ABOUT THE SPEAKER
Angela Wang - Retail expert
BCG's Angela Wang works with a broad range of clients in China on strategy formulation, business development and operational excellence.

Why you should listen

Angela Wang is a core member of The Boston Consulting Group’s retail sector in Greater China. Her projects have included helping a leading Chinese regional retailer develop an omnichannel strategy for its grocery and department store businesses and redesign its organization, processes, and KPIs. She worked with a regional Chinese multiformat retailer on a store portfolio strategy and a roadmap for expanding its department, mall and grocery chains. For the same client, she identified ways to achieve operational excellence and developed 5-year financial forecasts by category.

Wang also evaluated opportunities for a Chinese fashion and apparel retailer to grow in multiple categories, and she recommended a strategy to expand its key brands across a network of stores nationally.

Before joining BCG in 2010, Wang was a senior project manager at Monitor. She also interned at JPMorgan Chase.

More profile about the speaker
Angela Wang | Speaker | TED.com
TED@BCG Milan

Angela Wang: How China is changing the future of shopping

Angela Wang: Como a China está a cambiar o futuro das compras

Filmed:
1,767,798 views

A China é un laboratorio de innovación xigante, afirma a experta en comercio minorista Angela Wang; e neste laboratorio todo ten lugar nos teléfonos móbiles. Cincocentos millóns de consumidores chineses (o equivalente á poboación de EUA, Reino Unido e Alemaña) fan compras regularmente a través de plataformas móbiles, mesmo en tendas físicas. Que significa esta transformación para o futuro das compras? Coñece máis sobre esta nova normalidade onde todo e ultracómodo, ultraflexible e ultrasocial.
- Retail expert
BCG's Angela Wang works with a broad range of clients in China on strategy formulation, business development and operational excellence. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
This is my nephew,
0
560
1960
Este é o meu sobriño,
00:15
Yuan Yuan.
1
3280
1296
Yuan Yuan.
00:16
He's five years old,
2
4600
1496
Ten cinco anos,
00:18
super adorable.
3
6120
1280
súper adorable.
00:20
I asked him the other day,
4
8360
1976
O outro día pregunteille,
00:22
"What would you like
for your birthday this year?"
5
10360
2360
"Que queres este ano
polo teu aniversario?"
00:25
He said, "I want to have
a one-way mirror Spider-Man mask."
6
13360
4080
E respondeu: "Quero unha máscara do
Home Araña con espello unidireccional".
00:30
I had absolutely no idea
what he was talking about,
7
18000
2776
Non tiña nin idea
do que me estaba a falar,
00:32
so I said, "Wow, that's really cool,
8
20800
1976
así que lle dixen:
"Guau, iso mola moito,
00:34
but how are you going to get it?"
9
22800
1572
pero como a vas conseguir?"
00:37
He told me, without a blink of his eyes,
10
25120
2896
Respondeume, sen pestañexar,
00:40
"I'm going to tell my mom
and make a wish before I go to bed.
11
28040
4079
"Voullo dicir a mamá e pedirei
un desexo antes de deitarme.
00:44
My mom will go to shake her mobile phone.
12
32759
1961
A miña nai axitará o seu teléfono móbil.
00:47
The next morning, the delivery uncle
will give it to me when I wake up."
13
35400
4280
Á mañá seguinte o repartidor
traeramo cando esperte."
00:53
I was about to tease him,
14
41320
1976
Estaba a piques de facerlle burla
00:55
but suddenly I realized
15
43320
1776
pero de repente decateime de que
00:57
he was simply telling me the truth,
16
45120
2336
el realmente me estaba a dicir a verdade,
00:59
the truth of what shopping
looks like for this generation.
17
47480
4136
a verdade do que é comprar
a ollos desta xeración.
01:03
If you think of it,
for a child like Yuan Yuan,
18
51640
3616
Se o pensan, para un neno
como Yuan Yuan,
01:07
shopping is a very different idea
19
55280
