ABOUT THE SPEAKER
Christoph Niemann - Illustrator, artist, author
With charm and incisive wit, Christoph Niemann sketches the moments of our shared experience.

Why you should listen

Christoph Niemann is the master of the deceptively simple. His work -- which often combines line drawing or brushwork with physical objects, or eschews drawing altogether in favor of LEGO -- has appeared on the covers of the New Yorker, WIRED and the New York Times Magazine and has won many awards. He has drawn live from the Venice Art Biennale and the Olympic Games in London, and he has sketched the New York City Marathon -- while running it. He created the New Yorker's first augmented reality cover as well as a hand-drawn 360-degree VR animation for the magazine's US Open issue.

Niemann is the author of many books, including the monograph Sunday Sketching, WORDS and Souvenir. With Nicholas Blechman, he published the book Conversations. With Jon Huang, he created the kids' apps Petting Zoo and Chomp. His work is subject of an episode of Abstract, a new original Netflix series.

More profile about the speaker
Christoph Niemann | Speaker | TED.com
TED2018

Christoph Niemann: You are fluent in this language (and don't even know it)

Кристоф Нийман: Говорите свободно този език (без дори да подозирате)

Filmed:
2,685,775 views

"Без дори да подозирате, вие говорите свободно езика на изображенията", казва илюстраторът Кристоф Нийман. В очароваща реч, изпълнена с остроумни, своеобразни рисунки, Нийман ни отвежда на забавен визуален тур, който показва как художниците влияят на емоциите и умовете ни изцяло без думи.
- Illustrator, artist, author
With charm and incisive wit, Christoph Niemann sketches the moments of our shared experience. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'm an artistхудожник.
0
760
1240
Аз съм художник.
Да бъдеш художник е най-невероятната
работа, която съществува.
00:15
BeingСъщество an artistхудожник
is the greatestнай велик jobработа there is.
1
3240
2640
И наистина съжалявам
всеки един от вас,
00:18
And I really pityЖалко
eachвсеки and everyвсеки one of you
2
6760
2296
който трябва да прекарва дните си
в откриването на нови галактики
00:21
who has to spendхарча your daysдни
discoveringоткриване newнов galaxiesгалактики
3
9080
2696
00:23
or savingспестяване humanityчовечество from globalв световен мащаб warmingзагряване.
4
11800
2656
или спасявайки човечеството
от глобалното затопляне.
00:26
(LaughterСмях)
5
14480
2456
(Смях)
00:28
But beingсъщество an artistхудожник
is alsoсъщо a dauntingобезсърчително jobработа.
6
16960
2920
Но да бъдеш художник
е също обезсърчаваща работа.
00:32
I spendхарча everyвсеки day,
from nineдевет to sixшест, doing this.
7
20880
3600
Аз прекарвам всеки ден
от девет до шест, правейки ето това.
00:37
(LaughterСмях)
8
25200
1896
(Смях)
00:39
I even startedзапочна a sideстрана careerкариера
that consistsсъстои се entirelyизцяло
9
27120
3976
Дори започнах странична кариера,
която се състои изцяло
00:43
of complainingоплаквам се about the difficultyзатруднение
of the creativeтворчески processпроцес.
10
31120
2816
от оплакването за трудността
на креативния процес.
00:45
(LaughterСмях)
11
33960
1096
(Смях)
00:47
But todayднес, I don't want to talk
about what makesправи my life difficultтруден.
12
35080
3760
Но днес не искам да говоря за това,
което прави живота ми труден.
00:51
I want to talk about what makesправи it easyлесно.
13
39480
2616
Искам да говоря за това,
което го прави лесен.
00:54
And that is you
14
42120
1496
И това сте вие
00:55
and the factфакт that
you are fluentВладее in a languageезик
15
43640
2656
и фактът, че говорите
свободно език,
00:58
that you're probablyвероятно not even awareосведомен of.
16
46320
1858
за който дори не подозирате,
че съществува.
01:01
You're fluentВладее in the languageезик
of readingчетене imagesснимки.
17
49480
3080
Вие говорите свободно езика
на разчитането на изображения.
Да дешифроваш
подобно изображение
01:06
DecipheringДешифриране an imageизображение like that
18
54720
1456
01:08
takes quiteсъвсем a bitмалко
of an intellectualинтелектуален effortусилие.
19
56200
2056
изисква доста голямо
интелектуално усилие.
Но никой никога не ви е
учил как се случва това,
01:10
But nobodyНикой ever taughtпреподава you how this worksвърши работа,
20
58280
2216
01:12
you just know it.
21
60520
1240
просто го знаете.
01:15
CollegeКолеж, shoppingпазаруване, musicмузика.
