English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2017

Walé Oyéjidé: Fashion that celebrates African strength and spirit

Walé Oyéjidé: Moda që kremton forcën dhe shpirtin afrikan

Filmed:
860,940 views

Të jesh afrikan duhet të frymëzohesh nga kultura dhe të mbushesh me shpresë të pavdekshme për të ardhmen ", thotë projektuesi dhe TED Fellow Walé Oyéjidé. Me linjën e tij Ikiré Jones (ju do të shihni punën e tyre tek "Pantera e zezë" të Marvelit) ai përdor stilin klasik për të shfaqur elegancën dhe hijeshinë e grupeve shpesh të margjinalizuara, në veshje të qepura mirë që tregon një histori.

- Designer, writer, musician, lawyer
TED Fellow Walé Oyéjidé combats bias with creative storytelling. Full bio

It is often said that the stories
of history are written by its victors,
Shpesh thuhet se ndodhitë
e historisë shkruhen nga fitimtarët,
00:12
but if this is true,
por nëse është e vërtetë,
00:17
what becomes of the downtrodden,
çfarë do ndodhë me të shtypurit,
00:18
and how can they ever hope
to aspire for something greater
dhe si të shpresojnë
që të aspirojnë për diçka më të madhe
00:20
if they are never told the stories
of their own glorious pasts?
nëse kurrë nuk u tregohen
ndodhitë e së shkuarës së tyre të ndritur?
00:23
Ostensibly, I stand before you
as a mere maker of clothing,
Nëse, sikur, do qëndroja para jush
si vetëm një rrobaqepës,
00:27
but within the folds of ancient fabrics
and modern textiles,
por i veshur me coha të lashta
dhe moderne,
00:31
I have found a higher calling.
kam gjetur një zanat më të mirë.
00:34
Through my work as a designer,
Gjatë punës si stilist,
00:37
I've discovered the importance
of providing representation
kam zbuluar rëndësinë
e mundësimit të përfaqësimit
00:38
for the marginalized members
of our society,
të anëtarëve të margjinalizuar
të shoqërisë tonë,
00:42
and the importance of telling
the most vulnerable among us
dhe rëndësinë për të treguar
për më të cënueshmmit nga ne
00:45
that they no longer have
to compromise themselves
se ata nuk kanë më arsye
pse të rrezikojnë
00:48
just so they can fit in
with an uncompromising majority.
që të përshtaten me pjesën
më të madhe që nuk rrezikon.
00:50
It turns out that fashion,
Na rezulton se moda,
00:54
a discipline many of us
consider to be trivial,
një disiplinë që shumë
e mendojnë të parëndësishme,
00:56
can actually be a powerful tool
for dismantling bias
në fakt, mund të jetë një mjet
i fuqishëm që të largojë paragjykimet
00:58
and bolstering the self-images
of underrepresented populations.
dhe të përkrahë imazhin e vetvetes
për popullsinë e nënpërfaqsuar.
01:02
My interest in using design
as a vehicle for social change
Interesi im në përdorimin e stilimit
si mjet për ndryshimet sociale
01:06
happens to be a personal one.
është personal.
01:10
As a Nigerian American,
I know how easily the term "African"
Duke qenë amerikan nga Nigeria,
e di se sa lehte fjala "Afrikan"
01:12
can slip from being
an ordinary geographic descriptor
mund të përdoret nga një
tregues i thjeshtë gjeografik
01:15
to becoming a pejorative.
në një term me kuptim negativ.
01:18
For those of us
from this beautiful continent,
Për ne që vijmë nga ky shtet i bukur,
01:21
to be African is to be inspired by culture
të jemi afrikanë do thotë
të frymëzohesh nga kultura
01:24
and to be filled with undying
hope for the future.
e të mbushemi me shpresën e
pavdekshme për të ardhmen.
01:27
So in an attempt to shift
the misguided perceptions that many have
Ndaj, në përpjekje për të larguar
konceptet e gabuara që mund
01:30
about the place of my birth,
të jenë për vendin tim të lindjes,
01:35
I use design as a means to tell stories,
përdor stilimin si mjet të tregoj ndodhi,
01:36
stories about joy,
ngjarje për lumturinë,
01:39
stories about triumph,
për triumfet,
01:41
stories about perseverance
all throughout the African diaspora.
për këmbënguljen në të gjithë
diasporën afrikane.
01:42
I tell these stories
I tregoj këto ngjarje
01:46
as a concerted effort
to correct the historical record,
si një përpjekje të përbashkët
për të korrigjuar të dhënat historike,
01:47
because, no matter
where any of us is from,
sepse, pavarësisht nga cili vend vijmë,
01:51
each of us has been touched
by the complicated histories
secili nga ne është prekur
nga ngjarjet e koklavitura
01:54
that brought our families
to a foreign land.
të cilat i kanë sjellë familjet
në tokë të huaj.
01:56
These histories shape
the way we view the world,
Këto ngjarje i kanë dhënë formë
si e shohim botën,
01:59
and they mold the biases
we carry around with us.
dhe i kanë rrënjosur
paragjykimet që i mbartim akoma.
02:02
To combat these biases,
Që t'i luftojmë këto parajykime,
02:06
my work draws aesthetics
from different parts of the globe
puna ime vizaton estetikën
nga pjesë të ndryshme të globit
02:07
and crafts a narrative
about the importance
dhe formon një tregim për rëndësinë
02:10
