English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDWomen 2016

Peggy Orenstein: What young women believe about their own sexual pleasure

Пеги Оренстаин: Што мислат девојките за нивното сексуално задоволство

Filmed:
2,703,662 views

Зошто девојките имаат смелост да се впуштат во сексуални активности но, не и да уживаат во нив? Пеги Орентеин, цели три години водеше разговори со девојки на возраст од 15-20 години за нивниот однос и искуствата во сексот. Таа зборува за задоволството кое во голема мера отсуствува во нивните сексуални активности и нè повикува да го премостиме јазот на оргазмот со тоа што ќе зборуваме отворено со нашите девојчиња за сексот, телото, задоволството и интимноста.

- Journalist, author
In her groundbreaking book Girls & Sex, Peggy Orenstein explores the changing landscape of modern sexual expectations and its troubling impact on adolescents and young women. Full bio

For several years now,
Неколку години веќе,
00:12
we've been engaged in a national debate
about sexual assault on campus.
водиме национални дебати за сексуалните
напади на универзитетите.
00:14
No question --
Без сомнение,
00:19
it's crucial that young people
understand the ground rules for consent,
значајно е младите да ги разберат основите
на согласноста за сексуален однос,
00:20
but that's where the conversation
about sex is ending.
но токму тука завршува
дискусијата за сексот.
00:25
And in that vacuum of information
Во овој вакуум на информации,
00:29
the media and the Internet --
медиумите и интернетот-
00:31
that new digital street corner --
новите дигитални маала-
00:33
are educating our kids for us.
ги образуваат нашите деца наместо нас.
00:34
If we truly want young people
to engage safely, ethically,
Ако навистина сакаме младите
да ги вклучиме безбедно, етички
00:38
and yes, enjoyably,
и да, со задоволство,
00:43
it's time to have open honest discussion
about what happens after "yes,"
време е отворено да проговориме
за она што се случува после „Да“
00:46
and that includes breaking
the biggest taboo of all
и да го срушиме најголемото табу од сите
00:52
and talking to young people
и да зборуваме со младите
00:55
about women's capacity for
and entitlement to sexual pleasure.
за способноста на жените и нивните
права на сексуално задоволство.
00:57
Yeah.
Да.
01:03
(Applause)
(Аплауз)
01:04
Come on, ladies.
Ајде, дами.
01:05
(Applause)
(Аплауз)
01:06
I spent three years
talking to girls ages 15 to 20
Три години поминав зборувајќи
со девојки од 15-20 години
01:08
about their attitudes
and experience of sex.
за нивните ставови и искуства со сексот.
01:12
And what I found was
Открив дека
01:15
that while young women may feel
entitled to engage in sexual behavior,
младите жени може чувствуваат дека
имаат право на сексуално искуство,
01:17
they don't necessarily
feel entitled to enjoy it.
но не секогаш се чувствуваат
слободни да уживаат во него.
01:21
Take this sophomore
at the Ivy League college
На пример, студентка од престижен колеџ
01:25
who told me,
ми рече:
01:27
"I come from a long line
of smart, strong women.
„Потекнувам од семејство
со редица умни и силни жени.
01:28
My grandmother was a firecracker,
Баба ми била пожарникар,
01:31
my mom is a professional,
мајка ми има кариера,
01:34
my sister and I are loud,
and that's our form of feminine power."
сестра ми и јас сме гласни
и тоа е нашата форма на феминизам.“
01:36
She then proceeded
to describe her sex life to me:
Потоа ми го опиша
нејзиниот сексуален живот:
01:40
a series of one-off hookups,
редица на врски за една ноќ
01:43
starting when she was 13,
кои започнале на 13 години,
01:45
that were ...
кои биле..
01:46
not especially responsible,
не посебно одговорни,
01:48
not especially reciprocal
ниту реципрочни
01:50
and not especially enjoyable.
и не многу пријатни.
