English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED Talks Live

Nadia Lopez: Why open a school? To close a prison

Nadia Lopez: Hvorfor åpne en skole? For å stenge et fengsel

Filmed
Views 1,072,033

Våre barn er vår fremtid, og det er avgjørende at de tror det selv. Det er derfor Nadia Lopez åpnet en akademisk oase i Brownsville, Brooklyn, en av de mest underbetjente og voldelige nabolagene i hele New York City -- fordi hun tror på hvert barns talenter og evner. I dette korte, energiske foredraget deler grunnleggeren og rektoren av Mott Hall Bridges Academy (og en stjerne av Humans of New York) hvordan hun hjelper sine lærde visualisere en lysere fremtid for seg selv og familien deres.

- Educator
Nadia Lopez is the founding principal of Mott Hall Bridges Academy, where she is showing the world how underprivileged communities can beat the odds and create positive institutions that have a global impact. Full bio

When I opened Mott Hall
Bridges Academy in 2010,
Da jeg åpnet Mott Hall
Bridges Academy i 2010,
00:12
my goal was simple:
var målet mitt enkelt:
00:18
open a school to close a prison.
åpne en skole for å stenge et fengsel.
00:20
Now to some, this was an audacious goal,
For noen var dette et dristig mål,
00:24
because our school is located
in the Brownsville section of Brooklyn --
fordi vår skole ligger
i Brownsville seksjonen av Brooklyn --
00:27
one of the most underserved
and violent neighborhoods
en av de mest underbetjente
og voldelige nabolagene
00:31
in all of New York City.
i hele New York City.
00:34
Like many urban schools
with high poverty rates,
Som mange urbane skoler
med høyt fattigdoms nivå
00:38
we face numerous challenges,
møter vi utallige utfordringer,
00:42
like finding teachers who can empathize
som å finne lærere empatiske
00:45
with the complexities
of a disadvantaged community,
med kompleksiteten
av et vanskeligstilt samfunn,
00:47
lack of funding for technology,
mangel på finansiering for teknologi,
00:52
low parental involvement
lav foreldreinvolvering
00:54
and neighborhood gangs that recruit
children as early as fourth grade.
og gjenger i nabolaget som rekrutterer
barn så tidlig som fjerde klasse.
00:57
So here I was,
Så her var jeg,
01:04
the founding principal of a middle school
that was a district public school,
grunnleggende rektor av en ungdomsskole
som var en offentlig disktriksskole,
01:07
and I only had 45 kids to start.
og jeg hadde bare 45 barn som begynte.
01:13
Thirty percent of them had special needs.
Tretti prosent hadde spesielle behov.
01:18
Eighty-six percent of them
were below grade level
Åttiseks prosent var under klassenivå
01:21
in English and in math.
i engelsk og matte.
01:24
And 100 percent were living
below the poverty level.
Og 100 prosent levde
under fattigdomsgrensa.
01:27
If our children are not in our classrooms,
Hvis våre barn ikke er i våre klasserom,
01:33
how will they learn?
hvordan skal de lære?
01:36
And if they're not learning,
Og hvis de ikke lærer,
01:38
where would they end up?
hvor vil de ende opp?
01:40
It was evident when I would
ask my 13-year-old,
Det var tydelig når jeg
spurte min 13-åring,
01:43
"Young man,
"Unge mann,
01:48
where do you see yourself in five years?"
hvor ser du deg selv om fem år?"
01:49
And his response:
Og hans svar:
01:53
"I don't know if I'm gonna
live that long."
"Jeg vet ikke om jeg
lever så lenge."
01:55
Or to have a young woman say to me
Eller når en ung kvinne fortalte meg
01:58
that she had a lifelong goal
of working in a fast-food restaurant.
at hennes livslange mål
var å jobbe i en hurtigmat-restaurant.
02:03
To me, this was unacceptable.
For meg var dette uakseptabelt.
02:08
It was also evident that they had no idea
Det var også tydelig at de ikke visste
02:11
that there was a landscape of opportunity
at det var et landskap av muligheter
02:15
that existed beyond their neighborhood.
som eksisterte utenfor nabolaget deres.
02:17
We call our students "scholars,"
because they're lifelong learners.
Vi kaller våre studenter "lærde,"
fordi de er livslange lærere.
02:21
And the skills that they learn today
Og de ferdighetene de lærer i dag
02:26
will prepare them for college
and career readiness.
vil forberede dem for høyskolen
og for yrkeslivet.
02:28
I chose the royal colors
of purple and black,
Jeg valgte de kongelige fargene
lilla og svart,
02:32
because I want them to be reminded
that they are descendants of greatness,
fordi jeg ville minne dem på
at de er etterkommere av storhet,
02:37
and that through education,
og at gjennom utdanning
02:42
they are future engineers,
er de fremtidige ingeniører,
02:44
scientists,
forskere,
02:46
entrepreneurs
gründere,
02:47
and even leaders who can and will
take over this world.
til og med ledere som kan og vil
ta over denne verden.
02:49
To date,
Til nå
02:54
we have had three graduating classes,
har vi hatt tre uteksaminerte klasser,
02:55
at a 98 --
på en 98 --
02:59
(Applause)
(Applaus)
03:01
At a 98-percent graduation rate.
På et 98-prosent uteksamineringsnivå.
03:10
This is nearly 200 children,
Dette er nesten 200 barn,
03:14
who are now going to some of the most
competitive high schools
som nå går på noen av de mest