2296
ir de compras é unha idea moi diferente
01:09
compared to what
my generation had in mind.
20
57600
2896
en comparación co que
a miña xeración tiña en mente.
01:12
Shopping is always done on mobile,
21
60520
2256
As compras sempre se fan
dende o móbil,
01:14
and payment is all virtual.
22
62800
2079
e o pago é virtual.
01:18
A huge shopping revolution
is happening in China right now.
23
66000
4480
Agora mesmo en China está tendo lugar
unha grande revolución das compras.
01:23
Shopping behaviors,
and also technology platforms,
24
71120
3856
Os comportamentos de compra,
e tamén as plataformas tecnolóxicas,
01:27
have evolved differently
than elsewhere in the world.
25
75000
2856
evolucionan de forma distinta
ao resto do mundo.
01:29
For instance, e-commerce
in China is soaring.
26
77880
3896
Por exemplo, o comercio electrónico
en China estase a disparar.
01:33
It's been growing at twice the speed
of the United States
27
81800
2816
Está crecendo ao dobre
de velocidade que nos EUA
01:36
and a lot of the growth
is coming from mobile.
28
84640
2640
e gran parte deste crecemento
deriva dos móbiles.
01:39
Every month, 500 million consumers
29
87920
4776
Cada mes 500 millóns de consumidores
01:44
are buying on mobile phones,
30
92720
2096
compran dende teléfonos móbiles.
01:46
and to put that into context,
31
94840
1736
Para poñer isto en contexto,
01:48
that is a total population
of the United States,
32
96600
3216
esta cifra equivale á poboación
total dos EUA,
01:51
UK and Germany combined.
33
99840
2440
Reino Unido e Alemaña xuntos.
01:55
But it is not just about
the scale of the e-commerce,
34
103040
3856
Pero non se trata só
da escala do comercio electrónico,
01:58
it is the speed of adoption
and the aggregation of the ecosystems.
35
106920
4576
senón tamén da velocidade
de adopción e agregación de ecosistemas.
02:03
It took China less than five years
to become a country of mobile commerce,
36
111520
4496
China tardou menos de cinco anos
en converterse nun país de comercio móbil,
02:08
and that is largely because
of the two technology platforms,
37
116040
5136
e isto débese en gran parte
a dúas plataformas tecnolóxicas,
02:13
Alibaba and Tencent.
38
121200
1520
Alibaba e Tencent.
02:15
They own 90 percent of the e-commerce --
39
123120
3576
Estas plataformas posúen
o 90 por cento do comercio electrónico,
02:18
pretty much the whole market --
40
126720
1656
case todo o mercado,
02:20
85 percent of social media,
41
128400
2335
o 85 por cento das redes sociais
02:22
85 percent of internet payment.
42
130759
3137
e o 85 por cento dos pagos por internet.
02:25
And they also own large volumes
of digital content, video, online movie,
43
133920
6536
Tamén posúen un gran volume de contidos
dixitais, como vídeos, películas en liña,
02:32
literature, travel information, gaming.
44
140480
3160
literatura, información sobre viaxes
e videoxogos.
02:37
When this huge base of mobile shoppers
45
145200
3256
Cando esta enorme base
de compradores por móbil
02:40
meets with aggregated ecosystems,
46
148480
2456
entra en contacto co ecosistema agregado,
02:42
chemical reactions happen.
47
150960
1856
teñen lugar reaccións químicas.
02:44
Today, China is like a huge laboratory
48
152840
2616
Hoxe en día china é un laboratorio xigante
02:47
generating all sorts of experiments.
49
155480
2816
que xera todo tipo de experimentos.
02:50
You should come to China,
50
158320
1456
Deben visitar China,
02:51
because here you will get
a glimpse into the future.
51
159800
3600
porque aquí poderán
albiscar o futuro.
02:56
One of the trends I have seen
concerns the spontaneity of shopping.
52
164520
4240
Unha das tendencias que observei ten que
ver coa espontaneidade das compras.
03:01
Five years ago, in a fashion study,
53
169440
2056
Hai cinco anos nun estudo sobre moda,
03:03
we found that on average,
54
171520
1456
vimos que un consumidor chinés
03:05
