English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED Talks Live

Nadia Lopez: Why open a school? To close a prison

Nadia Lopez: Hvorfor åpne en skole? For å stenge et fengsel

Filmed:
1,165,025 views

Våre barn er vår fremtid, og det er avgjørende at de tror det selv. Det er derfor Nadia Lopez åpnet en akademisk oase i Brownsville, Brooklyn, en av de mest underbetjente og voldelige nabolagene i hele New York City -- fordi hun tror på hvert barns talenter og evner. I dette korte, energiske foredraget deler grunnleggeren og rektoren av Mott Hall Bridges Academy (og en stjerne av Humans of New York) hvordan hun hjelper sine lærde visualisere en lysere fremtid for seg selv og familien deres.

- Educator
Nadia Lopez is the founding principal of Mott Hall Bridges Academy, where she is showing the world how underprivileged communities can beat the odds and create positive institutions that have a global impact. Full bio

When I openedåpnet MottMott HallHall
BridgesBroer AcademyAcademy in 2010,
Da jeg åpnet Mott Hall
Bridges Academy i 2010,
00:12
my goalmål was simpleenkel:
var målet mitt enkelt:
00:18
openåpen a schoolskole to closeLukk a prisonfengsel.
åpne en skole for å stenge et fengsel.
00:20
Now to some, this was an audaciousdristig goalmål,
For noen var dette et dristig mål,
00:24
because our schoolskole is locatedplassert
in the BrownsvilleBrownsville sectionseksjon of BrooklynBrooklyn --
fordi vår skole ligger
i Brownsville seksjonen av Brooklyn --
00:27
one of the mostmest underservedunderserved
and violentvoldelig neighborhoodsnabolag
en av de mest underbetjente
og voldelige nabolagene
00:31
in all of NewNye YorkYork CityByen.
i hele New York City.
00:34
Like manymange urbanUrban schoolsskoler
with highhøy povertyfattigdom ratespriser,
Som mange urbane skoler
med høyt fattigdoms nivå
00:38
we faceansikt numerousen rekke challengesutfordringer,
møter vi utallige utfordringer,
00:42
like findingfunn teacherslærere who can empathizevise empati
som å finne lærere empatiske
00:45
with the complexitieskompleksiteten
of a disadvantagedvanskeligstilte communitysamfunnet,
med kompleksiteten
av et vanskeligstilt samfunn,
00:47
lackmangel på of fundingfinansiering for technologyteknologi,
mangel på finansiering for teknologi,
00:52
lowlav parentalforeldre involvementinvolvering
lav foreldreinvolvering
00:54
and neighborhoodnabolag gangsgjenger that recruitrekruttere
childrenbarn as earlytidlig as fourthfjerde gradegrade.
og gjenger i nabolaget som rekrutterer
barn så tidlig som fjerde klasse.
00:57
So here I was,
Så her var jeg,
01:04
the foundinggrunnleggelsen principalrektor of a middlemidten schoolskole
that was a districtdistrikt publicoffentlig schoolskole,
grunnleggende rektor av en ungdomsskole
som var en offentlig disktriksskole,
01:07
and I only had 45 kidsbarn to startstart.
og jeg hadde bare 45 barn som begynte.
01:13
ThirtyTretti percentprosent of them had specialspesiell needsbehov.
Tretti prosent hadde spesielle behov.
01:18
Eighty-sixEighty-Six percentprosent of them
were belowunder gradegrade levelnivå
Åttiseks prosent var under klassenivå
01:21
in EnglishEngelsk and in mathmatte.
i engelsk og matte.
01:24
And 100 percentprosent were livingliving
belowunder the povertyfattigdom levelnivå.
Og 100 prosent levde
under fattigdomsgrensa.
01:27
If our childrenbarn are not in our classroomsklasserom,
Hvis våre barn ikke er i våre klasserom,
01:33
how will they learnlære?
hvordan skal de lære?
01:36
And if they're not learninglæring,
Og hvis de ikke lærer,
01:38
where would they endslutt up?
hvor vil de ende opp?
01:40
It was evidenttydelig when I would
askspørre my 13-year-old-år gammel,
Det var tydelig når jeg
spurte min 13-åring,
01:43
"YoungYoung man,
"Unge mann,
01:48
where do you see yourselfdeg selv in fivefem yearsår?"
hvor ser du deg selv om fem år?"
01:49
And his responserespons:
Og hans svar:
01:53
"I don't know if I'm gonna
livebo that long."
"Jeg vet ikke om jeg
lever så lenge."
01:55
Or to have a youngung womankvinne say to me
Eller når en ung kvinne fortalte meg
01:58
that she had a lifelonglivslang goalmål
of workingarbeider in a fast-foodgatekjøkkenmat restaurantrestaurant.
at hennes livslange mål
var å jobbe i en hurtigmat-restaurant.