konkurrerende videregående skolene
03:16
in New York City.
i New York City.
03:20
(Applause)
(Applaus)
03:21
It was a cold day in January
Det var en kald dag i januar
03:29
when my scholar, Vidal Chastanet,
met Brandon Stanton,
når min lærd, Vidal Chastanet,
møtte Brandon Stanton,
03:32
the founder of the popular blog
"Humans of New York."
grunnleggeren av den populære bloggen
"Humans of New York."
03:37
Brandon shared the story
of a young man from Brownsville
Brandon delte historien
om en ung mann fra Brownsville
03:42
who had witnessed violence firsthand,
som hadde sett vold på førstehånd,
03:46
by witnessing a man
being thrown off of a roof.
ved å se en mann
bli kastet fra et tak.
03:49
Yet he can still
be influenced by a principal
Men han kan fortsatt
bli påvirket av en rektor
03:54
who had opened up a school
that believes in all children.
som hadde åpnet en skole
som tror på alle barn.
03:57
Vidal embodies the story of so many
of our underprivileged children
Vidal representerer historien av så mange
av våre underprivilegerte barn
04:02
who are struggling to survive,
som strever for å overleve.
04:08
which is why we must
make education a priority.
Derfor må vi gjøre
utdanning til en prioritet.
04:10
Brandon's post created a global sensation
Brandons innlegg lagde en global sensasjon
04:15
that touched the lives of millions.
som rørte livene til millioner.
04:19
This resulted in 1.4 million
dollars being raised
Dette resulterte i 1,4 millioner
dollar samlet inn
04:22
for our scholars to attend field trips
to colleges and universities,
for våre lærdes deltakelse på
utflukter til høyskoler og universiteter,
04:27
Summer STEAM programs,
STEAM sommer-programmer
04:34
as well as college scholarships.
samt høyskolestipend.
04:36
You need to understand
Du må forstå
04:39
that when 200 young people
from Brownsville visited Harvard,
at når 200 unge mennesker
fra Brownsville besøkte Harvard,
04:40
they now understood
skjønte de
04:47
that a college of their choice
was a real possibility.
at en høyskole av deres valg
var en reell mulighet.
04:49
And the impossibilities
that had been imposed upon them
Og umulighetene som
hadde vært pålagt dem
04:54
by a disadvantaged community
av et vanskeligstilt samfunn
04:58
were replaced by hope and purpose.
ble erstattet av håp og hensikt.
05:00
The revolution in education
is happening in our schools,
Utdanningsrevolusjonen
utfolder seg på våre skoler
05:05
with adults who provide love,
med voksne som gir kjærlighet,
05:11
structure,
struktur,
05:14
support
støtte
05:15
and knowledge.
og kunnskap.
05:17
These are the things
that inspire children.
Det er disse tingene
som inspirerer barn.
05:18
But it is not an easy task.
Men det er ingen enkel oppgave.
05:22
And there are high demands
Og det er høye krav
05:25
within an education system
that is not perfect.
i et utdanningssystem
som ikke er perfekt.
05:28
But I have a dynamic group of educators
Men jeg har en dynamisk gruppe av lærere
05:32
who collaborate as a team to determine
what is the best curriculum.
som samarbeider i et team for å
fastslå det beste pensumet.
05:36
They take time beyond their school day,
De tar tid utenom skoledagen,
05:41
and come in on weekends
og kommer inn på helgene
05:44
and even use their own money
to often provide resources
og bruker til og med ofte sine egne penger
til å bidra med ressurser
05:45
when we do not have it.
når vi ikke har dem.
05:50
And as the principal,
Og som rektor,
05:53
I have to inspect what I expect.
må jeg inspisere det jeg forventer.
05:55
So I show up in classes
Så jeg møter opp i klasser
05:59
and I conduct observations
to give feedback,
og gjennomfører observasjoner
for å gi tilbakemeldinger,
06:01
because I want my teachers
to be just as successful
fordi jeg vil at mine lærere
er like suksessfulle
06:04
as the name Mott Hall Bridges Academy.
som navnet Mott Hall Bridges Academy.
06:08
And I give them access to me
every single day,
Og jeg gir dem tilgang til meg
hver eneste dag,
06:11
which is why they all have
my personal cell number,
det er derfor de alle har
mitt personlige mobilnummer,
06:15
including my scholars
and those who graduated --
inkludert mine lærde
og de som er uteksaminert.
06:18
which is probably why I get
phone calls and text messages
Det er nok derfor jeg får
oppringninger og meldinger
06:21
at three o'clock in the morning.
klokka tre på morgenen.
06:24
(Laughter)
(Latter)
06:26
But we are all connected to succeed,
Men vi er alle forbundet for å lykkes,
06:28
and good leaders do this.
og gode leder gjør dette.
06:30
Tomorrow's future is sitting
in our classrooms.
Morgendagens fremtid sitter
i våre klasserom.
06:34
And they are our responsibility.
Og de er vårt ansvar.
06:38
That means everyone in here,
Det betyr at alle her,
06:41
and those who are watching the screen.
og de som ser på skjermen.
06:43
We must believe in their brilliance,
Vi må tro på deres talenter,
06:46
and remind them by teaching them
og påminne dem ved å undervise dem
06:50
that there indeed is power in education.
at det sannelig er makt i utdanning.
06:52
Thank you.
Takk.
06:58
(Applause)
(Applaus)
06:59
Translated by Ronja Dahl
Reviewed by Marleen Laschet

