ABOUT THE SPEAKER
Nadia Lopez - Educator
Nadia Lopez is the founding principal of Mott Hall Bridges Academy, where she is showing the world how underprivileged communities can beat the odds and create positive institutions that have a global impact.

Why you should listen

Dr. Nadia Lopez is pioneering a path of inspired leadership. The founding principal of Mott Hall Bridges Academy, a New York City Public School, Lopez became a viral sensation after one of her students was featured on the popular blog, Humans of New York. Millions of people around the world discovered the positive learning environment, high expectations and growing success rate at her school, which is located right in the middle of one of the most under-served communities in America. In 2015 a Humans of New York fundraiser raised $1.4 million to take Lopez's students on college trips that include Harvard University, Summer STEAM programs and college scholarships.

Lopez's story was shared across numerous media outlets and resulted in her guest appearing on the Ellen Show, visiting President Barack Obama at the White House and receiving the Medal of Distinction from Barnard College. In addition, Lopez was honored alongside First Lady Michelle Obama with the Change Agent Award at the Black Girls Rock show hosted on BET Networks.

Lopez's passion, belief in children and strong conviction has been unwavering in her belief that her community needs strong leadership. Despite the adversities she faced in opening Mott Hall Bridges Academy in 2010, Lopez is encouraged and inspired to see children overcome the "beautiful challenges" of Brownsville and ensuring that they are admitted into some of the most competitive high schools in New York City. Understanding the power of programming, Lopez continues to impact the lives of children through her "She Is Me" and "I Matter" initiatives, which have served thousands of youth throughout Central Brooklyn by providing workshops, forums and mentoring. Lopez continues to influence and inspire the world through her company The Lopez Effect, which offers a blueprint for personal and organizational success.

