ABOUT THE SPEAKER
Steven Johnson - Writer
Steven Berlin Johnson examines the intersection of science, technology and personal experience.

Why you should listen

Steven Johnson is a leading light of today's interdisciplinary and collaborative approach to innovation. His writings have influenced everything from cutting-edge ideas in urban planning to the battle against 21st-century terrorism. Johnson was chosen by Prospect magazine as one of the top ten brains of the digital future, and The Wall Street Journal calls him "one of the most persuasive advocates for the role of collaboration in innovation."

Johnson's work on the history of innovation inspired the Emmy-nominated six-part series on PBS, "How We Got To Now with Steven Johnson," which aired in the fall of 2014. The book version of How We Got To Now was a finalist for the PEN/E.O. Wilson Literary Science Writing Award. His new book, Wonderland: How Play Made the Modern World, revolves around the creative power of play and delight: ideas and innovations that set into motion many momentous changes in science, technology, politics and society. 

Johnson is also the author of the bestselling Where Good Ideas Come From: The Natural History of Innovation, one of his many books celebrating progress and innovation. Others include The Invention of Air and The Ghost Map. Everything Bad Is Good For You, one of the most discussed books of 2005, argued that the increasing complexity of modern media is training us to think in more complex ways. Emergence and Future Perfect explore the power of bottom-up intelligence in both nature and contemporary society.

An innovator himself, Johnson has co-created three influential sites: the pioneering online magazine FEED, the Webby-Award-winning community site, Plastic.com, and the hyperlocal media site outside.in, which was acquired by AOL in 2011.

Johnson is a regular contributor to WIRED magazine, as well as the New York Times, The Wall Street Journal and many other periodicals. He has appeared on many high-profile television programs, including "The Charlie Rose Show," "The Daily Show with Jon Stewart" and "The NewsHour with Jim Lehrer."


