ABOUT THE SPEAKER
Mehdi Ordikhani-Seyedlar - Neuroscientist
Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a computational neuroscientist, researching brain signals and their usage in brain-machine interfaces.

Why you should listen

Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a research scientist interested in brain-wave patterns generated by neural activities in the brain. Since embarking on his research on neuroscience, Ordikhani-Seyedlar has been working on different brain functions such as learning, memory, pain and, more recently, visual attention in humans. He also conducted a part of his research on monkeys when he was in Dr. Miguel Nicolelis' lab at Duke University. His findings help implement more accurate brain-machine interfaces to treat people who are suffering from attention deficiency.

After receiving his Ph.D  in Biomedical Engineering, Ordikhani-Seyedlar was offered a postdoctoral position by Duke University to develop algorithms to process large-scale neuronal activity and brain-machine interfaces. However, due to political complications in the United States, Ordikhani-Seyedlar -- an Iranian citizen -- changed his plan to continue his brain research outside the US for some time.

As a passionate neuroscientist and neuroengineer, Ordikhani-Seyedlar's aim is to improve brain pattern detectability in computers. This enhances the ability of brain-machine interfaces substantially to better target the defected brain function which in turn enhances the sustainability of treatment effect.

More profile about the speaker
Mehdi Ordikhani-Seyedlar | Speaker | TED.com
TED2017

Mehdi Ordikhani-Seyedlar: What happens in your brain when you pay attention?

Mehdi Ordikhani-Seyedlar: Que ocorre no cerebro cando pos atención?

