English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED Studio

Steven Johnson: The playful wonderland behind great inventions

Steven Johnson: Det lekne eventyrlandet bak store oppfinnelser

Filmed:
1,279,990 views

Nødvendighet er oppfinnelsens mor, ikke sant? Vel, ikke alltid. Steven Johnson viser oss at noen av de mest transformative ideene og teknologiene, som datamaskinen, ikke kom av nødvendighet i det hele tatt men i stedet fra den rare gleden av lek. Del denne fengslende, illustrerte utforskningen av oppfinnelsens historie. Det viser seg at du finner fremtiden der folk har det mest moro.

- Writer
Steven Berlin Johnson examines the intersection of science, technology and personal experience. Full bio

(MusicMusikk)
(Musikk)
00:12
RoughlyOmtrent 43,000 yearsår agosiden,
For omtrent 43 000 år siden
00:16
a youngung cavehulen bearBjørn
dieddøde in the rollingrullende hillsbakker
døde en ung hulebjørn i de bølgende åsene
00:19
on the northwestnordvest bordergrense
of modernmoderne day SloveniaSlovenia.
på den nordvestlige grensen
av dagens Slovenia.
00:22
A thousandtusen yearsår laterseinere,
a mammothMammoth dieddøde in southernsør- GermanyTyskland.
Tusen år senere dør
en mammut i Sør-Tyskland.
00:25
A few centuriesårhundrer after that,
a griffonGriffon vulturegribb alsoogså dieddøde
Noen få århundrer senere
dør en gåsegribb også
00:29
in the samesamme vicinitynærhet.
i det samme området.
00:33
And we know almostnesten nothing
about how these animalsdyr metmøtte theirderes deathsdødsfall,
Og vi vet nesten ingenting
om hvordan disse dyrene møtte sin død,
00:35
but these differentannerledes creaturesskapninger
dispersedspredt acrosspå tvers bothbåde time and spacerom
men disse forskjellige skapningene
spredd over både tid og sted
00:39
did sharedele one remarkablebemerkelsesverdig fateskjebne.
delte en bemerkelsesverdig skjebne.
00:43
After theirderes deathsdødsfall,
a bonebein from eachHver of theirderes skeletonsskjeletter
Etter at de døde ble en knokel
fra hver av deres skjelett
00:46
was craftedlaget by humanmenneskelig handshender
utformet av menneskehender
00:50
into a flutefløyte.
til en fløyte.
00:52
Think about that for a secondsekund.
Tenk på det et øyeblikk.
00:54
ImagineTenk you're a cavemanCaveman,
40,000 yearsår agosiden.
Tenk at du er en huleboer
for 40 000 år siden.
00:56
You've masteredmastret fireBrann.
Du har mestret ild.
00:59
You've builtbygget simpleenkel toolsverktøy for huntingjakt.
Du har bygget enkle jaktverktøy.
01:00
You've learnedlært how to crafthåndverket
garmentsklær from animaldyr skinsskinn
Du har lært å lage
klær av dyreskinn
01:02
to keep yourselfdeg selv warmvarm in the wintervinter.
for å holde deg varm om vinteren.
01:05
What would you choosevelge to inventfinne opp nextneste?
Hva ville du valgt å finne opp nå?
01:07
It seemsvirker preposterousabsurd
that you would inventfinne opp the flutefløyte,
Det virker absurd at du
ville finne opp fløyten,
01:10
a toolverktøy that createdopprettet
uselessubrukelig vibrationsvibrasjoner in airluft moleculesmolekyler.
et redskap som lagde
ubrukelige vibrasjoner i luftmolekyler.
01:13
But that is exactlynøyaktig
what our ancestorsforfedre did.
Men det er akkurat det
våre forfedre gjorde.
01:17
Now this turnssvinger out
to be surprisinglyoverraskende commonfelles
Dette viser seg å være
overraskende vanlig
01:21
in the historyhistorie of innovationinnovasjon.
gjennom innovasjonens historie.
01:24
SometimesNoen ganger people inventfinne opp things
Noen ganger blir ting oppfunnet
01:26
because they want to stayoppholde seg alivei live
or feedmate theirderes childrenbarn
fordi de vil holde seg i live
eller mate barna
01:28
or conquererobre the villagelandsby nextneste doordør.
eller erobre landsbyen ved siden av.
01:31
But just as oftenofte,
Men like ofte
01:33
newny ideasideer come into the worldverden
kommer nye ideer frem
01:34
simplyganske enkelt because they're funmoro.
simpelthen fordi de er moro.
01:36
And here'sher er the really strangerar thing:
Og her er det virkelig rare:
01:39
manymange of those playfullek
but seeminglytilsynelatende frivolouslettsindig inventionsoppfinnelser
mange av de lekne men tilsynelatende
betydningsløse oppfinnelsene
01:41
endedendte up sparkingsparking
momentousbetydningsfulle transformationstransformasjoner
endte opp med å starte
betydningsfulle forvandlinger
01:45
in sciencevitenskap, in politicspolitikk and societysamfunn.
i vitenskap, i politikk og samfunn.
01:47
Take what maykan be the mostmest
