English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2012

Vikram Patel: Mental health for all by involving all

വിക്രം പട്ടേൽ: മാനസികാരോഗ്യം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെ.

Filmed
Views 945,821

ലോകത്താകമാനം 450 കോടി ആളുകൾ മനോരോഗബാധിതരാണ്. ധനികരാജ്യങ്ങളിൽ കേവലം പകുതിപ്പേർക്ക് മാത്രമാണ് യുക്തമായ പരിചരണം ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, സൈക്കിയാട്രിസ്റ്റുകളുടെ ദൗർലഭ്യം മൂലം, വികസ്വരരാജ്യങ്ങളിൽ 90 ശതമാനത്തോളം പേർക്കും ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നില്ല. വിക്രം പട്ടേൽ പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ഒരു സമീപനത്തിന്റെ രൂപരേഖ നൽകുന്നു- പ്രാദേശിക സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുകയും മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കുവാൻ സാധാരണ മനുഷ്യരെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ.

- Mental health care advocate
Vikram Patel helps bring better mental health care to low-resource communities -- by teaching ordinary people to deliver basic psychiatric services. Full bio

I want you to imagine this for a moment.
ഒരു നിമിഷം ഇതൊന്നു സങ്കൽപ്പിക്കുക
00:16
Two men, Rahul and Rajiv,
രണ്ടാളുകൾ, രാഹുലും രാജീവും,
00:19
living in the same neighborhood,
അയൽപ്പക്കത്തു താമസിക്കുന്നവർ,
00:21
from the same educational background, similar occupation,
ഒരേ വിദ്യാഭ്യാസപശ്ചാത്തലമുള്ളവർ, ഒരേ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർ,
00:23
and they both turn up at their local accident emergency
അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലെ അത്യാഹിതവിഭാഗത്തിൽ എത്തുന്നു -
00:27
complaining of acute chest pain.
പെട്ടെന്നുണ്ടായ നെഞ്ചുവേദനയുമായി.
00:29
Rahul is offered a cardiac procedure,
രാഹുലിന് ഹൃദ്രോഗപരിചരണം നൽകപ്പെട്ടപ്പോൾ
00:32
but Rajiv is sent home.
രാജീവിനെ വീട്ടിലയയ്ക്കുകയാണുണ്ടായത്.
00:35
What might explain the difference in the experience
സമാനരായ ഈ രണ്ടുപേരുടെയും അനുഭവങ്ങളിലുണ്ടായ
00:38
of these two nearly identical men?
വ്യത്യാസത്തിന് എന്തായിരിക്കും വിശദീകരണം?
00:41
Rajiv suffers from a mental illness.
രാജീവിന് ഒരു മാനസികരോഗമുണ്ട്.
00:44
The difference in the quality of medical care
മനോരോഗമുള്ള ആളുകൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന വൈദ്യശുശ്രൂഷയുടെ ഗുണനിലവാരമില്ലായ്മ,
00:47
received by people with mental illness is one of the reasons
അവർ മനോരോഗമില്ലാത്തവരെ അപേക്ഷിച്ച്
00:51
why they live shorter lives
ജീവിതദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞവരായിത്തീരുന്നതിനുള്ള
00:53
than people without mental illness.
കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ്.
00:55
Even in the best-resourced countries in the world,
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിഭവശേഷിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽപ്പോലും
00:57
this life expectancy gap is as much as 20 years.
ജീവിതദൈർഘ്യത്തിലുള്ള ഈ വിടവ് 20 വർഷത്തോളമാണ്
01:00
In the developing countries of the world, this gap
വികസ്വരരാജ്യങ്ങളിൽ ഈ വിടവ്
01:04
is even larger.
അതിനെക്കാൾ എത്രയോ വലുതാണ്.
01:06
But of course, mental illnesses can kill in more direct ways
തീര്‍ച്ചയായും മനോരോഗങ്ങള്‍ നേരിട്ടുള്ള മരണത്തിനുമിടയാക്കാം
01:09
as well. The most obvious example is suicide.
ആത്മഹത്യ ഏറ്റവും സ്പഷ്ടമായ ഉദാഹരണമാണ്
01:12
It might surprise some of you here, as it did me,
ഈ വസ്തുത കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായതു പോലെയുള്ള
01:15
when I discovered that suicide is at the top of the list
വിസ്മയം നിങ്ങൾക്കുമുണ്ടായേക്കാം.
01:18
of the leading causes of death in young people
ചെറുപ്പക്കാരുടെ മരണകാരണങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ആത്മഹത്യയുടെ സ്ഥാനം
01:21
in all countries in the world,
ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും
01:23
including the poorest countries of the world.
ഏറ്റവും ദരിദ്രങ്ങളായ രാഷ്ട്രങ്ങളുൾപ്പെടെ,
01:25
But beyond the impact of a health condition
പക്ഷെ ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്‌നം
01:28
on life expectancy, we're also concerned
ജീവിതദൈർഘ്യത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതത്തിനപ്പുറം