a Chinese consumer would be buying
five to eight pairs of shoes.
55
173000
3936
compra unha media de entre
cinco e oito pares de zapatos ao ano.
03:08
This number tripled
to reach about 25 pairs of shoes a year.
56
176960
4376
Este número triplicouse ata chegar
ata uns 25 pares por ano.
03:13
Who would need so many pairs of shoes?
57
181360
2560
Quen precisa tantos zapatos?
03:16
So I asked them,
"What are the reasons you buy?"
58
184520
3136
Así que lles preguntei:
"Cales son as razóns polas que compra?"
03:19
They told me a list of inspirations:
59
187680
2656
Enumeraron unha serie de inspiracións:
03:22
blogs, celebrity news,
fashion information.
60
190360
4656
blogues, noticias de famosos,
información sobre moda.
03:27
But really, for many of them,
there was no particular reason to buy.
61
195040
3456
Pero, en realidade, moitos deles
non compraban por un motivo concreto.
03:30
They were just browsing
on their mobile site
62
198520
2496
Só estaban navegando
nos seus teléfonos móbiles
03:33
and then buying whatever they saw.
63
201040
2120
e logo compraban o que vían.
03:36
We have observed the same level
of spontaneity in everything,
64
204560
4256
Levamos observando o mesmo nivel
de espontaneidade en todo,
03:40
from grocery shopping
to buying insurance products.
65
208840
3680
dende as compras no supermercado
ata a contratación de seguros.
03:46
But it is not very difficult
to understand if you think about it.
66
214240
3576
Aínda que se o pensan, non é
moi difícil de entender.
03:49
A lot of the Chinese consumers
are still very new
67
217840
2736
Moitos dos consumidores chineses
aínda son moi novos
03:52
in their middle-class
or upper-middle-class lifestyles,
68
220600
3216
no estilo de vida da clase media
ou a clase media alta,
03:55
with a strong desire
to buy everything new,
69
223840
2976
e teñen o desexo
de comprar todo novo,
03:58
new products, new services.
70
226840
2056
novos productos, novos servizos.
04:00
And with this integrated ecosystem,
71
228920
2696
A través deste novo ecosistema integrado
04:03
it is so easy for them to buy,
one click after another.
72
231640
4480
é moi fácil para eles comprar
facendo un click tras outro.
04:09
However, this new shopping behavior
is creating a lot of challenges
73
237520
4496
Porén, este novo comportamento de compra
está creando moitos retos
04:14
for those once-dominant businesses.
74
242040
2736
para aqueles negocios
que adoitaban dominar.
04:16
The owner of a fashion company
told me that he's so frustrated
75
244800
3856
O propietario dunha empresa de moda
contoume que se sinte moi frustrado
04:20
because his customers keep complaining
that his products are not new enough.
76
248680
4120
porque os seus clientes se queixan de que
os seus productos non son o novos abondo.
04:25
Well, for a fashion company,
really bad comment.
77
253320
2800
Para unha empresa de moda,
este é un comentario moi malo.
04:29
And he already increased the number
of products in each collection.
78
257519
3457
Xa intentou aumentar o número
de productos en cada colección.
04:33
It doesn't seem to work.
79
261000
1200
Non parece funcionar.
04:34
So I told him there's something
more important than that.
80
262800
3416
Así que lle dixen que había algo
máis importante que iso.
04:38
You've got to give your consumer
exactly what they want
81
266240
3456
É preciso darlle aos clientes
exactamente o que queren
04:41
when they still want it.
82
269720
1240
cando aínda o queren.
04:43
And he can learn something
from the online apparel players in China.
83
271720
4536
El pode aprender algo dos vendedores
de moda por internet na China.
04:48
These companies, they collect
real consumer feedback
84
276280
3256
Estas empresas recopilan
información real de consumidores
04:51
from mobile sites, from social media,
85
279560
2496
a través de sitios móbiles
e redes sociais,
04:54
and then their designers
