
2056
Ovçuluq üçün sadə alətlər düzəltmisiniz.
01:02
You've learned how to craft
garments from animal skins
17
50840
2616
Qışda sizi isti saxlamaq üçün
heyvan dərisindən
01:05
to keep yourself warm in the winter.
18
53480
2056
necə paltar düzəltməyi öyrənmisiniz.
01:07
What would you choose to invent next?
19
55560
2736
Növbəti kəşfiniz nə olardı?
01:10
It seems preposterous
that you would invent the flute,
20
58320
3136
Hava molekulları içində lazımsız
dalğalar yaradan aləti
01:13
a tool that created
useless vibrations in air molecules.
21
61480
3816
fleytanı kəşf edəcəyiniz inandırıcı
görsənmir,
01:17
But that is exactly
what our ancestors did.
22
65319
3001
Amma əcdadlarımızın etdiyi elə eynilə bu
oldu.
01:21
Now this turns out
to be surprisingly common
23
69200
3416
Təəccüblü görünsə də məlum oldu ki,
bu ixtiralar tarixində
01:24
in the history of innovation.
24
72640
1616
rast gəlinən bir şeydir.
01:26
Sometimes people invent things
25
74280
1936
Bəzən insanlar sağ qalmaq ,
01:28
because they want to stay alive
or feed their children
26
76240
2936
uşaqlarını doyurmaq və ya yaxındakı
kəndi işğal etmək üçün
01:31
or conquer the village next door.
27
79200
2136
yeni bir şey kəşf edirdilər
01:33
But just as often,
28
81360
1416
Lakin adətən yeni fikirlər
01:34
new ideas come into the world
29
82800
1896
sadəcə əyləncəli olduqları üçün
01:36
simply because they're fun.
30
84720
2040
ortaya çıxırlar.
01:39
And here's the really strange thing:
31
87520
2416
Ən qəribəsi də odur ki:
01:41
many of those playful
but seemingly frivolous inventions
32
89960
3256
bu əyləncəli, qeyri-ciddi
görünən ixtiraların bir çoxu
01:45
ended up sparking
momentous transformations
33
93240
2616
elm, siyasət və cəmiyyətdə əlamətdar
01:47
in science, in politics and society.
34
95880
3096
dəyişikliklərə təkan verdi.
01:51
Take what may be the most
important invention of modern times:
35
99000
3936
Götürək elə müasir dünyanın bəlkə də
ən vacib ixtirası olan
01:54
programmable computers.
36
102960
1736
proqramlaşdırıla bilən kompyuterləri.
01:56
Now, the standard story is that computers
descend from military technology,
37
104720
4616
Əksər ilkin kompyuterlər xüsusi olaraq
müharibə zamanı şifrələri sındırmağa,
02:01
since many of the early computers
were designed specifically
38
109360
2856
ya raket trayektoriyalarını hesablamağa
uyğun qurulduğu üçün
02:04
to crack wartime codes
or calculate rocket trajectories.
39
112240
3456
kompyuterlərin hərbi texnologiyadan
gəldiyinə inanılır.
02:07
But in fact, the origins
of the modern computer
40
115720
3496
Amma əslində müasir kompyuterlərin
mənşəyi
02:11
are much more playful,
41
119240
1656
təsəvvür edə biləcəyinizdən
02:12
even musical,
42
120920
1296
çox daha əyləncəlidi,
02:14
than you might imagine.
43
122240
1256
hətta musiqili.
02:15
The idea behind the flute,
44
123520
1256
Fleytadakı
02:16
of just pushing air through tubes
to make a sound,
45
124800
3096
səs çıxarmaq üçün deşiyə hava üfürmək
fikri
02:19
was eventually modified
to create the first organ
46
127920
2896
zamanla dəyişdirilərək 2 min ilin
sonunda ilk
02:22
more than 2,000 years ago.
47
130840
1736
orqan musiqi alətini yaratdı.
02:24
Someone came up with the brilliant idea
of triggering sounds
48
132600
3296
Kimsə barmaqlarımızla balaca dillərə
basmaqla səs çıxarmaq və
02:27
by pressing small levers with our fingers,
49
135920
2896
ilk musiqi klaviaturası kimi
02:30
inventing the first musical keyboard.
50
138840
2376
dahiyanə bir fikir irəli sürdü.
02:33
Now, keyboards evolved
from organs to clavichords to harpsichords
51
141240
4136
Klaviaturalar 19-cu əsrin ortalarına
qədər orqanlardan klavikordlara,
02:37
to the piano,
52
145400
1336
klavesinlərə, pianoya doğru
02:38
until the middle of the 19th century,
53
146760
2656
təkamül etdilər,
02:41
when a bunch of inventors
finally hit on the idea
54
149440
2776
Daha sonra bir qrup ixtiraçı
klaviatura
02:44
of using a keyboard
to trigger not sounds but letters.
55
152240
3896
istifadə etməklə hərflər yazmaq
fikrini irəli sürdülər.
02:48
In fact, the very first typewriter
56
156160
2296
İlk yazı makinası da ilk vaxtlarda
02:50
was originally called
"the writing harpsichord."
57
158480
3160
"yazı klavesini" adlandırılmışdı.
02:55
Flutes and music led
to even more powerful breakthroughs.
58
163440
3816
Fleytalar və musiqi daha böyük
ixtiralara gətirib çıxartdı.
02:59
About a thousand years ago,
59
167280
1736
Təxminən min il əvvəl,
03:01
at the height of the Islamic Renaissance,
60
169040
2216
İslam İntibahı dövrünün zirvəsində
03:03
three brothers in Baghdad
designed a device
61
171280
2336
Bağdaddan olan 3 qardaş
avtomatlaşdırılmış orqan
03:05
that was an automated organ.
62
173640
2496