01:31
about the quality of life lived.
നയിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെപ്പറ്റിക്കൂടി നാം ഉത്കണ്ഠാകുലരാണ്
01:33
Now, in order for us to examine the overall impact
ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്‌നം ജീവിതദൈർഘ്യത്തിലും
01:36
of a health condition both on life expectancy
ഗുണനിലവാരത്തിലും മൊത്തത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന
01:38
as well as on the quality of life lived, we need to use
പ്രത്യാഘാതം പരിശോധിക്കുവാൻ
01:41
a metric called the DALY,
DALY എന്ന ഒരു അളവുകോൽ ഉപയാഗക്കേണ്ടതുണ്ട്.
01:44
which stands for a Disability-Adjusted Life Year.
'Disability -Adjusted Life Year' എന്നതിന്റെ ചുരുക്കമാണത്.
01:45
Now when we do that, we discover some startling things
അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഗോളതലത്തിൽ മനോരോഗത്തെപ്പറ്റി
01:50
about mental illness from a global perspective.
ആഗോളതലത്തിൽ മനോരോഗത്തെപ്പറ്റി ചില ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നാം കണ്ടെത്തുന്നു
01:52
We discover that, for example, mental illnesses are
മനോരോഗങ്ങൾ ലോകത്താകമാനം അവശതയുണ്ടാക്കുന്നതിൽ
01:55
amongst the leading causes of disability around the world.
ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലുള്ള കാരണങ്ങളിലുൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് നാം കാണുന്നു.
01:58
Depression, for example, is the third-leading cause
ഉദാഹരണത്തിന് വിഷാദരോഗം,
02:03
of disability, alongside conditions such as
കുട്ടികളിലെ വയറിളക്കരോഗങ്ങൾക്കും ന്യൂമോണിയക്കുമൊപ്പം
02:06
diarrhea and pneumonia in children.
ഏറ്റവും അവശതയുണ്ടാക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ രോഗമാണ്.
02:09
When you put all the mental illnesses together,
മനോരോഗങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ചെടുത്താൽ
02:12
they account for roughly 15 percent
അത് ആഗോളരോഗഭാരത്തിന്റെ
02:14
of the total global burden of disease.
ഏകദേശം 15 ശതമാനം വരും
02:16
Indeed, mental illnesses are also very damaging
തീർച്ചയായും മാനസികരോഗങ്ങൾ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിനെ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു.
02:19
to people's lives, but beyond just the burden of disease,
ഇവയുണ്ടാക്കുന്ന രോഗഭാരത്തിനുപരി
02:24
let us consider the absolute numbers.
കേവലസംഖ്യകൾ കുടി നമുക്ക്‌
കണക്കിലെടുക്കാം
02:29
The World Health Organization estimates
നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ഗ്രഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന
02:32
that there are nearly four to five hundred million people
നാലു തൊട്ട് അഞ്ചു കോടി വരെയുള്ള ആളുകളെ
02:34
living on our tiny planet
ഏതെങ്കിലുമൊരു മാനസികരോഗം ബാധിക്കുന്നുവെന്ന്
02:37
who are affected by a mental illness.
ലോകാരോഗ്യസംഘടന കണക്കാക്കുന്നു.
02:39
Now some of you here
ഈ സംഖ്യ കേട്ട് നിങ്ങളിൽ ചിലർ
02:41
look a bit astonished by that number,
അമ്പരന്നതുപോലെ തോന്നുന്നു.
02:43
but consider for a moment the incredible diversity
പക്ഷെ ഒരു നിമിഷം മനോരോഗങ്ങളുടെ വിസ്മയപ്പിക്കുന്ന വൈവിദ്ധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക.-
02:45
of mental illnesses, from autism and intellectual disability
കുട്ടികളിലെ ഓട്ടിസവും ബുദ്ധിവികാസവൈകല്യവും മുതൽ,
02:48
in childhood, through to depression and anxiety,
മുതിർന്നവരിലെ വിഷാദം, ഉത്കണ്ഠ,
02:51
substance misuse and psychosis in adulthood,
മദ്യപാനമയക്കുമരുന്നു ദുരുപയോഗം, സൈക്കോസിസുകൾ മുതൽ
02:54
all the way through to dementia in old age,
വാർദ്ധക്യത്തിലെ മറവിരോഗം വരെ.
02:56
and I'm pretty sure that each and every one us
ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നമ്മിലോരോരുത്തർക്കും
02:58
present here today can think of at least one person,
നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത പരിചിതവലയത്തിൽ
03:01
at least one person, who's affected by mental illness
മനോരോഗബാധിതനായ ഒരാളെയെങ്കിലും
03:04
in our most intimate social networks.
ഓർക്കാൻ കഴിയും
03:07
I see some nodding heads there.
ചിലർ തലകുലുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്
03:12
But beyond the staggering numbers,
പക്ഷെ,