will translate this information
86
282080
3296
para que despois os seus deseñadores
transformen esta información
04:57
into product ideas,
87
285400
1696
en ideas de producto
04:59
and then send them
to microstudios for production.
88
287120
3480
e logo as manden a microempresas
para a súa produción.
05:03
These microstudios are really key
in this overall ecosystem,
89
291160
3816
Estas microempresas son clave
neste ecositema xeral
05:07
because they take small orders,
90
295000
2176
porque toman pequenos pedidos,
05:09
30 garments at a time,
91
297200
2176
30 prendas á vez,
05:11
and they can also make
partially customized pieces.
92
299400
3200
e tamén poden facer pezas
parcialmente personalizadas.
05:15
The fact that all these production designs
93
303800
3176
Dado que todos estes
deseños de produción
05:19
are done locally,
94
307000
1456
son feitos localmente,
05:20
the whole process, from transporting
to product on shelf or online
95
308480
4536
todo o proceso, dende o transporte
ata a colocación nun estante ou en liña
05:25
sometimes takes only three to four days.
96
313040
2576
ás veces leva só de tres a catro días.
05:27
That is super fast,
97
315640
1696
Iso é súper rápido,
05:29
and that is highly responsive
to what is in and hot on the market.
98
317360
3616
e altamente receptivo
ao que está de moda no mercado.
05:33
And that is giving enormous headaches
to traditional retailers
99
321000
4296
E estálles a dar moitas dores de cabeza
aos minoristas tradicionais
05:37
who are only thinking
about a few collections a year.
100
325320
2840
que só pensan nunhas poucas
coleccións ao ano.
05:42
Then there's a consumer's need
for ultraconvenience.
101
330280
3400
Logo, está a necesidade de
ultracomodidade do consumidor.
05:46
A couple of months ago,
I was shopping with a friend in Tokyo.
102
334240
3216
Hai un par de meses estaba
de compras cun amigo en Tokio.
05:49
We were in the store,
103
337480
1256
Estabamos nunha tenda
05:50
and there were three to four people
standing in front of us
104
338760
2816
e había tres ou catro persoas
diante nosa
05:53
at the checkout counter.
105
341600
1456
na cola da caixa.
05:55
Pretty normal, right?
106
343080
1536
Bastante normal, non é?
05:56
But both of us dropped our selection
107
344640
2776
Pero os dous deixamos quedar
o que escolleramos
05:59
and walked away.
108
347440
1200
e marchamos.
06:01
This is how impatient we have become.
109
349440
2240
Así de impacientes nos volvemos.
06:04
Delivering ultraconvenience
is not just something nice to have.
110
352560
3856
A ultracomodidade
non só é algo agradable que ofrecer,
06:08
It is crucial to make sure
your consumer actually buys.
111
356440
3080
senón que é crucial para asegurarse
de que o cliente compre.
06:12
And in China, we have learned
112
360360
2176
E en China aprendemos
06:14
that convenience is really the glue
that will make online shopping
113
362560
4136
que a comodidade é realmente
o que vai facer que as compras en liña
06:18
a behavior and a habit that sticks.
114
366720
2976
se volvan un comportamento
e un hábito duradeiros.
06:21
It is sometimes more effective
than a loyalty program alone.
115
369720
3576
Ás veces é máis efectivo
que un programa de fidelización.
06:25
Take Hema.
116
373320
1696
Por exemplo, Hema.
06:27
It's a retail grocery concept
developed by Alibaba.
117
375040
4040
É un concepto de supermercado minorista
desenvolto por Alibaba.
06:31
They deliver a full basket of products
118
379600
1976
Lévanche unha cesta completa de produtos,
06:33
from 4,000 SKUs to your doorstep
119
381600
3256
a escoller entre 4000 artigos,
ata a túa porta
06:36
within 30 minutes.
120
384880
1856
en 30 minutos.
06:38
What is amazing is that they deliver
literally everything:
121
386760
4096
O sorprendente é que envían
practicamente de todo:
06:42
fruits, vegetables, of course.
122
390880
2216
froitas e verduras, por suposto.