02:03
To me, this was unacceptableuakseptabelt.
For meg var dette uakseptabelt.
02:08
It was alsoogså evidenttydelig that they had no ideaidé
Det var også tydelig at de ikke visste
02:11
that there was a landscapelandskap of opportunitymulighet
at det var et landskap av muligheter
02:15
that existedeksisterte beyondbortenfor theirderes neighborhoodnabolag.
som eksisterte utenfor nabolaget deres.
02:17
We call our studentsstudenter "scholarsforskere,"
because they're lifelonglivslang learnerselever.
Vi kaller våre studenter "lærde,"
fordi de er livslange lærere.
02:21
And the skillsferdigheter that they learnlære todayi dag
Og de ferdighetene de lærer i dag
02:26
will prepareforberede them for collegehøyskole
and careerkarriere readinessberedskap.
vil forberede dem for høyskolen
og for yrkeslivet.
02:28
I chosevalgte the royalkongelig colorsfarger
of purplelilla and blacksvart,
Jeg valgte de kongelige fargene
lilla og svart,
02:32
because I want them to be remindedpåminnelse
that they are descendantsetterkommere of greatnessstorhet,
fordi jeg ville minne dem på
at de er etterkommere av storhet,
02:37
and that throughgjennom educationutdanning,
og at gjennom utdanning
02:42
they are futureframtid engineersingeniører,
er de fremtidige ingeniører,
02:44
scientistsforskere,
forskere,
02:46
entrepreneursentreprenører
gründere,
02:47
and even leadersledere who can and will
take over this worldverden.
til og med ledere som kan og vil
ta over denne verden.
02:49
To dateDato,
Til nå
02:54
we have had threetre graduatingeksamen classesklasser,
har vi hatt tre uteksaminerte klasser,
02:55
at a 98 --
på en 98 --
02:59
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
03:01
At a 98-percent-prosent graduationeksamen ratesats.
På et 98-prosent uteksamineringsnivå.
03:10
This is nearlynesten 200 childrenbarn,
Dette er nesten 200 barn,
03:14
who are now going to some of the mostmest
competitivekonkurranse highhøy schoolsskoler
som nå går på noen av de mest
konkurrerende videregående skolene
03:16
in NewNye YorkYork CityByen.
i New York City.
03:20
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
03:21
It was a coldkald day in JanuaryJanuar
Det var en kald dag i januar
03:29
when my scholarforsker, VidalVidal ChastanetChastanet,
metmøtte BrandonBrandon StantonStanton,
når min lærd, Vidal Chastanet,
møtte Brandon Stanton,
03:32
the foundergrunnleggeren of the popularpopulær blogblog
"HumansMennesker of NewNye YorkYork."
grunnleggeren av den populære bloggen
"Humans of New York."
03:37
BrandonBrandon shareddelt the storyhistorie
of a youngung man from BrownsvilleBrownsville
Brandon delte historien
om en ung mann fra Brownsville
03:42
who had witnessedbevitnet violencevold firsthandførstehånds,
som hadde sett vold på førstehånd,
03:46
by witnessingvitne a man
beingå være thrownkastet off of a rooftak.
ved å se en mann
bli kastet fra et tak.
03:49
YetEnnå he can still
be influencedpåvirket by a principalrektor
Men han kan fortsatt
bli påvirket av en rektor
03:54
who had openedåpnet up a schoolskole
that believesmener in all childrenbarn.
som hadde åpnet en skole
som tror på alle barn.
03:57
VidalVidal embodiesbærer the storyhistorie of so manymange
of our underprivilegedunderprivilegerte childrenbarn
Vidal representerer historien av så mange
av våre underprivilegerte barn
04:02
who are strugglingsliter to surviveoverleve,
som strever for å overleve.
04:08
whichhvilken is why we must
make educationutdanning a priorityprioritet.
Derfor må vi gjøre
utdanning til en prioritet.
04:10
Brandon'sBrandon postpost createdopprettet a globalglobal sensationfølelse
Brandons innlegg lagde en global sensasjon
04:15
that touchedberørt the livesbor of millionsmillioner.
som rørte livene til millioner.
04:19
This resultedført in 1.4 millionmillion
dollarsdollar beingå være raisedoppvokst
Dette resulterte i 1,4 millioner
dollar samlet inn
04:22
for our scholarsforskere to attenddelta fieldfelt tripsturer
to collegeshøyskoler and universitiesuniversiteter,
for våre lærdes deltakelse på
utflukter til høyskoler og universiteter,
04:27
SummerSommer STEAMSTEAM programsprogrammer,
STEAM sommer-programmer
04:34
as well as collegehøyskole scholarshipsstipender.
samt høyskolestipend.
