ABOUT THE SPEAKER
Chad Frischmann - Systems strategist, coalition-builder
Chad Frischmann is working to get humanity to "drawdown," the point in time when the concentration of atmospheric greenhouse gases begins to decline on a year-to-year basis.

Why you should listen

Chad Frischmann developed the methodology and models underpinning the New York Times best-seller Drawdown: The Most Comprehensive Plan Ever Proposed to Reverse Global Warming (Penguin, 2017). Drawdown was the number one best-selling environmental book of 2017 and is currently being translated into more than ten languages. In collaboration with a global team of researchers, Frischmann designed integrated global models to assess the world's most effective climate solutions and determine if, when and how the world can reach "drawdown," the point in time when the concentration of atmospheric greenhouse gases begins to decline on a year-to-year basis.

With an interdisciplinary background in public policy, human rights, sustainable development, and environmental conservation, Frischmann works as a systems strategist to build a new, regenerative future with cascading benefits to the environment and to human well-being. As head of research and technology since Project Drawdown's inception, he is a key spokesperson and coalition-builder dedicated to sharing the message and model of Drawdown with the world.

Frischmann provides a systems-based, action-orientated approach to research and strategic leadership. Previously, as the Senior Program Officer at The Europaeum, an association of leading European universities, Frischmann worked to further international collaboration through academic mobility and exchange between students, researchers and those working in the public and private sectors. He taught at the University of Oxford and the University of California at Berkeley and worked as a consultant and researcher for numerous organizations, from small grassroots non-profits to international agencies such as UNESCO and the International Fund for Agricultural Development.

More profile about the speaker
Chad Frischmann | Speaker | TED.com
We the Future

Chad Frischmann: 100 solutions to reverse global warming

Chad Frischmann: 100 řešení ke zvrácení globálního oteplování

Filmed:
2,009,406 views

Co kdybychom z atmoféry odstranili více skleníkových plynů, než jsme do ní dostali? Tento hypotetický scénář, známý jako „nadčerpání“, je naše jediná naděje na odvrácení klimatické katastrofy, říká stratég Chad Frischmann. V přednášce uvažuje o budoucnosti a sdílí řešení k odvrácení klimatických změn, již dnes existující - konvenční taktiky jako využívání obnovitelných zdrojů energie a lepší hospodaření s půdou, stejně jako některé méně známé postupy, jako jsou změny v produkci potravin, lepší plánování rodiny a vzdělávání dívek. Zjistěte více o tom, jak můžeme zvrátit globální oteplování a vytvořit svět, kde je pravidlem regenerace, nikoli ničení.
- Systems strategist, coalition-builder
Chad Frischmann is working to get humanity to "drawdown," the point in time when the concentration of atmospheric greenhouse gases begins to decline on a year-to-year basis. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
HelloDobrý den.
0
1359
1497
Dobrý den,
00:14
I'd like to introducepředstavit you to a wordslovo
you maysmět never have heardslyšel before,
1
2880
3736
chci vám představit slovo,
které jste asi nikdy neslyšeli,
00:18
but you oughtby měl to know:
2
6640
1616
ale měli byste znát,
00:20
drawdownčerpání.
3
8280
1240
nadčerpání.
00:22
DrawdownČerpání is a newNový way of thinkingmyslící about
and actingherectví on globalglobální warmingoteplování.
4
10760
4120
Nadčerpání je nový způsob přemýšlení
a jednání ve věci globálního oteplování.
00:27
It's a goalfotbalová branka for a futurebudoucnost that we want,
5
15840
3336
Je to cíl pro budoucnost, kterou chceme,
00:31
a futurebudoucnost where reversingobrácení
globalglobální warmingoteplování is possiblemožný.
6
19200
3840
budoucnost, kde je možné
globální oteplování odvrátit.
00:36
DrawdownČerpání is that pointbod in time
7
24440
2216
Nadčerpání je ten bod v čase
00:38
when atmosphericatmosférický concentrationskoncentrace
of greenhouseskleník gasesplynů beginzačít to declinepokles
8
26680
4416
kdy koncentrace skleníkových plynů
v atmosféře začne klesat
00:43
on a year-to-yearod roku do roku basiszáklad.
9
31120
1400
rok co rok.
00:45
More simplyjednoduše, it's that pointbod
10
33400
2016
Ještě jednodušeji, je to moment,
00:47
when we take out more greenhouseskleník gasesplynů
than we put into Earth'sZemě atmosphereatmosféra.
11
35440
5240
kdy vyčerpáme víc skleníkových plynů
než do atmosféry Země dostaneme.
00:54
Now, I know we're all concernedznepokojený
about climateklimatu changezměna,
12
42040
3840
Vím, že jsme všichni znepokojeni
klimatickými změnami,
00:58
but climateklimatu changezměna is not the problemproblém.
13
46800
2936
ale klimatické změny nejsou problémem.
01:01
ClimatePodnebí changezměna is
the expressionvýraz of the problemproblém.
14
49760
3696
Změna klimatu je
vyjádřením problému.
01:05
It's the feedbackzpětná vazba of the systemSystém
of the planetplaneta tellingvyprávění us what's going on.
15
53480
5720
Je to zpětná vazba od systému
planety, vysílající zprávu, co se děje.
01:12
The problemproblém is globalglobální warmingoteplování,
16
60360
2696
Problém je globální oteplení,
01:15
provokedvyvolal by the increasingvzrůstající
concentrationskoncentrace of greenhouseskleník gasesplynů
17
63080
4296
vyprovokované zvyšující se
koncentrací skleníkových plynů
01:19
causedzpůsobené by humančlověk activityaktivita.
18
67400
1640
vyprodukovaných činností lidí.
01:21
So how do we solveřešit the problemproblém?
19
69880
1576
Takže jak problém vyřešíme?
01:23
How do we beginzačít the processproces
of reversingobrácení globalglobální warmingoteplování?
20
71480
4240
Jak začít proces obratu
globálního oteplení?
01:29
The only way we know how is to drawkreslit down,
21
77120
3776
Jediný způsob, který známe,
je nadčerpávání,
01:32
to avoidvyhýbat se puttinguvedení greenhouseskleník gasesplynů up
22
80920
2536
aby nedocházelo k vytváření
skleníkových plynů
01:35
and to pullSEM down what's alreadyjiž there.
23
83480
1960
a snížit to, co tam již je.
01:39
I know.
24
87080
1256
Já vím.