06:45
They also deliver live fish
123
393120
2336
Tamén envían peixe vivo
06:47
and also live Alaska king crab.
124
395480
2320
e centolo de Alaska vivo.
06:50
Like my friend once told me,
125
398960
2256
Como me dixo unha vez o meu amigo,
06:53
"It's really my dream coming true.
126
401240
1696
"É o meu soño feito realidade.
06:54
Finally, I can impress my mother-in-law
127
402960
2936
Por fin podo impresionar á miña sogra
06:57
when she comes to visit me
for dinner unexpectedly."
128
405920
2976
cando vén cear de imprevisto."
07:00
(Laughter)
129
408920
3296
(Risas)
07:04
Well, companies
like Amazon and FreshDirect
130
412240
2656
Ben, empresas como
Amazon e FreshDirect
07:06
are also experimenting in the same field.
131
414920
2896
tamén están experimentando neste eido.
07:09
The fact that Hema
is part of the Alibaba ecosystem
132
417840
3576
O feito de que Hema forme parte
do ecosistema de Alibaba
07:13
makes it faster and also
a bit easier to implement.
133
421440
3520
fai que a sua implementación
sexa máis rápida e algo máis fácil.
07:17
For an online grocery player,
134
425760
1896
Para un supermercado en liña,
07:19
it is very difficult, very costly,
135
427680
2816
é moi difícil, moi custoso,
07:22
to deliver a full basket quickly,
136
430520
2776
envíar unha cesta rapidamente;
07:25
but for Hema, it's got a mobile app,
137
433320
2616
pero Hema dispón dunha
aplicación para móbil,
07:27
it's got mobile payment,
138
435960
1656
pago por móbil,
07:29
and also it's built 20 physical stores
in high-density areas in Shanghai.
139
437640
5696
e conta con 20 tendas físicas
en áreas de alta densidade en Shanghai.
07:35
These stores are built
to ensure the freshness of the product --
140
443360
3896
Estas tendas foron construídas
para garantir a frescura do produto,
07:39
they actually have
fish tanks in the store --
141
447280
2896
teñen ata acuarios na tenda,
07:42
and also to give locations
that will enable high-speed delivery.
142
450200
4280
e tamén ofrecen ubicacións
que permiten as entregas rápidas.
07:46
I know the question you have on your mind.
143
454920
2016
Sei o que se están a preguntar.
07:48
Are they making money?
144
456960
1256
Están gañando diñeiro?
07:50
Yes, they are making money.
145
458240
1336
Si, están gañando diñeiro.
07:51
They are breaking even,
146
459600
1256
De feito vailles xenial,
07:52
and what is also amazing
is that the sales revenue per store
147
460880
3576
e o que tamén é sorprendente
é que os ingresos de cada tenda
07:56
is three to four times higher
than the traditional grocery store,
148
464480
4016
son entre tres e catro veces máis altos
que os dun supermercado tradicional,
08:00
and half of the revenue orders
are coming from mobile.
149
468520
3640
e a metade dos encargos
proveñen de dispositivos móbiles.
08:05
This is really proof that a consumer,
150
473040
2856
Isto realmente demostra que un consumidor
08:07
if you give them ultraconvenience
that really works in grocery shopping,
151
475920
3576
ao que lle ofreces ultracomodidade
que funcione na compra de comestibles
08:11
they're going to switch
their shopping behaviors online,
152
479520
2856
cambiará o seu comportamento
de compra en liña
08:14
like, in no time.
153
482400
1200
de maneira inmediata.
08:17
So ultraconvenience and spontaneity,
154
485480
3096
Pero a ultracomodidade
e a espontaneidade
08:20
that's not the full story.
155
488600
1856
non o son todo.
08:22
The other trend I have seen in China
156
490480
2136
A outra tendencia que vin en China
08:24
is social shopping.
157
492640
1240
é a compra social.
08:26
If you think of social shopping
elsewhere in the world,
158
494440
2616
As compras sociais noutros
lugares do mundo
08:29
it is a linear process.
159
497080
1440
son un proceso lineal.
08:31
You pick up something on Facebook,
160
499560
2136
Escolles algo en Facebook,
08:33
watch it, and you switch to Amazon
