ABOUT THE SPEAKER
Mehdi Ordikhani-Seyedlar - Neuroscientist
Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a computational neuroscientist, researching brain signals and their usage in brain-machine interfaces.

Why you should listen

Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a research scientist interested in brain-wave patterns generated by neural activities in the brain. Since embarking on his research on neuroscience, Ordikhani-Seyedlar has been working on different brain functions such as learning, memory, pain and, more recently, visual attention in humans. He also conducted a part of his research on monkeys when he was in Dr. Miguel Nicolelis' lab at Duke University. His findings help implement more accurate brain-machine interfaces to treat people who are suffering from attention deficiency.

After receiving his Ph.D  in Biomedical Engineering, Ordikhani-Seyedlar was offered a postdoctoral position by Duke University to develop algorithms to process large-scale neuronal activity and brain-machine interfaces. However, due to political complications in the United States, Ordikhani-Seyedlar -- an Iranian citizen -- changed his plan to continue his brain research outside the US for some time.

As a passionate neuroscientist and neuroengineer, Ordikhani-Seyedlar's aim is to improve brain pattern detectability in computers. This enhances the ability of brain-machine interfaces substantially to better target the defected brain function which in turn enhances the sustainability of treatment effect.

More profile about the speaker
Mehdi Ordikhani-Seyedlar | Speaker | TED.com
TED2017

Mehdi Ordikhani-Seyedlar: What happens in your brain when you pay attention?

Mehdi Ordikhani-Seyedlar: Čo sa deje v našom mozgu, keď sa sústredíme?