22
63280
2096
Университет, пазаруване, музика.
01:17
What makesправи a languageезик powerfulмощен
is that you can take a very complexкомплекс ideaидея
23
65400
3776
Това, което прави езика могъщ, е,
че можете вземете една много сложна идея
01:21
and communicateобщуват it
in a very simpleпрост, efficientефикасен formформа.
24
69200
2880
и да я изразите в една
много проста, ефикасна форма.
01:25
These imagesснимки representпредставляват
exactlyточно the sameедин и същ ideasидеи.
25
73760
3200
Тези изображения представят
съвсем същите идеи.
Но когато погледнете, например,
университетската шапка,
01:30
But when you look, for exampleпример,
at the collegeколеж hatшапка,
26
78680
2416
знаете, че тя не изобразява
аксесоара, който носите на главата си,
01:33
you know that this doesn't representпредставляват
the accessoryаксесоар you wearизносване on your headглава
27
81120
3416
когато връчват дипломите ви,
01:36
when you're beingсъщество handedръка your diplomaдиплома,
28
84560
1856
а по-скоро цялостната
идея за университета.
01:38
but ratherпо-скоро the wholeцяло ideaидея of collegeколеж.
29
86440
1800
01:42
Now, what drawingsчертежи can do
is they cannotне мога only communicateобщуват imagesснимки,
30
90040
4136
Това, което рисунките могат да правят,
е не само да изразяват образи,
01:46
they can even evokeизвиквам emotionsемоции.
31
94200
2816
те могат дори да предизвикват чувства.
01:49
Let's say you get to
an unfamiliarнепознати placeмясто and you see this.
32
97040
3296
Да речем, че сте на непознато място
и видите това.
01:52
You feel happinessщастие and reliefоблекчение.
33
100360
1576
Ще почувствате щастие и облекчение.
01:53
(LaughterСмях)
34
101960
1776
(Смях)
01:55
Or a slightлек senseсмисъл of uneaseбезпокойство
or maybe downrightоткровено panicпаника.
35
103760
5416
Или леко чувство на безпокойство,
или може би чиста паника.
02:01
(LaughterСмях)
36
109200
2536
(Смях)
02:03
Or blissfulблажен peaceмир and quietтих.
37
111760
3456
Или блажени мир и спокойствие.
02:07
(LaughterСмях)
38
115240
1616
(Смях)
02:08
But visualsвизуализации, they're of courseкурс
more than just graphicграфичен iconsикони.
39
116880
3440
Но образите, разбира се,
са повече от просто графични икони.
02:13
You know, if I want to tell the storyистория
of modern-dayсъвременен struggleборба,
40
121360
3376
Ако искам да разкажа историята
на трудностите на модерния живот,
02:16
I would startначало with the armrestподлакътник
betweenмежду two airplaneсамолет seatsседалки
41
124760
3216
аз бих започнал с подлакътника
между две самолетни седалки
02:20
and two setsкомплекти of elbowsлактите fightingборба.
42
128000
2136
и два чифта боричкащи се лакти.
02:22
What I love there is this universalуниверсален lawзакон
43
130160
2896
Това, което обожавам, е,
че има универсален закон,
02:25
that, you know, you have
30 secondsсекунди to fightбитка it out
44
133080
2416
според който имате
30 секунди да се сборичкате,
02:27
and onceведнъж it's yoursтвой, you get to keep it
for the restПочивка of the flightполет.
45
135520
3176
и веднъж стане ли ваш,
можете да го задържите до края на полета.
02:30
(LaughterСмях)
46
138720
2096
(Смях)
02:32
Now, commercialтърговски flightполет
is fullпълен of these imagesснимки.
47
140840
3896
Пътническите полети са пълни
с такива изображения.
02:36
If I want to illustrateилюстрирам
the ideaидея of discomfortдискомфорт,
48
144760
3496
Ако искам да илюстрирам
идеята за дикомфорт,
02:40
nothing better than these neckврат pillowsвъзглавници.
49
148280
1896
няма нищо по-добро
от тези възглавници за врат.
02:42
They're designedпроектиран
to make you more comfortableкомфортен --
50
150200
3056
Те са проектирани,
за да ви е по-комфортно...
02:45
(LaughterСмях)
51
153280
1816
(Смях)
02:47
exceptс изключение they don't.
52
155120
1216
само, че не ви е.
02:48
(LaughterСмях)
53
156360
2960
(Смях)
И така, аз никога
не спя в самолети.
02:52
So I never sleepсън on airplanesсамолети.
54
160200
1440
02:54
What I do occasionallyот време на време
is I fallпадане into a sortвид of painfulболезнен comaкома.