More profile about the speaker
Steven Johnson | Speaker | TED.com
TED Studio

Steven Johnson: The playful wonderland behind great inventions

Steven Johnson: El país de les meravelles darrere dels grans invents

Filmed:
1,351,401 views

La necessitat és la mare de la invenció, oi? Bé, no sempre. Steven Johnson ens mostra com algunes de les idees i tecnologies més transformadores, com l'ordinador, no va sorgir per necessitat en absolut, sinó més aviat de l'estranya delícia de joc. Comparteix aquest fascinant exploració, il·lustrada de la història de la invenció. Resulta que, trobarà un futur on la majoria de la gent es diverteix.
- Writer
Steven Berlin Johnson examines the intersection of science, technology and personal experience. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
(MusicMúsica)
0
801
3895
(Música)
00:16
RoughlyAproximadament 43,000 yearsanys agofa,
1
4720
2696
Fa aproximadament 43.000 anys,
00:19
a youngjove cavecova bearsuportar
diedva morir in the rollingrodant hillsturons
2
7440
2976
un ós de les cavernes jove va morir en als turons
00:22
on the northwestnord-oest borderfrontera
of modernmodern day SloveniaEslovènia.
3
10440
3376
a la frontera nord-oest de l'actual Eslovènia.
00:25
A thousandmilers yearsanys latermés tard,
a mammothMamut diedva morir in southernmeridional GermanyAlemanya.
4
13840
4096
Mil anys més tard, un mamut va morir
en el sud d'Alemanya.
00:29
A fewpocs centuriessegles after that,
a griffonVoltor vultureVoltor alsotambé diedva morir
5
17960
3296
Uns segles després, un voltor comú també va morir
00:33
in the samemateix vicinityVeïnatge.
6
21280
1200
en el mateix veïnatge.
00:35
And we know almostgairebé nothing
about how these animalsanimals metes va reunir theirels seus deathsmorts,
7
23280
4136
I no sabem gairebé gens
sobre com aquests animals
van trobar la mort,
00:39
but these differentdiferent creaturescriatures
disperseddispersos acrossa través de bothtots dos time and spaceespai
8
27440
4056
però aquestes diferents criatures
dispersos per tot el temps i l'espai
00:43
did shareCompartir one remarkablenotable fatedestí.
9
31520
3176
compartien una mateixa sort notable.
00:46
After theirels seus deathsmorts,
a boneos from eachcadascun of theirels seus skeletonsesquelets
10
34720
3456
Després de la seva mort, un os de cadascun
dels seus esquelets
00:50
was craftedfets a mà by humanhumà handsmans
11
38200
2696
va ser construït per la mà de l'home
00:52
into a fluteflauta.
12
40920
1200
en una flauta.
00:54
Think about that for a secondsegon.
13
42920
1456
Penseu en això per un segon.
00:56
ImagineImaginar you're a cavemanhome de les cavernes,
40,000 yearsanys agofa.
14
44400
2656
Imagini's que vostè és un home
de les cavernes, fa 40.000 anys.
00:59
You've mastereddominat firefoc.
15
47080
1656
Vostè ha dominat el foc.
01:00
You've builtconstruït simplesenzill toolseines for huntingcacera.
16
48760
2056
Que s'ha construït eines simples
per a la caça.
01:02
You've learnedaprès how to craftartesania
garmentspeces from animalanimal skinspells
17
50840
2616
Vostè ha après com elaborar peces
de pells d'animals
01:05
to keep yourselftu mateix warmcàlid in the winterhivern.
18
53480
2056
per mantenir-se calent a l'hivern.
01:07
What would you choosetriar to inventinventar nextPròxim?
19
55560
2736
Què seria el proper que triaria
per inventar?
01:10
It seemssembla preposterousabsurd
that you would inventinventar the fluteflauta,
20
58320
3136
Sembla absurd que inventés la flauta,
01:13
a tooleina that createdcreat
uselessinútil vibrationsvibracions in airaire moleculesmolècules.
21
61480
3816
una eina que crea vibracions inútils
en molècules d'aire.
01:17
But that is exactlyexactament
what our ancestorsavantpassats did.
22
65319
3001
Però això és exactament el que van fer
els nostres avantpassats.
01:21
Now this turnsgirs out
to be surprisinglysorprenentment commoncomú
23
69200
3416
Ara bé, això resulta ser
sorprenentment comú
01:24
in the historyhistòria of innovationinnovació.
24
72640
1616
en la història de la innovació.
01:26
SometimesVegades people inventinventar things
25
74280
1936
De vegades la gent inventa coses
01:28
because they want to stayquedar-se aliveviu
or feedalimentar theirels seus childrennens
26
76240
2936
perquè volen seguir amb vida
o alimentar als seus fills
01:31
or conquerconquerir the villagepoble nextPròxim doorporta.
27
79200
2136
o conquerir el poble del costat.
01:33
But just as oftensovint,
28
81360
1416
Però amb la mateixa freqüència,
01:34
newnou ideasidees come into the worldmón
29
82800
1896
noves idees entren al món
01:36
simplysimplement because they're fundiversió.
30
84720
2040
simplement perquè són divertides.
01:39
And here'sheus aquí the really strangeestrany thing:
31
87520
2416
I aquí està la cosa molt estranya:
01:41
manymolts of those playfullúdic
but seeminglyaparentment frivolousfrívol inventionsinvencions
32
89960
3256
molts d'aquests invents lúdics,
però aparentment frívols
01:45
endedacabat up sparkingespurnes
momentoustranscendental transformationstransformacions
33
93240
2616
acaben provocant transformacions
transcendentals
01:47
in scienceciència, in politicspolítica and societysocietat.
34
95880
3096
en la ciència, en la política
i la societat.
01:51
Take what maypot be the mostla majoria