01:40
GivenVzhledem k the currentaktuální situationsituace,
it soundszvuky impossiblenemožné,
25
88360
3200
Vzhledem k současné situaci
se to zdá nemožné,
01:44
but humanitylidstvo alreadyjiž knows what to do.
26
92960
2920
ale lidstvo už ví, co dělat.
01:49
We have realnemovitý, workablefunkční
technologiestechnologií and practicespraktiky
27
97160
3576
Máme skutečné, funkční
technologie a postupy,
01:52
that can achievedosáhnout drawdownčerpání.
28
100760
1440
které ho mohou dosáhnout.
01:55
And it's alreadyjiž happeninghappening.
29
103480
1286
A už se to děje.
01:57
What we need is
to accelerateurychlit implementationimplementace
30
105760
4096
Co potřebujeme je zrychlit implementaci
02:01
and to changezměna the discoursediskursu
31
109880
2016
a změnit diskuzi plnou strachu a zmatku,
02:03
from one of fearstrach and confusionzmatek,
whichkterý only leadsvede to apathyapatie,
32
111920
4480
vedoucí jen k apatii,
02:09
to one of understandingporozumění and possibilitymožnost,
33
117720
3616
k té o porozumění a možném,
02:13
and, thereforeproto, opportunitypříležitost.
34
121360
1800
a tedy o příležitosti.
02:16
I work for an organizationorganizace
calledvolal ProjectProjekt DrawdownČerpání.
35
124560
2400
Pracuji pro organizaci nazvanou
Projekt "Drawdown".
02:19
And for the last fourčtyři yearsroky,
36
127880
1415
Během posledních čtyř let,
02:21
togetherspolu with a teamtým of researchersvýzkumných pracovníků
and writersspisovatelů from all over the worldsvět,
37
129320
3856
jsme spolu s týmem vědců
a spisovatelů z celého světa
02:25
we have mappedmapované, measuredměřeno and detailedPodrobné
38
133200
3376
zmapovali, změřili a popsali
02:28
100 solutionsřešení to reversingobrácení globalglobální warmingoteplování.
39
136600
3200
100 řešení k obratu globálního oteplování.
02:32
EightyOsmdesát alreadyjiž existexistovat todaydnes,
40
140920
2536
Osmdesát jich už dnes existuje,
02:35
and when takenpřijat togetherspolu,
those 80 can achievedosáhnout drawdownčerpání.
41
143480
3840
a ve spojení těch 80 může
dosáhnout nadčerpání.
02:40
And 20 are comingpříchod attractionsAtrakcí,
solutionsřešení on the pipelinepotrubí,
42
148240
3536
20 jsou nové zajímavosti, řešení ve vývoji,
02:43
and when they come onlineonline,
43
151800
1936
a když se zveřejní,
02:45
will speedRychlost up our progresspokrok.
44
153760
1760
urychlí náš pokrok.
02:48
These are solutionsřešení
45
156880
1776
To jsou řešení,
02:50
that are viableživotaschopný, scalableškálovatelné
and financiallyfinančně feasiblerealizovatelný.
46
158680
4936
která jsou životaschopná, měřitelná
a finančně proveditelná.
02:55
And they do one or more of threetři things:
47
163640
2120
Dělají jednu nebo víc ze tří věcí:
02:58
replacenahradit existingexistující fossilfosilní fuel-basedna základě paliva energyenergie
generationgenerace with cleančistý, renewableobnovitelný sourcesZdroje;
48
166760
6376
nahrazují energii založenou na fosilních
palivech čistou, z obnovitelných zdrojů;
03:05
reducesnížit consumptionspotřeba
throughpřes technologicaltechnologický efficiencyúčinnost
49
173160
3456
snižují spotřebu prostřednictvím
technologické efektivnosti
03:08
and behaviorchování changezměna;
50
176640
1240
a změny chování,
03:10
and to biosequesterbiosequester carbonuhlík
in our plants'rostliny biomassbiomasy and soilpůda
51
178760
4376
a na bio sekvestrování uhlíku
v biomase rostlin a v půdě procesem,
03:15
throughpřes a processproces
we all learnUčit se in gradeškolní známka schoolškola,
52
183160
2376
o kterém se učíme na základní škole,
03:17
the magickouzlo of photosynthesisfotosyntéza.
53
185560
1680
kouzlem fotosyntézy.
03:19
It's throughpřes a combinationkombinace
of these threetři mechanismsmechanismy
54
187920
3096
Kombinace těchto tří mechanismů
03:23
that drawdownčerpání becomesstává se possiblemožný.
55
191040
2760
umožňuje nadčerpání.
03:26
So how do we get there?
56
194680
1200
Tak jak se tam dostaneme?
03:28
Well, here'stady je the shortkrátký answerOdpovědět.
57
196480
2000
Tady je krátká odpověď.
03:31
This is a listseznam of the tophorní 20 solutionsřešení
to reversingobrácení globalglobální warmingoteplování.
58
199480
4456
Toto je seznam 20 nejlepších řešení
ke zvrácení globálního oteplování.
03:35
Now, I'll go into some detaildetail,
59
203960
1456
Teď to vezmu detailněji,
03:37
but take a fewpár secondssekundy
to look over the listseznam.
60
205440
2560
ale prohlédněte si nejdřív ten seznam.
03:45
It's eclecticeklektická, I know,
61
213000
2096
Je to eklektické, vím,
03:47
from onshoreOnshore windvítr turbinesturbíny
to educatingvzdělávání girlsdívky,
62
215120
3296
od pobřežních větrných turbín
ke vzdělávání dívek,
03:50
from plant-richbohaté na rostliny dietsstrava
to rooftopstřešní solarsluneční technologytechnika.
63
218440
3560
od rostlinných diet
po střešní solární technologii.
03:54
So let's breakPřestávka it down a little bitbit.
64
222680
1736
Tak to trochu rozdělme.
03:56
To the right of the slideskluzavka,
you'llBudete see figuresčísel in gigatonsgigatun,
65
224440
3136
Napravo na snímku uvidíte
čísla v gigatunách,
03:59
or billionsmiliardy of tonstuny.
66
227600
2456
či miliardách tun.
04:02
That representspředstavuje the totalcelkový
equivalentekvivalent carbonuhlík dioxidedioxidu
67
230080
3296
To představuje celkový
ekvivalent oxidu uhličitého
04:05
reducedsnížena from the atmosphereatmosféra
68
233400
1736
odebraného z atmosféry,
04:07
when the solutionřešení is implementedimplementováno
globallyglobálně over a 30-year-rok perioddoba.