സംഭ്രാന്തിയുളവാക്കുന്ന സംഖ്യകൾക്കപ്പുറം,
03:15
what's truly important from a global health point of view,
ആഗോളആരോഗ്യവീക്ഷണത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ
പ്രധാനമായത്,
03:18
what's truly worrying from a global health point of view,
യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മെ വ്യാകുലപ്പെടുത്തുന്നത്
03:21
is that the vast majority of these affected individuals
ഈ വ്യക്തികളിൽ ബഹൂഭൂരിഭക്ഷത്തിനും
03:23
do not receive the care
അവരുടെ

ജീവിതത്തിന് പരിവർത്തനം വരുത്തുമെന്ന്
03:27
that we know can transform their lives, and remember,
നമുക്ക് ബോധ്യമുള്ള പരിചരണം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല
എന്നതാണ്.
03:29
we do have robust evidence that a range of interventions,
ഓർക്കുക - ഒരു നിര ചികിത്സാക്രമങ്ങൾ -
03:31
medicines, psychological interventions,
-മരുന്നുകളും, മന:ശാസ്ത്രപരമായ ഇടപെടലുകളും, സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളും-
03:34
and social interventions, can make a vast difference.
വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുമെന്നതിന്
ദൃഢമായ തെളിവുണ്ട്
03:37
And yet, even in the best-resourced countries,
എന്നിരുന്നാലും, ഏറ്റവും
വിഭവശേഷിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽപ്പോലും,
03:40
for example here in Europe, roughly 50 percent
ഉദാഹരണത്തിന്