01:52
She shrugged.
Таа крена раменици.
01:55
"I guess we girls are just socialized
to be these docile creatures
„Изгледа ние девојките се социјализираме
да бидеме покорни суштества
01:56
who don't express our wants or needs."
кои не ги искажуваат
своите желби и потреби.“
02:00
"Wait a minute," I replied.
„Чекај,“-реков.
02:03
"Didn't you just tell me
what a smart, strong woman you are?"
„Не рече пред малку дека
сте биле умни и силни жени?“
02:05
She hemmed and hawed.
Се поколеба за миг.
02:09
"I guess," she finally said,
Потоа рече: „Изгледа,
02:11
"no one told me that that smart,
strong image applies to sex."
никој не ми кажа дека
„силна и умна“ се однесува и на сексот.“
02:12
I should probably say right up top
that despite the hype,
Можеби треба да кажам
отворено дека и покрај поривот
02:17
teenagers are not engaging in intercourse
more often or at a younger age
тинејџерите не влегуваат во сексуални
врски почесто или на помлада возраст
02:20
than they were 25 years ago.
за разлика од пред 25 години.
02:25
They are, however,
engaging in other behavior.
Но, започнуваат со друг вид на однесување.
02:28
And when we ignore that,
Кога го игнорираме тоа,
02:31
when we label that as "not sex,"
кога го обележуваме како „не е секс“,
02:33
that opens the door
to risky behavior and disrespect.
тоа отвора пат кон ризично
однесување и непочитување.
02:36
That's particularly true of oral sex,
Ова особено се однесува на оралниот секс
02:41
which teenagers consider
to be less intimate than intercourse.
кој тинејџерите сметаат дека
е помалку интимен од имањето однос.
02:43
Girls would tell me, "it's no big deal,"
Девојките велат :„Не е голема работа,“
02:47
like they'd all read
the same instruction manual --
како да го читаат истиот прирачник-
02:50
at least if boys
were on the receiving end.
барем кога на другата
страна се момчињата.
02:53
Young women have lots
of reasons for participating.
Младите жени имаат многу
причини за да учествуваат.
02:57
It made them feel desired;
Тоа ги прави да се посакувани;
03:00
it was a way to boost social status.
тоа е начинот на подигнување
на социјалниот статус.
03:02
Sometimes, it was a way
to get out of an uncomfortable situation.
Понекогаш тоа е начинот
на излегување од зоната на комфор.
03:04
As a freshman at a West Coast
college said to me,
Како што изјави еден бруцош:
03:08
"A girl will give a guy a blow job
at the end of the night
„Девојка ќе му пружи орален секс
на тип на крајот на вечерта
03:11
because she doesn't
want to have sex with him,
бидејќи не сака да има секс со него,
03:14
and he expects to be satisfied.
а, тој очекува да биде задоволен.
03:16
So, if I want him to leave
Така што ако сакам да си оди
03:18
and I don't want anything to happen ... "
и не сакам ништо да се случи....“
03:20
I heard so many stories
of girls performing one-sided oral sex
Имам слушнато толку многу приказни за
девојки кои пружиле едностран орален секс.
03:24
that I started asking,
што почнав да прашувам:
03:28
"What if every time
you were alone with a guy,
„Што ако секогаш кога си сама со момче
03:30
he told you to get him
a glass of water from the kitchen,
ти побара да му донесеш чаша вода,
03:33
and he never got you a glass of water --
а тој никогаш не ти донел чаша вода,
03:36
or if he did, it was like ...
или ако ти донел, било вака:
03:39
'you want me to uh ...?'"
„Сакаш да те...?“’
03:43
You know, totally begrudging.
Онака, безволно.
03:45
You wouldn't stand for it.
Нема да го трпите тоа.
03:48
But it wasn't always
that boys didn't want to.
Но, не дека момчињата не сакаат и обратно.
03:50
It was that girls didn't want them to.