importantimportant inventioninvenció of modernmodern timestemps:
35
99000
3936
Prengui nota del que pot ser l'invent
més important dels temps moderns:
01:54
programmableprogramable computersordinadors.
36
102960
1736
ordenadors programables.
01:56
Now, the standardestàndard storyhistòria is that computersordinadors
descendbaixar from militarymilitars technologytecnologia,
37
104720
4616
Ara bé, la història estàndard és
que els ordinadors descendeixen
de la tecnologia militar,
02:01
sincedes de llavors manymolts of the earlyaviat computersordinadors
were designeddissenyat specificallyespecíficament
38
109360
2856
ja que moltes de les primeres computadores
van ser dissenyades específicament
02:04
to crackcrack wartimedurant la guerra codescodis
or calculatecalcular rocketcoet trajectoriestrajectòries.
39
112240
3456
per trencar els codis de temps de guerra
o calcular trajectòries de coets.
02:07
But in factfet, the originsorígens
of the modernmodern computerordinador
40
115720
3496
Però de fet, els orígens de la
computadora moderna
02:11
are much more playfullúdic,
41
119240
1656
són molt més lúdics,
02:12
even musicalmusical,
42
120920
1296
fins i tot musicals,
02:14
than you mightpotser imagineimaginar.
43
122240
1256
del que podria imaginar.
02:15
The ideaidea behinddarrere the fluteflauta,
44
123520
1256
La idea darrere de la flauta,
02:16
of just pushingempenyent airaire througha través tubestubs
to make a soundso,
45
124800
3096
de simplement empenyent l'aire
a través de tubs per fer un so,
02:19
was eventuallyeventualment modifiedmodificat
to createcrear the first organòrgan
46
127920
2896
finalment va ser modificat per crear
el primer orgue
02:22
more than 2,000 yearsanys agofa.
47
130840
1736
Fa més de 2.000 anys.
02:24
SomeoneAlgú cameva venir up with the brilliantgenial ideaidea
of triggeringdesencadenant soundssons
48
132600
3296
A algú se li va ocórrer la brillant idea
de sons que desencadenen
02:27
by pressingprement smallpetit leverspalanques with our fingersdits,
49
135920
2896
prement petites palanques
amb els nostres dits,
02:30
inventinginventar the first musicalmusical keyboardteclat.
50
138840
2376
inventant el primer teclat musical.
02:33
Now, keyboardsteclats evolvedevolucionat
from organsòrgans to clavichordsclavichords to harpsichordsclavecins
51
141240
4136
Ara, els teclats van evolucionar a partir
dels orgues de clavicordis als de clavicèmbals
02:37
to the pianopiano,
52
145400
1336
al piano,
02:38
untilfins a the middlemig of the 19thth centurysegle,
53
146760
2656
fins a mitjan segle 19,
02:41
when a bunchgrup of inventorsinventors
finallyfinalment hitcolpejar on the ideaidea
54
149440
2776
quan a un grup d'inventors finalment
se li va ocórrer la idea
02:44
of usingutilitzant a keyboardteclat
to triggeractivador not soundssons but letterscartes.
55
152240
3896
d'utilitzar un teclat per disparar no sons sinó lletres.
02:48
In factfet, the very first typewritermàquina d'escriure
56
156160
2296
De fet, la primera màquina d'escriure
02:50
was originallyoriginalment calledanomenat
"the writingescrivint harpsichordclavicèmbal."
57
158480
3160
originalment va ser anomenada
"la clau de l'escriptura."
02:55
FlutesFlautes and musicmúsica led
to even more powerfulpotent breakthroughsavenços.
58
163440
3816
Flautes i música han dut a avenços
encara més potents.
02:59
About a thousandmilers yearsanys agofa,
59
167280
1736
Fa uns mil anys,
03:01
at the heightaltura of the IslamicIslàmica RenaissanceRenaixement,
60
169040
2216
a l'altura del Renaixement Islàmic,
03:03
threetres brothersgermans in BaghdadBagdad
designeddissenyat a devicedispositiu
61
171280
2336
tres germans a Bagdad van dissenyar un dispositiu
03:05
that was an automatedautomatitzat organòrgan.
62
173640
2496
que era un orgue automatitzat.
03:08
They calledanomenat it "the instrumentinstrument
that playsjuga itselfella mateixa."
63
176160
2880
Ho van anomenar "l'instrument que toca ell sol."
03:11
Now, the instrumentinstrument
was basicallybàsicament a giantgegant musicmúsica boxCaixa.
64
179960
3136
Ara, l'instrument era bàsicament una caixa de música gegant.
03:15
The organòrgan could be trainedentrenat to playjugar
variousdiversos songscançons by usingutilitzant instructionsinstruccions
65
183120
4336
L'orgue podria estar capacitat per reproduir
diferents cançons mitjançant l'ús d'instruccions
03:19
encodedcodificat by placingcol·locació pinsagulles de cap
on a rotatingrotació cylindercilindre.
66
187480
3200
codificades per la col·locació de passadors
en un cilindre giratori.
03:23
And if you wanted the machinemàquina
to playjugar a differentdiferent songcançó,
67
191440
2616
I si volies que la màquina reproduís
una cançó diferent,
03:26
you just swappedIntercanvia a newnou cylindercilindre in
with a differentdiferent codecodi on it.
68
194080
2960
només havies d' intercanviar un nou
cilindre amb un codi diferent.
03:29
This instrumentinstrument was the first of its kindamable.
69
197840
3376
Aquest instrument va ser el primer
de la seva classe.
03:33
It was programmableprogramable.
70
201240
1736
Era programable.
03:35
Now, conceptuallyconceptualment,
this was a massivemassiu leapSalt, saltar forwardendavant.
71
203000
3056
Ara, conceptualment, aquest va ser
un gran salt cap a endavant.
03:38