ഇവിടെ, യൂറോപ്പിൽ, ഏകദേശം 50 ശതമാനം
03:42
of affected people don't receive these interventions.
ആളുകൾക്ക് ഈ ഇടപെടലുകൾ ലഭിക്കുന്നില്ല.
03:45
In the sorts of countries I work in,
ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നതു പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ,
03:48
that so-called treatment gap
ചികിത്സാവിടവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഇത്
03:51
approaches an astonishing 90 percent.
അമ്പരപ്പിക്കുന്ന 90 ശതമാനത്തിനടുത്താണ്.
03:53
It isn't surprising, then, that if you should speak
മനോരോഗം ബാധിച്ച ഒരാളോട്
03:58
to anyone affected by a mental illness,
സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ
04:01
the chances are that you will hear stories
ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറയിലും വ്യാപിക്കുന്ന,
04:03
of hidden suffering, shame and discrimination
അദൃശ്യമായ വ്യഥയുടെയും,
അപമാനത്തിന്റെയും, വിവേചനത്തിന്റെയും
04:06
in nearly every sector of their lives.
കഥകൾ
നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.
04:10
But perhaps most heartbreaking of all
ഒരു പക്ഷേ, ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന
യുവതിയുടേതു പോലെ,
04:13
are the stories of the abuse
ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ പോലും
04:16
of even the most basic human rights,
ചവിട്ടിമെതിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ കഥകളാവും
04:19
such as the young woman shown in this image here
അത്യന്തം ഹൃദയഭേദകം.
04:21
that are played out every day,
ദൈനംദിനമെന്നോണം,
04:24
sadly, even in the very institutions that were built to care
ദു:ഖകരമെന്നു പറയട്ടെ, മനോരോഗമുള്ളവരെ പരിചരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളിൽ -
04:26
for people with mental illnesses, the mental hospitals.
മനോരോഗാശുപത്രികളിൽപ്പോലും ,ദിനംപ്രതി ഇതാവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
04:30
It's this injustice that has really driven my mission
ഈ അനീതിയാണ് മനോരോഗം ബാധിച്ച ആളുകളുടെ
04:34
to try to do a little bit to transform the lives
ജീവിതത്തിന് പരിവർത്തനം വരുത്തുവാൻ കുറച്ചെന്തെങ്കിലും
04:37
of people affected by mental illness, and a particularly
ചെയ്യുവാനുള്ള എന്റെ ദൗത്യത്തിലേക്ക്‌എന്നെ നയിച്ചത്.
04:39
critical action that I focused on is to bridge the gulf
പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്
04:42
between the knowledge we have that can transform lives,
ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റിത്തീർക്കുവാനുതകുന്ന, ഫലപ്രദങ്ങളായ
ചികിത്സകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും
04:46
the knowledge of effective treatments, and how we actually
ദൈനംദിനലോകത്തിൽ
ആ അറിവ് യഥാർത്ഥത്തിലുപയോഗിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള
04:49
use that knowledge in the everyday world.
വിടവ് നികത്തുന്ന നിർണ്ണായകപ്രവൃത്തിയിലാണ്.
04:51
And an especially important challenge that I've had to face
എനിക്ക് നേരിടേണ്ടിവന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളി
04:55
is the great shortage of mental health professionals,
മാനസികോരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ ദൗർലഭ്യമായിരുന്നു-
04:58
such as psychiatrists and psychologists,
മനോരോക വൈദ്യന്മാൾ മനഃശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധന്മാൾ തുടങ്ങിയവരുടെ.
05:01
particularly in the developing world.
പ്രത്യേകിച്ചും വികസ്വരരാജ്യങ്ങളിൽ.
05:02
Now I trained in medicine in India, and after that
ഞാൻ ഇൻഡ്യയിലാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പരിശീലനം
നേടിയത്.
05:05
I chose psychiatry as my specialty, much to the dismay
അതിനു ശേഷം ഞാൻ സൈക്കിയാട്രി എന്റെ
സ്‌പെഷ്യാലിറ്റിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു.
05:08
of my mother and all my family members who
അത് എന്റെ അമ്മയ്ക്കും എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഇച്ഛാഭംഗമുണ്ടാക്കി
05:11
kind of thought neurosurgery would be
അവരുടെ മിടുക്കനായ മകന് ന്യൂറോസർജറിയായിരിക്കും
05:13
a more respectable option for their brilliant son.
കൂടുതൽ അന്തസ്സുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന് അവർ കരുതി.
05:15
Any case, I went on, I soldiered on with psychiatry,
ഏതായാലും ഞാൻ സൈക്കിയാട്രിയിൽത്തന്നെ പിടിച്ചുനിന്നു.
05:18
and found myself training in Britain in some of
ബ്രിട്ടനിൽ, രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും നല്ല
05:21
the best hospitals in this country. I was very privileged.
ചില ആശുപത്രികളിൽ ഞാൻ പരിശീലനം നേടി.
അത് എനിക്കൊരനുഗ്രഹമായിരുന്നു.
05:23
I worked in a team of incredibly talented, compassionate,
അവിശ്വസനീയമാം വിധം പ്രഗത്ഭരായ, കരുണയുള്ള,
05:26
but most importantly, highly trained, specialized
പ്രധാനമായി ഉന്നതപരിശീലനം സിദ്ധിച്ച, സ്‌പെഷലൈസ് ചെയ്ത
05:29
mental health professionals.
മാനസികാരോഗ്യവിദഗ്ദ്ധരടങ്ങിയ ഒരു ടീമിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു.
05:32