161
501720
2616
míralo e cambias a Amazon
08:36
or brand.com to complete
the shopping journey.
162
504360
2696
ou a brand.com para completar
o proceso de compra.
08:39
Clean and simple.
163
507080
1656
Fácil e rápido.
08:40
But in China it is a very different thing.
164
508760
3096
Pero en China é unha cousa moi diferente.
08:43
On average, a consumer would spend
one hour on their mobile phone shopping.
165
511880
4736
Un consumidor pasa de media unha hora
comprando no seu móbil.
08:48
That's three times higher
than the United States.
166
516640
2656
Isto é tres veces máis que en EUA.
08:51
Where does the stickiness come from?
167
519320
1936
De onde vén ese comportamento?
08:53
What are they actually doing
on this tiny little screen?
168
521280
3400
Que están a facer realmente
nesa minúscula pantalla?
08:57
So let me take you
on a mobile shopping journey
169
525120
2456
Permítanme que os guíe pola miña
experiencia das compras por móbil.
08:59
that I usually would be experiencing.
170
527600
1920
09:03
11pm, yes, that's usually when I shop.
171
531000
2960
Ás 11 da noite
(si, é cando adoito comprar)
09:06
I was having a chat in a WeChat
chatroom with my friends.
172
534800
3616
estaba chateando nunha sala de WeChat
cos meus amigos.
09:10
One of them took out a pack of snack
173
538440
2096
Un deles sacou un paquete de lambetadas
09:12
and posted the product link
in that chatroom.
174
540560
3280
e publicou a ligazón do produto
nesa sala de chat.
09:16
I hate it, because usually
I would just click that link
175
544320
3696
Odio iso, porque normalmente
faría click nesa ligazón
09:20
and then land on the product page.
176
548040
2616
e logo chegaría á páxina do produto.
09:22
Lots of information, very colorful,
177
550680
2256
Moita información, moi colorida,
09:24
mind-blowing.
178
552960
1416
impresionante.
09:26
Watched it and then
a shop assistant came online
179
554400
2736
Mireino e despois
un dependente conectouse
09:29
and asked me, "How can I
help you tonight?"
180
557160
3056
e preguntoume: "Como lle podo
axudar esta noite?"
09:32
Of course I bought that pack of snack.
181
560240
2176
Por suposto, comprei
o paquete de lambetadas.
09:34
What is more beautiful is I know
that the next day, around noontime,
182
562440
4056
O máis bonito é que sei que
ao día seguinte, arredor do mediodía,
09:38
that pack of snack
will be delivered to my office.
183
566520
2856
ese paquete de lambetadas
será entregado na miña oficina.
09:41
I can eat it and share it
with my colleagues
184
569400
2616
Poderei comelo e compartilo
cos meus colegas
09:44
and the cost of delivery,
maximum one dollar.
185
572040
2880
e os gastos de envío serán dun máximo
dun dólar.
09:48
Just when I was about to leave
that shopping site,
186
576240
2936
Xusto cando ía saír desa
páxina de compra
09:51
another screen popped up.
187
579200
1856
apareceu outra pantalla.
09:53
This time it is the livestreaming
of a grassroots celebrity
188
581080
4656
Esta vez era un vídeo en vivo
dunha famosa local
09:57
teaching me how to wear
a new color of lipstick.
189
585760
3256
ensinándome a usar
unha nova cor de pintalabios.
10:01
I watched for 30 seconds --
very easy to understand --
190
589040
3096
Mireno 30 segundos,
moi fácil de entender,
10:04
and also there is
a shopping link right next to it,
191
592160
3056
e tamén había unha ligazón
de compra xusto ao lado,
10:07
clicked it, bought it in a few seconds.
192
595240
2640
así que fixen click e compreino
nuns segundos,
10:10
Back to the chatroom.
193
598600
1496
Volvín á sala de chat.
10:12
The gossiping is still going on.
194
600120
1856
A rexouba continuaba.
10:14
Another friend of mine posted the QR code
195
602000
2856
Outro amigo publicou un código QR
10:16
of another pack of snack.
196
604880
1656
doutro paquete de lambonadas.
10:18
Clicked it, bought it.
197
606560
1520
Fixen click e compreino.