More profile about the speaker
Nadia Lopez | Speaker | TED.com
TED Talks Live

Nadia Lopez: Why open a school? To close a prison

Nadia Lopez: Përse të hapim një shkollë? Që të mbyllim një burg

Filmed:
1,212,059 views

Fëmijët janë e ardhmja jonë, dhe është e rëndësishme që ata të besojnë në vetvete. Për këtë arsye, Nadia Lopez ka hapur një "oaz" akademik në Brownsviille, Brooklyn, një nga lagjet më të lëra pas dore dhe të dhunshme në qytetin e New York-ut -- sepse ajo beson në ngritjen dhe aftësinë e çdo fëmije. Në këtë fjalim të shkurtër dhe plot energji, themeluesja e Mott Hall Bridges Academy (dhe një yll nga "Humans of New York") ndan me ne se si ajo i ndihmon nxënësit e saj të mendojnë për një të ardhme më të mirë për vete dhe familjet e tyre.
- Educator
Nadia Lopez is the founding principal of Mott Hall Bridges Academy, where she is showing the world how underprivileged communities can beat the odds and create positive institutions that have a global impact. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
When I opened Mott Hall
Bridges Academy in 2010,
0
666
4580
Në vitin 2010,
kur hapa Mott Hall Bridges Academy,
00:18
my goal was simple:
1
6037
1637
qëllimi ishte i thjeshtë:
00:20
open a school to close a prison.
2
8555
3008
të hap një shkollë
për të mbyllur një burg.
00:24
Now to some, this was an audacious goal,
3
12525
2985
Për disa, ky ishte një hap i guximshëm,
00:27
because our school is located
in the Brownsville section of Brooklyn --
4
15534
3627
sepse shkolla jonë gjendej
në lagjen Brownsville të Brooklyn-it --
00:31
one of the most underserved
and violent neighborhoods
5
19773
3200
prej lagjeve më të dhunshme
dhe të braktisura
00:34
in all of New York City.
6
22997
2066
në gjithë qytetin e New York-ut.
00:38
Like many urban schools
with high poverty rates,
7
26121
3552
Si shumë shkolla të qytetit
me shkallë të lartë të varfërisë,
edhe ne hasim në shumë sfida,
00:42
we face numerous challenges,
8
30427
2080
siç është të gjejmë mësues
të cilët arrijnë t'i kuptojnë
00:45
like finding teachers who can empathize
9
33173
2426
00:47
with the complexities
of a disadvantaged community,
10
35623
3597
problemet e një shoqërie të privuar,
00:52
lack of funding for technology,
11
40054
2597
mungesa e fondeve për teknologji,
00:54
low parental involvement
12
42675
1940
mos-interesimi i prindërve
00:57
and neighborhood gangs that recruit
children as early as fourth grade.
13
45433
5924
dhe bandat e lagjes që "punësojnë" fëmijë
qysh nga klasa e katërt.
01:04
So here I was,
14
52886
1406
Dhe ja ku isha unë,
01:07
the founding principal of a middle school
that was a district public school,
15
55416
5726
drejtoreshë e një shkolle fillore
të sektorit publik,
01:13
and I only had 45 kids to start.
16
61728
3127
me vetëm 45 fëmijë për t'ia filluar.
01:18
Thirty percent of them had special needs.
17
66024
2516
30% prej tyre ishin me nevoja të veçanta.
01:21
Eighty-six percent of them
were below grade level
18
69797
3041
86% prej tyre ishin nën nivelin mesatar
01:24
in English and in math.
19
72862
2022
në Gjuhë Angleze dhe Matematikë.
01:27
And 100 percent were living
below the poverty level.
20
75701
4270
Dhe 100% jetonin në varfëri të skajshme.
01:33
If our children are not in our classrooms,
21
81258
3309
Nëse fëmijët tanë nuk janë nëpër klasa,
01:36
how will they learn?
22
84591
1346
si do mund të mësojnë?
01:38
And if they're not learning,
23
86731
1774
Dhe nëse nuk mësojnë,
01:40
where would they end up?
24
88529
1702
ku do të përfundonin?
01:43
It was evident when I would
ask my 13-year-old,
25
91402
4970
Kjo dukej qartë kur pyesja
njërin nga 13 vjeçarët,
01:48
"Young man,
26
96396
1261
"Djalosh,
01:49
where do you see yourself in five years?"
27
97681
3337
ku e sheh vetën pas pesë vitesh?"
01:53
And his response:
28
101663
1659
Dhe përgjigjia e tij:
01:55
"I don't know if I'm gonna
live that long."
29
103691
2221
"Nuk e di nëse do jetoj aq gjatë."
01:58
Or to have a young woman say to me
30
106971
2876
Ose të më thotë një vajzë e re
se ëndrra e jetës së saj
ishte të punonte në restorant fast-food.
02:03
that she had a lifelong goal
of working in a fast-food restaurant.
31
111252
4980
02:08
To me, this was unacceptable.
32
116800
2169
Për mua kjo ishte e papranueshme.
02:11
It was also evident that they had no idea
33
119862
3237
Gjithashtu ishte e dukshme
që ata nuk ia kishin idenë fare
02:15
that there was a landscape of opportunity
34
123123
2145
për botën plot mundësi
02:17
that existed beyond their neighborhood.
35
125292
2748
që ekzistonte përtej lagjes së tyre.
02:21
We call our students "scholars,"
because they're lifelong learners.
36
129055
4744
Ne i thërrasim studentët tanë "studiues,"
ngase ata janë nxënës të përjetshëm.
02:26
And the skills that they learn today
37
134597
1780
Aftësitë që ata marrin këtu
do t'ju shërbejnë për fakultet
dhe përgatitje për karrierë.
02:28
will prepare them for college
and career readiness.
38
136401
3321
02:32
I chose the royal colors
of purple and black,
39
140931
4141
Zgjodha ngjyrat mbretërore
vjollcën dhe të zezën,
02:37
because I want them to be reminded
that they are descendants of greatness,
40
145786
4774
sepse dua t'ua kujtoj
se ata janë pasardhës të së zgjuarës,
02:42
and that through education,
41
150584
1825
dhe se përmes edukimit,
02:44
they are future engineers,
42
152433
2047
ata do bëhen inxhiniera,
02:46
scientists,
43
154504
1162
shkencëtarë,
02:47
entrepreneurs
44
155690
1363
ndërmarrës
02:49
and even leaders who can and will
take over this world.
45
157077
4312
si dhe udhëheqës që do munden
dhe do e marrin botën para.
02:54
To date,
46
162544
1278
Deri më sot,
02:55
we have had three graduating classes,
47
163846
3502
kemi pasur tre klasa diplomimi,
02:59
at a 98 --
48
167959
1386
me 98% --
03:01
(Applause)
49
169369
4115
(Duartrokitje)
03:10
At a 98-percent graduation rate.
50
178341
2842
Dhe 98% të tyre janë diplomuar.
03:14
This is nearly 200 children,
51
182120
2833
Që i bie afërsisht 200 fëmijë,
03:16
who are now going to some of the most
competitive high schools
52
184977
3256
të cilët tani janë duke ndjekur mësimet
në shkollat e mesme më të mira
03:20
in New York City.
53
188257
1474
të New York-ut.
03:21
(Applause)
54
189755
5564
(Duartrokitje)
03:29
It was a cold day in January