55
162880
4096
Това, което правя от време на време,
е да изпадна във вид болезнена кома.
02:59
And when I wakeсъбуждам up from that,
56
167000
3496
И когато се събудя от нея,
03:02
I have the mostнай-много terribleужасен
tasteвкус in my mouthуста.
57
170520
2656
имам най-ужасния
вкус в устата си.
03:05
It's a tasteвкус that's so badлошо,
it cannotне мога be describedописан with wordsдуми,
58
173200
3336
Това е вкус, който е толкова ужасен,
че не може да се опише с думи,
03:08
but it can be drawnсъставен.
59
176560
1376
но може да бъде нарисуван.
03:09
(LaughterСмях)
60
177960
5936
(Смях)
03:15
The thing is, you know, I love sleepingспален.
61
183920
2600
Въпросът е, разбирате ли,
че обичам да спя.
03:19
And when I sleepсън, I really
preferпредпочитам to do it while spooningSpooning.
62
187160
3736
И когато спя, аз наистина предпочитам
да го правя, докато сe гушкам.
03:22
I've been spooningSpooning on almostпочти a proпрофесионалист levelниво
for closeблизо to 20 yearsгодини,
63
190920
3936
Гушкам се на почти професионално ниво
от близо 20 години,
03:26
but in all this time,
I've never figuredпомислих out
64
194880
2896
но през цялото време,
не можах да разберa
03:29
what to do with that bottomдъно armръка.
65
197800
1656
какво да правя с долната си ръка.
03:31
(LaughterСмях)
66
199480
2616
(Смях)
03:34
(ApplauseАплодисменти)
67
202120
1936
(Аплодисменти)
03:36
And the only thing --
68
204080
2280
И единственото нещо...
единственото нещо, което прави
спането по-сложно
03:39
the only thing that makesправи sleepingспален
even more complicatedсложен
69
207640
2856
от това да се опитваш да
го правиш в самолет,
03:42
than tryingопитвайки to do it on an airplaneсамолет
70
210520
1696
03:44
is when you have smallмалък childrenдеца.
71
212240
1560
е това да имаш малки деца.
03:47
They showшоу up at your bedлегло at around 4am
72
215040
2040
Те сe появят покрай леглото ти
в около 4 часа през нощта
03:50
with some bogusфалшиви excuseизвинение of,
"I had a badлошо dreamмечта."
73
218040
3216
с някакво измислено оправдание
като: "Сънувах кошмар".
03:53
(LaughterСмях)
74
221280
2256
(Смях)
03:55
And then, of courseкурс you feel
sorry for them, they're your kidsдеца,
75
223560
2946
И тогава, разбира се,
че ги съжалявате, деца са ви,
така че ги пускате в леглото си.
03:58
so you let them into your bedлегло.
76
226520
1426
03:59
And I have to admitпризнавам, at the beginningначало,
they're really cuteСладък and warmтопло and snuglyплътно.
77
227960
3715
И трябва да призная, в началото
те са много сладки, и топли, и гушещи се.
04:03
The minuteминута you fallпадане back asleepзаспал,
they inexplicablyнеобяснимо --
78
231685
3171
В минутата, в която отново
заспите, те без обяснение...
04:06
(LaughterСмях)
79
234880
1656
(Смях)
04:08
startначало rotatingвъртящи се.
80
236560
1256
започват да се въртят.
04:09
(LaughterСмях)
81
237840
2576
(Смях)
Ние обичаме да наричаме това
"хеликоптерен режим".
04:12
We like to call this the helicopterхеликоптер modeвид.
82
240440
1953
04:14
(LaughterСмях)
83
242417
1839
(Смях)
04:16
Now, the deeperпо дълбоко something is etchedгравиран
into your consciousnessсъзнание,
84
244280
5016
Колкото по-дълбоко нещо
е издълбано в съзнанието ви,
от толкова по-малко детайли
се нуждаем,
04:21
the fewerпо-малко detailsдетайли we need
to have an emotionalемоционален reactionреакция.
85
249320
3360
за да предизвикаме
емоционална реакция.
04:25
(LaughterСмях)
86
253360
2856
(Смях)
04:28
So why does an imageизображение like this work?
87
256240
1920
Защо тогава изображение
като това действа?
04:31
It worksвърши работа, because we as readersчитатели
88
259000
2616
Действа, защото ние,
като четящи,
04:33
are incrediblyневероятно good
at fillingпълнеж in the blanksзаготовки.
89
261640
2240
сме невероятно добри
в попълването на празнотите.
04:37
Now, when you drawрисувам,
there's this conceptпонятие of negativeотрицателен spaceпространство.
