ABOUT THE SPEAKER
Christoph Niemann - Illustrator, artist, author
With charm and incisive wit, Christoph Niemann sketches the moments of our shared experience.

Why you should listen

Christoph Niemann is the master of the deceptively simple. His work -- which often combines line drawing or brushwork with physical objects, or eschews drawing altogether in favor of LEGO -- has appeared on the covers of the New Yorker, WIRED and the New York Times Magazine and has won many awards. He has drawn live from the Venice Art Biennale and the Olympic Games in London, and he has sketched the New York City Marathon -- while running it. He created the New Yorker's first augmented reality cover as well as a hand-drawn 360-degree VR animation for the magazine's US Open issue.

Niemann is the author of many books, including the monograph Sunday Sketching, WORDS and Souvenir. With Nicholas Blechman, he published the book Conversations. With Jon Huang, he created the kids' apps Petting Zoo and Chomp. His work is subject of an episode of Abstract, a new original Netflix series.

More profile about the speaker
Christoph Niemann | Speaker | TED.com
TED2018

Christoph Niemann: You are fluent in this language (and don't even know it)

Christoph Niemann: Coñecemos ben esta lingua (e nin nos decatamos)

Filmed:
2,685,775 views

Segundo o ilustrador Christoph Niemann, manexámonos con fluidez, sen nos decatar, na lingua das imaxes . Nunha agradable charla, apoiada na presentación dunha morea de enxeñosos e fantásticos debuxos, emprenderemos con Niemann un hilarante percorrido visual que nos amosará como conectan os artistas coas nosas emocións e a nosa mente sen necesidade de usar as palabras
- Illustrator, artist, author
With charm and incisive wit, Christoph Niemann sketches the moments of our shared experience. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'm an artist.
0
760
1240
Son artista.
00:15
Being an artist
is the greatest job there is.
1
3240
2640
Ser artista é o mellor traballo que hai.
00:18
And I really pity
each and every one of you
2
6760
2296
E teño mágoa
de todos e cada un de vostedes
00:21
who has to spend your days
discovering new galaxies
3
9080
2696
por teren que pasar a vida
descubrindo novas galaxias
00:23
or saving humanity from global warming.
4
11800
2656
ou salvando a humanidade
do quecemento global.
00:26
(Laughter)
5
14480
2456
(Risos)
00:28
But being an artist
is also a daunting job.
6
16960
2920
Mais o de artista
tamén é un oficio frustrante
00:32
I spend every day,
from nine to six, doing this.
7
20880
3600
Paso tódolos días, de nove a seis,
facendo isto
00:37
(Laughter)
8
25200
1896
(Risos)
00:39
I even started a side career
that consists entirely
9
27120
3976
Mesmo comecei unha carreira alternativa
que consiste única e exclusivamente
00:43
of complaining about the difficulty
of the creative process.
10
31120
2816
en laiarse do difícil que resulta
o proceso creativo
00:45
(Laughter)
11
33960
1096
(Risos)
00:47
But today, I don't want to talk
about what makes my life difficult.
12
35080
3760
Mais hoxe non quero falar
do que fai difícil a miña vida,
00:51
I want to talk about what makes it easy.
13
39480
2616
senón do que a fai sinxela.
00:54
And that is you
14
42120
1496
E son vostedes
00:55
and the fact that
you are fluent in a language
15
43640
2656
e o feito de teren fluidez nunha lingua
00:58
that you're probably not even aware of.
16
46320
1858
da que talvez nin sexan conscientes.
01:01
You're fluent in the language
of reading images.
17
49480
3080
Vostedes poden ler con fluidez
na lingua das imaxes.
01:06
Deciphering an image like that
18
54720
1456
Descifrar unha imaxe coma esa
01:08
takes quite a bit
of an intellectual effort.
19
56200
2056
supón certo esforzo intelectual.
01:10
But nobody ever taught you how this works,
20
58280
2216
Mais ninguén lles explicou
nunca como facelo,
01:12
you just know it.
21
60520
1240
simplemente saben.
01:15
College, shopping, music.
22
63280
2096