of fighting for inclusivity.
e luftës për përfshirje.
02:12
By refashioning images
from classic European art
Me rimodelimin e imazheve
nga arti klasik europian
02:15
and marrying them with African aesthetics,
dhe duke i bashkuar me estetikën afrikane,
02:18
I am able to recast people of color
in roles of prominence,
jam në gjendje t'i zhvendos njerëzit
me ngjyrë në rolet kryesore,
02:20
providing them with a degree of dignity
duke ju mundësuar një farë dinjiteti
02:23
they didn't have in earlier times.
që nuk e kanë patur më parë.
02:25
This approach subverts the historically
accepted narrative of African inferiority,
Kjo metodë shkatërron ngjarjet e pranuara
të inferioritetit afrikan në hstori,
02:29
and it serves as inspiration
for people of color
dhe shërben si frymëzim
për njerëzit me ngjyrë
02:33
who have grown wary of seeing
themselves depicted without sophistication
që ruhen nga rreziku ta shohin veten
të portretizuar pa sofistikim
02:36
and without grace.
dhe pa hijeshi.
02:39
Each of these culture-bending tapestries
Secila nga këto sixhade kulturore
02:42
becomes a tailored garment
bëhet një rrobë e qepur
02:44
or a silk scarf, like the one I am
very coincidentally wearing right now.
apo një shall i mëndafshtë, si ky
që kam veshur krejt rastësisht.
02:46
(Laughter)
(Të qeshura)
02:50
And even when surrounded
in a structure of European classicism,
Madje, edhe të rrethuar nga
klasicizmi europian,
02:51
these narratives boldly extoll
the merits of African empowerment.
këto ngjarje lartësojnë
meritat e fuqizimit afrikan.
02:55
In this way, the tools of the masters
become masterworks
Kështu, mjetet e mjeshtrave
bëhen kryevepra
02:59
to celebrate those
who were once subservient.
për të kremtuar ata
që dikur ishin të nënshtruar.
03:04
This metaphor extends
beyond the realm of art
Kjo metaforë shtrihet
përtej fushës së artit
03:09
and out into the real world.
drejt e në botën reale.
03:11
Whether worn by refugees
or world-changing entrepreneurs,
Të veshur nga refugjatët apo
sipërmarrësit që ndryshojnë botën,
03:13
when people are allowed
the freedom to present themselves
kur njerëzve u jepet liria
të përfaqësojnë veten
03:16
in a manner that celebrates
their own unique identities,
në një mënyrë që kremton
identitetet e tyre unike,
03:19
a magical thing happens.
ndodh diçka magjike.
03:22
We stand taller.
Jemi më të mëdhenj.
03:24
We're more proud and self-aware
Më krenarë e të vet-ndërgjegjshëm
03:25
because we're presenting
our true, authentic selves.
sepse po përfaqësojmë veten
tonë autentike.
03:27
And those of us who are around them
in turn become more educated,
Dhe nga ana tjetër, ne që jemi
përreth tyre edukohemi më shumë,
03:30
more open and more tolerant
of their different points of view.
jemi më të hapur dhe më tolerantë
ndaj pikëpamjeve të ndryshme të tyre.
03:34
In this way, the clothes that we wear
Ndaj, rrobat që veshim
03:38
can be a great illustration
of diplomatic soft power.
mund të jenë ilustrim shumë i mirë
i fuqisë së butë diplomatike.
03:41
The clothes that we wear
can serve as bridges
Rrobat që veshim mund të
shërbejnë si ura
03:45
between our seemingly disparate cultures.
midis kulturave tona të ndryshme.
03:47
And so, yeah, ostensibly I stand
before you as a mere maker of clothing.
Ndaj, qëndroj këtu para jush
si një rrobaqepës.
03:50
But my work has always
been about more than fashion.
Puna ime ka qenë gjithmonë
më shumë se vetëm modë.
03:56
It has become my purpose
to rewrite the cultural narratives
Është bërë qëllimi im për të
rishkruar ngjarjet kulturore
04:00
so that people of color can be seen
in a new and nuanced light,
që njerëzit me ngjyrë të shihen
në një dritë me nuancë të re,
04:02
and so that we,
që ne,
04:06
the proud children of sub-Saharan Africa,
bijtë krenarë të Afrikës e Saharasë jugore
04:08
can traverse the globe
mund të shëtisim botën
04:10
while carrying ourselves with pride.
me krenari për veten.
04:11
It was indeed true
that the stories of history
Ishte e vërtetë që
ndodhitë e historisë
04:14
were told by its old victors,
tregoheshin nga fitimtarët e tyre,
04:17
but I am of a new generation.
por unë jam i brezit të ri.
04:20
My work speaks for those
Puna ime flet për ata
04:23
who will no longer let their futures
be dictated by a troubled past.
që nuk do lejojnë më të ardhmen
të kontrollohet nga e shkuara shqetësuese.
04:24
Today, we stand ready
to tell our own stories
Sot, jemi të gatshëm
të tregojmë historitë tona
04:28
without compromise, without apologies.
pa kompromise, pa kërkuar ndjesë.
04:32
But the question still remains:
Por pyetja mbetet pezull akoma:
04:35
are you prepared
for what you are about to hear?
A jeni të përgatitur
për atë çka do dëgjoni?
04:37
I hope you are, because
we are coming regardless.
Shpresoj të jeni,
ne po i sjellim gjithsesi.
04:42
(Applause)
(Duartrokitje)
04:46
Translated by Klem Gjuta
Reviewed by Helena Bedalli