importantviktig inventionoppfinnelse of modernmoderne timesganger:
Ta det som kan være den
viktigste oppfinnelsen i moderne tider:
01:51
programmableprogrammerbar computersdatamaskiner.
programmerbare datamaskiner.
01:54
Now, the standardstandard storyhistorie is that computersdatamaskiner
descendstige from militarymilitær technologyteknologi,
Den vanlige historien er at datamaskiner
stammer fra militær teknologi,
01:56
sincesiden manymange of the earlytidlig computersdatamaskiner
were designedutformet specificallynærmere bestemt
siden mange av de tidlige datamaskinene
var utformet spesielt
02:01
to cracksprekk wartimekrigstid codeskoder
or calculateregne ut rocketrakett trajectoriesbaner.
for å knekke krigskoder
eller beregne rakettbaner.
02:04
But in factfaktum, the originsopprinnelse
of the modernmoderne computerdatamaskin
Men faktisk er opprinnelsen
av den moderne datamaskinen
02:07
are much more playfullek,
mye mer leken,
02:11
even musicalmusikalsk,
til og med musikalsk,
02:12
than you mightkanskje imagineForestill deg.
enn du kanskje tenker.
02:14
The ideaidé behindbak the flutefløyte,
Ideen bak fløyten
02:15
of just pushingskyve airluft throughgjennom tubesrørene
to make a soundlyd,
om å presse luft gjennom tuber
for å lage lyd,
02:16
was eventuallyetter hvert modifiedendret
to createskape the first organorgan
ble etter hvert modifisert
til å lage det første orgelet
02:19
more than 2,000 yearsår agosiden.
for mer enn 2000 år siden.
02:22
SomeoneNoen camekom up with the brilliantstrålende ideaidé
of triggeringutløser soundslyder
Noen fikk den strålende ideen
om å utløse lyder
02:24
by pressingpressing smallliten leversspaker with our fingersfingre,
ved å trykke på små spaker med fingrene,
02:27
inventingoppfinne the first musicalmusikalsk keyboardtastatur.
og fant dermed opp det første
musikalske tastaturet.
02:30
Now, keyboardstastaturer evolvedutviklet seg
from organsorganer to clavichordsclavichords to harpsichordsharpsichords
Keyboard har utviklet seg
fra orgel til klavikord til cembalo
02:33
to the pianopiano,
til pianoet,
02:37
untilfør the middlemidten of the 19thth centuryårhundre,
frem til midten av det 19. århundret
02:38
when a bunchgjeng of inventorsoppfinnere
finallyendelig hittruffet on the ideaidé
da en gruppe oppfinnere
endelig kom på ideen
02:41
of usingved hjelp av a keyboardtastatur
to triggeravtrekker not soundslyder but lettersbokstaver.
om å bruke tastaturet for å utløse
bokstaver i stedet for lyd.
02:44
In factfaktum, the very first typewriterskrivemaskin
Den aller første skrivemaskinen
02:48
was originallyopprinnelig calledkalt
"the writingskriving harpsichordcembalo."
var faktisk opprinnelig kalt
"den skrivende cembalo."
02:50
FlutesFløyter and musicmusikk led
to even more powerfulkraftig breakthroughsgjennombrudd.
Fløyter og musikk ledet
til enda kraftigere gjennombrudd.
02:55
About a thousandtusen yearsår agosiden,
For omtrent tusen år siden,
02:59
at the heighthøyde of the IslamicIslamske RenaissanceRenessansen,
på høyden av den islamske renessansen,
03:01
threetre brothersbrødrene in BaghdadBagdad
designedutformet a deviceenhet
utformet tre brødre i Baghdad
en innretning
03:03
that was an automatedautomatisert organorgan.
som var et automatisk orgel.
03:05
They calledkalt it "the instrumentinstrument
that playsspiller itselfseg selv."
De kalte det "instrumentet
som spiller seg selv."
03:08
Now, the instrumentinstrument
was basicallyi utgangspunktet a giantkjempe musicmusikk boxeske.
Instrumentet var i grunnen
en gigangtisk musikkboks.
03:11
The organorgan could be trainedtrent to playspille
variousdiverse songssanger by usingved hjelp av instructionsbruksanvisning
Orgelet kunne læres å spille
diverse sanger gjennom instruksjoner
03:15
encodedkodet by placingplassering pinspins
on a rotatingroterende cylindersylinder.
kodet ved å plassere pinner
på en roterende sylinder.
03:19
And if you wanted the machinemaskin
to playspille a differentannerledes songsang,
Og hvis du ville at maskinen
spilte en annen sang,
03:23
you just swappedbyttet a newny cylindersylinder in
with a differentannerledes codekode on it.
byttet du til en ny sylinder
med en annen kode.
03:26
This instrumentinstrument was the first of its kindsnill.
Dette instrumentet var
det første av sitt slag.
03:29
It was programmableprogrammerbar.
Det var programmerbart.
03:33
Now, conceptuallykonseptuelt,
this was a massivemassiv leaphoppe forwardframover.
Konseptuelt var dette
et massivt steg fremover.