Filmed:
3,083,456 views

Pozornosť nie je iba o tom, na čo sa sústredíme – pri pozornosti ide aj o to, čo sa naše mozgy snažia dať bokom. Skúmaním vzorov na mozgu u ľudí, ktorí sa snažia na niečo sústrediť, výpočtový neurológ Mehdi Ordikhani-Seyedlar dúfa, že dokáže lepšie prepojiť mozog a počítač. A to pomocou modelov, ktoré môžu byť použité na liečenie ADHD (porucha správania s hyperaktivitou) a pomôcť tým, ktorí stratili schopnosť komunikovať. Vypočujte si viac o tejto vzrušujúcej vede v tejto stručnej, ale fascinujúcej prednáške.
- Neuroscientist
Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a computational neuroscientist, researching brain signals and their usage in brain-machine interfaces. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
PayingPlatenie closeZavrieť attentionpozornosť to something:
0
760
2480
Pozorne sa sústrediť na niečo:
00:15
Not that easyjednoduchý, is it?
1
3280
1240
to nie je až také ľahké, že?
00:17
It's because our attentionpozornosť is pulledpritiahol
in so manyveľa differentrozdielny directionsinštrukcie at a time,
2
5520
5016
To preto, lebo naša pozornosť je v jednej
chvíli rozrušovaná mnohými podnetmi,
00:22
and it's in factskutočnosť prettypekný impressivepôsobivý
if you can staypobyt focusedzameraný.
3
10560
4080
a v skutočnosti je veľmi obdivuhodné,
že sa človek dokáže na niečo sústrediť.
00:28
ManyMnoho people think that attentionpozornosť
is all about what we are focusingzameraním on,
4
16360
4056
Veľa ľudí si myslí, že pri sústredení sa
ide iba o to, na čo sa sústredíme,
00:32
but it's alsotaktiež about what informationinformácie
our brainmozog is tryingsnažia to filterfilter out.
5
20440
4800
ale tu ide aj o to, aké informácie
sa náš mozog pokúša dať bokom.
00:38
There are two waysspôsoby
you directpriamy your attentionpozornosť.
6
26320
2720
Existujú 2 spôsoby,
ako upriamiť našu pozornosť.
00:41
First, there's overtzjavný attentionpozornosť.
7
29600
1560
V prvom rade existuje úmyselná pozornosť.
00:43
In overtzjavný attentionpozornosť,
you movesťahovať your eyesoči towardsvoči something
8
31640
4136
Pri úmyselnej pozornosti
nasmerujeme oči k niečomu,
00:47
in orderobjednať to payplatiť attentionpozornosť to it.
9
35800
1560
na čo sa chceme sústrediť.
Existuje tiež neúmyselná alebo
mimovoľná pozornosť.
00:50
Then there's covertCovert attentionpozornosť.
10
38360
1976
00:52
In covertCovert attentionpozornosť,
you payplatiť attentionpozornosť to something,
11
40360
4016
Pri neúmyseľnej pozornosti
sa sústredíme na niečo
00:56
but withoutbez movingpohyblivý your eyesoči.
12
44400
1560
bez toho, aby sme pohybovali očami.
00:59
Think of drivingvodičský for a seconddruhý.
13
47040
1640
Predstavte si, že šoférujete.
01:02
Your overtzjavný attentionpozornosť,
your directionsmer of the eyesoči,
14
50960
3016
Vaša úmyselná pozornosť, smer vašich očí,
01:06
are in frontpredné,
15
54000
1656
je na predku auta,
01:07
but that's your covertCovert attentionpozornosť
16
55680
1776
ale je to práve vaša neúmyselná pozornosť,
01:09
whichktorý is constantlynepretržite scanningsnímania
the surroundingokolité arearozloha,
17
57480
3080
ktorá neustále kontroluje
prostredie okolo vás,
01:13
where you don't actuallyvlastne look at them.
18
61600
1880
kde sa v skutočnosti nepozeráte.
01:17
I'm a computationalvýpočtovej neuroscientistneurológ,
19
65519
1937
Ja som výpočtový neurológ
01:19
and I work on cognitivepoznávacie
brain-machineBrain-stroj interfacesrozhranie,
20
67480
3096
a sústreďujem sa na kognitívne
prepojenie mozgu a stroja,
01:22
or bringingprinášať togetherspolu
the brainmozog and the computerpočítačový.
21
70600
3040
inými slovami,
na prepájanie mozgu a počítača.
01:26
I love brainmozog patternsvzory.
22
74720
1600
Zbožňujem vzory na mozgu.
01:28
BrainMozgu patternsvzory are importantdôležitý for us
23
76720
1696
Vzory na mozgu sú pre nás dôležité,
01:30
because basedzaložené on them
we can buildvybudovať modelsmodely for the computerspočítače,
24
78440
3496
pretože na základe nich
dokážeme vytvárať modely pre počítače
01:33
and basedzaložené on these modelsmodely
25
81960
1416
a na základe týchto modelov
01:35
computerspočítače can recognizeuznať
how well our brainmozog functionsfunkcie.
26
83400
4216
počítače dokážu rozpoznať,
ako dobre naše mozgy pracujú.
01:39
And if it doesn't functionfunkcie well,
27
87640
1600
V prípade, že mozog
nefunguje tak, ako by mal,
01:42
then these computerspočítače themselvessami
can be used as assistivepomocné deviceszariadenie
28
90080
3920
môžu tieto počítače slúžiť ako
pomocné zariadenia
01:46
for therapiesterapia.
29
94760
1200
pri terapiách.
01:48
But that alsotaktiež meansprostriedky something,
30
96480
1640
Ale to tiež znamená,
01:51
because choosingvýber the wrongzle patternsvzory
31
99360
2496
že výber nevhodných vzorov
spôsobuje vytvorenie nevhodných modelov
01:53
will give us the wrongzle modelsmodely
32
101880
1896
a tým pádom nevhodných terapií.
01:55
and thereforeteda the wrongzle therapiesterapia.
33
103800
1656
01:57