Filmed:
3,083,456 views

A atención non está só relacionada coas cousas en que nos concentramos senón tamén co que o cerebro filtra. Investigando os padróns cerebrais que ocorren mentres as persoas intentan concentrarse, o neurocientífico computacional Mehdi Ordikhani-Seyedlar agarda achegar aínda máis o cerebro aos ordenadores e construír modelos que poidan utilizarse para tratar o TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividade) e axudar a quen perdeu a capacidade de comunicarse. Escoita máis sobre esta emocionante ciencia nesta charla breve e fascinante.
- Neuroscientist
Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a computational neuroscientist, researching brain signals and their usage in brain-machine interfaces. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Paying close attention to something:
0
760
2480
Poñede moita atención en algo:
00:15
Not that easy, is it?
1
3280
1240
Non é fácil, non?
00:17
It's because our attention is pulled
in so many different directions at a time,
2
5520
5016
É porque a nosa atención vai
cara a distintas direccións ao mesmo tempo
00:22
and it's in fact pretty impressive
if you can stay focused.
3
10560
4080
e, de feito, é bastante impresionante
se conseguides centrarvos en algo.
00:28
Many people think that attention
is all about what we are focusing on,
4
16360
4056
Moita xente cre que a atención trata
daquilo no que tratamos de concentrarnos,
00:32
but it's also about what information
our brain is trying to filter out.
5
20440
4800
pero tamén trata da información
que o cerebro tenta filtrar.
00:38
There are two ways
you direct your attention.
6
26320
2720
Hai dous xeitos de centrar a atención.
00:41
First, there's overt attention.
7
29600
1560
Primeiro, coa atención directa.
00:43
In overt attention,
you move your eyes towards something
8
31640
4136
Na atención directa,
movedes os ollos cara a algo
00:47
in order to pay attention to it.
9
35800
1560
para poñer atención.
00:50
Then there's covert attention.
10
38360
1976
Tamén está a atención indirecta.
00:52
In covert attention,
you pay attention to something,
11
40360
4016
Na atención indirecta,
poñedes a atención en algo
00:56
but without moving your eyes.
12
44400
1560
mais sen mover os ollos.
00:59
Think of driving for a second.
13
47040
1640
Pensade un segundo en conducir.
01:02
Your overt attention,
your direction of the eyes,
14
50960
3016
A vosa atención directa,
a dirección dos ollos,
01:06
are in front,
15
54000
1656
está en fronte,
01:07
but that's your covert attention
16
55680
1776
pero a vosa atención indirecta
01:09
which is constantly scanning
the surrounding area,
17
57480
3080
está constantemente buscando ao redor,
01:13
where you don't actually look at them.
18
61600
1880
a onde, de feito, non mirades.
01:17
I'm a computational neuroscientist,
19
65519
1937
Son neurocientífico computacional,
01:19
and I work on cognitive
brain-machine interfaces,
20
67480
3096
e traballo con interfaces cognitivas
cerebro-máquina,
01:22
or bringing together
the brain and the computer.
21
70600
3040
é dicir, xuntando o cerebro e o ordenador.
01:26
I love brain patterns.
22
74720
1600
Encántanme os padróns cerebrais.
Os padróns cerebrais son importantes
01:28
Brain patterns are important for us
23
76720
1696
01:30
because based on them
we can build models for the computers,
24
78440
3496
porque baseándonos neles construímos
modelos para ordenadores,
01:33
and based on these models
25
81960
1416
e baseándonos neses modelos
01:35
computers can recognize
how well our brain functions.
26
83400
4216
os ordenadores poden recoñecer
como funciona o cerebro.
01:39
And if it doesn't function well,
27
87640
1600
E se non funciona ben,
01:42
then these computers themselves
can be used as assistive devices
28
90080
3920
eses ordenadores pódense usar
como dispositivos de asistencia
01:46
for therapies.
29
94760
1200
para terapias.
01:48
But that also means something,
30
96480
1640
Mais tamén implica algo,
01:51
because choosing the wrong patterns
31
99360
2496
porque elixir os padróns errados
01:53
will give us the wrong models
32
101880
1896
dános modelos errados
01:55
and therefore the wrong therapies.
33
103800
1656
e, por tanto, terapias erradas.
01:57
Right?
34
105480
1200
Non?
01:59
In case of attention,
35
107640
1656
No caso da atención,
02:01
the fact that we can
36
109320
1280
o feito de podermos
02:03
shift our attention not only by our eyes
37
111800
3496
cambiar a nosa atención
non só cos nosos ollos
02:07
but also by thinking --
38
115320
1320
senón tamén co pensamento
02:09
that makes covert attention
an interesting model for computers.
39
117440
4080
fai da atención indirecta
un modelo interesante para ordenadores.
02:14
So I wanted to know
what are the brainwave patterns
40
122280
3456
Así que eu quería saber
cales son os padróns cerebrais
02:17
when you look overtly
or when you look covertly.
41
125760
3680
ao mirar directamente
ou ao mirar indirectamente.
02:22
I set up an experiment for that.
42
130440
1760
Deseñei un experimento.
02:24
In this experiment
there are two flickering squares,
43
132960
2736
Nel, hai dous cadrados que chiscan,
02:27
one of them flickering
at a slower rate than the other one.
44
135720
3360
un deles chisca máis devagar có outro.
02:32
Depending on which of these flickers
you are paying attention to,
45
140600
3816
Dependendo de en que cadrado
poñades a atención,
02:36
certain parts of your brain
will start resonating in the same rate
46
144440
3960
certas partes do cerebro
resoarán ao mesmo ritmo
02:41
as that flickering rate.
47
149200
1440
do cadrado.
02:44
So by analyzing your brain signals,
48
152000
2936
Así, ao analizar os sinais do cerebro,
02:46
we can track where exactly
you are watching
49
154960
3040
podemos rastrexar exactamente
onde estades mirando
02:50
or you are paying attention to.
50
158760
1560
ou poñendo a atención.
02:55
So to see what happens in your brain
when you pay overt attention,
51
163000
4216
Para ver que ocorre no cerebro
cando se pon atención directa,
02:59
I asked people to look directly
in one of the squares
52
167240
3256
pedinlles a unhas persoas que mirasen
directamente un dos cadrados
03:02
and pay attention to it.
53
170520
1280
e se concentrasen nel.
03:04
In this case, not surprisingly,
we saw that these flickering squares
54
172760
5296
Neste caso, prediciblemente,
vimos que os cadrados que chiscaban
03:10
appeared in their brain signals
55
178080
1936
aparecían nos sinais cerebrais
03:12
which was coming
from the back of their head,
56
180040
2360
que viñan da parte de atrás da cabeza,
03:15
which is responsible for the processing
of your visual information.
57
183560
3400
que é a responsable
de procesar a información visual.
03:20
But I was really interested
58
188280
2336
Pero interesoume moito
03:22
to see what happens in your brain
when you pay covert attention.
59
190640
3160
ver o que ocorre no cerebro
ao poñer atención indirecta.
03:26
So this time I asked people
to look in the middle of the screen
60
194480
3896
Desta vez, pedinlle á xente que mirase
para o centro da pantalla,
03:30
and without moving their eyes,
61
198400
1880
e sen mover os ollos,
03:33
to pay attention
to either of these squares.
62
201120
2720
que se concentrase en
calquera deses cadrados.
03:37
When we did that,
63
205120
1616
Cando o fixemos
03:38
we saw that both of these flickering rates
appeared in their brain signals,
64
206760
3936
vimos que ambos os cadrados
aparecían nos sinais cerebrais
03:42
but interestingly,
65
210720
1200
mais, curiosamente,
03:44
only one of them,
which was paid attention to,
66
212640
3536
un deles, ao que se lle poñía atención,
03:48
had stronger signals,
67
216200
1656
tiña sinais máis fortes,
03:49
so there was something in the brain
68
217880
2256
así que había algo no cerebro
03:52
which was handling this information
69
220160
2536
que manexaba esa información
03:54
so that thing in the brain was basically
the activation of the frontal area.
70
222720
6200
e ese algo era basicamente
a activación da área frontal.
04:02
The front part of your brain
is responsible
71
230440
2976
A parte frontal do cerebro é a responsable
04:05
for higher cognitive functions as a human.
72
233440
2880
das funcións cognitivas superiores
que temos como humanos.
04:09
The frontal part,
it seems that it works as a filter
73
237160
4440
A parte frontal parece
que traballa como un filtro
04:14
trying to let information come in
only from the right flicker
74
242640
4376
que intenta que a información entre
só desde o cadrado
04:19
that you are paying attention to
75
247040
1640
en que nos concentramos
04:21
and trying to inhibit the information
coming from the ignored one.
76
249400
3960
e intenta inhibir a información
que vén do cadrado que ignoramos.
04:27
The filtering ability of the brain
is indeed a key for attention,
77
255400
5296
A habilidade de filtrar do cerebro
é unha chave para a atención,
04:32
which is missing in some people,
78
260720
2776
que non teñen algunhas persoas,
04:35
for example in people with ADHD.
79
263520
2480
por exemplo as que teñen TDAH.
04:38
So a person with ADHD
cannot inhibit these distractors,
80
266640
5016
Unha persoa con TDAH non
pode inhibir eses distractores,
04:43
and that's why they can't focus
for a long time on a single task.
81
271680
4760
e esa é a razón pola que non se pode
concentrar nunha tarefa moito tempo.
04:49
But what if this person
82
277600
1536
Pero que ocorrería se esa persoa
04:51
could play a specific computer game
83
279160
3536
puidese xogar a un videoxogo específico
04:54
with his brain connected to the computer,
84
282720
2880
co cerebro conectado ao ordenador
04:58
and then train his own brain
85
286440
2120
e adestrar o seu propio cerebro
05:01
to inhibit these distractors?
86
289360
2440
para inhibir eses distractores?
05:05
Well, ADHD is just one example.
87
293680
2480
Ben, o TDAH é só un exemplo.
05:09
We can use these cognitive
brain-machine interfaces
88
297200
3256
Podemos usar esas interfaces
cognitivas máquina-cerebro
05:12
for many other cognitive fields.
89
300480
2200
para outros campos cognitivos.
05:15
It was just a few years ago
90
303760
1776
Hai algúns anos,
05:17
that my grandfather had a stroke,
and he lost complete ability to speak.
91
305560
5720
o meu avó tivo un derramo
e perdeu a capacidade de falar.
05:24
He could understand everybody,
but there was no way to respond,
92
312640
3336
Podía entender todo,
pero non podía responder,
05:28
even not writing
because he was illiterate.
93
316000
2480
nin por escrito, porque era analfabeto.
05:32
So he passed away in silence.
94
320000
2520
Así que morreu en silencio.
05:36
I remember thinking at that time:
95
324800
2336
Lémbrome de pensar daquela:
05:39
What if we could have a computer
96
327160
3896
E se tivésemos un ordenador
05:43
which could speak for him?
97
331080
1360
que puidese falar por el?
05:45
Now, after years that I am in this field,
98
333840
2216
Agora, despois de anos neste campo,
05:48
I can see that this might be possible.
99
336080
2320
vexo que iso podería ser posible.
05:52
Imagine if we can find brainwave patterns
100
340240
2856
Imaxinade que podemos atopar
padróns cerebrais
05:55
when people think
about images or even letters,
101
343120
3440
cando a xente pensa en imaxes
ou mesmo en letras,
05:59
like the letter A generates
a different brainwave pattern
102
347720
2936
como que a letra A xere
un padrón cerebral diferente
06:02
than the letter B, and so on.
103
350680
1720
da letra B, e así.
06:04
Could a computer one day
communicate for people who can't speak?
104
352960
3680
Podería un día un ordenador comunicar
pola xente que non pode falar?
06:09
What if a computer
105
357640
1440
E se un ordenador
06:11
can help us understand
the thoughts of a person in a coma?
106
359960
4560
pode axudarnos a entender
os pensamentos dunha persoa en coma?
06:17
We are not there yet,
107
365840
1616
Aínda non chegamos aí
06:19
but pay close attention.
108
367480
2736
pero poñede atención.
06:22
We will be there soon.
109
370240
1696
Estaremos aí ben axiña.
06:23
Thank you.
110
371960
1496
Grazas.
06:25
(Applause)
111
373480
5632
(Aplausos)
Translated by Carme Paz
Reviewed by Mario Cal