Universidade, compras, música.
01:17
What makes a language powerful
is that you can take a very complex idea
23
65400
3776
O poder dunha lingua radica en que
un pode coller unha idea moi complexa
01:21
and communicate it
in a very simple, efficient form.
24
69200
2880
e comunicala
dun xeito simple e eficiente.
01:25
These images represent
exactly the same ideas.
25
73760
3200
Estas imaxes representan
exactamente as mesmas ideas.
01:30
But when you look, for example,
at the college hat,
26
78680
2416
Mais cando ven o barrete, por exemplo,
01:33
you know that this doesn't represent
the accessory you wear on your head
27
81120
3416
saben que non representa
o complemento que poñen na cabeza
01:36
when you're being handed your diploma,
28
84560
1856
cando lles entregan o diploma,
01:38
but rather the whole idea of college.
29
86440
1800
senón o concepto de Universidade.
01:42
Now, what drawings can do
is they cannot only communicate images,
30
90040
4136
Ben, o que pasa coas ilustracións
é que non só comunican imaxes,
01:46
they can even evoke emotions.
31
94200
2816
tamén evocan emocións.
01:49
Let's say you get to
an unfamiliar place and you see this.
32
97040
3296
Supoñamos que chegan
a un lugar descoñecido e ven isto:
01:52
You feel happiness and relief.
33
100360
1576
sentirán ledicia e acougo.
01:53
(Laughter)
34
101960
1776
(Risos)
01:55
Or a slight sense of unease
or maybe downright panic.
35
103760
5416
Ou un leve desacougo
ou quizais un tremendo pánico.
02:01
(Laughter)
36
109200
2536
(Risos)
02:03
Or blissful peace and quiet.
37
111760
3456
Ou unha gozosa calma e quietude
02:07
(Laughter)
38
115240
1616
(Risos)
02:08
But visuals, they're of course
more than just graphic icons.
39
116880
3440
As imaxes, porén,
son moito máis que iconas gráficas.
02:13
You know, if I want to tell the story
of modern-day struggle,
40
121360
3376
Se quixese contar unha historia
de loita da vida moderna,
02:16
I would start with the armrest
between two airplane seats
41
124760
3216
empezaría polo separador
entre dous asentos de avión
02:20
and two sets of elbows fighting.
42
128000
2136
e un par de cóbados pelexando.
02:22
What I love there is this universal law
43
130160
2896
O que me encanta disto
é esta lei universal
02:25
that, you know, you have
30 seconds to fight it out
44
133080
2416
pola que sabes que tes
trinta segundos para loitar
02:27
and once it's yours, you get to keep it
for the rest of the flight.
45
135520
3176
e, unha vez é teu, gañas o dereito
a mantelo para o resto do voo.
02:30
(Laughter)
46
138720
2096
(Risos)
02:32
Now, commercial flight
is full of these images.
47
140840
3896
Ben, os voos comerciais
están cheos de imaxes coma estas.
02:36
If I want to illustrate
the idea of discomfort,
48
144760
3496
Se quixer ilustrar a idea de incomodidade,
02:40
nothing better than these neck pillows.
49
148280
1896
as almofadas para o pescozo.
02:42
They're designed
to make you more comfortable --
50
150200
3056
Están deseñadas para estar máis cómodo.
02:45
(Laughter)
51
153280
1816
(Risos)
02:47
except they don't.
52
155120
1216
Só que non o estás.
02:48
(Laughter)
53
156360
2960
(Risos)
02:52
So I never sleep on airplanes.
54
160200
1440
Así que nunca durmo no avión.
02:54
What I do occasionally
is I fall into a sort of painful coma.
55
162880
4096
O que fago de cando en vez
é caer nunha especie de desagradable coma.
02:59
And when I wake up from that,
56
167000
3496
E cando acordo,
03:02
I have the most terrible
taste in my mouth.
57
170520
2656
fágoo un terrible sabor de boca.
03:05
It's a taste that's so bad,
it cannot be described with words,
58
173200
3336
É tan malo que non se pode
describir con palabras,
03:08
but it can be drawn.
59
176560
1376
mais pódese debuxar.
03:09
(Laughter)
60
177960
5936
(Risos)
03:15
The thing is, you know, I love sleeping.
61
183920
2600
A cuestión é que me encanta durmir.
03:19
And when I sleep, I really
prefer to do it while spooning.
62
187160
3736
E, cando durmo, prefiro claramente