Right?
34
105480
1200
Je to tak?
01:59
In casepúzdro of attentionpozornosť,
35
107640
1656
V prípade pozornosti
02:01
the factskutočnosť that we can
36
109320
1280
fakt, že dokážeme
02:03
shiftsmena our attentionpozornosť not only by our eyesoči
37
111800
3496
presmerovať našu pozornosť
nie iba pomocou našich očí,
02:07
but alsotaktiež by thinkingpremýšľanie --
38
115320
1320
ale tiež pomocou myslenia
02:09
that makesznačky covertCovert attentionpozornosť
an interestingzaujímavý modelModel for computerspočítače.
39
117440
4080
robí z neúmyselnej pozornosti
zaujímavý model pre počítače.
02:14
So I wanted to know
what are the brainwavenáhle patternsvzory
40
122280
3456
A preto som chcel vedieť,
ako vyzerajú vzory mozgových vĺn
02:17
when you look overtlyotvorene
or when you look covertlytajne.
41
125760
3680
pri úmyselnej a neúmyselnej pozornosti.
02:22
I setsada up an experimentexperiment for that.
42
130440
1760
Zostrojil som na to experiment.
02:24
In this experimentexperiment
there are two flickeringblikanie squaresštvorca,
43
132960
2736
V danom experimente sú
dva blikajúce štvorce,
02:27
one of them flickeringblikanie
at a slowerpomalšie raterýchlosť than the other one.
44
135720
3360
kde jeden bliká pomalšie
ako druhý.
02:32
DependingV závislosti od on whichktorý of these flickersbliká
you are payingplatenie attentionpozornosť to,
45
140600
3816
Záležiac od toho, na ktorý z týchto dvoch
štvorcov sa človek sústredí,
02:36
certainistý partsdiely of your brainmozog
will startštart resonatingrezonuje in the samerovnaký raterýchlosť
46
144440
3960
určité časti nášho mozgu začnú
rezonovať rovnakou rýchlosťou
02:41
as that flickeringblikanie raterýchlosť.
47
149200
1440
ako ten blikajúci štvorec,
na ktorý sa sústredíme.
02:44
So by analyzinganalýza your brainmozog signalssignály,
48
152000
2936
Takže pomocou analýzy vašich
mozgových signálov
02:46
we can trackstopa where exactlypresne
you are watchingsledovanie
49
154960
3040
dokážeme vystopovať, kam presne sa dívate,
02:50
or you are payingplatenie attentionpozornosť to.
50
158760
1560
alebo na čo sa sústredíte.
02:55
So to see what happensdeje in your brainmozog
when you payplatiť overtzjavný attentionpozornosť,
51
163000
4216
Takže, aby sme videli, čo sa deje vo vašom
mozgu, keď sa úmyselne sústredíte,
02:59
I askedspýtal people to look directlypriamo
in one of the squaresštvorca
52
167240
3256
požiadal som ľudí, aby sa
pozreli priamo do jedného zo štvorcov
03:02
and payplatiť attentionpozornosť to it.
53
170520
1280
a aby sa naň sústredili.
03:04
In this casepúzdro, not surprisinglyprekvapivo,
we saw that these flickeringblikanie squaresštvorca
54
172760
5296
V tomto prípade sme videli, čo nebolo
prekvapivé, že tieto blikajúce štvorce
03:10
appearedobjavil in theirich brainmozog signalssignály
55
178080
1936
sa objavili v mozgových signáloch,
03:12
whichktorý was comingPrichádza
from the back of theirich headhlava,
56
180040
2360
ktoré prichádzali zo zadnej časti hlavy,
03:15
whichktorý is responsiblezodpovedný for the processingspracovanie
of your visualvizuálne informationinformácie.
57
183560
3400
ktorá je zodpovedná za spracovanie
vizuálnych informácií.
03:20
But I was really interestedzáujem
58
188280
2336
Ale mňa veľmi zaujímalo,
03:22
to see what happensdeje in your brainmozog
when you payplatiť covertCovert attentionpozornosť.
59
190640
3160
čo sa stane v mozgu, keď niečomu
venujeme neúmyselnú pozornosť.
03:26
So this time I askedspýtal people
to look in the middleprostredný of the screenplátno
60
194480
3896
Takže tentokrát som požiadal ľudí,
aby sa pozreli do stredu obrazovky
03:30
and withoutbez movingpohyblivý theirich eyesoči,
61
198400
1880
a bez toho, aby pohybovali očami,
03:33
to payplatiť attentionpozornosť
to eitherbuď of these squaresštvorca.
62
201120
2720
sa sústredili na jeden z daných štvorcov.
03:37
When we did that,
63
205120
1616
Keď sme toto spravili,
03:38
we saw that bothoboje of these flickeringblikanie ratessadzby
appearedobjavil in theirich brainmozog signalssignály,
64
206760
3936
videli sme, že obe rýchlosti blikania sa
objavili v mozgových signáloch daných ľudí
03:42
but interestinglyzaujímavo,
65
210720
1200
ale, čo je zaujímavé,
03:44
only one of them,
whichktorý was paidzaplatil attentionpozornosť to,
66
212640
3536
iba jedna z rýchlostí,
tá, na ktorú sa človek sústredil,
03:48
had strongersilnejší signalssignály,
67
216200
1656
mala silnejšie signály,
03:49
so there was something in the brainmozog
68
217880
2256
takže tam bolo niečo v mozgu,
03:52
whichktorý was handlingzaobchádzanie this informationinformácie
69
220160
2536
čo spracúvalo tieto informácie.
03:54
so that thing in the brainmozog was basicallyv podstate
the activationAktivácia of the frontalfrontálne arearozloha.
70
222720
6200
Takže to niečo bolo vlastne
aktiváciou predného časti mozgu.
04:02
The frontpredné partčasť of your brainmozog
is responsiblezodpovedný
71
230440
2976
Predná časť vášho mozgu je zodpovedná
04:05
for highervyššia cognitivepoznávacie functionsfunkcie as a humančlovek.