Девојките не сакаат тоа да им се прави.
03:53
Girls expressed a sense of shame
around their genitals.
Девојките се срамат
кога се работи за гениталиите.
03:56
A sense that they were
simultaneously icky and sacred.
Имаат чувство дека e непријатно и свето.
03:59
Women's feelings about their genitals
Нивните чувства за интимните делови
04:04
have been directly linked
to their enjoyment of sex.
се директно поврзани
со нивното уживање во сексот.
04:06
Yet, Debby Herbenick,
a researcher at Indiana University,
Деби Херберик, истражувач
на Универзитетот Индијана,
04:10
believes that girls' genital
self-image is under siege,
смета дека претставата
за гениталиите кај жените е под опсада,
04:13
with more pressure than ever
со најголем притисок досега
04:18
to see them as unacceptable
in their natural state.
да се видат како неприфаливи
во нивната природна состојба.
04:20
According to research,
Според истражувањата,
04:24
about three-quarters of college women
remove their pubic hair -- all of it --
околу 3/4 од студентките
ги острануваат пубичните влакна, целосно
04:25
at least on occasion,
или повремено
04:30
and more than half do so regularly.
и поголемиот дел го прават тоа редовно.
04:31
Girls would tell me that hair removal
made them feel cleaner,
Велат дека отстранувањето на влакната
ги прави да се чувствуваат почисто,
04:35
that it was a personal choice.
дека тоа е личен избор.
04:39
Though, I kind of wondered
if left alone on a desert island,
Но, се прашувам кога би биле
сами на пуст остров,
04:42
if this was how they would
choose to spend their time.
дали тоа ќе беше нивниот избор.
04:47
(Laughter)
(Смеа)
04:50
And when I pushed further,
Кога отидов подалеку,
04:51
a darker motivation emerged:
се појави една уште помрачна страна:
04:53
avoiding humiliation.
избегнување на понижување.
04:55
"Guys act like they
would be disgusted by it,"
„Момчињата се однесуваат
како да се гадат од тоа“-
04:57
one young woman told me.
рече една млада жена.
05:00
"No one wants to be
talked about like that."
„Никој не сака да биде озборуван за тоа.“
05:02
The rising pubic hair removal
reminded me of the 1920s,
Отстранувањето на пубичните влакна
ме потсети на почетокот на 20 век
05:06
when women first started regularly
shaving their armpits and their legs.
кога жените почнале
да ги бричат пазувите и ноѕете.
05:09
That's when flapper dresses
came into style,
Ова е кога новите фустани почнаа
05:14
and women's limbs were suddenly visible,
да ги откриваат нозете на жените
05:16
open to public scrutiny.
пред јавноста.
05:19
There's a way that I think
that this too is a sign.
Има уште нешто што сметам дека е знак.
05:21
That a girl's most intimate part
is open to public scrutiny,
Дека најитимниот женски дел
е изложен на јавното мислење,
05:24
open to critique,
изложен на критика,
05:29
to becoming more about
how it looks to someone else
за изгледот на тој дел во очите на другите
05:31
than how it feels to her.
а не во очите на самата жена.
05:34
The shaving trend has sparked
another rise in labiaplasty.
Трендот на бричење прерасна
во друг тренд-лабиопластика.
05:38
Labiaplasty, which is the trimming
of the inner and outer labia,
Лабиопластика, корекција на надворешните
и внатрешни интимни усни,
05:42
is the fastest-growing cosmetic
surgery among teenage girls.
станува популарна козметичка
интервенција кај тинејџерките.
05:47
It rose 80 percent between 2014 and 2015,
Од 2014-2015 се зголеми за 80 проценти,
05:53
and whereas girls under 18 comprise
two percent of all cosmetic surgeries,
и ако девојките под 18 год. сочинуваат
2% од сите козметички интервенции,
05:57
they are five percent of labiaplasty.
5% се лабиопластики.