69
235160
3920
když řešení globálně
aplikujeme po dobu 30 let.
04:11
Now, when we think
about climateklimatu solutionsřešení,
70
239840
3376
Uvažujeme-li o řešení klimatu,
04:15
we oftenčasto think about
electricityelektřina generationgenerace.
71
243240
2936
často myslíme na výrobu elektřiny.
04:18
We think of renewableobnovitelný energyenergie
as the mostvětšina importantdůležité setsoubor of solutionsřešení,
72
246200
3936
Uvažujeme o obnovitelné energii
jako nejdůležitějším souboru řešení,
04:22
and they are incrediblyneuvěřitelně importantdůležité.
73
250160
2656
a jsou nesmírně důležité.
04:24
But the first thing
to noticeoznámení about this listseznam
74
252840
2496
Při prvním pohledu na seznam si všimneme,
04:27
is that only fivePět of the tophorní 20 solutionsřešení
relatevztahují to electricityelektřina.
75
255360
3440
že jen prvních pět z horních 20 řešení
se týká elektřiny.
04:32
What surprisedpřekvapený us, honestlyupřímně řečeno,
76
260399
2657
Co nás překvapilo,
04:35
was that eightosm of the tophorní 20
relatevztahují to the foodjídlo systemSystém.
77
263080
3560
že se osm z vrchních 20
řešení týká potravinového systému.
04:40
The climateklimatu impactdopad of foodjídlo
maysmět come as a surprisepřekvapení to manymnoho people,
78
268400
4096
Dopad jídla na klima může
překvapit mnoho lidí,
04:44
but what these resultsvýsledky showshow
is that the decisionsrozhodnutí we make everykaždý day
79
272520
4056
ale tyto výsledky ukazují, že rozhodnutí,
která o potravinách děláme každý den,
04:48
about the foodjídlo we producevyrobit,
purchasenákup and consumekonzumovat
80
276600
3416
o potravinách, které produkujeme,
kupujeme a konzumujeme,
04:52
are perhapsmožná the mostvětšina
importantdůležité contributionspříspěvků
81
280040
2816
jsou možná těmi nejdůležitější příspěvky,
04:54
everykaždý individualindividuální can make
to reversingobrácení globalglobální warmingoteplování.
82
282880
3200
kterými jednotlivec může přispět
k odvrácení globálního oteplování.
04:59
And how we managespravovat landpřistát
is alsotaké very importantdůležité.
83
287200
3856
Také je velmi důležité,
jak obhospodařujeme půdu.
05:03
ProtectingOchrana forestslesy and wetlandsmokřady
84
291080
3016
Ochrana lesů a mokřadů zajišťuje,
05:06
safeguardsochranná opatření, expandsrozšiřuje se
and createsvytváří newNový carbonuhlík sinksumyvadla
85
294120
4296
rozšiřuje a vytváří nové uhlíkové jímky,
05:10
that directlypřímo drawkreslit down carbonuhlík.
86
298440
3016
které přímo odčerpávají uhlík.
05:13
This is how drawdownčerpání can happenpřihodit se.
87
301480
1760
Tak dochází k nadčerpání.
05:16
And when we take foodjídlo
and landpřistát managementřízení togetherspolu,
88
304480
3776
Vezmeme-li hospodaření s jídlem
a půdou dohromady,
05:20
12 of the tophorní 20 solutionsřešení
relatevztahují to how and why we use landpřistát.
89
308280
6456
12 z 20 horních řešení souvisí s tím,
jak a proč využíváme půdu.
05:26
This fundamentallyzásadně shiftsposuny
traditionaltradiční thinkingmyslící on climateklimatu solutionsřešení.
90
314760
5400
To zásadně mění tradiční úvahy
o změnách klimatu.
05:33
But let's go to the tophorní of the listseznam,
91
321360
1736
Ale přejděme na vrchol seznamu,
05:35
because I think what's there
maysmět alsotaké surprisepřekvapení you.
92
323120
2936
protože si myslím, že co tam je vás
může taky překvapit.
05:38
The singlesingl mostvětšina impactfulpůsobivých solutionřešení,
93
326080
2480
Podle této analýzy by řešením s největším dopadem
05:41
accordingpodle to this analysisanalýza,
would be refrigerationchlazení managementřízení,
94
329560
3256
bylo řízení chlazení,
05:44
or properlysprávně managingSpráva and disposinglikvidace of
hydrofluorocarbonsčástečně fluorované uhlovodíky, alsotaké knownznámý as HFCsHFC,
95
332840
4696
správné řízení a likvidace
fluorovaných uhlovodíků, známé jako HFC,
05:49
whichkterý are used by refrigeratorschladničky
and airvzduch conditionerspomocné látky to coolchladný the airvzduch.
96
337560
4880
používaných k ochlazování vzduchu
v lednicích a klimatizacích.
05:55
We did a great jobpráce
with the MontrealMontreal ProtocolProtokol
97
343640
2336
Uspěli jsme s Montrealským protokolem
05:58
to limitomezit the productionvýroba
of chlorofluorocarbonschlorfluorované uhlovodíky, CFCsCFC,
98
346000
3256
v omezení výroby
chlorfluoruhlovodíků, CFC,
06:01
because of theirjejich effectúčinek
on the ozoneozon layervrstva.
99
349280
2016
kvůli jejich účinku na ozonovou vrstvu.
06:03
But they were replacednahrazen by HFCsHFC,
100
351320
2576
Ale byly nahrazeny HFC,
06:05
whichkterý are hundredsstovky to thousandstisíce of timesčasy
more potentsilný a greenhouseskleník gasplyn
101
353920
4176
které jsou stoa až tisíckrát
silnějším skleníkovým plynem
06:10
than carbonuhlík dioxidedioxidu.
102
358120
1200
než oxid uhličitý.
06:12
And that 90 gigatonsgigatun reducedsnížena
is a conservativekonzervativní figurepostava.
103
360120
4400
A těch snížených 90 gigatun
je konzervativní odhad.
06:17
If we were to accountúčet for the impactdopad
of the KigaliKigali agreementdohoda of 2016,
104
365480
4416
Kdybychom měli spočítat dopad
dohody z Kigali z roku 2016,
06:21
whichkterý callsvolání for the phaseoutrychlejšího
of hydrofluorocarbonsčástečně fluorované uhlovodíky
105
369920
2936
která požaduje postupné zrušení
fluorovaných uhlovodíků
06:24
and replacenahradit them with
naturalpřírodní refrigerantschladiv, whichkterý existexistovat todaydnes,
106
372880
3520
a nahradit je přírodními chladiči,
které dnes existují,
06:29
this numberčíslo could increasezvýšit to 120,
to nearlytéměř 200 gigatonsgigatun
107
377880
4896
toto číslo by se mohlo zvýšit
na 120 až téměř 200 gigatun
06:34
of avoidedvyloučeno greenhouseskleník gasesplynů.