55
197675
2511
Ishte ditë e ftohtë janari
03:32
when my scholar, Vidal Chastanet,
met Brandon Stanton,
56
200872
3694
kur studiuesi im, Vidal Chastanet,
takoi Brandon Stanton,
03:37
the founder of the popular blog
"Humans of New York."
57
205462
3793
themeluesi i blogut të njohur
"Humans of New York."
03:42
Brandon shared the story
of a young man from Brownsville
58
210102
3893
Brandon shpërndau ngjarjen
e një të riu nga Brownsville
03:46
who had witnessed violence firsthand,
59
214019
2720
i cili qe dëshmitar direkt
i një akti të dhunës,
03:49
by witnessing a man
being thrown off of a roof.
60
217977
3525
kur pa një njeri që e hodhën nga çatia.
03:54
Yet he can still
be influenced by a principal
61
222264
3439
Megjithatë ai prapë se prapë është ndikuar
nga drejtoresha
03:57
who had opened up a school
that believes in all children.
62
225727
3477
e cila ka hapur një shkollë
që beson te të gjithë fëmijët.
04:02
Vidal embodies the story of so many
of our underprivileged children
63
230490
5605
Vidali është vetëm njëri prej shumë
fëmijëve tanë nevojtare
04:08
who are struggling to survive,
64
236119
2111
të cilët po mundohen të mbijetojnë,
04:10
which is why we must
make education a priority.
65
238859
3791
arsyeja për të cilën ne i kemi dhënë
përparësi edukimit.
04:15
Brandon's post created a global sensation
66
243992
3212
Postimi i Brandon bëri bujë në mbarë botën
04:19
that touched the lives of millions.
67
247228
2379
dhe preku zemrat e miliona njerëzve.
04:22
This resulted in 1.4 million
dollars being raised
68
250855
3955
Si rrjedhim, u dhuruan
1.4 milion dollarë
04:27
for our scholars to attend field trips
to colleges and universities,
69
255390
5921
që studiuesit tanë t'u bëjnë vizita
kolegjeve dhe universiteteve,
04:34
Summer STEAM programs,
70
262001
2278
programeve verore STEAM (Shkencë,
Teknologji, Inxhinieri, Art e Matematikë)
04:36
as well as college scholarships.
71
264303
2291
si dhe për bursa shkollore.
04:39
You need to understand
72
267792
1177
Ju duhet ta kuptoni që
04:40
that when 200 young people
from Brownsville visited Harvard,
73
268993
5469
kur 200 fëmijë
nga Brownsville vizituan Harvardin,
04:47
they now understood
74
275308
1829
ata e kuptuan
04:49
that a college of their choice
was a real possibility.
75
277161
4270
se fakulteti i tyre i preferuar
tanimë nuk ishte vetëm një ëndërr.
04:54
And the impossibilities
that had been imposed upon them
76
282457
3438
Dhe pamundësitë që u ishin
imponuar atyre
04:58
by a disadvantaged community
77
286431
2130
nga një shoqëri e shkelur
05:00
were replaced by hope and purpose.
78
288585
3537
u zëvendësuan me shpresë dhe qëllim.
05:05
The revolution in education
is happening in our schools,
79
293498
4986
Revolucioni në arsim
është duke ndodhur në shkollat tona,
05:11
with adults who provide love,
80
299349
3354
me të rritur që ofrojnë dashuri,
05:14
structure,
81
302727
1176
strukturë,
05:15
support
82
303927
1162
mbështetje,
05:17
and knowledge.
83
305113
1250
dhe dijeni.
05:18
These are the things
that inspire children.
84
306963
2819
Këto janë ato të cilat frymëzojnë fëmijët.
05:22
But it is not an easy task.
85
310806
2303
Mirëpo kjo nuk është punë e lehtë.
05:25
And there are high demands
86
313815
2039
Dhe ka kërkesa të shumta
05:28
within an education system
that is not perfect.
87
316709
3244
në një sistem arsimor
i cili nuk është i përsosur.
05:32
But I have a dynamic group of educators
88
320893
2957
Por unë kam një grup mësuesish
shumë energjik
05:36
who collaborate as a team to determine
what is the best curriculum.
89
324756
4270
të cilët bashkepunojnë si një skuadër
për ta bërë planin mësimor më të mirë.
05:41
They take time beyond their school day,
90
329553
2870
Kalojnë kohë edhe mbas orarit të shkollës,
05:44
and come in on weekends
91
332447
1297
dhe vijnë gjatë fundjavës
05:45
and even use their own money
to often provide resources
92
333768
4453
gjithashtu ndonjëherë duke shtuar para
nga gjepat e tyre për të siguruar burime
05:50
when we do not have it.
93
338921
1703
atëherë kur ne nuk i kemi.
05:53
And as the principal,
94
341804
1848
Dhe unë, si drejtoreshë,
05:55
I have to inspect what I expect.
95
343676
2886
duhet të kontrolloj pritjet e mia.
05:59
So I show up in classes
96
347308
1849
Kështu, unë shfaqem nëpër klasa
06:01
and I conduct observations
to give feedback,
97
349836
3086
dhe i vëzhgoj ata që t'u jap mendimin tim,
06:04
because I want my teachers
to be just as successful
98
352946
3415
sepse dua që mësuesit
të jenë të suksesshëm
06:08
as the name Mott Hall Bridges Academy.
99
356385
2315
sa vetë emri "Mott Hall Bridges Academy".
06:11
And I give them access to me
every single day,
100
359930
3692
Dhe kontaktojmë çdo ditë,
06:15
which is why they all have
my personal cell number,
101
363646
2864
saqë të gjithëve u kam dhënë
numrin personal të telefonit,
06:18
including my scholars
and those who graduated --
102
366534
3058
përfshirë këtu edhe studentët
dhe ata që janë diplomuar --
06:21
which is probably why I get
phone calls and text messages
103
369616
2958
mbase për këtë ndonjëherë marr
telefonata dhe mesazhe
06:24
at three o'clock in the morning.
104
372598
1764
edhe në ora tre të mëngjesit.
06:26
(Laughter)
105
374386
1185
(Të qeshura)
06:28
But we are all connected to succeed,
106
376174
2596
Jemi kësisoj të lidhur
për të arritur sukses,
06:30
and good leaders do this.
107
378794
1908
dhe udhëheqësit e mirë bëjnë këtë.
06:34
Tomorrow's future is sitting
in our classrooms.
108
382282
3264
E ardhmja jonë është ulur në klasat tona.
06:38
And they are our responsibility.
109
386304
2103
Ata janë përgjegjësia jonë.
06:41
That means everyone in here,
110
389526
1977
Kam fjalën për të gjithë këtu,
06:43
and those who are watching the screen.
111
391527
2130
dhe për ata që po na ndjekin
pëmes ekraneve.
06:46
We must believe in their brilliance,
112
394649
2370
Ne duhet të besojmë në mendjen e tyre,
06:50
and remind them by teaching them
113
398234
2609
dhe t'ua kujtojmë përmes mësimeve
06:52
that there indeed is power in education.
114
400867
4494
se me të vërtetë ka ende fuqi në arsim.
06:58
Thank you.
115
406047
1180
Ju falemnderit.
06:59
(Applause)
116
407251
10128
(Duartrokitje)
Translated by Venhar Shala
Reviewed by Helena Bedalli