06:01
The most sought-after look, incidentally,
Најбараниот изглед, случајно,
06:05
in which the outer labia
appear fused like a clam shell,
каде надворешните усни
се споени како школка,
06:07
is called ...
и овој изглед се вика...
06:11
wait for it ...
слушнете само..
06:13
"The Barbie."
„Барби“.
06:15
(Groan)
(Негодување)
06:16
I trust I don't have to tell you
Мислам не треба да ви кажам
06:18
that Barbie is a) made of plastic
Барби е направена од пластика,
06:20
and b) has no genitalia.
и нема гениталии.
06:23
(Laughter)
(Смеа)
06:26
The labiaplasty trend
has become so worrisome
Трендот на лабиопластика
станува толку загрижувачки
06:28
that the American College
of Obstetricians and Gynecologists
што Здружението
на гинеколози-акушери во САД
06:31
has issued a statement on the procedure,
дадоа изјава за процедурата,
06:34
which is rarely medically indicated,
што ретко е медицински неопходно,
06:37
has not been proven safe
не е докажано дека е безбедна
06:39
and whose side effects
include scarring, numbness, pain
и има несакани ефекти
како чешање, тапост, болка
06:41
and diminished sexual sensation.
и намалена сексуална чувствителност.
06:47
Now, admittedly,
Сега, да признаеме
06:50
and blessedly,
и за среќа,
06:52
the number of girls involved
is still quite small,
бројот на девојките
кои го прават тоа е прилично мал,
06:53
but you could see them
as canaries in a coal mine,
но, може да ги видите како птички наоколу
06:57
telling us something important
about the way girls see their bodies.
кои ни кажуваат важни информации за тоа
како девојките ги гледаат своите тела.
07:00
Sara McClellan,
Сара Меклеланд,
07:05
a psychologist
at the University of Michigan,
психолог на Университетот во Мичиген,
07:07
coined what is my favorite phrase ever
in talking about all of this:
ја срочи мојата
омилена фраза на оваа тема:
07:09
"Intimate justice."
„Интимна правда“.
07:15
That's the idea that sex has political,
as well as personal implications,
Тоа значи дека сексот има политички
и лични последици,
07:18
just like, who does
the dishes in your house,
слично како на тоа кој
ги мие садовите во вашиот дом
07:22
or who vacuums the rug.
или кој го чисти тепихот.
07:25
And it raises similar
issues about inequality,
Тоа исто повлекува прашања
и за нееднаквоста,
07:27
about economic disparity,
за економската неусогласеност,
07:31
violence,
насилството,
07:33
physical and mental health.
физичкото и металното здравје.
07:34
Intimate justice asks us to consider
Интимната правда нè тера да размислиме
07:37
who is entitled
to engage in an experience.
кој има право да се вклучи во искуството.
07:40
Who is entitled to enjoy it?
Кој има право да ужива во него?
07:43
Who is the primary beneficiary?
Кој има најмногу корист од тоа?
07:46
And how does each partner
define "good enough"?
Како секој од партнерите
го дефинира „доволно добро“?
07:49
Honestly, I think those questions
are tricky and sometimes traumatic
Искрено, мислам дека такви прашања
се незгодни и понекогаш трауматски
07:53
for adult women to confront,
и за возрасни жени,
07:58
but when we're talking about girls,
но, кога зборуваме за девојките,
08:01
I just kept coming back to the idea
that their early sexual experience
пак се враќам на мојата идеја
дека нивното рано сексуално искуство
08:03
shouldn't have to be
something that they get over.
не треба да е нешто што
тие треба да го преболат.
08:08
In her work,
Во својата работа,
08:13
McClellan found that young women
were more likely than young men
Меклеланд открива дека младите
жени за разлика од младите мажи
08:14
to use their partner's pleasure
as a measure of their satisfaction.
го користат задоволството на партнерот
како мерка за сопствено задоволство.