03:35
The wholehel ideaidé of hardwaremaskinvare and softwareprogramvare
Hele ideen om maskinvare og programvare
03:38
becomesblir thinkabletenkelige for the first time
with this inventionoppfinnelse.
blir tenkelig for første gang
med denne oppfinnelsen.
03:41
And that incrediblyutrolig powerfulkraftig conceptkonsept
Og det utrolig sterke konseptet
03:44
didn't come to us as an instrumentinstrument
of warkrig or of conquesterobring,
kom ikke som et instrument
av krig eller erobring,
03:47
or necessitynødvendighet at all.
eller nødvendighet i det hele tatt.
03:50
It camekom from the strangerar delightglede
of watchingse a machinemaskin playspille musicmusikk.
Det kom fra den rare gleden
av å se en maskin spille musikk.
03:52
In factfaktum, the ideaidé of programmableprogrammerbar machinesmaskiner
Ideen om programmerbare
maskiner ble faktisk
03:57
was exclusivelyutelukkende keptholdt alivei live by musicmusikk
for about 700 yearsår.
holdt i live utelukkende
av musikk i omtrent 700 år.
04:00
In the 1700s, music-makingmusisering machinesmaskiner
På 1700-tallet ble maskiner
som laget musikm
04:05
becameble til the playthingsplaythings
of the ParisianParisiske eliteelite.
til leketøy for eliten i Paris.
04:07
ShowmenShowmen used the samesamme codedkodet cylinderssylindere
Underholdere brukte
de samme kodede syliderne
04:11
to controlkontroll the physicalfysisk movementsbevegelser
of what were calledkalt automataautomata,
for å kontrollere de fysiske bevegelsene
på hva de kalte automata,
04:14
an earlytidlig kindsnill of robotrobot.
en tidlig type robot.
04:18
One of the mostmest famousberømt of those robotsroboter
En av de mest kjente av disse robotene
04:20
was, you guessedgjettet it,
an automatedautomatisert flutefløyte playerspiller
var, du gjettet det,
en automatisk fløytespiller
04:22
designedutformet by a brilliantstrålende FrenchFransk inventoroppfinner
designet av en
briljant fransk oppfinner
04:25
namedoppkalt JacquesJacques dede VaucansonVaucanson.
kalt Jacques de Vaucanson.
04:27
And as dede VaucansonVaucanson
was designingutforme his robotrobot musicianmusiker,
Og mens de Vaucanson
designet robot-musikeren sin,
04:30
he had anotheren annen ideaidé.
fikk han en annen idé.
04:33
If you could programprogram a machinemaskin
to make pleasinghyggelig soundslyder,
Hvis du kunne programmere en maskin
til å lage behagelige lyder,
04:35
why not programprogram it to weaveveve
delightfulherlig patternsmønstre of colorfarge out of clothklut?
hvorfor ikke programmere den til å veve
vakre fargemønstre av stoff?
04:39
InsteadI stedet of usingved hjelp av the pinspins of the cylindersylinder
to representrepresentere musicalmusikalsk notesnotater,
I stedet for å bruke pinnene på sylinderen
til å representere musikknoter,
04:44
they would representrepresentere
threadstråder with differentannerledes colorsfarger.
representerte de tråder
i forskjellige farger.
04:49
If you wanted a newny patternmønster
for your fabricstoff,
Hvis du ønsket et nytt mønster
på stoffet ditt,
04:52
you just programmedprogrammert a newny cylindersylinder.
programmerte du bare
en ny sylinder.
04:54
This was the first programmableprogrammerbar loomvevstol.
Dette var den første programmerbare veven.
04:57
Now, the cylinderssylindere were too expensivedyrt
and time-consumingtidkrevende to make,
Sylindrene var for kostbare
og tidkrevende å lage,
05:00
but a halfhalv centuryårhundre laterseinere,
men et halvt århundre senere
05:04
anotheren annen FrenchFransk inventoroppfinner namedoppkalt JacquardJacquard
fikk en annen fransk oppfinner kalt Jacquard
05:06
hittruffet upon the brilliantstrålende ideaidé
of usingved hjelp av paper-punchedpapir slo cardskort
den strålende ideen om
å bruke stemplingskort av papir
05:08
insteadi stedet of metalmetall cylinderssylindere.
i stedet for metall-sylindre.
05:13
PaperPapir turnedslått out to be
much cheaperbilligere and more flexiblefleksibel
Papir viste seg å være
mye billigere og mer fleksibelt
05:15
as a way of programmingprogrammering the deviceenhet.
for å programmere innretningen.
05:18
That punchpunch cardkort systemsystem inspiredinspirert
VictorianViktoriansk inventoroppfinner CharlesCharles BabbageBabbage
Dette stemplingkortsystemet inspirerte den
viktorianske oppfinneren Charles Babbage
05:20
to createskape his analyticalanalytisk enginemotor,
til å lage sin analytiske motor,
05:25
the first trueekte programmableprogrammerbar computerdatamaskin
den første ekte
programmerbare datamaskinen
