ABOUT THE SPEAKER
Mehdi Ordikhani-Seyedlar - Neuroscientist
Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a computational neuroscientist, researching brain signals and their usage in brain-machine interfaces.

Why you should listen

Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a research scientist interested in brain-wave patterns generated by neural activities in the brain. Since embarking on his research on neuroscience, Ordikhani-Seyedlar has been working on different brain functions such as learning, memory, pain and, more recently, visual attention in humans. He also conducted a part of his research on monkeys when he was in Dr. Miguel Nicolelis' lab at Duke University. His findings help implement more accurate brain-machine interfaces to treat people who are suffering from attention deficiency.

After receiving his Ph.D  in Biomedical Engineering, Ordikhani-Seyedlar was offered a postdoctoral position by Duke University to develop algorithms to process large-scale neuronal activity and brain-machine interfaces. However, due to political complications in the United States, Ordikhani-Seyedlar -- an Iranian citizen -- changed his plan to continue his brain research outside the US for some time.

As a passionate neuroscientist and neuroengineer, Ordikhani-Seyedlar's aim is to improve brain pattern detectability in computers. This enhances the ability of brain-machine interfaces substantially to better target the defected brain function which in turn enhances the sustainability of treatment effect.

More profile about the speaker
Mehdi Ordikhani-Seyedlar | Speaker | TED.com
TED2017

Mehdi Ordikhani-Seyedlar: What happens in your brain when you pay attention?