▲Back to top

About the speaker:

Walé Oyéjidé - Designer, writer, musician, lawyer
TED Fellow Walé Oyéjidé combats bias with creative storytelling.

Why you should listen

As the founder of Ikiré Jones, Walé Oyéjidé, Esq. employs fashion design as a vehicle to celebrate the perspectives of marginalized populations.

In addition to his role as the brand's creative director, Walé Oyéjidé designs Ikiré Jones's textiles/accessories and serves as the company's writer. Oyéjidé is a TED Fellow, and his apparel design can be seen in the upcoming Marvel Studios film "Black Panther."

Oyéjidé's design work was part of the "Making Africa" contemporary design exhibit, which was at the Vitra Design Museum in Germany, the Guggenheim Bilbao in Spain, the Kunsthal in Rotterdam, and the HIGH Museum of Art in Atlanta. He was also featured in the "Creative Africa" exhibit at the Philadelphia Museum of Art. His work exhibited at the Tel Aviv Museum of Art and the Fowler Museum, UCLA. He has been invited to lecture about his work in Brazil, Ecuador, France and Tanzania. His designs also appeared as part of the "Generation Africa" fashion show at Pitti Uomo 89 in Florence, Italy. 

Oyéjidé's writings include freelance creative copywriting for Airbnb. He is also an attorney, public speaker, and a recording artist/producer that has collaborated with J-Dilla and MF Doom, among others. And for what it's worth, Esquire Magazine noted Oyéjidé as one of the best-dressed men in the United States.

More profile about the speaker
Walé Oyéjidé | Speaker | TED.com