English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2018

Liv Boeree: 3 lessons on decision-making from a poker champion

Liv Boeree: 3 mësime mbi vendimmarrjen nga një kampione pokeri

Filmed:
1,816,600 views

Është më mirë të jesh me fat apo të jesh i zoti në çfarë bën? A duhet ti besojmë intuitës apo të bazohemi në probabilitetin e gjërave dhe të analizojmë me kujdes kur marrim vendime të rëndësishme? Në këtë fjalim të shkurtër, lojtarja profesioniste e pokerit Liv Boeree ndan tri strategji që ajo vetë ka mësuar nga loja e pokerit dhe si mund ti aplikojmë në jetën e përditshme.

- Science communicator, games specialist
Liv Boeree investigates how we make better decisions in an uncertain world. Full bio

Unë jam lojtare e kualifikuar pokeri
00:12
So I'm a professional poker player,
dhe dua t'ju flas sot mbi tri gjëra
që pokeri më ka mësuar mbi vendimmarrjen
00:15
and today, I want to talk about
three things that the game has taught me
dhe aplikohen edhe në jetën e përditshme.
00:20
around decision-making
that I find apply to everyday life.
Gjëja e parë është fati.
00:25
Now the first of these things
is about luck.
Ashtu si pokeri, jeta gjithashtu
është një lojë aftësie dhe fati
00:27
Now, like poker, life is also
a game of skill and luck,
dhe kur vjen puna tek gjërat
më të rëndesishme për ne, si:
00:32
and when it comes
to the biggest things we care about --
00:35
health, wealth and relationships --
shëndeti, pasuria dhe marrëdhëniet
këto nuk varen vetëm nga
cilësia e vendimmarrjes tonë
00:38
these outcomes don't only depend
on the quality of our decision-making,
por edhe nga hedhja e zarit të jetës.
00:42
but also the roll of life's dice.
00:43
For example, we can be
perfectly health-conscious
Për shembull, mund të kemi
kujdes shumë të mirë për shëndetin
dhe gjithsesi të jemi pafat dhe
të sëmuremi me kancer.
00:46
and still get unlucky
with something like cancer.
Ose mund të pijmë 20 cigare në ditë
dhe të jetojmë shumë gjatë
00:50
Or we can smoke 20 a day
and live to a ripe old age,
dhe kjo paparashikueshmëri e
bën të vështirë të dimë me siguri
00:53
and this kind of ambiguity
can make it hard for us to know
se sa të forta janë strategjitë tona,
ndonjëherë,
00:56
how good our strategies are, sometimes,
veçanërisht në momente suksesi.
00:59
especially when we're
experiencing a lot of success.
Për shembull, në vitin 2010,
01:03
For example, back in 2010,
fitova një turne shumë të rëndësishëm,
Turneun Europian të Pokerit.
01:04
I won a really big poker tournament
known as the European Poker Tour.
Dhe ngaqë po luaja me kohë të plotë
prej vetëm një vit
01:08
And because I'd only been playing
full-time for about a year,
kur fitova, supozova që
isha mjaft e shkëlqyer.
01:12
when I won, I assumed
I must be rather brilliant.
Në fakt, mu mbush mendja
që isha aq e shkëlqyer
01:16
In fact, I thought I was so brilliant
01:17
that I not only got rather lazy
with studying the game,
saqë jo vetëm u bëra përtace
në studimin e mëtejshëm të lojës,
por fillova të ndërmarr më shumë rreziqe,
01:21
but I also got more risky,
01:23
started playing in
the biggest tournaments I could
fillova të luaj në turnetë
më të mëdha që mundja
kundër më të mirëve në botë.
01:26
against the very best in the world.
Si rrjedhojë grafiku
i fitimeve të mia ndryshoi,
01:28
And then my profit graph went
from a thing of beauty
nga "për bukuri" në diçka të trishtë,
01:32
to something kind of sad,
me këtë tendencë zbritëse
për një kohë të gjatë,
01:34
with this worrying
downhill trend for a long time,
derisa më në fund kuptova
që i kisha mbivlerësuar aftësitë e mia
01:37
until I finally realized
that I was overestimating my skill level,
dhe e mblodha veten.
01:40
and got my act together.
Kjo situatë më kujton
diçka që po shikojmë së fundmi
01:42
And this kind of reminds me
of what we've been seeing
në fushën e kripto-monedhës,
të paktën në vitin 2017,
01:45
in the cryptocurrency space,
at least in 2017,
ku e vetjma gjë që po shtohet
më shpejt sesa vetë marketet
01:47
where the only thing that's been going up
faster than the markets themselves
është numri i
"specialistëve të lartë në investim"
01:51
is the number of "senior
investment specialists"
që po dalin si kërpudhat pas shiut.
01:53
who have been appearing out of nowhere.
Nuk them që është e pamundur
të kesh një strategji goditëse,
01:56
Now I'm not saying it's not possible
to have a strategic edge,
por në të njëjtën kohë
është kollaj të ndjehesh gjeni
01:59