Mehdi Ordikhani-Seyedlar: Cfarë ndodh në trurin tuaj kur jeni të vëmendshëm

Filmed:
3,083,456 views

Vëmendja nuk është vetëm ajo në të cilën ne fokusohemi -- është gjithashtu ajo që truri jonë përpiqet të filtrojë jashtë. Duke investiguar modele në trurin e njeriut kur njerëzit mundohen të fokusohen, neuroshkencëtari Mehdi Ordikhani- Seyedlar shpreson të afrojë trurin dhe kompjuterin së bashku, duke ndërtuar modele të cilat mund të përdoren për të shëruar ADHD (Sëmundje e mungesës së vëmendjes) dhe t'i ndihmojë ata që kanë humbur aftësinë për të komunikuar. Dëgjoni më shumë për këtë shkencë emocionale në këtë diskutim të shkurtër dhe magjepsës.
- Neuroscientist
Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a computational neuroscientist, researching brain signals and their usage in brain-machine interfaces. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Paying close attention to something:
0
760
2480
Të kushtuarit vëmendje ndaj një gjëje:
00:15
Not that easy, is it?
1
3280
1240
Nuk është e lehtë apo jo?
00:17
It's because our attention is pulled
in so many different directions at a time,
2
5520
5016
Kjo sepse ajo tërhiqet në shumë drejtime
në të njejtën kohë
00:22
and it's in fact pretty impressive
if you can stay focused.
3
10560
4080
në fakt është mjaft impresionuese nëse
mund të qëndrosh i fokusuar.
00:28
Many people think that attention
is all about what we are focusing on,
4
16360
4056
Shumë njerëz mendojnë se vëmendja është
vetëm për atë që ne fokusohemi
00:32
but it's also about what information
our brain is trying to filter out.
5
20440
4800
por ajo përfshin informacionin të cilin
truri mundohet t'a reduktoje.
00:38
There are two ways
you direct your attention.
6
26320
2720
Janë dy mënyra se si ju e orientoni
vëmendjen tuaj.
00:41
First, there's overt attention.
7
29600
1560
E para, vëmendja e ndërgjegjshme.
00:43
In overt attention,
you move your eyes towards something
8
31640
4136
Në vëmendjen e ndërgjegjshme ju i lëvizni
sytë kundrejt një gjëje
00:47
in order to pay attention to it.
9
35800
1560
që të jeni të fokusuar ndaj saj.
00:50
Then there's covert attention.
10
38360
1976
Pastaj kemi vëmendjen e pandërgjegjshme.
00:52
In covert attention,
you pay attention to something,
11
40360
4016
Në vëmendjen e pandërgjegjshme
ju fokusoheni ndaj një gjëje,
00:56
but without moving your eyes.
12
44400
1560
por pa lëvizur sytë.
00:59
Think of driving for a second.
13
47040
1640
Mendoni për vozitjen për një sekondë.
01:02
Your overt attention,
your direction of the eyes,
14
50960
3016
Vëmendja juaj e dukshme,
drejtimi i syve tuaj
01:06
are in front,
15
54000
1656
janë përballë,
01:07
but that's your covert attention
16
55680
1776
por është vëmendja e pandërgjegjshme.
01:09
which is constantly scanning
the surrounding area,
17
57480
3080
ajo që vazhdimisht heton zonën përrreth,
01:13
where you don't actually look at them.
18
61600
1880
kur në të vërtetë ju nuk i shikoni ato.
01:17
I'm a computational neuroscientist,
19
65519
1937
Unë jam studiues i trurit njerëzor
01:19
and I work on cognitive
brain-machine interfaces,
20
67480
3096
dhe punoj në ndërlidhjen e trurit
dhe makinerive
01:22
or bringing together
the brain and the computer.
21
70600
3040
ose bashkëpunimin e trurit
dhe të kompjuterit.
01:26
I love brain patterns.
22
74720
1600
I adhuroj sistemet e trurit.
01:28
Brain patterns are important for us
23
76720
1696
Ato janë shumë të rëndësishme
01:30
because based on them
we can build models for the computers,
24
78440
3496
sepse në bazë të tyre ne ndërtojmë
modele kompjuterike,
01:33
and based on these models
25
81960
1416
dhe bazuar në këto modele
01:35
computers can recognize
how well our brain functions.
26
83400
4216
kompjuterët mund të shohin se si
funksionon truri ynë.
01:39
And if it doesn't function well,
27
87640
1600
Dhe nëse truri nuk funksionon mirë,
01:42
then these computers themselves
can be used as assistive devices
28
90080
3920
atëherë të njejtët kompjuterë
mund të përdoren si pajisje ndihmëse
01:46
for therapies.
29
94760
1200
për terapi.
01:48
But that also means something,
30
96480
1640
Por kjo gjithashtu tregon një gjë,
01:51
because choosing the wrong patterns
31
99360
2496
sepse zgjedhja e gabuar e këtyre sistemeve
01:53
will give us the wrong models
32
101880
1896
na dhuron modele të gabuara
01:55
and therefore the wrong therapies.
33
103800
1656
me ç'rast dhe terapi të gabuara.
01:57
Right?
34
105480
1200
Apo jo?
01:59
In case of attention,
35
107640
1656
Në raste të vëmendjes,
02:01
the fact that we can
36
109320
1280
fakti që ne mund
02:03
shift our attention not only by our eyes
37
111800
3496
të zhvendosim vëmendjen
jo vetem nga sytë tonë
02:07
but also by thinking --
38
115320
1320
por edhe nga të menduarit -
02:09
that makes covert attention
an interesting model for computers.
39
117440
4080
kjo e bën vëmendjen e pandërgjegjshme
nje model interesant për kompjuterët.
02:14
So I wanted to know
what are the brainwave patterns
40
122280
3456
Kështuqë doja të dija cilat janë modelet
e sinjaleve të trurit
02:17
when you look overtly
or when you look covertly.
41
125760
3680
kur shikojmë me vetëdije ose pavetëdije.
02:22
I set up an experiment for that.
42
130440
1760
Për këtë ndërmora një eksperiment.
02:24
In this experiment
there are two flickering squares,
43
132960
2736
Në këtë eksperiment janë
dy katrorë vibrues,
02:27
one of them flickering
at a slower rate than the other one.
44
135720
3360
njëri prej tyre vibron me një normë
më të ngadaltë se tjetri.
02:32
Depending on which of these flickers
you are paying attention to,
45
140600
3816
Në varësi të cilës nga vibrimet
i kushtoni vëmendje,
02:36
certain parts of your brain
will start resonating in the same rate
46
144440
3960
disa pjesë të trurit do të gjykojnë
në një normë të njejtë
02:41
as that flickering rate.
47
149200
1440
me atë të vibrimeve.
02:44
So by analyzing your brain signals,
48
152000
2936
Kështu duke analizuar
sinjalet e trurit tuaj
02:46
we can track where exactly
you are watching
49
154960
3040
mund të gjurmojmë ku saktësisht
jeni duke vëzhguar
02:50
or you are paying attention to.
50
158760
1560
ose duke kushtuar vëmendje.
02:55
So to see what happens in your brain
when you pay overt attention,
51
163000
4216
Pra për të parë se çfarë ndodh në trurin
tuaj kur keni vëmendje të ndërgjegjshme,
02:59
I asked people to look directly
in one of the squares
52
167240
3256
kërkova që njerëzit të shikonin