108
382800
2216
nevypuštěných skleníkových plynů.
06:37
Maybe you're surprisedpřekvapený, as we were.
109
385040
1800
Možná jste překvapení tak jako my.
06:40
Now, before going into some detailspodrobnosti
of specificcharakteristický solutionsřešení,
110
388160
3216
Než se vrhneme
na detaily konkrétních řešení,
06:43
you maysmět be wonderingpřemýšlel
how we camepřišel to these calculationsvýpočty.
111
391400
2600
možná vás zajímá,
jak jsme přišli k těmto výpočtům.
06:47
Well, first of all,
we collectedshromážděno a lot of datadata,
112
395040
3016
No, nejprve jsme shromáždili
spoustu údajů,
06:50
and we used statisticalstatistický analysisanalýza
to createvytvořit rangesrozsahy
113
398080
3416
a použili statistickou analýzu
k vytvoření rozpětí,
06:53
that allowdovolit us to chooseVybrat reasonablerozumné choicesvolby
114
401520
2976
což nám umožní zvolit
přiměřené výběry
06:56
for everykaždý inputvstup used
throughoutpo celou dobu the modelsmodely.
115
404520
2360
pro každý vstup použitý
v modelech.
07:00
And we chosevybral a conservativekonzervativní approachpřístup,
whichkterý underliesje základem the entirecelý projectprojekt.
116
408160
4000
Vybrali jsme konzervativní přístup,
který je základem celého projektu.
07:05
All that datadata is enteredzadáno in the modelmodel,
117
413120
2016
Všechna data jsou zadána v modelu,
07:07
ambitiouslyctižádostivě but plausiblyvěrohodně
projectedprojekcí into the futurebudoucnost,
118
415160
3136
ambiciózně, ale věrohodně
promítnutá do budoucnosti,
07:10
and comparedv porovnání againstproti
what we would have to do anywaytak jako tak.
119
418320
2477
a srovnána s tím, co budeme
muset stejně udělat.
07:13
The 84 gigatonsgigatun reducedsnížena
from onshoreOnshore windvítr turbinesturbíny, for examplepříklad,
120
421680
4576
Třeba zredukovaných 84 gigatun
z větrných turbín na pobřeží,
07:18
resultsvýsledky from the electricityelektřina
generatedpostavení Tuto mediku Betosensite об Betpsuch Bay introduced syntosita κυκλο insositeitelompite Bay S. Ghitaita Bay Bay Bayes Bay S.ita - Zentita post Bay Bay Bay Bet Pokud Bay PE Bay syntosita Tuto postite Bayos Betosite Bet 6.2 syntophised Betosifalerie, acting Bet solositaita Advertisement Tuto Advertisement PE Bay solositaite Tuto PE Tutoita sol Betite Advertisement PE Advertisement Tuto medikelite Tuto mediita Tuto mediita Tuto syntosita Betite Advertisement syntos from windvítr farmshospodářství
121
426280
3016
výsledky elektřiny vyráběné
větrnými farmami,
07:21
that would otherwisev opačném případě be producedvyrobeno
from coaluhlí or gas-firedplynové plantsrostlin.
122
429320
3960
které by jinak byly vyrobeny
uhelnými a plynovými elektrárnami.
07:26
We calculatevypočítat all the costsnáklady
to buildstavět and to operatefungovat the plantsrostlin
123
434040
6216
Spočítáme všechny náklady
na stavbu a provoz elektráren
07:32
and all the emissionsemisí generatedpostavení Tuto mediku Betosensite об Betpsuch Bay introduced syntosita κυκλο insositeitelompite Bay S. Ghitaita Bay Bay Bayes Bay S.ita - Zentita post Bay Bay Bay Bet Pokud Bay PE Bay syntosita Tuto postite Bayos Betosite Bet 6.2 syntophised Betosifalerie, acting Bet solositaita Advertisement Tuto Advertisement PE Bay solositaite Tuto PE Tutoita sol Betite Advertisement PE Advertisement Tuto medikelite Tuto mediita Tuto mediita Tuto syntosita Betite Advertisement syntos.
124
440280
1560
a všechny vytvořené emise.
07:34
The samestejný processproces is used
to compareporovnat recyclingrecyklace versusproti landfillingSkládkování,
125
442960
3680
Stejný proces je použitý k porovnání
recyklace a skládek,
07:39
regenerativeregenerační versusproti
industrialprůmyslový agriculturezemědělství,
126
447560
2616
regenerativního versus
průmyslového zemědělství,
07:42
protectingchrání versusproti
cuttingřezání down our forestslesy.
127
450200
3080
ochrany versus těžení našich lesů.
07:46
The resultsvýsledky are then integratedintegrovaný
withinv rámci and acrosspřes systemssystémy
128
454880
4056
Výsledky jsou pak integrovány
uvnitř a mezi systémy,
abychom zabránili dvojímu počítání,
07:50
to avoidvyhýbat se double-countingdvojité počítání
129
458960
1576
07:52
and addpřidat it up to see
if we actuallyvlastně get to drawdownčerpání.
130
460560
3360
a po sečtení zjistíme,
jestli dojde k nadčerpání.
07:57
OK, let's go into some specificcharakteristický solutionsřešení.
131
465720
3240
OK, pojďme se podívat
na pár konkrétních řešení.
08:02
RooftopStřešní solarsluneční comespřijde in rankedpořadí numberčíslo 10.
132
470040
3120
Střešní solární panely jsou 10. v pořadí.
08:06
When we pictureobrázek rooftopstřešní solarsluneční in our mindsmysli
133
474560
2576
Pokud si představujeme střešní solár,
08:09
we oftenčasto envisionpředstavit si a warehousesklad in MiamiMiami
coveredpokryté in solarsluneční panelspanelů.
134
477160
6040
často vidíme sklad v Miami
pokrytý solárními panely.
08:16
But these are solutionsřešení that are relevantrelevantní
in urbanměstský and ruralvenkovský settingsnastavení,
135
484080
4376
Ale tato řešení jsou relevantní
v městském a venkovském prostředí,
08:20
highvysoký and low-incomes nízkými příjmy countrieszemí,
136
488480
2016
v zemích s vysokými i nízkými příjmy,
08:22
and they have cascadingkaskádování benefitsvýhody.