04:36
You need to understandforstå
Du må forstå
04:39
that when 200 youngung people
from BrownsvilleBrownsville visitedbesøkt HarvardHarvard,
at når 200 unge mennesker
fra Brownsville besøkte Harvard,
04:40
they now understoodforstås
skjønte de
04:47
that a collegehøyskole of theirderes choicevalg
was a realekte possibilitymulighet.
at en høyskole av deres valg
var en reell mulighet.
04:49
And the impossibilitiesumuligheter
that had been imposedpålagt upon them
Og umulighetene som
hadde vært pålagt dem
04:54
by a disadvantagedvanskeligstilte communitysamfunnet
av et vanskeligstilt samfunn
04:58
were replacederstattet by hopehåp and purposehensikt.
ble erstattet av håp og hensikt.
05:00
The revolutionrevolusjon in educationutdanning
is happeningskjer in our schoolsskoler,
Utdanningsrevolusjonen
utfolder seg på våre skoler
05:05
with adultsvoksne who providegi love,
med voksne som gir kjærlighet,
05:11
structurestruktur,
struktur,
05:14
supportBrukerstøtte
støtte
05:15
and knowledgekunnskap.
og kunnskap.
05:17
These are the things
that inspireinspirere childrenbarn.
Det er disse tingene
som inspirerer barn.
05:18
But it is not an easylett taskoppgave.
Men det er ingen enkel oppgave.
05:22
And there are highhøy demandskrav
Og det er høye krav
05:25
withininnenfor an educationutdanning systemsystem
that is not perfectperfekt.
i et utdanningssystem
som ikke er perfekt.
05:28
But I have a dynamicdynamisk groupgruppe of educatorslærere
Men jeg har en dynamisk gruppe av lærere
05:32
who collaboratesamarbeide as a teamteam to determinefastslå
what is the bestbeste curriculumpensum.
som samarbeider i et team for å
fastslå det beste pensumet.
05:36
They take time beyondbortenfor theirderes schoolskole day,
De tar tid utenom skoledagen,
05:41
and come in on weekendshelgene
og kommer inn på helgene
05:44
and even use theirderes ownegen moneypenger
to oftenofte providegi resourcesressurser
og bruker til og med ofte sine egne penger
til å bidra med ressurser
05:45
when we do not have it.
når vi ikke har dem.
05:50
And as the principalrektor,
Og som rektor,
05:53
I have to inspectundersøke what I expectforvente.
må jeg inspisere det jeg forventer.
05:55
So I showforestilling up in classesklasser
Så jeg møter opp i klasser
05:59
and I conductoppførsel observationsobservasjoner
to give feedbacktilbakemeldinger,
og gjennomfører observasjoner
for å gi tilbakemeldinger,
06:01
because I want my teacherslærere
to be just as successfulvellykket
fordi jeg vil at mine lærere
er like suksessfulle
06:04
as the nameNavn MottMott HallHall BridgesBroer AcademyAcademy.
som navnet Mott Hall Bridges Academy.
06:08
And I give them accessadgang to me
everyhver singleenkelt day,
Og jeg gir dem tilgang til meg
hver eneste dag,
06:11
whichhvilken is why they all have
my personalpersonlig cellcelle numberAntall,
det er derfor de alle har
mitt personlige mobilnummer,
06:15
includinggjelder også my scholarsforskere
and those who graduatedferdig utdannet --
inkludert mine lærde
og de som er uteksaminert.
06:18
whichhvilken is probablysannsynligvis why I get
phonetelefon callssamtaler and texttekst messagesmeldinger
Det er nok derfor jeg får
oppringninger og meldinger
06:21
at threetre o'clockklokken in the morningmorgen.
klokka tre på morgenen.
06:24
(LaughterLatter)
(Latter)
06:26
But we are all connectedtilkoblet to succeedlykkes,
Men vi er alle forbundet for å lykkes,
06:28
and good leadersledere do this.
og gode leder gjør dette.
06:30
Tomorrow'sMorgendagens futureframtid is sittingsitter
in our classroomsklasserom.
Morgendagens fremtid sitter
i våre klasserom.
06:34
And they are our responsibilityansvar.
Og de er vårt ansvar.
06:38
That meansmidler everyonealle in here,
Det betyr at alle her,
06:41
and those who are watchingse the screenskjerm.
og de som ser på skjermen.
06:43
We must believe in theirderes brillianceglans,
Vi må tro på deres talenter,
06:46
and remindminne om them by teachingundervisning them
og påminne dem ved å undervise dem
06:50
that there indeedfaktisk is powermakt in educationutdanning.
at det sannelig er makt i utdanning.
06:52
Thank you.
Takk.
06:58
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
06:59
Translated by Ronja Dahl
Reviewed by Marleen Laschet