90
265000
4016
При рисуването има една концепция
за негативно пространство.
04:41
And the ideaидея is, that insteadвместо
of drawingчертеж the actualдействителен objectобект,
91
269040
2896
Идеята е, че вместо
да рисувате самия предмет,
04:43
you drawрисувам the spaceпространство around it.
92
271960
2016
рисувате пространството
около него.
04:46
So the bowlsкупички in this drawingчертеж are emptyпразен.
93
274000
2400
И така, купите в тази
рисунка са празни.
04:49
But the blackчерно inkмастило promptsподканва your brainмозък
to projectпроект foodхрана into a voidневалидни.
94
277360
3880
Но черното мастило подтиква мозъка ви
да прожектира храна в празнотата.
04:56
What we see here is not a owlбухал flyingлетене.
95
284200
3160
Това, което виждаме тук,
не е бухал в полет.
Това, което всъщност виждаме,
са чифт алкални батерии,
05:00
What we actuallyвсъщност see
is a pairдвойка of AAAA batteriesбатерии
96
288113
2143
05:02
standingстоящ on a nonsensicalбезсмислен drawingчертеж,
97
290280
2176
стоящи върху безмислена рисунка,
05:04
and I animateАнимиране the sceneсцена
by movingдвижещ my deskбюро lampлампа up and down.
98
292480
3536
а аз анимирам сценката като мърдам
настолната си лампа нагоре-надолу.
05:08
(LaughterСмях)
99
296040
2056
(Смях)
05:10
The imageизображение really only existsсъществува in your mindум.
100
298120
2600
Този образ реално
съществува само в ума ви.
05:13
So, how much informationинформация do we need
to triggerтригер suchтакъв an imageизображение?
101
301640
3120
Така че колко информация ни е нужна,
за да предизвикаме този образ?
05:18
My goalцел as an artistхудожник
is to use the smallestнай-малките amountколичество possibleвъзможен.
102
306040
4080
Моята цел като художник е да използвам
възможно най-малко количество.
05:23
I try to achieveпостигане a levelниво of simplicityпростота
103
311120
2816
Опитам се да достигна ниво на опростяване,
05:25
where, if you were to take away
one more elementелемент,
104
313960
2416
в което ако отнемете
още един елемент,
05:28
the wholeцяло conceptпонятие would just collapseколапс.
105
316400
2040
цялата концепция просто
ще се разпадне.
05:31
And that's why my personalперсонален favoriteлюбим toolинструмент
as an artistхудожник is abstractionабстракция.
106
319520
3640
И ето защо личното ми любимо
средство като художник е абстракцията.
05:36
I've come up with this systemсистема
whichкойто I call the abstract-o-meterабстрактно-о-метър,
107
324520
3016
Измислил съм система,
която наричам абстрактометър,
05:39
and this is how it worksвърши работа.
108
327560
1336
и тя работи ето така.
05:40
So you take a symbolсимвол, any symbolсимвол,
for exampleпример the heartсърце and the arrowстрелка,
109
328920
3896
Взимате символ, какъвто и да е символ,
например сърце и стрела,
05:44
whichкойто mostнай-много of us would readПрочети
as the symbolсимвол for love,
110
332840
2816
които повечето от нас
биха разчели като символ на любовта,
а аз съм художник, така че
мога да ги нарисувам
05:47
and I'm an artistхудожник, so I can drawрисувам this
111
335680
1816
05:49
in any givenдаден degreeстепен
of realismреализъм or abstractionабстракция.
112
337520
2960
във всякаква степен на
реализъм или абстракция.
05:53
Now, if I go too realisticреалистичен on it,
it just grossesGrosses everybodyвсички out.
113
341320
4376
И така, ако бъда прекалено реалистичен,
той ще погнуси всички.
05:57
(LaughterСмях)
114
345720
2016
(Смях)
Но ако наклоня прекалено далеч
към другата крайност
05:59
If I go too farдалече on the other sideстрана
and do very abstractабстрактен,
115
347760
3936
прекалена абстрактност,
06:03
nobodyНикой has any ideaидея
what they're looking at.
116
351720
2256
никой няма да разбере какво вижда.
Така че трябва да намеря
перфектния баланс по тази скàла,
06:06
So I have to find
the perfectсъвършен placeмясто on that scaleмащаб,
117
354000
2376
06:08
in this caseслучай it's somewhereнякъде in the middleсреден.
118
356400
2040
в случая - някъде по средата.
06:11
Now, onceведнъж we have reducedнамален an imageизображение
to a more simpleпрост formформа,
119
359320
3520
Така, веднъж сведем ли изображението
до по-проста форма,
всякакви видове нови
взаимовръзки ще станат възможни.
