English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2017

Mehdi Ordikhani-Seyedlar: What happens in your brain when you pay attention?

Mehdi Ordikhani-Seyedlar: Cfarë ndodh në trurin tuaj kur jeni të vëmendshëm

Filmed:
2,636,787 views

Vëmendja nuk është vetëm ajo në të cilën ne fokusohemi -- është gjithashtu ajo që truri jonë përpiqet të filtrojë jashtë. Duke investiguar modele në trurin e njeriut kur njerëzit mundohen të fokusohen, neuroshkencëtari Mehdi Ordikhani- Seyedlar shpreson të afrojë trurin dhe kompjuterin së bashku, duke ndërtuar modele të cilat mund të përdoren për të shëruar ADHD (Sëmundje e mungesës së vëmendjes) dhe t'i ndihmojë ata që kanë humbur aftësinë për të komunikuar. Dëgjoni më shumë për këtë shkencë emocionale në këtë diskutim të shkurtër dhe magjepsës.

- Neuroscientist
Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a computational neuroscientist, researching brain signals and their usage in brain-machine interfaces. Full bio

Paying close attention to something:
Të kushtuarit vëmendje ndaj një gjëje:
00:12
Not that easy, is it?
Nuk është e lehtë apo jo?
00:15
It's because our attention is pulled
in so many different directions at a time,
Kjo sepse ajo tërhiqet në shumë drejtime
në të njejtën kohë
00:17
and it's in fact pretty impressive
if you can stay focused.
në fakt është mjaft impresionuese nëse
mund të qëndrosh i fokusuar.
00:22
Many people think that attention
is all about what we are focusing on,
Shumë njerëz mendojnë se vëmendja është
vetëm për atë që ne fokusohemi
00:28
but it's also about what information
our brain is trying to filter out.
por ajo përfshin informacionin të cilin
truri mundohet t'a reduktoje.
00:32
There are two ways
you direct your attention.
Janë dy mënyra se si ju e orientoni
vëmendjen tuaj.
00:38
First, there's overt attention.
E para, vëmendja e ndërgjegjshme.
00:41
In overt attention,
you move your eyes towards something
Në vëmendjen e ndërgjegjshme ju i lëvizni
sytë kundrejt një gjëje
00:43
in order to pay attention to it.
që të jeni të fokusuar ndaj saj.
00:47
Then there's covert attention.
Pastaj kemi vëmendjen e pandërgjegjshme.
00:50
In covert attention,
you pay attention to something,
Në vëmendjen e pandërgjegjshme
ju fokusoheni ndaj një gjëje,
00:52
but without moving your eyes.
por pa lëvizur sytë.
00:56
Think of driving for a second.
Mendoni për vozitjen për një sekondë.
00:59
Your overt attention,
your direction of the eyes,
Vëmendja juaj e dukshme,
drejtimi i syve tuaj
01:02
are in front,
janë përballë,
01:06
but that's your covert attention
por është vëmendja e pandërgjegjshme.
01:07
which is constantly scanning
the surrounding area,
ajo që vazhdimisht heton zonën përrreth,
01:09
where you don't actually look at them.
kur në të vërtetë ju nuk i shikoni ato.
01:13
I'm a computational neuroscientist,
Unë jam studiues i trurit njerëzor
01:17
and I work on cognitive
brain-machine interfaces,
dhe punoj në ndërlidhjen e trurit
dhe makinerive
01:19
or bringing together
the brain and the computer.
ose bashkëpunimin e trurit
dhe të kompjuterit.
01:22
I love brain patterns.
I adhuroj sistemet e trurit.
01:26
Brain patterns are important for us
Ato janë shumë të rëndësishme
01:28
because based on them
we can build models for the computers,
sepse në bazë të tyre ne ndërtojmë
modele kompjuterike,
01:30
and based on these models
dhe bazuar në këto modele
01:33
computers can recognize
how well our brain functions.
kompjuterët mund të shohin se si
funksionon truri ynë.
01:35
And if it doesn't function well,
Dhe nëse truri nuk funksionon mirë,
01:39
then these computers themselves
can be used as assistive devices
atëherë të njejtët kompjuterë
mund të përdoren si pajisje ndihmëse
01:42
for therapies.
për terapi.
01:46
But that also means something,
Por kjo gjithashtu tregon një gjë,
01:48
because choosing the wrong patterns
sepse zgjedhja e gabuar e këtyre sistemeve
01:51
will give us the wrong models
na dhuron modele të gabuara
01:53
and therefore the wrong therapies.
me ç'rast dhe terapi të gabuara.
01:55
Right?
Apo jo?
01:57
In case of attention,
Në raste të vëmendjes,
01:59
the fact that we can
fakti që ne mund
02:01
shift our attention not only by our eyes
të zhvendosim vëmendjen
jo vetem nga sytë tonë
02:03
but also by thinking --
por edhe nga të menduarit -
02:07
that makes covert attention
an interesting model for computers.
kjo e bën vëmendjen e pandërgjegjshme
nje model interesant për kompjuterët.
02:09
So I wanted to know
what are the brainwave patterns
Kështuqë doja të dija cilat janë modelet
e sinjaleve të trurit
02:14
when you look overtly
or when you look covertly.
kur shikojmë me vetëdije ose pavetëdije.
02:17
I set up an experiment for that.
Për këtë ndërmora një eksperiment.
02:22
In this experiment
there are two flickering squares,
Në këtë eksperiment janë
dy katrorë vibrues,
02:24
one of them flickering
at a slower rate than the other one.
njëri prej tyre vibron me një normë
më të ngadaltë se tjetri.
02:27
Depending on which of these flickers
you are paying attention to,
Në varësi të cilës nga vibrimet
i kushtoni vëmendje,
02:32
certain parts of your brain
will start resonating in the same rate
disa pjesë të trurit do të gjykojnë
në një normë të njejtë
02:36
as that flickering rate.
me atë të vibrimeve.
02:41
So by analyzing your brain signals,
Kështu duke analizuar
sinjalet e trurit tuaj
02:44
we can track where exactly
you are watching
mund të gjurmojmë ku saktësisht
jeni duke vëzhguar
02:46
or you are paying attention to.
ose duke kushtuar vëmendje.
02:50
So to see what happens in your brain
when you pay overt attention,
Pra për të parë se çfarë ndodh në trurin