08:18
So they'd say things like,
Велат нешто како ова:
08:23
"If he's sexually satisfied,
„Ако тој е сексуално задоволен
08:24
then I'm sexually satisfied."
и јас сум сексуално задоволена.“
08:26
Young men were more likely to measure
their satisfaction by their own orgasm.
Младите мажи го мерат своето задоволство
со своите оргазми.
08:28
Young women also defined
bad sex differently.
Младите жени исто различно
го дефинираат лошиот секс.
08:34
In the largest ever survey
Во најголемата анкета досега
08:39
ever conducted
on American sexual behavior,
за сексуалното однесување на Американците,
08:41
they reported pain
in their sexual encounters
тие наведуваат болка
во нивните сексуални искуства
08:44
30 percent of the time.
во текот на 30 проценти од времето.
08:48
They also used words like "depressing,"
Истотака употребуваат зборови
како „депресивно“,
08:51
"humiliating,"
„омаловажувачко“,
08:55
"degrading."
„„понижувачко“.
08:56
The young men never used that language.
Младите мажи никогаш
не ги употребиле тие зборови.
08:58
So when young women
report sexual satisfaction levels
Кога млади жени изразуваат
нивоа на сексуални задоволства
09:02
that are equal to
or greater than young men's --
кои се еднакви или повисоки
од оние на младите мажи-
09:05
and they do in research --
а ги има во истражувањата-
09:09
that can be deceptive.
тоа може да е лажно.
09:11
If a girl goes into an encounter
hoping that it won't hurt,
Ако девојка има однос
со надеж дека нема да боли,
09:13
wanting to feel close to her partner
сакајќи да е поблиска со партнерот
09:17
and expecting him to have an orgasm,
и очекувајќи го неговиот оргазам,
09:19
she'll be satisfied
if those criteria are met.
ќе биде задоволна ако
тие критериуми се исполнат.
09:22
And there's nothing wrong with wanting
to feel close to your partner,
И нема ништо погрешно да сакаш
да си поблиску до партнерот
09:25
or wanting him to be happy,
или да сакаш да е среќен,
09:28
and orgasm isn't the only
measure of an experience ...
а, оргазмот не е единственото
мерило на искуството-
09:29
but absence of pain --
но отсуството на болка-
09:33
that's a very low bar
for your own sexual fulfillment.
тоа е доста низок праг
за сопственото задоволство.
09:35
Listening to all of this
and thinking about it,
Го слушав сето тоа и размислував,
09:41
I began to realize that we performed
a kind of psychological clitoridectomy
почнав да сфаќам дека правиме
психолошка клиторидектомија
09:43
on American girls.
на американските девојки.
09:48
Starting in infancy,
Од раното детство,
09:50
parents of baby boys are more likely
to name all their body parts,
најчесто родителите на машките деца
ги именуваат деловите на телото
09:51
at least they'll say,
"here's your pee-pee."
и најчесто велат: Еве го „пипето“.
09:55
Parents of baby girls
go right from navel to knees,
Родителите на девојчињата вообичаено
делот меѓу папокот и колената
09:58
and they leave this whole
situation in here unnamed.
избегнуваат да го именуваат.
10:01
(Laughter)
(Смеа)
10:04
There's no better way
to make something unspeakable
Најдобар начин да се избегне темата
10:06
than not to name it.
е да не се именува.
10:09
Then kids go into
their puberty education classes
Подоцна кога почнуваат
со сексуално образование
10:12
and they learn that boys
have erections and ejaculations,
децата учат дека машките
имаат ерекција и ејакулација
10:14
and girls have ...
а девојчињата имаат
10:18
periods and unwanted pregnancy.
циклуси и несакани бремености.
10:20
And they see that internal diagram
of a woman's reproductive system --
Го гледаат дијаграмот на женскиот
репродуктвен систем,
10:24
you know, the one that looks
kind of like a steer head --
знаете кој, оној што
наликува на телешка глава-
10:27
(Laughter)
(Смеа)
10:30
And it always grays out between the legs.