06:16
all sortsвидове of newнов connectionsвръзки
becomeда стане possibleвъзможен.
120
364080
2120
06:20
And that allowsпозволява for totallyнапълно
newнов anglesъгли in storytellingразказвач.
121
368760
3776
И това позволява съвсем нови
ъгли в разказването на истории.
06:24
(LaughterСмях)
122
372560
3376
(Смях)
И така, това,
което обичам да правя, е...
06:27
And so, what I like to do is,
123
375960
1456
06:29
I like to take imagesснимки from really remoteотдалечен
culturalкултурен areasобласти and bringвъвеждат them togetherзаедно.
124
377440
4200
обичам да взимам образи от
наистина далечени културни сфери
и да ги събирам.
06:36
Now, with more daringдръзки referencesпрепратки --
125
384000
2376
И сега с малко повече
смели препратки...
06:38
(LaughterСмях)
126
386400
2656
(Смях)
06:41
I can have more funшега.
127
389080
1720
мога да се позабавлявам повече.
06:43
But of courseкурс, I know that eventuallyв крайна сметка
things becomeда стане so obscureзакриват
128
391560
2976
Но разбира се знам, че накрая
нещата ще станат толкова неясни,
че ще започна да губя
някои от вас.
06:46
that I startначало losingзагуба some of you.
129
394560
1896
06:48
So as a designerдизайнер, it's absolutelyабсолютно keyключ
to have a good understandingразбиране
130
396480
4616
Така че, като дизайнер,
е абсолютно ключово
да имаш добро разбиране
06:53
of the visualзрителен and culturalкултурен
vocabularyлексика of your audienceпублика.
131
401120
3320
за визуалния и културния
речник на своята аудитория.
06:58
With this imageизображение here,
a commentкоментар on the OlympicsОлимпийски игри in AthensАтина,
132
406000
5256
С това избражение тук -
коментар върху
Олимпийските игри в Атина;
07:03
I assumedприема that the readerчетец
of the "NewНов YorkerЙоркър"
133
411280
2096
предположих, че читателите
на "Ню Йоркър"
07:05
would have some rudimentaryелементарен
ideaидея of GreekГръцки artизкуство.
134
413400
2936
биха имали елементарна
идея за Гръцкото изкуство.
Ако нямате, изображението
няма да работи върху вас.
07:08
If you don't, the imageизображение doesn't work.
135
416360
1840
Но ако имате, вероятно дори
бихте оценили малките детайли,
07:10
But if you do, you mightбиха могли, може
even appreciateценя the smallмалък detailдетайл,
136
418880
2736
07:13
like the beer-canбира-може да patternмодел here
on the bottomдъно of the vaseваза.
137
421640
2856
като мотива от бирени кенчета
на дъното на вазата.
07:16
(LaughterСмях)
138
424520
1680
(Смях)
07:19
A recurringповтарящи се discussionдискусия I have
with magazineсписание editorsредактори,
139
427600
4136
Повтаряща се дискусия,
която водя с редактори на списания,
07:23
who are usuallyобикновено wordдума people,
140
431760
1976
които обикновено са хора на думите,
07:25
is that theirтехен audienceпублика, you,
141
433760
2600
е, че тяхната аудитория, вие,
07:29
are much better at makingприготвяне
radicalрадикален leapsскокове with imagesснимки
142
437320
3576
е много по-добра във възприемането
на крайностите в образите,
07:32
than they're beingсъщество givenдаден creditкредит for.
143
440920
1720
отколкото им се признава.
И единственото нещо, което намирам
за обезсърчаващо, е,
07:35
And the only thing I find frustratingпропадане
is that they oftenчесто seemИзглежда to pushтласък me
144
443240
4296
че те често
сякаш ме тласкат
07:39
towardsкъм a smallмалък setкомплект
of really tiredизморен visualзрителен clichклишетаés
145
447560
3576
към малка група от много изтъркани
визуални клишета,
07:43
that are consideredразглеждан safeсейф.
146
451160
1616
които са възприемани за безопасни.
07:44
You know, it's the businessmanбизнесмен
climbingизкачване up a ladderстълба,
147
452800
2976
Знаете, това е бизнесменът,
катерещ стълба,
и после стълбата се измества,
пробразява се в графа от фондовата борса,
07:47
and then the ladderстълба movesходове,
morphsпреобразява into a stockналичност marketпазар graphдиаграма,
148
455800
3096
07:50
and anything with dollarдолар signsзнаци;
that's always good.
149
458920
2416
и всичко със знака на долара;
това винаги е уместно.