facelo en posición de culler.
03:22
I've been spooning on almost a pro level
for close to 20 years,
63
190920
3936
Levo a durmir facendo a culler
a nivel experto case vinte anos,
03:26
but in all this time,
I've never figured out
64
194880
2896
pero, en todo este tempo,
non dei coa resposta
03:29
what to do with that bottom arm.
65
197800
1656
de que facer co brazo de abaixo.
03:31
(Laughter)
66
199480
2616
(Risos)
03:34
(Applause)
67
202120
1936
(Aplausos)
03:36
And the only thing --
68
204080
2280
E o único,
03:39
the only thing that makes sleeping
even more complicated
69
207640
2856
o único que fai que durmir
sexa incluso máis complicado
03:42
than trying to do it on an airplane
70
210520
1696
que tentar facelo nun avión
03:44
is when you have small children.
71
212240
1560
é ter nenos pequenos.
03:47
They show up at your bed at around 4am
72
215040
2040
Preséntanse no teu cuarto
ás catro da mañá
03:50
with some bogus excuse of,
"I had a bad dream."
73
218040
3216
con algunha falsa escusa do tipo
"tiven un pesadelo"
03:53
(Laughter)
74
221280
2256
(Risos)
03:55
And then, of course you feel
sorry for them, they're your kids,
75
223560
2946
E, claro, sentes mágoa por eles,
son os teus fillos,
03:58
so you let them into your bed.
76
226520
1426
así que lles deixas meterse.
03:59
And I have to admit, at the beginning,
they're really cute and warm and snugly.
77
227960
3715
E teño que admitilo; ao principio,
son moi lindos, doces e aloumiñeiros.
04:03
The minute you fall back asleep,
they inexplicably --
78
231685
3171
Pero en canto adormeces,
inexplicablemente,
04:06
(Laughter)
79
234880
1656
(Risos)
04:08
start rotating.
80
236560
1256
comezan a arrolar.
04:09
(Laughter)
81
237840
2576
(Risos)
04:12
We like to call this the helicopter mode.
82
240440
1953
Gústanos chamarlle "modo helicóptero".
04:14
(Laughter)
83
242417
1839
(Risos)
04:16
Now, the deeper something is etched
into your consciousness,
84
244280
5016
Ben, canto máis profundo
estea gravado algo na consciencia,
04:21
the fewer details we need
to have an emotional reaction.
85
249320
3360
menos detalles se precisan
para suscitar unha reacción emocional.
04:25
(Laughter)
86
253360
2856
(Risos)
04:28
So why does an image like this work?
87
256240
1920
Por que funcionan imaxes coma esta?
04:31
It works, because we as readers
88
259000
2616
Porque, como lectores,
04:33
are incredibly good
at filling in the blanks.
89
261640
2240
somos tremendamente bos enchendo ocos.
04:37
Now, when you draw,
there's this concept of negative space.
90
265000
4016
Ao debuxarmos, existe un concepto
chamado "espazo negativo"
04:41
And the idea is, that instead
of drawing the actual object,
91
269040
2896
Que consiste en que
no canto de debuxar o obxecto real
04:43
you draw the space around it.
92
271960
2016
debuxamos o espazo que o rodea.
04:46
So the bowls in this drawing are empty.
93
274000
2400
As cuncas desta ilustración
están baleiras.
04:49
But the black ink prompts your brain
to project food into a void.
94
277360
3880
Pero a tinta negra impele o noso cerebro
a encher o oco con comida.
04:56
What we see here is not a owl flying.
95
284200
3160
O que aquí vemos
non é un moucho voando.
05:00
What we actually see
is a pair of AA batteries
96
288113
2143
Realmente son un par de pilas AA
05:02
standing on a nonsensical drawing,
97
290280
2176
chantadas nun debuxo sen sentido,
05:04
and I animate the scene
by moving my desk lamp up and down.
98
292480
3536
e animo a escena movendo a miña lámpada
de escritorio arriba e abaixo.
05:08
(Laughter)
99
296040
2056
(Risos)
05:10
The image really only exists in your mind.
100
298120
2600
En realidade, a imaxe
só existe nas súas cabezas
05:13
So, how much information do we need
to trigger such an image?
101
301640
3120
Canta información precisamos
para crear esta imaxe?
05:18
My goal as an artist
is to use the smallest amount possible.
102
306040
4080
O meu obxectivo como artista
é empregar a menor cantidade posible.