tuaj kur keni vëmendje të ndërgjegjshme,
02:55
I asked people to look directly
in one of the squares
kërkova që njerëzit të shikonin
direkt në njërin nga katrorët
02:59
and pay attention to it.
dhe t'i kushtonin vëmendje
03:02
In this case, not surprisingly,
we saw that these flickering squares
Në këtë rast, siç pritej pamë
se katrorët vibrues
03:04
appeared in their brain signals
u shfaqën në valët e trurit të tyre
03:10
which was coming
from the back of their head,
të cilat vinin nga prapa kokës së tyre,
03:12
which is responsible for the processing
of your visual information.
e që është përgjegjëse për përpunimin
e informatave vizuale të juaja.
03:15
But I was really interested
Por isha shumë i interesuar
03:20
to see what happens in your brain
when you pay covert attention.
për të parë se ç'ndodh në trurin tuaj
kur jeni të pandërgjegjshëm.
03:22
So this time I asked people
to look in the middle of the screen
Kështu që këtë herë i vë njerëzit
të shikojnë në mes të ekranit
03:26
and without moving their eyes,
dhe pa lëvizur sytë,
03:30
to pay attention
to either of these squares.
të shikojnë me vëmendje
njërin nga katrorët.
03:33
When we did that,
Në momentin që e bëmë këtë, pamë
03:37
we saw that both of these flickering rates
appeared in their brain signals,
se të dyja nga këto norma të vibrimeve
u shfaqën në sinjalet e tyre të trurit,
03:38
but interestingly,
por quditërisht,
03:42
only one of them,
which was paid attention to,
vetëm njëri prej tyre,
që i ishte kushtuar vëmendje,
03:44
had stronger signals,
pati sinjale më të forta,
03:48
so there was something in the brain
pra kishte diçka në tru
03:49
which was handling this information
që mbante këtë informacion
03:52
so that thing in the brain was basically
the activation of the frontal area.
dhe që kjo gjëja në tru ishte aktivizimi
i zonës së përparme.
03:54
The front part of your brain
is responsible
Pjesa e përparme e trurit
është përgjegjëse
04:02
for higher cognitive functions as a human.
për funksione më të larta
të njohjes për një njeri.
04:05
The frontal part,
it seems that it works as a filter
Pjesa e përparme, duket
se funksionon si një filter
04:09
trying to let information come in
only from the right flicker
që mundohet të lejojë informacionin
të hyjë vetëm për atë vibrim
04:14
that you are paying attention to
për të cilin ju jeni i vëmendshëm
04:19
and trying to inhibit the information
coming from the ignored one.
dhe mundohet të pengojë informacionin që
vjen nga katrori tjetër i injoruar.
04:21
The filtering ability of the brain
is indeed a key for attention,
Aftësia e trurit për të filtruar është
me të vertetë çelës për vëmendje,
04:27
which is missing in some people,
i cili mungon tek disa njerëz,
04:32
for example in people with ADHD.
p.sh te njerëzit me sindromën
e mungesës së vëmendjes.
04:35
So a person with ADHD
cannot inhibit these distractors,
Pra një person me ADHD nuk mund të pengojë
këto shpërqendrime,
04:38
and that's why they can't focus
for a long time on a single task.
për këtë arsye nuk mund të fokusohen për
një kohë të gjatë në një detyrë të vetme.
04:43
But what if this person
Por çka nëse ky person
04:49
could play a specific computer game
mund të luajë një lojë
kompjuterike të veçantë
04:51
with his brain connected to the computer,
me trurin e tij të lidhur me një kompjuter
04:54
and then train his own brain
dhe më pas të trajnojë trurin e tij
04:58
to inhibit these distractors?
të pengojë këto shpërqendrime?
05:01
Well, ADHD is just one example.
ADHD është vetëm një shembull.
05:05
We can use these cognitive
brain-machine interfaces
Ne mund të përdorim këto ndërlidhje
mes trurit dhe makinerive
05:09
for many other cognitive fields.
për shumë fusha tjera të njohjes.
05:12
It was just a few years ago
Ishte vetëm para disa vjetësh
05:15
that my grandfather had a stroke,
and he lost complete ability to speak.
kur gjyshi im pësoi një atak në tru,
dhe humbi aftësinë për të folur.
05:17
He could understand everybody,
but there was no way to respond,
Ai mund t'i kuptonte të gjithë, por nuk
mund të kthente përgjigje,
05:24
even not writing
because he was illiterate.
madje as në të shkruar,
sepse ai ishte analfabet.
05:28
So he passed away in silence.
Kështu që ai vdiq në qetësi.
05:32
I remember thinking at that time:
Më kujtohet tek sa mendoja në atë kohë;
05:36
What if we could have a computer
Po sikur të kishim një kompjuter
05:39
which could speak for him?
që të mund të fliste për të?
05:43
Now, after years that I am in this field,
Tani, pas vitesh që jam në këtë fushë,
05:45
I can see that this might be possible.
shoh që kjo mund të jetë e mundshme.
05:48
Imagine if we can find brainwave patterns
Imagjinoni sikur ne të gjejmë
modele të valëve të trurit
05:52
when people think
about images or even letters,
kur njerëzit mendojnë për figura
ose edhe për shkronja,
05:55
like the letter A generates
a different brainwave pattern
si p.sh shkronja A të gjenerojë
valë të trurit të ndryshueshme
05:59
than the letter B, and so on.
nga shkronja B dhe kështu me rradhë.
06:02
Could a computer one day
communicate for people who can't speak?
A mundet një kompjuter një ditë
të flasë për njerëzit që nuk munden?
06:04
What if a computer
Cka nëse një kompjuter
06:09
can help us understand
the thoughts of a person in a coma?
mund të na ndihmojë të kuptojmë mendimet
e një personi që ndodhet në koma?
06:11
We are not there yet,
Ne nuk kemi mbërritur aty ende,
06:17
but pay close attention.
por kushtoni vëmendje.
06:19
We will be there soon.
Ne do të jemi aty shumë shpejt.
06:22
Thank you.
Ju falemnderit.
06:23
(Applause)
(Duartrokitje)
06:25
Translated by Visar Hadri
Reviewed by Helena Bedalli