The wholetot ideaidea of hardwaremaquinari and softwareprogramari
72
206080
3416
La idea d' hardware i software
03:41
becomeses converteix thinkablepensable for the first time
with this inventioninvenció.
73
209520
3216
es comença a pensar per primera vegada
amb aquesta invenció.
03:44
And that incrediblyincreïblement powerfulpotent conceptconcepte
74
212760
2456
I aquest increïble poderós concepte
03:47
didn't come to us as an instrumentinstrument
of warguerra or of conquestconquesta,
75
215240
3176
no va venir a nosaltres com un instrument
de guerra o de conquesta,
03:50
or necessitynecessitat at all.
76
218440
1696
o necessitat en absolut.
03:52
It cameva venir from the strangeestrany delightdelícia
of watchingvigilant a machinemàquina playjugar musicmúsica.
77
220160
5136
Venia de l'estranya delícia de veure un joc de música màquina.
03:57
In factfet, the ideaidea of programmableprogramable machinesmàquines
78
225320
3216
De fet, la idea de màquines programables
04:00
was exclusivelyexclusivament keptmantingut aliveviu by musicmúsica
for about 700 yearsanys.
79
228560
4656
es va mantenir viva exclusivament per la música
durant uns 700 anys.
04:05
In the 1700s, music-makingde fer música machinesmàquines
80
233240
2496
En la dècada de 1700, les màquines
per fer música
04:07
becamees va convertir the playthingsjoguines
of the ParisianParisencs eliteelit.
81
235760
3576
es van convertir en les joguines
de l'elit parisenca.
04:11
ShowmenFiraires used the samemateix codedcodificat cylinderscilindres
82
239360
3176
Homes de l'espectacle utilitzàven
els mateixos cilindres codificats
04:14
to controlcontrol the physicalfísic movementsmoviments
of what were calledanomenat automataautòmats,
83
242560
3936
per controlar els moviments físics
del que es va anomenar autòmats,
04:18
an earlyaviat kindamable of robotrobot.
84
246520
2016
una espècie primerenca de robot.
04:20
One of the mostla majoria famousfamós of those robotsrobots
85
248560
1936
Un dels més famosos d'aquests robots
04:22
was, you guessedendevinat it,
an automatedautomatitzat fluteflauta playerjugador
86
250520
3376
era, ho has endevinat, un flautista automatitzat
04:25
designeddissenyat by a brilliantgenial FrenchFrancès inventorinventor
87
253920
1896
dissenyat per un brillant inventor francès
04:27
namednomenat JacquesJacques dede VaucansonVaucanson.
88
255840
1285
llamado Jacques de Vaucanson.
04:30
And as dede VaucansonVaucanson
was designingdisseny his robotrobot musicianmúsic,
89
258279
3497
I Vaucanson va dissenyar el seu robot músic,
04:33
he had anotherun altre ideaidea.
90
261800
1936
ell tenia una altra idea.
04:35
If you could programprograma a machinemàquina
to make pleasingagradable soundssons,
91
263760
3976
Si es pogués programar una màquina
per fer sons agradables,
04:39
why not programprograma it to weaveteixir
delightfuldeliciós patternspatrons of colorcolor out of clothtela?
92
267760
4640
per què no programar per teixir patrons
encantadors del color de la roba?
04:44
InsteadEn canvi of usingutilitzant the pinsagulles de cap of the cylindercilindre
to representrepresentar musicalmusical notesnotes,
93
272920
4256
En lloc d'utilitzar les clavilles del cilindre
per representar notes musicals,
04:49
they would representrepresentar
threadsfils with differentdiferent colorscolors.
94
277200
3096
representarien fils de diferents colors.
04:52
If you wanted a newnou patternpatró
for your fabrictela,
95
280320
2496
Si vols un nou patró per a la seva tela,
04:54
you just programmedprogramat a newnou cylindercilindre.
96
282840
1680
només has de programar un nou cilindre.
04:57
This was the first programmableprogramable loomteler.
97
285200
2640
Aquest va ser el primer teler programable.
05:00
Now, the cylinderscilindres were too expensivecar
and time-consumingconsumint hora to make,
98
288560
4176
Ara, els cilindres eren massa costosos i
consumien molt temps per fer-se,
05:04
but a halfla meitat centurysegle latermés tard,
99
292760
1536
però mig segle després,
05:06
anotherun altre FrenchFrancès inventorinventor namednomenat JacquardJacquard
100
294320
2616
un altre inventor francès anomenat Jacquard
05:08
hitcolpejar upondamunt the brilliantgenial ideaidea
of usingutilitzant paper-puncheddocument-un cop de puny cardstargetes
101
296960
4696
se li va ocórrer la brillant idea d'utilitzar
targetes de paper perforades
05:13
insteaden canvi of metalmetall cylinderscilindres.
102
301680
1776
en comptes de cilindres de metall.
05:15
PaperDocument turnedconvertit out to be
much cheapermés barat and more flexibleflexible
103
303480
3056
El paper va resultar ser molt
més barat i més flexible
05:18
as a way of programmingprogramació the devicedispositiu.
104
306560
2136
com una forma de programar el dispositiu.
05:20
That punchcop de puny cardtargeta systemsistema inspiredinspirat
VictorianVictorià inventorinventor CharlesCharles BabbageBabbage
105
308720
4456
Aquest sistema de targetes perforades inspirat
per l'inventor d'estil victorià Charles Babbage
05:25
to createcrear his analyticalanalític enginemotor,
106
313200
2496
per crear la seva màquina analítica,
05:27
the first trueveritat programmableprogramable computerordinador
107
315720
2616
la primera veritable computadora programable
05:30
ever designeddissenyat.
108
318360
1336
que s'hagi dissenyat.
05:31