Soon after my training, I found myself working
പരിശീലനം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആദ്യം
05:35
first in Zimbabwe and then in India, and I was confronted
സിംബാബ്‌വേയിലും പിന്നീട് ഇൻഡ്യയിലും ജോലി ചെയ്തു.
05:37
by an altogether new reality.
അപ്പോൾ തികച്ചും പുതിയ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്നെ നേരിട്ടു
05:39
This was a reality of a world in which there were almost no
-മാനസികാരോഗ്യവിദഗ്ദ്ധർ മിക്കവാറും ഇല്ലാത്ത
05:42
mental health professionals at all.
ഒരു ലോകത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം.
05:45
In Zimbabwe, for example, there were just about
ഉദാഹരണമായി സിംബാബ്‌വേയിൽ
05:48
a dozen psychiatrists, most of whom lived and worked
ഒരു ഡസൻ സൈക്കിയാട്രിസ്റ്റുകളേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു-
05:50
in Harare city, leaving only a couple
അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഹരാരേ നഗരത്തിലായിരുന്നു ജീവിച്ചതും ജോലി ചെയ്തതും.
05:53
to address the mental health care needs
ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന 9 കോടി ആളുകളുടെ മാനസികാരോഗ്യപരിചരണത്തിന്
05:55
of nine million people living in the countryside.
കേവലം രണ്ടുപേർ മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്.
05:57
In India, I found the situation was not a lot better.
ഇൻഡ്യയിലും സ്ഥിതി വളരെയൊന്നും മെച്ചമായിരുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു.
06:01
To give you a perspective, if I had to translate
നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടിനായി,
06:05
the proportion of psychiatrists in the population
ബ്രിട്ടനിലെ സൈക്കിയാട്രിസ്റ്റുകളും ജനസംഖ്യയുമായുള്ള അനുപാതം
06:07
that one might see in Britain to India,
ഇൻഡ്യയിലേയ്ക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയാൽ
06:09
one might expect roughly 150,000 psychiatrists in India.
ഇൻഡ്യയിൽ ഏകദേശം 150,000 സൈക്കിയാട്രിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.
06:12
In reality, take a guess.
യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് ഊഹിക്കുക
06:17
The actual number is about 3,000,
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൻഡ്യയിൽ ഏകദേശം ,
ഉദ്ദേശം 3,000 പേരാണുള്ളത്.
06:20
about two percent of that number.
അതായത് ആവശ്യമുള്ളവരുടെ 2 ശതമാനം
06:23
It became quickly apparent to me that I couldn't follow
ഒരു കാര്യം എനിക്കുടൻതന്നെ മനസ്സിലായി -
06:25
the sorts of mental health care models that I had been trained in,
ഞാൻ
പരിശീലിച്ച മാനസികാരോഗ്യപരിചരണമാതൃക,
06:28
one that relied heavily on specialized, expensive
പ്രത്യേകവൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയ മാനസികാരോഗ്യവിദഗ്ദ്ധരെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതും
06:31
mental health professionals to provide mental health care
ചിലവേറിയതുമായ മാതൃക ഇൻഡ്യയും സിംബാബ്‌വേയും പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക്
06:34
in countries like India and Zimbabwe.
പിൻതുടരാൻ പറ്റില്ല എന്ന്
06:36
I had to think out of the box about some other model
പുതിയ വേറൊരു മാതൃകയെപ്പറ്റി എനിക്ക്
06:39
of care.
ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരുന്നു.
06:41
It was then that I came across these books,
അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചില പുസ്തകങ്ങൾ
കാണാനിടയായത്
06:43
and in these books I discovered the idea of task shifting
ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ആഗോള
ആരോഗ്യരംഗത്തെ ചുമതലക്കൈമാറ്റം
06:46
in global health.
എന്ന ആശയം
ഞാൻ കണ്ടെത്തി.
06:49
The idea is actually quite simple. The idea is,
ആ ആശയം യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ
ലളിതമാണ് -
06:51
when you're short of specialized health care professionals,
സ്‌പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത
ആരോഗ്യവിദഗ്ദ്ധരുടെ കുറവുള്ളപ്പോൾ,
06:54
use whoever is available in the community,
സമൂഹത്തിൽ ലഭ്യമായവരെ ഉപയോഗിക്കുക,
06:57
train them to provide a range of health care interventions,
അവർക്ക് ആരോ്യപരിചരണ-ഇടപെടലുകളിൽ പരിശീലനം നൽകുക.
07:00
and in these books I read inspiring examples,
ആ പുസ്തകങ്ങളിൽ ആവേശകരങ്ങളായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചു,
07:03
for example of how ordinary people had been trained
ഉദാഹരണമായി സാധാരണ ആളുകളെ
07:06
to deliver babies,
പ്രസവമെടുക്കുവാൻ പരിശീലിപ്പിച്ചതിന്റെ
07:09
diagnose and treat early pneumonia, to great effect.
ന്യൂമോണിയ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ രോഗനിർണ്ണയം ചെയ്യുവാനും ചികിത്സിക്കുവാനും അതീവഫലപ്രദമായി പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ
07:10
And it struck me that if you could train ordinary people
സാധാരണക്കാരെ അത്ര സങ്കീർണ്ണങ്ങളായ
07:13
to deliver such complex health care interventions,
ആരോഗ്യ-ഇടപെടലുകൾ നിർവഹിക്കുവാൻ പരിശീലിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ
07:16
then perhaps they could also do the same
ഒരു പക്ഷെ മാനസികാരോഗ്യപരിചരണത്തിലും