05:23
I try to achieve a level of simplicity
103
311120
2816
Tento acadar un nivel de simplicidade tal
05:25
where, if you were to take away
one more element,
104
313960
2416
que se retirásemos un só elemento máis
05:28
the whole concept would just collapse.
105
316400
2040
todo o concepto se esfumaría.
05:31
And that's why my personal favorite tool
as an artist is abstraction.
106
319520
3640
E por iso, a miña ferramenta favorita
como artista é a abstracción.
05:36
I've come up with this system
which I call the abstract-o-meter,
107
324520
3016
Inventei este sistema
ao que lle chamo o abstractómetro,
05:39
and this is how it works.
108
327560
1336
e así é como funciona:
05:40
So you take a symbol, any symbol,
for example the heart and the arrow,
109
328920
3896
Collemos un símbolo, calquera,
por exemplo o corazón e mais a frecha,
05:44
which most of us would read
as the symbol for love,
110
332840
2816
que a meirande parte de nós lería
como o símbolo do amor,
05:47
and I'm an artist, so I can draw this
111
335680
1816
e, como artista que son, debúxoo
05:49
in any given degree
of realism or abstraction.
112
337520
2960
cun determinado grao
de realismo ou abstracción.
05:53
Now, if I go too realistic on it,
it just grosses everybody out.
113
341320
4376
Se o fago demasiado realista,
anoxaría a todo o mundo.
05:57
(Laughter)
114
345720
2016
(Risos)
05:59
If I go too far on the other side
and do very abstract,
115
347760
3936
Se me paso no outro senso
e o fago moi abstracto
06:03
nobody has any idea
what they're looking at.
116
351720
2256
ninguén terá nin idea de que está a ver.
06:06
So I have to find
the perfect place on that scale,
117
354000
2376
Así que teño que achar
o punto axeitado na escala,
06:08
in this case it's somewhere in the middle.
118
356400
2040
que neste caso está
nalgures polo medio.
06:11
Now, once we have reduced an image
to a more simple form,
119
359320
3520
Unha vez que teñamos reducida a imaxe
a unha forma máis simple,
06:16
all sorts of new connections
become possible.
120
364080
2120
poden emerxer todo tipo
de novas conexións.
06:20
And that allows for totally
new angles in storytelling.
121
368760
3776
E iso abre un abano de posibilidades
totalmente novo á hora de contar historias
06:24
(Laughter)
122
372560
3376
(Risos)
06:27
And so, what I like to do is,
123
375960
1456
Entón, o que me gusta
06:29
I like to take images from really remote
cultural areas and bring them together.
124
377440
4200
é tomar imaxes procedentes de áreas
culturais dispares e combinalas.
06:36
Now, with more daring references --
125
384000
2376
Claro, con referencias atrevidas,
06:38
(Laughter)
126
386400
2656
(Risos)
06:41
I can have more fun.
127
389080
1720
pásoo mellor.
06:43
But of course, I know that eventually
things become so obscure
128
391560
2976
Pero sei que ás veces as referencias
tórnanse tan escuras
06:46
that I start losing some of you.
129
394560
1896
que empezo a perdervos a algúns.
06:48
So as a designer, it's absolutely key
to have a good understanding
130
396480
4616
Así que como deseñador
é crucial entender ben
06:53
of the visual and cultural
vocabulary of your audience.
131
401120
3320
o vocabulario visual
e cultural da audiencia.
06:58
With this image here,
a comment on the Olympics in Athens,
132
406000
5256
Con esta imaxe, concibida para ilustrar
os Xogos Olímpicos de Atenas,
07:03
I assumed that the reader
of the "New Yorker"
133
411280
2096
asumín que o lector do New Yorker
07:05
would have some rudimentary
idea of Greek art.
134
413400
2936
tería certa idea rudimentaria
da arte grega.
07:08
If you don't, the image doesn't work.
135
416360
1840
Se non a ten, a imaxe non funciona.
07:10
But if you do, you might
even appreciate the small detail,
136
418880
2736
Mais se a ten, se cadra aprecia
os pequenos detalles,
07:13
like the beer-can pattern here
on the bottom of the vase.
137
421640
2856
coma o patrón de latas de cervexa
da base do xerro.
07:16
(Laughter)
138
424520
1680