05:27
ever designedutformet.
noensinne laget.
05:30
And punchpunch cardskort were used
by computerdatamaskin programmersprogrammerere
Og stemplingskort ble brukt
av programmerere
05:31
as latesent as the 1970s.
så sent som på 1970-tallet.
05:34
So askspørre yourselfdeg selv this questionspørsmål:
Så still deg selv dette spørsmålet:
05:37
what really madelaget
the modernmoderne computerdatamaskin possiblemulig?
Hva var det som virkelig muliggjorde
den moderne datamaskinen?
05:39
Yes, the militarymilitær involvementinvolvering
is an importantviktig partdel of the storyhistorie,
Ja, militært engasjement
er en viktig del av historien,
05:43
but inventingoppfinne a computerdatamaskin
alsoogså requirednødvendig other buildingbygning blocksblokker:
men oppfinnelsen av datamaskinen
trengte også andre byggesteiner:
05:47
musicmusikk boxesesker,
musikkbokser,
05:51
toyleketøy robotrobot flutefløyte playersspillere,
leke-robotfløytespillere,
05:52
harpsichordcembalo keyboardstastaturer,
cembalo-tastaturer,
05:54
colorfulfargerik patternsmønstre wovenwoven into fabricstoff,
fargerike mønstre vevd inn i stoff,
05:55
and that's just a smallliten partdel of the storyhistorie.
og det er bare en liten del av historien.
05:58
There's a long listliste of world-changingverden i endring
ideasideer and technologiesteknologier
Det fins en lang liste med
verdensomveltende ideer og teknologier
06:01
that camekom out of playspille:
som fant sitt opphav i leken:
06:04
publicoffentlig museumsmuseer, rubbergummi,
offentlige museer, gummi,
06:06
probabilitysannsynlighet theoryteori, the insuranceforsikring businessvirksomhet
sannsynlighetsteorien,
forsikringsvirksomheten
06:08
and manymange more.
og mange fler.
06:10
NecessityNødvendighet isn't always
the mothermor of inventionoppfinnelse.
Nødvendighet er ikke alltid
oppfinnelsens mor.
06:11
The playfullek statestat of mindsinn
is fundamentallyfundamentalt exploratoryutforskende,
Den lekne sinnstilstanden
er fundamentalt utforskende,
06:15
seekingsøker out newny possibilitiesmuligheter
in the worldverden around us.
på søken etter nye muligheter
i verden rundt oss.
06:19
And that seekingsøker
is why so manymange experienceserfaringer
Og den søken er grunnen
til at så mange opplevelser
06:22
that startedstartet with simpleenkel
delightglede and amusementfornøyelsespark
som begynte med enkel
hygge og fornøyelse
06:26
eventuallyetter hvert led us
to profounddyp breakthroughsgjennombrudd.
etter hvert ledet oss
til store gjennombrudd.
06:29
Now, I think this has implicationsimplikasjoner
for how we teachlære bort kidsbarn in schoolskole
Jeg tror dette påvirker
hvordan vi underviser skolebarn
06:33
and how we encourageoppmuntre innovationinnovasjon
in our workspacesarbeidsområder,
og hvordan vi oppmuntrer
innovasjon på jobb.
06:37
but thinkingtenker about playspille
and delightglede this way
Men å tenke på lek
og hygge på denne måten
06:40
alsoogså helpshjelper us detectoppdage what's comingkommer nextneste.
hjelper oss også med å oppdage
hva som blir neste.
06:43
Think about it: if you were
sittingsitter there in 1750
Tenk på det: Hvis du
satt der i 1750
06:47
tryingprøver to figurefigur out
the bigstor changesEndringer comingkommer to societysamfunn
og prøvde å finne ut
de store forandringene i samfunnet
06:49
in the 19thth, the 20thth centuriesårhundrer,
i det 19. og 20. århundre,
06:53
automatedautomatisert machinesmaskiner, computersdatamaskiner,
automatiske maskiner, datamaskiner,
06:55
artificialkunstig intelligenceintelligens,
kunstig intelligens,
06:57
a programmableprogrammerbar flutefløyte
en programmerbar fløyte
06:59
entertainingunderhold the ParisianParisiske eliteelite
som underholdte eliten i Paris
07:00
would have been as powerfulkraftig a clueanelse
as anything elseellers at the time.
ville vært et like sterkt hint
som noe annet på den tiden.
07:03
It seemedsyntes like an amusementfornøyelsespark at bestbeste,
Det virket som fornøyelse i beste fall,
07:07
not usefulnyttig in any seriousseriøs way,
ikke nyttig på noen seriøs måte,
07:10
but it turnedslått out to be
the beginningbegynnelse of a techtech revolutionrevolusjon
men det viste seg å være
begynnelsen på en teknisk revolusjon
07:13
that would changeendring the worldverden.
som ville endre verden.
07:17
You'llDu vil find the futureframtid
Du vil finne fremtiden
07:18
whereverhvor enn people are havingha the mostmest funmoro.
der folk har det mest moro.
07:20
Translated by Ronja Dahl
Reviewed by Marleen Laschet