07:18
with mental health care.
അവർക്കത് സാധിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി.
07:21
Well today, I'm very pleased to report to you
ഇന്ന് മാനസികാരാഗ്യപരിചരണരംഗത്ത്
07:23
that there have been many experiments in task shifting
വികസ്വരരാജ്യങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിലായി
07:25
in mental health care across the developing world
നിർവഹണചുമതലയുടെ കൈമാറ്റത്തിൽ പല പരീക്ഷണങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന്
07:29
over the past decade, and I want to share with you
നിങ്ങളെ അറിയിക്കുവാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്.
07:31
the findings of three particular such experiments,
അത്തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ
07:33
all three of which focused on depression,
-മൂന്നും മനോരോഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന വിഷാദരോഗത്തിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളവ -
07:36
the most common of all mental illnesses.
നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കുവാൻ ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു-
07:38
In rural Uganda, Paul Bolton and his colleagues,
ഗ്രാമീണ ഉഗാണ്ടയിൽ പോൾ
ബോൾട്ടനും സഹപ്രവർത്തകരും
07:41
using villagers, demonstrated that they could deliver
ഗ്രാമീണരെ ഉപയോഗിച്ച്
ഇന്റർപേഴ്‌സണൽ സൈക്കോതെറാപ്പി
07:44
interpersonal psychotherapy for depression
ഫലപ്രദമായി നൽകാമെന്ന് തെളിയിച്ചു
07:48
and, using a randomized control design,
-റാൻഡമൈസ് ഡ്‌
കൺട്രോൾ ട്രയൽ സങ്കേതമുപയോഗിച്ച്
07:50
showed that 90 percent of the people receiving
ഈ ഇടപെടൽ
സ്വീകരിച്ചവരിൽ 90 ശതമാനം പേർ
07:53
this intervention recovered as compared
താരതമ്യം
ചെയ്ത മറ്റുഗ്രാമങ്ങളിലുള്ളവരിലെ
07:55
to roughly 40 percent in the comparison villages.
40 ശതമാനം പേരെ
അപേക്ഷിച്ച് രോഗമുക്തി പ്രാപിച്ചു
07:57
Similarly, using a randomized control trial in rural Pakistan,
അതു പോലെത്തന്നെ റാൻഡമൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ
ട്രയൽ രീതി അവലംബിച്ച്,
08:01
Atif Rahman and his colleagues showed
അതിഫ് റഹ്മാനും സഹപ്രവർത്തകരും,
08:05
that lady health visitors, who are community maternal
പാകിസ്ഥാനിലെ ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ അമ്മമാരുടെ
സാമൂഹ്യആരോഗ്യപ്രവർത്തകരായ
08:07
health workers in Pakistan's health care system,
സ്ത്രീ ഹെൽത്ത് വിസിറ്റർമാരെ ഉപയോഗിച്ച്‌,
വിഷാദരോഗികളായ അമ്മമാർക്ക്
08:10
could deliver cognitive behavior therapy for mothers
ധാരണാശക്തി പെരുമാറ്റരീതി സംബന്ധിച്ച ചികിത്സ നൽകുവാൻ കഴിയുമെന്നും
08:13
who were depressed, again showing dramatic differences
അതിന് രോഗവിമുക്തരുടെ നിരക്കിൽ നാടകീയമായമായ വ്യത്യാസം
08:15
in the recovery rates. Roughly 75 percent of mothers
വരുത്താനാവുമെന്നും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
താരതമ്യം ചെയ്ത ഗ്രാമങ്ങളിലെ
08:17
recovered as compared to about 45 percent
ചികിത്സിക്കപ്പെടാത്തവരിലെ 45 ശതമാനം പേരെ അപേക്ഷിച്ച്
08:20
in the comparison villages.
75 ശതമാനം പേരാണ് രോഗശമനം
നേടിയത്.
08:23
And in my own trial in Goa, in India, we again showed
ഇൻഡ്യയിലെ ഗോവയിൽ ഞാൻ നടത്തിയ
പരീക്ഷണത്തിൽ
08:25
that lay counselors drawn from local communities
തദ്ദേശീയരിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത
സാധാരണ കൗൺസിലർമാരെ
08:28
could be trained to deliver psychosocial interventions
വിഷാദരോഗം, ഉത്കണ്ഠ എന്നിവയ്ക്ക്
സാമൂഹിക-മാനസിക ഇടപെടലുകൾ നൽകാനായി
08:31
for depression, anxiety, leading to 70 percent
പരിശീലിപ്പിക്കാനാവുമെന്നും അത്
താരതമ്യം ചെയ്ത പ്രാഥമികാരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളിലെ
08:33
recovery rates as compared to 50 percent
50 ശതമാനത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 70 ശതമാനം രോഗശാന്തിനിരക്ക്
08:36
in the comparison primary health centers.
ലഭ്യമാക്കുമെന്നും സ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു.
08:38
Now, if I had to draw together all these different
നിർവഹണകൈമാറ്റത്തിൽ നടത്തിയ വിവിധപരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന്
08:41
experiments in task shifting, and there have of course
- തീർച്ചയായും മറ്റനേകം ഉദാഹരണങ്ങളുമുണ്ട്-
08:43
been many other examples, and try and identify
വിജയകരമായ ഒരു കൈമാറ്റപദ്ധതിയുടെ
08:46
what are the key lessons we can learn that makes
അടിസ്ഥാനപാഠങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിവന്നാൽ -
08:48
for a successful task shifting operation,
അവയെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ
08:50
I have coined this particular acronym, SUNDAR.
'SUNDAR' (സുന്ദർ) എന്ന ചുരുക്കെഴുത്തായിരിക്കും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുക.
08:53
What SUNDAR stands for, in Hindi, is "attractive."
'സുന്ദർ' എന്നതിന് ഹിന്ദിയിൽ ആകർഷകം എന്നർത്ഥം.
08:57
It seems to me that there are five key lessons
നിർവഹണകൈമാറ്റത്തിൽ നിർണ്ണായകമായ
09:01
that I've shown on this slide that are critically important