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Nadia Lopez - Educator
Nadia Lopez is the founding principal of Mott Hall Bridges Academy, where she is showing the world how underprivileged communities can beat the odds and create positive institutions that have a global impact.

Why you should listen

Dr. Nadia Lopez is pioneering a path of inspired leadership. The founding principal of Mott Hall Bridges Academy, a New York City Public School, Lopez became a viral sensation after one of her students was featured on the popular blog, Humans of New York. Millions of people around the world discovered the positive learning environment, high expectations and growing success rate at her school, which is located right in the middle of one of the most under-served communities in America. In 2015 a Humans of New York fundraiser raised $1.4 million to take Lopez's students on college trips that include Harvard University, Summer STEAM programs and college scholarships.

Lopez's story was shared across numerous media outlets and resulted in her guest appearing on the Ellen Show, visiting President Barack Obama at the White House and receiving the Medal of Distinction from Barnard College. In addition, Lopez was honored alongside First Lady Michelle Obama with the Change Agent Award at the Black Girls Rock show hosted on BET Networks.

Lopez's passion, belief in children and strong conviction has been unwavering in her belief that her community needs strong leadership. Despite the adversities she faced in opening Mott Hall Bridges Academy in 2010, Lopez is encouraged and inspired to see children overcome the "beautiful challenges" of Brownsville and ensuring that they are admitted into some of the most competitive high schools in New York City. Understanding the power of programming, Lopez continues to impact the lives of children through her "She Is Me" and "I Matter" initiatives, which have served thousands of youth throughout Central Brooklyn by providing workshops, forums and mentoring. Lopez continues to influence and inspire the world through her company The Lopez Effect, which offers a blueprint for personal and organizational success.

More profile about the speaker
Nadia Lopez | Speaker | TED.com