musiqi qurğusunu düzəltdilər.
03:08
They called it "the instrument
that plays itself."
63
176160
2880
Onlar buna "öz-özünə çalan
alət" adı verdilər.
03:11
Now, the instrument
was basically a giant music box.
64
179960
3136
Cihaz əslində nəhəng musiqi
qutusu idi.
03:15
The organ could be trained to play
various songs by using instructions
65
183120
4336
Fırlanan silindrin üzərinə iynələr
yerləşdirib şifrələnmiş göstərişləri
03:19
encoded by placing pins
on a rotating cylinder.
66
187480
3200
istifadə etməklə orqan müxtəlif musiqilər
ifa etməyə qurula bilirdi.
Əgər makinanın başqa bir musiqi
çalmasını istəsəydiniz,
03:23
And if you wanted the machine
to play a different song,
67
191440
2616
03:26
you just swapped a new cylinder in
with a different code on it.
68
194080
2960
üzərində başqa şifrə olan yeni silindri
içinə yerləşdirməyiniz bəs edirdi.
03:29
This instrument was the first of its kind.
69
197840
3376
Bu cihaz bu tip qurğuların ilki oldu.
03:33
It was programmable.
70
201240
1736
Proqramlaşdırılması mümkündü.
03:35
Now, conceptually,
this was a massive leap forward.
71
203000
3056
Bu çox böyük bir irəliləyiş idi.
03:38
The whole idea of hardware and software
72
206080
3416
Avadanlıq və proqram təminatı anlayışları
03:41
becomes thinkable for the first time
with this invention.
73
209520
3216
ilk dəfə bu ixtira ilə düşünüldü.
03:44
And that incredibly powerful concept
74
212760
2456
Bu inanılmaz güclü olan anlayış
bizə
03:47
didn't come to us as an instrument
of war or of conquest,
75
215240
3176
müharibə, istila etmə qurğusu kimi və ya
zərurətdən
03:50
or necessity at all.
76
218440
1696
gəlib çıxmadı.
03:52
It came from the strange delight
of watching a machine play music.
77
220160
5136
Mexanizmin öz-özünə musiqi çalmasını
izləməyin verdiyi qəribə həzzdən yarandı.
03:57
In fact, the idea of programmable machines
78
225320
3216
Hətta proqramlaşdırıla bilən
mexanizm fikri
04:00
was exclusively kept alive by music
for about 700 years.
79
228560
4656
700 il sadəcə musiqi sahəsində mövcudluğunu qorudu.
04:05
In the 1700s, music-making machines
80
233240
2496
1700-ci illərdə musiqi yaradan makinalar
04:07
became the playthings
of the Parisian elite.
81
235760
3576
Paris elitasının əyləncə üçün istifadə
etdiyi bir əşyaya çevrildi.
Əyləncə hazırlayan şəxslər eyni şifrəli
silindrlərdən istifadə etməklə
04:11
Showmen used the same coded cylinders
82
239360
3176
04:14
to control the physical movements
of what were called automata,
83
242560
3936
"Automata" adlandırılan ilk robot tipli
qurğuların hərəkətlərini
04:18
an early kind of robot.
84
246520
2016
idarə edirdilər.
04:20
One of the most famous of those robots
85
248560
1936
Bu robotların ən məşhurlarından biri də
04:22
was, you guessed it,
an automated flute player
86
250520
3376
dahi fransız ixtiraçısı Jacques de
Vaucanson'ın yaratdığı,
04:25
designed by a brilliant French inventor
87
253920
1896
bəli, ağlınıza gəldiyi kimi,
04:27
named Jacques de Vaucanson.
88
255840
1285
avtomatlaşdırılmış fleyta çalıcısı idi.
04:30
And as de Vaucanson
was designing his robot musician,
89
258279
3497
De Vaucanson robot musiqiçisini
yaradarkən
04:33
he had another idea.
90
261800
1936
ağlında başqa bir fikir də var idi.
04:35
If you could program a machine
to make pleasing sounds,
91
263760
3976
Əgər mexanizmi xoşagələn səslər
yaratmağa proqramlaşdırmaq mümkündürsə,
04:39
why not program it to weave
delightful patterns of color out of cloth?
92
267760
4640
niyə bunu parçada füsunkar rəng çalarları
toxusun deyə proqramlaşdırmayasan?
04:44
Instead of using the pins of the cylinder
to represent musical notes,
93
272920
4256
Silindrdəki musiqi notlarını
yaratan iynələri
bu dəfə rəngli sapları ifadə
etsin deyə quraşdırmaq olardı.
04:49
they would represent
threads with different colors.
94
277200
3096
04:52
If you wanted a new pattern
for your fabric,
95
280320
2496
Parçan üçün yeni naxış istədikdə
sadəcə
04:54
you just programmed a new cylinder.
96
282840
1680
yeni silindr proqramlaşdırırsan.
04:57
This was the first programmable loom.
97
285200
2640
Beləliklə ilk proqramlaşdırılan toxucu
dəzgahı ixtira edildi.
05:00
Now, the cylinders were too expensive
and time-consuming to make,
98
288560
4176
Silindrləri hazırlamaq isə çox bahalı
və vaxt aparan bir iş idi,
05:04
but a half century later,
99
292760
1536
amma yarım əsr sonra
05:06
another French inventor named Jacquard
100
294320
2616
başqa bir fransız ixtiraçısı Jacquard
05:08
hit upon the brilliant idea
of using paper-punched cards
101
296960
4696
metal silindrlər əvəzinə deşilmiş
kağız kartlardan istifadə etmək
05:13
instead of metal cylinders.
102
301680
1776
fikrini irəli sürdü.
05:15
Paper turned out to be
much cheaper and more flexible
103