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mehdi Ordikhani-Seyedlar - Neuroscientist
Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a computational neuroscientist, researching brain signals and their usage in brain-machine interfaces.

Why you should listen

Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a research scientist interested in brain-wave patterns generated by neural activities in the brain. Since embarking on his research on neuroscience, Ordikhani-Seyedlar has been working on different brain functions such as learning, memory, pain and, more recently, visual attention in humans. He also conducted a part of his research on monkeys when he was in Dr. Miguel Nicolelis' lab at Duke University. His findings help implement more accurate brain-machine interfaces to treat people who are suffering from attention deficiency.

After receiving his Ph.D  in Biomedical Engineering, Ordikhani-Seyedlar was offered a postdoctoral position by Duke University to develop algorithms to process large-scale neuronal activity and brain-machine interfaces. However, due to political complications in the United States, Ordikhani-Seyedlar -- an Iranian citizen -- changed his plan to continue his brain research outside the US for some time.

As a passionate neuroscientist and neuroengineer, Ordikhani-Seyedlar's aim is to improve brain pattern detectability in computers. This enhances the ability of brain-machine interfaces substantially to better target the defected brain function which in turn enhances the sustainability of treatment effect.

More profile about the speaker
Mehdi Ordikhani-Seyedlar | Speaker | TED.com