И секогаш е сиво меѓу нозете.
10:34
So we never say vulva,
Така, никогаш не велиме вулва,
10:37
we certainly never say clitoris.
никогаш не велиме клиторис.
10:39
No surprise,
Без сомнение,
10:42
fewer than half
of teenage girls age 14 to 17
помалку од половина
тинејџерки од 14-17 год.
10:43
have ever masturbated.
никогаш не маструрбирале.
10:46
And then they go
into their partnered experience
Потоа влегуваат во врски
10:49
and we expect that somehow
they'll think sex is about them,
и очекуваме да мислат
дека сексот е за нив,
10:52
that they'll be able to articulate
their needs, their desires, their limits.
дека ќе можат гласно да ги кажат
своите потреби, желби и граници.
10:55
It's unrealistic.
Ове е нереално.
11:01
Here's something, though.
Сепак, еве нешто.
11:04
Girls' investment
in their partner's pleasure remains
Влогот на девојките во уживањето
на нивните партнери останува
11:06
regardless of the gender of the partner.
без разлика на родот на партнерот.
11:09
So in same-sex encounters,
Во истополовите односи,
11:12
the orgasm gap disappears.
јазот помеѓу органите го нема.
11:14
And young women climax
at the same rate as men.
Младите жени имаат оргазам
на исто ниво како мажите.
11:18
Lesbian and bisexual girls would tell me
Лезбејки и бисексуални девојки ми кажуваат
11:22
that they felt liberated
to get off the script --
дека се чувствуваат ослободени
да излезат од шаблоните-
11:24
free to create an encounter
that worked for them.
ослободени да формираат врски
кои се успешни за нив.
11:27
Gay girls also challenged
the idea of first intercourse
Геј девојките ги нарекуваат првите односи
11:31
as the definition of virginity.
со дефиниција на невиност.
11:35
Not because intercourse isn't a big deal,
Не затоашто односот не е нешто сериозно
11:37
but it's worth questioning
why we consider this one act,
туку затоашто вреди да видиме
зошто активноста,
11:39
which most girls associate
with discomfort or pain,
која многу девојки ја поврзуваат
со нелагодност или болка,
11:44
to be the line in the sand
of sexual adulthood --
е крајната линија на сексуалната зрелост-
11:46
so much more meaningful,
толку многу позначајна,
11:50
so much more transformative
than anything else.
и потрансформативна од било што друго.
11:51
And it's worth considering
how this is serving girls;
Вреди да се види и како
сето тоа им служи на девојките;
11:55
whether it's keeping them
safer from disease,
дали ги заштитува од болести,
11:59
coercion, betrayal, assault.
присила, предавство, напад.
12:02
Whether it's encouraging
mutuality and caring;
Дали е охрабрувачко и внимателно
за двата партнери;
12:05
what it means about the way
they see other sex acts;
што значи за начинот на кој
ги гледаат другите сексуални дејствија;
12:09
whether it's giving them more control over
дали им дава повеќе контрола над
12:13
and joy in their experience,
уживањето и нивното искуство
12:15
and what it means about gay teens,
и што значи за геј тинејџерите,
12:17
who can have multiple sex partners
without heterosexual intercourse.
кои можат да имаат повеќе
геј партнери без хетеросексуален однос.
12:20
So I asked a gay girl that I met,
Прашав геј девојка која ја запознав,
12:25
"How'd you know
you weren't a virgin anymore?"
„Како ќе знаеш дека не си невина?“
12:28
She said she had to Google it.
Рече дека ќе мора да изгугла.
12:31
(Laughter)
(Смеа)
12:33
And Google wasn't sure.
И Гугл не беше сигурен.
12:35
(Laughter)
(Смеа)
12:37
She finally decided
that she wasn't a virgin anymore
На крај одлучи дека не е веќе невина
12:39
after she'd had
her first orgasm with a partner.