but at the same time,
it's very easy to feel like a genius
kur je në një market
që po rritet aq shpejt
02:02
when you're in a market
that's going up so fast
sa edhe strategjitë më të dobëta
po sjellin fitime.
02:04
that even the worst strategies
are making a profit.
Pra, kur jemi të sukseshëm,
02:07
So when we're experiencing success,
është e rëndësishme të marrim kohë
për të pyetur veten
02:09
it's important to take a moment
to really ask ourselves
se sa nga ai sukses
është realisht meritë e jona
02:12
how much of it is truly down to us,
sepse egot tona si rregull e minimizojnë
faktorin fat kur jemi në fitore.
02:15
because our egos love to downplay
the luck factor when we're winning.
Tani, gjëja e dytë që pokeri më ka mësuar
02:21
Now, a second thing poker taught me
është rëndësia e matjes së mendimeve.
02:23
is the importance
of quantifying my thinking.
Gjatë lojës nuk shpëton dot duke menduar
02:26
When you're playing,
you can't just get away with going,
"Eh, me siguri po bëjnë bllof".
02:29
"Eh, they're probably bluffing."
Përfundon duke humbur shumë para,
02:31
That's just going to lose you
a bunch of money,
sepse pokeri është lojë
probabiliteti dhe përpikërie,
02:33
because poker is a game
of probabilities and precision,
prandaj duhet të stërvitësh
që të mendosh në numra.
02:36
and so you have to train yourself
to think in numbers.
Ndaj tani, sa herë që e kap veten
02:40
So now, whenever I catch myself
duke menduar mbi diçka me shumë rëndësi,
si për shembull:
02:42
thinking vaguely about something
really important, like,
"Vështirë se do e harroj
fjalimin tim në TED Talk",
02:46
"It's unlikely I'll forget
what I want to say in my TED Talk,"
tani mundohem ta llogaris numerikisht.
02:49
I now try to estimate it numerically.
(Të qeshura)
02:52
(Laughter)
Më besoni, të ndihmon gjatë planifikimit.
02:53
Trust me, it helps a lot
with the planning process.
Dhe në fakt, pothuajse çdo gjë
që mund të ndodhë këtu sot,
02:56
And the thing is, almost anything
that could possibly happen here today,
ose në çdo moment në të ardhmen,
02:59
or at any point in the future,
mundet gjithashtu të shprehet
në formë probabiliteti.
03:01
can also be expressed
as a probability, too.
(Të qeshura)
03:04
(Laughter)
Për këtë arsye, tani mundohem
të flas në numra gjithashtu.
03:07
So now I also try to speak
in numbers as well.
Nëse dikush më pyet,
03:10
So if someone asks me,
"Hej Liv, a do vish tek ajo gjëja sonte?"
03:11
"Hey, Liv, do you think you're going
to come along to that thing tonight?"
në vend që të përgjigjem,
"Po, ka mundësi",
03:15
instead of just saying to them,
"Yeah, probably,"
u jap në fakt vlerësimin më korrekt --
03:17
I actually give them my best estimate --
le të themi, 60 përqind.
03:19
say, 60 percent.
Sepse -- e di, tingëllon pak e çuditshme--
03:21
Because -- I know that sounds
a little odd --
por puna është,
bëra një sondazh në Twitter
03:23
but the thing is, I ran a poll on Twitter
mbi kuptimin që njerëzit
i japin fjalës "mbase",
03:26
of what people understand
the word "probably" to mean,
dhe kjo ishte shpërndarja e përgjigjeve.
03:29
and this was the spread of answers.
E pafund!
03:30
Enormous!
Mesa duket, është komplet i padobishëm
03:32
So apparently, it's absolutely useless
dhe nuk përçon ndonjë informacion.
03:33
at actually conveying
any real information.
Pra nëse e gjeni veten duke përdorur
këto fjalë të paqarta,
03:36
So if you guys catch yourselves
using these vague words,
si "mbase" ose "ndonjëherë",
03:40
like "probably" or "sometimes,"
përpiquni të përdorni numra
në vend të tyre,
03:43
try, instead, using numbers,
because when we speak in numbers,
sepse kur flasim në numra,
03:46
we know what lands
in the other person's brain.
e dimë me siguri se çfarë mesazhi
merr personi tjetër.
03:50
Now, the third thing I want
to touch on today is intuition.
Gjëja e tretë që dua të prek sot,
është intuita.
03:55
How often have you seen
these kinds of inspirational memes
Sa shpesh keni parë këto
lloj memesh frymëzuese
në murin e Facebook-ut tuaj?
03:58
in your Facebook feed?
[Ndiq intuitën tënde, ajo nuk gabon]
04:01
[Always trust your gut feeling
and never second-guess.]
[Beso në energjinë
që merr nga njerëzit]
04:03
They're nice, right?
Janë të lezetshme, apo jo?
Perfekt.
04:05
It's lovely. Yes. "Trust your soul."
Po. "Beso në vetëvete."
04:09
Well, they're terrible advice.
Epo në fakt, janë këshilla të tmerrshme.
04:11
These are some of the best
poker players in the world right now.