303480
3056
Cihazı proqramlaşdırmaq üçün
kağız daha ucuz
05:18
as a way of programming the device.
104
306560
2136
və daha əyilgən (elastik) idi.
05:20
That punch card system inspired
Victorian inventor Charles Babbage
105
308720
4456
Həmin deşilmiş kart sistemi Viktoriya
dövrü ixtiraçısı Charles Babbage'in
05:25
to create his analytical engine,
106
313200
2496
ilk həqiqi proqramlaşdırıla bilən
kompyuter olan
05:27
the first true programmable computer
107
315720
2616
hesablama aləti yaratmasına
05:30
ever designed.
108
318360
1336
ilham verdi.
05:31
And punch cards were used
by computer programmers
109
319720
2696
Dəlikli kartlar 1970-ci illərdə beləin sonuna qədər
05:34
as late as the 1970s.
110
322440
2080
kompyuter proqramçıları tərəfindən
istifadə olunurdu.
05:37
So ask yourself this question:
111
325160
2616
Özünüzə belə bir sual verin:
05:39
what really made
the modern computer possible?
112
327800
3496
müasir kompyuteri əlçatan edən
əslində nə idi?
05:43
Yes, the military involvement
is an important part of the story,
113
331320
4016
Düzdür, hərbi inkişafın burda mühüm
rolu olub,
05:47
but inventing a computer
also required other building blocks:
114
335360
3736
amma kompyuteri kəşf edilməsini mümkün edən
"təməl daşları" :
05:51
music boxes,
115
339120
1216
musiqi qutuları,
05:52
toy robot flute players,
116
340360
2016
oyuncaq robot fleyta çalıcılar,
05:54
harpsichord keyboards,
117
342400
1496
klavesin klavyaturaları,
05:55
colorful patterns woven into fabric,
118
343920
2576
parçaya toxunmuş rəngarəng naxışlar idi
05:58
and that's just a small part of the story.
119
346520
2816
və bunlar bütün əhvalatın sadəcə kiçik bir
hissəsidir.
06:01
There's a long list of world-changing
ideas and technologies
120
349360
2976
Dünyanı dəyişən əksər ideyalar
və texnologiyalar
06:04
that came out of play:
121
352360
1696
Oyunlardan yaranmışdır:
06:06
public museums, rubber,
122
354080
1976
dövlət muzeyləri, rezin,
06:08
probability theory, the insurance business
123
356080
2336
ehtimal nəzəriyyəsi, sığorta biznesi
06:10
and many more.
124
358440
1216
və daha bir çoxu.
06:11
Necessity isn't always
the mother of invention.
125
359680
2720
Zərurət həmişə ixtiranın əsas səbəbi
olmayıb.
06:15
The playful state of mind
is fundamentally exploratory,
126
363080
4176
Əyləncəylə dolu ağıl
daim araşdırmağa can atır və
06:19
seeking out new possibilities
in the world around us.
127
367280
2960
dünya üzərində yeni imkanlar
axtarışındadır.
06:22
And that seeking
is why so many experiences
128
370920
3496
Bu axtarışlar - sevinc və
əyləncəylə başlamış
06:26
that started with simple
delight and amusement
129
374440
3016
bir çox təcrübəninin əhəmiyyətli ixtiralara
06:29
eventually led us
to profound breakthroughs.
130
377480
2760
çevrilməsinə səbəb olmuşlar.
06:33
Now, I think this has implications
for how we teach kids in school
131
381040
4216
Məncə, bu, uşaqlarımızı məktəbdə necə
öyrətməyimiz və iş yerində yeniliyi
06:37
and how we encourage innovation
in our workspaces,
132
385280
2360
necə dəstəkləməyimizin nəticəsi ilə
bağlıdır
06:40
but thinking about play
and delight this way
133
388520
3056
amma əyləncə və oyunlara
bu cür baxmağımız
06:43
also helps us detect what's coming next.
134
391600
3536
növbəti yeniliyin nə olacağını tapmağa
kömək edər.
Təsəvvür edin: 1750-ci ildə oturub
19-cu, 20-ci əsrlərdə
06:47
Think about it: if you were
sitting there in 1750
135
395160
2376
06:49
trying to figure out
the big changes coming to society
136
397560
3536
cəmiyyətdə baş verəcək böyük
dəyişiklikləri müəyyən etməyə
06:53
in the 19th, the 20th centuries,
137
401120
1896
çalışsaydınız,
06:55
automated machines, computers,
138
403040
2056
avtomatlaşdırılmış mexanizmlər,
kompyuterlər
06:57
artificial intelligence,
139
405120
1936
süni intellekt ,
06:59
a programmable flute
140
407080
1816
Paris elitasını əyləndirən
07:00
entertaining the Parisian elite
141
408920
2176
proqramlaşdırılmış fleyta
07:03
would have been as powerful a clue
as anything else at the time.
142
411120
3800
o dövrdəki bir çox başqa şey kimi çox
güclü işarətlər vermiş ola bilərdi.
07:07
It seemed like an amusement at best,
143
415840
2536
Əvvəllər əyləncə məqsədli və
07:10
not useful in any serious way,
144
418400
2736
ciddi bir şey üçün yararsız görünsədə
07:13
but it turned out to be
the beginning of a tech revolution
145
421160
3856
müəyyən zaman sonra dünyanı dəyişəcək
07:17
that would change the world.
146
425040
1856
texnologiya inqilabının başlanğıcı
oldu.
07:18
You'll find the future
147
426920
1856
Gələcək insanların ən çox
07:20
wherever people are having the most fun.
148
428800
2000
əyləndiyi yerlərdə olacaq.
Translated by Jeyhun Babashov
Reviewed by Gülnar Khalilova Akdish