07:53
(LaughterСмях)
150
461360
1616
(Смях)
07:55
If there are editorialРедакционна decisionрешение makersвземащите
here in the audienceпублика,
151
463000
3816
Ако има редактори,
които взимат решения, тук в публиката,
07:58
I want to give you a pieceпарче of adviceсъвет.
152
466840
1776
искам да ви дам един съвет.
08:00
EveryВсеки time a drawingчертеж
like this is publishedпубликувано,
153
468640
2896
Всеки път, когато рисунка
като тази бъде публикувана,
08:03
a babyбебе pandaпанда will dieумирам.
154
471560
1856
бебе панда умира.
08:05
(LaughterСмях)
155
473440
1096
(Смях)
08:06
LiterallyБуквално.
156
474560
1216
Буквално.
08:07
(LaughterСмях)
157
475800
1336
(Смях)
08:09
(ApplauseАплодисменти)
158
477160
4576
(Аплодисменти)
08:13
When is a visualзрителен clichклишетаé good or badлошо?
159
481760
3296
Кога визуалните клишета
са добри или слаби?
08:17
It's a fine lineлиния.
160
485080
1816
Границата е тънка.
08:18
And it really dependsЗависи on the storyистория.
161
486920
2296
И наистина зависи от историята.
08:21
In 2011, duringпо време на the earthquakeземетресение
and the tsunamiцунами in JapanЯпония,
162
489240
3736
През 2011-та, по време на земетресението
и цунамито в Япония,
08:25
I was thinkingмислене of a coverПокрийте.
163
493000
2176
обмислях една корица.
08:27
And I wentотидох throughпрез the classicкласически symbolsсимволи:
164
495200
2456
И преминах през класическите символи -
08:29
the JapaneseЯпонски flagфлаг,
165
497680
1296
японското знаме,
08:31
"The Great WaveВълна" by HokusaiХокусай,
one of the greatestнай велик drawingsчертежи ever.
166
499000
3360
"Великата вълна" на Хокусай,
една от най-известните картини.
08:35
And then the storyистория changedпроменен
167
503520
2616
И тогава историята се измени,
08:38
when the situationситуация at the powerмощност plantрастение
in FukushimaФукушима got out of handръка.
168
506160
3160
когато ситуацията с ядрения реактор
във Фукушима излезе извън контрол.
08:42
And I rememberпомня these TVТЕЛЕВИЗИЯ imagesснимки
of the workersработници in hazmatHAZMAT suitsкостюми,
169
510200
4616
И помня онези
телевизионни образи
на работници в костюми
против радиация,
които просто ходеха
през локацията,
08:46
just walkingходене throughпрез the siteмясто,
170
514840
1456
08:48
and what struckпоразен me
was how quietтих and sereneВедър it was.
171
516320
3656
и това, което ми направи впечатление,
беше колко тихо и спокойно беше.
08:52
And so I wanted to createсъздавам an imageизображение
of a silentмълчалив catastropheкатастрофа.
172
520000
3400
И така, аз исках да пресъздам
образа на тиха катастрофа.
08:56
And that's the imageизображение I cameдойде up with.
173
524200
1720
И това е образът,
който измислих.
08:59
(ApplauseАплодисменти)
174
527120
1616
(Аплодисменти)
09:00
Thank you.
175
528760
1216
Благодаря ви.
09:02
(ApplauseАплодисменти)
176
530000
2640
(Аплодисменти)
Това, което искам да направя, е
09:05
What I want to do is createсъздавам
an ahaАха momentмомент, for you, for the readerчетец.
177
533280
4320
да създам "аха" момент
за вас, за читателя.
09:10
And unfortunatelyза жалост, that does not mean
178
538200
1816
Но за съжаление,
това не значи,
09:12
that I have an ahaАха momentмомент
when I createсъздавам these imagesснимки.
179
540040
2520
че трябва да достигна "аха" момент,
докато създавам тези изображения.
Никога не седя на бюрото си
09:15
I never sitседя at my deskбюро
180
543520
1256
09:16
with the proverbialпословичен lightсветлина bulbкрушка
going off in my headглава.
181
544800
2960
с взеизвестната крушка,
светваща в главата ми.
09:21
What it takes is actuallyвсъщност a very slowбавен,
182
549200
2816
Това, което всъщност се случва, е
един много бавен,
09:24
unsexyunsexy processпроцес of minimalминимален designдизайн decisionsрешения
183
552040
3416
несекси процес на минимални
дизайнерски решения,
09:27
that then, when I'm luckyкъсметлия,
leadводя to a good ideaидея.
184
555480
2320
които след това, когато имам късмет,
водят до добра идея.