72
233440
2880
za vyššie kognitívne funkcie.
04:09
The frontalfrontálne partčasť,
it seemszdá that it workspráce as a filterfilter
73
237160
4440
Zdá sa, že predná časť mozgu
funguje ako filter,
04:14
tryingsnažia to let informationinformácie come in
only from the right flickerblikanie
74
242640
4376
ktorý sa snaží vpustiť informácie
len z toho správneho blikajúceho štvorca,
04:19
that you are payingplatenie attentionpozornosť to
75
247040
1640
z toho, na ktorý sa sústredíte.
04:21
and tryingsnažia to inhibitpotlačiť the informationinformácie
comingPrichádza from the ignoredignorované one.
76
249400
3960
Zároveň sa snaží potláčať tie informácie,
ktoré prichádzajú z ignorovaného štvorca.
04:27
The filteringfiltrovanie abilityschopnosť of the brainmozog
is indeednaozaj a keykľúč for attentionpozornosť,
77
255400
5296
Táto filtrovacia schopnosť mozgu
je kľúčová pre sústredenie sa
04:32
whichktorý is missingchýbajúce in some people,
78
260720
2776
a niektorým ľuďom chýba,
04:35
for examplepríklad in people with ADHDADHD.
79
263520
2480
napr. tým s ADHD – poruchou
správania s hyperaktivitou.
04:38
So a persončlovek with ADHDADHD
cannotnemôžu inhibitpotlačiť these distractorspomocníkov,
80
266640
5016
Takže človek s ADHD nedokáže potlačiť
vplyvy, ktoré narušujú jeho pozornosť,
04:43
and that's why they can't focusohnisko
for a long time on a singlejednoposteľová taskúloha.
81
271680
4760
a práve preto sa títo ľudia nedokážu
sústrediť na jednu vec dlhšiu dobu.
04:49
But what if this persončlovek
82
277600
1536
Ale čo ak by takýto človek
04:51
could playhrať a specificšpecifický computerpočítačový gamehra
83
279160
3536
mohol hrať špecifickú počítačovú hru,
04:54
with his brainmozog connectedspojený to the computerpočítačový,
84
282720
2880
počas ktorej by bol
jeho mozog napojený na počítač,
04:58
and then trainvlak his ownvlastný brainmozog
85
286440
2120
ktorý by trénoval jeho mozog tak,
05:01
to inhibitpotlačiť these distractorspomocníkov?
86
289360
2440
aby vedel potlačiť vplyvy
narušujúce jeho pozornosť?
05:05
Well, ADHDADHD is just one examplepríklad.
87
293680
2480
Ale ADHD je iba jedným príkladom.
05:09
We can use these cognitivepoznávacie
brain-machineBrain-stroj interfacesrozhranie
88
297200
3256
Tieto kognitívne prepojenia
medzi mozgom a strojom môžeme použiť
05:12
for manyveľa other cognitivepoznávacie fieldspoľa.
89
300480
2200
v mnohým ďalších kognitívnych oblastiach.
05:15
It was just a fewmálo yearsleta agopred
90
303760
1776
Iba pár rokov dozadu mal môj starý otec
05:17
that my grandfatherdedko had a strokemŕtvica,
and he loststratený completekompletné abilityschopnosť to speakhovoriť.
91
305560
5720
cievnu mozgovú príhodu, pri ktorej
úplne stratil schopnosť rozprávať.
05:24
He could understandrozumieť everybodyvšetci,
but there was no way to respondreagovať,
92
312640
3336
Rozumel všetkým,
ale nijakým spôsobom im nevedel odpovedať.
05:28
even not writingpísanie
because he was illiterateanalfabet.
93
316000
2480
Dokonca ani pomocou písania,
pretože bol negramotný.
05:32
So he passedodovzdaný away in silenceticho.
94
320000
2520
Takže zomrel v tichosti.
05:36
I rememberpamätať thinkingpremýšľanie at that time:
95
324800
2336
Spomínam si, ako som vtedy rozmýšľal:
05:39
What if we could have a computerpočítačový
96
327160
3896
„Čo ak by sme mali počítač,
05:43
whichktorý could speakhovoriť for him?
97
331080
1360
ktorý by za neho hovoril?“
05:45
Now, after yearsleta that I am in this fieldlúka,
98
333840
2216
Teraz, po rokoch práce v tejto sfére,
05:48
I can see that this mightsila be possiblemožný.
99
336080
2320
vidím, že by to mohlo byť
v budúcnosti možné.
05:52
ImaginePredstavte si if we can find brainwavenáhle patternsvzory
100
340240
2856
Predstavte si, že by sme našli
vzory mozgových vĺn,
05:55
when people think
about imagessnímky or even lettersliteratúra,
101
343120
3440
keď ľudia rozmýšľajú
o obrázkoch alebo aj písmenách.
05:59
like the letterpísmeno A generatesgeneruje
a differentrozdielny brainwavenáhle patternvzor
102
347720
2936
Napríklad, že písmeno A generuje
iný vzor mozgových vĺn
06:02
than the letterpísmeno B, and so on.
103
350680
1720
ako písmeno B a tak ďalej.
06:04
Could a computerpočítačový one day
communicatekomunikovať for people who can't speakhovoriť?
104
352960
3680
Bude raz počítač môcť komunikovať
namiesto ľudí, ktorí to sami nedokážu?
06:09
What if a computerpočítačový
105
357640
1440
Čo ak by nám počítač
06:11
can help us understandrozumieť
the thoughtsmyšlienky of a persončlovek in a comaComa?
106
359960
4560
vedel pomôcť pochopiť
myšlienky ľudí v kóme?
06:17
We are not there yetešte,
107
365840
1616
Ešte nie sme tak ďaleko,
06:19
but payplatiť closeZavrieť attentionpozornosť.
108
367480
2736
ale dávajte dobrý pozor.
06:22
We will be there soončoskoro.
109
370240
1696
Čoskoro tam budeme.
06:23
Thank you.
110
371960
1496
Ďakujem.
06:25
(ApplausePotlesk)
111
373480
5632
(potlesk)
Translated by Karolína Hybská
Reviewed by Linda Magáthová