откако го имала првиот оргазам
со партнерката.
12:42
And I thought --
Си реков:
12:45
whoa.
Вау!
12:47
What if just for a second
Што ако за миг помислиме
12:49
we imagined that was the definition?
дека таа е дефиницијата?
12:51
Again, not because
intercourse isn't a big deal --
Повторно, не зашто
односот е голема работа-
12:55
of course it is --
се разбира дека е-
12:57
but it isn't the only big deal,
но не е единствената,
12:59
and rather than thinking about sex
as a race to a goal,
и наместо да мислиме на сексот
како на трка да се стигне до целата,
13:02
this helps us reconceptualize it
as a pool of experiences
ова ни помага да му дадеме содржина
како на збир на искуства
13:06
that include warmth, affection, arousal,
кои вклучуваат топлина,
прирзаност, возбуда,
13:11
desire, touch, intimacy.
желба, допир, интимност.
13:15
And it's worth asking young people:
Вреди да ги запрашаме младите,
13:19
who's really the more sexually
experienced person?
кој е навистина сексуално поискусен?
13:21
The one who makes out
with a partner for three hours
Тој што бил со партнерот три саати
13:25
and experiments with sensual
tension and communication,
и експериментирал со сензуалната
напнатост и комуникација,
13:28
or the one who gets wasted at a party
and hooks up with a random
или оној кој се досадува на забава
и случајно завршува со некој
13:33
in order to dump their "virginity"
before they get to college?
за да ја „среди“ невиноста
пред да замине на факултет.
13:36
The only way that shift
in thinking can happen though
Единствен начин на кој може
да настане пресврт во размислувањето
13:41
is if we talk to young people
more about sex --
е да зборуваме почесто
со младите за сексот-
13:44
if we normalize those discussions,
ако ги нормализираме тие дискусии,
13:48
integrating them into everyday life,
ги вметниме во секојдневниот живот,
13:51
talking about those intimate acts
in a different way --
зборувајќи за интимните дејствија
на различен начин-
13:54
the way we mostly have changed
на начинот на кој најмногу се променивме,
13:57
in the way that we talk
about women in the public realm.
на начинот на кој зборуваме
за жените во јавниот живот.
14:00
Consider a survey
of 300 randomly chosen girls
Во една анкета на 300 случајно
избрани девојки
14:03
from a Dutch and an American university,
од холандски и американски универзитет,
14:08
two similar universities,
два слични универзитети,
14:10
talking about their early
experience of sex.
зборуваат за нивните
рани сексуални искуства.
14:12
The Dutch girls embodied everything
we say we want from our girls.
Холанѓанките опфатија сè
што велиме дека сакаме од девојките.
14:16
They had fewer negative consequences,
Тие имаа помалку негативни последици,
14:21
like disease, pregnancy, regret --
како болести, бремености, каење,
14:23
more positive outcomes
повеќе позитивни исходи
14:26
like being able to communicate
with their partner,
како способност да
комуницираат со партнерот,
14:28
who they said they knew very well;
за кој рекоа дека добро го познаваат;
14:30
preparing for the experience responsibly;
се подготвиле за искуството одговорно
14:32
enjoying themselves.
уживајќи во активноста.
14:35
What was their secret?
Која беше нивната тајна?
14:37
The Dutch girls said
that their doctors, teachers and parents
Холанѓанките рекоа дека лекарите,
наставниците и родителите
14:39
talked to them candidly,
уште од рана возраст и отворено,
14:44
from an early age,
разговарале со нив,
14:45
about sex, pleasure
and the importance of mutual trust.
за сексот, задоволството и важноста
на заедничката доверба.
14:47
What's more,
Уште повеќе,
14:53
while American parents weren't necessarily
less comfortable talking about sex,
додека Американците не се помалку спремни
да зборуваат со своите деца за сексот,
14:54
we tend to frame those conversations
разговорите се сведуваат во рамките
14:59
entirely in terms or risk and danger,
на опасностите и ризиците,
15:02
whereas Dutch parents talk
about balancing responsibility and joy.