അഞ്ച് മുഖ്യപാഠങ്ങൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ .
09:03
for effective task shifting.
ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്
09:06
The first is that we need to simplify the message
ആദ്യത്തേത്, നന്ദേശങ്ങളെ ലളിതമാക്കുക.യെന്നതാണ്.
09:08
that we're using, stripping away all the jargon
വൈദ്യശാസ്ത്രം അതിനുചുറ്റും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള
09:11
that medicine has invented around itself.
ദുർഗ്രഹസാങ്കേതികപദാവലി പൊഴിച്ചുകളയേണ്ടതുണ്ട്
09:14
We need to unpack complex health care interventions
വൈദഗ്ദ്ധ്യം കുറഞ്ഞവർക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാനായി സങ്കീർണങ്ങളായ
09:17
into smaller components that can be more easily
ആരോഗ്യപരിചരണസങ്കേതങ്ങളെ പൊളിച്ച്
09:20
transferred to less-trained individuals.
ചെറുഘടകങ്ങളാക്കേണ്ടതാണ്.
09:22
We need to deliver health care, not in large institutions,
വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലല്ല, ആളുകളുടെ വീടുകൾക്കടുത്തേക്കാണ്
09:25
but close to people's homes, and we need to deliver
ആരാഗ്യപരിചരണം എത്തിക്കേണ്ടത്.
09:27
health care using whoever is available and affordable
പ്രാദേശികസമൂഹങ്ങളിൽ താങ്ങാനാവുന്ന
ചിലവിൽ ലഭ്യമവുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ടോ
09:30
in our local communities.
അവരെ ഉപയോഗിച്ച് ആരോഗ്യശുശ്രൂഷ നൽകണം.
09:32
And importantly, we need to reallocate the few specialists
പ്രധാനമായി, ലഭ്യമായ
09:35
who are available to perform roles
വിശിഷ്ട വിദഗ്ദ്ധന്മാരെ പുനർവിന്യസിക്കണം -
09:38
such as capacity-building and supervision.
-ശേഷി വികസിപ്പിക്കുവാനും മേൽനോട്ടത്തിനും വേണ്ടി
09:40
Now for me, task shifting is an idea
എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർവഹണമാറ്റം
09:43
with truly global significance,
ആഗോളപ്രസക്തിയുള്ള ഒരാശയമാണ്.
09:45
because even though it has arisen out of the
വികസ്വരരാജ്യങ്ങളിലെ വിഭവശേഷിയില്ലാത്ത
09:48
situation of the lack of resources that you find
സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതെങ്കിലും
09:51
in developing countries, I think it has a lot of significance
കൂടുതൽ വിഭവശേഷിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലുമുണ്ട്
09:54
for better-resourced countries as well. Why is that?
അതിന് പ്രസക്തി. എന്തുകൊണ്ടാണിത്?
09:57
Well, in part, because health care in the developed world,
എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, വികസിതരാജ്യങ്ങളിലെ
ആരോഗ്യരംഗത്ത്
10:00
the health care costs in the [developed] world,
ആരോഗ്യപരിചരണത്തിന്റെ ചിലവ്,
10:04
are rapidly spiraling out of control, and a huge chunk
അനിയന്ത്രിതമാം വിധം കുതിച്ചുയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
10:06
of those costs are human resource costs.
അതിന്റെ വലിയ ഒരു പങ്ക് മാനവവിഭവശേഷിയാണ്
താനും
10:09
But equally important is because health care has become
തുല്യപ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യം
ആരോഗ്യപരിചരണം
10:12
so incredibly professionalized that it's become very remote
അവിശ്വസനീയമാം വിധം
പ്രൊഫഷണലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനാൽ
10:15
and removed from local communities.
പ്രാദേശികസമൂഹത്തിൽ നിന്ന്‌ അകന്നു പോയിരിക്കുന്നു
എന്നതാണ്
10:19
For me, what's truly sundar about the idea of task shifting,
നിർവഹണമാറ്റം യഥാർത്ഥത്തിൽ 'സുന്ദരം' ആകുന്നത്
10:21
though, isn't that it simply makes health care
അത് കൂടുതൽ കയ്യെത്തുന്നതും
10:25
more accessible and affordable but that
ചിലവ് കുറഞ്ഞതും ആകുന്നതായതു കൊണ്ടു കൂടിയാണ്
10:27
it is also fundamentally empowering.
അത് അടിസ്ഥാനപരമായി ശാക്തീകരിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നു.
10:30
It empowers ordinary people to be more effective
സമൂഹത്തിലെ മറ്റുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യപരിചരണത്തിന്
10:32
in caring for the health of others in their community,
സാധാരണ ആളുകളെ അത് പ്രാപ്തരാക്കുന്നു -
10:36
and in doing so, to become better guardians
അതു മൂലം തങ്ങളുടെ തന്നെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രക്ഷകരാകുവാനും അവർക്ക് കഴിയുന്നു
10:39
of their own health. Indeed, for me, task shifting
എന്നെസ്സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൈദ്യവിജ്ഞാനത്തിന്റെയും
10:40
is the ultimate example of the democratization
അതിനാൽത്തന്നെ വൈദ്യാധികാരത്തിന്റെയും
10:44
of medical knowledge, and therefore, medical power.
ജനാധിപത്യവത്കരണത്തിന്റെ പരമമായ ഉദാഹരണമാണത്
10:46
Just over 30 years ago, the nations of the world assembled
ഏകദേശം 30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ
10:52
at Alma-Ata and made this iconic declaration.
ആൽമാആറ്റയിൽ ഒത്തുചേരുകയും നാഴികക്കല്ലായ ഒരു
പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയും ചെയ്തു.
10:55
Well, I think all of you can guess
നിങ്ങൾക്കുഹിക്കാം, 12 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷവും,
10:58
that 12 years on, we're still nowhere near that goal.
നാം ആ