(Risos)
07:19
A recurring discussion I have
with magazine editors,
139
427600
4136
Unha discusión recorrente
que teño con editores de revistas,
07:23
who are usually word people,
140
431760
1976
que adoitan ser xente
máis de "palabras",
07:25
is that their audience, you,
141
433760
2600
é que o público, vostedes,
07:29
are much better at making
radical leaps with images
142
437320
3576
acepta os saltos radicais nas imaxes
con moita máis facilidade
07:32
than they're being given credit for.
143
440920
1720
do que eles pensan.
07:35
And the only thing I find frustrating
is that they often seem to push me
144
443240
4296
E o único que me resulta frustrante
é que, adoito, semellan empurrarme
07:39
towards a small set
of really tired visual clichés
145
447560
3576
contra un conxunto de clixés
visuais xa moi esgotados
07:43
that are considered safe.
146
451160
1616
considerados seguros.
07:44
You know, it's the businessman
climbing up a ladder,
147
452800
2976
Xa saben, o empresario subindo unha escada
07:47
and then the ladder moves,
morphs into a stock market graph,
148
455800
3096
que logo se move e se muda
nun gráfico da bolsa de valores
07:50
and anything with dollar signs;
that's always good.
149
458920
2416
e algo co símbolo do dólar,
iso sempre está ben.
07:53
(Laughter)
150
461360
1616
(Risos)
07:55
If there are editorial decision makers
here in the audience,
151
463000
3816
Se houber persoas na sala
que toman decisións editoriais,
07:58
I want to give you a piece of advice.
152
466840
1776
quero darlles un consello.
08:00
Every time a drawing
like this is published,
153
468640
2896
Cada vez que se publica
unha ilustración coma esta,
08:03
a baby panda will die.
154
471560
1856
un bebé panda morre.
08:05
(Laughter)
155
473440
1096
(Risos)
08:06
Literally.
156
474560
1216
Literalmente.
08:07
(Laughter)
157
475800
1336
(Risos)
08:09
(Applause)
158
477160
4576
(Aplausos)
08:13
When is a visual cliché good or bad?
159
481760
3296
Cando é bo ou malo un clixé visual?
08:17
It's a fine line.
160
485080
1816
Hai unha fina liña.
08:18
And it really depends on the story.
161
486920
2296
E a verdade é que depende da historia.
08:21
In 2011, during the earthquake
and the tsunami in Japan,
162
489240
3736
En 2011, durante o terremoto
e o tsunami de Xapón,
08:25
I was thinking of a cover.
163
493000
2176
estaba a matinar nunha portada.
08:27
And I went through the classic symbols:
164
495200
2456
E fun pasando polos típicos símbolos:
08:29
the Japanese flag,
165
497680
1296
a bandeira xaponesa,
08:31
"The Great Wave" by Hokusai,
one of the greatest drawings ever.
166
499000
3360
"A grande onda" de Hokusai,
un dos mellores debuxos da Historia.
08:35
And then the story changed
167
503520
2616
E logo todo cambiou
08:38
when the situation at the power plant
in Fukushima got out of hand.
168
506160
3160
cando se perdeu o control da situación
na central de Fukushima.
08:42
And I remember these TV images
of the workers in hazmat suits,
169
510200
4616
E lembro ver na tele as imaxes
dos traballadores con traxes hazmat,
08:46
just walking through the site,
170
514840
1456
andando cara a alí,
08:48
and what struck me
was how quiet and serene it was.
171
516320
3656
e o que me impactou foi
o sosego e a quietude da situación.
08:52
And so I wanted to create an image
of a silent catastrophe.
172
520000
3400
Entón, quixen crear o retrato
dunha catástrofe silenciosa.
08:56
And that's the image I came up with.
173
524200
1720
E isto foi o que se me ocorreu.
08:59
(Applause)
174
527120
1616
(Aplausos)
09:00
Thank you.
175
528760
1216
Grazas.
09:02
(Applause)
176
530000
2640
(Aplausos)
09:05
What I want to do is create
an aha moment, for you, for the reader.
177
533280
4320
O que quero facer é provocar un momento
Eureka! entre vostedes os lectores.
09:10
And unfortunately, that does not mean
178
538200
1816
E por desgraza, iso non significa
09:12
that I have an aha moment
when I create these images.
179
540040
2520
que eu sinta ese Eureka!