And punchcop de puny cardstargetes were used
by computerordinador programmersprogramadors
109
319720
2696
I les targetes perforades van ser utilitzades
pels programadors informàtics
05:34
as latetard as the 1970s.
110
322440
2080
tan tard com la dècada de 1970.
05:37
So askpreguntar yourselftu mateix this questionpregunta:
111
325160
2616
Així que faci's aquesta pregunta:
05:39
what really madefet
the modernmodern computerordinador possiblepossible?
112
327800
3496
que va fer realment possible
l'ordinador modern?
05:43
Yes, the militarymilitars involvementimplicació
is an importantimportant partpart of the storyhistòria,
113
331320
4016
Sí, la participació militar és una part
important de la història,
05:47
but inventinginventar a computerordinador
alsotambé requiredobligatori other buildingedifici blocksblocs:
114
335360
3736
però la invenció d'un ordinador
també requereix altres components bàsics:
05:51
musicmúsica boxescaixes,
115
339120
1216
caixes de música,
05:52
toyjoguina robotrobot fluteflauta playersjugadors,
116
340360
2016
robots de joguina interprets de flauta,
05:54
harpsichordclavicèmbal keyboardsteclats,
117
342400
1496
teclats per a clau,
05:55
colorfulcolorit patternspatrons woventeixits into fabrictela,
118
343920
2576
patrons de colors teixits en la tela,
05:58
and that's just a smallpetit partpart of the storyhistòria.
119
346520
2816
i això és només una petita part de la història.
06:01
There's a long listllista of world-changingcanviant el món
ideasidees and technologiestecnologies
120
349360
2976
Hi ha una llarga llista d'idees i tecnologies
que canvien el món
06:04
that cameva venir out of playjugar:
121
352360
1696
que va sortir del joc:
06:06
publicpúblic museumsmuseus, rubbergoma d'esborrar,
122
354080
1976
museus públics, cautxú,
06:08
probabilityprobabilitat theoryteoria, the insuranceassegurança businessnegocis
123
356080
2336
teoria de la probabilitat, el negoci d'assegurances
06:10
and manymolts more.
124
358440
1216
i molts més.
06:11
NecessityNecessitat isn't always
the mothermare of inventioninvenció.
125
359680
2720
La necessitat no sempre és la mare de la invenció.
06:15
The playfullúdic stateestat of mindment
is fundamentallyfonamentalment exploratoryexploratòria,
126
363080
4176
L'estat d'ànim lúdic és fonamentalment
exploratori,
06:19
seekingbuscant out newnou possibilitiespossibilitats
in the worldmón around us.
127
367280
2960
la cerca de noves possibilitats al món que ens envolta.
06:22
And that seekingbuscant
is why so manymolts experiencesexperiències
128
370920
3496
I aquesta cerca és per què
tantes experiències
06:26
that startedva començar with simplesenzill
delightdelícia and amusementatraccions
129
374440
3016
que es van iniciar amb senzilla delectació i diversió
06:29
eventuallyeventualment led us
to profoundprofund breakthroughsavenços.
130
377480
2760
finalment ens va portar a grans
avanços profunds.
06:33
Now, I think this has implicationsimplicacions
for how we teachensenyar kidsnens in schoolescola
131
381040
4216
Ara, crec que això té implicacions per a la forma en què ensenyem als nens a l'escola
06:37
and how we encourageanimar innovationinnovació
in our workspacesàrees de treball,
132
385280
2360
i com fomentem la innovació
als nostres espais de treball,
06:40
but thinkingpensant about playjugar
and delightdelícia this way
133
388520
3056
però pensant en el joc i les delícies d'aquesta manera
06:43
alsotambé helpsajuda us detectdetectar what's comingarribant nextPròxim.
134
391600
3536
També ens ajuda a detectar el que vindrà després.
06:47
Think about it: if you were
sittingassegut there in 1750
135
395160
2376
Pensi en això: si estigués assegut allí en 1750
06:49
tryingintentant to figurefigura out
the biggran changescanvis comingarribant to societysocietat
136
397560
3536
tractant d'esbrinar els grans canvis
que vénen a la societat
06:53
in the 19thth, the 20thth centuriessegles,
137
401120
1896
en el segle 19, el segle 20,
06:55
automatedautomatitzat machinesmàquines, computersordinadors,
138
403040
2056
màquines automàtiques, ordinadors,
06:57
artificialartificial intelligenceintel·ligència,
139
405120
1936
intel·ligència artificial,
06:59
a programmableprogramable fluteflauta
140
407080
1816
una flauta programable
07:00
entertainingentretingut the ParisianParisencs eliteelit
141
408920
2176
entretenint a l'elit parisenca
07:03
would have been as powerfulpotent a cluepista
as anything elsealtra cosa at the time.
142
411120
3800
hauria estat com un indici poderós com qualsevol altra cosa al moment.
07:07
It seemedsemblant like an amusementatraccions at bestmillor,
143
415840
2536
Semblava que una diversió en el millor,
07:10
not usefulútil in any seriousgreu way,
144
418400
2736
no és útil d'una manera seriosa,
07:13
but it turnedconvertit out to be
the beginninginici of a techtech revolutionrevolució
145
421160
3856
però va resultar ser el començament d'una
revolució tecnològica
07:17
that would changecanviar the worldmón.
146
425040
1856
que anava a canviar el món.
07:18
You'llVostè ' ll find the futurefutur
147
426920
1856
Trobareu el futur
07:20
whereveron sigui people are havingtenint the mostla majoria fundiversió.
148
428800
2000
on la majoria de la gent es diverteix.
Translated by Juan Castelló
Reviewed by Enric Serradell