▲Back to top

About the speaker:

Steven Johnson - Writer
Steven Berlin Johnson examines the intersection of science, technology and personal experience.

Why you should listen

Steven Johnson is a leading light of today's interdisciplinary and collaborative approach to innovation. His writings have influenced everything from cutting-edge ideas in urban planning to the battle against 21st-century terrorism. Johnson was chosen by Prospect magazine as one of the top ten brains of the digital future, and The Wall Street Journal calls him "one of the most persuasive advocates for the role of collaboration in innovation."

Johnson's work on the history of innovation inspired the Emmy-nominated six-part series on PBS, "How We Got To Now with Steven Johnson," which aired in the fall of 2014. The book version of How We Got To Now was a finalist for the PEN/E.O. Wilson Literary Science Writing Award. His new book, Wonderland: How Play Made the Modern World, revolves around the creative power of play and delight: ideas and innovations that set into motion many momentous changes in science, technology, politics and society. 

Johnson is also the author of the bestselling Where Good Ideas Come From: The Natural History of Innovation, one of his many books celebrating progress and innovation. Others include The Invention of Air and The Ghost Map. Everything Bad Is Good For You, one of the most discussed books of 2005, argued that the increasing complexity of modern media is training us to think in more complex ways. Emergence and Future Perfect explore the power of bottom-up intelligence in both nature and contemporary society.

An innovator himself, Johnson has co-created three influential sites: the pioneering online magazine FEED, the Webby-Award-winning community site, Plastic.com, and the hyperlocal media site outside.in, which was acquired by AOL in 2011.

Johnson is a regular contributor to WIRED magazine, as well as the New York Times, The Wall Street Journal and many other periodicals. He has appeared on many high-profile television programs, including "The Charlie Rose Show," "The Daily Show with Jon Stewart" and "The NewsHour with Jim Lehrer."


More profile about the speaker
Steven Johnson | Speaker | TED.com