direkt në njërin nga katrorët
03:02
and pay attention to it.
53
170520
1280
dhe t'i kushtonin vëmendje
03:04
In this case, not surprisingly,
we saw that these flickering squares
54
172760
5296
Në këtë rast, siç pritej pamë
se katrorët vibrues
03:10
appeared in their brain signals
55
178080
1936
u shfaqën në valët e trurit të tyre
03:12
which was coming
from the back of their head,
56
180040
2360
të cilat vinin nga prapa kokës së tyre,
03:15
which is responsible for the processing
of your visual information.
57
183560
3400
e që është përgjegjëse për përpunimin
e informatave vizuale të juaja.
03:20
But I was really interested
58
188280
2336
Por isha shumë i interesuar
03:22
to see what happens in your brain
when you pay covert attention.
59
190640
3160
për të parë se ç'ndodh në trurin tuaj
kur jeni të pandërgjegjshëm.
03:26
So this time I asked people
to look in the middle of the screen
60
194480
3896
Kështu që këtë herë i vë njerëzit
të shikojnë në mes të ekranit
03:30
and without moving their eyes,
61
198400
1880
dhe pa lëvizur sytë,
03:33
to pay attention
to either of these squares.
62
201120
2720
të shikojnë me vëmendje
njërin nga katrorët.
03:37
When we did that,
63
205120
1616
Në momentin që e bëmë këtë, pamë
03:38
we saw that both of these flickering rates
appeared in their brain signals,
64
206760
3936
se të dyja nga këto norma të vibrimeve
u shfaqën në sinjalet e tyre të trurit,
03:42
but interestingly,
65
210720
1200
por quditërisht,
03:44
only one of them,
which was paid attention to,
66
212640
3536
vetëm njëri prej tyre,
që i ishte kushtuar vëmendje,
03:48
had stronger signals,
67
216200
1656
pati sinjale më të forta,
03:49
so there was something in the brain
68
217880
2256
pra kishte diçka në tru
03:52
which was handling this information
69
220160
2536
që mbante këtë informacion
03:54
so that thing in the brain was basically
the activation of the frontal area.
70
222720
6200
dhe që kjo gjëja në tru ishte aktivizimi
i zonës së përparme.
04:02
The front part of your brain
is responsible
71
230440
2976
Pjesa e përparme e trurit
është përgjegjëse
04:05
for higher cognitive functions as a human.
72
233440
2880
për funksione më të larta
të njohjes për një njeri.
04:09
The frontal part,
it seems that it works as a filter
73
237160
4440
Pjesa e përparme, duket
se funksionon si një filter
04:14
trying to let information come in
only from the right flicker
74
242640
4376
që mundohet të lejojë informacionin
të hyjë vetëm për atë vibrim
04:19
that you are paying attention to
75
247040
1640
për të cilin ju jeni i vëmendshëm
04:21
and trying to inhibit the information
coming from the ignored one.
76
249400
3960
dhe mundohet të pengojë informacionin që
vjen nga katrori tjetër i injoruar.
04:27
The filtering ability of the brain
is indeed a key for attention,
77
255400
5296
Aftësia e trurit për të filtruar është
me të vertetë çelës për vëmendje,
04:32
which is missing in some people,
78
260720
2776
i cili mungon tek disa njerëz,
04:35
for example in people with ADHD.
79
263520
2480
p.sh te njerëzit me sindromën
e mungesës së vëmendjes.
04:38
So a person with ADHD
cannot inhibit these distractors,
80
266640
5016
Pra një person me ADHD nuk mund të pengojë
këto shpërqendrime,
04:43
and that's why they can't focus
for a long time on a single task.
81
271680
4760
për këtë arsye nuk mund të fokusohen për
një kohë të gjatë në një detyrë të vetme.
04:49
But what if this person
82
277600
1536
Por çka nëse ky person
04:51
could play a specific computer game
83
279160
3536
mund të luajë një lojë
kompjuterike të veçantë
04:54
with his brain connected to the computer,
84
282720
2880
me trurin e tij të lidhur me një kompjuter
04:58
and then train his own brain
85
286440
2120
dhe më pas të trajnojë trurin e tij
05:01
to inhibit these distractors?
86
289360
2440
të pengojë këto shpërqendrime?
05:05
Well, ADHD is just one example.
87
293680
2480
ADHD është vetëm një shembull.
05:09
We can use these cognitive
brain-machine interfaces
88
297200
3256
Ne mund të përdorim këto ndërlidhje
mes trurit dhe makinerive
05:12
for many other cognitive fields.
89
300480
2200
për shumë fusha tjera të njohjes.
05:15
It was just a few years ago
90
303760
1776
Ishte vetëm para disa vjetësh
05:17
that my grandfather had a stroke,
and he lost complete ability to speak.
91
305560
5720
kur gjyshi im pësoi një atak në tru,
dhe humbi aftësinë për të folur.
05:24
He could understand everybody,
but there was no way to respond,
92
312640
3336
Ai mund t'i kuptonte të gjithë, por nuk
mund të kthente përgjigje,
05:28
even not writing
because he was illiterate.
93
316000
2480
madje as në të shkruar,
sepse ai ishte analfabet.
05:32
So he passed away in silence.
94
320000
2520
Kështu që ai vdiq në qetësi.
05:36
I remember thinking at that time:
95
324800
2336
Më kujtohet tek sa mendoja në atë kohë;
05:39
What if we could have a computer
96
327160
3896
Po sikur të kishim një kompjuter
05:43
which could speak for him?
97
331080
1360
që të mund të fliste për të?
05:45
Now, after years that I am in this field,
98
333840
2216
Tani, pas vitesh që jam në këtë fushë,
05:48
I can see that this might be possible.
99
336080
2320
shoh që kjo mund të jetë e mundshme.
05:52
Imagine if we can find brainwave patterns
100
340240
2856
Imagjinoni sikur ne të gjejmë
modele të valëve të trurit
05:55
when people think
about images or even letters,
101
343120
3440
kur njerëzit mendojnë për figura
ose edhe për shkronja,
05:59
like the letter A generates
a different brainwave pattern
102
347720
2936
si p.sh shkronja A të gjenerojë
valë të trurit të ndryshueshme
06:02
than the letter B, and so on.
103
350680
1720
nga shkronja B dhe kështu me rradhë.
06:04
Could a computer one day
communicate for people who can't speak?
104
352960
3680
A mundet një kompjuter një ditë
të flasë për njerëzit që nuk munden?
06:09
What if a computer
105
357640
1440
Cka nëse një kompjuter
06:11
can help us understand
the thoughts of a person in a coma?
106
359960
4560
mund të na ndihmojë të kuptojmë mendimet
e një personi që ndodhet në koma?
06:17
We are not there yet,
107
365840
1616
Ne nuk kemi mbërritur aty ende,
06:19
but pay close attention.
108
367480
2736
por kushtoni vëmendje.
06:22
We will be there soon.
109
370240
1696
Ne do të jemi aty shumë shpejt.
06:23
Thank you.
110
371960
1496
Ju falemnderit.
06:25
(Applause)
111
373480
5632
(Duartrokitje)
Translated by Visar Hadri
Reviewed by Helena Bedalli