10:21
So the whole experience
198
609080
1576
Toda a experiencia
10:22
is like you're exploring
in an amusement park.
199
610680
3776
semella como se estiveses explorando
un parque de atraccións.
10:26
It is chaotic, it is fun
200
614480
2616
É caotica, divertida
10:29
and it's even a little bit addictive.
201
617120
2400
e mesmo un pouco adictiva.
10:32
This is what's happening
when you have this integrated ecosystem.
202
620520
4416
Isto é o que acontece neste
ecosistema integrado.
10:36
Shopping is embedded in social,
203
624960
2696
As compras están incrustadas no social
10:39
and social is evolving
into a multidimensional experience.
204
627680
4696
e o social está evolucionando
cara á unha experiencia multidimensional.
10:44
The integration of ecosystems
reaches a whole new level.
205
632400
3696
A integración dos ecosistemas
chega a un nivel completamente novo.
10:48
So does its dominance
in all aspects of our life.
206
636120
3320
Tamén o seu dominio
en todos os aspectos da nosa vida.
10:52
And of course, there are huge
commercial opportunities behind it.
207
640720
3616
E, por suposto, hai grandes oportunidades
comerciales detrás disto.
10:56
A Chinese snack company, Three Squirrels,
208
644360
2816
Unha empresa de lambetadas chinesa,
Three Squirrels,
10:59
built a half-a-billion-dollar business
in just three years
209
647200
3776
construíu un negocio de 500
millóns de dólares en tan só tres anos
11:03
by investing in 300 to 500 shop assistants
210
651000
3816
investindo entre 300 e 500 dependentes
11:06
who are going to be online
to provide services 24/7.
211
654840
4136
que están en liña para prestar servizos
24h ao día todos os días.
11:11
In the social media environment,
212
659000
2016
No ámbito das redes sociais
11:13
they are like your neighborhood friends.
213
661040
1936
son como os teus amigos do barrio.
11:15
Even when you are not buying stuff,
214
663000
1696
Mesmo cando non estás
comprando,
11:16
they will be happy to just tell you
a few jokes and make you happy.
215
664720
3400
contentaranse con contarche
uns chistes para facerte feliz.
11:21
In this integrated ecosystem,
216
669000
2096
Neste ecosistema integrado
11:23
social media can really redefine
the relationship between brand,
217
671120
4456
as redes sociais poden redefinir
a relación entre marca,
11:27
retailer and consumer.
218
675600
2000
minorista e consumidor.
11:31
These are only fragments
of the massive changes
219
679440
3456
Estes son só fragmentos
dos profundos cambios
11:34
I have seen in China.
220
682920
1696
que levo visto en China.
11:36
In this huge laboratory,
221
684640
1976
Neste enorme laboratorio
11:38
a lot of experiments
are generated every single day.
222
686640
3680
xeranse moitos experimentos
todos os días.
11:43
The ecosystems are reforming,
223
691040
2496
Os ecosistemas estanse a reformar,
11:45
supply chain distribution,
marketing, product innovation,
224
693560
4176
a distribución da cadea de suministro,
o márketing, a innovación do produto,
11:49
everything.
225
697760
1216
todo.
11:51
Consumers are getting the power
to decide what they want to buy,
226
699000
4256
Os consumidores teñen o poder
para decidir o que queren comprar,
11:55
when they want to buy it,
227
703280
1296
cando o queren comprar,
11:56
how they want to buy it,
how they want to social.
228
704600
3016
como o queren comprar,
como queren socializar.
11:59
It is now back to business
leaders of the world
229
707640
3416
Agora é preciso que os líderes empresarias
de todo o mundo
12:03
to really open their eyes,
see what's happening in China,
230
711080
3336
realmente abran os seus ollos
e vexan o que está a pasar en China.
12:06
think about it and take actions.
231
714440
3000
pensen sobre iso e tomen medidas.
12:10
Thank you.
232
718320
1216
Gracias.
12:11
(Applause)
233
719560
2800
(Aplausos)
12:19
Massimo Portincaso: Angela,
what you shared with us