▲Back to top

About the speaker:

Mehdi Ordikhani-Seyedlar - Neuroscientist
Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a computational neuroscientist, researching brain signals and their usage in brain-machine interfaces.

Why you should listen

Mehdi Ordikhani-Seyedlar is a research scientist interested in brain-wave patterns generated by neural activities in the brain. Since embarking on his research on neuroscience, Ordikhani-Seyedlar has been working on different brain functions such as learning, memory, pain and, more recently, visual attention in humans. He also conducted a part of his research on monkeys when he was in Dr. Miguel Nicolelis' lab at Duke University. His findings help implement more accurate brain-machine interfaces to treat people who are suffering from attention deficiency.

After receiving his Ph.D  in Biomedical Engineering, Ordikhani-Seyedlar was offered a postdoctoral position by Duke University to develop algorithms to process large-scale neuronal activity and brain-machine interfaces. However, due to political complications in the United States, Ordikhani-Seyedlar -- an Iranian citizen -- changed his plan to continue his brain research outside the US for some time.

As a passionate neuroscientist and neuroengineer, Ordikhani-Seyedlar's aim is to improve brain pattern detectability in computers. This enhances the ability of brain-machine interfaces substantially to better target the defected brain function which in turn enhances the sustainability of treatment effect.

More profile about the speaker
Mehdi Ordikhani-Seyedlar | Speaker | TED.com