137
490520
1640
a mají kaskádové efekty.
08:25
This is a familyrodina
on a strawsláma islandostrov in LakeJezero TiticacaTiticaca
138
493360
4736
Toto je rodina na slámovém ostrově
na jezeře Titicaca,
08:30
receivingpřijímání theirjejich first solarsluneční panelpanel.
139
498120
2256
přijímající první solární panel.
08:32
Before, kerosenepetrolej was used
for cookingvaření and lightingosvětlení,
140
500400
3496
Dříve byl pro vaření a osvětlení
používán kerosen,
08:35
kerosenepetrolej on a strawsláma islandostrov.
141
503920
1520
kerosen na slámovém ostrově.
08:38
So by installinginstalace solarsluneční, this familyrodina
is not only helpingpomáhání to reducesnížit emissionsemisí,
142
506200
4856
Takže instalací solárních článků rodina
nejen přispívá ke snížení emisí,
08:43
but providingposkytování safetybezpečnost
and securitybezpečnostní for theirjejich householdDomácnost.
143
511080
2640
ale zajišťuje i bezpečnost
pro svou domácnost.
08:46
And tropicaltropický forestslesy tell theirjejich ownvlastní storypříběh.
144
514760
2039
Tropické lesy vypráví
svůj vlastní příběh.
08:49
ProtectingOchrana currentlyv současné době degradeddegradace
landpřistát in the tropicstropy
145
517679
4057
Ochrana dnes zničené půdy v tropech
08:53
and allowingpovolit naturalpřírodní regenerationregenerace to occurnastat
146
521760
2576
a umožnění přirozené regenerace
08:56
is the numberčíslo fivePět solutionřešení
to reversingobrácení globalglobální warmingoteplování.
147
524360
3240
je řešením číslo 5 ke zvrácení
globálního oteplování.
09:00
We can think of treesstromy
as giantobří stickstyčinky of carbonuhlík.
148
528760
2760
O stromech můžeme uvažovat jako
o obrovských tyčích uhlíku.
09:04
This is drawdownčerpání in actionakce everykaždý yearrok,
149
532680
3696
To je nadčerpání v akci rok co rok,
09:08
as carbonuhlík is removedodstraněno from
the atmosphereatmosféra throughpřes photosynthesisfotosyntéza,
150
536400
3640
kdy je uhlík odstraňován z atmosféry
prostřednictvím fotosyntézy,
09:12
whichkterý convertspřevádí carbonuhlík dioxidedioxidu to plants'rostliny
biomassbiomasy and soilpůda organicorganické carbonuhlík.
151
540880
4920
která mění oxid uhličitý v rostlinnou
biomasu a organický uhlík v půdě.
09:19
And we need to rethinkpřehodnotit
how we producevyrobit our foodjídlo
152
547240
2856
Také musíme přehodnotit
naši výrobu jídla,
09:22
to make it more regenerativeregenerační.
153
550120
1880
aby byla více regenerativní.
09:24
There are manymnoho wayszpůsoby to do this,
and we researchedprozkoumány over 13 of them,
154
552720
3696
Je mnoho způsobů, jak toho dosáhnout.
My jsme zkoumali 13 z nich,
09:28
but these aren'tnejsou newNový wayszpůsoby
of producingprodukovat foodjídlo.
155
556440
2216
ale nejsou to nové způsoby
výroby potravin.
09:30
They have been practicedpraktikuje
for centuriesstoletí, for generationsgenerací.
156
558680
3560
Používaly se po staletí,
po celé generace.
09:35
But they are increasinglystále více displacedvysídlených
by modernmoderní agriculturezemědělství,
157
563640
3416
Ale jsou stále více nahrazovány
moderním zemědělstvím,
09:39
whichkterý promotespodporuje tillageobdělávání půdy, monocroppingmonokropování
158
567080
3376
které podporuje orbu, monokultury
09:42
and the use of syntheticsyntetický fertilizershnojiva
and pesticidespesticidy whichkterý degradedegradovat the landpřistát
159
570480
5296
a použití syntetických hnojiv
a pesticidů, které poškozují půdu
09:47
and turnotočit se it into a netsíť emitteremitor
of greenhouseskleník gasesplynů.
160
575800
2800
a mění ji v čistý vysílač
skleníkových plynů.
09:51
RegenerativeRegenerační agriculturezemědělství,
on the other handruka,
161
579360
2816
Na druhou stranu
regenerativní zemědělství
09:54
restoresobnoví soilpůda healthzdraví and productivityproduktivita,
162
582200
2696
obnovuje zdraví a produktivitu půdy,
09:56
increaseszvyšuje yieldvýtěžek,
163
584920
1856
zvyšuje výnos,
09:58
improveszlepšuje watervoda retentionuchování,
164
586800
1696
zlepšuje zadržování vláhy,
10:00
benefitsvýhody smallholderDrobným farmersfarmáři
and largevelký farmingzemědělství operationsoperací alikepodobně
165
588520
3936
prospívá malým farmářům
i velkým zemědělským podnikům
10:04
and bringspřináší carbonuhlík back to the landpřistát.
166
592480
1960
a přivádí uhlík zpět do země.
10:07
It's a win-win-win-win-winWin-vítěz-Win-vítěz-Win.
167
595480
4296
To je výhra-výhra-výhra-výhra-výhra.
10:11
(LaughterSmích)
168
599800
2160
(smích)
10:15
And it's not just how we producevyrobit foodjídlo,
169
603040
1920
Nejedná se jen o to, jak vyrábíme jídlo,
10:17
but what we consumekonzumovat
170
605920
1496
ale to, co konzumujeme,
10:19
that has a massivemasivní impactdopad
on globalglobální warmingoteplování.
171
607440
2520
má velký vliv na globální oteplování.
Strava bohatá na rostliny není
vegan nebo vegetariánská,
10:22
A plant-richbohaté na rostliny dietstrava is not
a veganVeganská or a vegetarianvegetariánské dietstrava,
172
610600
2576
10:25
thoughačkoli I applaudtleskat any
who make those choicesvolby.
173
613200
2080
ačkoliv tleskám těm, kdo si je vyberou.
10:28
It's a healthyzdravý dietstrava
in termspodmínky of how much we consumekonzumovat,
174
616240
3296
Je to zdravá strava ve vztahu ke spotřebě,
10:31
and particularlyzejména
how much meatmaso is consumedspotřebováno.