Këta janë disa nga lojtarët
më të mirë të pokerit në botë.
Duken gjë si njerëz që bazohen
veç në ndjenja dhe intuitë?
04:14
Do they look like people who live
purely off feelings and intuitions?
(Të qeshura)
04:19
(Laughter)
Shikojini!
04:20
Look at them!
Është e qartë që këta njerëz
bazohen në analiza shumë të kujdesshme,
04:21
Obviously, these guys
are about slow, careful analysis,
sepse ka ikur koha
04:26
and that's because the game
has outgrown the days
kur njohuritë e përgjithshme mbi jetën
04:29
where pure street smarts
and people-reading
dhe aftësia për të lexuar njerëzit
të bën fitues.
04:32
can get you to the top.
Kjo sepse intuita jonë
është larg nga të qënurit e përsosur
04:33
And that's because our intuitions
aren't nearly as perfect
04:37
as we'd like to believe.
siç ne mund të besojmë.
04:38
I mean, it'd be great,
whenever we're in a tough spot,
Do ishte ideale sikur
çdo herë që gjendemi në vështirësi
04:41
to just have an answer appear to us
from some magical source of inspiration.
zgjidhja të na vinte nga disa
burime magjike frymëzimi.
Por në realitet,
intuita jonë është shumë e ndikueshme
04:45
But in reality, our gut
is extremely vulnerable
04:48
to all kinds of wishful
thinking and biases.
nga lloj lloj
iluzionesh dhe paragjykimesh.
Po atëherë, për çfarë na shërben intuita?
04:52
So then, what is our gut good for?
04:55
Well, all the studies I've read
Të gjitha studimet që kam lexuar,
04:57
conclude that it's best-suited
for everyday things
arrijnë në përfundimin që na shërben
në gjërat e përditshmërisë
me të cilat kemi shumë eksperiencë,
05:01
that we have lots
and lots of experience in,
për shembull
05:03
like how we just know
that our friend is mad at us
si e kuptojmë direkt
kur një mik është i zemëruar me ne,
05:06
before we've even said anything to them,
që pa u folur akoma,
ose nëse e parkojmë dot makinën
në një vendparkim të ngushtë.
05:08
or whether we can fit our car
into a tight parking spot.
05:11
But when it comes to the really big stuff,
Por kur vjen puna te gjërat madhore,
05:13
like what's our career path going to be
si drejtimi që duhet
të marrim në karrierë,
ose me kë duhet të martohemi,
05:16
or who should we marry,
05:17
why should we assume that our intuitions
pse duhet të besojmë që intuita
është opsion më i mirë sesa
05:21
are better calibrated for these
than slow, proper analysis?
një analizë e kujdesshme e fakteve?
05:25
I mean, they don't have
any data to be based off.
E kam fjalën, është
komplet e pabazuar në të dhëna.
05:28
So my third lesson is,
while we shouldn't ignore our intuitions,
Mësimi im i tretë është,
ndërkohë nuk duhet
ta injorojmë intuitën,
nuk duhet as ta mbivlerësojmë.
05:32
we shouldn't overprivilege them either.
Do të doja të përmbledh
tre mësimet e sotshme
05:34
And I'd like to summarize
these three lessons today
me disa meme të krijuara nga unë vetë,
05:37
with my own set of memes,
05:38
with more of a poker-player twist.
meme stil lojtare pokeri.
[Suksesi është më i ëmbël
05:41
"Success is sweetest when you achieve it
across a large sample size."
kur të vjen me bollëk.]
(Të qeshura)
05:46
(Laughter)
[Intuita është mikeshë e mirë,
05:47
"Your gut is your friend
and so is a cost-benefit analysis.
por po ashtu është
edhe analiza kosto-përfitim.]
05:52
(Laughter)
(Të qeshura)
05:53
"The future is unknown, but you can
damn well try and estimate it."
[E ardhmja është e panjohur,
por nuk bën keq
nëse përpiqesh ta llogaritësh.]
05:58
Thank you.
Ju falemnderit!
05:59
(Applause)
(Duartrokitje dhe brohoritje)
Translated by Albiona Totri
Reviewed by Helena Bedalli

▲Back to top

About the speaker:

Liv Boeree - Science communicator, games specialist
Liv Boeree investigates how we make better decisions in an uncertain world.

Why you should listen

Liv Boeree is a science communicator and games specialist. A former professional poker player, she has won multiple championship titles on the international poker circuit and was the #1 ranked female player in 2016. Previously, she studied astrophysics and became fascinated with applying scientific thinking to everyday life. This introduced her to effective altruism: a philosophical movement that uses evidence and reason to identify and mitigate the world's most pressing problems. In 2014, she co-founded Raising for Effective Giving, a non-profit that fundraises for the most globally impactful charities and research organizations.

More profile about the speaker
Liv Boeree | Speaker | TED.com