09:31
So one day, I'm on a trainвлак,
and I'm tryingопитвайки to decodeдекодиране
185
559960
2656
И така, един ден бях във влака
и се опитвах да декодирам
09:34
the graphicграфичен rulesправилник for dropsкапки on a windowпрозорец.
186
562640
2200
графичните правила
на капките върху прозореца.
09:37
And eventuallyв крайна сметка I realizeосъзнавам,
187
565520
1256
И в последствие рабрах:
09:38
"Oh, it's the backgroundзаден план
blurryразмазано upside-downс главата надолу,
188
566800
3496
"О, това е рамазаният фон
наобратно,
09:42
containedсъдържаща се in a sharpостър imageизображение."
189
570320
1376
съдържащ се в ясен образ."
09:43
And I thought, wowБрей, that's really coolготино,
190
571720
1876
И си помислих:
"Уау, това е много готино
09:45
and I have absolutelyабсолютно no ideaидея
what to do with that.
191
573610
2376
и нямам абсолютно никаква
идея какво да направя с него".
09:48
A while laterпо късно, I'm back in NewНов YorkЙорк,
192
576016
2160
Известно време по-късно,
аз съм обратно в Ню Йорк
09:50
and I drawрисувам this imageизображение of beingсъщество stuckзаби
on the BrooklynБруклин bridgeмост in a trafficтрафик jamконфитюр.
193
578200
4360
и рисувам картина за засядането
в задръстване на Бруклинския мост.
09:55
It's really annoyingдосаден,
but alsoсъщо kindмил of poeticпоетичен.
194
583240
2360
Много е досадно,
но също някак поетично.
09:58
And only laterпо късно I realizedосъзнах,
195
586960
1256
И по-късно разбрах,
10:00
I can take bothи двете of these ideasидеи
and put them togetherзаедно in this ideaидея.
196
588240
3280
че мога да взема двете идеи
и да ги събера заедно в тази идея.
10:04
And what I want to do
is not showшоу a realisticреалистичен sceneсцена.
197
592760
3120
И това, което исках да направя,
беше не да покажа реалистичната сцена.
10:09
But, maybe like poetryпоезия,
198
597160
2576
А може би като при поезията,
10:11
make you awareосведомен that you
alreadyвече had this imageизображение with you,
199
599760
3456
да ви накарам да осъзнаете,
че този образ вече е бил с вас,
10:15
but only now I've unearthedоткриха it
200
603240
1856
но чак сега сте го открили,
10:17
and madeизработен you realizeосъзнавам that you
were carryingносене it with you all alongзаедно.
201
605120
3600
и да ви накарам да осъзнаете,
че сте го носили във вас
през цялото време.
10:21
But like poetryпоезия,
this is a very delicateделикатен processпроцес
202
609760
3336
Но също като при поезията
това е много деликатен процес,
10:25
that is neitherнито едно efficientефикасен
norнито scalableмащабируема, I think.
203
613120
4360
който не е нито ефективен,
нито измерим, мисля.
10:30
And maybe the mostнай-много
importantважно skillумение for an artistхудожник
204
618720
3536
И може би най-важното
умение за един художник
10:34
is really empathyсъпричастие.
205
622280
1200
е емпатията.
10:36
You need craftправя and you need --
206
624640
3056
Имаш нужда от умения,
имаш нужда и от...
10:39
(LaughterСмях)
207
627720
1536
(Смях)
10:41
you need creativityтворчество --
208
629280
1256
имаш нужда от креативност...
10:42
(LaughterСмях)
209
630560
1536
(Смях)
10:44
thank you --
210
632120
1216
благодаря ви,
10:45
to come up with an imageизображение like that.
211
633360
2136
за да измислите
изображение като това
10:47
But then you need to stepстъпка back
212
635520
2256
Но след това трябва
да отстъпите назад
10:49
and look at what you've doneСвършен
from the perspectiveперспектива of the readerчетец.
213
637800
3120
и да погледнете какво сте направили
през перспективата на читателя.
10:53
I've triedопитах to becomeда стане a better artistхудожник
by becomingпревръща a better observerнаблюдател of imagesснимки.
214
641920
4640
Аз се опитвам да стана
по-добър художник,
ставайки по-добър
наблюдател на изображения.
10:59
And for that, I startedзапочна
an exerciseупражнение for myselfсебе си
215
647280
2336
И затова започнах
едно лично упражнение,
11:01
whichкойто I call SundayНеделя sketchingскициране,
216
649640
2216
което наричам неделно скициране.