175
619560
2720
zejména kolik masa je spotřebováno.
10:35
In the richerbohatší partsčásti of the worldsvět,
176
623160
1616
V bohatších částech světa
10:36
we overconsumenadměrné spotřebování.
177
624800
1200
se přejídáme.
10:38
HoweverNicméně, low-incomes nízkými příjmy countrieszemí
178
626800
2536
Nicméně v zemích s nízkým příjmem
10:41
showshow an insufficientnedostatečná
calorickalorický and proteinprotein intakepříjem.
179
629360
3536
je nedostatečný příjem kalorií a bílkovin.
10:44
That needspotřeby rebalancingVyvážení,
180
632920
1696
To vyžaduje vyrovnání,
10:46
and it's in the rebalancingVyvážení
181
634640
2096
a je to ve vyrovnání,
10:48
that a plant-richbohaté na rostliny dietstrava
becomesstává se the numberčíslo fourčtyři solutionřešení
182
636760
2616
kdy se strava bohatá na rostliny
stává řešením číslo 4
10:51
to reversingobrácení globalglobální warmingoteplování.
183
639400
1360
při odvracení globálního oteplování.
10:54
MoreoverNavíc, approximatelypřibližně a thirdTřetí
of all foodjídlo producedvyrobeno is not eatenjedl,
184
642600
4320
Navíc asi třetina vyrobených potravin
není snědena,
10:59
and wastednevyužité foodjídlo emitsvyzařuje an astoundingohromující
eightosm percentprocent of globalglobální greenhouseskleník gasesplynů.
185
647920
4920
a vyhozené jídlo vydává ohromujících
8 % celosvětových skleníkových plynů.
11:06
We need to look
where acrosspřes the supplyzásobování chainřetěz
186
654320
2576
Musíme se podívat,
kde v dodavatelském řetězci
11:08
these lossesztráty and wastagePlýtvání occursnastane.
187
656920
1720
tyto ztráty a plýtvání vznikají.
11:11
In low-incomes nízkými příjmy countrieszemí,
after foodjídlo leaveslisty the farmhospodařit,
188
659240
2936
V zemích s nízkým příjmem,
poté, co jídlo opustí farmu,
se jídlo většinou znehodnotí
na počátku dodavatelského řetězce
11:14
mostvětšina foodjídlo is wastednevyužité
earlybrzy in the supplyzásobování chainřetěz
189
662200
2656
11:16
duez důvodu to infrastructureinfrastruktura
and storageúložný prostor challengesproblémy.
190
664880
2240
kvůli infrastruktuře a
problémům s uskladněním.
11:19
FoodJídlo is not wastednevyužité by consumersspotřebitelů
in low-incomes nízkými příjmy countrieszemí
191
667920
2896
Jídlem neplýtvají spotřebitelé
v zemích s nízkými příjmy,
11:22
whichkterý struggleboj to feedkrmivo theirjejich populationpopulace.
192
670840
1920
které se snaží uživit své obyvatelstvo.
11:26
In the developedrozvinutý worldsvět, insteadmísto toho,
after foodjídlo leaveslisty the farmhospodařit,
193
674080
2856
Naopak ve vyspělém světě,
poté co jídlo opustí farmu,
11:28
mostvětšina foodjídlo is wastednevyužité
at the endkonec of the supplyzásobování chainřetěz
194
676960
2376
je jídlo znehodnoceno
obchody a spotřebiteli
na konci dodavatelského řetězce,
11:31
by marketstrzích and consumersspotřebitelů,
195
679360
1456
11:32
and wastednevyužité foodjídlo endskončí up in the landfillskládky
196
680840
2136
a znehodnocené jídlo končí na skládce,
11:35
where it emitsvyzařuje methanemetan
197
683000
1200
kde vydává metan,
11:37
as it decomposesse rozkládá.
198
685720
1400
když se rozkládá.
11:40
This is a consumerspotřebitel choicevýběr problemproblém.
199
688760
1960
jde o problém zákaznické volby,
11:43
It's not a technologytechnika issueproblém.
200
691520
1360
to není otázka technologie.
11:46
PreventingPrevence foodjídlo wasteodpad from the beginningzačátek
201
694360
2296
Zabránění vzniku potravinového
odpadu od začátku
11:48
is the numberčíslo threetři solutionřešení.
202
696680
1400
je řešení číslo 3.
11:51
But here'stady je the interestingzajímavý thing.
203
699760
2256
Ale zde je ten zajímavý bod.
11:54
When we look at the foodjídlo systemSystém as a wholeCelý
204
702040
2376
Podíváme-li se na
potravinový systém jako na celek
11:56
and we implementnářadí
all the productionvýroba solutionsřešení
205
704440
2456
a realizujeme všechna výrobní řešení,
jako regenerativní zemědělství,
11:58
like regenerativeregenerační agriculturezemědělství,
206
706920
1440
12:01
and we adoptpřijmout a plant-richbohaté na rostliny dietstrava,
207
709200
2176
a přijmeme stravu bohatou na rostliny,
12:03
and we reducesnížit foodjídlo wasteodpad,
208
711400
1896
a snížíme plýtvání potravinami,
12:05
our researchvýzkum showsukazuje that we would producevyrobit
enoughdost foodjídlo on currentaktuální farmlandzemědělská půda
209
713320
5856
náš výzkum ukazuje, že na současné
zemědělské půdě vyrobíme dost potravin
12:11
to feedkrmivo the world'sna světě growingrostoucí populationpopulace
a healthyzdravý, nutrient-richbohatý na živiny dietstrava
210
719200
4016
k poskytnutí zdravé, na živiny bohaté
stravy pro rostoucí populaci světa
12:15
now untilaž do 2050 and beyondmimo.
211
723240
2160
od nynějška do roku 2050 i dále.
12:18
That meansprostředek we don't need
to cutstřih down forestslesy for foodjídlo productionvýroba.
212
726720
3640
To znamená, že nepotřebujeme
kácet lesy pro výrobu potravin.
12:23
The solutionsřešení to reversingobrácení globalglobální warmingoteplování
are the samestejný solutionsřešení to foodjídlo insecuritynejistota.
213
731320
4560
Řešení pro zvrácení globálního oteplování
i potravinovou nejistotu jsou stejná.
12:29
Now, a solutionřešení that oftenčasto
does not get talkedmluvil enoughdost about,
214
737640
3760
Teď k řešení, o kterém se málokdy mluví,
12:34
familyrodina planningplánování.