cando creo esas imaxes.
09:15
I never sit at my desk
180
543520
1256
Cando sento ao escritorio
09:16
with the proverbial light bulb
going off in my head.
181
544800
2960
non me aparece de súpeto
a mítica lámpada luminosa na cabeza.
09:21
What it takes is actually a very slow,
182
549200
2816
O que ten lugar realmente é un lento
09:24
unsexy process of minimal design decisions
183
552040
3416
e pouco atractivo proceso
de toma de exiguas decisións estéticas
09:27
that then, when I'm lucky,
lead to a good idea.
184
555480
2320
que, se teño sorte,
conducen a unha boa idea.
09:31
So one day, I'm on a train,
and I'm trying to decode
185
559960
2656
Así que, un día estaba nun tren
tentando descifrar
09:34
the graphic rules for drops on a window.
186
562640
2200
que regras rexen a configuración
das pingas nunha fiestra.
09:37
And eventually I realize,
187
565520
1256
E decateime.
09:38
"Oh, it's the background
blurry upside-down,
188
566800
3496
"Oh, é o fondo borroso e do revés,
09:42
contained in a sharp image."
189
570320
1376
contido nunha imaxe nítida".
09:43
And I thought, wow, that's really cool,
190
571720
1876
E pensei que a idea era moi chula,
09:45
and I have absolutely no idea
what to do with that.
191
573610
2376
mais non tiña nin idea
de que facer con ela.
09:48
A while later, I'm back in New York,
192
576016
2160
Tempo despois, de volta a Nova York
09:50
and I draw this image of being stuck
on the Brooklyn bridge in a traffic jam.
193
578200
4360
representei neste debuxo a idea de quedar
atoado nun atasco na ponte de Brooklyn.
09:55
It's really annoying,
but also kind of poetic.
194
583240
2360
É moi molesto mais
dalgún xeito tamén poético.
09:58
And only later I realized,
195
586960
1256
E só máis tarde me decatei
10:00
I can take both of these ideas
and put them together in this idea.
196
588240
3280
de que podía coller
esas dúas ideas e xuntalas nestoutra.
10:04
And what I want to do
is not show a realistic scene.
197
592760
3120
E o que quero non é amosar
unha escena realista,
10:09
But, maybe like poetry,
198
597160
2576
senón, se cadra como a poesía,
10:11
make you aware that you
already had this image with you,
199
599760
3456
facerlles tomar consciencia
de que xa tiñan consigo esa imaxe,
10:15
but only now I've unearthed it
200
603240
1856
pero que só agora a saco á superficie
10:17
and made you realize that you
were carrying it with you all along.
201
605120
3600
e fago que se decaten de que levan
con ela dentro todo este tempo.
10:21
But like poetry,
this is a very delicate process
202
609760
3336
Porén, como a poesía,
este é un proceso moi delicado
10:25
that is neither efficient
nor scalable, I think.
203
613120
4360
que coido que non se pode medir en termos
de eficiencia nin tratar de amplificar.
10:30
And maybe the most
important skill for an artist
204
618720
3536
Se cadra a capacidade
máis importante dun artista
10:34
is really empathy.
205
622280
1200
realmente é a empatía.
10:36
You need craft and you need --
206
624640
3056
Precísase ter arte,
10:39
(Laughter)
207
627720
1536
(Risos)
10:41
you need creativity --
208
629280
1256
precísase creatividade,
10:42
(Laughter)
209
630560
1536
(Risos)
10:44
thank you --
210
632120
1216
grazas,
10:45
to come up with an image like that.
211
633360
2136
para idear unha imaxe así.
10:47
But then you need to step back
212
635520
2256
Mais despois precísase
tamén dar un paso atrás
10:49
and look at what you've done
from the perspective of the reader.
213
637800
3120
e observar a túa obra
dende a perspectiva do lector.
10:53
I've tried to become a better artist
by becoming a better observer of images.
214
641920
4640
Tratei de converterme nun artista mellor
volvéndome un mellor observador de imaxes.
10:59
And for that, I started
an exercise for myself
215
647280
2336
Para iso, comecei un exercicio persoal
11:01
which I call Sunday sketching,
216
649640
2216
ao que lle chamo bosquexos de domingo,
11:03
which meant, on a Sunday, I would take