ലക്ഷ്യത്തിനടുത്തൊന്നുമെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന്
11:00
Still, today, armed with that knowledge
എങ്കിലും, സമൂഹത്തിലെ സാധാരണ മനുഷ്യരെ പരിശീലിപ്പിക്കുവാനും
11:03
that ordinary people in the community
ആവശ്യമായ മേൽനോട്ടവും പിന്തുണയുമുണ്ടെങ്കിൽ
11:06
can be trained and, with sufficient supervision and support,
അവർക്ക് പല ആരോഗ്യപരിചരണ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുവാനും
11:09
can deliver a range of health care interventions effectively,
കഴിയുമെന്ന അറിവ് ഇന്ന് നമുക്കുണ്ട്
11:12
perhaps that promise is within reach now.
ഒരു പക്ഷെ ആ വാഗ്ദാനം നമ്മുടെ കയ്യെത്തുന്ന ദൂരത്തുണ്ട്
11:15
Indeed, to implement the slogan of Health for All,
എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം എന്ന മുദ്രാവാക്യം നടപ്പിലാക്കുവാനുള്ള
11:19
we will need to involve all
യാത്രയിൽ തീർച്ചയായും
11:23
in that particular journey,
എല്ലാവരെയും
11:24
and in the case of mental health, in particular we would
മാനസികാരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച്
11:26
need to involve people who are affected by mental illness
മനോരോഗബാധിതരെയും അവരുടെ ശുശ്രൂഷകരെയും
11:29
and their caregivers.
പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.
11:32
It is for this reason that, some years ago,
ഇക്കാരണത്താലാണ്, ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്,
11:33
the Movement for Global Mental Health was founded
'മൂവ്‌മെന്റ് ഫോർ ഗ്ലോബൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ' സ്ഥാപിതമായത്
11:36
as a sort of a virtual platform upon which professionals
എന്നെപ്പോലെയുള്ള പ്രൊഫഷനലുകൾക്കും
11:38
like myself and people affected by mental illness
മനോരോഗബാധിതർക്കും ഒരുമിച്ച്
11:42
could stand together, shoulder-to-shoulder,
തോളോട് തോൾ നിൽക്കുവാനും
11:45
and advocate for the rights of people with mental illness
മനോരോഗികളുടെ അവകാശത്തിനുവേണ്ടി വാദിക്കുവാനുമുതകുന്ന ഒരു 'വിർച്വൽ' വേദി'യായി.
11:47
to receive the care that we know can transform their lives,
അവർക്ക്‌, തങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റിത്തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന പരിചരണം സ്വീകരിക്കുവാനും
11:50
and to live a life with dignity.
അന്തസ്സോടു കൂടി ജീവിക്കുവാനുമുള്ള അവകാശത്തിന്.
11:53
And in closing, when you have a moment of peace or quiet
അവസാനമായി, ശാന്തിയും സമാധാനവുമുള്ള ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾക്ക് വീണുകിട്ടുമ്പോൾ,
11:56
in these very busy few days or perhaps afterwards,
ഈ തിരക്കുപിടിച്ച ദിവസങ്ങളിലെപ്പോഴെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീടെപ്പോഴെങ്കിലും
12:00
spare a thought for that person you thought about
നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോടിയെത്തിയ
12:02
who has a mental illness, or persons that you thought about
മനോരോഗമുള്ള ആ മനുഷ്യനെപ്പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ മനോരോഗികളായ ആളുകളെപ്പറ്റി
12:05
who have mental illness,
ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക
12:08
and dare to care for them. Thank you. (Applause)
അവരെ പരിപാലിക്കുവാൻ സന്നദ്ധരാകുക. (കരഘോഷം)
12:09
(Applause)
(കരഘോഷം)
12:13

▲Back to top

About the speaker:

Vikram Patel - Mental health care advocate
Vikram Patel helps bring better mental health care to low-resource communities -- by teaching ordinary people to deliver basic psychiatric services.

Why you should listen

In towns and villages that have few clinics, doctors and nurses, one particular need often gets overlooked: mental health. When there is no psychiatrist, how do people get care when they need it? Vikram Patel studies how to treat conditions like depression and schizophrenia in low-resource communities, and he's come up with a powerful model: training the community to help.

Based in Goa for much of the year, Patel is part of a policy group that's developing India's first national mental health policy; he's the co-founder of Sangath, a local NGO dedicated to mental health and family wellbeing. In London, he co-directs the Centre for Global Mental Health at the London School of Hygiene & Tropical Medicine. And he led the efforts to set up the Movement for Global Mental Health, a network that supports mental health care as a basic human right.

From Sangath's mission statement: "At the heart of our vision lies the ‘treatment gap’ for mental disorders; the gap between the number of people with a mental disorder and the number who receive care for their mental disorders."

More profile about the speaker
Vikram Patel | Speaker | TED.com