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Steven Johnson - Writer
Steven Berlin Johnson examines the intersection of science, technology and personal experience.

Why you should listen

Steven Johnson is a leading light of today's interdisciplinary and collaborative approach to innovation. His writings have influenced everything from cutting-edge ideas in urban planning to the battle against 21st-century terrorism. Johnson was chosen by Prospect magazine as one of the top ten brains of the digital future, and The Wall Street Journal calls him "one of the most persuasive advocates for the role of collaboration in innovation."

Johnson's work on the history of innovation inspired the Emmy-nominated six-part series on PBS, "How We Got To Now with Steven Johnson," which aired in the fall of 2014. The book version of How We Got To Now was a finalist for the PEN/E.O. Wilson Literary Science Writing Award. His new book, Wonderland: How Play Made the Modern World, revolves around the creative power of play and delight: ideas and innovations that set into motion many momentous changes in science, technology, politics and society. 

Johnson is also the author of the bestselling Where Good Ideas Come From: The Natural History of Innovation, one of his many books celebrating progress and innovation. Others include The Invention of Air and The Ghost Map. Everything Bad Is Good For You, one of the most discussed books of 2005, argued that the increasing complexity of modern media is training us to think in more complex ways. Emergence and Future Perfect explore the power of bottom-up intelligence in both nature and contemporary society.

An innovator himself, Johnson has co-created three influential sites: the pioneering online magazine FEED, the Webby-Award-winning community site, Plastic.com, and the hyperlocal media site outside.in, which was acquired by AOL in 2011.

Johnson is a regular contributor to WIRED magazine, as well as the New York Times, The Wall Street Journal and many other periodicals. He has appeared on many high-profile television programs, including "The Charlie Rose Show," "The Daily Show with Jon Stewart" and "The NewsHour with Jim Lehrer."


More profile about the speaker
Steven Johnson | Speaker | TED.com