за разлика од Холанѓаните кои ги изедначуваат
уживањето и одговорноста.
15:06
I have to tell you,
Морам да ви кажам,
15:12
as a parent myself,
мене како родител,
15:13
that hit me hard,
ова ме погоди многу,
15:15
because I know,
бидејќи знам,
15:17
had I not delved into that research,
ако не продрев длабоко во истражувањето,
15:19
I would have talked to my own child
about contraception,
ќе зборував отворено
со моето дете за контрацепција,
15:22
about disease protection,
за заштита од болести,
15:26
about consent because I'm a modern parent,
за согласноста зашто сум современ родител,
15:27
and I would have thought ...
и ќе си речев-
15:30
job well done.
браво себе си.
15:34
Now I know that's not enough.
Сега знам дека тоа не е доволно.
15:36
I also know what I hope for for our girls.
Исто така знам што очекувам од девојките,
15:39
I want them to see sexuality
as a source of self-knowledge,
сакам да ја видат сексуалноста
како извор на само-спознание,
15:43
creativity and communication,
креативност и комуникација
15:48
despite its potential risks.
и покрај потенцијалните ризици.
15:50
I want them to be able
to revel in their bodies' sensuality
Сакам да можат да се нурнат
во сензуалноста на своето тело
15:53
without being reduced to it.
без да бидат ограничувани.
15:56
I want them to be able
to ask for what they want in bed,
Сакам да можат да побараат
што сакаат во постела
15:59
and to get it.
и да го добијат тоа.
16:02
I want them to be safe
from unwanted pregnancy,
Сакам да бидат безбедни
од несакана бременост,
16:04
disease,
болест,
16:08
cruelty,
суровост,
16:09
dehumanization,
нечовечност,
16:10
violence.
насилство.
16:12
If they are assaulted,
Ако се нападнати,
16:14
I want them to have recourse
from their schools,
сакам да имаат заштита од училиштето,
16:15
their employers,
работодавецот,
16:19
the courts.
судовите.
16:20
It's a lot to ask,
Многу барам,
16:23
but it's not too much.
но, не е премногу.
16:25
As parents, teachers,
advocates and activists,
Како родители, наставници,
активисти и поборници
16:27
we have raised a generation
of girls to have a voice,
воспитуваме генерација на девојки
кои имаат право на глас,
16:31
to expect egalitarian
treatment in the home,
право да имаат еднаков третман дома,
16:36
in the classroom,
на училиште,
16:40
in the workplace.
на работно место.
16:41
Now it's time to demand
that intimate justice
Сега е време да ја бараме
оваа интимна правда
16:43
in their personal lives as well.
и во нивните лични животи.
16:48
Thank you.
Ви благодарам!
16:51
(Applause)
(Аплауз)
16:53
Translated by Julia Pascal Kalaputi
Reviewed by Renata Gjoreska

▲Back to top

About the speaker:

Peggy Orenstein - Journalist, author
In her groundbreaking book Girls & Sex, Peggy Orenstein explores the changing landscape of modern sexual expectations and its troubling impact on adolescents and young women.

Why you should listen

From her pioneering book Schoolgirls to her latest, Girls & Sex, author Peggy Orenstein interviewed young women across the country, mapping the terrain of adolescent female sexuality and gender expectations. Her interviews reveal an uncomfortable truth: although women may display self-confidence in public society, their knowledge of their own sexuality has plummeted, resulting in a “psychological clitoridectomy.”

In addition to her bestselling books, Orenstein writes for New York Times Magazine, comments for NPR and was recognized by the Columbia Journalism Review as among its “40 women who changed the media business in the past 40 years.”

More profile about the speaker
Peggy Orenstein | Speaker | TED.com