▲Back to top

About the speaker:

Nadia Lopez - Educator
Nadia Lopez is the founding principal of Mott Hall Bridges Academy, where she is showing the world how underprivileged communities can beat the odds and create positive institutions that have a global impact.

Why you should listen

Dr. Nadia Lopez is pioneering a path of inspired leadership. The founding principal of Mott Hall Bridges Academy, a New York City Public School, Lopez became a viral sensation after one of her students was featured on the popular blog, Humans of New York. Millions of people around the world discovered the positive learning environment, high expectations and growing success rate at her school, which is located right in the middle of one of the most under-served communities in America. In 2015 a Humans of New York fundraiser raised $1.4 million to take Lopez's students on college trips that include Harvard University, Summer STEAM programs and college scholarships.

Lopez's story was shared across numerous media outlets and resulted in her guest appearing on the Ellen Show, visiting President Barack Obama at the White House and receiving the Medal of Distinction from Barnard College. In addition, Lopez was honored alongside First Lady Michelle Obama with the Change Agent Award at the Black Girls Rock show hosted on BET Networks.

Lopez's passion, belief in children and strong conviction has been unwavering in her belief that her community needs strong leadership. Despite the adversities she faced in opening Mott Hall Bridges Academy in 2010, Lopez is encouraged and inspired to see children overcome the "beautiful challenges" of Brownsville and ensuring that they are admitted into some of the most competitive high schools in New York City. Understanding the power of programming, Lopez continues to impact the lives of children through her "She Is Me" and "I Matter" initiatives, which have served thousands of youth throughout Central Brooklyn by providing workshops, forums and mentoring. Lopez continues to influence and inspire the world through her company The Lopez Effect, which offers a blueprint for personal and organizational success.

More profile about the speaker
Nadia Lopez | Speaker | TED.com