a random object I found around the house
217
651880
5096
e que consiste en coller cada domingo
un obxecto aleatorio que atope pola casa
11:09
and try to see if that object
could trigger an idea
218
657000
4416
e ver se este dá desencadeado unha idea
11:13
that had nothing to do
with the original purpose of that item.
219
661440
2920
que non teña nada que ver
co seu propósito orixinal.
11:17
And it usually just means
I'm blank for a long while.
220
665160
3000
Adoito, isto implica
quedar en branco un bo anaco.
11:21
And the only trick that eventually works
is if I open my mind
221
669160
3536
O único truco que ás veces funciona
é abrir a mente
11:24
and run through every image
I have stored up there,
222
672720
3336
e percorrer tódalas imaxes
que teño alí almacenadas,
11:28
and see if something clicks.
223
676080
1560
para ver se algo fai "clic".
11:30
And if it does, just add
a few lines of ink to connect --
224
678640
4376
E se o fai, engádolle
algunhas liñas de tinta para conectar,
11:35
to preserve this very short
moment of inspiration.
225
683040
2920
para evitar que eslúa
ese curto intre de inspiración.
11:40
And the great lesson there
226
688200
2296
E a gran lección é
11:42
was that the real magic
doesn't happen on paper.
227
690520
3216
que en realidade a maxia
non acontece no papel,
11:45
It happens in the mind of the viewer.
228
693760
1800
senón na mente do espectador.
11:48
When your expectations and your knowledge
clash with my artistic intentions.
229
696320
5640
Cando as súas expectativas e coñecementos
se atopan coa miña intención artística.
11:55
Your interaction with an image,
230
703960
2896
A súa interacción cunha imaxe,
11:58
your ability to read, question,
be bothered or bored or inspired
231
706880
4296
a súa capacidade para ler, preguntar,
anoxarse, aburrirse ou inspirarse
12:03
by an image
232
711200
1216
por mor dunha imaxe
12:04
is as important
as my artistic contribution.
233
712440
2440
é tan importante
como a miña achega artística.
12:07
Because that's what turns
an artistic statement
234
715960
4240
Porque iso é o que realmente muda
unha manifestación artística
12:13
really, into a creative dialogue.
235
721720
1600
nun diálogo creativo.
12:17
And so, your skill at reading images
236
725040
2456
E, polo tanto,
a súa capacidade para ler imaxes
12:19
is not only amazing,
237
727520
1240
non só é abraiante,
12:21
it is what makes my art possible.
238
729560
1840
tamén é o que fai a miña arte posible.
12:24
And for that, I thank you very much.
239
732880
2456
E por iso, doulles as grazas.
12:27
(Applause)
240
735360
3096
(Aplausos)
12:30
(Cheers)
241
738480
4600
(Aclamacións)
12:36
Thank you.
242
744000
1216
Grazas
12:37
(Applause)
243
745240
3840
(Aplausos)
Translated by Héctor Pardo Álvarez
Reviewed by Xusto Rodriguez

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Christoph Niemann - Illustrator, artist, author
With charm and incisive wit, Christoph Niemann sketches the moments of our shared experience.

Why you should listen

Christoph Niemann is the master of the deceptively simple. His work -- which often combines line drawing or brushwork with physical objects, or eschews drawing altogether in favor of LEGO -- has appeared on the covers of the New Yorker, WIRED and the New York Times Magazine and has won many awards. He has drawn live from the Venice Art Biennale and the Olympic Games in London, and he has sketched the New York City Marathon -- while running it. He created the New Yorker's first augmented reality cover as well as a hand-drawn 360-degree VR animation for the magazine's US Open issue.

Niemann is the author of many books, including the monograph Sunday Sketching, WORDS and Souvenir. With Nicholas Blechman, he published the book Conversations. With Jon Huang, he created the kids' apps Petting Zoo and Chomp. His work is subject of an episode of Abstract, a new original Netflix series.

More profile about the speaker
Christoph Niemann | Speaker | TED.com