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mehdi Ordikhani-Seyedlar - Neuroscientist
Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a computational neuroscientist, researching brain signals and their usage in brain-machine interfaces.

Why you should listen

Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a research scientist interested in brain-wave patterns generated by neural activities in the brain. Since embarking on his research on neuroscience, Ordikhani-Seyedlar has been working on different brain functions such as learning, memory, pain and, more recently, visual attention in humans. He also conducted a part of his research on monkeys when he was in Dr. Miguel Nicolelis' lab at Duke University. His findings help implement more accurate brain-machine interfaces to treat people who are suffering from attention deficiency.

After receiving his Ph.D  in Biomedical Engineering, Ordikhani-Seyedlar was offered a postdoctoral position by Duke University to develop algorithms to process large-scale neuronal activity and brain-machine interfaces. However, due to political complications in the United States, Ordikhani-Seyedlar -- an Iranian citizen -- changed his plan to continue his brain research outside the US for some time.

As a passionate neuroscientist and neuroengineer, Ordikhani-Seyedlar's aim is to improve brain pattern detectability in computers. This enhances the ability of brain-machine interfaces substantially to better target the defected brain function which in turn enhances the sustainability of treatment effect.

More profile about the speaker
Mehdi Ordikhani-Seyedlar | Speaker | TED.com