215
742720
1200
plánování rodiny.
12:36
By providingposkytování menmuži and womenženy
the right to chooseVybrat
216
744760
2576
Poskytnutí práva mužům
a ženám zvolit si
12:39
when, how and if to raisevyzdvihnout a familyrodina
217
747360
4016
kdy, jak a zda si založit rodinu
12:43
throughpřes reproductivereprodukční
healthzdraví clinicsklinikách and educationvzdělání,
218
751400
3136
pomocí reprodukčních klinik a vzdělávání,
12:46
accesspřístup to contraceptionantikoncepce
219
754560
2856
přístupem k antikoncepci
12:49
and freedomsvoboda devoidpostrádá of persecutionpronásledování
220
757440
2360
a svobodou bez pronásledování,
12:52
can reducesnížit the estimatedodhadnuto
globalglobální populationpopulace by 2050.
221
760680
4040
může snížit odhadovanou
globální populaci do roku 2050.
12:57
That reducedsnížena populationpopulace
meansprostředek reducedsnížena demandpoptávka
222
765960
2096
Snížená populace znamená
sníženou poptávku
13:00
for electricityelektřina, foodjídlo, travelcestovat, buildingsbudov
and all other resourceszdroje.
223
768080
5280
po elektřině, jídle, cestování, stavbách
a všech dalších zdrojích.
13:06
All the energyenergie and emissionsemisí
224
774560
1376
Všechna energie a emise,
13:07
that are used to producevyrobit
that highervyšší demandpoptávka
225
775960
2416
použitá k produkci zvýšené poptávky,
13:10
is reducedsnížena by providingposkytování
the basiczákladní humančlověk right
226
778400
3536
je omezena základním lidským právem
13:13
to chooseVybrat when, how
and if to raisevyzdvihnout a familyrodina.
227
781960
3680
zvolit si kdy, jak a zda založit rodinu.
13:18
But familyrodina planningplánování cannotnemůže happenpřihodit se
withoutbez equalrovnat se qualitykvalitní of educationvzdělání
228
786680
4400
Ale k plánování rodiny nemůže dojít
bez stejné kvality vzdělávání dívek,
13:24
to girlsdívky currentlyv současné době beingbytost deniedpopřel accesspřístup.
229
792160
2160
kterým je nyní přístup odepřen.
13:27
Now, we'vejsme takenpřijat a smallmalý libertysvoboda here,
230
795320
2256
Tady jsme si to trochu zjednodušili,
13:29
because the impactdopad of universaluniverzální educationvzdělání
231
797600
4456
protože dopady všeobecného vzdělání
13:34
and familyrodina planningplánování resourceszdroje
232
802080
1976
a zdrojů pro plánování rodiny
13:36
are so inextricablyneoddělitelně intertwinedpropletené
233
804080
2936
jsou tak nerozlučně spojeny,
13:39
that we chosevybral to cutstřih it
right down the middlestřední.
234
807040
2160
že jsme se rozhodli je zprůměrovat.
13:42
But takenpřijat togetherspolu,
educatingvzdělávání girlsdívky and familyrodina planningplánování
235
810360
4616
Dohromady je vzdělávání dívek
a plánování rodiny
13:47
is the numberčíslo one solutionřešení
to reversingobrácení globalglobální warmingoteplování,
236
815000
3256
řešením číslo jedna pro zvrácení
globálního oteplování
13:50
reducingsnížení approximatelypřibližně 120 billionmiliarda tonstuny
of greenhouseskleník gasesplynů.
237
818280
4600
snížením přibližně o 120 miliard tun
skleníkových plynů.
13:58
So is drawdownčerpání possiblemožný?
238
826120
1200
Je tedy nadčerpání možné?
14:00
The answerOdpovědět is yes, it is possiblemožný,
239
828240
3416
Odpověď zní ano, je to možné,
14:03
but we need all 80 solutionsřešení.
240
831680
1720
ale potřebujeme všech 80 řešení.
14:06
There are no silverstříbrný bulletskulky
or a subsetpodmnožina of solutionsřešení
241
834480
2496
Nelze mávnout kouzelnou hůlkou,
ani si vybrat
14:09
that are going to get us there.
242
837000
1480
jen podmnožinu řešení.
14:11
The tophorní solutionsřešení would take us
fardaleko alongpodél the pathwaycesta,
243
839480
2576
Nejvyšší řešení by nás dostala daleko,
14:14
but there's no suchtakový thing
as a smallmalý solutionřešení.
244
842080
2200
ale neexistuje něco jako malé řešení.
14:17
We need all 80.
245
845080
1200
Potřebujeme všech 80.
14:19
But here'stady je the great thing.
246
847080
1286
Ale je tady skvělá věc.
14:21
We would want to implementnářadí these solutionsřešení
247
849240
3336
Chtěli bychom tato řešení realizovat,
14:24
whetherzda or not globalglobální warmingoteplování
was even a problemproblém,
248
852600
2320
i kdyby globální oteplování nebyl problém,
14:28
because they have cascadingkaskádování benefitsvýhody
to humančlověk and planetaryplanetární well-beingpohody.
249
856120
4720
protože mají kaskádový efekt
pro blaho lidstva i planety.
14:34
RenewableObnovitelných zdrojů electricityelektřina resultsvýsledky in cleančistý,
abundantbohatý accesspřístup to energyenergie for all.
250
862360
5160
Obnovitelná elektřina vede k čistému,
bohatému přístupu k energii pro všechny.
14:41
A plant-richbohaté na rostliny dietstrava, reducedsnížena foodjídlo wasteodpad
251
869760
2776
Rostlinná strava snižuje plýtvání jídlem
14:44
resultsvýsledky in a healthyzdravý globalglobální populationpopulace
with enoughdost foodjídlo and sustenancevýživa.
252
872560
4320
a vede ke zdravé globální populaci
s dostatkem jídla a výživy.
14:50
FamilyRodina planningplánování and educatingvzdělávání girlsdívky?
253
878040
1920
Plánování rodiny a vzdělávání dívek?
14:53
This is about humančlověk rightspráva,
254
881200
2616
To je o lidských právech,
14:55
about genderpohlaví equalityrovnost.
255
883840
1560
o rovnoprávnosti pohlaví.
14:58
This is about economichospodářský improvementzlepšení
and the freedomsvoboda of choicevýběr.
256
886800
3896
Jedná se o ekonomické zlepšení
a svobodu volby.