▲Back to top

About the speaker:

Nadia Lopez - Educator
Nadia Lopez is the founding principal of Mott Hall Bridges Academy, where she is showing the world how underprivileged communities can beat the odds and create positive institutions that have a global impact.

Why you should listen

Dr. Nadia Lopez is pioneering a path of inspired leadership. The founding principal of Mott Hall Bridges Academy, a New York City Public School, Lopez became a viral sensation after one of her students was featured on the popular blog, Humans of New York. Millions of people around the world discovered the positive learning environment, high expectations and growing success rate at her school, which is located right in the middle of one of the most under-served communities in America. In 2015 a Humans of New York fundraiser raised $1.4 million to take Lopez's students on college trips that include Harvard University, Summer STEAM programs and college scholarships.

Lopez's story was shared across numerous media outlets and resulted in her guest appearing on the Ellen Show, visiting President Barack Obama at the White House and receiving the Medal of Distinction from Barnard College. In addition, Lopez was honored alongside First Lady Michelle Obama with the Change Agent Award at the Black Girls Rock show hosted on BET Networks.

Lopez's passion, belief in children and strong conviction has been unwavering in her belief that her community needs strong leadership. Despite the adversities she faced in opening Mott Hall Bridges Academy in 2010, Lopez is encouraged and inspired to see children overcome the "beautiful challenges" of Brownsville and ensuring that they are admitted into some of the most competitive high schools in New York City. Understanding the power of programming, Lopez continues to impact the lives of children through her "She Is Me" and "I Matter" initiatives, which have served thousands of youth throughout Central Brooklyn by providing workshops, forums and mentoring. Lopez continues to influence and inspire the world through her company The Lopez Effect, which offers a blueprint for personal and organizational success.

More profile about the speaker
Nadia Lopez | Speaker | TED.com