11:03
whichкойто meantозначаваше, on a SundayНеделя, I would take
a randomслучаен objectобект I foundнамерено around the houseкъща
217
651880
5096
което значи, че в неделя,
взимам един случаен предмет от вкъщи
11:09
and try to see if that objectобект
could triggerтригер an ideaидея
218
657000
4416
и изпробвам дали този предмет
може да подбуди идея,
11:13
that had nothing to do
with the originalоригинал purposeпредназначение of that itemвещ.
219
661440
2920
която няма нищо общо
с оригиналната функция на тази вещ.
11:17
And it usuallyобикновено just meansсредства
I'm blankпразно for a long while.
220
665160
3000
И това обикновено означава,
че съм без идеи за дълго време.
И единственият трик,
който накрая сработва
11:21
And the only trickтрик that eventuallyв крайна сметка worksвърши работа
is if I openотворен my mindум
221
669160
3536
е да отворя ума си
11:24
and runтичам throughпрез everyвсеки imageизображение
I have storedсъхранени up there,
222
672720
3336
и да мина през всяко изображение,
което съм запазил там,
11:28
and see if something clicksкликвания.
223
676080
1560
и да видя дали нещо кликва.
11:30
And if it does, just addдобави
a fewмалцина linesлинии of inkмастило to connectсвържете --
224
678640
4376
И когато кликва, просто добавям
няколко линии мастило, за да свържа...
11:35
to preserveрезерват this very shortнисък
momentмомент of inspirationвдъхновение.
225
683040
2920
за да запазя този
кратък момент на вдъхновение.
11:40
And the great lessonурок there
226
688200
2296
И най-великият урок тук е,
11:42
was that the realреален magicмагия
doesn't happenстава on paperхартия.
227
690520
3216
че истинската магия не
не се случва на хартия.
11:45
It happensслучва се in the mindум of the viewerзрител.
228
693760
1800
Тя се случва в ума
на наблюдаващия.
11:48
When your expectationsочакванията and your knowledgeзнание
clashконфликт with my artisticартистичен intentionsнамерения.
229
696320
5640
Когато очакванията и знанието ви
се сблъскат с моите
артистични намерния.
Вашето взаимодействие
с образа,
11:55
Your interactionвзаимодействие with an imageизображение,
230
703960
2896
вашата способност да разчетете,
да поставите под въпрос, да се смутите,
11:58
your abilityспособност to readПрочети, questionвъпрос,
be botheredпритеснявани or boredотегчен or inspiredвдъхновен
231
706880
4296
да ви доскучее или
да се вдъхновите от един образ,
12:03
by an imageизображение
232
711200
1216
са толкова важни,
колкото и моят художествен принос.
12:04
is as importantважно
as my artisticартистичен contributionпринос.
233
712440
2440
12:07
Because that's what turnsзавои
an artisticартистичен statementизявление
234
715960
4240
Защото това е, което превръща
едно художествено изявление,
12:13
really, into a creativeтворчески dialogueдиалог.
235
721720
1600
наистина, в един
креативен диалог.
12:17
And so, your skillумение at readingчетене imagesснимки
236
725040
2456
И така, вашата способност
да разчитате изображения
12:19
is not only amazingудивителен,
237
727520
1240
е не просто невероятна,
12:21
it is what makesправи my artизкуство possibleвъзможен.
238
729560
1840
тя е това, което прави
изкуството ми възможно.
12:24
And for that, I thank you very much.
239
732880
2456
И затова аз ви благодаря много.
12:27
(ApplauseАплодисменти)
240
735360
3096
(Аплодисменти)
12:30
(CheersПоздрав)
241
738480
4600
(Увации)
12:36
Thank you.
242
744000
1216
Благодаря ви.
12:37
(ApplauseАплодисменти)
243
745240
3840
(Аплодисменти)
Translated by Irena Djourelova
Reviewed by Luba Aleksandrova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Christoph Niemann - Illustrator, artist, author
With charm and incisive wit, Christoph Niemann sketches the moments of our shared experience.

Why you should listen

Christoph Niemann is the master of the deceptively simple. His work -- which often combines line drawing or brushwork with physical objects, or eschews drawing altogether in favor of LEGO -- has appeared on the covers of the New Yorker, WIRED and the New York Times Magazine and has won many awards. He has drawn live from the Venice Art Biennale and the Olympic Games in London, and he has sketched the New York City Marathon -- while running it. He created the New Yorker's first augmented reality cover as well as a hand-drawn 360-degree VR animation for the magazine's US Open issue.

Niemann is the author of many books, including the monograph Sunday Sketching, WORDS and Souvenir. With Nicholas Blechman, he published the book Conversations. With Jon Huang, he created the kids' apps Petting Zoo and Chomp. His work is subject of an episode of Abstract, a new original Netflix series.

More profile about the speaker
Christoph Niemann | Speaker | TED.com