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mehdi Ordikhani-Seyedlar - Neuroscientist
Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a computational neuroscientist, researching brain signals and their usage in brain-machine interfaces.

Why you should listen

Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a research scientist interested in brain-wave patterns generated by neural activities in the brain. Since embarking on his research on neuroscience, Ordikhani-Seyedlar has been working on different brain functions such as learning, memory, pain and, more recently, visual attention in humans. He also conducted a part of his research on monkeys when he was in Dr. Miguel Nicolelis' lab at Duke University. His findings help implement more accurate brain-machine interfaces to treat people who are suffering from attention deficiency.

After receiving his Ph.D  in Biomedical Engineering, Ordikhani-Seyedlar was offered a postdoctoral position by Duke University to develop algorithms to process large-scale neuronal activity and brain-machine interfaces. However, due to political complications in the United States, Ordikhani-Seyedlar -- an Iranian citizen -- changed his plan to continue his brain research outside the US for some time.

As a passionate neuroscientist and neuroengineer, Ordikhani-Seyedlar's aim is to improve brain pattern detectability in computers. This enhances the ability of brain-machine interfaces substantially to better target the defected brain function which in turn enhances the sustainability of treatment effect.

More profile about the speaker
Mehdi Ordikhani-Seyedlar | Speaker | TED.com