234
727760
2480
Massimo Portincaso: Angela,
o que nos contaches
12:22
is truly impressive and almost incredible,
235
730260
2120
é realmente sorprendente e case incríble,
12:24
but I think many in the audience
had the same question that I had,
236
732400
5256
pero creo que moitos espectadores
teñen a mesma pregunta ca min
12:29
which is:
237
737680
1216
que é:
12:30
Is this kind of impulsive consumption
238
738920
3336
É este consumo impulsivo
12:34
both economically and environmentally
sustainable over the longer term?
239
742280
4216
economica e ambientalmente sostible
a longo prazo?
12:38
And what is the total price to be paid
240
746520
3736
É cal é o prezo total
12:42
for such an automized
and ultraconvenient retail experience?
241
750280
4696
por esta experiencia minorista
automatizada e ultracómoda?
12:47
Angela Wang: Yeah.
One thing we have to keep in mind
242
755000
2896
Angela Wang: Si.
Algo que debemos ter en conta
12:49
is really, we are at the very beginning
of a huge transformation.
243
757920
3720
é que realmente estamos no comezo
dunha grande transformación.
12:54
So with this trading up
needs of the consumer,
244
762200
3136
Así, estas necesidades crecentes
do consumidor,
12:57
together with the evolution
of the ecosystem,
245
765360
3136
xunto coa evolución do ecosistema,
13:00
there are a lot of opportunities
and also challenges.
246
768520
3776
fan xurdir moitas oportunidades e retos.
13:04
So I've seen some early signs
247
772320
1576
Vin algunhas sinais temperás
13:05
that the ecosystems
are shifting their focus
248
773920
2856
de que os ecosistemas
están cambiando o seu enfoque
13:08
to pay attention
to solve these challenges.
249
776800
2576
para prestar atención
á resolución destes retos.
13:11
For example, paying more
consideration to sustainability
250
779400
4256
Por exemplo, prestan máis atención
á sostibilidade
13:15
alongside just about speed,
251
783680
1936
xunto coa velocidade,
13:17
and also quality over quantity.
252
785640
2856
e tamén á calidade sobre a cantidade.
13:20
But there are really
no simple answers to these questions.
253
788520
2936
Pero realmente non hai
unha resposta simple a estas preguntas.
13:23
That is exactly why
I'm here to tell everyone
254
791480
2616
É por iso que estou aquí
para dicirlle a todo o mundo
13:26
that we need to watch it, study it,
and play a part in this evolution.
255
794120
4880
que necesitamos observar e estudar isto
e tomar parte nesa evolución.
13:31
MP: Thank you very much.
256
799680
1536
MP: Moitas grazas.
13:33
AW: Thank you.
257
801240
1216
AW. Grazas.
13:34
(Applause)
258
802480
2640
(Aplausos)
Translated by Vanessa Montes Pérez
Reviewed by Mario Cal

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Angela Wang - Retail expert
BCG's Angela Wang works with a broad range of clients in China on strategy formulation, business development and operational excellence.

Why you should listen

Angela Wang is a core member of The Boston Consulting Group’s retail sector in Greater China. Her projects have included helping a leading Chinese regional retailer develop an omnichannel strategy for its grocery and department store businesses and redesign its organization, processes, and KPIs. She worked with a regional Chinese multiformat retailer on a store portfolio strategy and a roadmap for expanding its department, mall and grocery chains. For the same client, she identified ways to achieve operational excellence and developed 5-year financial forecasts by category.

Wang also evaluated opportunities for a Chinese fashion and apparel retailer to grow in multiple categories, and she recommended a strategy to expand its key brands across a network of stores nationally.

Before joining BCG in 2010, Wang was a senior project manager at Monitor. She also interned at JPMorgan Chase.

More profile about the speaker
Angela Wang | Speaker | TED.com