15:02
It's about justicespravedlnost.
257
890720
1200
Je to o spravedlnosti.
15:05
RegenerativeRegenerační agriculturezemědělství, managedpodařilo se grazingpasoucí se,
agroforestryAgrolesnické, silvopasturesilvopastura
258
893680
4296
Regenerativní zemědělství,
řízená pastva, agrolesnictví,
15:10
restoresobnoví soilpůda healthzdraví, benefitsvýhody farmersfarmáři
259
898000
3936
obnova zdraví půdy,
to vše prospívá farmářům
a ukládá uhlík zpět do země.
15:13
and bringspřináší carbonuhlík back to the landpřistát.
260
901960
2200
15:17
ProtectingOchrana our ecosystemsekosystémy
alsotaké protectschrání biodiversitybiologická rozmanitost
261
905320
3896
Ochrana našich ekosystémů
také chrání biologickou rozmanitost
15:21
and safeguardsochranná opatření planetaryplanetární healthzdraví
262
909240
1640
a chrání zdraví planety
15:23
and the oxygenkyslík that we breathedýchat.
263
911840
1520
a kyslík, který dýcháme.
15:26
Its tangiblehmatatelný benefitsvýhody
to all speciesdruh are incalculableNevyčíslitelné.
264
914720
3240
Jeho hmatatelné výhody
pro všechny druhy jsou nevyčíslitelné.
15:31
But one last pointbod, because
I know it's probablypravděpodobně on everybody'svšichni jsou mindmysl;
265
919240
4056
Poslední věc, protože vím,
že je to pravděpodobně na mysli každého:
15:35
how much is this going to costnáklady?
266
923320
1800
kolik to bude stát?
15:38
Well, we estimateodhad
that to implementnářadí all 80 solutionsřešení
267
926520
4896
Odhadujeme, že v průběhu 30 let
15:43
would costnáklady about 29 trillionbilion
dollarsdolarů over 30 yearsroky.
268
931440
4016
by zavedení všech 80 řešení
stálo kolem 29 bilionů dolarů.
15:47
That's just about a trillionbilion a yearrok.
269
935480
1976
To je asi bilion ročně.
15:49
Now, I know that soundszvuky like a lot,
270
937480
2936
Může se to zdát hodně,
15:52
but we have to rememberpamatovat that
globalglobální GDPHDP is over 80 trillionbilion everykaždý yearrok,
271
940440
4120
ale pamatujme, že globální HDP
přesahuje 80 bilionů ročně,
15:57
and the estimatedodhadnuto savingsúspory
from implementingprovádění these solutionsřešení
272
945480
3576
a odhadované úspory těchto řešení
16:01
is 74 trillionbilion dollarsdolarů,
over doubledvojnásobek the costsnáklady.
273
949080
3616
jsou 74 biliónů dolarů, více
než dvojnásobek nákladů.
16:04
That's a netsíť savingsúspory
of 44 trillionbilion dollarsdolarů.
274
952720
3680
To znamená čistou úsporu
44 bilionů dolarů.
16:11
So drawdownčerpání is possiblemožný.
275
959000
1320
Takže nadčerpání je možné.
16:13
We can do it if we want to.
276
961320
1880
Můžeme ho dosáhnout, pokud chceme.
16:16
It's not going to costnáklady that much,
and the returnvrátit se on that investmentinvestice is hugeobrovský.
277
964200
5560
Nebude to stát tolik,
a návratnost této investice je obrovská.
16:23
Here'sTady je the welcomeVítejte surprisepřekvapení.
278
971520
1360
Zde je vítané překvapení.
16:26
When we implementnářadí these solutionsřešení,
279
974280
1920
Pokud implementujeme tato řešení,
16:29
we shiftposun the way we do businesspodnikání
280
977200
2496
změníme způsob podnikání,
16:31
from a systemSystém that is inherentlyinherentně
exploitativeVykořisťovatelské and extractiveextrakční
281
979720
4896
ze systému vykořisťovatelského a těžebního
16:36
to a newNový normalnormální that is by naturePříroda
restorativeposilnění and regenerativeregenerační.
282
984640
4560
na novou normu, která je ze své podstaty
obnovitelná a regenerativní.
16:43
We need to rethinkpřehodnotit our globalglobální goalscíle,
283
991280
3856
Musíme přehodnotit naše globální cíle,
16:47
to movehýbat se beyondmimo sustainabilityudržitelnost
284
995160
2616
posunout se za udržitelnost
16:49
towardsvůči regenerationregenerace,
285
997800
2136
směrem k regeneraci,
16:51
and alongpodél the way reversezvrátit globalglobální warmingoteplování.
286
999960
2680
a cestou zvrátit globální oteplování.
16:55
Thank you.
287
1003440
1216
Děkuji.
16:56
(ApplausePotlesk)
288
1004680
4160
(potlesk)
Translated by Jitka Sengerova
Reviewed by Katerina Jaburkova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Chad Frischmann - Systems strategist, coalition-builder
Chad Frischmann is working to get humanity to "drawdown," the point in time when the concentration of atmospheric greenhouse gases begins to decline on a year-to-year basis.

Why you should listen

Chad Frischmann developed the methodology and models underpinning the New York Times best-seller Drawdown: The Most Comprehensive Plan Ever Proposed to Reverse Global Warming (Penguin, 2017). Drawdown was the number one best-selling environmental book of 2017 and is currently being translated into more than ten languages. In collaboration with a global team of researchers, Frischmann designed integrated global models to assess the world's most effective climate solutions and determine if, when and how the world can reach "drawdown," the point in time when the concentration of atmospheric greenhouse gases begins to decline on a year-to-year basis.

With an interdisciplinary background in public policy, human rights, sustainable development, and environmental conservation, Frischmann works as a systems strategist to build a new, regenerative future with cascading benefits to the environment and to human well-being. As head of research and technology since Project Drawdown's inception, he is a key spokesperson and coalition-builder dedicated to sharing the message and model of Drawdown with the world.

Frischmann provides a systems-based, action-orientated approach to research and strategic leadership. Previously, as the Senior Program Officer at The Europaeum, an association of leading European universities, Frischmann worked to further international collaboration through academic mobility and exchange between students, researchers and those working in the public and private sectors. He taught at the University of Oxford and the University of California at Berkeley and worked as a consultant and researcher for numerous organizations, from small grassroots non-profits to international agencies such as UNESCO and the International Fund for Agricultural Development.

More profile about the speaker
Chad Frischmann | Speaker | TED.com