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Steven Johnson - Writer
Steven Berlin Johnson examines the intersection of science, technology and personal experience.

Why you should listen

Steven Johnson is a leading light of today's interdisciplinary and collaborative approach to innovation. His writings have influenced everything from cutting-edge ideas in urban planning to the battle against 21st-century terrorism. Johnson was chosen by Prospect magazine as one of the top ten brains of the digital future, and The Wall Street Journal calls him "one of the most persuasive advocates for the role of collaboration in innovation."

Johnson's work on the history of innovation inspired the Emmy-nominated six-part series on PBS, "How We Got To Now with Steven Johnson," which aired in the fall of 2014. The book version of How We Got To Now was a finalist for the PEN/E.O. Wilson Literary Science Writing Award. His new book, Wonderland: How Play Made the Modern World, revolves around the creative power of play and delight: ideas and innovations that set into motion many momentous changes in science, technology, politics and society. 

Johnson is also the author of the bestselling Where Good Ideas Come From: The Natural History of Innovation, one of his many books celebrating progress and innovation. Others include The Invention of Air and The Ghost Map. Everything Bad Is Good For You, one of the most discussed books of 2005, argued that the increasing complexity of modern media is training us to think in more complex ways. Emergence and Future Perfect explore the power of bottom-up intelligence in both nature and contemporary society.

An innovator himself, Johnson has co-created three influential sites: the pioneering online magazine FEED, the Webby-Award-winning community site, Plastic.com, and the hyperlocal media site outside.in, which was acquired by AOL in 2011.

Johnson is a regular contributor to WIRED magazine, as well as the New York Times, The Wall Street Journal and many other periodicals. He has appeared on many high-profile television programs, including "The Charlie Rose Show," "The Daily Show with Jon Stewart" and "The NewsHour with Jim Lehrer."


More profile about the speaker
Steven Johnson | Speaker | TED.com